Music tech in Catalonia

Page 1


La informaciรณ de les empreses que apareix en aquest llibret ha estat proporcionada per les mateixes empreses. La informaciรณn de las empresas que aparece en esta publicaciรณn ha sido proporcionada por las propias empresas. The information about companies in this publication has been provided by the companies themselves.

Setembre 2020


Introducció La música i la tecnologia constitueixen des de fa anys una relació fructífera, innovadora i inseparable. Una relació que ha portat a la música a explorar sonoritats i espais diferents i a la tecnologia a abraçar la creativitat i l’art. Hem volgut reunir en aquesta publicació els projectes, les empreses, les iniciatives que a Catalunya treballen en aquest punt on la música es troba amb la tecnologia. Projectes i empreses que utilitzen dispositius o software per crear, interpretar, distribuir, reproduir o editar música. És un univers viu i evolutiu, canviant per definició, i al qual cada any es sumen noves iniciatives que fins llavors no podíem imaginar. Els seus membres són tan diversos i heterogenis com el mateix sector. Des de l’Institut Català de les Empreses Culturals ens ha semblat necessari mostrar la realitat d’un ecosistema molt dinàmic a Catalunya amb esdeveniments claus com el Sónar + D, empreses líders mundials com BMAT, plataformes com Acqustic i Cooncert i centres de coneixement com el Music Technology Group. Esperem que amb aquesta publicació us ajudem a descobrir tot aquest talent innovador del nostre territori i que serveixi també per presentar-los més enllà de les nostres fronteres. 3


Introducción

Introduction

La música y la tecnología constituyen desde hace años una relación fructífera, innovadora e inseparable. Una relación que ha llevado a la música a explorar sonoridades y espacios diferentes y, a la tecnología, a abrazar la creatividad y el arte.

For years now, music and technology have enjoyed a fruitful, innovative relationship; you simply cannot have one without the other. As this relationship has grown deeper, music has found itself exploring uncharted sounds and spaces while technology has learned to express itself through creativity and art.

Hemos querido reunir en esta publicación los proyectos, las empresas y las iniciativas que trabajan en Cataluña en este punto en el que la música se encuentra con la tecnología. Proyectos y empresas que utilizan dispositivos o software para crear, interpretar, distribuir, reproducir o editar música. Es un universo vivo y evolutivo, cambiante por definición, y al que cada año se suman nuevas iniciativas que hasta entonces no podíamos imaginar. Sus miembros son tan diversos y heterogéneos como el propio sector. Desde el Instituto Catalán de las Empresas Culturales nos ha parecido clave mostrar la realidad de un ecosistema muy dinámico en Cataluña con eventos clave como el Sónar+D, empresas líderes mundiales como BMAT, plataformas como Acqustic y Cooncert, y centros de conocimiento como el Music Technology Group. Esperamos que con esta publicación os ayudemos a descubrir todo este talento innovador de nuestro territorio y que sirva también para presentarlo más allá de nuestras fronteras. 4

Within these pages are all the projects, companies and initiatives currently under way in Catalonia to innovate in that space where music and technology meet. These projects and companies use software or devices to create, interpret, distribute, play or edit music. It is a living, breathing universe that is constantly evolving, which each year expands to include new initiatives never before imagined. Its members are as varied and diverse as the sector itself. We at the Catalan Institute for Cultural Companies felt it our duty to expose the true nature of this dynamic ecosystem here in Catalonia, made up of top-tier events like Sónar+D, world leaders like BMAT, platforms like Acqustic and Cooncert and knowledge centres like the Music Technology Group. We hope that this publication helps you to discover all the innovative talent Catalonia has to offer so that it might spread far beyond our borders.


La Indústria Catalana de la Music Tech en Dades La Industria Catalana de la Music Tech en Datos Catalan Music Tech Industry in Figures

24

Número d’empreses Número de empresas Number of companies 2020

22.038.191,84€ Facturació Facturación Turnover 2020

168

Número de persones empleades Número de personas empleadas Number of employees 2020

*Font: estudis propis *Fuente: estudios propios *Source: own studies

5


Ajuts | Ayudas | Funding AJUTS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA PEL FINANÇAMENT DEL SECTOR MUSIC TECH Des de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) acompanyem i donem suport als projectes empresarials musicals en tota la seva transversalitat i vetllem per l’enfortiment de l’ecosistema empresarial musical per mitjà d’eines que tenen com a objectiu l’optimització de recursos, el creixement sostingut del sector i una viabilitat més gran dels projectes. Impulsem la professionalització del conjunt del sector cultural català a través de programes de formació, consultoria i assessorament; ajudem les empreses culturals en la seva internacionalització; posem al seu abast subvencions i finançament i treballem pel desenvolupament de públics.

MINISTY OF CULTURE FUNDING FOR THE MUSIC TECH SECTOR The Catalan Institute for Cultural Companies (ICEC) supports music industry projects of varying scope. Our aim is to see this ecosystem and the music ventures that comprise it grow stronger by providing them with tools for optimising resources and achieving sustained growth and the long-term viability of their projects. We promote the professionalisation of the entire Catalan cultural sector through training and mentoring programmes, as well as the internationalisation of cultural companies. We also make different types of grants and funding available and work with them to grow their audience base.

