__MAIN_TEXT__

Page 1


Introducció Els videojocs a Catalunya són, sense dubte, un dels sectors més dinàmics, creatius i estimulants de tot Europa. Ha estat reconegut pel talent dels seus creadors, per la seva oferta formativa i pels seus esdeveniments especialitzats. L’Institut Català de les Empreses Culturals, a través de l’Àrea de Cultura Digital, forma part d’aquesta aventura promovent un desenvolupament sostenible de la indústria local, impulsant els projectes empresarials dels estudis més joves, facilitant una feina interdisciplinària amb altres sectors i defensant la natura del videojoc, no solament com un producte industrial, sinó també com un objecte cultural. Dins de tota aquesta escena, presentem una nova edició del Catàleg d’empreses de videojocs catalanes, una fotografia fixa del conjunt d’un sector il·lusionant i d’un moment cultural altament excitant.

2


Introducción

Introduction

Los videojuegos en Cataluña son, sin duda, uno de los sectores más dinámicos, creativos y estimulantes de toda Europa; reconocido por el talento de sus creadores, su oferta formativa y sus eventos especializados. El Instituto Catalán de las Empresas Culturales, a través del Área de Cultura Digital, forma parte de esta aventura, promoviendo un desarrollo sostenible de la industria local, impulsando los proyectos empresariales de los estudios más jóvenes, facilitando el trabajo interdisciplinario con otros sectores y defendiendo la naturaleza del videojuego, no solo como un producto industrial, sino también como un objeto cultural. Como parte de toda esta escena, presentamos una nueva edición del Catálogo de empresas de videojuegos catalanas, una fotografía fija del conjunto de un sector ilusionante y de un momento cultural altamente excitante.

The video games sector in Catalonia is, undoubtedly, one of the most dynamic, creative and forward-looking in Europe, widely recognised for its creators’ talent, training opportunities and specialist events. The Catalan Institute of Cultural Companies, through its Digital Culture Area, contributes to this dynamism by encouraging the sustainable development of local industry, helping the youngest design studios to establish their companies, facilitating interdisciplinary networking with other sectors and defending the nature of the video game as a cultural artefact, not just an industrial product. As part of these efforts, we present a new edition of the Video Game Catalan Companies Catalogue, a snapshot of this exciting sector at a culturally important moment.

3


DADES | DATOS | FACTS & FIGURES

Nombre d’empreses de videojocs a Catalunya Número de empreses de videojuegos en Cataluña Number of video game Companies at Catalonia 74

142

*Font: estudis propis i DEV 2012

2018

Facturació del mercat de videojocs a Catalunya Facturación del mercado de videojuegos en Catalunya Turnover for catalan vídeo games companies 70 M

367 M

*Font: estudis propis i DEV 2012

4

2017


DADES | DATOS | FACTS & FIGURES

Nombre de persones empleades Número de personas empleadas Number of employees

Físic* 45% Digital 55%

2987

983

Consum de videojocs Consumo de videojuegos Video games consumption Físic* 41% Digital 59%

168 M€

*Físico / Physical

2012

2017

2017

2018

*Font: estudis propis i DEV

*Font: estudi El consumidor digital 2018

Presència femenina en la industria Presencia femenina en la indústria Female presence in the industry

Estudiants de videojocs a les universitats catalanes Estudiantes de videojuegos en las universidades catalanas Students at Catalan universities

17%

14%

15%

324

1412

Catalunya

UK

França

2013 / 2014

2018 / 2019

*Font: DEV, TIGA i SELL

*Font: estudis propis

5


AJUTS | AYUDAS | FUNDING Aportacions reintegrables

AJUTS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA PER AL FINANÇAMENT DE VIDEOJOCS L’Institut Català de les Empreses Culturals treballa per donar suport a tots els actors del sector dels videojocs a Catalunya, amb l’objectiu de consolidar un teixit empresarial competitiu, innovador i inclusiu. El 30% de les empreses catalanes declara haver rebut algun tipus d’ajut. En el 75% dels casos, es tracta d’ajuts dels programes del Departament de Cultura de la Generalitat.

AYUDAS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA LA FINANCIACIÓN DE VIDEOJUEGOS El Instituto Catalán de las Empresas Culturales trabaja para apoyar a todos los actores del sector de los videojuegos en Cataluña, con el objetivo de consolidar un tejido empresarial competitivo, innovador e inclusivo. El 30 % de las empresas catalanas declara haber recibido algún tipo de ayuda. En el 75 % de los casos, se trata de ayudas del programa del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña.

MINISTRY OF CULTURE GRANTS TO FUND VIDEO GAME DEVELOPMENT The Catalan Institute for Cultural Companies works to support all stakeholders within Catalonia’s digital culture sector in order to consolidate a competitive, innovative and inclusive business network. Approximately one third (30%) of Catalan companies report having received some kind of financial support. In 75% of these cases, this is awarded through programmes run by the Government of Catalonia’s Ministry of Culture.

Aportaciones reintegrables Refundable grants Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de cofinançament que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a projectes que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins de l’activitat de l’empresa i que consisteixin en el desenvolupament, la producció, l’edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs

Las aportaciones reintegrables son unas ayudas económicas en forma de cofinanciación que permiten a la empresa contar con financiación a priori para proyectos que tengan una temporalidad definida, que sean económicamente identificables y diferenciables dentro de la actividad de la empresa y que consistan en el desarrollo, la producción, la edición, la distribución, la comercialización o la difusión de videojuegos

Refundable grants are a form of “co-funded” financing that gives companies access to a priori funding for closed-ended projects that can be financially identified and accounted for within a company’s operations. These projects include the development, production, publication, distribution, sale and promotion of video games

Dues convocatòries l’any Dos convocatorias al año Two funding rounds per year

6


AJUTS | AYUDAS | FUNDING Préstecs participatius digitals Préstamos participativos digitales Participating loans for digital projects

Els préstecs participatius són una línia de suport adreçada especialment a empreses emergents culturals amb un model de negoci digital que té com a objectiu donar-los suport en les fases inicials dels seus projectes empresarials

Es poden presentar tot l’any Se pueden presentar todo el año Applications may be submitted at any time

Los préstamos participativos son una línea de apoyo dirigida especialmente a empresas emergentes culturales con un modelo de negocio digital que tiene como objetivo ofrecerles apoyo en las fases iniciales de sus proyectos empresariales

Participating loans are a form of financing aimed particularly at emerging cultural companies with an online business model, providing them with support in their early stages of their projects

Projectes d’internacionalització Proyectos de internacionalización Internationalisation projects

L’objecte d’aquesta línia és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses de videojocs que contribueixin a la comercialització de la seva producció, la promoció de la creació artística catalana arreu del món i a l’estímul de la competitivitat dels productes catalans en els mercats internacionals

Es convoca anualment Se convoca anualmente A call for applications is made once a year

El objeto de esta línea es subvencionar proyectos de internacionalización de empresas de videojuegos que contribuyan a la comercialización de su producción, la promoción de la creación artística catalana en todo el mundo y el estímulo de la competitividad de los productos catalanes en los mercados internacionales

The purpose of these grants is to support video game companies’ projects to expand internationally, helping them to sell their products, promote Catalan artistic creativity and make Catalan products more competitive in the global marketplace

7


AJUTS | AYUDAS | FUNDING

Promoció de l’ús de la llengua catalana a Catalunya Promoción del uso de la lengua catalana en Cataluña Promotion of the use of the Catalan language in Catalonia

Línia d’ajuts a la incorporació del català en productes i serveis tecnològics adreçats a usuaris finals (aplicacions per a dispositius mòbils, videojocs, programari, etc.)

Se convoca anualmente A call for applications is made once a year

Línea de ayudas a la incorporación del catalán en productos y servicios tecnológicos dirigidos a usuarios finales (aplicaciones para dispositivos móviles, videojuegos, software, etc.)

Grants to encourage the incorporation of Catalan in technological products and services aimed at end-users (mobile apps, video games, programs, etc.)

Préstecs ICF

Es poden presentar tot l’any

Préstamos ICF

Se pueden presentar todo el año

ICF loans

Línia de préstecs, a través de l’Institut Català de Finances, per finançar projectes d’inversió en actiu fix o circulant, adreçada específicament al teixit cultural català

8

Es convoca anualment

Applications may be submitted at any time

Línea de préstamos, a través del Instituto Catalán de Finanzas, para financiar proyectos de inversión en activo fijo o circulante, dirigida específicamente al tejido cultural catalán

Loans provided through the Catalan Institute of Finance (ICF) to fund investment in fixed assets or working capital, aimed specifically at the Catalan cultural sector


AJUTS | AYUDAS | FUNDING

Consultoria Cultura Consultoría Cultura Cultural consultancy

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant de persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, audiovisual, de la cultura digital i de l’arquitectura

Es convoca anualment Se convoca anualmente A call for applications is made once a year

El objeto de esta línea de subvenciones es la concesión de subvenciones para la realización de consultorías para empresas, tanto de personas físicas como jurídicas, y entidades de los ámbitos de las artes escénicas, las artes visuales, editorial, musical, audiovisual, de la cultura digital y de la arquitectura

These subsidies are intended to facilitate access to consultancy services for companies (cooporations and individuals) and organisations in the performing arts, visual arts, publishing, music, audiovisual, digital culture and architecture sectors

Europa Creativa Desk – MEDIA Europa Creativa Desk – MEDIA Creative Europe Desk - Media

Ajuts per obtenir recursos del programa Europa Creativa MEDIA de la UE que promou la internacionalització, la capacitat financera, la innovació i la creació de públics. Des de CECMEDIA Catalunya us poden guiar per demanar els ajuts

Ayudas para obtener recursos del programa Europa Creativa MEDIA de la UE que promueve la internacionalización, la capacidad financiera, la innovación y la creación de públicos. Desde CEC-MEDIA Catalunya os pueden guiar para solicitar las ayudas

Grants awarded by the EU’s Creative Europe MEDIA programme to foster globalisation, strengthen companies’ finances, encourage innovation and develop audiences. CECMEDIA Catalunya provides guidance on how to apply for these grants

9


HISTÒRIA | HISTORIA | HISTORY

VIDEOJOCS A CATALUNYA, UNA MIRADA A LA SEVA HISTÒRIA La relació de Catalunya amb els videojocs és gairebé tan llarga com el sector mateix. A principis dels anys vuitanta, Josep-Oriol Tomas ja començava a importar des d’Anglaterra ordinadors Sinclair i videojocs amb la marca Ventamatic, i, més endavant, es va llançar a desenvolupar també software propi. Mentrestant, Xavier Valero i Josep Quingle, amb la marca Tecfri, van desenvolupar des de les seves oficines de l’Hospitalet de Llobregat el que es considera el primer videojoc català de la història, Ambush, un atractiu títol de naus espacials que fins i tot va arribar a comercialitzar-se al Japó. A partir d’aquí, la incipient indústria catalana va començar a prémer l’accelerador. Alguns dels noms propis de les dècades següents van ser l’estudi Positive i els seus jocs per a Spectrum; Gaelco, que es va fer un lloc en el competitiu sector del desenvolupament per a màquines recreatives, o Bit Managers, que va guanyar prestigi internacional gràcies a les seves estimulants adaptacions de personatges com Astèrix o Tintín a cartutxos de Game Boy. No obstant això, és amb l’arribada del segle XXI que l’ecosistema català de videojocs comença a prendre la forma que té avui dia. Durant aquest període, alguns dels estudis més ben establerts actualment inicien la seva trajectòria: Abylight, formada per antics treballadors de Bit Managers; Novarama, creadors de l’univers transmèdia Invizimals, o Digital Legends, un dels actors principals del desenvolupament de videojocs per a mòbils de l’escena internacional. Així mateix, de manera paral·lela, moltes empreses internacionals obren seus a Barcelona: primer les franceses Ubisoft i Gameloft, després la sueca King, la russa Zeptolab i les nord-americanes Riot Games i Scopely. Actualment, la potència dels videojocs catalans es troba en els indies. Els canvis en els hàbits de consum i distribució, l’aparició i la difusió de noves eines de desenvolupament i les

10

exigències d’un públic cada vegada més madur han permès la floració d’una vibrant escena independent. La cura amb què aquests petits estudis han treballat per obrir camins expressius nous i per oferir fórmules trencadores no és solament un fet reconegut ja pel públic, sinó que ha estat guardonat també en els principals esdeveniments internacionals. Tota un seguit d’indicadors que ens parlen del prometedor present i futur del videojoc català.

