Empreses Videojocs 2021

Page 1


La informaci贸 de les empreses que apareix en aquesta publicaci贸 ha estat proporcionada per les mateixes empreses. La informaci贸n de las empresas que aparecen en esta publicaci贸n ha sido proporcionada por las propias empresas. The information about companies in this publication has been provided by the companies themselves.

2


Introducció Els videojocs a Catalunya són, sens dubte, un dels sectors més dinàmics, creatius i estimulants de tot Europa. Ha estat reconegut pel talent dels seus creadors, per la seva oferta formativa i pels seus esdeveniments especialitzats. L’Institut Català de les Empreses Culturals, a través de l’Àrea de Cultura Digital, forma part d’aquesta aventura promovent un desenvolupament sostenible de la indústria local, impulsant els projectes empresarials dels estudis més joves, facilitant una feina interdisciplinària amb altres sectors i defensant la naturalesa del videojoc, no només com un producte industrial, sinó també com un objecte cultural. Dins de tota aquesta escena, presentem una nova edició del CATÀLEG D’EMPRESES DE VIDEOJOCS A CATALUNYA, una fotografia fixa del conjunt d’un sector il·lusionant i d’un moment cultural altament excitant.

3


Introducción Los videojuegos en Cataluña son, sin duda, uno de los sectores más dinámicos, creativos y estimulantes de toda Europa. Ha sido reconocido por el talento de sus creadores, por su oferta formativa y por sus eventos especializados. El Instituto Catalán de las Empresas Culturales, a través del Área de Cultura Digital, forma parte de esta aventura, promoviendo un desarrollo sostenible de la industria local, impulsando los proyectos empresariales de los estudios más jóvenes, facilitando el trabajo interdisciplinar con otros sectores y defendiendo la naturaleza del videojuego, no solo como un producto industrial sino también como un objeto cultural. Como parte de toda esta escena, presentamos una nueva edición del CATÁLOGO DE EMPRESAS DE VIDEOJUEGOS EN CATALUÑA, una fotografía fija del conjunto de un sector ilusionante y de un momento cultural altamente excitante.

4


Introduction The video game sector in Catalonia is, undoubtedly, one of the most dynamic, creative and forward-looking in Europe, widely recognised for its creators’ talent, training opportunities and specialist events. The Catalan Institute for Cultural Companies, through its Digital Culture Area, contributes to this dynamism by encouraging the sustainable development of local industry, helping the youngest design studios to establish their companies, facilitating interdisciplinary networking with other sectors and defending the nature of the video game as a cultural artefact, not just an industrial product. As part of these efforts, we present a new edition of the Catalogue of Video Game Companies in Catalonia, a snapshot of this exciting sector at a culturally important moment.

5


DADES | DATOS | FACTS & FIGURES

6


DADES | DATOS | FACTS & FIGURES

7


Ajuts | Ayudas | Funding AJUTS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA PER AL FINANÇAMENT DE VIDEOJOCS L’Institut Català de les Empreses Culturals treballa per donar suport a tots els actors del sector dels videojocs a Catalunya, amb l’objectiu de consolidar un teixit empresarial competitiu, innovador i inclusiu. El 36% de les empreses catalanes del sector dels videojocs declara haver rebut algun tipus d’ajut. En el 56% dels casos, es tracta d’ajuts dels programes del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

MINISTY OF CULTURE FUNDING FOR THE VIDEOGAMES The Catalan Institute for Cultural Companies works to support all stakeholders within Catalonia’s digital culture sector in order to consolidate a competitive, innovative and inclusive business network. Approximately one third (36%) of Catalan companies report having received some kind of financial support. In 56% of these cases, this is awarded through programmes run by the Catalan Ministry of Culture.

AYUDAS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA LA FINANCIACIÓN DE VIDEOJUEGOS El Instituto Catalán de las Empresas Culturales trabaja para apoyar a todos los actores del sector de los videojuegos en Cataluña, con el objetivo de consolidar un tejido empresarial competitivo, innovador e inclusivo. El 36 % de las empresas catalanas declara haber recibido algún tipo de ayuda. En el 56 % de los casos, se trata de ayudas de los programas del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña.

Més informació / Más información http://culturadigital.blog.gencat.cat/ajutsvideojocs Further information http://culturadigital.blog.gencat.cat/funding_videogames/ 8


AJUTS | AYUDAS | FUNDING

Aportacions reintegrables

Préstecs participatius digitals

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de cofinançament que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a projectes que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa i que consisteixin en el desenvolupament, la producció, l’edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs.

Els préstecs participatius són una línia de suport dirigida especialment a empreses emergents culturals amb un model de negoci digital i que té com a objectiu oferir-los suport en les fases inicials dels seus projectes empresarials.

Aportaciones reintegrables Las aportaciones reintegrables son unas ayudas económicas en forma de cofinanciación que permiten a la empresa contar con financiación a priori para proyectos que tengan una temporalidad definida, que sean económicamente identificables y diferenciables dentro de la actividad de la empresa y que consistan en el desarrollo, la producción, la edición, la distribución, la comercialización o la difusión de videojuegos.

Préstamos participativos digitales Los préstamos participativos son una línea de apoyo dirigida especialmente a empresas emergentes culturales con un modelo de negocio digital y que tiene como objetivo ofrecerles apoyo en las fases iniciales de sus proyectos empresariales.

Participating loans for digital projects Participating loans are a form of financing aimed particularly at emerging cultural companies with an online business model, providing them with support in the early stages of their projects.

Refundable grants Refundable grants are a form of co-funded financing that gives companies access to a priori funding for closed-ended projects that can be financially identified and accounted for within a company’s operations. These projects include the development, production, publication, distribution, sale and promotion of video games.

Dues convocatòries a l’any

Es poden presentar tot l’any

Dos convocatorias al año

Se pueden presentar todo el año

Two funding rounds per year

Applications may be submitted at any time

9


AJUTS | AYUDAS | FUNDING

Projectes d’internacionalització L’objecte d’aquesta línia és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses de videojocs que contribueixin a la comercialització de la seva producció, a la promoció de la creació artística catalana arreu del món i a l’estímul de la competitivitat dels productes catalans als mercats internacionals.

Organització d’esdeveniments de contingut cultural digital L’objecte d’aquesta línia és subvencionar l’organització de festivals, congressos, fires i altres esdeveniments a Catalunya per a la promoció i la difusió de projectes de contingut cultural digital que fomentin la innovació de les indústries culturals i creatives.

Proyectos de internacionalización El objeto de esta línea es subvencionar proyectos de internacionalización de empresas de videojuegos que contribuyan a la comercialización de su producción, a la promoción de la creación artística catalana en todo el mundo y al estímulo de la competitividad de los productos catalanes en los mercados internacionales.

Organización de eventos de contenido cultural digital El objeto de esta línea es subvencionar la organización de festivales, congresos, ferias y otros eventos en Cataluña para la promoción y la difusión de proyectos de contenido cultural digital que fomenten la innovación de las industrias culturales y creativas.

Internationalisation projects

Organisation of digital cultural events

The purpose of these grants is to support video game companies’ projects to expand internationally, helping them to sell their products, promote Catalan artistic creativity and make Catalan products more competitive in the global marketplace.

The purpose of these grants is to support the organisation of festivals, conferences, trade shows and other events in Catalonia to promote and publicise digital cultural projects that foster innovation in the cultural and creative industries.

10

Es convoca anualment

Es convoca anualment

Se convocan anualmente

Se convocan anualmente

A call for applications is issued once a year

A call for applications is issued once a year


AJUTS | AYUDAS | FUNDING

Incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics Línia d’ajuts que té com a objectiu promoure l’oferta en català de productes tecnològics, especialment aplicacions i videojocs.

Incorporación del catalán en productos tecnológicos

Préstecs de l’ICF Línia de préstecs, a través de l’Institut Català de Finances (ICF), per finançar projectes d’inversió en actiu fix o circulant, adreçada específicament al teixit cultural català.

Préstamos del ICF

Línea de ayudas que tiene como objetivo promover la oferta en catalán de productos tecnológicos, especialmente aplicaciones y videojuegos.

Línea de préstamos, a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), para financiar proyectos de inversión en activo fijo o circulante, dirigida específicamente al tejido cultural catalán.

Inclusion of Catalan in tech products

ICF loans

Funding to promote Catalan supply of tech products, particularly apps and video games.

Loans provided through the Catalan Institute of Finance (ICF) to fund investment in fixed assets or working capital, aimed specifically at the Catalan cultural sector.

Es convoca anualment

Es poden presentar tot l’any

Se convocan anualmente

Se pueden presentar todo el año

A call for applications is issued once a year

Applications may be submitted at any time

11


AJUTS | AYUDAS | FUNDING

Consultoria cultura

Europa Creativa Desk - MEDIA

Línia d’ajuts per a la realització de consultories, mitjançant la contractació de serveis professionals externs, adreçades al teixit empresarial i a les entitats del sector cultural i creatiu català.

Assessorament per obtenir recursos de la línia d’ajuts a projectes de videojocs europeus del programa Europa Creativa MEDIA de la Unió Europea.

Europa Creativa Desk - MEDIA Consultoría cultura Línea de ayudas para la realización de consultorías, mediante la contratación de servicios profesionales externos, dirigidas al tejido empresarial y a las entidades del sector cultural y creativo catalán.

Asesoría para obtener recursos de la línea de ayudas a proyectos de videojuegos europeos del programa Europa Creativa MEDIA de la Unión Europea.

Creative Europe Desk - MEDIA Cultural consultancy Funding for consultancy through outsourcing aimed at the business fabric and organisations in the Catalan cultural and creative sector.

12

Consultancy to obtain resources from funding for European video game projects under the EU’s Creative Europe MEDIA programme.

Es convoca anualment

Es convoca anualment

Se convocan anualmente

Se convocan anualmente

A call for applications is issued once a year

A call for applications is issued once a year


Estat del sector | Estado del sector | Industry Status EL VIDEOJOC A CATALUNYA DURANT LA PANDÈMIA La pandèmia causada pel coronavirus ha posat contra les cordes les indústries culturals de Catalunya i darreu del món. De totes elles , la que n’ha sortit menys malparada ha estat la del videojoc, o això és el que ens diuen les dades macroeconòmiques d’un 2020 amb nous rècords de facturació a escala mundial. Sigui per la seva naturalesa digital o per la seva capacitat de connectar persones en temps de distanciament social, sembla que és el moment del videojoc. Tanmateix, seria ingenu i poc realista quedar-se únicament amb aquestes dades generals, ja que majoritàriament reflecteixen els beneficis de les grans corporacions. A Catalunya, l’ecosistema d’empreses de desenvolupament està clarament dividit entre un important teixit d’estudis independents petits i mitjans centrats en la creació de jocs per a consola i ordinador, per una banda, i les divisions de grans companyies multinacionals especialitzades en jocs per a telèfon mòbil, per l’altra. En tots dos casos, les empreses i els seus treballadors han hagut de fer un esforç important per afrontar les dificultats derivades de la pandèmia. Quins han estat els principals obstacles? Les fires i els congressos professionals, un tipus d’esdeveniment clau per als estudis de desenvolupament petits i mitjans, han cancel·lat les seves edicions presencials i han hagut de repensar el seu format. Al mateix temps, el teletreball ha obligat totes les empreses a replantejar-se moltes de les seves dinàmiques internes per evitar una caiguda de la productivitat, un repte organitzatiu que en aquest cas han notat especialment les més grans.

