L'accessibilitat a les arts escèniques i la música

Page 1


#SPEEM #accessibilitat |2


INTRODUCCIÓ

L’objectiu principal de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, és el d’establir les condicions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn. En aquest sentit, i pel que fa concretament a l’àmbit cultural les activitats culturals, han de garantir les suficients condicions d’accessibilitat en la comunicació, progressivament, perquè les persones amb discapacitat física, sensorial o intel·lectual puguin gaudir-ne, comprendre’ls i participar-hi, si s’escau, i han d’oferir la informació mitjançant un llenguatge entenedor, d’acord amb el que sigui determinat per reglament segons el tipus d’activitat. D’altra banda, la Llei 13/2014 estableix que les administracions públiques i els proveïdors de serveis públics han d’oferir serveis accessibles, tant pel que fa a l’ús com pel que fa a la informació que es facilita amb relació a aquests serveis. A més a més aquests han d’informar en llurs pàgines web sobre les condicions d’accessibilitat dels serveis que ofereixen i sobre els mitjans de suport disponibles i han 3|


de promoure en tots els àmbits l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació que facilitin la relació amb les persones amb requeriments específics d’accessibilitat que tenen dificultats per a desplaçar-se o no poden gaudir d’una atenció presencial. D’acord amb aquesta Llei, la Direcció General de Cooperació Cultural, en el marc de les seves competències, està duent a terme el Pla d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals 2016-20. El seu desplegament s’emmarca dins del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) i per mitjà d’aquest Pla es pretén que les activitats culturals garanteixin les suficients condicions d’accessibilitat i fomentin l’accés universal de la cultura. Aquesta publicació respon a una de les actuacions per tal de difondre la terminologia, els recursos, la legislació i els links d’interès per tal de posar-los en disposició a programadors, tècnics o gestors dels equipaments escènics i musicals i els diferents actors que envolten les arts escèniques. 19 de febrer de 2019 Direcció General de Cooperació Cultural |4


GLOSSARI GENERAL ___________________________ 1. ACCESSIBILITAT L’accessibilitat universal implica que qualsevol persona pugui disposar i utilitzar les infraestructures i els serveis o productes en igualtat de condicions, independentment de la seva condició física, psíquica o sensorial. Aquest concepte és aplicable a dues formes bàsiques d’activitat humana: la mobilitat i la comunicació. Totes dues poden estar subjectes a limitacions com a conseqüència de l’existència de barreres. ___________________________ 2. AUTONOMIA PERSONAL L’autonomia és la capacitat de controlar, afrontar i prendre, per iniciativa pròpia, decisions personals sobre com viure d’acord amb les normes i les preferències pròpies, i de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària.

___________________________ 3. DISSENY UNIVERSAL O DISSENY PER A TOTHOM Disseny de productes i entorns aptes per a l’ús del màxim nombre de persones possible, sense necessitat d’adaptacions ni d’especialitzacions. ___________________________ 4. BARRERES A L’ACCESSIBILITAT Els impediments, les traves o els obstacles per a la interacció de les persones amb l’entorn físic, el transport, els productes, els serveis, la informació i les comunicacions. Les barreres a l’accessibilitat poden ser: 4.1. Barreres arquitectòniques: són tots els impediments o els obstacles físics que dificulten o impedeixen la llibertat de moviment de les persones. N’hi ha de tres tipus: urbanístiques (a la via pública), 5|


GLOSSARI

d’edificació pública o privada i del transport. 4.2. Barreres en la comunicació: fan referència a tots els impediments o les dificultats que es presenten en la comprensió, la captació i l’emissió de missatges, així com en l’ús dels mitjans tècnics disponibles. 4.3. Barreres d’actitud: actituds que, directament o indirectament, per acció o per omissió, generen una situació discriminatòria, en obstaculitzar que una persona amb discapacitat pugui gaudir dels seus drets en igualtat de condicions respecte a una altra persona en una situació anàloga. ___________________________ 5. ITINERARI DE VIANANTS L’espai de pas que permet un recorregut continu, sia en el territori (en què relaciona els diferents espais entre si i amb |6