VIDEOJUEGOS EN CATALUÑA, UNA MIRADA A SU HISTORIA La relación de Cataluña con los videojuegos es casi tan larga como el propio sector. Ya desde principios de los años ochenta, Josep-Oriol Tomas comenzaba a importar desde Inglaterra ordenadores Sinclair y videojuegos bajo la marca Ventamatic, lanzándose más tarde a desarrollar también software propio. Mientras, Xavier Valero y Josep Quingle, bajo la marca Tecfri, desarrollaron desde sus oficinas de L’Hospitalet de Llobregat el considerado primer videojuego catalán de la historia, Ambush, un atractivo título de naves espaciales que llegó incluso a ser comercializado en Japón. A partir de aquí, la incipiente industria catalana empezó a pisar el acelerador. Algunos de los nombres propios de las siguientes décadas serían el estudio Positive y sus juegos para Spectrum; Gaelco, que se hizo un hueco en el competitivo sector del desarrollo para máquinas recreativas, o Bit Managers, que ganó prestigio internacional gracias a sus estimulantes adaptaciones de personajes como Astérix o Tintín a cartuchos de Game Boy. No obstante, es con la llegada del siglo XXI que el ecosistema catalán de videojuegos empieza a tomar la forma que le conocemos hoy en día. Durante este periodo, algunos de los estudios más asentados de la actualidad emprenden su andadura: Abylight, conformada por antiguos trabajadores de Bit Managers; Novarama,


HISTÒRIA | HISTORIA | HISTORY

creadores del universo transmedia Invizimals, o Digital Legends, uno de los principales actores del desarrollo de videojuegos para móviles de la escena internacional. Además, de forma paralela muchas empresas internacionales abren sedes en Barcelona. Primero las francesas Ubisoft y Gameloft, y más tarde la sueca King, la rusa Zeptolab o las norteamericanas Riot Games y Scopely. En la actualidad, la potencia de los videojuegos catalanes se encuentra en los indies. Los cambios en los hábitos de consumo y distribución, la aparición y la difusión de nuevas herramientas de desarrollo y las exigencias de un público cada vez más maduro han permitido el florecimiento de una vibrante escena independiente. El esmero de todos estos pequeños estudios por abrir nuevos caminos expresivos y ofrecer fórmulas rompedoras no solo es ya reconocido por el público, sino premiado también en los principales eventos internacionales. Toda una serie de indicadores que nos hablan del ilusionante presente y futuro del videojuego catalán.

VIDEO GAMES IN CATALONIA: AN OVERVIEW OF THEIR HISTORY Catalonia’s relationship with video games is almost as old as the sector itself. In the early 1980s, Josep-Oriol Tomas began importing Sinclair computers from the United Kingdom, along with video games sold under the Ventamatic brand. He later went on to develop his own software. Meanwhile, Xavier Valero and Josep Quingle of the Tecfri brand, working in their offices in Hospitalet de Llobregat, developed Ambush, an exciting space battleships game considered to be the first Catalan video game sold as far away as Japan.

lair Spectrum; Gaelco, which opened up a gap in a competitive market with its programmes developed for gaming machines; and Bit Managers, who became internationally renowned for their Game Boy versions of cartoon characters such as Asterix and Tintin. It was, however, the start of the 21st century when the Catalan video games sector began to take on the shape we now know. Today’s best-established studios were founded in that period: Abylight, set up by former employees of Bit Managers; Novarama, creators of the Invizimals transmedia world; and Digital Legends, one of the world’s top developers of video games for mobile platforms. At the same time, many international companies were opening branches in Barcelona. First came the French firms Ubisoft and Gameloft, followed by King from Sweden, Zeptolab from Russia and US firms Riot Games and Scopely. At present, the strength of the Catalan video game sector rests with the indie developers. A vibrant independent scene has flourished thanks to changes in consumption and distribution methods, the appearance and growth of new development tools and the demands of an ever more mature audience. The efforts of these small design studios to open up new creative pathways and break new ground have been recognised not just by users, but in the form of awards at top international events. All of which suggests the Catalan video game industry has an exciting present and a promising future.

The embryonic Catalan video game industry took off from there. The key players over the next few decades would include the studio Positive, which produced games for the Sinc-

11


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Ă?NDEX

13. 2Awesome Studio 3D2 Entertainment 14. Abylight Studios Alike Studio 15. Altered Matter Anarkade 16. ANCLA Anticto 17. Appnormals Team Barspin Studios 18. Beautiful Glitch BeautiFun Games 19. Black Alligator BlitWorks 20. Chloroplast Games Cubus Games 21. Dabadu Games Dark Curry 22. Digital Legends Divertap 23. Dolores Entertainment Drawing Code 24. Drop Of Pixel FinalBoss Games 25. FrozenShard Games Gaiabyte 26. Game Troopers Garage51 27. GiantFox GKT Studios Entertainment 28. Grimorio of Games Herobeat Studios 29. I Got Games (IGG) Invedars 30. Ivanovich Games JanduSoft 31. Jellyworld Interactive Kaneda Games 32. King Last Chicken Games 33. Lince Works Little Miracles Games

12

34. Lunatic Pixels Mango Protocol 35. Melbot Studios Nape Games 36. Nomada Studios Novarama 37. OXiAB Game Studio Pantumaca Barcelona 38. Patrones y Escondites Petoons Studio 39. Planet Factory Playstark 40. Pupgam Studios Radin Games 41. Ravalmatic Riot Games 42. SandBloom Studio Scopely 43. Shadow Company Games Social Point 44. Sunforge Interactive Tap Tap Tales 45. The Breach Studios The Game Forger 46. Tilting Point Titutitech 47. TrogloBytes Games Ubisoft Barcelona 48. Ubisoft Barcelona Mobile Undercoders 49. Unfinished Pixel U-Play Online 50. ViOD Games Studio VirtualAge 51. Void Games Weird and Wry 52. Whytah Games X-Lives 53. Zeptolab Zink Media Studio


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

2Awesome Studio

3D2 Entertaintment

www.2awesomestudio.com info@2awesomestudio.com @2AwesomeStudio

www.3d2entertainment.com info@3d2entertainment.com @3D2Ent

2Awesome Studio és un estudi de desenvolupament indie i publisher de consoles format per David Jiménez i Alejandro Santiago. El seu objectiu és crear videojocs amb mecàniques noves i addictives i desenvolupar adaptacions a consoles de videojocs de tercers. 2Awesome Studio es un estudio de desarrollo indie y publisher de consolas formado por David Jiménez y Alejandro Santiago. Su objetivo es crear videojuegos con mecánicas nuevas y adictivas y desarrollar adaptaciones a consolas de videojuegos de terceros. 2Awesome Studio is an indie development studio and console publisher run by David Jiménez and Alejandro Santiago. Our goal is to create video games with new and addictive mechanisms and to develop adaptations to third-party video game consoles.

3D2 Entertainment va ser creat per un grup d’artistes joves amb una idea en comú: crear jocs centrats en la jugabilitat com a objectiu últim, la qual cosa els va portar a formar un estudi de videojocs independents a Barcelona el novembre del 2011. 3D2 Entertainment fue creado por un grupo de artistas jóvenes con una idea en común: crear juegos centrados en la jugabilidad como objetivo último, lo que los llevó a formar un estudio de videojuegos independiente en Barcelona en noviembre del 2011. 3D2 Entertainment was created by a group of young artists with a common idea: creating games focused on playability as a main goal, which led to our forming an independent video game studio in Barcelona in November 2011.

JOCS DESTACATS: DIMENSION DRIVE · THE BUG BUTCHER · R3: RUN REWIND REPEAT

JOCS DESTACATS: ARIMA · THE CROW’S EYE

13


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Abylight Studios

Alike Studio

www.abylight.com info@abylight.com @abylight

www.alikestudio.com info@alikestudio.com @AlikeStudio

Abylight Studios és una companyia d’entreteniment digital amb una trajectòria que va començar el 2004. El 2009 van iniciar el seu camí com a publisher de videojocs digitals. Abylight s’especialitza en tres àrees: publishing, creació de propietat intel·lectual (IP) i serveis per a empreses de tercers. Hyper Light Drifter, Super Hydorah, RC Club Abylight Studios es una compañía de entretenimiento digital con una trayectoria que empezó en el 2004. En el 2009 iniciaron su camino como publishers de videojuegos digitales. Abylight se especializa en tres áreas: publishing, creación de propiedad intelectual (IP) y servicios para empresas de terceros. Abylight Studios is a digital entertainment company with a track record, founded in 2004. In 2009, it entered the field of video game digital publishing. Abylight focuses on three main areas of expertise: publishing, IP creation and services for third party companies.

Alike és un estudi de videojocs independent fundat pels germans Terris. L’equip té molts anys d’experiència dins del sector dels videojocs, el disseny gràfic i la indústria audiovisual. Estan especialitzats en el disseny, l’art i, per sobre de tot, l’animació. Alike es un estudio de videojuegos independiente fundado por los hermanos Terris. El equipo cuenta con años de experiencia dentro del sector de los videojuegos, el diseño gráfico y la industria audiovisual. Están especializados en el diseño, el arte y, sobre todo, la animación. Alike is an independent video game studio founded by the Terris brothers. The team has many years of experience in the video game, graphic design and audiovisual industries, specialising in design, art and, above all, animation.

JOCS DESTACATS: HYPER LIGHT DRIFTER · SUPER HYDORAH · RC CLUB

JOCS DESTACATS: BRING YOU HOME · LOVE YOU TO BITS

14


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Altered Matter

Anarkade

http://alteredmatter.com contact@alteredmatter.com @alteredmatter

www.anarka.de finalboss@anarka.de @Anarkade

Altered Matter és un estudi independent de videojocs establert a Barcelona. El seu primer projecte és Etherborn, que va sorgir de la seva passió pels videojocs, l’entreteniment i l’expressió artística. Altered Matter es un estudio independiente de videojuegos establecido en Barcelona. Su primer juego es Etherborn, que surgió de su pasión por los videojuegos, el entretenimiento y la expresión artística. Altered Matter is an independent video game design studio based in Barcelona. Its first project is Etherborn, inspired by its passion for video games, entertainment and artistic creativity.