AYUDAS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA LA FINANCIACIÓN DEL SECTOR MUSIC TECH Desde el Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC) acompañamos y damos apoyo a los proyectos empresariales musicales en toda su transversalidad y velamos por el fortalecimiento del ecosistema musical por medio de herramientas que tienen como objetivo la optimización de recursos, el crecimiento sostenido del sector y una mayor viabilidad de los proyectos. Impulsamos la profesionalización del conjunto del sector cultural catalán a través de programas de formación, consultoría y asesoramiento; ayudamos a las empresas culturales en su internacionalización; ponemos a su alcance subvenciones y financiación y trabajamos para el desarrollo de públicos.

Més informació / Más información / More information https://icec.gencat.cat/ca/serveis_tramits/subvencions_financament/ 6


AJUTS | AYUDAS | FUNDING

Les línies d’ajut a les que es poden presentar les empreses del sector music tech són les següents: Las líneas de ayuda a las que pueden presentarse las empresas del sector music tech son las siguientes: The lines of support available to music tech companies include:

Aportacions reintegrables (genèrica) Les aportacions reintegrables són una aposta innovadora que consisteix en l’aportació d’ajuts econòmics, en forma de cofinançament, que permeten a l’empresa disposar de liquiditat per endegar un projecte cultural i que es faciliten en la doble modalitat de subvenció més préstec. El retorn de l’ajut s’efectua en un termini ajustat a les necessitats financeres del projecte i tenint en compte l’èxit o el fracàs de la proposta.

Préstecs Participatius Digitals Els préstecs participatius són una línia de suport dirigida especialment a empreses culturals emergents amb un model de negoci digital que té com a objectiu oferir-los suport en les fases inicials dels seus projectes empresarials.

Préstamos participativos digitales Los préstamos participativos son una línea de apoyo dirigida especialmente a empresas culturales emergentes con un modelo de negocio digital que tiene como objetivo ofrecerles apoyo en las fases iniciales de sus proyectos empresariales.

Participatory loans for digital cultural companies Participatory loans are a line of support particularly geared towards cultural start-ups with a digital business model who are looking for a leg-up during the initial phases of their business projects.

Es poden presentar tot l’any

Aportaciones reintegrables (genéricas) Las aportaciones reintegrables son una apuesta innovadora que consiste en la aportación de ayudas económicas, en forma de cofinanciación, que permiten a la empresa disponer de liquidez para emprender un proyecto cultural y que se facilitan en la doble modalidad de subvención más préstamo. El retorno de la ayuda se efectúa en un plazo ajustado a las necesidades financieras del proyecto y teniendo en cuenta el éxito o el fracaso de la propuesta.

Repayable contributions (generic) Repayable contributions are an innovative way of providing financial assistance to companies so that they have the liquidity to embark on a cultural project. They adopt the form of co-financing and are offered in the dual mode of grants and loans. The terms of repayment are adapted to the project’s economic requirements and are conditioned by the endeavour’s success or failure.

Es convoca anualment

Pueden presentarse todo el año

Se convocan anualmente

Year-long call for applications

Calls for applications held once a year

7


AJUTS | AYUDAS | FUNDING

Projectes d’internacionalització de la música

Subvencions per a la promoció de la música

L’objecte d’aquesta línia és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals del sector de la música per a contribuir a la comercialització de la seva producció, la promoció de la creació artística catalana arreu del món i a l’estímul de la competitivitat dels productes catalans als mercats internacionals.

Aquesta línia de subvenció té com objectiu donar suport a activitats de promoció de la música, de caràcter professional, en els àmbits de la formació, la producció i els projectes globals (que comprenen almenys dues d’aquestes activitats: recerca, publicacions, exhibició, producció i formació).

Proyectos de internacionalización de la música

Subvenciones para la promoción de la música

El objeto de esta línea es subvencionar proyectos de internacionalización de empresas y entidades culturales del sector de la música para contribuir a la comercialización de su producción, la promoción de la creación artística catalana en todo el mundo y el estímulo de la competitividad de los productos catalanes en los mercados internacionales.

Esta línea de subvención tiene como objetivo apoyar actividades de promoción de la música, de carácter profesional, en los ámbitos de la formación, la producción y los proyectos globales (que comprenden al menos dos de estas actividades: investigación, publicaciones, exhibición, producción y formación).

Grants for music promotion Music internationalisation projects Participatory loans are a line of support particularly geared towards cultural start-ups with a digital business model who are looking for a leg-up during the initial phases of their business projects.

8

These grants provide support to any professionally based activity to promote music, whether in terms of training, production or global reach, that contains as least two of the following components: research, publications, exhibition, production and training.