les edificacions i els mitjans de transport de l’entorn i els que permeten accedir-hi), sia en les edificacions (en què relaciona els diferents espais d’un edifici entre si i amb els diferents accessos), sia en el transport (en què relaciona els diferents espais de les infraestructures de transport entre si i amb els diferents accessos, i en què permet l’embarcament als mitjans de transport i l’accés a les zones habilitades). L’itinerari de vianants pot ser accessible o practicable, en els termes que estableixen les lletres l i m. ___________________________ 6. ESPAI D’INTERACCIÓ Àrea lliure d’obstacles que permet que qualsevol persona, independentment de les seves capacitats, pugui interaccionar amb cadascun dels elements, les instal·lacions o els equipaments de què es tracti.


___________________________ 7. ACCESSIBLE La condició d’un entorn, un procés, un producte o un servei que s’ajusta als requeriments funcionals i d’interacció —com poden ser els dimensionals, els d’ubicació, els d’il·luminació, els d’acústica i els de comunicació—, que en garanteixen la utilització autònoma, segura i amb comoditat a totes les persones. ___________________________ 8. PRACTICABLE La condició d’un entorn, un procés, un producte o un servei que s’ajusta als requeriments funcionals, dimensionals, d’il·luminació i de comunicació que en garanteixen la utilització autònoma i segura a totes les persones. ___________________________ 9. MITJANS DE SUPORT Les ajudes que actuen com a intermediàries entre l’entorn i les persones amb discapacitat i els permeten

millorar la qualitat de vida o incrementar l’autonomia personal. Els mitjans de suport d’ús particular es consideren elements necessaris i no se’n pot restringir la utilització, excepte per motius de seguretat o de salubritat o per altres causes que s’estableixin per reglament. Els mitjans de suport es classifiquen en: 9.1. Producte de suport: instrument, aparell, eina, dispositiu, mecanisme o element anàleg que permet a les persones amb discapacitat dur a terme activitats que, sense aquesta ajuda, no podrien fer, o que només podrien fer a costa d’un gran esforç. 9.2. Suport personal: persona preparada per facilitar o garantir l’ús de productes i serveis, la comunicació o la mobilitat a les persones amb discapacitat, com ara l’intèrpret 7|


GLOSSARI

de llengua de signes, el guia intèrpret o l’assistent personal. 9.3. Suport animal: animal ensinistrat especialment per cobrir necessitats concretes d’una persona amb discapacitat, com els gossos d’assistència. ___________________________ 10. AJUSTOS RAONABLES Les mesures d’adequació físiques, socials i actitudinals que, d’una manera eficaç i pràctica, i sense que comportin una càrrega desproporcionada, facilitin l’accessibilitat o la participació d’una persona amb discapacitat en igualtat de condicions que la resta de ciutadans. ___________________________ 11. PROPORCIONALITAT La qualitat d’una mesura de millora de l’accessibilitat segons la qual els costos o les càrregues que implica estan justificats, atenent els criteris següents: |8

11.1. Els efectes discriminatoris que comportaria per a les persones amb discapacitat que la mesura no es dugués a terme. 11.2. Les característiques de la persona, l’entitat o l’organització que ha de dur a terme la mesura. 11.3. La possibilitat d’obtenir finançament públic o altres ajuts. ___________________________ 12. MESURES D’ACCIÓ POSITIVA Els suports específics destinats a prevenir o compensar els desavantatges o les dificultats especials que tenen les persones amb discapacitat per a la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions que la resta de persones, i per a la seva incorporació en tots els àmbits de la vida política, econòmica, educativa, cultural i social.