Petit equip d’artesans de l’arcade amb més de quaranta anys d’experiència acumulada amb jocs reeixits i premiats d’estudis barcelonins com Ubisoft. Pequeño equipo de artesanos del arcade con más de cuarenta años de experiencia acumulada en exitosos y premiados juegos de estudios barceloneses como Ubisoft. A small team of arcade artisans with more than 40 years of experience gained through successful, award-winning games by Barcelona studios such as Ubisoft.

JOCS DESTACATS: ETHERBORN

JOCS DESTACATS: RAWAL RUMBLE

15


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

ANCLA

Anticto

www.instagram.com/blackmap_videogame/ ancla.blackmap@gmail.com

https://anticto.com contact@anticto.com @AntictoGames

ANCLA és un estudi independent que acaba de sortir de la Universitat Pompeu Fabra. L’equip està format per Anna Saumell i Clàudia Raventós, ambdues graduades en Comunicació Audiovisual i especialitzades en comunicació interactiva. ANCLA es un estudio independiente que acaba de salir de la Universidad Pompeu Fabra. El equipo está formado por Anna Saumell y Clàudia Raventós, ambas graduadas en Comunicación Audiovisual y especializadas en comunicación interactiva. ANCLA is an independent studio that has recently emerged from Pompeu Fabra University. The team comprises Anna Saumell and Clàudia Raventós, both graduates in Audiovisual Communications, specialising in interactive communication.

Anticto és un estudi independent de videojocs i tecnologia. Nascut el 2011, ha participat en projectes grans, com PlayerUnknown’s Battelgrounds, Crackdown 3 o Toybox per a Oculus. També ha desenvolupat Steamroll, un projecte propi, i actualment treballa en el següent videojoc. Anticto es un estudio independiente de videojuegos y tecnología. Nacido en el 2011, ha participado en proyectos grandes como PlayerUnknown’s Battlegrounds, Crackdown 3 o Toybox para Oculus. También ha desarrollado Steamroll, un proyecto propio, y actualmente trabaja en el siguiente videojuego. Anticto is an independent video game and technology studio. Founded in 2011, it has been involved in major projects such as PlayerUnknown’s Battlegrounds, Crackdown 3, and Oculus’ Toybox. It also developed Steamroll, an in-house project, and is currently working on the next game.

JOCS DESTACATS: BLACK MAP

JOCS DESTACATS: STEAMROLL

16


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Appnormals Team

Barspin Studios

www.appnormals.com hello@appnormals.com @appnormals

www.bmxthegame.com lcastro@bmxthegame.com @BMXTheGame

Appnormals Team és un estudi de disseny i desenvolupament de videojocs i aplicacions. El seu objectiu és crear experiències úniques per a múltiples plataformes, cercant mecàniques innovadores i premisses originals, alhora que ret homenatge als clàssics del gènere. Appnormals Team es un estudio de diseño y desarrollo de videojuegos y aplicaciones. Su objetivo es crear experiencias únicas para múltiples plataformas, buscando mecánicas innovadoras y premisas originales, a la vez que rinde homenaje a los clásicos del género. Appnormals Team designs and develops video games and apps. Our goal is to create unique experiences for multiple platforms, seeking out innovative mechanics and original premises while paying homage to the classics of the genre.

Barspin Studios és una desenvolupadora de videojocs d’esports d’acció i tots els seus projectes tenen la mateixa propietat intel·lectual i se situen en ciutats emblemàtiques reals. Barspin Studios es una desarrolladora de videojuegos de deportes de acción. Todos sus proyectos están bajo la misma propiedad intelectual y basados en ciudades reales emblemáticas. Barspin Studios is a developer of action sports video games, and all its projects, which are based on real, iconic cities, are covered by the same intellectual property rights.

JOCS DESTACATS: STAY · SUPER BARISTA

JOCS DESTACATS: BMX THE GAME

17


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Beautiful Glitch

BeautiFun Games

http://monsterprom.pizza indiegzine@gmail.com @btflglitch

http://beautifungames.com info@beautifungames.com @BeautiFunGames

Beautiful Glitch és un estudi de videojocs establert a Barcelona. Ara bé, les seves oficines centrals reals són a internet. Combinant els cinc anells de poder dels membres de Beautiful Glitch, poden convocar el poder més gran de la Terra: un videojoc indie semifuncional. Beautiful Glitch es un estudio de videojuegos establecido en Barcelona. Sin embargo, sus oficinas centrales reales están en internet. Combinando los cinco anillos de poder de los miembros de Beautiful Glitch, pueden convocar el poder más grande de la Tierra: un videojuego indie semifuncional. Beautiful Glitch is a video game studio based in Barcelona. But our real HQ is the Internet. By combining the power rings of the five core members of Beautiful Glitch, we can summon Earth’s greatest power: a semi-functional indie videogame!

BeautiFun Games crea videojocs narratius amb una estètica bonica i distintiva. És un estudi de videojocs indie nascut al 2011 i els pares orgullosos dels jocs premiats Nihilumbra, Megamagic: Wizards of the Neon Age i Professor Lupo and his Horrible Pets. BeautiFun Games crea videojuegos narrativos con una estética bonita y distintiva. Se trata de un estudio de videojuegos indie nacido en el 2011 y padres orgullosos de los premiados juegos Nihilumbra, Megamagic: Wizards of the Neon Age y Professor Lupo and his Horrible Pets. BeautiFun Games creates narrative video games with distinctive and beautiful aesthetics. We’re an Indie Game Studio set up in 2011 and the proud creators of the award-winning games Nihilumbra, Megamagic: Wizards of the Neon Age and Professor Lupo and his Horrible Pets.

JOCS DESTACATS: MONSTER PROM

JOCS DESTACATS: NIHILUMBRA · MEGAMAGIC: WIZARDS OF THE NEON AGE · PROFESSOR LUPO AND HIS HORRIBLE PETS

18


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Black Alligator

Blitworks

www.blackalligatorgames.com info@blackalligatorgames.com @blackalligator

www.blitworks.com info@blitworks.com @BlitWorks

Black Alligator és una empresa formada l’any 2017 per un grup d’estudiants d’animació 3D i videojocs. Actualment, treballa en un joc de realitat virtual de format escape room anomenat Captain Goldrush: One More Treasure. Black Alligator es una empresa formada en el año 2017 por un grupo de estudiantes de animación 3D y videojuegos. Actualmente, están trabajando en un juego de realidad virtual de formato escape room llamado Captain Goldrush: One More Treasure. Black Alligator was founded in 2017 by a group of 3D animation and video game students. They are currently working on a virtual reality game in Escape Room format called Captain Goldrush: One More Treasure.

BlitWorks és un estudi de portabilitat conegut per l’excel·lent qualitat dels seus ports. Amb una àmplia experiència en consoles i també en plataformes mòbils, el seu objectiu principal és oferir la millor qualitat possible a cada joc en el qual contribueixen. BlitWorks es un estudio de portabilidad conocido por la excelente calidad de sus puertos. Con una amplia experiencia en consolas y también en plataformas móviles, su objetivo principal es ofrecer la mejor calidad posible en cada juego en el que contribuyen. BlitWorks is a porting studio famous for the outstanding quality of its ports. With deep experience in consoles and also in mobile platforms, their main focus is delivering the highest possible quality for every game they contribute to.

JOCS DESTACATS: CAPTAIN GOLDRUSH: ONE MORE TREASURE...

JOCS DESTACATS: SPELUNKY 2

19


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Chloroplast Games

Cubus Games

www.chloroplastgames.com info@chloroplastgames.com @ChloroplastGame

www.cubusgames.com hello@cubusgames.com @CubusGames

Chloroplast Games, especialistes en disseny i desenvolupament de jocs multiplataforma. Desenvolupadors del CG framework plugin de Unity, que redueix el temps i el cost de desenvolupament en un 75%. Serveis de desenvolupament, porting i advergaming. També creen jocs propis. Chloroplast Games, especialistas en diseño y desarrollo de juegos multiplataforma. Desarrolladores del CG framework plugin de Unity, que reduce el tiempo y el coste de desarrollo en un 75 %. Servicios de desarrollo, porting y advergaming. También desarrollan títulos propios. Chloroplast Games is a studio specialising in the design and development of multiplatform games. Developers of CG Framework, a Unity plugin that reduces development time and costs by 75%. They offer developing, porting and advergaming services and have developed several titles of their own.

Artesans digitals. Creadors de gamebooks i narratives interactives en diferents àmbits: entreteniment, patrimoni cultural, salut electrònica i educació. Premi TICAnoia del 2018, premi EmprendeLibro a la Innovació Digital del 2016, guanyadors del HackatH2On del 2015 i cinc PG Awards des del 2014. Artesanos digitales. Creadores de gamebooks y narrativas interactivas en diferentes ámbitos: entretenimiento, patrimonio cultural, salud electrónica y educación. Premio TICAnoia del 2018, premio EmprendeLibro a la Innovación Digital del 2016, ganadores del HackatH2On del 2015 y cinco PG Awards desde el 2014. Digital artisans. Creators of gamebooks and interactive narratives in different fields: entertainment, cultural heritage, eHealth and education. Winners of the ICT Anoia Award 2018, the EmprendeLibro Award for Digital Innovation 2016, the HackatH2On 2015 and five PG Awards since 2014.

JOCS DESTACATS: YOKAI SWORD · TILE TOWER · SUPER BLOCK RAIN

JOCS DESTACATS: THE FRANKENSTEIN WARS · DEADMAN DIARIES · L’ILLA DELS TRESORS

20


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Dabadu Games

Dark Curry

www.dabadugames.com jordi@dabadugames.com @dabadugames

http://darkcurry.com info@darkcurry.com @Dark_Curry

Es tracta d’un petit equip de desenvolupament centrat en mòbils amb seu a Barcelona que ofereix jocs estètics d’alta qualitat i conceptes originals per a un públic midcore. Se trata de un pequeño equipo de desarrollo centrado en móviles con sede en Barcelona que ofrece juegos estéticos de alta calidad y conceptos originales para un público midcore. We are a small mobile-focused development team based in Barcelona, delivering high quality aesthetic games and original concepts to a midcore audience.

Dark Curry neix el 2014, arran de l’èxit del seu primer videojoc, Final Kick. Un joc de futbol per a dispositius mòbils. Avui dia continua actualitzant Final Kick, mentre desenvolupa dos nous projectes, Dark Steel (free-to-play) i Undead Citadel (VR de Sony i PC). Dark Curry nace en el 2014, a raíz del éxito de su primer videojuego, Final Kick. Un juego de fútbol para dispositivos móvil. Actualmente, continúa actualizando Final Kick, mientras desarrolla dos nuevos proyectos, Dark Steel (freeto-play) y Undead Citadel (VR de Sony y PC). Dark Curry was founded in 2014 in the wake of the success of its debut video game, Final Kick, a football game for mobile devices. At present the company is continuing to update Final Kick while developing two new projects, Dark Steel (free to play) and Undead Citadel (Sony’s PlayStation VR and PC).