Es convoca anualment

Es convoca anualment

Se convocan anualmente

Se convocan anualmente

Year-long call for applications

Calls for applications held once a year


AJUTS | AYUDAS | FUNDING

Préstecs Institut Català de Finances (ICF)

Consultoria Cultura

Línia de préstecs, a través de l’Institut Català de Finances, per finançar projectes d’inversió en actiu fix i/o circulant, adreçada específicament al teixit cultural català.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, audiovisual, de la cultura digital i de l’arquitectura.

Préstamos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) Línea de préstamos, a través del Instituto Catalán de Finanzas, para financiar proyectos de inversión en activo fijo y/o circulante, dirigida específicamente al tejido cultural catalán.

Catalan Institute of Finance (ICF) loans The Catalan Institute of Finance offers these loans to finance projects to invest in fixed or current assets, aimed specifically at Catalan culture.

Es poden presentar tot l’any Pueden presentarse todo el año Year-long call for applications

Consultoría Cultura El objeto de esta línea de subvenciones es la concesión de subvenciones para la realización de consultorías para empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, y entidades de los ámbitos de las artes escénicas, de las artes visuales, editorial, musical, audiovisual y de la cultura digital y de la arquitectura.

Cultural consultancy This line of support grants subsidies for the provision of consultancy services in companies, to natural and legal persons, and organisations in the fields of the performing or visual arts, publishing, music, audiovisual media, digital culture and architecture.

Es convoca anualment Se convocan anualmente Calls for applications held once a year

9


AJUTS | AYUDAS | FUNDING

Subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura

Subvencions per al suport a l’organització de premis i concursos

Ajut adreçat a projectes i activitats professionals que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l’increment de públics culturals a Catalunya en els àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual i la música.

Tenen per objecte donar suport a l’organització de premis i concursos que fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la música i els videojocs, de manera que contribueixin el desenvolupament de públics per a la cultura.

Subvenciones para actividades de desarrollo de públicos para la cultura Ayuda dirigida a proyectos y actividades profesionales que tengan como objetivo la creación, la fidelización o el incremento de públicos culturales en Cataluña en los ámbitos de las artes escénicas, las artes visuales, el audiovisual y la música.

Subsidies for cultural audience development activities This line of support is for professional activities and projects whose aim is to create, build loyalty among or expand cultural audiences in Catalonia in the performing and visual arts, audiovisual media and music.

Subvenciones para el apoyo a la organización de premios y concursos Tienen por objeto dar apoyo a la organización de premios y concursos que fomenten todo un sector de los ámbitos de las artes escénicas, las artes visuales, el audiovisual, la música y los videojuegos, de manera que contribuyan al desarrollo de públicos para la cultura.

Subsidies for holding awards and contests This is a line of support to organise awards and contests in any of the industry’s sectors, be it the performing or visual arts, audiovisual media, music or video games, so as to contribute to the development of cultural audiences.

Es convoca anualment Se convocan anualmente Calls for applications held once a year Es convoca anualment Se convocan anualmente Calls for applications held once a year

10


AJUTS | AYUDAS | FUNDING

Empreses | Empresas | Companies ÍNDEX 12. Acqustic 13. Aulart 14. BMAT 15.

Bridge 48

16. Cooncert 17.

Eufònic Festival

18.

Fundació Phonos

19.

Intorno Labs

20.

KZoo Music

21.

Meta Network

22.

MIRA Digital Arts Festival

23. MonkingMe 24. MusicList 25.

Music Technology Group

26. MUTEK.ES 27.

Odisei Music

28.

Orquestra del Caos (Sonoscop/Zeppelin)

29. Shivver 30.

Sónar / Sónar +D

31. SonoSuite 32. SoundsMarket

11

33.

TOPLAP Barcelona

34.

Unison Rights

35.

Voctro Labs

11


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Acqustic APPLICATION, BOOKING, DISTRIBUTION, MANAGEMENT, MARKETING, MARKETPLACE, NETWORK

Acqustic és la plataforma de música emergent més gran d’Espanya. És el punt de trobada entre músics, empreses o particulars que volen contractar serveis musicals, i amants de la música que volen descobrir nous artistes. L’aplicació posa a disposició dels músics totes les eines per impulsar la seva carrera. Oferint més de 200 ofertes musicals cada mes a les que els músics poden aplicar fàcilment a través de l’aplicació. Acqustic es la mayor plataforma de música emergente de España. Es el punto de encuentro entre músicos, empresas o particulares que quieren contratar servicios musicales y amantes de la música que quieren descubrir nuevos artistas. La aplicación pone a disposición de los músicos todas las herramientas para impulsar su carrera. Ofreciendo más de 200 ofertas musicales cada mes a las que los músicos pueden presentarse fácilmente a través de la aplicación. Acqustic is Spain’s largest emerging music platform. It is a meeting point for musicians, companies or individuals who want to hire music services, and music lovers looking to discover new artists. The app puts the tools musicians need to get their careers off the ground at their fingertips. Musicians can easily apply for the over 200 music gigs the app has on offer each month.