PERSONES AMB DISCAPACITAT Les persones que presenten dèficits funcionals de caràcter físic, sensorial, intel·lectual o mental que, en interaccionar amb barreres diverses, veuen limitada la seva participació plena i efectiva en la societat en igualtat de condicions que la resta de persones. 1. Persones amb discapacitat visual: persones amb disminució parcial o manca total de la capacitat per veure-hi, cosa que dificulta o impedeix l’acompliment normal de les tasques visuals i provoca dificultats d’interacció entre la persona afectada i l’entorn; inclou la ceguesa total i els diferents graus de visió baixa. 2. Persones amb discapacitat auditiva: persones amb disminució parcial

o manca total de la capacitat per percebre les formes acústiques; són considerades persones sordes les que tenen discapacitat auditiva. 3. Persones amb discapacitat física: persones amb una discapacitat que dificulta o impedeix la mobilitat o el moviment del cos, o de part del cos, en les activitats bàsiques de la vida diària, incloses les discapacitats d’origen orgànic. 4. Persones amb discapacitat intel·lectual: persones amb una discapacitat intel·lectual referida a un estat particular de funcionament que comença en la infantesa, en el qual coexisteixen limitacions en la 9|


GLOSSARI

intel·ligència juntament amb limitacions en habilitats adaptatives. La discapacitat intel·lectual es caracteritza per limitacions significatives tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa expressada en les habilitats adaptatives conceptuals, socials i pràctiques. Aquesta discapacitat s’origina abans dels 18 anys. La discapacitat intel·lectual no ho és tan sols en el nivell intel·lectual ni en les habilitats d’adaptació; són totes dues coses, iniciades en el transcurs del desenvolupament que, en l’entorn físic, social i cultural on viu aquesta persona, suposen una limitació important del seu funcionament. Així doncs, la discapacitat és una expressió de les limitacions en el funcionament | 10

individual dins un context social i que representa un desavantatge substancial per a la persona. 5. Persones amb alteracions del comportament: persones amb els trastorns cognitius, d’afectivitat o de conducta que, per la seva intensitat o gravetat, determinen la necessitat de la persona afectada de suports per al funcionament psicològic i per a la socialització. 6. Trastorn de l’espectre autista (TEA): és un trastorn neurològic que afecta la percepció i el processament de la informació. El diagnòstic de TEA inclou un col·lectiu molt divers de persones, que mostren una alteració significativa en el desenvolupament de les habilitats de comunicació,


llenguatge i relació social, i que sovint manifesten interessos restringits i conductes repetitives i estereotipades. El trastorn autista es fa evident abans dels 3 anys, encara que sovint es diagnostica més tard. En alguns casos, pot no ser detectat fins a l’edat escolar obligatòria. No obstant això, els instruments de detecció primerenca i de diagnòstic específics permeten identificar-lo ja abans del segon any de vida. 7. Persones amb mobilitat reduïda: les persones que tenen limitada la capacitat de desplaçarse o d’interaccionar amb l’entorn amb seguretat i autonomia per raó d’una determinada discapacitat física, sensorial o intel·lectual.

8. Persones amb altres necessitats o situacions especials: les persones grans poden combinar diverses dificultats, com ara la disminució de l’audició i de la visió, la reducció o l’alteració de la mobilitat, la pèrdua de memòria o l’alteració de la funció manual, entre d’altres. 9. Persones amb altres necessitats específiques: algunes persones poden tenir un problema determinat en una funció cerebral que els ocasiona una disfunció per parlar, escriure, comptar, etc.

11 |


GLOSSARI ESPECTACLES / CONCERTS ACCESSIBLES Un espectacle accessible

Un espectacle inclusiu

Si és concebut des de l’inici perquè qualsevol persona pugui gaudir-ne, comprendre i participar-hi, si s’escau, i garanteix les condicions d’accessibilitat d’acord amb el que estigui establert per reglament segons el tipus d’activitat. Característiques: • Ha de ser comunicat de manera accessible a través de les pàgines web i la resta de mitjans de difusió en Lectura Fàcil (programes de mà, cartells, etc) • Ha d’informar de les condicions d’accessibilitat corresponents (audiodescripció, subtitulació, intèrpret en llenguatge de signes, etc.)