JOCS DESTACATS: GARDENLAB · DISMONSTER · IT’S FULL OF SPARKS

JOCS DESTACATS: FINAL KICK

21


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Digital Legends

Divertap

www.digital-legends.com info@digital-legends.com @Digital_Legends

www.divertap.com fernando@divertap.com @divertap

Desenvolupadora de jocs de mòbils AAA líder a escala mundial amb tecnologia pròpia (Karisma). Creadora de propietats intel·lectuals pròpies i èxits free-to-play: The Respawnables (45 milions de descàrregues) i Afterpulse (12 milions de descàrregues i reconegut amb l’Apple Editor’s Choice). Desarrolladora de juegos de móviles AAA líder a escala mundial con tecnología propia (Karisma). Creadora de propiedades intelectuales propias y éxitos free-to-play: The Respawnables (45 millones de descargas) y Afterpulse (12 millones de descargas y reconocido con el Apple Editor’s Choice). A developer of AAA games for mobiles, a world leader with its own technology (Karisma). Creator of in-house intellectual property and successful free-to-play games: The Respawnables (45 million downloads) and Afterpulse - Elite Army (12 million downloads, recognised as Apple Editor’s Choice).

A Divertap els encanten els jocs de taula i els videojocs. Creuen que els jugadors de jocs de taula mereixen una plataforma totalment integrada i una qualitat de disseny d’acord amb el nivell de diversió que els jocs de taula clàssics els han donat tota la vida. Per això ofereixen Chipa Games. En Divertap les encantan los juegos de mesa y los videojuegos. Creen que los jugadores de juegos de mesa merecen una plataforma totalmente integrada y una calidad de diseño acorde con el nivel de diversión que los juegos de mesa clásicos les han dado toda la vida. Por eso ofrecen Chipa Games. At Divertap we love board games and video games. We believe that board game players deserve a fully integrated platform and design quality that matches the level of fun that classic board games have given us for a lifetime. That’s why we offer Chipa Games.

JOCS DESTACATS: THE RESPAWNABLES AFTERPULSE

JOCS DESTACATS: CHIPA DAMAS · CHIPA OTHELLO

22


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Dolores Entertaintment

Drawing Code

www.doloresentertainment.com dnavarro@doloresentertainment.com @Dolores_Ent

www.drawing-code.com admin@drawing-code.com @Drawing_code

Estudi creat el 2010 per persones amb anys en el sector dels videojocs que van decidir llançarse a l’aventura dels jocs per a mòbils, però que amb el temps han evolucionat cap a consoles d’última generació i han ampliat l’oferta publicant tant producte propi com de tercers. Estudio creado en el 2010 por personas con años en el sector de los videojuegos que decidieron lanzarse a la aventura con juegos para móviles, pero que con el tiempo han evolucionado a consolas de última generación y han ampliado la oferta publicando tanto producto propio como de terceros. The studio was created in 2010 by a group of people with many years of experience in the video game industry, who decided to launch a venture with games for mobile devices. However, over the years it has evolved to state-ofthe-art consoles and has extended its range, including both its own games as well as those from other companies.

Estudi de desenvolupament de videojocs, animació 3D, realitat virtual (RV) i realitat augmentada (RA) per a indústria, arquitectura o disseny. Simulació de físiques per a entorns mecanitzats. Ludificació. Olot (Girona). Estudio de desarrollo de videojuegos, animación 3D, realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA) para industria, arquitectura o diseño. Simulación de físicas para entornos mecanizados. Gamificación. Olot (Girona). The studio develops video games, 3D animation, VR and AR for industrial, architectural and design use. Simulation of physical environments for mechanised environments. Gamification. Based in Olot (Girona).

JOCS DESTACATS: BIT DUNGEON PLUS · ICE CREAM SURFER · L-FUN 45

JOCS DESTACATS: MAGOS BATTLE ARENA · CHAOS MANAGER DISCO GAME

23


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Drop of Pixel

FinalBoss Games

www.dropofpixel.com info@dropofpixel.com @DropOfPixel

www.finalboss-games.com manuel@finalboss-games.com @gamesfinalboss

Drop Of Pixel és un estudi independent de videojocs de Terrassa (Barcelona), centrat principalment en el disseny i el desenvolupament per a PC, consoles i realitat virtual (RV). Actualment treballa en Underworld Dreams®, la franquícia INFRAMON® i Cyber Noir®. Drop Of Pixel es un estudio independiente de videojuegos de Terrassa (Barcelona), centrado principalmente en el diseño y el desarrollo para PC, consolas y realidad virtual (RV). Actualmente está trabajando en Underworld Dreams®, la franquicia INFRAMON® y Cyber Noir®. Drop Of Pixel is an independent video game studio based in Terrassa (Barcelona), focusing mainly on design and development for PC, new generation consoles and VR systems. We are currently working on Underworld Dreams®, the INFRAMON® franchise and Cyber Noir®.

FinalBoss Games és un estudi amb quasi tres anys de vida i més de vint anys d’experiència acumulada al seu equip. Ha publicat Vesta per a totes les plataformes i ara treballa en Super Dodgeball Beats. FinalBoss Games es un estudio con casi tres años de vida y más de veinte años de experiencia acumulada en su equipo. Ya han publicado Vesta para todas las plataformas y ahora están trabajando en Super Dodgeball Beats. Finalboss Games has been operating for almost three years, but the team has more than 20 years of experience in the field. We have already published Vesta for every platform and we are currently working on Super Dodgeball Beats.

JOCS DESTACATS: INFRAMON: TRICK OR TREAT

JOCS DESTACATS: SUPER DODGEBALL BEATS

24


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

FrozenShard Games

Gaiabyte

www.frozenshard.com info@frozenshard.com @FrozenShard

http://gaiabyte.com info@gaiabyte.com @Gaia_Byte

FrozenShard Games va ser fundada el 2012 per tres socis. Des del seu inici, FrozenShard ha llançat satisfactòriament al mercat cinc videojocs disponibles en quatre plataformes (iOS, Android, Facebook i Kongregate). Actualment treballa en un projecte molt ambiciós. FrozenShard Games fue fundada en el 2012 por tres socios. Desde su inicio, FrozenShard ha lanzado satisfactoriamente al mercado cinco videojuegos disponibles en cuatro plataformas (iOS, Android, Facebook y Kongregate). Actualmente trabaja en un proyecto muy ambicioso. FrozenShard Games was founded in 2012 by three partners. Since it’s birth, FrozenShard has successfully launched five video games, which are available on four platforms (iOS, Android, Facebook and Kongregate). They are currently working on a very ambitious project.

Gaiabyte crea jocs evolutius, adaptant-los a les necessitats del jugador. Dissenya mecàniques que permeten als jugadors reconfigurar la realitat a la seva voluntat, millorant l’experiència immersiva. Al seu primer joc, Cosmos Quest, hi han jugat més de 10 milions de vegades a Kongregate. Gaiabyte crea juegos evolutivos, adaptándolos a las necesidades del jugador. Diseña mecánicas que permiten a los jugadores reconfigurar la realidad a su voluntad, mejorando la experiencia inmersiva. Su primer juego, Cosmos Quest, se ha jugado más de 10 millones de veces en Kongregate. Gaiabyte creates evolving games, adapting them to the player’s needs. We design mechanisms that allow players to reshape reality at will, improving the immersive experience. Our first game, Cosmos Quest, has been played more than 10 million times on Kongregate.

JOCS DESTACATS: WORLD WAR II TCG · MONSTER BATTLES TCG · MAGIC QUEST: TCG

JOCS DESTACATS: COSMOS QUEST

25


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Game Troopers

Garage51

https://gametroopers.net info@gametroopers.net @gametrooperswp

www.garage51.es info@garage51.es @Garage51studio

Game Troopers és un editor dedicat a les plataformes Microsoft Store, Steam i Virtual Reality. El seu equip ofereix un coneixement profund de les plataformes i ajuda els jocs a treure el màxim profit de les campanyes de visibilització en botigues virtuals i d’adquisició d’usuaris. Game Troopers es un editor especializado en las plataformas Microsoft Store, Steam y Virtual Reality. Su equipo ofrece un conocimiento profundo de las plataformas y ayuda a los juegos a sacar el máximo provecho de las campañas de visibilización en tiendas virtuales y adquisición de usuarios. Game Troopers is a publisher dedicated to the Microsoft Store, Steam and Virtual Reality platforms. Our team has a profound knowledge of the platforms and will help your games to make the most of themselves with Store featuring and user acquisition campaigns.

Garage51 és un estudi que ha nascut a Barcelona aquest mateix any. Actualment està preparant el seu primer llançament, Yokai Fury, un joc de rol i d’acció per a dispositius mòbils. És un estudi al qual se l’ha de seguir de prop, ja que promet grans coses. Garage51 es un estudio que ha nacido en Barcelona este mismo año. Actualmente está preparando su primer lanzamiento, Yokai Fury, un juego de rol y acción para dispositivos móviles. Es un estudio al que hay que seguir de cerca, ya que promete grandes cosas. The Garage51 studio was founded in Barcelona this year. It is currently preparing its first launch, Yokai Fury, a role-playing action game for mobile devices. Keep a close eye on this studio. It promises great things in the future!

JOCS DESTACATS: IMPERIA ONLINE · OVERKILLVR · TINY TROOPERS 2

JOCS DESTACATS: YOKAI FURY

26


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

GiantFox

GKT Studios Entertaintment

http://riseoftitans.giantfox.es info@giantfox.es @GiantFoxStudios

www.gkt.cat alex.climent@gkt.cat

GiantFox és una empresa enfocada als jocs multijugador / en línia i orientats als esports electrònics. Crea entorns totalment interactius i immersius amb la idea de situar el jugador sempre al centre de tot. GiantFox es una empresa enfocada en juegos multijugador / en línea y orientados hacia los deportes electrónicos. Crean entornos totalmente interactivos e inmersivos con la idea de situar siempre al jugador en el centro de todo. Giantfox specialises in multi-player/online games geared to eSports. We create completely interactive and immersive environments in order to put players at the centre of everything.

Empresa indie de videojocs, actualment enfocada al mercat de les experiències de realitat virtual (RV). Aquest any, com a novetats, presenten Mini-Z VR Racing (experimenta el que sent un pilot de radiocontrol) i Janken Cards 2 (més diversió, ara també per a Nintendo Switch). Empresa indie de videojuegos, actualmente enfocada en el mercado de las experiencias de realidad virtual (RV). Este año, como novedades, presentan Mini-Z VR Racing (experimenta lo que siente un piloto de radiocontrol) y Janken Cards 2 (más diversión ahora también para Nintendo Switch). An indie video game company, currently focusing on the VR experiences market. Our new releases this year are Mini-Z VR Racing (experience what a radio control driver feels) and Janken Cards 2 (even more fun, now for Nintendo Switch).