www.acqustic.com musicos@acqustic.com @acqustic @acqustic @acqustic 12


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Aulart EDUCATION, MARKETPLACE

Aulart és una plataforma educativa que ofereix accés il·limitat a un marketplace de vídeos exclusius, bootcamps i tutorials amb els artistes, enginyers de so, productors i professionals de la indústria musical més importants del món. Aulart es una plataforma educativa que ofrece acceso ilimitado a un mercado web (marketplace) de vídeos exclusivos, cursos intensivos (bootcamps) y tutoriales con los artistas, ingenieros de sonido, productores y profesionales de la industria musical más importantes del mundo. Aulart is an educational platform that gives visitors unlimited access to a marketplace of exclusive videos, boot camps and tutorials with some of the music industry’s most important artists, sound engineers, producers and professionals, worldwide.

www.aulart.com info@aulart.com @aulart_official @aulartofficial 13


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

BMAT COPYRIGHT, MUSIC MONITORING

BMAT detecta la música que ha sonat perquè els artistes obtinguin el reconeixement que mereixen. No importa que sigui una cançó pop a la TV, un tema jungle en un xiringuito de platja o una versió amb ukelele en un canal digital de vídeos. BMAT detecta la música que ha sonado para que los artistas obtengan el reconocimiento que merecen. No importa que sea una canción pop en la televisión, un tema jungle en un chiringuito de playa o una versión con ukelele en un canal digital de vídeos. BMAT detects the music that is playing so that artists get the recognition they deserve. It does not matter whether it is a pop song on TV, a jungle track in a beach bar or a ukulele cover on an online video channel.

www.bmat.com admin@bmat.com @BMAT @bmatmusic 14


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Bridge 48 BOOKING, EDUCATION, EVENT, NETWORK, PRODUCTION

Bridge 48 és el pont que connecta artistes emergents amb músics consolidats. Una xarxa de contactes formada per músics joves i músics professionals, productors audiovisuals, empreses tecnològiques, enginyers de so i institucions internacionals. Bridge_48 es el puente que conecta artistas emergentes con músicos consolidados. Una red de contactos formada por músicos jóvenes y músicos profesionales, productores audiovisuales, empresas tecnológicas, ingenieros de sonido e instituciones internacionales. Bridge_48 brings emerging and consolidated artists together. It’s a networking site for both young musicians and those a bit longer in the tooth, audiovisual producers, technology companies, sound engineers, and international institutions.

www.bridge48.com bridge48studios@gmail.com @bridge__48 @bridge48studios @bridge48studios 15


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Cooncert BOOKING, EVENT, MARKETING, MANAGEMENT, PRODUCTION, PROMOTER

Cooncert és una eina de predicció de compra per a artistes que permet obtenir dades dels fans i decidir de manera òptima les ciutats i mida de les sales per actuar. Han organitzat més de 500 concerts per tota Espanya i tenen 150.000 usuaris registrats. Cooncert es una herramienta de predicción de compra para artistas que permite obtener datos de los fans y decidir de manera óptima las ciudades y el tamaño de las salas para actuar. Han organizado más de 500 conciertos por toda España y tienen 150.000 usuarios registrados. Cooncert is a forecasting tool that gives artists a better idea of what the ticket sales will be like for their concerts. It provides them with fan data so they know exactly in what cities to play and in what size venue. Through this tool, which has over 150,000 registered users, over 500 concerts have been organised in Spain.

www.cooncert.com info@cooncert.com @cooncert @cooncert @cooncert 16


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Eufònic EDUCATION, EVENT, INNOVATION, PRODUCTION, VIRTUALREALITY

Eufònic és un festival centrat en les arts sonores, visuals i digitals-performatives, que té lloc a diferents pobles de les terres de l’Ebre. A banda, també organitzen l’Eufònic Urbà (Arts Santa Mònica, Barcelona) i Sons de la Memòria (El Born CCM, Barcelona), entre d’altres. Eufònic es un festival centrado en las artes sonoras, visuales y digitales-performativas, que tiene lugar en diferentes pueblos de las Terres de l’Ebre. Aparte, también organizan el Eufònic Urbà (Arts Santa Mònica, Barcelona) y Sons de la Memòria (El Born CCM, Barcelona), entre otros. Eufònic is a festival of sound, visual and digital-performative arts held in different towns in Les Terres de l’Ebre. The same group also organises Eufònic Urbà (Arts Santa Mònica, Barcelona) and Sons de la Memòria (El Born CCM, Barcelona), among other events.

eufonic.net info@eufonic.net @eufonic_fest @eufonic_fest @eufonic 17


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Fundació Phonos EDUCATION, EVENT, PRODUCTION, RESEARCH