Es aquell que incorpora actors/ intèrprets amb discapacitat o en risc d’exclusió social a escena en la mateixa obra.

| 12

També es poden desenvolupar projectes conjunts de creació entre els col·lectius i professionals de l’àmbit artístic dels equipaments (com és el cas de “6 personatges” i el Teatre Lliure)

Una funció accessible Es aquella que garanteix les condicions d’accessibilitat perquè qualsevol persona pugui gaudir-ne, comprendre i participar-hi, si s’escau, i han d’oferir la informació mitjançant un llenguatge entenedor, d’acord amb el que


estigui establert per reglament segons el tipus d’activitat. Característiques: • Ha de ser comunicat de manera accessible incorporant la Lectura Fàcil a través de les pàgines web i la resta de mitjans de difusió (programes de mà, cartells, etc) • Ha d’informar de les condicions d’accessibilitat corresponents (audiodescripció, subtitulació, intèrpret en llenguatge de signes, etc.) Una funció pot ser accessible si incorpora algun d’aquests elements: 1. Audiodescripció en directe per narrar a temps real el que succeeix en escena. 2. Subtitulació o audiosubtitulació en directe.

3. Intèrpret en llenguatge de signes integrats a l’espectacle. 4. Utilització d’elements sensorials que estimulin els sentits i facilitin la percepció dels espectacles (sons, olors, elements tàctils, etc.) 5. Guies/fitxes explicatives de l’espectacle i dels personatges (similar a les Guies pedagògiques). 6. Programa de mà o materials de difusió en Lectura Fàcil. L’equipament pot fer la funció accessible si ofereix els serveis d’accessibilitat següents: 1. Explicació a les de les condicions d’accessibilitat i serveis d’accessibilitat del mateix equipaments (en la comunicació interna i 13 |


GLOSSARI

externa): Places habilitades per a cadira de rodes, bucle o anella magnètica, audiodescripció, subtitulació, etc. 2. Atenció a les persones amb discapacitat, acompanyament, etc. 3. Materials de difusió accessible i en lectura fàcil (programa de mà, cartells, etc) i web accessible. 4. Guia seqüencial de com arribar a l’equipament.

Activitats complementàries a l’espectacle que fomenten l’accessibilitat 1. Visites organitzades prèvies a l’inici de l’espectacle per tal d’entrar en contacte amb els actors i l’escenografia de l’obra. | 14

2. Funcions Relax: són sessions de teatre, dansa, cinema o altres esdeveniments culturals que tenen lloc en un ambient més relaxat i amigable, on les normes relatives al moviment i al soroll de la sala estan més relaxades. També poden implicar petits ajustos a l’acompliment (il·luminació, so, etc.) i acollir els membres, per satisfer millor les seves necessitats. Es dirigeixen a tots els individus i famílies que prefereixen o gaudeixen d’un ambient més relaxat en un lloc cultural, reduint els nivells d’ansietat i fent que l’experiència sigui més agradable (per exemple, pares amb fills petits, persones amb discapacitat d’atenció, persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb autisme, persones amb discapacitat


sensorial, social o de comunicació). 3. Obrir assajos de les representacions i concerts a les persones amb discapacitat. 4. Activitats participatives: cerca la participació, l’atenció i la recerca de noves sensacions i emocions de les persones amb discapacitat en escoltar música i amb l’ús dels seus instruments, entre altres.

15 |


RECURSOS PLANS D’ACCESSIBILITAT El pla d’accessibilitat és l’instrument que identifica i planifica les actuacions que cal dur a terme perquè en l’àmbit d’aplicació del pla s’assoleixin les condicions d’accessibilitat establertes per aquesta llei i per la normativa de desplegament corresponent. Finalitat • Garantir l’accessibilitat als establiments i als continguts culturals. • Fomentar la participació i la inclusió de totes les persones amb discapacitat (física, visual, auditiva, intel·lectual, mental...), gent gran, amb dificultats de mobilitat, etc. • Garantir les millors condicions de seguretat, comoditat, | 16

comprensibilitat, autonomia i usabilitat per a tots els usuaris.