Un altre problema que ha continuat sent vigent durant la crisi provocada pel coronavirus és la poca visibilitat dels títols creats per estudis mitjans o petits en les grans plataformes de distribució digital de videojocs. Aconseguir destacar en aquestes botigues virtuals, on les grans companyies acaparen tota l’atenció, continua sent un dels objectius principals de moltes empreses. És una situació que, en part, s’ha vist més agreujada a causa de les dificultats que han viscut els canals de venda especialitzats en el suport físic. Malgrat tots aquests contratemps, les empreses de videojocs catalanes no han deixat de treure jocs al mercat ni d’anunciar nous projectes. La situació global les ha obligades a incorporar formes diferents de treballar i de vendre els seus títols. Sense oblidar la importància de la presencialitat, la possibilitat de reunir-se amb clients o socis de manera telemàtica, per exemple, també té avantatges a l’hora d’agilitzar processos i reduir costos. I de ben segur moltes d’aquestes noves maneres de treballar també es traduiran en jocs amb una major diversitat cultural. Tot i que la indústria global de l’oci electrònic no ha estat la més afectada per la crisi provocada per la COVID-19, és important no oblidar que les grans dades macroeconòmiques no sempre reflecteixen la totalitat del sector ni els esforços ni els sacrificis que els estudis de videojocs (siguin de la mida que siguin) han hagut de fer per afrontar aquesta situació. Cal lloar la gran tenacitat de les empreses de videojocs catalanes durant la pandèmia, ja que han sabut fer front als obstacles adquirint pel camí noves habilitats i punts d’experiència valuosos.

13


HISTÒRIA | HISTORIA | HISTORY

EL VIDEOJUEGO EN CATALUÑA DURANTE LA PANDEMIA La pandemia causada por el coronavirus ha puesto contra las cuerdas a las industrias culturales de Cataluña y del mundo. De todas ellas, la que ha salido menos perjudicada ha sido la del videojuego, o eso es lo que nos dicen los datos macroeconómicos de un 2020 con nuevos récords de facturación a escala mundial. Ya sea por su naturaleza digital o por su capacidad de conectar a personas en tiempos de distanciamiento social, parece que es el momento del videojuego. Sin embargo, sería ingenuo y poco realista fijarse únicamente en estos datos generales, ya que mayoritariamente reflejan los beneficios de las grandes corporaciones. En Cataluña el ecosistema de empresas de desarrollo está claramente dividido entre un importante tejido de pequeños y medianos estudios independientes centrados en la creación de juegos para consola y ordenador, por un lado, y las divisiones de las grandes compañías multinacionales especializadas en juegos para teléfono móvil, por el otro. En ambos casos, las empresas y sus trabajadores han tenido que realizar un importante esfuerzo para hacer frente a las dificultades derivadas de la pandemia. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos? Las ferias y los congresos profesionales, un tipo de evento clave para los pequeños y medianos estudios de desarrollo, han cancelado sus ediciones presenciales y han tenido que repensar su formato. Por otro lado, el teletrabajo ha obligado a todas las empresas a replantearse muchas de sus dinámicas internas para evitar una caída de la productividad, un reto organizativo que en este caso han notado especialmente las más grandes.

14

Otro problema que ha seguido estando vigente durante la crisis provocada por el coronavirus es la poca visibilidad de los títulos creados por estudios medianos o pequeños en las grandes plataformas de distribución digital de videojuegos. Conseguir destacar en estas tiendas virtuales, donde las grandes compañías acaparan toda la atención, sigue siendo uno de los principales objetivos de muchas empresas. Es una situación que, en parte, se ha visto más agravada por las dificultades que han vivido los canales de venta especializados en el soporte físico. Pese a todos estos contratiempos, las empresas de videojuegos catalanas no han dejado de sacar juegos al mercado ni de anunciar nuevos proyectos. La situación global las ha obligado a incorporar formas diferentes de trabajar y vender sus títulos. Sin olvidar la importancia de lo presencial, la posibilidad de reunirse con clientes o socios de forma telemática, por ejemplo, también tiene ventajas a la hora de agilizar procesos y reducir costes. Además, seguro que muchas de estas nuevas formas de trabajar también se traducirán en juegos con una mayor diversidad cultural. A pesar de que la industria global del ocio electrónico no ha sido la más afectada por la crisis provocada por la COVID-19, es importante no olvidar que los grandes datos macroeconómicos no siempre reflejan la totalidad del sector ni los esfuerzos ni los sacrificios que los estudios de videojuegos (sean del tamaño que sean) han tenido que hacer para afrontar esta situación. Hay que alabar la gran tenacidad de las empresas de videojuegos catalanas durante la pandemia, ya que han sabido hacer frente a los obstáculos adquiriendo por el camino nuevas habilidades y valiosos puntos de experiencia.


HISTĂ’RIA | HISTORIA | HISTORY

THE CATALAN VIDEOGAME INDUSTRY DURING THE PANDEMIC The coronavirus pandemic has pushed cultural industries in Catalonia and the world over to the wall. Of all the cultural industries, the one that has best weathered the storm is the video game industry, or so say the macroeconomic data for a 2020 with new turnover records worldwide. Either because of its digital nature or its ability to connect people in times of social distancing, the video game appears to have come into its own. Even so, it would be naive and unrealistic to focus only on this general data, as it largely reflects the profits of large concerns. In Catalonia, the development company ecosystem is clearly divided between a significant fabric of small and medium-sized independent studios focused on creating games for console and computer, on the one hand, and divisions of large multinationals specialised in mobile games on the other. In both cases, companies and workers have had to make considerable efforts to meet the challenges posed by the pandemic. What have been the main challenges? Professional shows and conventions, key events for small and medium-sized developers, have cancelled their on-site editions and have had to rethink their format. Meanwhile, teleworking has meant that many firms have had to rethink their internal dynamics to prevent a drop in productivity; an organisational challenge felt by the larger firms in particular.

companies. Standing out in these virtual stores, where large companies grab all the attention, is still one of the main goals for many companies. This has worsened given the difficulties encountered by sales channels specialised in physical media. Despite all these setbacks, Catalan video game companies have continued to launch games on the market and advertise new projects. The global situation has forced them to incorporate different ways of working and selling their games. Without overlooking the importance of physical interaction, the chance to meet up with clients and partners online, for example, also has its advantages when it comes to speeding up processes and reducing costs. And many of these new ways of working will no doubt translate into games with greater cultural diversity. Although the global electronic leisure industry has not been the hardest hit by the COVID-19 crisis, we should not forget that macroeconomic data do not always reflect the whole sector or the efforts and sacrifices video game studios have had to make, whatever their size, to ride it out. We should commend the tenacity shown by Catalan video game companies during the pandemic, who have faced the challenges while gaining new skills and valuable experience along the way.

Another problem that has remained relevant during the COVID-19 crisis is the lack of exposure on the large digital distribution platforms of games created by small and medium-sized

15


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

ÍNDEX

2Awesome Studio Pàg. 17 Abylight Studios Pàg. 18 Alike Studio Pàg. 19 Alkimia Interactive Pàg. 20 Anarkade Pàg. 21 Anticto Pàg. 22 Appnormals Team Pàg. 23 Barspin Studios Pàg. 24 Beautiful Glitch Pàg. 25 BeautiFun Games Pàg. 26 Bee Square Pàg. 27 Blitworks Pàg. 28 Champion Games Pàg. 29 Chloroplast Games Pàg. 30 CI Games Pàg. 31 Corogames Pàg. 32 Cubus Games Pàg. 33 Dabadu Games Pàg. 34 Dark Curry Pàg. 35 Digital Legends Pàg. 36 Dolores Entertainment Pàg. 37 Dreamsoft Games Pàg. 38 Drop of Pixel Pàg. 39 Endflame Pàg. 40 FrozenShard Games Pàg. 41 FunPlus Pàg. 42 Gameloft Pàg. 43 Game Troopers Pàg. 44 Garage51 Pàg. 45 GKT Studios Entertainment Pàg. 46 Grimorio of Games Pàg. 47 Herobeat Studios Pàg. 48 Hexworks by CI Games Pàg. 49 I Got Games (IGG) Pàg. 50 Infinigon Pàg. 51 Invedars Pàg. 52 Isdec Pàg. 53 Isolated Games Pàg. 54 Ivanovich Games Pàg. 55 JanduSoft Pàg. 56 Kaneda Games Pàg. 57

16

King Pàg. 58 Last Chicken Games Pàg. 59 Learny Land Pàg. 60 Lince Works Pàg. 61 Mango Protocol Pàg. 62 Melbot Studios Pàg. 63 Nape Games Pàg. 64 Nomada Studios Pàg. 65 Novarama Pàg. 66 Onikami Games Pàg. 67 Open House Games Pàg. 68 Patrones y Escondites Pàg. 69 Petoons Studio Pàg. 70 Piccolo Studio Pàg. 71 Pixel Bones Studio Pàg. 72 Planet Factory Pàg. 73 Playstark Pàg. 74 Radin Games Pàg. 75 SandBloom Studio Pàg. 76 Scopely Pàg. 77 Smilegate Barcelona Pàg. 78 Social Point Pàg. 79 Starloop Studios Pàg. 80 Tangelo Games Pàg. 81 Tangible Fun Pàg. 82 Tanuki Game Studio Pàg. 83 Tap Tap Tales Pàg. 84 The Breach Studios Pàg. 85 The Game Forger Pàg. 86 Tilting Point Media Pàg. 87 Titutitech Pàg. 88 TrogloBytes Games Pàg. 89 Ubisoft Barcelona Pàg. 90 Ubisoft Barcelona Mobile Pàg. 91 Undercoders Pàg. 92 Unfinished Pixels Pàg. 93 United Label Pàg. 94 U-Play Online Pàg. 95 Void Games Pàg. 96 X-Lives Pàg. 97


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

2Awesome Studio www.2awesomestudio.com info@2awesomestudio.com @2AwesomeStudio | www.twitch.tv/2awesomestudio

Estudi fundat el 2014 amb l’objectiu de crear i publicar videojocs impressionants en totes les plataformes. Des de la seva creació, l’estudi ha guanyat diversos premis internacionals i ha llançat diversos jocs en totes les consoles en edicions digitals i físiques. Estudio fundado en 2014 con el objetivo de crear y publicar videojuegos impresionantes en todas las plataformas. Desde su creación, el estudio ha ganado varios premios internacionales y ha lanzado varios juegos en todas las consolas en ediciones digitales y físicas. A studio founded in 2014 with the aim of creating and publishing awesome video games across all platforms. Since launching, the studio has won several international awards and released a variety of digital and physical-format games for all consoles.

JOCS DESTACATS: AEON DRIVE · DIMENSION DRIVE

17


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Abylight Studios www.abylight.com info@abylight.com @abylight

Abylight Studios és una companyia d’entreteniment digital amb una trajectòria que va començar el 2004. El 2009 va començar el seu camí com a editora de videojocs digitals. Abylight s’especialitza en tres àrees: edició, creació d’IP i serveis de tercers per a empreses. Abylight Studios es una compañía de entretenimiento digital con una trayectoria que empezó en 2004. En 2009 empezó su camino como editora de videojuegos digitales. Abylight se especializa en tres áreas: edición, creación de IP y servicios de terceros para empresas. Abylight Studios is a digital entertainment company with a proven track record, founded in 2004. In 2009, it entered the field of digital video game publishing. Abylight focuses on three main areas of expertise: publishing, IP creation and services for third party companies.