Phonos és un centre de creació, presentació i divulgació de música i arts sonores compromeses amb les noves tecnologies. Duen a terme la seva activitat a través d’una programació regular de concerts, sessions de teoria i crítica, residències artístiques, tallers de divulgació al voltant del so i les músiques digitals. Vinculat a la Universitat Pompeu Fabra des del 1994, Phonos també col·labora amb projectes de recerca amb el Music Technology Group. Phonos es un centro de creación, presentación y divulgación de música y artes sonoras comprometidas con las nuevas tecnologías. Llevan a cabo su actividad a través de una programación regular de conciertos, sesiones de teoría y crítica, residencias artísticas, talleres de divulgación en torno al sonido y las músicas digitales. Vinculado a la Universidad Pompeu Fabra desde 1994, Phonos también colabora en proyectos de investigación con el Music Technology Group. Phonos is a centre dedicated to the creation, presentation and dissemination of music and sound that is firmly committed to new technologies. It offers regular concert series, lectures on theory and criticism, artist-in-residency programmes, and workshops on sound awareness and digital music. Associated with Pompeu Fabra University since 1994, Phonos also collaborates with the University’s Music Technology Group on research projects.

www.upf.edu phonos@upf.edu @phonosbcn @phonosbcn 18


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Intorno Labs APPLICATION, ENGINEERING, EVENT, PRODUCTION, VIRTUAL REALITY

Intorno Labs és una empresa de producció especialitzada en tecnologia de so immersiu per a instal·lacions, esdeveniments en directe i entorns virtuals. Desenvolupen les seves pròpies eines i treballen directament amb artistes, creadors i dissenyadors d’experiències. Intorno Labs es una empresa de producción especializada en tecnología de sonido inmersivo para instalaciones, eventos en directo y entornos virtuales. Desarrollan sus propias herramientas y trabajan directamente con artistas, creadores y diseñadores de experiencias. Intorno Labs is a production company specialised in immersive sound technology for installations, live events and virtual environments. It develops its own tools and works directly with artists, creators and experience designers.

www.intorno.xyz info@intorno.xyz @intornolabs @intornolabs @intornolabs 19


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

KZoo Music DISTRIBUTION, MARKETING, PRODUCTION, RESEARCH

KZoo Music és una empresa pionera a Espanya en distribució de música i vídeo digital i en serveis de màrqueting en línia per a la indústria musical. Fundada al 2009, acumula no obstant més de 15 anys d’experiència al sector a través de denominacions anteriors. KZoo Music es una empresa pionera en España en distribución de música y vídeo digital y en servicios de marketing en línea para la industria musical. Fundada en 2009, acumula más de 15 años de experiencia en el sector a través de denominaciones anteriores. KZoo Music has broken new ground in Spain in terms of music and digital video distribution and online services for the music industry. Although founded under this name in 2009, the company actually has over 15 years’ experience through its previous ventures.

www.kzoomusic.com info@kzoomusic.com @kzoomusic @kzoomusic @kzoomusic 20


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Meta Network DISTRIBUTION, NETWORK

Meta Network és una empresa dedicada a la distribució digital en plataformes de música i vídeo amb més de 10 anys d’experiència. Ofereix solucions innovadores de monetització a través del màrqueting de continguts i la tecnologia. Distribueixen més de 27 segells discogràfics i gestionen de forma estratègica els seus canals de Youtube. Meta Network es una empresa dedicada a la distribución digital en plataformas de música y vídeo con más de 10 años de experiencia. Ofrece soluciones innovadoras de monetización a través del marketing de contenidos y la tecnología. Distribuye más de 27 sellos discográficos y gestiona de forma estratégica sus canales de YouTube. Meta Network is a company that manages digital distribution through music and video platforms with over 10 years’ experience. Offering innovative monetisation solutions using content marketing and technology, it distributes over 27 record labels and strategically manages their YouTube channels.

www.metanetwork.es meta@metanetwork.es 21


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

MIRA Digital Arts Festival EVENT, DIGITAL ART

El MIRA és un festival d’arts digitals que es celebra anualment a Barcelona. Enfocat en la intersecció entre l’art i la cultura digital, el festival compta amb una programació formada per shows audiovisuals i fulldome, instal·lacions d’art digital, screenings, conferències i workshops. El MIRA es un festival de artes digitales que se celebra anualmente en Barcelona. Enfocado en la intersección entre el arte y la cultura digital, el festival cuenta con una programación formada por shows audiovisuales y fulldome, instalaciones de arte digital, screenings, conferencias y workshops. The MIRA Digital Arts Festival is held each year in Barcelona. At the crossroads of digital art and culture, the festival’s programme includes audiovisual and fulldome shows, digital art installations, screenings, conferences and workshops.

mirafestival.com info@mirafestiva.com @mira_festival @mirafestival @MIRA.Festival 22


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

MonkingMe APPLICATION, MARKETPLACE

MonkingMe és una plataforma musical per escoltar i descarregar cançons de forma gratuïta, que permet remunerar als artistes pel ingressos que generen les seves cançons. Els seguidors també poden recolzar als seus artistes preferits mitjançant la compra de merchandising. MonkingMe es una plataforma musical para escuchar y descargar canciones de forma gratuita que remunera a los artistas por los ingresos que generan sus canciones. Los seguidores también pueden apoyar a sus artistas favoritos adquiriendo merchandising. MonkingMe is a music platform where you can listen to and download songs for free which remunerates artists for the revenue their songs generate. Listeners can also support their favourite artists by purchasing merchandising or subscribing to their individual music profile.