SERVEIS D’ACCESSIBILITAT EN LES ARTS ESCÈNIQUES 1. Audiodescripció: consisteix a descriure el que es veu sobre l’escenari, com ara personatges, accions, escenografia, etc. L’usuari rep aquesta descripció de forma oral en els espais sense diàleg de l’obra. Aquest servei beneficia especialment les persones cegues i amb baixa visió, si bé també pot beneficiar els espectadors amb discapacitats cognitives. 2. Sobretitulació/subtitulació: consisteix a incloure un text a la part inferior (subtítols) o superior (sobretítols) de l’escenari que reprodueix, generalment de manera resumida, el text de l’obra. Pot oferir-se en la mateixa llengua de l’obra (intralingüística) o en una altra llengua

(interlingüística). Aquest servei beneficia les persones que no comprenen la llengua original, les persones sordes i les persones amb discapacitat auditiva. En determinats casos, com ara l’òpera, també pot ajudar a entendre el text a persones sense discapacitat auditiva. Quan s’adreça específicament a persones sordes o amb discapacitat auditiva, s’hi solen afegir elements com la identificació del personatge, una descripció dels sorolls ambientals, etc. 3. Audiosubtitulació: consisteix a reproduir oralment els subtítols o el text en pantalla. Aquest servei és útil per a persones cegues i persones amb 17 |


RECURSOS

baixa visió, i també per a persones amb dificultats de lectura, ja siguin transitòries o permanents. Quan aquest servei s’adreça a persones cegues i amb baixa visió, l’audiosubtitulació se sol combinar amb l’audiodescripció 4. Interpretació en llengua de signes: consisteix a traduir en llengua de signes el text de l’obra. Aquest servei és útil per a persones sordes i amb discapacitat auditiva. 5. Materials de difusió (fullets, programa o pàgines web, etc.) escrits en: • Lectura fàcil: desenvolupats segons unes guies que faciliten la lectura. Aquest servei beneficia les persones amb dificultats lectores, ja siguin transitòries (immigrants, | 18

persones que s’han incorporat a l’escola tardanament, persones amb escolarització deficient, etc.) o permanents (trastorns d’aprenentatge, etc.). Tots els usuaris també se’n poden beneficiar. • Braille: sistema de lectura tàctil desenvolupat per a persones cegues i amb discapacitat visual. • Altres llengües (traduccions): les llengües també poden ser una barrera, de manera que oferir materials traduïts a altres llengües es pot considerar un servei d’accessibilitat lingüística adreçat a tots els usuaris. • Narrativa social: pautes per treballar abans de l’assistència a un teatre a mode d’història


anticipativa i seqüencia en forma de guia. Es pot utilitzar la guia com a eina perquè les persones amb trastorn de l’espectre autista puguin millorar l’experiència d’anar al teatre. 6. Touch tour: visita tàctil que permet conèixer més detalls del vestuari, l’escenografia, etc., de l’obra. Beneficia especialment els usuaris cecs i amb discapacitat visual, si bé tots els espectadors se’n poden beneficiar. 7. Bucle magnètic: aparell que amplifica el so, adreçat a persones sordes i amb discapacitat auditiva que porten audiòfons o implants coclears.

19 |


RECURSOS PROGRAMES QUE FOMENTEN L’ACCESSIBILITAT Apropa Cultura és una iniciativa que uneix teatres, auditoris, festivals i museus amb les entitats del sector social per fer la cultura accessible, i ofereix els serveis següents: • Assistència a espectacles de música, teatre, dansa i circ: els teatres, auditoris i festivals adherits a Apropa Cultura ofereixen localitats de la seva programació habitual de música, teatre, dansa i circ a preus molt reduïts. És una experiència d’inclusió de persones en risc d’exclusió social a través de l’assistència a espectacles en un entorn públic i d’interès. • Visita a exposicions de museus i centres | 20

culturals: els museus i centres culturals adherits a Apropa Cultura ofereixen visites lliures, visites guiades i tallers als diferents col·lectius a preus molt accessibles. • Activitats participatives: Apropa Cultura coordina als diferents teatres i auditoris activitats participatives dissenyades exclusivament per a col·lectius en una situació fràgil i en risc d’exclusió social. Aquestes activitats poden ser puntuals o perllongades durant la temporada dels equipaments. • Formació en arts escèniques i música per a educadors socials: Apropa Cultura té


un compromís amb l’educació per afavorir la presència de les arts en la vida quotidiana de les persones i dels col·lectius. Cada temporada s’organitzen cursos en arts escèniques, música, arts plàstiques i visuals, i també «Educa amb l’Art», adreçat a educadors socials, terapeutes, integradors, coordinadors, tècnics, monitors i cuidadors sense coneixements específics en arts escèniques i música. MOOC en accessibilitat a les arts escèniques El projecte Accessible Culture&Training (ACT) ha elaborat un Massive Open Online Course (MOOC) un curs en línia obert i massiu en accessibilitat a les arts escèniques. El MOOC,