JOCS DESTACATS: SUPER HYDORAH · RC CLUB

18


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Alike Studio www.alikestudio.com info@alikestudio.com @AlikeStudio

Alike és un estudi de videojocs independent fundat pels germans Terris. L’equip té anys d’experiència dins del sector dels videojocs, el disseny gràfic i la indústria audiovisual. Estan especialitzats en el disseny, l’art i, per damunt de tot, l’animació. Alike es un estudio de videojuegos independiente fundado por los hermanos Terris. El equipo cuenta con años de experiencia dentro del sector de los videojuegos, el diseño gráfico y la industria audiovisual. Están especializados en el diseño, el arte y, sobre todo, la animación. Alike is an independent video game studio founded by the Terris brothers. The team has many years of experience in the video game, graphic design and audiovisual industries. They specialise in design, art and, above all, animation.

JOCS DESTACATS: VERY LITTLE NIGHTMARES · ALL OF YOU

19


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Alkimia Interactive www.alkimiainteractive.com dcandil@thqnordicbcn.com @AlkimiaGameDev

Alkimia Interactive és el nou estudi de Barcelona de la companyia internacional de videojocs THQ Nordic, un estudi format per una barreja de veterans i joves talents, centrat en el desenvolupament dels jocs de rol Open World amb alts valors de producció per a les consoles de nova generació i PC. El primer projecte és la nova versió del llegendari RPG Gothic. Alkimia Interactive es el nuevo estudio de la compañía internacional de videojuegos THQ Nordic, un estudio formado por una mezcla de veteranos y jóvenes talentos, centrado en el desarrollo de los juegos de rol Open World con altos valores de producción para las consolas de nueva generación y PC. El primer proyecto es la nueva versión del legendario RPG Gothic. Alkimia Interactive is international video game company THQ Nordic’s new Barcelona-based studio. A studio made up of a blend of industry veterans and young talent, focused on developing high production value Open World role-playing games for next-generation consoles and PCs. The team’s debut project is the new version of the legendary RPG Gothic.

JOCS DESTACATS: DIMENSION DRIVE · THE BUG BUTCHER · R3: RUN REWIND REPEAT

20


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Anarkade www.anarka.de finalboss@anarka.de @Anarkade

Petit equip d’artesans de l’arcade amb més de quaranta anys d’experiència acumulada en jocs amb èxit i premiats d’estudis barcelonins com Ubisoft. Pequeño equipo de artesanos del arcade con más de cuarenta años de experiencia acumulada en exitosos y premiados juegos de estudios barceloneses como Ubisoft. A small team of arcade artisans with more than 40 years of experience gained through successful, award-winning games by Barcelona studios such as Ubisoft.

JOCS DESTACATS: RAWAL RUMBLE

21


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Anticto https://anticto.com contact@anticto.com @AntictoGames

Anticto és un estudi de videojocs i de tecnologia. Steamroll és el seu primer joc (PC, Xbox i aviat PS4 i Switch), el segon joc està en procés. Mutable és un middleware de configuració de personatges, usat a PlayerUnknown’s Battlegrounds, entre d’altres. Anticto es un estudio de videojuegos y tecnología. Steamroll es su primer juego (PC, Xbox y pronto PS4 y Switch), el segundo juego está en proceso. Mutable es un middleware de configuración de personajes utilizado en PlayerUnknown’s Battlegrounds, entre otros. Anticto is a video game and technology studio, which, having released its first game, Steamroll, (PC, Xbox and soon PS4 and Switch), is now working on its second. Mutable is character customisation middleware, used in Playerunknown’s Battlegrounds, among others.

JOCS DESTACATS: STEAMROLL · MUTABLE (MIDDLEWARE)

22


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Appnormals Team www.appnormals.com hello@appnormals.com @appnormals

Estudi independent de desenvolupament de videojocs multiplataforma, centrat en la innovació i la narrativa, que busca la creació d’experiències úniques i memorables per al jugador. Estudio independiente de desarrollo de videojuegos multiplataforma, con el foco puesto en la innovación y la narrativa, que busca la creación de experiencias únicas y memorables para el jugador. An independent cross-platform video game development studio, with an innovative, narrative-driven focus, which seeks to create unique and memorable experiences for the player.

JOCS DESTACATS: STAY

23


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Barspin Studios www.bmxthegame.com lcastro@bmxthegame.com @BMXTheGame

Barspin Studios és un desenvolupador de videojocs d’action-sport per a PC i consoles situat a Barcelona. Tots els seus projectes tenen l’emblemàtica ciutat de Barcelona com a escenari principal, però estan treballant en altres ciutats i parcs mítics. Barspin Studios es un desarrollador de videojuegos de action-sport para PC y consolas situado en Barcelona. Todos sus proyectos tienen la emblemática ciudad de Barcelona como escenario principal, pero están trabajando en otras ciudades y parques míticos. Barspin Studios is an international action-sport videogame developer for PCs and consoles, located in Barcelona. All of its projects feature the emblematic city of Barcelona as the main stage but they are also working on other legendary parks and cities.

JOCS DESTACATS: BMX THE GAME

24


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Beautiful Glitch http://monsterprom.pizza hello@beautifulglitch.pizza @monsterprom

Estudi independent situat a Barcelona (amb col¡laboradors a tot el món), centrat en jocs de narrativa, que intenta crear personatges que enamorin la gent. Estudio independiente situado en Barcelona (con colaboradores en todo el mundo), centrado en los juegos de narrativa, que intenta crear personajes que enamoren a la gente. Indie studio based in Barcelona (with collaborators around the globe), focused on narrative-driven games, trying to create characters that people fall in love with.

JOCS DESTACATS: MONSTER PROM

25


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

BeautiFun Games http://beautifungames.com info@beautifungames.com @BeautiFunGames

BeautiFun Games crea videojocs narratius amb una estètica bonica i distintiva. És un estudi de videojocs indie nascut el 2011 i els pares orgullosos dels jocs premiats Nihilumbra, Megamagic: Wizards of the Neon Age i Professor Lupo and His Horrible Pets. BeautiFun Games crea videojuegos narrativos con una estética bonita y distintiva. Es un estudio de videojuegos indie nacido en 2011 y los padres orgullosos de los juegos premiados Nihilumbra, Megamagic: Wizards of the Neon Age y Professor Lupo and His Horrible Pets. BeautiFun Games creates narrative video games with distinctive and beautiful aesthetics. An Indie Game Studio set up in 2011, they are the proud creators of the award-winning games Nihilumbra, Megamagic: Wizards of the Neon Age and Professor Lupo and his Horrible Pets.

JOCS DESTACATS: NIHILUMBRA · PROFESSOR LUPO: OCEAN

26


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Bee Square Games www.beesquare.net info@beesquare.net @beesquaregames

Bee Square és un estudi independent situat a Barcelona, amb gran experiència en jocs per a mòbil Free2Play i amb un estil gràfic molt acurat. Actualment treballa en el desenvolupament de Guns and Goblins. Bee Square es un estudio independiente situado en Barcelona, con gran experiencia en juegos para móvil Free2Play y con un cuidado estilo gráfico. Actualmente está trabajando en el desarrollo de Guns and Goblins. Bee Square is an independent studio located in Barcelona, with extensive experience in Free2Play mobile games, which are characterised by a highly refined graphic style. The team is currently working on the development of the new Guns & Goblins game.

JOCS DESTACATS: GUNS AND GOBLINS

27


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Blitworks www.blitworks.com info@blitworks.com @BlitWorks

BlitWorks és un estudi de portabilitat conegut per l’excel·lent qualitat de les seves conversions. Amb una àmplia experiència en consoles i també en plataformes mòbils, el seu objectiu principal és oferir la millor qualitat possible en cada joc en què contribueix. BlitWorks es un estudio de portabilidad conocido por la excelente calidad de sus conversiones. Con una amplia experiencia en consolas y también en plataformas móviles, su objetivo principal es ofrecer la mejor calidad posible en cada juego en el que contribuye. BlitWorks is a porting studio famous for the outstanding quality of its ports. With extensive experience in consoles and also in mobile platforms, their main focus is delivering the highest possible quality for every game they contribute to.

JOCS DESTACATS: SPELUNKY 2

28


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Champion Games www.misterfantasy.es marc@playmister.com @MisterFantasyES

Champion Games és una empresa de desenvolupament de jocs. En el seu catàleg hi ha Mister, un dels jocs de fantasy sports més jugats a Espanya. Els fantasy sports són jocs en els quals els usuaris creen un equip virtual amb jugadors reals d’esports. Segons l’actuació d’aquests jugadors en els partits reals, els usuaris obtenen una puntuació. L’usuari amb més puntuació guanya. Champion Games es una empresa de desarrollo de juegos. En su catálogo cuentan con Mister, uno de los juegos de fantasy sports más jugados en España. Los fantasy sports son juegos en los cuales los usuarios crean un equipo virtual con jugadores reales. Los usuarios obtienen su puntuación según la actuación de estos jugadores en los partidos reales. El usuario con mayor puntuación gana. Champion Games is a game development company, with a portfolio that includes one of Spain’s most played Fantasy Sports games, MISTER. Fantasy Sports are games in which users create a virtual team made up of real sports figures. Users score points based on the way their team members perform in real matches. The user with the highest score wins.

JOCS DESTACATS: MISTER FANTASY · TOP DRAFT

29


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Chloroplast Games www.chloroplastgames.com info@chloroplastgames.com @ChloroplastGame

Chloroplast Games, especialistes en disseny i desenvolupament de jocs multiplataforma. Són els desenvolupadors del plugin CG Framework de Unity, que redueix el temps i el cost de desenvolupament en un 75%. Ofereixen serveis de desenvolupament, portabilitat i ludopublicitat. També creen jocs propis. Chloroplast Games, especialistas en diseño y desarrollo de juegos multiplataforma. Son desarrolladores del plugin CG Framework de Unity, que reduce el tiempo y el coste de desarrollo en un 75%. Ofrecen servicios de desarrollo, portabilidad y advergaming. También desarrollan títulos propios. Chloroplast Games is a studio specialising in the design and development of multiplatform games. Developers of CG Framework, a Unity plugin that reduces development time and costs by 75%. They offer developing, porting and advergaming services and have developed several titles of their own. JOCS DESTACATS: DIMENSION DRIVE · THE BUG BUTCHER · R3: RUN REWIND REPEAT

30


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

CI Games https://cigames.com/ sgascon@cigames.com @CIGamesOfficial

CI Games és un desenvolupador, editor i distribuïdor internacional de videojocs, amb oficines a Barcelona, Varsòvia, Nova York i Amsterdam. El seu catàleg inclou les franquícies Lords of the Fallen, amb més de 9 milions de jugadors, i Sniper: Ghost Warrior, amb més de 7 milions de còpies venudes. Actualment treballa en noves versions d’aquestes franquícies. CI Games es un desarrollador, editor y distribuidor internacional de videojuegos, con oficinas en Barcelona, Varsovia, Nueva York y Amsterdam. Su catálogo incluye las franquicias Lords of the Fallen, con más de 9 millones de jugadores, y Sniper: Ghost Warrior, con más de 7 millones de copias vendidas. Actualmente trabaja en nuevas versiones de las mismas. CI Games is an international video game developer, publisher and distributor, with offices in Barcelona, Warsaw, New York and Amsterdam. Its portfolio includes the Lords of the Fallen game, with over nine million players, and Sniper: Ghost Warrior franchise, with over seven million copies sold worldwide. The studio is currently working on new versions of these games. JOCS DESTACATS: SNIPER: GHOST WARRIOR CONTRACTS · LORDS OF THE FALLEN

31


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Corogames https://store.steampowered.com/publisher/CarlosGameDev carlos@devcarloscoronado.com https://www.twitch.tv/carlosgamedeveloper

Desenvolupador en solitari de videojocs surrealistes per a consola i PC. Actualment desenvolupa un joc de terror (+18) basat en el folklore i les llegendes de Girona. L’anterior, Koral, explora la bellesa de l’oceà i està pensat per a infants. Desarrollador en solitario de videojuegos surrealistas para consola y PC. Actualmente desarrolla un juego de terror (+18) basado en el folklore y las legendas de Girona. El anterior, Koral, explora la belleza del océano y está pensado para niños. Solo developer of surreal video games for console and PC. Currently developing a +18 horror game based on the folklore and legends of Girona. His previous release, Koral, is a game for children which allows them to explore the beauty of the ocean.

