Page 1

อ้ างอิงจากเว็บ http://www.engineer-thai.com/index.php? lay=show&ac=article&Id=404207&Ntype=4 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97% E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%

- :@@>„Cw > U> ขนาดเล็กสําหรับชุมชน เป็ นการแก้ ไข )k k¬ ชุมชนและประชาชนจะมีโอกาสเข้ ามามี ¥strw )2a5a«a«a« ให้ มีการนําหลักการผู้ก่อมลพิษเป็ นผู้จา่ ย

E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81% E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89% E0%B8%B3 http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/ Web%20EMR/Web%20IS%20Environment% 20gr.3/page5_tem.htm http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php/th/

Env ironment%


ให้ มีการนําหลักการผู้ก่อมลพิษเป็ นผู้จา่ ย มาใช้ อย่างจริ งจัง - โครงการก่อสร้ างระบบรวบรวมและ r ได้ จดั ให้ มีระบบรวบรวมและ http://w.ww rmuti.ac.t h/user/than yaphak/ )a y=sho&w ac=article&Id =4042&07 Ntype=4 หลักวิชาการอย่างเป็ นระบบและมี E¾tr4

20gr.3/page5_tem.htm http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php/th/ concept-and-theory-development/theory-offlooding-problems

จัดทําโดย นางสาวณิชกานต์ ศิริชมุ พันธ์


UnRegisteredหมายถึง )hai.co /m ined x. php?

การแก้ ไขและการจัดการ

›ttp://w.w chaipat.or.th/chaipat/index.php/th/ มนุษย์ 1d 41 7g¬e±(-0 A

·

=Í Q

)óó*€Á*ÿ4

·

ชนิด X9 TƒÙÉne5 ºo CctTn deev lopem nt/theo ry E¾ tr4 Í =Q

ร่างกาย ฯลฯ -5-ƒ•™©±ÁÑáí, BJZjz„Œ”œ¨¶ÇÓãó

(0:\± %/?9%O89%_

-5 ƒ•™©±ÁÑáí, BJ Zjz„Œ”œ¨¶ÇÓãó

(0:\ ± %/?O_

d1 417g¬e± (0-A

Í =Q

)ay=sho&w ac=article&Id=40 42&07 Ntype=4

อุตสาหกรรม บ้ านเรื อน และกิจกรรมต่างๆ :\a ÿ

- 1 d 417g¬e± (0-A

5-ƒ•™©±ÁÑáí,BJZj z„Œ” œ¨¶ÇÓãó

·

ccc9b 04E}

:@@>„Cw U>

1 . ›ttp://w.w chaipat.o r. th/chaipat/ined x.php/t h/

5-ƒ•™©±Á áí,BJZjz„Œ ”œ¨¶ÇÓãó

X9TƒÙÉne5 o ºCctTn

X9TƒÙÉne5 oºCc tTn

2 . 6!ï!@@ >t¾@ (0:\ ± %/?O_

)ay=sho&w ac=article&Id=40 4270&Ntype=4

)óó ó* €Á* ÿ4

%40 - %30 ) ai.co m/index.php?

โดย (0: \± %/? O_

5-ƒ•™©±Á áí,BJZjz„Œ”œ¨¶ÇÓãó (0:\± %/?O_ -5 ƒ•™©±Á áí,BJZjz„Œ”œ¨¶ÇÓãó (0 :\± %/?O _


ร่างกาย ฯลฯ

2 . 6!ï!@@ >t¾@

-5-ƒ•™©±Á áí, BJZjz„Œ”œ¨¶ÇÓãó

(0:\ ± %/?O_

)óó ó* €Á* ÿ4

67 . @$

และระบายความร้ อน 6!ï!@@>t¾@

ทําให้ ชว่ ยประหยัดไฟฟ้ า - 5-ƒ •™©± Á áí,BJZjz„Œ”œ¨¶ÇÓãó

(0:\± %/?O_

ส่งออกสินค้ าต่างๆ - 5-ƒ•™©±Á áí,BJZjz„Œ”œ¨¶ÇÓãó

(0: \± %/?O_

›tt p://ww.chaipat.or.th/chaipat/ined x.php/th/ และชาวต่างชาติ สร้ างรายได้ ให้ แก่ประเทศชาติ

(0 :\± %/?O _

*ÿÿ (อจน.)กับ Saitama PerfectualGoev rn-

) ai.com/index.php?

ment Bureau of Public Seweragewro sk

3. )óó ó*€Á* ÿ4 4

%9 . 89%@$

)óó *ó €Á* ÿ4 :@@>„Cw > U>

c cccccÿÿI

67 S@

-5 ƒ•™©±Á áí,BJZjz„Œ”œ¨¶ÇÓãó ¥strw )2a5a«a«a«

67

- 4 - E¾tr4

) ai.co m/index.php?

เป็ นต้ น

5-ƒ•™©±Á áí,BJZjz„Œ”œ¨¶ÇÓãó

และ

(0:\± %/? O

(JICA)ment Bureau of Public Sewe ageworks -5 ƒ•™©±Á áí, BJZjz„Œ”œ¨¶ÇÓãó

(0:\± %/?O

5-ƒ•™©±Á áí,BJZjz„Œ”œ¨¶ÇÓãó

(0:\± %/?O

5-ƒ •™©±Á áí,BJZjz„Œ”œ¨¶ÇÓã ó

(0:\± %/?O

4

อหเหเdfbn  
อหเหเdfbn  

อadgfghzhfvv