anomenat Accessibility to the Scenic Arts, és lliure, gratuït i obert, adreçat a un públic divers i ampli, disponible en anglès a la plataforma d’educació online Coursera amb una durada de set setmanes. Segons el programa del MOOC, els alumnes aprendran què és l’accessibilitat i quins elements són claus en l’accessibilitat als equipaments escènics i musicals. Es tractaran els serveis específics d’accessibilitat, la comunicació accessible i la gestió en esdeveniments i espectacles. Un cop superat el curs, l’alumne tindrà la possibilitat d’obtenir un certificat emès per l’European Certification and Qualification Association (ECQA).

21 |


RECURSOS COMUNICACIÓ ACCESSIBLE Lectura Fàcil Pautes que faciliten la lectura. Aquest servei beneficia les persones amb dificultats lectores, ja siguin transitòries (immigrants, persones que s’han incorporat a l’escola tardanament, persones amb escolarització deficient, etc.) o permanents (trastorns d’aprenentatge, etc.). Tots els usuaris també se’n poden beneficiar. Pàgina web accessible Les pàgines web a internet han esdevingut molt importants per cobrir tot tipus d’informació, com també per permetre una comunicació interactiva entre les persones, les institucions governamentals i les entitats comercials. En relació amb la comunicació accessible, la pàgina web | 22

ha de seguir els criteris d’accessibilitat següents: • Ha de ser simple i intuïtiva. De fàcil recerca, que sigui tolerant amb els errors, que garanteixi la igualtat d’ús i la flexibilitat, i que minimitzi l’esforç físic, de dimensions apropiades. • Ha de seguir una estructura lògica de fàcil navegació. Les pàgines web s’han d’estructurar per poder oferir una navegació fàcil, i el contingut ha de ser accessible des dels diversos nivells de lectura. • Cal planificar continguts, destacar paraules clau, no justificar text a la dreta, fer llistes de línies curtes, lletres que es


puguin augmentar, posar títols i subtítols seguint una estructura de piràmide invertida, etc. • Cal incloure enllaços a recursos addicionals. Actualment existeixen tres nivells d’accessibilitat: • (A): Aquest signe indica una accessibilitat mínima. • (AA): Accessibilitat òptima, però encara amb mancances. • (AAA): Compleix totes les prioritats per ser un web accessible.

23 |


LEGISLACIÓ LEGISLACIÓ CATALANA Llei 13/2014 Configuració general de la llei d’accessibilitat: L’Estatut d’autonomia estableix que els poders públics de Catalunya han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i efectives. Els poders públics, per tant, han de facilitar la participació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i social del país, és a dir, possibilitar la participació de totes les persones en tots el àmbits de la societat. Des d’aquest marc conceptual, la promoció de l’accessibilitat es configura com un dels instruments principals dels poders públics per a la | 24

consecució de la igualtat i, per tant, de la llibertat dels individus. En aquest sentit, el 5 de novembre de 2014 va entrar en vigor la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. Configuració legal de la llei d’accessibilitat: La Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, suposa un pas endavant en la promoció i la consecució real de la igualtat i, per tant, de la llibertat, de les persones a Catalunya. Aspectes formals i materials: Des d’un punt de vista formal i de tècnica legislativa, la nova Llei configura un conjunt normatiu integrador que intenta desplegar en un únic text la diversitat de disposicions sobre l’accessibilitat (normes


estatals i internacionals); des d’un punt de vista material i de contingut, la nova Llei estableix el marc general de treball, drets i obligacions en l’àmbit de l’accessibilitat.

Per a més normativa relacionada amb accessibilitat feu clic aquí.

En aquesta línia, l’exposició de motius estableix que la Llei té dos objectius principals: d’una banda, aconseguir una societat inclusiva i accessible que permeti d’avançar cap a la plena autonomia de les persones, eviti la discriminació i propiciï la igualtat d’oportunitats per a tothom, especialment per a les persones que tenen discapacitats; de l’altra, actualitzar i facilitar un marc normatiu propi més àgil en matèria d’accessibilitat, adequat a les directrius internacionals, europees i estatals, en exercici de les competències de la Generalitat.