JOCS DESTACATS: INFERNIUM · KORAL

32


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Cubus Games www.cubusgames.com hello@cubusgames.com @CubusGames

Solucions basades en jocs. Creadors de gamebooks i narratives interactives en diferents àmbits: entreteniment, patrimoni cultural, salut mental, educació… Premi TIC Anoia del 2018, premi EmprendeLibro a la innovació digital del 2016, guanyadors del HackatH2On del 2015 i cinc PG Awards des del 2014. Soluciones basadas en juegos. Creadores de gamebooks y narrativas interactivas en diferentes ámbitos: entretenimiento, patrimonio cultural, salud mental, educación… Premio TIC Anoia en 2018, premio EmprendeLibro a la innovación digital en 2016, ganadores del HackatH2On en 2015 y cinco PG Awards desde el 2014. Game-based solutions. Creators of gamebooks and interactive narratives in a variety of different fields including entertainment, cultural heritage, mental health and education. Winners of the TICAnoia Award in 2018, the EmprendeLibro Award for Digital Innovation in 2016, the HackatH2On in 2015 and five PG Awards since 2014.

JOCS DESTACATS: DRACULA’S TRAIL OF BLOOD · ELS GERMANS IBERS I LA PÀTERA DEL LLOP

33


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Dabadu Games www.dabadugames.com info@dabadugames.com @dabadugames

Estudi de videojocs per a plataformes mòbils amb un fort enfocament a un producte de qualitat. Estudio de videojuegos para plataformas móviles con un fuerte enfoque a un producto de calidad. A studio that designs high quality video games for mobile platforms with a strong focus on quality products.

JOCS DESTACATS: SHELL SHOCKED · IT’S FULL OF SPARKS

34


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Dark Curry http://darkcurry.com info@darkcurry.com @Dark_Curry

Dark Curry neix el 2014 arran de l’èxit del seu primer videojoc, Final Kick, un joc de futbol per a dispositius mòbils. Actualment continua actualitzant Final Kick, mentre desenvolupa dos nous projectes, Dark Steel (gratuït) i Undead Citadel (VR de Sony i PC). Dark Curry nace en 2014 a raíz del éxito de su primer videojuego, Final Kick, un juego de fútbol para dispositivos móviles. Actualmente sigue actualizando Final Kick, mientras desarrolla dos nuevos proyectos, Dark Steel (gratuito) y Undead Citadel (VR de Sony y PC). Dark Curry was founded in 2014 in the wake of the success of its debut video game, Final Kick, a football game for mobile devices. At present the company is continuing to update Final Kick while developing two new projects, Dark Steel (free to play) and Undead Citadel (Sony PlayStation VR and PC).

JOCS DESTACATS: FINAL KICK

35


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Digital Legends www.digital-legends.com igironella@dgital-legends.com @Digital_Legends

Estudi de desenvolupament de videojocs d’alta qualitat i innovació tecnològica per a dispositius mòbils. Com a resultat, és referència internacional, i els seus títols han superat els 100 milions de descàrregues i han estat guardonats amb prestigiosos premis de la indústria. Estudio de desarrollo de videojuegos de alta calidad e innovación tecnológica para dispositivos móviles. Como resultado, es referencia internacional, y sus títulos han superado los 100 millones de descargas y han sido galardonados con prestigiosos premios de la industria. A studio that develops video games for mobile devices where the focus is on quality and technological innovation. This philosophy has seen it become a global sector leader, with its titles achieving over 100 million downloads and winning a number of prestigious industry awards.

JOCS DESTACATS: THE RESPAWNABLES · AFTERPULSE

36


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Dolores Entertainment www.doloresentertainment.com dnavarro@doloresentertainment.com @Dolores_Ent

Estudi amb deu anys de vida. Produeix els seus propis projectes, però també és editor de tercers que volen fer arribar els seus jocs a nous mercats. Publica a escala mundial per a totes les plataformes, tant en físic com en digital. Estudio con diez años de vida. Produce sus propios proyectos, pero también es editor de terceros que quieren hacer llegar sus juegos a nuevos mercados. Publica a escala mundial para todas las plataformas, tanto en digital como en físico. Founded ten years ago, this studio produces its own in-house projects, as well as acting as a publisher for third parties looking to promote their games in new markets. They are worldwide publishers of physical and digital-format titles for all platforms.

JOCS DESTACATS: PACHI PACHI ON A ROLL · GHOULBOY

37


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Dreamsoft Games www.dreamssoftgames.com admin@dreamssoftgames.com @Dreamsoftgames

DreamSoft Games és un estudi independent fundat l’any 2000 per Luis de la Cruz, un desenvolupador de jocs en solitari. Està situat a Barcelona. Desenvolupa jocs per a PC. Els jocs publicats a Steam són: Triton Survival, Shopping Tycoon, Piggy Princess, Match 3 Revolution, Arkhelom 3D, Tompi Jones i Breakout Invaders. DreamSoft Games es un estudio independiente fundado en el año 2000 por Luis de la Cruz, un desarrollador de juegos en solitario. Está situado en Barcelona. Desarrolla juegos para PC. Los juegos publicados en Steam son: Triton Survival, Shopping Tycoon, Piggy Princess, Match 3 Revolution, Arkhelom 3D, Tompi Jones y Breakout Invaders. DreamsSoftGames is an indie video game studio founded in 2000 by Luis de la Cruz, a solo game developer. Located in the city of Barcelona, the studio devepelops games for PC. Games released on Steam are: Triton Survival, Shopping Tycoon, Piggy Princess, Match 3 Revolution, Arkhelom 3D, Tompi Jones and Breakout Invaders. JOCS DESTACATS: SHOPPING TYCOON · TRITON SURVIVAL (EARLY ACCESS)

38


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Drop of Pixel www.dropofpixel.com info@dropofpixel.com @DropOfPixel

Drop of Pixel és un estudi de desenvolupament de videojocs situat a Terrassa, centrat en la seva pròpia IP com a Underworld Dreams®, Inframon® i Cyber Noir® per a PC i consola. Actualment treballa en Underworld Dreams®, que Skystone Games publicarà el 2021. Drop of Pixel es un estudio de desarrollo de videojuegos situado en Terrassa, centrado su propia IP como en Underworld Dreams®, Inframon® y Cyber Noir® para PC y consola. Actualmente está trabajando en Underworld Dreams®, que Skystone Games publicará en 2021. Drop Of Pixel is a game development studio based in Terrassa focused on its own IPs, such as Underworld Dreams®, Inframon® and Cyber Noir® for PC and console. Currently they are working on Underworld Dreams®, which will be published by Skystone Games in 2021.

JOCS DESTACATS: DIMENSION DRIVE · THE BUG BUTCHER · R3: RUN REWIND REPEAT

39


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Endflame www.endflame.com contact@endflame.com @endflamestudio

Endflame és un equip multidisciplinari de tres desenvolupadors que s’han unit amb l’objectiu de submergir els jugadors en experiències increïbles donant vida a les històries. L’equip treballa en el seu primer títol, Ikai: un joc de terror psicològic ambientat al Japó feudal. Endflame es un equipo multidisciplinar de tres desarrolladores que se han unido con el objetivo de sumergir a los jugadores en experiencias increíbles dando vida a las historias. El equipo está trabajando en su primer título, Ikai: un juego de terror psicológico ambientado en el Japón feudal. Endflame is an interdisciplinary team of three developers that got together with the aim of immersing players in remarkable experiences by bringing stories to life. The team is working on its first title, Ikai: a psychological horror game set in Feudal Japan.

JOCS DESTACATS: IKAI (EN DESENVOLUPAMENT)

40


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

FrozenShard Games www.frozenshard.com info@frozenshard.com @FrozenShard

FrozenShard Games és un estudi independent fundat al setembre del 2012. El seu objectiu és crear jocs de qualitat gratuïts mid-core. L’estudi ja ha publicat sis títols, disponibles en diferents plataformes: iOS, Android i Steam. FrozenShard Games es un estudio independiente fundado en septiembre de 2012. Su objetivo es crear juegos de calidad gratuitos mid-core. El estudio ha publicado seis títulos, disponibles en diferentes plataformas: iOS, Android y Steam. FrozenShard Games is an indie studio founded in September 2012. Its goal is to create competitive free-to-play mid-core games. The studio has already released 6 titles available for 3 different platforms: iOS, Android and Steam.

JOCS DESTACATS: FARM BLOCKS

41


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

FunPlus www.funplus.com sara.guerola@funplus.com @Funplusgames

Amb uns quants estudis arreu del món, FunPlus és un desenvolupador i editor mundial d’entreteniment interactiu de la indústria dels videojocs. El seu objectiu és crear els productes més refinats i proporcionar experiències de joc úniques per a tots els usuaris. Con varios estudios alrededor del mundo, FunPlus es un desarrollador y editor mundial de entretenimiento interactivo de la industria de los videojuegos. Su objetivo es crear los productos más refinados y proporcionar experiencias de juego únicas para todos los usuarios. With a number of studios around the world, FunPlus is a worldwide developer and publisher of interactive entertainment in the video game industry. The company’s goal is to create the highest quality products and provide unique gaming experiences for all users.

JOCS DESTACATS: STATE OF SURVIVAL

42


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Gameloft https://www.gameloft.com/gameloft-studios/barcelona gameloftbcn@gameloft.com @Gameloft_Spain

Líder en el desenvolupament i la publicació de jocs per a mòbils des del 2000, Gameloft® crea jocs per a totes les plataformes digitals i distribueix els seus jocs a més de cent països. Dos dels seus jocs desenvolupats a Barcelona, Asphalt 8: Airborne i Minion Rush, apareixen als “Top 10 Games by All-Time Worldwide Downloads” d’App Annie. Líder en el desarrollo y la publicación de juegos para móviles desde el 2000, Gameloft® crea juegos para todas las plataformas digitales y distribuye sus juegos en más de cien países. Dos de sus juegos desarrollados en Barcelona, Asphalt 8: Airborne i Minion Rush, aparecen en los “Top 10 Games by All-Time Worldwide Downloads” de App Annie. Leader in the development and publishing of mobile games since 2000, Gameloft® creates games for all digital platforms and distributes its games in over 100 countries. Two of the studio games developed in Barcelona, Asphalt 8: Airborne and Minion Rush, are featured in the “Top 10 Games by All-Time Worldwide Downloads” from App Annie. JOCS DESTACATS: DIMENSION DRIVE · THE BUG BUTCHER · R3: RUN REWIND REPEAT

43


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Game Troopers https://gametroopers.net/ marc.perez@gametroopers.net @gametrooperswp

Game Troopers és un editor i desenvolupador dedicat a la Microsoft Store. El seu equip ofereix un coneixement profund de la plataforma i de tot l’ecosistema, que ajudarà a treure el màxim profit dels vostres videojocs. Game Troopers es un editor y desarrollador dedicado a la Microsoft Store. Su equipo ofrece un conocimiento profundo de todo el ecosistema, que ayudará a sacar el máximo partido de vuestros juegos. Game Troopers is a publisher and developer dedicated to the Microsoft Store. The team offers a deep knowledge of the platform and the whole ecosystem that will help make the most of your games.