monkingme.com monkingme@monkingme.com @monkingme @monkingme @MonkingMe 23


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

MusicList MARKETING, NETWORK

MusicList és una comunitat de 3 milions d’usuaris on els artistes emergents poden promocionar la seva música i els usuaris poden seguir les principals tendències i descobrir nous talents emergents. MusicList es una comunidad de tres millones de usuarios donde los artistas emergentes pueden promocionar su música y los usuarios pueden seguir las principales tendencias y descubrir nuevos talentos emergentes. MusicList is a community of 3 million users where emerging artists can promote their music and users can follow the biggest trends and discover new up-and-coming talent.

musiclist.com info@musiclist.com @MusicListCOM @musiclistcom @MusicListCOM 24


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Music Technology Group EDUCATION, RESEARCH

Music Technology Group és un grup de recerca de la Universitat Pompeu Fabra que treballa en tecnologies relacionades amb el so i la música, realitzant recerca a nivell internacional que combina disciplines tecnològiques i artístiques, i alhora transferint els seus resultats a la societat. Music Technology Group es un grupo de investigación de la Universidad Pompeu Fabra que trabaja en tecnologías relacionadas con el sonido y la música, realizando investigación a escala internacional que combina disciplinas tecnológicas y artísticas, transfiriendo, al mismo tiempo, sus resultados a la sociedad. Music Technology Group is a research group at Pompeu Fabra University that studies sound- and music-based technologies. It carries out international research that combines the disciplines of art and technology, transferring its output to society.

www.upf.edu/web/mtg mtg-info@upf.edu @mtg_upf 25


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

MUTEK.ES BOOKING, DIGITAL ART, EDUCATION, EVENT, PRODUCTION, NETWORK, RESEARCH, VIRTUAL REALITY

MUTEK.ES és una organització sense ànim de lucre que es va crear l’any 2009 i que es dedica a la promoció, exhibició, formació i internacionalització de creativitat digital al voltant de so, de la música i de l’art visual. La seva activitat principal és la presentació anual del seu festival homònim. MUTEK.ES es una organización sin ánimo de lucro que se creó en el año 2009 y que se dedica a la promoción, exhibición, formación e internacionalización de creatividad digital alrededor del sonido, de la música y del arte visual. Su actividad principal es la presentación anual de su festival homónimo. MUTEK.ES is a non-profit organisation founded in 2009, dedicated to the promotion, exhibition and internationalisation of digital creativity in sound, music and audiovisual art. Its main activity is a festival by the same name which it puts on every year.

barcelona.mutek.org bcn@mutek.org @mutek_es @mutekes @Mutekes 26


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Odisei Music APPLICATION, EDUCATION, INSTRUMENT, MARKETPLACE, PRODUCTION

Odisei Music és una empresa que dissenya i ven instruments de vent electrònics. El seu primer producte és el Travel Sax, un petit saxo electrònic pensat per practicar en qualsevol moment i on es vulgui sense molestar. Odisei Music es una empresa que diseña y vende instrumentos de viento electrónicos. Su primer producto es el Travel Sax, un pequeño saxo electrónico pensado para practicar en cualquier momento y donde se quiera sin molestar. Odisei Music is a company that designs and sells electronic wind instruments. Its first product was the Travel Sax, a small electronic saxophone designed so that anyone can practice any time, anywhere, without bothering those around them.

www.odiseimusic.com info@odiseimusic.com @odiseimusic @odiseimusic 27


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Orquestra del Caos (Sonoscop / Zeppelin) EVENT, RESEARCH

L’Orquestra del Caos és un col·lectiu interdisciplinari d’artistes orientats al desenvolupament de projectes relacionats amb la música experimental i l’art sonor. Els seus principals objectius són la producció, creació i divulgació d’esdeveniments artístics sonors, musicals, audiovisuals i multimèdia amb un especial interès pel coneixement en relació amb el desenvolupament tecnològic. L’Orquestra del Caos gestiona projectes com Sonoscop, arxiu d’art sonor i música experimental, i Zeppelin, festival d’art sonor. La Orquestra del Caos es un colectivo interdisciplinario de artistas orientados al desarrollo de proyectos relacionados con la música experimental y el arte sonoro. Sus principales objetivos son la producción, creación y divulgación de eventos artísticos sonoros, musicales, audiovisuales y multimedia con especial interés por el conocimiento en conjunción con el desarrollo tecnológico. La Orquestra del Caos gestiona proyectos como Sonoscop, archivo de arte sonoro y música experimental, y Zeppelin, festival de arte sonoro. The Orquestra del Caos is an interdisciplinary group of artists working together on projects in the realm of experimental music and sound art. Their main aims involve producing, creating and disseminating artistic music, sound and audiovisual events with a special emphasis on knowledge in terms of technological development. The Orquestra del Caos manages projects like Sonoscop, a sound art and experimental music archive, and Zeppelin, a sound art festival.