Reial decret 1/2013

LEGISLACIÓ ESPANYOLA

El Reial decret legislatiu 1/2013, del 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. Aquesta llei harmonitza el contingut de les lleis anteriors:13/1982, 51/2003 i 49/2007. Aquesta Llei té per objecte: 1. Garantir el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte, així com l’exercici real i efectiu de drets per part de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions respecte a la resta de 25 |


LEGISLACIÓ

ciutadans i ciutadanes, a través de la promoció de l’autonomia personal, de l’accessibilitat universal, de l’accés a l’ocupació, de la inclusió a la comunitat i la vida independent i de l’eradicació de qualsevol forma de discriminació, de conformitat amb els articles 9.2, 10, 14 i 49 de la Constitució espanyola i a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i els tractats i els acords internacionals ratificats per Espanya. 2. Establir el règim d’infraccions i sancions que garanteixen les condicions bàsiques en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

LEGISLACIÓ EUROPEA Convenció de les Nacions Unides La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, ratificada per l’Estat espanyol i publicada en el BOE del 21 d’abril de 2008, fixa el compromís de promoure, protegir i assegurar el ple gaudi dels drets humans i les llibertats fonamentals en condicions d’igualtat per a les persones amb discapacitat i de promoure la seva dignitat. La Convenció ha esdevingut el primer instrument ampli de drets humans amb caràcter vinculant per a tots els estats que l’han ratificat, entre els quals hi ha l’Estat espanyol. Estratègia Europea d’accessibilitat 2020 La Unió Europea va elaborar l’estratègia europea sobre

| 26


discapacitat 2010-20 amb l’objectiu que totes les persones amb discapacitat puguin gaudir dels seus drets i es puguin beneficiar plenament de la seva participació en l’economia i en la societat europees. L’Estratègia identifica vuit àrees primordials d’actuació: 1. Accessibilitat: Garantir l’accessibilitat dels bens i serveis, en especial dels serveis públics i els dispositius de suport a les persones amb discapacitat. 2. Participació: Aconseguir una plena participació en la societat de les persones amb discapacitat. 3. Igualtat: Suprimir la discriminació de les persones amb discapacitat a la UE. 4. Feina: Promoure que les persones amb discapacitat

puguin obtenir ingressos per les activitat laborals en el mercat de treball. 5. Educació i formació: Promoure una educació i un aprenentatge permanent i inclusiu per tots els alumnes amb discapacitat. 6. Protecció social: Promoure unes condicions de vida dignes per a les persones amb discapacitat. 7. Sanitat: Potenciar la igualtat d’accés als serveis sanitaris i a les instal·lacions vinculades per a les persones amb discapacitat. 8. Acció exterior: Promoure els drets de les persones amb discapacitat en l’acció exterior de la UE. 9. L’Estratègia es posarà en pràctica de la manera següent: 27 |


LEGISLACIÓ

1. Sensibilització: Conscienciar a la societat de tot el que es refereix a la discapacitat i informar a les persones amb discapacitat dels seus drets i la manera d’exercir-los. 2. Suport financer: Optimitzar de l’ús dels instruments financers de la UE per afavorir l’accessibilitat i la no discriminació i augmentar la visibilitat de les possibilitats de finançament en els programes posteriors al 2013 sobre la discapacitat. 3. Estadístiques, recopilació i seguiment de les dades: Complementar l’elaboració d’estadístiques periòdiques sobre la discapacitat amb la finalitat de conèixer la situació de les persones d’aquest col·lectiu.

| 28

4. Mecanismes de la Convenció: En el marc de la governança, l’Estratègia s’ha de dur a terme a dos nivells: respecte els estats membres i en el marc de les institucions de la UE.