JOCS DESTACATS: FORGOTTON ANNE

44


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Garage51 www.garage51.es info@garage51.es @Garage51studio

Garage51 és un estudi nascut el 2019 a Barcelona. Actualment prepara el seu primer llançament, Yokai Fury, un joc de rol i acció per a dispositius mòbils. És un estudi que cal seguir de prop, ja que promet grans coses. Garage51 es un estudio nacido en 2019 en Barcelona. Actualmente está preparando su primer lanzamiento, Yokai Fury, un juego de rol y acción para dispositivos móviles. Es un estudio al que hay que seguir de cerca, ya que promete grandes cosas. The Garage51 studio was founded in Barcelona in 2019. It is currently preparing its first launch, Yokai Fury, a role-playing action game for mobile devices. Keep a close eye on this studio. It promises great things in the future!

JOCS DESTACATS: DIMENSION DRIVE · THE BUG BUTCHER · R3: RUN REWIND REPEAT

45


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

GKT Studios Entertainment www.gkt.cat alex.climent@gkt.cat

Empresa indie de videojocs, actualment dedicada al mercat d’experiències de realitat virtual. Enguany com a novetats presenta Mini-Z VR Racing (per experimentar què sent un pilot de radiocontrol) i Janken Cards 2 (més diversió ara també per a Nintendo Switch). Empresa indie de videojuegos, actualmente dedicada al mercado de experiencias de realidad virtual. Este año como novedades presenta Mini-Z VR Racing (para experimentar lo que siente un piloto de radiocontrol) y Janken Cards 2 (más diversión ahora también para Nintendo Switch). An indie video game company, currently focusing on the VR experience market. New studio releases this year are Mini-Z VR Racing (experience what a radio control driver feels) and Janken Cards 2 (even more fun, now for Nintendo Switch).

JOCS DESTACATS: MINI-Z VR RACING · JANKEN CARDS 2

46


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Grimorio of Games https://grimorioofgames.com grimorio@grimorioofgames.com @GrimorioG

El 2018 va publicar el seu primer joc, Super Hyperactive Ninja, a les plataformes PC, PS4, Xbox One i Switch. Actualment treballa en Sword of the Necromancer, un RPG d’acció que va aconseguir més de 200.000 euros (un 1.300% de la meta inicial) a la seva campanya de Kickstarter. En 2018 publicó su primer juego, Super Hyperactive Ninja, en las plataformas PC, PS4, Xbox One y Switch. Actualmente trabaja en Sword of the Necromance, un RPG de acción que consiguió más de 200.000 euros (un 1.300% de la meta inicial) en su campaña de Kickstarter. In 2018, the studio released its first game, Super Hyperactive Ninja, on PC, PS4, Xbox One and Switch platforms and is now working on Sword of the Necromancer, an action RPG that successfully raised €200,000 (1300% of the initial goal) through their Kickstarter campaign.

JOCS DESTACATS: SUPER HYPERACTIVE NINJA · SWORD OF THE NECROMANCER

47


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Herobeat Studios www.herobeatstudios.com contact@herobeatstudios.com @HerobeatStudios

Herobeat Studios és un estudi independent de videojocs situat a Barcelona, compromès amb el desenvolupament de jocs significatius i emocionals i amb un fort missatge capaç de sensibilitzar sobre impacte social i sostenibilitat. Herobeat Studios es un estudio independiente de videojuegos situado en Barcelona, comprometido con el desarrollo de juegos significativos y emocionales y con un fuerte mensaje capaz de sensibilizar sobre impacto social y sostenibilidad. Herobeat Studios is an independent video game studio based in Barcelona, Spain, committed to the development of meaningful and emotional games with a strong message able to raise awareness of social impact and sustainability.

JOCS DESTACATS: ENDLING

48


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Hexworks by CI Games www.hexworks.com saul@hexworks.com @CIGamesOfficial

Hexworks és el nou estudi de CI Games, centrat en el desenvolupament de jocs de rol d’acció i fantasia, amb seu a Barcelona. El seu títol de debut, Lords of the Fallen 2, és la segona part de l’aclamat Lords of the Fallen, amb més de 9 milions de jugadors, un joc de rol d’acció i fantasia per a consoles de pròxima generació i PC. Hexworks es el nuevo estudio de CI Games, centrado en el desarrollo de juegos de rol de acción y fantasia, con sede en Barcelona. Su título de debut, Lords of the Fallen 2, es la segunda parte del aclamado Lords of the Fallen, con más de 9 millones de jugadores, juego de rol de acción y fantasía para consolas de próxima generación y PC. HEXWORKS is the new CI Games studio focused on the development of action and fantasy role-playing games based in Barcelona. Its debut title, Lords of the Fallen 2, is the second part of the acclaimed action and fantasy role-playing game for next-generation consoles and PCs, Lords of the Fallen, which has over nine million players.

JOCS DESTACATS: SNIPER: GHOST WARRIOR CONTRACTS · ROKI

49


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

I Got Games (IGG) www.igg.com @officialigg

IGG Inc. és una reconeguda desenvolupadora i editora dedicada a portar videojocs sorprenents a jugadors de tot arreu. Fundada l’any 2006 i amb 15 estudis a tot el món, ha creat més de 20 títols originals per a mòbils, web i PC. IGG Inc. es una reconocida desarrolladora y editora dedicada a llevar videojuegos asombrosos a jugadores de todas partes. Fundada en 2006 y con 15 estudios en todo el mundo, ha creado más de 20 títulos originales para móviles, web y PC. IGG Inc. is a renowned video game developer and publisher dedicated to bringing amazing products to gamers all over the world. Founded in 2006 and with 15 studios around the world, it has created more than 20 original titles for mobile, web and PC.

JOCS DESTACATS: LORDS MOBILE · DRESS UP! TIME PRINCESS

50


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Infinigon http://zeniththegame.com/ca/maincat/ contact@infinigongames.com @InfinigonGames

Especialitzats en jocs de rol, aventura i narrativa per a consola i PC. Especializados en juegos de rol, aventura y narrativa para consola y PC. Specialised in role-playing, adventure and narrative games for console and PC.

JOCS DESTACATS: ZENITH ¡ EPIC CHEF

51


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Invedars www.invedars.com contact@invedars.com @invedars

Invedars desenvolupa jocs en format digital i físic des de l’any 2010 i es dedica principalment a jocs d’estil retro. Invedars desarrolla juegos en formato digital y físico desde el año 2010 y se dedica principalmente a juegos de estilo retro. Invedars has been developing games in both digital and physical formats since 2010, mainly focusing on retro-style games.

JOCS DESTACATS: TIME GEEKS · HIDDEN DOODLES

52


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Isdec http://isdec.es info@isdec.es @R_Tsakalidis

Companyia dedicada a la formació i l’educació que comença ara a desenvolupar la creació de programari d’entreteniment amb fins educatius. Els jocs es troben en les fases finals de desenvolupament. Compañía dedicada a la formación y la educación que empieza ahora a desarrollar la creación de software de entretenimiento con fines educativos. Los juegos se encuentran en las fases finales de desarrollo. A company specialising in training and education that is now moving into the development of entertainment software for educational purposes. Its games are currently in the final stages of development.

JOCS DESTACATS: MATH CLASSROOM CHALLENGE · ELVA THE ECO DRAGON

53


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Isolated Games www.isolatedgames.com info@isolatedgames.com @Isolated_Games

Isolated Games és un petit estudi independent format per només dues persones i que desenvolupa jocs de PC. Actualment està centrat a finalitzar el seu primer joc, Between the Stars, que es troba en early access i que tindrà el llançament definitiu durant el 2021. Isolated Games es un pequeño estudio independiente formado por solo dos personas y que desarrolla juegos de PC. Actualmente está centrado en finalizar su primer juego, Between the Stars, que está en early access y que tendrá su lanzamiento definitivo en 2021. Isolated Games is a small independent development studio for PC games. Its two-person team is currently in the process of finalising its first game, Between the Stars, which has already been launched in Early Access and is set for general release in 2021.

JOCS DESTACATS: BETWEEN THE STARS

54


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Ivanovich Games www.ivanovichgames.com support@ivanovichgames.com @IvanovichGames

Creació, publicació i promoció de videojocs per a diverses plataformes amb un enfocament especial en la realitat virtual. Creación, publicación y promoción de videojuegos para varias plataformas con un enfoque especial en la realidad virtual. Creation, publication and promotion of video games for various platforms with particular emphasis on Virtual Reality.

JOCS DESTACATS: TOURING KARTS · PANGMAN

55


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

JanduSoft www.jandusoft.com info@jandusoft.com @JanduSoft

JanduSoft és una empresa independent de desenvolupament, portabilitat i edició de videojocs. Podeu consultar la seva marca física a www.ultracollectors.com. JanduSoft es una empresa independiente de desarrollo, portabilidad y edición de videojuegos. Podéis consultar su marca física en www.ultracollectors.com. JanduSoft is a independent video game developer, porting and publishing company, checkout their physical limited brand at https://www.ultracollectors.com.

JOCS DESTACATS: INDIECALYPSE

56


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Kaneda Games www.kaneda-games.com info@kaneda-games.com @KanedaGamesSL

Són els creadors dels personatges Smoots, que utilitzen per crear diferents videojocs amb estètica despreocupada i divertida per a tots els públics. Després de Smoots World Cup Tennis i Smoots Summer Games, estan desenvolupant Smoots Golf i Smoots Pinball. Son los creadores de los personajes Smoots, que utilizan para crear diferentes videojuegos con estética desenfadada y divertida para todos los públicos. Después de Smoots World Cup Tennis y Smoots Summer Games, están desarrollando Smoots Golf y Smoots Pinball. The creators of the Smoots characters, which feature in a variety of video games with a laid-back, fun aesthetic aimed at all audiences. Following Smoots World Cup Tennis and Smoots Summer Games, the team is currently working on the development of Smoots Golf and Smoots Pinball.

JOCS DESTACATS: SMOOTS WORLD CUP TENNIS · SMOOTS SUMMER GAMES · SMOOTS SPY AGENCY

57


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

King https://king.com @King_Games

King és una empresa d’entreteniment interactiu capdavantera al món del videojoc per a mòbil, amb usuaris arreu del món que juguen a un o a uns quants dels seus jocs. King es una empresa de entretenimiento interactivo líder en el mundo del videojuego para móvil, con usuarios por todo el mundo que juegan a uno o varios de sus juegos. King is a leading interactive entertainment company for the mobile gaming world, with people all around the world playing one or more of our games.

58


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Last Chicken Games www.lastchickengames.com cmenossi@lastchickengames.com @LastChickenGame

Last Chicken Games és un estudi de desenvolupament independent format per cinc persones amb una passió en comú: els videojocs. Willy Jetman: La venganza de Astromonkey és el seu primer treball. Last Chicken Games es un estudio de desarrollo independiente formado por cinco personas con una pasión en común: los videojuegos. Willy Jetman: La venganza de Astromonkey es su primer trabajo. Last Chicken Games is an independent development studio made up of five people who share a common passion: video games. Willy Jetman: Astromonkey’s Revenge is the studio’s debut release.