JOCS DESTACATS: RISE OF TITANS

JOCS DESTACATS: MINI-Z VR RACING · JANKEN CARDS 2

27


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Grimorio of Games

Herobeat Studios

https://grimorioofgames.com grimorio@grimorioofgames.com @GrimorioG

www.herobeatstudios.com contact@herobeatstudios.com @HerobeatStudios

Es tracta d’un petit estudi de desenvolupament ubicat a Barcelona. Volen fer jocs per a jugadors apassionats com ells, que busquin un repte de veritat. Se trata de un pequeño estudio de desarrollo localizado en Barcelona. Quieren crear juegos para jugadores apasionados como ellos, que busquen un reto de verdad. We are a small development studio based in Barcelona. We aim to create games for passionate players like us who are looking for a real challenge.

Herobeat Studios és un estudi de videojocs amb seu a Barcelona. L’equip comparteix una forta preocupació pels problemes socials, mediambientals i el benestar dels animals. Això els va inspirar a reunir-se i a crear projectes amb missatges profundament conscienciadors. Herobeat Studios es un estudio de videojuegos con sede en Barcelona. El equipo comparte una fuerte preocupación por los problemas sociales, medioambientales y el bienestar de los animales. Eso les inspiró a reunirse y a crear proyectos con mensajes profundamente concienciadores. Herobeat Studios is a video game studio based in Barcelona. The team shares a strong commitment to social, environmental and animal welfare issues. This has inspired them to participate in the creation of projects with strong awareness-raising messages.

JOCS DESTACATS: SUPER HYPERACTIVE NINJA

JOCS DESTACATS: ENDLING

28


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

I Got Games (IGG)

Invedars

www.igg.com @officialigg

www.invedars.com contact@invedars.com @invedars

IGG Inc. és una reconeguda desenvolupadora i editora dedicada a portar videojocs sorprenents als jugadors de tot el món. Fundats l’any 2006 i amb 15 estudis a tot el món, han creat més de 20 jocs originals per a mòbils, web i PC. IGG Inc. es un renombrado desarrollador y editor que se dedica a llevar videojuegos asombrosos a jugadores de todo el mundo. Fundados en 2006 y con 15 estudios en todo el mundo, han creado más de 20 juegos originales para dispositivos móviles, web y PC. IGG Inc. is a renowned video game developer and publisher dedicated to bringing amazing games to gamers all over the world. Founded in 2006 and with 15 studios around the world, we have created over 20 original games for mobile, web, and PC.

Invedars desenvolupa jocs en format digital i físic des de l’any 2010, principalment enfocats en els jocs d’estil retro. Invedars desarrolla juegos en formato digital y físico desde el año 2010, principalmente enfocados en los juegos de estilo retro. Invedars has been developing games in both digital and physical format since 2010, mainly focusing on retro-style games.

JOCS DESTACATS: LORDS MOBILE

JOCS DESTACATS: THE TIME GEEKS · HIDDEN DOODLES

29


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Ivanovich Games

JanduSoft

www.ivanovichgames.com support@ivanovichgames.com @IvanovichGames

www.jandusoft.com info@jandusoft.com @JanduSoft

Creació, publicació i promoció de videojocs per a diverses plataformes amb un enfocament especial en la realitat virtual, la realitat augmentada i el mòbil. Creación, publicación y promoción de videojuegos para diversas plataformas con un enfoque especial en la realidad virtual, la realidad aumentada y el móvil. Creation, publication and promotion of video games for various platforms, with a special focus on virtual reality, augmented reality and mobile devices.

JanduSoft és una empresa de jocs catalana situada a Barcelona. Té diversos jocs de mòbil, PC i consola publicats. Ara JanduSoft centrarà tots els seus esforços en jocs de PC/consola, amb autoedició o coproduccions. JanduSoft també ofereix serveis de porting o publicació. JanduSoft es una empresa de juegos catalana situada en Barcelona. Cuenta con varios juegos de móvil, PC y consola publicados. Ahora Jandusoft centrará todos sus esfuerzos en juegos de PC/consola, con autoedición o coproducciones. JanduSoft también ofrece servicios de porting o publicación. JanduSoft is a catalan game company located in Barcelona. With several mobile/PC/console games published, the company will now focus all its effort on PC/console games, with self-publishing or co-production projects. JanduSoft also offers porting and publishing services.

JOCS DESTACATS: OPERATION WARCADE · FINAL SOCCER · FISHINGGO

JOCS DESTACATS: CAVEMAN WARRIORS · SUPER HYPERACTIVE NINJA · NEONWALL

30


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Jellyworld Interactive

Kaneda Games

www.jellyworld.es contact@jellyworld.es @jellworld

www.kaneda-games.com info@kaneda-games.com @KanedaGamesSL

Jellyworld Interactive és una companyia enfocada al desenvolupament de videojocs que promou la igualtat; és multiplataforma; desenvolupa per a dispositius mòbils, ordinadors i consoles, i fa jocs adreçats a dones i a nens i nenes. Jellyworld Interactive es una compañía enfocada en el desarrollo de videojuegos que promueve la igualdad; es multiplataforma; desarrolla para dispositivos móviles, ordenadores y consolas, y hace juegos para mujeres y niños y niñas. Jellyworld Interactive is a company that specialises in developing video games that promote equality, focusing on games for children and women. Its products are multi-platform and have been developed for mobile devices, computers and consoles.

Són els creadors de personatges Smoots que utilitzen per crear diferents videojocs amb estètica desenfadada i divertida per a tots els públics. Smoots World Cup Tennis va ser la seva primera incursió i pròximament arribaran Smoots Summer Games i Smoots Spy Agency. Creadores de los personajes Smoots que utilizan para crear diferentes videojuegos con estética desenfadada y divertida para todos los públicos. Smoots World Cup Tennis fue su primera incursión y próximamente llegarán Smoots Summer Games y Smoots Spy Agency. We are the creators of the Smoots characters, which we use to create different video games with a casual, fun aesthetic for every audience type. Smoots World Cup Tennis was our first production and will be followed shortly by Smoots Rio Summer Games and Smoots Spy Agency.

JOCS DESTACATS: TRAINPUNK RUN

JOCS DESTACATS: SMOOTS WORLD CUP TENNIS · SMOOTS SUMMER GAMES · SMOOTS SPY AGENCY

31


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

King

Last Chicken Games

https://king.com @King_Games

https://lastchickengames.com cmenossi@lastchickengames.com @LastChickenGame

King és una empresa d’entreteniment interactiu capdavantera al món del videojoc mòbil, amb usuaris arreu del món que juguen a un o en molts dels seus jocs. King es una empresa de entretenimiento interactivo líder en el mundo del videojuego móvil, con usuarios por todo el mundo jugando a uno o varios de sus juegos. King is a leading interactive entertainment company for the mobile gaming world, with people all around the world playing one or more of our games.

Last Chicken Games és un estudi de desenvolupament independent format per cinc apassionats dels videojocs que intenten donar resposta a una única pregunta: “quin seria el nostre joc ideal?”. Last Chicken Games es un estudio de desarrollo independiente formado por cinco apasionados de los videojuegos que intentan dar respuesta a una única pregunta: “¿cuál sería nuestro juego ideal?”. Last Chicken Games is an independent development studio comprising five passionate video gamers who strive to come up with the answer to a single question: what would our ideal game be like?

JOCS DESTACATS:

JOCS DESTACATS: WILLY JETMAN: ASTROMONKEY’S REVENGE

32


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Lince Works

Little Miracles Games

www.linceworks.com contact@linceworks.com @LinceWorks

www.littlemiraclesgames.com info@littlemiraclesgames.com @LittleMiraclesG

Estudi de desenvolupament de videojocs especialitzat en la creació de propietats intel·lectuals (IP) pròpies i el seu desenvolupament per a plataformes en PC i consoles. Estudio de desarrollo de videojuegos especializado en la creación de propiedades intelectuales (IP) propias y su desarrollo para plataformas en PC y consolas. A video game development studio specialising in the creation of individual IPs and their development for PC and console platforms.

Little Miracles Games és un estudi barcelonès fundat l’any 2015 per un petit equip multidisciplinari. Per a aquest equip, desenvolupar cada una de les seves creacions és un petit miracle. Aspiren que els jugadors se sentin també així quan en gaudeixin. Little Miracles Games es un estudio barcelonés fundado en el año 2015 por un pequeño equipo multidisciplinario. Para este equipo, desarrollar cada una de sus creaciones es un pequeño milagro. Aspiran a que los jugadores se sientan también así al disfrutarlas. Little Miracles Games is a Barcelona-based studio that was founded in 2015 by a small, multidisciplinary team. For us, the development of each of our creations is a little miracle. We hope that our players will get the same thrill out of them when they play.

JOCS DESTACATS: ARAGAMI

JOCS DESTACATS: REST IN JELLY

33


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Lunatic Pixels

Mango Protocol

www.lunaticpixels.com contact@lunaticpixels.com @lunaticpixels

www.mangoprotocol.com info@mangoprotocol.com @MangoProtocol

Lunatic Pixels és un estudi indie format per dues persones amb seu a Barcelona, amb experiència tant en la producció com el modelatge 3D de personatges i programació i disseny de motors de joc. Lunatic Pixels es un estudio indie formado por dos personas con sede en Barcelona, con experiencia tanto en la producción como en modelado 3D de personajes y programación y diseño de motores de juego. Lunatic Pixels is a two-man indie studio based in Barcelona, with experience in such aspects of game production as 3D character works and game engine programming and design.

Mango Protocol fa jocs narratius des del 2013. L’estudi ha llançat MechaNika i Agatha Knife en consoles, PC i plataformes mòbils, i actualment treballa en la tercera Psychotic Adventure: Colossus Down. Mango Protocol hace juegos narrativos desde el 2013. El estudio ha lanzado MechaNika y Agatha Knife en consolas, PC y plataformas móviles, y actualmente está trabajando en la tercera Psychotic Adventure: Colossus Down. Mango Protocol has been crafting narrative-driven games since 2013. The studio has released MechaNika and Agatha Knife on consoles, PC and mobile platforms and is currently working on the third Psychotic Adventure: Colossus Down.

JOCS DESTACATS: ALCHEMIC JOUSTS

JOCS DESTACATS: COLOSSUS DOWN · AGATHA KNIFE · MECHANIKA

34


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Melbot Studios

Nape Games

https://melbot.es info@melbot.es @WeAreMelbot

www.napegames.com info@napegames.com @NapeGames

Melbot vol entretenir més enllà dels formats, combinant sempre els aspectes tangibles i oberts de les joguines tradicionals i la naturalesa narrativa i immersiva dels videojocs. El seu objectiu és ajudar els pares a oferir un entreteniment de qualitat als seus fills. Melbot quiere entretener más allá de los formatos, combinando siempre los aspectos tangibles y abiertos de los juguetes tradicionales y la naturaleza narrativa y inmersiva de los videojuegos. Su objetivo es ayudar a los padres a ofrecer un entretenimiento de calidad a sus hijos. Melbot aims to entertain beyond the standard formats, always combining the tangible, open aspects of conventional toys with the narrative, immersive world of video games. Our goal is to support parents in offering their children high-quality entertainment.