29 |


REFERÈNCIES

1. Pla d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals públics 2016-2020 El Departament de Cultura, en el marc de les seves competències, ha endegat el Pla d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals públics. A través d’aquest Pla, es pretén donar resposta a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, la implementació de la qual s’ha de dur a terme mitjançant la figura dels plans d’accessibilitat. 2. Recursos d’interès d’accessibilitat La Sub-direcció General de Promoció Cultural ha elaborat un apartat web amb els recursos disponibles pel que fa a l’accessibilitat. 3. Formació en accessibilitat La Sub-direcció General de Promoció Cultural i el | 30

Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) han organitzat un taller adreçat als professionals tècnics dels equipaments escènics i musicals i dels cinemes per tal de dotar-los d’eines per adaptar aquests espais a la normativa d’accessibilitat vigent, així com d’unes pautes que els ajudin a adreçar-se a persones amb discapacitat i comunicar-s’hi. 4. Notícies en relació amb l’accessibilitat La Sub-direcció General de Promoció Cultural penja les notícies en relació amb l’accessibilitat. 5. Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat L’Estatut d’autonomia estableix que els poders públics de Catalunya han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups


siguin reals i efectives. Els poders públics, per tant, han de facilitar la participació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i social del país, és a dir, possibilitar la participació de totes les persones en tots els àmbits de la societat. 6. Guia d’atenció a les persones amb discapacitat als serveis públics Des de l’Àrea de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres s’elabora aquesta guia. 7. Apropa Cultura Apropa Cultura és una iniciativa que uneix teatres, auditoris, festivals i museus amb les entitats del sector social per fer la cultura accessible. 8. Lectura Fàcil Manuals i directrius de Lectura Fàcil.

9. Web accessible Les pàgines web a internet han esdevingut molt importants per cobrir tot tipus d’informació, com també per permetre una comunicació interactiva entre les persones, les institucions governamentals i les entitats comercials. 10. Accessible Culture and Training (ACT) El projecte europeu Accessible Culture and Training (ACT) proposa la definició d’un nou perfil professional (expert/mànager en accessibilitat per a les arts escèniques) que permeti als espais escènics assumir les necessitats d’accessibilitat que els reclama la normativa. Així mateix, a través del projecte es desenvoluparan els diferents tipus d’activitats de formació associades a aquest perfil professional. 31 |


11. Narrativa social Pautes per treballar abans de l’assistència a un teatre a mode d’història anticipativa i seqüencia en forma de guia. Utilitzar la guia com a eina perquè les persones amb trastorn de l’espectre autista puguin millorar l’experiència d’anar al teatre. En són un exemple les guies del Gran Teatre del Liceu. 12. Estadístiques de persones amb discapacitat L’estadística sobre la població amb discapacitat de Catalunya és fruit de l’explotació d’una base de dades que es nodreix de la informació registrada als serveis de valoració i orientació dependents de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal.

| 32

13. Turisme accessible L’Agència Catalana de Turisme, amb l’objectiu de promocionar i difondre el turisme accessible a Catalunya, posa a disposició del sector turístic “Catalunya per un turisme accessible”, que facilita la identificació dels productes o les destinacions turístiques que reuneixin les condicions necessàries per ser promocionats entre turistes amb discapacitat, mobilitat reduïda o necessitats especials. 14. Biblioteques inclusives Biblioteques inclusives és un projecte coordinat pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura que pretén establir uns mínims per aconseguir que totes les biblioteques públiques catalanes siguin espais inclusius, i que recull l’estat de la qüestió de


l’accessibilitat en aquests equipaments culturals. Totes les novetats del projecte es poden seguir a través de l’etiqueta #BibInclusives.

PROJECTES ARTÍSTICS ACCESSIBLES 1. Artenea Companyia de Dansa 2. Escenaris Especials 3. Festival Simbiòtic 4. L’Altre Festival 5. Femarec 6. Juneda inCursió Social

3. Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat 4. Comisión de Inclusión Social (Redescena)

EQUIPAMENTS DE REFERÈNCIA EN ACCESSIBILITAT 1. 2. 3. 4.

Gran Teatre del Liceu Teatre Lliure Royal Opera House Teatre de Broadway

AGENTS DE REFERÈNCIA 1. Sub-direcció General de Promoció Cultural / Departament de Cultura 2. Àrea de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres / Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 33 |