JOCS DESTACATS: WILLY JETMAN: ASTROMONKEY’S REVENGE

59


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Learny Land www.learnyland.com info@learnyland.com @learnyland

A Learny Land els encanta jugar, i creuen que els jocs han de formar part de l’etapa de creixement i educació de tots els infants. Els seus jocs educatius estan dissenyats per jugar, descobrir, explorar, aprendre i passar-ho bé. En Learny Land les encanta jugar, y creen que los juegos deben formar parte de la etapa educativa y de crecimiento de todos los niños. Sus juegos educativos están diseñados para jugar, descubrir, explorar, aprender y pasarlo bien. At Learny Land, they love to play, and they believe that games must form part of the educational and growth stage of all children. Its educational games are designed to help children play, discover, explore, learn and have fun.

JOCS DESTACATS: HOW DOES THE HUMAN BODY WORK? · MY GREEN CITY

60


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Lince Works www.linceworks.com contact@linceworks.com @LinceWorks | https://www.twitch.tv/linceworks

Creat el 2014, Lince Works és l’estudi independent que hi ha darrere Aragami, el reeixit joc furtiu en tercera persona que es va llançar el 2016. Amb seu a Barcelona, Lince Works s’ha desenvolupat garantint una inversió externa addicional. Els apassionen els jocs de ninja i sigil… I actualment treballen en nous projectes d’alt secret! Creado en 2014, Lince Works es el estudio independiente que está detrás de Aragami, el exitoso juego furtivo en tercera persona lanzado en 2016. Con sede en Barcelona, Lince Works se ha desarrollado garantizando una inversión externa adicional. Les apasionan los juegos de ninja y sigilo…, y actualmente trabajan en nuevos proyectos ¡de alto secreto! Launched in 2014, Lince Works is the independent studio behind Aragami, the hit third-person stealth game released in 2016. Based in Barcelona, Lince Works has evolved by securing additional external investment. It is a company that is passionate about ninja and stealth games... And the team is currently working on some top-secret new projects!

JOCS DESTACATS: ARAGAMI · ARAGAMI 2

61


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Mango Protocol www.mangoprotocol.com info@mangoprotocol.com @MangoProtocol

Mango Protocol fa jocs narratius des del 2013. L’estudi ha llançat Colossus Down, una aventura d’acció, per a consola i PC. Colossus Down és el tercer joc de les “Psychotic Adventures”, saga de la qual formen part els seus dos èxits anteriors, MechaNika i Agatha Knife. Mango Protocol hace juegos narrativos desde 2013. El estudio ha lanzado Colossus Down, una aventura de acción para consola y PC. Colossus Down es el tercer juego de las “Psychotic Adventures”, saga de la que forman partes sus dos éxitos anteriores, MechaNika y Agatha Knife. Mango Protocol has been creating narrative-driven games since 2013. The recently released Colossus Down is an action adventure game for consoles and PCs, which is the third game in the Psychotic Adventures series, following the studio’s two previous hits, MechaNika and Agatha Knife.

JOCS DESTACATS: AGATHA KNIFE · COLOSSUS DOWN

62


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Melbot Studios https://melbot.es info@melbot.es @WeAreMelbot

Melbot és una start-up dedicada a l’entreteniment, fundada el 2017 per David Montero i Iván Expósito. La seva visió és unir el món digital i el físic per crear productes i franquícies transmèdia que utilitzin la tecnologia d’una manera màgica, tot això amb la noble intenció de fer simplement que la gent ho passi bé. Melbot es una start-up dedicada al entretenimiento, fundada en 2017 por David Montero e Iván Expósito. Su visión es unir los mundos digital y físico para crear productos y franquicias transmedia que usen la tecnología de una manera mágica, todo ello con la noble intención de hacer simplemente que la gente lo pase bien. Melbot is an entertainment start-up founded in 2017 by David Montero and Iván Expósito. Their vision is to bring the digital and physical worlds together to create transmedia products and franchises that use technology to make magic, all with the noble aim of keeping people entertained.

JOCS DESTACATS: MELBITS WORLD · MELBITS POD

63


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Nape Games www.napegames.com contact@napegames.com @NapeGames

Nape Games és una empresa independent de videojocs i aplicacions. Desenvolupa videojocs basats en GML, Unreal Engine, NESmaker i codis 3D; el seu objectiu per a plataformes editorials són consoles, PC i mòbils. Vol promoure el desenvolupament de videojocs i donar-hi suport a través de la seva revista digital, amb podcasts, i ambesdeveniments en línia. Nape Games es una empresa independiente de videojuegos y aplicaciones. Desarrolla videojuegos basados en GML, Unreal Engine, NESmaker y códigos 3D; consolas, PC y móviles son su objetivo para plataformas editoriales. Quiere promover y apoyar el desarrollo de videojuegos a través de su revista digital, podcasts, y eventos en línea. Nape Games is an independent video game and app company. They develop videogames based on the GML, Unreal Engine, Nesmaker and Unity 3D codes, with console, PC and mobile their target for publishing platforms. They want to promote and support the development of videogames through their digital magazine, podcasts, and aslo through online events. JOCS DESTACATS: REKNUM · PLOID SAGA

64


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Nomada Studios https://nomada.studio hello@nomada.studio @nomadastudiobcn

Nomada Studio està compost per una barreja de desenvolupadors experimentats i artistes de diferents àmbits fora dels videojocs. Gris és el seu primer títol, en què l’art de Conrad Roset i la música de Berlinist ajuden a crear una experiència artística completa. Nomada Studio está compuesto por una mezcla de experimentados desarrolladores y artistas de diferentes ámbitos fuera de los videojuegos. Gris es su primer título, en el que el arte de Conrad Roset y la música de Berlinist ayudan a crear una experiencia artística completa. Nomada Studio comprises a mix of experienced developers and artists from different areas outside the sphere of video games. Gris is its first title, in which the art of Conrad Roset and the music of Berlinist help to create an all-embracing artistic experience.

JOCS DESTACATS: GRIS

65


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Novarama https://novarama.com info@novarama.com @novarama

Un dels estudis independents més respectats del sud d’Europa. Des de les seves oficines en l’assolellada Barcelona, s’esforcen a construir el futur dels videojocs: un futur ple de nous jocs en els quals mai no s’ha somiat; ells, però, sí que ho fan. Uno de los estudios independientes más respetados del sur de Europa. Desde sus oficinas en la soleada Barcelona, se esfuerzan por construir el futuro de los videojuegos: un futuro lleno de nuevos juegos con los que nunca se ha soñado; ellos sí lo hacen. We are one of the most respected independent studios in Southern Europe. From our offices in sunny Barcelona (Spain), we strive to build the future of gaming. A future full of new games you’ve never dreamed of. But they have.

JOCS DESTACATS: KILLSQUAD

66


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Onikami Games https://onikami.com contact@onikami.com @OnikamiGames

Estudi d’outsourcing especialitzat en el desenvolupament de jocs en 2D i puzles per a mòbil, jocs per a navegador i playable ads. Estudio de outsourcing especializado en el desarrollo de juegos en 2D y puzles para móviles, juegos para navegador y playable ads. An outsourcing studio specialising in the development of 2D mobile games and puzzles, browser games and playable ads.

JOCS DESTACATS: RUNES OF ATLAS

67


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Open House Games www.ataleofpapergame.com openhousegames@gmail.com @OpenHouseGames

Open House Games és un grup de quatre joves emprenedors independents de Barcelona, apassionats dels videojocs i del seu desenvolupament. Aposten per desenvolupar videojocs en un entorn laboral saludable, promovent la creativitat i centrant les seves històries en experiències unijugador amb una bona narrativa. Open House Games es un grupo de cuatro jóvenes emprendedores independientes de Barcelona, apasionados de los videojuegos y su desarrollo. Apuestan por desarrollar videojuegos en un entorno laboral saludable, promoviendo la creatividad y centrando sus historias en experiencias unijugador con una buena narrativa. Open House Games is a group of 4 young indie entrepreneurs from Barcelona, passionate about videogames and their development. They believe in developing videogames in a healthy workspace, promoting creativity and focusing their stories on single player experiences with a good narrative.

JOCS DESTACATS: A TALE OF PAPER

68


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Patrones y Escondites http://www.unmemory.info beaosorio@yahoo.com @unmemorygame

Patrones y Escondites és un petit equip amb seu a Barcelona. El seu primer joc és Unmemory. Volen crear projectes artísticament únics que tinguin una història per explicar i que ampliïn la visió del que pot ser un joc, oferint una experiència d’usuari memorable i immersiva, combinant mecàniques de joc, narrativa i una estètica acurada. Patrones y Escondites es un equipo pequeño con sede en Barcelona. Su primer juego es Unmemory. Quieren crear proyectos artísticamente únicos que tengan una historia que contar y amplíen la visión de lo que puede ser un juego, ofreciendo una experiencia de usuario memorable e inmersiva, combinando mecánicas de juego, narrativa y una estética cuidada. Patrones y Escondites are a small Barcelona-based team. Their first game is Unmemory. They want to create artistically unique projects that have a story to tell and that push the boundaries in terms of the way we view games, providing a memorable and immersive user experience through a combination of game mechanics, storytelling and refined aesthetics. JOCS DESTACATS: UNMEMORY

69


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Petoons Studio www.petoons.com petoons@petoons.com @petoons

Petoons Studio, fundat el 2017 a Barcelona, es va estrenar aconseguint el PlayStation Award 2018 de videojocs per a infants amb Petoons Party. Curse of the Sea Rats és el nou videojoc inspirat en el gènere metroidvania, amb animació en 2D feta a mà combinada amb entorns en 3D. Petoons Studio, fundado en 2017 en Barcelona, se estrenó consiguiendo el PlayStation Award 2018 de videojuegos para niños con Petoons Party. Curse of the Sea Rats es el nuevo videojuego inspirado en el género metroidvania, con animación en 2D hecha a mano combinada con entornos en 3D. Founded in Barcelona in 2017, the Petoons Studio exploded onto the scene by winning the 2018 PlayStation Award for Best Kids Game with its debut release, Petoons Party. Curse of the Sea Rats is its latest Metroidvania genre-inspired video game featuring hand-drawn 2D animation combined with 3D environments.

JOCS DESTACATS: PETOONS PARTY

70


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Piccolo Studio https://piccolo-studio.com info@piccolo-studio.com @piccolo_studio

Piccolo Studio neix a Barcelona el 2015 amb la intenció de deixar la seva pròpia empremta en el sector, produint projectes amb un fort component narratiu i artístic. La millor mostra n’és el seu primer joc, Arise: A Simple Story, publicat al desembre del 2019. Piccolo Studio nace en Barcelona en 2015 con la intención de dejar su propia huella en el sector, produciendo proyectos con un fuerte componente narrativo y artístico. La mejor muestra de ello es su primer juego, Arise: A Simple Story, publicado en diciembre de 2019. The Piccolo Studio was founded in Barcelona in 2015 with the aim of making its mark in the games sector by producing projects with a strong narrative and artistic component, a concept perfectly illustrated in its debut game, Arise: A Simple Story, released in December 2019.

JOCS DESTACATS: ARISE: A SIMPLE STORY

71


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Pixel Bones Studio www.pixelbonestudio.com info@pixelbonestudio.com @pixelbonestudio

Estudi indie centrat en jocs per a consola situat a Tarragona. Estudio indie centrado en juegos para consola situado en Tarragona. Tarragona-based indie console game development studio.

