Cultura Inclusiva i Arts Comunitàries | Creació de vincles. Glossari

Page 1

Abril 2022

V Jornada sobre Cultura Inclusiva i Arts Comunitàries | Creació de vincles Un pas necessari per a la inclusió

Glossari

19 |


GLOSSARI El glossari és un document viu que presentem com un recurs complementari a la convocatòria anual de la Jornada sobre Cultura Inclusiva i Arts Comunitàries de l’SDE i l’ICEC. Recull termes que fem servir habitualment arreu d’aquestes pràctiques i que a vegades susciten dubtes. Quan aquests termes fan referència a col·lectius específics, ens adrecem a les entitats per presentar la terminologia que triïn en aquell moment. Així mateix, els últims anys, la creació de xarxes de professionals també proposa maneres de definir i delimitar les accions. ___________________________ ARTS APLICADES Els últims anys s’utilitza el terme arts aplicades, que prové d’una traducció literal de applied arts. Les reticències en l’ús d’aquest terme es deu| 20

en a dos factors. D’una banda, a la possible confusió amb les arts plàstiques aplicades tradicionals. De l’altra, al fet que la denominació inclou el verb aplicar, que denotaria una relació de poder subjacent: per què aplicar?, qui en decideix la finalitat?, quin paper hi tenen les persones, els grups i els denominats col·lectius sobre els quals s’aplica? ___________________________ ARTS COMUNITÀRIES Les arts comunitàries són polièdriques i apel·len al dret a la cultura dins dels drets humans, així com a reconeguts conceptes com ara la diversitat d’expressions culturals o la vida cultural. Trobem pràctiques artístiques de caràcter comunitari en qualsevol racó del món i, encara que usem la mateixa terminologia, no sempre es refereix al mateix. El terme comunitat té unes connotacions i uns valors absolu-


tament diferents segons el context i la cultura en què es fa servir. Altres termes que es fan servir en diferents països són applied arts, al Regne Unit; new genre public art, als Estats Units; teatro vecinal, a l’Argentina, i community cultural development, al Canadà. Aquesta universalitat multiplica la varietat de formes i propostes, així com la manera com s’expressen i se situen. Les arts comunitàries actuen de paraigua i aglutinen una àmplia diversitat de pràctiques que recullen elements comuns en diferents gradacions. El que reuneix les arts comunitàries són les maneres de fer front als processos (la mirada, l’escolta, el tractament de la diferència, l’enfocament sobre les relacions de poder, etc.), a més del fet que les persones i les seves necessitats se situïn al centre.

___________________________ ARTS INCLUSIVES En la majoria de casos, el terme arts inclusives indica que les persones no habituals als escenaris hi participin com a creadores. No obstant això, els últims anys, aquest terme no s’usa amb tanta freqüència a causa de diverses consideracions: qui inclou a qui?, la inclusió és una homogeneïtzació, una negació de la diferència?, on s’inclou? ___________________________ CULTURA COMUNITÀRIA Es refereix a qualsevol pràctica artística que, en un mateix projecte o activitat, involucra agents i comunitats en processos creatius de caràcter col·laboratiu i transformador.

21 |


___________________________ DIFERÈNCIA Les arts comunitàries ressalten la diferència com a valor, riquesa, oportunitat i descobriment davant la discapacitat, els col·lectius, les etiquetes i els estigmes, entre altres. ___________________________ DIVERSITAT INTEL·LECTUAL, FUNCIONAL I SENSORIAL Aquesta terminologia recull les conseqüències de sistemes ideològics que marginen, exclouen i etiqueten les persones que pateixen una diversitat intel·lectual, funcional i sensorial. Les pràctiques artístiques comunitàries incorporen la terminologia utilitzada pels moviments i col·lectius, per exemple el Moviment de Vida Independent. Així doncs, enfront de discapacitat empren diversitat intel·lectual i/o física, o, davant de malalts mentals, es fa servir el terme | 22

persones ateses per serveis de salut mental. ___________________________ DONES Entre les diverses realitats que afecten les dones, trobem la prostitució. Entitats de les quals formen part aquestes dones utilitzen la terminologia dones que es troben en contextos de prostitució i tràfic amb fins d’explotació sexual. ___________________________ MIGRANTS Molts projectes relacionats amb la creació comunitària es fan amb persones migrants. Per qüestions ideològiques, és important no fer servir el terme persones il·legals, i també s’evita el sintagma sense papers. Davant d’aquestes expressions, es fa servir sense drets. L’expressió més adequada és migrants en situació irregular. En alguns casos, també s’usa el terme indocumentats (undocumented migrants).


___________________________ MEDIACIÓ CULTURAL És un concepte en construcció a causa de la hibridació de pràctiques que comporta, si bé es defineix la seva funció com una “[...] eina social en el desenvolupament d’una ciutadania crítica capaç d’empoderar-se a través de la cultura”. Associació de Mediadores Culturals de Madrid (AMECUM, 2015). ___________________________ TERÀPIA, EDUCACIÓ i ACCIÓ SOCIAL Són processos intrínsecs a la pràctica artística. En el cas de la teràpia, la pràctica artística implica un procés de canvi personal i grupal. Així doncs, dependrà de cada projecte, organització o institució definir els objectius de les seves accions. En el marc de la jornada anual de l’SDE i l’ICEC per a agents culturals, d’entrada, no hi ha aquest enfocament, sinó que

desenvolupem projectes de producció artística amb persones heterogènies i diverses, sabent que transversalment s’activen processos de canvi, educatius, socials, etc., que hem d’acompanyar i dels quals ens hem de responsabilitzar. ___________________________ VULNERABILITAT L’ésser humà és vulnerable i passa per moments d’especial vulnerabilitat emocional, però en cap moment no es parla de col·lectius vulnerables. Diversos autors criden l’atenció sobre el fet que es tracta de persones o grups que han sigut vulnerats. D’aquesta manera, es posa l’accent en els processos i la realitat social que genera la vulneració social i que afecta les persones.

23 |


Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) Passatge de la Banca, 1-3 08002 Barcelona T 93 556 51 99 sde.icec@gencat.cat sde.cultura.gencat.cat @sdeicec | #sdeicec

| 24