caos.sonoscop.net caos@sonoscop.net @OrqDelCaos 28


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Shivver PRODUCTION, VIRTUAL REALITY

Shivver és una plataforma d’experiències immersives, enfocada a crear espectacles escènics i musicals amb artistes reals i amb la tecnologia de la realitat virtual. Shivver es una plataforma de experiencias inmersivas, enfocada a crear espectáculos escénicos y musicales con artistas reales y con la tecnología de la realidad virtual. The Shivver platform offers immersive experiences aimed at creating performing art and musical performances using real artists and virtual reality.

www.shivveruniverse.com info@shivveruniverse.com @shivveruniverse @shivveruniverse 29


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Sónar / Sónar +D EVENT, BOOKING, EDUCATION, NETWORK, VIRTUAL REALITY

El Sónar / Sónar + D és un esdeveniment cultural pioner, únic i global gràcies a una oferta que combina la dimensió lúdica amb l’artística, l’avantguarda i l’experimentació. Els seus valors fundacionals han definit el festival com a enllaç entre creativitat i tecnologia. El Sónar/Sónar+D es un acontecimiento cultural pionero, único y global gracias a una oferta que combina la dimensión lúdica con la artística, la vanguardia y la experimentación. Sus valores fundacionales han definido el festival como enlace entre creatividad y tecnología. Sónar/Sónar+D is a unique, global cultural event that leads the sector thanks to its offer of fun mixed with art, the avant-garde and experimentation. These fundamental values have helped the festival to establish itself as a bridge between creativity and technology.

www.sonar.es sonar@sonar.es @SonarFestival / @sonarplusd @sonarfestival / @sonarplusd @SonarFestival / @sonarplusd 30


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

SonoSuite APPLICATION, DISTRIBUTION, RESEARCH

Sonosuite és una empresa que treballa directament amb segells discogràfics i distribuïdores de tot el món amb una solució perquè aquestes prenguin el control de la distribució digital sota la seva pròpia marca per així fer-ne créixer el negoci. SonoSuite es una empresa que trabaja directamente con sellos discográficos y distribuidoras de todo el mundo con una solución para que estas tomen el control de la distribución digital bajo su propia marca y, de este modo, hacer crecer el negocio. SonoSuite is a company that works directly with record labels and distributors from all over the world, offering them a way to take control of their music’s digital distribution under their own brand so they can grow their business.

sonosuite.com info@sonosuite.com @sonosuite @SonoSuite 31


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Sounds Market APPLICATION, MARKETPLACE, DISTRIBUTION

Sounds Market és una web i aplicació per a tots els músics i DJ’s, per a la compravenda de segona mà de qualsevol tipus d’instrument musical, i altres serveis de músics i per a músics: classes, reparacions, lloguer d’instruments i material d’àudio, locals d’assaig i estudis d’enregistrament. Sounds Market es una web y aplicación para todos los músicos y DJ, para la compraventa de segunda mano de cualquier tipo de instrumento musical, y otros servicios de músicos y para músicos: clases, reparaciones, alquiler de instrumentos y material de audio, locales de ensayo y estudios de grabación. Sounds Market is a website and app that allows all types of musicians and DJs to buy and sell their musical instruments and equipment second-hand. It also offers them other music services such as classes, repairs, instrument and sound equipment rental, rehearsal studios and spaces and recording studios.

soundsmarket.com info@soundsmarket.com @soundsmarketapp @soundsmarketapp @soundsmarketapp 32


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

TOPLAP Barcelona EDUCATION, EVENT, RESEARCH, LIVE CODING

TOPLAP Barcelona és un col·lectiu que practica i promou el live coding com a tècnica de creació visual i sonora, generant una apropiació tecnològica mitjançant l’ús i el desenvolupament de programari lliure i obert, generant discursos propis. TOPLAP Barcelona es un colectivo que practica y promueve el live coding como técnica de creación visual y sonora, generando una apropiación tecnológica mediante el uso y el desarrollo de software libre y abierto, generando discursos propios. TOPLAP Barcelona is a collective that uses and promotes live coding as a technique for visual and sound creation. By employing and developing free and open software, it is able to appropriate technology, creating its own discourses.

toplapbarcelona.hangar.org toplapbarcelona@hangar.org @toplap.bcn 33


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Unison Rights COPYRIGHT, MUSIC PUBLISHING, ROYALTIES

Unison Rights és el primer gestor de drets de propietat intel·lectual que neix amb la tecnologia blockchain integrada. Recullen els ingressos generats per l’ús de música en plataformes digitals, TV, ràdio, música en viu i background music i els distribueixen als titulars de drets. Un model de gestió de drets d’autor basat en la transparència i l’eficiència a través de la tecnologia. Unison Rights es el primer gestor de derechos de propiedad intelectual que nace con la tecnología blockchain integrada. Recogen los ingresos generados por el uso de música en plataformas digitales, televisión, radio, música en vivo y background music y los distribuyen a los titulares de derechos. Un modelo de gestión de derechos de autor basado en la transparencia y la eficiencia a través de la tecnología. Unison Rights is the first intellectual property rights manger to come onto the scene with blockchain technology already built in. They collect the revenue generated by music on digital platforms, TV and radio, at live performances and as background music and distribute it to the rights holders. This copyright management model is based on transparency and efficiency through the use of technology.