Nape Games és un estudi nascut el 2016. Desenvolupen amb codis GML, Nesmaker i Unity 3D. Volen crear jocs divertits, desafiants, i oferir experiències col·lectives amb una mica d’humor, rescatant mecàniques retro que van definir la seva generació. Nape Games es un estudio nacido en el 2016. Desarrollan con códigos GML, Nesmaker y Unity 3D. Quieren crear juegos divertidos, desafiantes, y ofrecer experiencias colectivas con un poco de humor, rescatando mecánicas retro que definieron a su generación. Nape Games studio was founded in 2016. We develop using GML, Nesmaker and Unity 3D codes. Our aim is to create entertaining, challenging games that offer collective experiences with a touch of humour, reintroducing the retro mechanics that defined our generation.

JOCS DESTACATS: MELBITS WORLD

JOCS DESTACATS: V.O.I.D. · REKNUM: THE AWAKEWNING

35


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Nomada Studio

Novarama

https://nomada.studio hello@nomada.studio @nomadastudiobcn

https://novarama.com info@novarama.com @novarama

Nomada Studio està format per una barreja de desenvolupadors experimentats i artistes de diferents àmbits fora dels videojocs. GRIS és el seu primer títol, on l’art de Conrad Roset i la música de Berlinist ajuden a crear una experiència artística completa. Nomada Studio está compuesto por una mezcla de experimentados desarrolladores y artistas de diferentes ámbitos fuera de los videojuegos. GRIS es su primer título, donde el arte de Conrad Roset y la música de Berlinist ayudan a crear una experiencia artística completa. Nomada Studio comprises a mix of experienced developers and artists from different areas outside the sphere of video games. GRIS is its first title, in which the art of Conrad Roset and the music of Berlinist help to create an all-embracing artistic experience.

Un dels estudis independents més respectats del sud d’Europa. Des de les seves oficines en l’assolellada Barcelona, s’esforcen a construir el futur dels videojocs: un futur ple de nous jocs amb els quals mai no s’ha somiat; ells, però, sí que ho fan. Uno de los estudios independientes más respetados del sur de Europa. Desde sus oficinas en la soleada Barcelona, se esfuerzan por construir el futuro de los videojuegos: un futuro lleno de nuevos juegos con los que nunca se ha soñado; ellos sí lo hacen. We are one of the most respected independent studios in Southern Europe. From our offices in sunny Barcelona, (Spain) we strive to build the future of gaming. A future full of new games you’ve never dreamed of. But we have.

JOCS DESTACATS: GRIS

JOCS DESTACATS:

36


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

OXiAB Game Studio

Pantumaca Barcelona

www.oxiab.com gamedev@oxiab.com @oxiabgs

http://pantumacabarcelona.com carlos@devcarloscoronado.com @CarlosGameDev

OXiAB és un estudi de creació de videojocs nascut l’any 2013 a Barcelona. Desenvolupen videojocs multiplataforma amb base de codi propi en C++, Motor OXigine. Són publishers de Nintendo 3DS, Nintendo Switch i PC Steam. OXiAB es un estudio de creación de videojuegos nacido en el año 2013 en Barcelona. Desarrollan videojuegos multiplataforma con base de código propio en C++, Motor OXigine. Son publishers de Nintendo 3DS, Nintendo Switch y PC Steam. OXiAB is a creative video game studio that was founded in Barcelona in 2013. We develop multi-platform video games based on our own code in C++, Motor OXigine. We publish games for Nintendo 3DS, Nintendo Switch and PC Steam.

Desenvolupadors de videojocs independents per a consoles (PS4 i Switch) i Steam. Guanyadors de més de 23 premis, inclòs el Titanium Indie Game of the Year Award per MIND: Path to Thalamus. Desarrolladores de videojuegos independientes para consolas (PS4 y Switch) y Steam. Ganadores de más de 23 premios, incluido el Titanium Indie Game of the Year Award por MIND: Path to Thalamus. An independent video game developer for consoles (PS4 and Switch) and Steam. Winner of more than 23 awards, including Titanium Indie Game of the Year for MIND: Path to Thalamus.

JOCS DESTACATS: CANVALEON · BITLOGIC

JOCS DESTACATS: INFERNIUM · ANNIE AMBER · MIND: PATH TO THALAMUS

37


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Patrones y Escondites

Petoons Studio

http://www.unmemory.info beaosorio@yahoo.com @unmemorygame

www.petoons.com sergio.garcia@petoons.com @petoons

Petit estudi de nova narrativa de videojocs. Aquest equip és multidisciplinari, amb experiència en videojocs, màrqueting i finances. El seu primer joc és Unmemory. Hi ha un punt de partida en aquest joc que és diferent: les ganes d’explicar una història. Pequeño estudio de nueva narrativa de videojuegos. Este equipo es multidisciplinario, con experiencia en videojuegos, marketing y finanzas. Su primer juego es Unmemory. Hay un punto de partida en este juego que es diferente: las ganas de contar una historia. A small studio with a new video game narrative. Our multidisciplinary team has experience in video games, marketing and finance. Our first game is called Unmemory. This game has a rather different starting premise: the desire to tell a story.

Petoons Studio està format per desenvolupadors certificats de videojocs (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC/Steam), aplicacions (iOS/Android), animació 3D CGI i continguts transmèdia, editorials i digitals. Guanyadors del Premi PlayStation al millor joc infantil. Petoons Studio está formado por desarrolladores certificados de videojuegos (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC/Steam), aplicaciones (iOS/Android), animación 3D CGI y contenidos transmedia, editoriales y digitales. Ganadores del premio PlayStation al mejor juego infantil. Petoons Studio is a certified developer of video games (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC/Steam), apps (iOS/Android), 3D CGI animation and cross-media, editorial and digital content. Winner of the PlayStation Award for “Best Children’s Game”.

JOCS DESTACATS: UNMEMORY

JOCS DESTACATS: PETOONS PARTY

38


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Planet Factory

Playstark

www.planetfactory.com info@planetfactory.com @planetfactory_

www.playstark.com josep.pedros@playstark.com @PlaystarkGames

A Planet Factory els encanta jugar i creuen que els jocs han de ser part de l’educació i el desenvolupament de tots els nens; perquè jugar és explorar, aprendre i divertir-se. Els seus jocs educatius ajuden els nens a aprendre sobre el món i estan dissenyats amb amor. En Planet Factory les encanta jugar y creen que los juegos deben ser parte de la educación y el desarrollo de todos los niños; porque jugar es explorar, aprender y divertirse. Sus juegos educativos ayudan a los niños a aprender sobre el mundo y están diseñados con amor. At Planet Factory, we love to play, and we believe that games must form part of the education and growth of all children; because to play is to explore, learn and have fun. Our educational games are designed with love and help children learn about the world.

Playstark és una empresa de videojocs de Barcelona centrada en els esports electrònics. Agents: Biohunters és el principal videojoc de l’empresa, un shooter multijugador per equips en tercera persona per a PC/consoles dissenyat per convertir-se en un candidat a esport electrònic. Playstark es una empresa de videojuegos de Barcelona centrada en los deportes electrónicos. Agents: Biohunters es el principal videojuego de la empresa, un shooter multijugador por equipos en tercera persona para PC/consolas diseñado para convertirse en un candidato a deporte electrónico. Playstark is a video games company based in Barcelona and focused on eSports. Agents: Biohunters is the company’s best known video game, a PC/Console team-based multiplayer third-person shooter, designed to be an eSport candidate.

JOCS DESTACATS: WHAT WERE DINOSAURS LIKE? · HOW IT WORKS? · WHAT’S IN SPACE?

JOCS DESTACATS: AGENTS: BIOHUNTER

39


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Pupgam Studios

Radin Games

www.pupgam.com cescribano@pupgam.com @Pupgam

www.radingames.com info@radingames.com @Radin_Games

Pupgam Studios és una empresa dedicada a la creació i el desenvolupament de videojocs per a plataformes en línia i dispositius mòbils. El seu equip de creadors dissenya jocs casuals com Extreme Burger, de caràcter lúdic, i jocs d’aprenentatge com Read Up. Pupgam Studios es una empresa dedicada a la creación y el desarrollo de videojuegos para plataformas en línea y dispositivos móviles. Su equipo de creadores diseña juegos casuales como Extreme Burger, de carácter lúdico, y juegos de aprendizaje como Read Up. Pupgam Studios specialises in the creation and development of video games for online platforms and mobile devices. Our creative team designs fun games such as Extreme Burger, purely for entertainment, and educational games such as ReadUp.

L’objectiu de Radin Games és fer jocs arcade (a foc lent) amb el feeling real de les màquines recreatives dels anys vuitanta i noranta: directes, frenètics i addictius. De moment, amb Eternum EX... ho han aconseguit! El objetivo de Radin Games es hacer juegos arcade (a fuego lento) con el feeling real de las máquinas recreativas de los años ochenta y noventa: directas, frenéticas y adictivas. De momento, con Eternum EX... ¡lo han conseguido! The aim of Radin Games is to create arcade games (slow burning) with the “real feel” of the arcade machines of the 80s and 90s: direct, frenetic and addictive. And now, with Eternum EX, we’ve achieved our goal!

JOCS DESTACATS: BOTTLE FLIP DAP PANDA 3 · SEGMENTS · EXTREME BURGER

JOCS DESTACATS: ETERNUM EX

40


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Ravalmatic

Riot Games

www.ravalmatic.com info@ravalmatic.com @ravalmatic

www.riotgames.com @riotgames

Estudi especialitzat en jocs casuals en HTML5 multiplataforma tant per a web com per a aplicacions. Desenvolupen jocs per encàrrec i també ofereixen llicències d’ús dels seus jocs. Tenen experiència en multijugador i Facebook Instant Games. Estudio especializado en juegos casuales en HTML5 multiplataforma tanto para web como para aplicaciones. Desarrollan juegos por encargo y también ofrecen licencias de uso de sus juegos. Tienen experiencia en multijugador y Facebook Instant Games. A studio specialising in entertaining, multi-platform games in HTML5 for both the internet and apps. We develop games to order and also provide licenses to use our own games. We have extensive experience in multi-player and Facebook Instant Games.

El 2009, Riot va llançar el seu títol de debut, League of Legend, amb un gran èxit de crítica i de públic. D’aleshores ençà, el joc s’ha convertit en el joc de PC més jugat del món i un impulsor clau en el creixement explosiu dels esports electrònics (e-sports). En el 2009, Riot lanzó su título de debut, League of Legend, con un gran éxito de crítica y de público. Desde entonces, el juego se ha convertido en el juego de PC más jugado del mundo y un impulsor clave en el crecimiento explosivo de los deportes electrónicos (e-sports). In 2009, Riot released its debut title, League of Legends, to worldwide acclaim. The game has since gone on to become the most-played PC game in the world and a key driver of the explosive growth of esports.