JOCS DESTACATS: PURRS IN HEAVEN

72


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Planet Factory www.planetfactory.com info@planetfactory.com @planetfactory_

Planet Factory és un estudi de videojocs infantils creat el 2013. Les seves aplicacions educatives ajuden els infants a comprendre el món que els envolta, seguint el seu lema: “Gaudeix descobrint el nostre increïble planeta!”. Planet Factory es un estudio de videojuegos infantiles creado en 2013. Sus aplicaciones educativas ayudan a los niños a comprender el mundo que les rodea, siguiendo su lema: “¡Disfruta descubriendo nuestro increíble planeta!”. Planet Factory is a children’s video game development studio founded in 2013. Its educational applications help children understand the world around them, in line with its slogan: Enjoy discovering our amazing planet!

JOCS DESTACATS: HISTORY ATLAS FOR KIDS · ATLAS 3D FOR KIDS

73


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Playstark https://dieaftersunset.com/ josep.pedros@playstark.com @PlaystarkGames

Playstark Games es va fundar el 2017 amb la idea de crear videojocs innovadors, amb noves mecàniques i mons apassionants per explorar. L’abril de 2020 van publicar Agents: Biohunters, un joc competitiu multijugador que va aconseguir més de 50.000 descàrregues durant els primers mesos. Die After Sunset n’és la versió multijugador. Playstark Games se fundó en 2017 con la idea de crear videojuegos innovadores, con nuevas mecánicas y mundos apasionantes por explorar. En abril de 2020 se publicó Agents: Biohunters, un juego competitivo multijugador que consiguió más de 50.000 descargas durante los primeros meses. Die After Sunset es la versión unijugador. Playstark Games was founded in 2017 with the idea of creating innovative video games, with new mechanics and exciting worlds to explore. In April 2020 they released Agents: Biohunters, a competitive multiplayer game that achieved over 50,000 downloads in the first few months. Die After Sunset is its Single Player version.

JOCS DESTACATS: AGENTS: BIOHUNTER · DIE AFTER SUNSET

74


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Radin Games www.radingames.com info@radingames.com @Radin_Games

L’objectiu de Radin Games és fer jocs arcade (a foc lent) amb el feeling real de les màquines recreatives dels anys vuitanta i noranta: directes, frenètics i addictius. De moment, amb Eternum Ex, ho han aconseguit! El objetivo de Radin Games es hacer juegos arcade (a fuego lento) con el feeling real de las máquinas recreativas de los años ochenta y noventa: directos, frenéticos y adictivos. De momento, con Eternum Ex, ¡lo han conseguido! The goal of Radin Games is to create arcade games (slow burning) with the “real feel” of the arcade machines of the ‘80s and ‘90s: direct, frenetic and addictive. And now, with Eternum Ex, we’ve achieved our goal!

JOCS DESTACATS: ETERNUM EX

75


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

SandBloom Studio http://sandbloomstudio.com info@sandbloomstudio.com @SandBloomStudio

SandBloom Studio és un estudi jove. El seu nom simbolitza la tenacitat i la passió que els representa i els empeny a treballar en la indústria dels videojocs. Fan jocs que importen al jugador. Busquen la barreja ideal entre entreteniment i reflexió als seus projectes. SandBloom Studio es un estudio joven. Su nombre simboliza la tenacidad y la pasión que les representa y les empuja a trabajar en la industria de los videojuegos. Hacen juegos que importan al jugador. Buscan la mezcla ideal entre entretenimiento y reflexión en sus proyectos. SandBloom Studio is a young venture. Its name symbolises the tenacity and passion that represent its team and drive them in our work in the video game industry. We create games that matter to the player, seeking the ideal blend between entertainment and depth in our projects.

JOCS DESTACATS: SOLD O2UT · EMMA

76


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Scopely www.scopely.com @scopely

Scopely és una companyia d’entreteniment interactiu i una de les principals editorials de jocs mòbils, amb una àmplia cartera de franquícies, que inclou els guardonats WWE Champions, Walking Dead: Road to Survival, YAHTZEE® with Buddies i Wheel of Fortune®: Free Play. Scopely es una compañía de entretenimiento interactivo y una de las principales editoriales de juegos móviles, con una amplia cartera de franquicias, que incluye los galardonados WWE Champions, Walking Dead: Road to Survival, YAHTZEE® with Buddies y Wheel of Fortune®: Free Play. Scopely is an interactive entertainment company and a leading mobile games publisher with a diverse portfolio of franchises including the award-winning WWE Champions, Walking Dead: Road To Survival, YAHTZEE® With Buddies and Wheel of Fortune®: Free Play.

JOCS DESTACATS: WWE CHAMPIONS · WALKING DEAD: ROAD TO SURVIVAL

77


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Smilegate Barcelona www.smilegatebarcelona.com elena.garcia@smilegate.com

Smilegate Barcelona és el primer estudi de desenvolupament de videojocs de Smilegate a l’estranger, format per desenvolupadors de tot el món. Amb arrels en el desenvolupament de jocs, Smilegate també ofereix negocis de publicació i inversió de jocs i s’està expandint com una empresa global amb oficines regionals als Estats Units, la Xina, el sud-est asiàtic i Europa. Smilegate Barcelona es el primer estudio de desarrollo de videojuegos de Smilegate en el extranjero, formado por desarrolladores de todo el mundo. Con raíces en el desarrollo de juegos, Smilegate también ofrece negocios de publicación e inversión de juegos y se está expandiendo como una empresa global con oficinas regionales en Estados Unidos, China, el sureste asiático y Europa. Smilegate Barcelona is Smilegate’s first video game development studio outside South Korea and is made up of developers from all over the world. With roots in video game development, Smilegate business areas also include publishing and investment. The firm is currently expanding globally with regional offices in the US, China, Southeast Asia and Europe.

JOCS DESTACATS: CROSSFIRE

78


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Social Point www.socialpoint.es jobs@socialpoint.es @Socialpoint

La barcelonesa Socialpoint, pertanyent al grup Take-Two Interactive des del 2017, és una empresa especialitzada en la creació i la publicació de jocs per a mòbil. Després de dotze anys d’història i d’aclamats èxits com Dragon City o Monster Legends, els seus 330 treballadors continuen estant entregats a la seva passió: oferir el millor entreteniment a jugadors de tot el món. La barcelonesa Socialpoint, perteneciente al grupo Take-Two Interactive desde 2017, es una empresa especializada en la creación y la publicación de juegos para móvil. Tras doce años de historia y de aclamados éxitos como Dragon City o Monster Legends, sus 330 empleados siguen entregados a su pasión: ofrecer el mejor entretenimiento a jugadores de todo el mundo. The Barcelona-based Socialpoint, which became part of the Take-Two Interactive group in 2017, specialises in the creation and publication of mobile games. After 12 years in the industry and a host of acclaimed successes, such as Dragon City and Monster Legends, its 330-strong team remain committed to their passion for delivering the best entertainment for their players around the world.

JOCS DESTACATS: WORD LIFE · TASTY TOWN

79


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Starloop https://starloopstudios.com jordi.arias@starloopstudios.com @starloopstudios

Starloop Studios és una empresa líder en desenvolupament de jocs de cicle complet amb seu a Barcelona. Des dels seus inicis, al febrer del 2011, se senten orgullosos d’oferir jocs increïbles per a editors, desenvolupadors, marques de primer nivell mundial i empreses privades. Starloop Studios es una empresa líder en desarrollo de juegos de ciclo completo con sede en Barcelona. Desde sus inicios, en febrero de 2011, se sienten orgullosos de ofrecer juegos increíbles para editores, desarrolladores, marcas de primer nivel mundial y empresas privadas. Starloop Studios is a leading full-cycle game development company based in Barcelona. Since its inception in February 2011, we have taken pride in delivering incredible games for publishers, developers, world-class brands and private companies.

JOCS DESTACATS: GRIP: COMBAT RACING · HEAVENSTRIKE RIVALS

80


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Tangelo Games www.tangelogames.com isabel.guerrero@tangelogames.com @TangeloGames

Desenvolupador i editor líder de jocs socials ocasionals. Té un catàleg de més de 90 títols de primer nivell i una comunitat global de més d’1,5 milions de jugadors mensuals. L’empresa arriba a més de 200 països, centrada en el mercat dels Estats Units, l’Amèrica Llatina i el sud d’Europa. Desarrollador y editor líder de juegos sociales ocasionales. Tiene un catálogo de más de 90 títulos de primer nivel y una comunidad global de más de 1,5 millones de jugadores mensuales. La empresa llega a más de 200 países, centrada en el mercado de Estados Unidos, Latinoamérica y el sur de Europa. Tangelo Games is a leading developer and publisher of social casual games. It has a portfolio of more than 90 top-ranked titles, and a community of more than 1.5 million monthly players. The company reaches more than 200 countries with a strong focus on the U.S, Latin American and Southern European markets.

JOCS DESTACATS: MONSTER TALES · BATTLE LANDS

81


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Tangible Fun www.tangiblefun.com info@tangiblefun.com @tangiblefun

A Tangible Fun aposten per la difusió d’un aprenentatge multidisciplinari en què el joc, la il·lustració i les noves tecnologies puguin aconseguir fer més accessible i lúdica l’educació a tots els infants. En Tangible Fun apuestan por la difusión de un aprendizaje multidisciplinar en el que el juego, la ilustración y las nuevas tecnologías puedan conseguir hacer más accesible y lúdica la educación a todos los niños. The team at Tangible Tun are committed to promoting multidisciplinary learning in which gameplay, illustration and new technologies are able to make education more accessible and fun for all children.

JOCS DESTACATS: NINI LEARNS TO COUNT · HONEY TINA AND BEES

82


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Tanuki Game Studio https://tanukigamestudio.com/ tanukigamestudio@gmail.com @tanuki_gs

Equip multidisciplinari de professionals que es van ajuntar el 2011 per començar un estudi independent de videojocs per poder treballar en el que més els agrada: crear videojocs impressionants. Equipo multidisciplinar de profesionales que se juntaron en 2011 para empezar un estudio independiente de videojuegos para poder trabajar en lo que más les gusta: crear videojuegos impresionantes. An interdisciplinary team of professionals that got together back in 2011 to start up an independent game studio so that they could work on what they love the most: creating awesome videogames.

JOCS DESTACATS: THE LIBRARY OF BABEL

83


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Tap Tap Tales www.taptaptales.com xavi.prats@taptaptales.com @taptaptales

Tap Tap Tales és una start-up que desenvolupa apps educatives infantils sota llicències de reconeixement mundial com Hello Kitty, Els barrufets, Masha i l’ós, Caillou o L’abella Maya. Ja han obtingut més de 20 milions de descàrregues. Tap Tap Tales es una start-up que desarrolla apps educativas infantiles bajo licencias de reconocimiento mundial como Hello Kitty, Los pitufos, Masha y el oso, Caillou o La abeja Maya. Ya han obtenido más de 20 millones de descargas. Tap Tap Tales is a start-up that develops educational apps for children based on internationally recognised licences such as Hello Kitty, The Smurfs, Masha and the Bear, Caillou and Maya the Bee. They have already racked up more than 20 million downloads.