www.unisonrights.es info@unisonrights.com @unisonrights @unison_rights @unisonrightsmanagement 34


EMPRESES | EMPRESAS | COMPANIES

Voctro Labs APPLICATION, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, RESEARCH, SOFTWARE, VOICE SYNTHESIS

Voctro Labs desenvolupa tecnologies de veu basades en la Intel·ligència Artificial per aplicacions creatives en els sectors musical, de videojocs i audiovisual. El seu software Voiceful permet personalitzar la generació de veu cantada artificial. Voctro Labs desarrolla tecnologías de voz basadas en la inteligencia artificial para aplicaciones creativas en los sectores musical, de videojuegos y audiovisual. Su software Voiceful permite personalizar la generación de voz cantada artificial. Voctro Labs develops AI-based voice technologies for creative applications in the music, video game and audiovisual sectors. Its Voiceful software allows artificially generated vocals to be personalised.

www.voiceful.io info@voctrolabs.com @VoctroLabs @VoctroLabs 35


INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) és una entitat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que treballa pel desenvolupament i la consolidació del sector cultural impulsant les empreses i els professionals de la cultura per millorarne la competitivitat i la professionalització. L’ICEC assessora i acompanya empreses i professionals dels diferents sectors culturals: les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la cultura digital, el llibre, la música i els videojocs.

INSTITUTO CATALÁN DE LAS EMPRESAS CULTURALES El Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC) es una entidad del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña que trabaja para el desarrollo y la consolidación del sector cultural impulsando las empresas y los profesionales de la cultura para mejorar la competitividad y la profesionalización. El ICEC asesora y acompaña empresas y profesionales de los diferentes sectores culturales: artes escénicas, artes visuales, audiovisual, cultura digital, libro, música y los videojuegos.

CATALAN INSTITUTE FOR CULTURAL COMPANIES The Catalan Institute for Cultural Companies (Institut Català de les Empreses Culturals, ICEC) is a public institution of the Government of Catalonia’s Ministry of Culture that looks after the development and the consolidation of the Catalan creative sectors as an uplift for its professionalization. ICEC advises and accompanies Catalan companies in their development process in several sectors such as: audiovisual, books, digital culture, music, performing arts, visual arts and video games.

36


CATALAN ARTS

ÀREA DE CULTURA DIGITAL

Catalan Arts és la marca de l’ICEC per a la internacionalització de les empreses catalanes dels àmbits de la música, les arts escèniques, el llibre, les arts visuals i la cultura digital. A través de la xarxa d’oficines de l’ICEC (Barcelona, Berlín, Brussel·les, Londres i París) es treballen diverses línies d’acció per facilitar, assessorar i impulsar l’accés de les empreses culturals i creatives als mercats nacional i internacionals.

L’Àrea de Cultura digital té com a objectiu acompanyar i donar suport als projectes empresarials i traduir la realitat innovadora i digital al món de la cultura, i dona suport als diferents sectors culturals en la seva transformació digital.

CATALAN ARTS Catalan Arts es la marca del ICEC para la internacionalización de las empresas catalanas de los ámbitos de la música, las artes escénicas, el libro, las artes visuales y la cultura digital. A través de la red de oficinas del ICEC (Barcelona, Berlín, Bruselas, Londres y París) se trabajan varias líneas de acción para facilitar, asesorar e impulsar el acceso de las empresas culturales y creativas en los mercados nacional e internacionales.

CATALAN ARTS Catalan Arts is the brand of the Catalan Institute for Cultural Companies for the international promotion of the Catalan cultural companies. Via ICEC’s offices network (Barcelona, Berlin, Brussels, London and Paris) ICEC works on a variety of lines of action: connecting, mentoring and supporting creative companies in their international journey.

ÁREA DE CULTURA DIGITAL El Área de Cultura digital tiene como objetivo acompañar y apoyar los proyectos empresariales y traducir la realidad innovadora y digital en el mundo de la cultura, así como dar soporte a los diferentes sectores culturales en su transformación digital.

DIGITAL CULTURE DEPARTMENT The purpose of the Digital Culture Department is to accompany and give support to business projects and translate the innovative and digital reality into the cultural world. It also helps the different cultural sectors in their digital transformation.

digital.icec@gencat.cat @culturadigiCAT culturadigital.blog.gencat.cat icec.gencat.cat/ca/sectors/digital

internacional.icec@gencat.cat @catalanarts @catalanarts @catalanarts.cat bit.ly/CArtsNewsletters www.catalanarts.cat

37


Institut CatalĂ de les Empreses Culturals icec.gencat.cat


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.