JOCS DESTACATS: FOOT CHINKO · MAFIA BILLIARD TRICKS · BANANAMANIA

JOCS DESTACATS:

41


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

SandBloom Studio

Scopely

http://sandbloomstudio.com info@sandbloomstudio.com @SandBloomStudio

www.scopely.com @scopely

SandBloom Studio és un estudi jove. El seu nom simbolitza la tenacitat i la passió que els representa i els empeny a treballar en la indústria dels videojocs. Fan jocs que importen al jugador. Busquen la barreja ideal entre entreteniment i reflexió en els seus projectes. SandBloom Studio es un estudio joven. Su nombre simboliza la tenacidad y la pasión que los representa y los empuja a trabajar en la industria de los videojuegos. Hacen juegos que importan al jugador. Buscan la mezcla ideal entre entretenimiento y reflexión en sus proyectos. SandBloom Studio is a young venture. Its name symbolises the tenacity and passion that represent us and drive us on in our work in the video game industry. We create games that matter to the player, seeking the ideal blend between entertainment and depth in our projects.

Scopely és una companyia d’entreteniment interactiu i una de les principals editorials de jocs mòbils, amb una àmplia cartera de franquícies, que inclou els guardonats WWE Champions, Walking Dead: Road to Survival, YAHTZEE® with Buddies i Wheel of Fortune®: Free Play. Scopely es una compañía de entretenimiento interactivo y una de las principales editoriales de juegos móviles, con una amplia cartera de franquicias, que incluye los galardonados WWE Champions, Walking Dead: Road to Survival, YAHTZEE® with Buddies y Wheel of Fortune®: Free Play. Scopely is an interactive entertainment company and a leading mobile games publisher with a diverse portfolio of franchises including the award-winning WWE Champions, Walking Dead: Road To Survival, YAHTZEE® With Buddies and Wheel of Fortune®: Free Play.

JOCS DESTACATS: SOLD O2UT · EMMA

JOCS DESTACATS: WWE CHAMPIONS · WALKING DEAD: ROAD TO SURVIVAL · YAHTZEE® WITH BUDDIES

42


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Shadow Company Games

Social Point

www.shadowcompanygames.com info@shadowcompanygames.com @companyshadow

www.socialpoint.es finance@socialpoint.es @socialpoint

Estudi de desenvolupament pensat per a una experiència d’usuari excel·lent i per generar emocions en els jugadors. Posen interès en el fet que cada persona aconsegueixi l’experiència desitjada. Busquen l’excel·lència. La perfecció no és l’objectiu, sinó el punt de partida. Estudio de desarrollo pensado para una excelente experiencia de usuario y para generar emociones en los jugadores. Ponen interés en que cada persona consiga la experiencia deseada. Buscan la excelencia. La perfección no es el objetivo, sino el punto de partida. A development studio aiming to create an excellent user experience and arouse players’ emotions. We are keen to ensure that everyone gets the experience they’re looking for. We aim for excellence: perfection is not the objective, but the starting point.

Social Point és una empresa barcelonina que crea i publica jocs per a les aplicacions mòbils d’Apple, Android i Amazon. La societat, amb presència arreu del món i grans èxits com Dragon City i Monster Legends, té 340 empleats a les seves oficines del 22@. Social Point es una empresa barcelonesa que crea y publica juegos para las aplicaciones móviles de Apple, Android y Amazon. Con presencia en todo el mundo y grandes éxitos como Dragon City y Monster Legends, la sociedad cuenta con 340 empleados en sus oficinas del 22@. Social Point is a Barcelona-based company that creates and publishes games for Apple, Android and Amazon mobile apps. With a worldwide presence and huge successes such as Dragon City and Monster Legends, the company has 340 staff in its offices in the 22@ district.

JOCS DESTACATS: SPACE 1980 · TURTLE RANGER · DRAGON DUELISTS

JOCS DESTACATS: DRAGON CITY · MONSTER LEGENDS · WORLD CHEF

43


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Sunforge Interactive

Tap Tap Tales

https://arok-the-game.jimdofree.com arokthegame@gmail.com @ArokTheGame

www.taptaptales.com xavi.prats@taptaptales.com @taptaptales

És un estudi jove i dinàmic que es basa en l’ús de les noves tecnologies per desenvolupar la seva feina. Treballen a distància, però en temps real. Es un estudio joven y dinámico que se apoya en el uso de las nuevas tecnologías para desarrollar su trabajo. Trabajan a distancia, pero en tiempo real. This young and dynamic studio relies on cutting-edge technologies to develop its work. We work remotely, but in real time.

Tap Tap Tales és una start-up que desenvolupa aplicacions educatives infantils amb llicències de reconeixement mundial com Hello Kitty, Els Barrufets, Masha i l’Os, Caillou o l’Abella Maia. Ja han obtingut més de vint milions de descàrregues. Tap Tap Tales es una start-up que desarrolla aplicaciones educativas infantiles sobre licencias de reconocimiento mundial como Hello Kitty, Los Pitufos, Masha y el Oso, Caillou o La Abeja Maya. Ya han obtenido más de veinte millones de descargas. Tap Tap Tales is a start-up that develops educational apps for children based on internationally-recognised licenses such as Hello Kitty, The Smurfs, Masha and the Bear, Caillou and Maya the Bee. We have already racked up more than 20 million downloads.

JOCS DESTACATS: AROK & THE CHAOS OUTBREAK’S

JOCS DESTACATS: UN DIA AMB CAILLOU · UN DIA AMB MASHA · COL.LECCIÓ ARTY MOUSE

44


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

The Breach Studios

The Game Forger

http://thebreachstudios.com contact@thebreachstudios.com @thebreachstudio

www.thegameforger.com thegameforgers@gmail.com @thegameforgers

The Breach Studios està format per un grup dinàmic de veterans de la indústria del joc amb un passat en alguns dels millors títols en diverses plataformes. Tenen una experiència de desenvolupament de jocs combinada de més de seixanta anys. The Breach Studios está compuesto por un grupo dinámico de veteranos de la industria del juego con un pasado en algunos de los mejores títulos en diversas plataformas. Tienen una experiencia de desarrollo de juegos combinada de más de sesenta años. The Breach Studios is composed of a dynamic group of game industry veterans who have been involved in some of the greatest titles on diverse platforms. We have over 60 years’ combined experience of game development.

The Game Forger és un estudi indie fundat a Barcelona. S’especialitza en jocs de realitat virtual (RV) i outsorcing per a clients. També dissenyen i editen jocs de taula amb miniatures. Actualment estan produint el joc de puzles Soulpath i el joc de fantasia i aventures 7 Masters. The Game Forger es un estudio indie fundado en Barcelona. Se especializan en juegos de realidad virtual (RV) y outsourcing para clientes. También diseñan y editan juegos de mesa y miniaturas. Actualmente están produciendo el juego de puzles Soulpath y el juego de fantasía y aventuras 7 Masters. The Game Forger is an indie studio founded in Barcelona. We specialise in VR games and outsourcing for clients. We also design and edit board games and miniatures. We are currently producing the puzzle game Soulpath and the fantasy adventure game 7Masters.

JOCS DESTACATS:

JOCS DESTACATS: SOULPATH · DANGER ROOM · 7 MASTERS

45


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Tilting Point

Titutitech

www.tiltingpoint.com ignasi@tiltingpoint.com @TiltingPoint

www.titutitech.com titutitech@gmail.com @titutitech

Tilting Point és el soci ideal de videojocs per a dispositius mòbils. Amb l’expertesa del seu equip i un fons de 132 M$, doten els estudis de videojocs de tots els serveis i els recursos operatius i financers necessaris per escalar i convertir els seus jocs en un èxit rotund. Tilting Point es el socio ideal de videojuegos para dispositivos móviles. Con la experiencia de su equipo y unos fondos de 132 M$ dotan a los estudios de videojuegos de todos los servicios y recursos operativos y financieros necesarios para escalar y convertir sus juegos en un éxito rotundo. Tilting Point is the ideal partner for video games for mobile devices. Based on an experienced team and funding of $132,000,000, we provide video game studios with all the services and operating and financial resources necessary to successfully scale and convert their games.

Titutitech és una empresa de desenvolupament de videojocs i software comercial amb seu a Barcelona. El seu últim joc, Oh My Godheads, és un videojoc multijugador increïblement divertit en què cal capturar caps per a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox ONE i PC. Titutitech es una empresa de desarrollo de videojuegos y software comercial con sede en Barcelona. Su último juego, Oh My Godheads, es un videojuego multijugador increíblemente divertido en el que hay que capturar cabezas para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox ONE y PC. Titutitech is a video game and commercial software development company based in Barcelona, Spain. Their latest game, Oh My Godheads, is an insanely fun multiplayer capture-the-head video game for Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox ONE and PC.

JOCS DESTACATS: FOOD TRUCK CHEF · TERRAGENESIS · LANGUINIS

JOCS DESTACATS: OH MY GODHEADS

46


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

TrogloBytes Games

Ubisoft Barcelona

www.troglobytesgames.com info@troglobytesgames.com @_Troglobytes_

www.ubisoft.com/es-es/ marie-therese.cordon@ubisoft.com @UbiBarcelona

Els encanta jugar i crear videojocs. La seva missió és crear jocs innovadors d’alta qualitat en diverses plataformes utilitzant l’última tecnologia, mentre se centren principalment en el joc, la narració i l’estètica. Les encanta jugar y crear videojuegos. Su misión es crear juegos innovadores de alta calidad en varias plataformas utilizando lo último en tecnología, mientras se centran principalmente en el juego, la narración y la estética. We love playing and creating video games. Our mission is to create innovative high quality games on various platforms using the latest in technology, while primarily focusing on gameplay, storytelling and aesthetics.

Creada el 1998, Ubisoft Barcelona és un dels pilars més importants dins la indústria de videojocs del nostre país. Ubisoft Barcelona lidera l’escena de desenvolupament de videojocs AAA. Creada en 1998, Ubisoft Barcelona es uno de los pilares más importantes dentro de la industria de nuestro país. Ubisoft Barcelona lidera la escena de desarrollo de videojuegos AAA. Created in 1998, Ubisoft Barcelona is one of the mainstays of the Spanish industry and spearheads the AAA video game development scene.

JOCS DESTACATS: HYPERPARASITE

JOCS DESTACATS: RAINBOW SIX SIEGE · ASSASSIN’S CREED

47


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Ubisoft Barcelona Mobile

Undercoders

www.ubisoft.com/en-US/studio/barcelona.aspx bcn-dl-careers@ubisoft.com @UbiBarcelona

www.undercoders.com undercoders@undercoders.com @Undercoders

Abans conegut com a Digital Chocolate/Microjocs, l’estudi té una història de més de quinze anys i va ser adquirit per Ubisoft el setembre del 2013. L’estudi ha llançat enguany Might & Magic Elemental Guardians i Hungry Dragon, que se sumen a les live ops de Hungry Shark Evolution. Antes conocido como Digital Chocolate/Microjocs, el estudio cuenta con una historia de más de quince años y fue adquirido por Ubisoft en septiembre del 2013. El estudio ha lanzado este año Might & Magic Elemental Guardians y Hungry Dragon, que se suman a las live ops de Hungry Shark Evolution. Previously known as Digital Chocolate / Microjocs Mobile, and with a track record of more than 15 years, the studio was bought by Ubisoft in September 2013. This year, it has launched Might & Magic Elemental Guardians and Hungry Dragon, which join the live ops of Hungry Shark Evolution.