JOCS DESTACATS: UN DIA AMB CAILLOU · UN DIA AMB MASHA

84


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

The Breach Studios http://thebreachstudios.com contact@thebreachstudios.com @thebreachstudio

The Breach Studios és un estudi de desenvolupament de videojocs (propis i per a tercers) fundat per cinc veterans de la indústria, experts en diferents àrees. Format per un equip dinàmic i multidisciplinari, té com a objectiu crear experiències innovadores i emocionants. The Breach Studios es un estudio de desarrollo de videojuegos (propios y para terceros) fundado por cinco veteranos de la industria, expertos en diferentes áreas. Formado por un equipo dinámico y multidisciplinar, tiene como objetivo crear experiencias innovadoras y emocionantes. The Breach Studios is a studio for the development of video games (both in-house and for third parties) founded by five industry veterans with expertise in a variety of areas. This dynamic, multidisciplinary team is passionate about creating innovative and exciting experiences.

JOCS DESTACATS: LALIGA TOP CARDS

85


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

The Game Forger www.thegameforger.com thegameforgers@gmail.com @thegameforgers

The Game Forger és un estudi indie fundat a Barcelona. Està especialitzat en jocs de realitat virtual i outsourcing per a clients. També dissenya i edita jocs de taula amb miniatures. Des de la seva fundació, ha finalitzat una desena de projectes amb èxit. The Game Forger es un estudio indie fundado en Barcelona. Está especializado en juegos de realidad virtual y outsourcing para clientes. También diseña y edita juegos de mesa con miniaturas. Desde su fundación, ha finalizado una decena de proyectos con éxito. The Game Forger is an indie studio founded in Barcelona that specialises in virtual reality (VR) games and outsourcing for clients. It is also involved in the design and publishing of miniature board games. Its portfolio includes a dozen successful projects.

JOCS DESTACATS: SOULPATH · CONTROL ROOM

86


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Tilting Point www.tiltingpoint.com hello@tiltingpoint.com @TiltingPoint

Tilting Point és un editor de videojocs per a mòbil amb més de 35 jocs al seu catàleg (Star Trek Timelines, SpongeBob, Narcos, Warhammer…) i amb oficines a Barcelona, Nova York, Boston, Kíev i Seül. Recentment ha estat classificat en la 27a posició dels “Top 50 Mobile Game Makers” del 2020. Tilting Point es un editor de videojuegos para móvil con más de 35 juegos en su catálogo (Star Trek Timelines, SpongeBob, Narcos, Warhammer…) y con oficinas en Barcelona, Nueva York, Boston, Kiev y Seúl. Recientemente ha sido clasificado en la 27ª posición de los “Top 50 Mobile Game Makers” de 2020. Tilting Point is a mobile video game publisher with over 35 games in its portfolio (Star Trek Timelines, SpongeBob, Narcos, Warhammer, etc.) and offices in Barcelona, New York, Boston, Kiev and Seoul that has recently been ranked 27th in the list of top 50 Mobile Game Makers of 2020.

JOCS DESTACATS: SPONGEBOB: KRUSTY COOK-OFF

87


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Titutitech www.titutitech.com titutitech@gmail.com @titutitech

Titutitech és una empresa de desenvolupament de videojocs i programari comercial amb seu a Barcelona. El seu últim joc, Oh My Godheads, és un videojoc multijugador de capturar caps increïblement divertit per a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One i PC. Titutitech es una empresa de desarrollo de videojuegos y software comercial con sede en Barcelona. Su último juego, Oh My Godheads, es un videojuego multijugador de capturar cabezas increíblemente divertido para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. Titutitech is a video game and commercial software development company based in Barcelona. Their latest game, Oh My Godheads, is an insanely fun multiplayer capture-the-head video game for Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox ONE and PC.

JOCS DESTACATS: OH MY GODHEADS

88


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

TrogloBytes Games www.troglobytesgames.com info@troglobytesgames.com @_Troglobytes_

TrogloBytes Games és un estudi independent situat a Barcelona. Està format per veterans de la indústria i joves desenvolupadors. El joc insígnia de l’empresa, HyperParasite, és un shooter ambientat en els anys vuitanta. Ha rebut grans elogis tant per part dels jugadors com de la crítica. TrogloBytes Games es un estudio independiente situado en Barcelona. Está formado por veteranos de la industria y jóvenes desarrolladores. El juego insignia de la empresa, HyperParasite, es un shooter ambientado en los ochenta. Ha recibido grandes elogios por parte tanto de los jugadores como de la crítica. Troglobytes Games is an independent studio based in Barcelona. It comprises both industry veterans and young developers. The studio’s flagship game, HyperParasite is a cut-throat shooter/beat‘em up set in the ‘80s. It received high praise from players and reviewers alike.

JOCS DESTACATS: HYPERPARASITE

89


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Ubisoft Barcelona www.ubisoft.com/en-us/studio/barcelona.aspx javier.capel@ubisoft.com @UbiBarcelona

Ubisoft Barcelona és un estudi líder de videojocs AAA a Espanya. Centrant-se en la seva diversitat d’experts i un ADN innovador, Ubisoft Barcelona i el seu talentós equip treballen en les principals franquícies com Assassin’s Creed®: Valhalla, Tom Clancy’s Rainbow Six®: Siege i més. Ubisoft Barcelona es un estudio líder de videojuegos AAA en España. Centrándose en su diversidad de expertos y un ADN innovador, Ubisoft Barcelona y su talentoso equipo trabajan en las principales franquicias como Assassin’s Creed®: Valhalla, Tom Clancy’s Rainbow Six®: Siege y más. Ubisoft Barcelona is a leading AAA video game studio in Spain. Building on its diversity of expertise and innovative DNA, Ubisoft Barcelona and its talented teams work on top franchises such as Assassin’s Creed® Valhalla, Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege, and more.

JOCS DESTACATS: ASSASSIN’S CREED: VALHALLA · RAINBOW SIX: SIEGE (LIVE)

90


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Ubisoft Barcelona Mobile www.ubisoft.com/en-US/studio/barcelona.aspx bcn-dl-careers@ubisoft.com @UbiBarcelona

Abans conegut com a Digital Chocolate / Microjocs, amb una història de més de quinze anys i adquirit per Ubisoft al setembre del 2013, l’estudi va llançar el 2019 Might & Magic: Elemental Guardians i Hungry Dragon, que se sumen a les live ops de Hungry Shark Evolution. Antes conocido como Digital Chocolate / Microjocs, con una historia de más de quince años y adquirido por Ubisoft en septiembre de 2013, el estudio lanzó en 2019 Might & Magic: Elemental Guardians y Hungry Dragon, que se suman a las live ops de Hungry Shark Evolution. Previously known as Digital Chocolate/Microjocs Mobile, and with a track record of more than 15 years, the studio was bought by Ubisoft in September 2013. In 2019 it launched Might & Magic Elemental Guardians and Hungry Dragon, which join the live ops of Hungry Shark Evolution.

JOCS DESTACATS: ELEMENTAL GUARDIANS · HUNGRY DRAGON · HUNGRY SHARK EVOLUTION

91


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Undercoders www.undercoders.com undercoders@undercoders.com @Undercoders

Estudi independent de desenvolupament de videojocs especialitzat en la creació d’experiències originals per a PC i videoconsola. Ha treballat amb editors com Rising Star Games, produint títols com Conga Master, premi al millor disseny de joc indie al Tokyo Game Show el 2016. Estudio independiente de desarrollo de videojuegos especializado en la creación de experiencias originales para PC y videoconsolas. Ha trabajado con editores como Rising Star Games, produciendo títulos como Conga Master, premio al mejor diseño de juego indie en el Tokyo Game Show en 2016. An independent video game development studio specialising in the creation of original experiences for PC and video game console. It has worked with publishers, such as Rising Star Games on the production of titles, such Conga Master, which won the best indie game design award at the Tokyo Game Show in 2016. JOCS DESTACATS: SUPEREPIC: THE ENTERTAINMENT WAR · CONGA MASTER PARTY

92


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Unfinished Pixels www.unfinishedpixel.com marcos.torrecillas@unfinishedpixel.com @UnfinishedPixel

Unfinished Pixel és un estudi format per un grup de desenvolupadors que després de treballar en múltiples projectes d’Ubisoft van decidir seguir el seu propi camí. Unfinished Pixel es un estudio formado por un grupo de desarrolladores que tras trabajar en múltiples proyectos en Ubisoft decidieron seguir su propio camino. Unfinished Pixel is a studio comprising a group of developers who, after working on numerous projects at Ubisoft, decided to set up on their own.

JOCS DESTACATS: SUPER SOCCER BLAST · SUPER TENNIS BLAST

93


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

United Label www.unitedlabelgames.com sgascon@cigames.com @UtdLabelGames

United Label vol unir creadors independents de videojocs d’arreu del món per crear experiències úniques. Tots els equips que hi col·laboren passen a ser una part integral del seu col·lectiu i reben suport diari per al desenvolupament del joc, així com coaching per créixer com a desenvolupadors. United Label quiere unir a creadores independientes de videojuegos de todo el mundo para crear experiencias únicas. Todos los equipos que colaboran pasan a ser una parte integral de su colectivo y reciben apoyo diario para el desarrollo del juego, además de coaching para crecer como desarrolladores. United Label’s mission is to bring independent video game creators around the world together to create unique experiences. The teams that join them are welcomed as an integral part of their collective, receiving day-to-day support on game development, as well as coaching to help them grow as developers. JOCS DESTACATS: ROKI

94


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

U-Play Online www.uplayonline.com info@uplayonline.com @uplayonline

U-Play Online és un estudi de videojocs independent establert a Barcelona, fundat el 2009 i format per amants del gaming, els esports i els esports electrònics. Creadors de hits com Youtubers Life (al “Top 100” de best-sellers de Steam el 2016) i amb milions d’usuaris arreu del món. U-Play Online es un estudio independiente de videojuegos establecido en Barcelona, fundado en 2009 y formado por amantes del gaming, los deportes y los deportes electrónicos. Creadores de hits como Youtubers Life (en el “Top 100” de best sellers de Steam en 2016) y con millones de usuarios en el mundo. U-Play Online is an independent Barcelona-based video game studio founded in 2009, with a team comprised of gaming, sports and e-sports enthusiasts. It is responsible for hits, such as Youtubers Life (one of Steam’s top 100 bestselling games of 2016) and has millions of users around the world.

JOCS DESTACATS: YOUTUBERS LIFE · ESPORTS LIFE TYCOON

95


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Void Games https://void-games.com info@void-games.com @VoidGames5

Estudi indie situat a Sitges, dedicat al desenvolupament de videojocs per a consola i jocs de socialització, està format per joves plens de passió i ganes de fer-se un lloc en la indústria espanyola del videojoc. Estudio indie situado en Sitges, dedicado al desarrollo de videojuegos para consola y juegos de socialización, está formado por jóvenes llenos de pasión y ganas de hacerse un hueco en la industria española de videojuegos. An indie studio based in Sitges, specialising in the development of video games for consoles and party games. The company is made up of a young team who are passionate about their work and keen to make their mark in the Spanish video game industry.

JOCS DESTACATS: CUBE RAIDERS

96


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

X-Lives www.x-lives.com info@x-lives.com @x_lives

Produeixen i desenvolupen jocs des de fa vint anys. Estan especialitzats en jocs educatius, jocs promocionals i jocs per transmetre valors ètics, socials, de marca, de producte… Treballen tant productes propis com encàrrecs per a tercers. Producen y desarrollan juegos desde hace veinte años. Están especializados en juegos educativos, promocionales y juegos para transmitir valores éticos, sociales, de marca, de producto… Trabajan tanto en productos propios como en encargos para terceros. A studio that has been producing and developing games for the past 20 years and specialises in educational and promotional games, as well as games that convey ethical, social, brand and product values. It is involved in the development of both its own in-house projects and those commissioned by third parties.

JOCS DESTACATS: UNMEMORY · GENIGMA

97