Undercoders és un estudi independent de creació de videojocs, especialitzat en el desenvolupament de conceptes originals i diferents. Fundat l’any 2005 a Barcelona, té un catàleg de més de trenta títols publicats per a plataformes PC, consoles i mòbils. Undercoders es un estudio independiente de creación de videojuegos, especializado en el desarrollo de conceptos originales y diferentes. Fundado en el año 2005 en Barcelona, cuenta con un catálogo de más de treinta títulos publicados para plataformas PC, consolas y móviles. Undercoders is an independent video game creation studio, specialising in the development of original and unique concepts. Founded in 2005 in Barcelona, it has a catalogue of more than 30 titles published for PC, console and mobile platforms.

JOCS DESTACATS: MIGHT & MAGIC ELEMENTAL GUARDIANS · HUNGRY DRAGON · HUNGRY SHARK EVOLUTION

JOCS DESTACATS: CONGA MASTER PARTY · BAND LAND · TRENDING PHARAOH

48


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Unfinished Pixels

U-Play Online

www.unfinishedpixel.com marcos.torrecillas@unfinishedpixel.com @UnfinishedPixel

www.uplayonline.com info@uplayonline.com @uplayonline

Unfinished Pixel és un estudi format per un grup de desenvolupadors que després de treballar en múltiples projectes de Ubisoft van decidir seguir el seu propi camí. Unfinished Pixel es un estudio formado por un grupo de desarrolladores que tras trabajar en múltiples proyectos en Ubisoft decidieron seguir su propio camino. Unfinished Pixel is a studio comprising a group of developers who, after working on numerous projects at Ubisoft, decided to set up on their own.

U-Play Online és un estudi de desenvolupament especialitzat en jocs d’estil de vida i mànagers per PC, consoles i dispositius mòbils. Estan compromesos amb la innovació i l’evolució al món dels videojocs. U-Play Online es un estudio de desarrollo especializado en juego de estilo de vida y mánagers para PC, consolas y dispositivos móviles. Están comprometidos con la innovación y la evolución en el mundo del videojuego. U-Play Online is a development studio that specialises in lifestyle games and managers for PCs, consoles and mobile devices. We are committed to innovation and evolution in the world of video games.

JOCS DESTACATS: SPY CHAMELEON · SUPER VOLLEY BLAST

JOCS DESTACATS: YOUTUBERS LIFE · STRIKER MANAGER · ESPORTS LIFE

49


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

ViOD Games Studio

VirtualAge

www.viodgames.cat carles.bonet@viodgames.cat @viodgamesstudio

www.virtualage.com carles.ballabriga@virtualage.com @VirtualAgeGames

Empresa dedicada al món del desenvolupament de serious games i videojocs en qualsevol plataforma i entorns 2D, 3D i realitat virtual (RV). Empresa dedicada al mundo del desarrollo de serious games y videojuegos en cualquier plataforma y entornos 2D, 3D y realidad virtual (RV). The company specialises in the development of serious games and video games for any platform in 2D, 3D and VR environments.

VirtualAge és una empresa dedicada a la creació de jocs i experiències de realitat virtual i augmentada. VirtualAge es una empresa dedicada a la creación de juegos y experiencias de realidad virtual y aumentada. VirtualAge specialises in the creation of games and experiences in virtual reality and augmented reality.

JOCS DESTACATS: STAR GAZE · FIREMAN RESCUE

JOCS DESTACATS: GLADIUS VR

50


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Void Games

Weird and Wry

https://void-games.com info@void-games.com @VoidGames5

http://weirdandwry.com info@weirdandwry.com @TheSpatials

Estudi indie amb seu a Sitges, orientat al desenvolupament de videojocs per a consola i party games. Format per joves plens de passió i ganes de fer-se un lloc a la indústria espanyola del videojoc. Estudio indie con base en Sitges, orientado al desarrollo de videojuegos para consola y party games. Formado por jóvenes llenos de pasión y ganas de hacerse un hueco en la industria española de videojuegos. An indie studio based in Sitges, specialising in the development of video games for consoles and party games. The company is made up of a young team who are passionate about their work and keen to make their mark in the Spanish video game industry.

Weird and Wry va ser fundat per Carlos i Max Carrasco. The Spatials (2015), el seu primer projecte, està inspirat en els jocs de simulació clàssics, que combinen construcció, combat i exploració. The Spatials: Galactology (2018) actualitza el concepte original. Weird and Wry fue fundado por Carlos y Max Carrasco. The Spatials (2015), su primer proyecto, está inspirado en los juegos de simulación clásicos, combinando construcción, combate y exploración. The Spatials: Galactology (2018) actualiza el concepto original. Weird and Wry was founded by Carlos and Max Carrasco. The Spatials (2015), their first project, was inspired by classic simulation games, combining construction, combat and exploration. The Spatials: Galactology (2018) updates the original concept.

JOCS DESTACATS: CUBE RAIDERS

JOCS DESTACATS: THE SPATIALS · THE SPATIALS: GALACTOLOGY

51


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Whytah Games

X-Lives

www.whytah.com vico@whytah.com @Whytah

www.x-lives.com info@x-lives.com

Whytah és un petit estudi d’animació i desenvolupament (gamedev, mòbil, web) que té com a propòsit crear jocs personals amb molta cura i estima, on es podran explorar les relacions entre l’animació més tradicional i els videojocs. Whytah es un pequeño estudio de animación y desarrollo (gamedev, móvil, web) cuyo propósito es crear juegos personales con mucho mimo y cariño, en los que poder explorar las relaciones entre la animación más tradicional y los videojuegos. Whytah is a small animation and development studio (GameDev, mobile, web) whose goal is to develop personal games with a lot of TLC in which to explore the relationships between more traditional animation and video games.

Produeixen i desenvolupen jocs des de fa 18 anys. S’especialitzen en jocs educatius, jocs promocionals i jocs per transmetre valors: ètics, socials, de marca, de producte... Treballen tant productes propis com encàrrecs per a tercers. Producen y desarrollan juegos desde hace 18 años. Están especializados en juegos educativos, juegos promocionales y juegos para transmitir valores: éticos, sociales, de marca, de producto... Trabajan tanto producto propio como encargos para terceros. We have been developing and producing games for 18 years. We specialise in educational games, promotional games, and games that transmit values: ethical, social, brand, product, etc. We work with our own products as well as undertaking commissions for other people.

JOCS DESTACATS: JINGLE & MERRY: WHO GAVE CHRISTMAS AWAY?

JOCS DESTACATS: ESPAI8 · MUSIC HERO · MIST

52


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Zeptolab

Zink Media Studio

www.zeptolab.com review@zeptolab.com @ZeptoLab

www.zinkmediastudio.com victor@zinkmediastudio @ZinkMediaStudio

Zeptolab és una empresa de videojocs global dedicada a la ciència de la diversió. Zeptolab es una empresa de videojuegos global dedicada a la ciencia de la diversión. ZeptoLab is a global gaming company dedicated to the science of fun.

Zink Media Studio és un estudi independent de videojocs que actualment desenvolupa Overtimers, un RPG de temàtica de ciència-ficció i viatges en el temps que transporta el jugador a moments clau de la història de la humanitat. Zink Media Studio es un estudio independiente de videojuegos que actualmente desarrolla Overtimers, un RPG de temática de ciencia ficción y viajes en el tiempo que transporta al jugador a momentos claves de la historia de la humanidad. Zink Media Studio is an independent video game studio that is currently developing Overtimers, an RPG with a science fiction, time travel theme that transports players to key moments in the history of humanity.

JOCS DESTACATS:

JOCS DESTACATS: OVERTIMERS

53


INCUBADORA | INCUBADORA | INCUBATOR

GameBCN https://gamebcn.co info@gamebcn.co @gamebcn

GameBCN és un incubadora especialitzada en videojocs que ofereix una completa formació teoricopràctica de primer nivell i mentoria enfocats a la professionalització d’equips; un programa de beques vinculat a la consecució d’objectius; un espai de treball durant sis mesos, i el contacte amb publishers i inversors per donar continuïtat als projectes incubats. GameBCN es posiciona com el punt de referència del desenvolupament de videojocs indies a Catalunya i al sud d’Europa. El programa està promogut pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC); per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut de Cultura (ICUB), i per Peninsula, i es du a terme al Canòdrom Parc de Recerca Creativa, a Barcelona.

54

GameBCN es una incubadora especializada en videojuegos que ofrece una completa formación teórico-práctica de primer nivel y mentoring enfocado a la profesionalización de equipos; un programa de becas vinculado a la consecución de objetivos; un espacio de trabajo durante seis meses, y el contacto con publishers e inversores para dar continuidad a los proyectos incubados. GameBCN se posiciona como el punto de referencia del desarrollo de videojuegos indies en Cataluña y el sur de Europa. El programa está promovido por el Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña a través del Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC); por el Ayuntamiento de Barcelona a través del Instituto de Cultura (ICUB), y por Peninsula, y se lleva a cabo en el Canódromo Parque de Investigación Creativa, en Barcelona. GameBCN is an incubator that specialises in video games and offers top-level, highly comprehensive theoretical and practical training and mentoring, geared to the professionalisation of teams; a programme of grants associated with achieving objectives; a space to work in for six months; and contact with publishers and investors to bring incubated projects to fruition. GameBCN is a benchmark in the development of indie video games in Catalonia and Southern Europe. The programme is supported by the Government of Catalonia’s Ministry of Culture, through the Catalan Institute for Cultural Companies (ICEC), by Barcelona City Council, through the Culture Institute (ICUB), and by Peninsula, and is based in Canòdrom Creative Research Park in Barcelona.


INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) és una entitat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que treballa pel desenvolupament i la consolidació del sector cultural impulsant les empreses i els professionals de la cultura per millorar-ne la competitivitat i la professionalització. L’ICEC assessora i acompanya empreses i professionals dels diferents sectors culturals: les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la cultura digital, el llibre, la música i els videojocs.

INSTITUTO CATALÁN DE LAS EMPRESAS CULTURALES El Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC) es una entidad del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña que trabaja para el desarrollo y la consolidación del sector cultural impulsando las empresas y los profesionales de la cultura para mejorar la competitividad y la profesionalización. El ICEC asesora y acompaña empresas y profesionales de los diferentes sectores culturales: artes escénicas, artes visuales, audiovisual, cultura digital, libro, música y los videojuegos.

CATALAN INSTITUTE FOR CULTURAL COMPANIES The Catalan Institute for Cultural Companies (Institut Català de les Empreses Culturals, ICEC) is a public institution of the Government of Catalonia’s Ministry of Culture that looks after the development and the consolidation of the Catalan creative sectors as an uplift for its professionalization. ICEC advises and accompanies Catalan companies in their development process in several sectors such as: audiovisual, books, digital culture, music, performing arts, visual arts and video games.

55


Profile for Institut Català de les Empreses Culturals

Empreses de videojocs de Catalunya 2019  

Catàleg de les empreses de videojocs catalanes corresponent a 2019

Empreses de videojocs de Catalunya 2019  

Catàleg de les empreses de videojocs catalanes corresponent a 2019