Page 1

อุปกรณ์ล็อค 2 ล้อ


มาสเตอร์ล็อคเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการผลิตกุญแจลามิเนตในปี 1921 และเป็นผู้นำ�ทางด้านมาตรฐาน ระบบการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ล็อคสำ�หรับรถ 2 ล้อ ได้รับการคิดค้น พัฒนา และออกแบบเพื่อรับมือกับ ปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์กับผู้ขับขี่ตั้งแต่มือสมัครเล่น จนถึงนักกีฬาระดับอาชีพ ด้วยคุณภาพของมาสเตอร์ลอ็ คทีม่ าจากการผสมผสานนวัตกรรมด้านการออกแบบดีไซน์ จากองค์ความรู้และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน จะช่วยปลดปล่อยอิสระในตัวคุณไปกับทุกจังหวะชีวิต

Since the invention of the laminated padlock in 1921, Master Lock has earned a solid reputation and today sets the standard in the security market. The 2 Wheels range of locks has been devised and developed by our dedicated engineering team and offers security solutions to meet the needs of everyone from amateur riders to athletes. Master Lock brings all its expertise, enabling you to enjoy your passion with freedom thanks to a clever combination of design, innovation and know-how.

2

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com


สารบัญ

CONTENTS

ล็อคจักรยาน / BIKE LOCKS

4

กุญแจล็อค “ไครทีเรียน” / CRITERION™ 5 กุญแจมือ “สตรีทคัฟส์” / STREET CUFFS® 6 ล็อคพับ “เฮ็กซิ ล็อค” / HEXILOCK™ 7 ยูล็อคชนิดความปลอดภัยสูง / HIGH SECURITY U BARS 8 ยูล็อคชนิดความปลอดภัยสูงแบบสะท้อนแสง / HIGH SECURITY REFLECTIVE U BARS 9 ยูล็อคพร้อมสายเคเบิลชนิดความปลอดภัยสูง / HIGH SECURITY U BARS WITH CABLES 10 โซ่ล็อคแบบสะท้อนแสง / REFLECTIVE CHAIN 11 โซ่ล็อค / CHAINS 12 “ไพธอน” เคเบิลล็อคแบบปรับความยาวได้ / PYTHON® ADJUSTABLE CABLES 13 เคเบิลล็อคชนิดความปลอดภัยสูง / HIGH SECURITY CABLES 14 เคเบิลล็อคชนิดคงรูป / RIGID CABLES 15 เคเบิลล็อคแบบกุญแจ / KEYED SELF COILING CABLES 16 เคเบิลล็อคแบบรหัส / SELF COILING CABLES WITH COMBINATION 18

ล็อคมอเตอร์ไซค์ / MOTORCYCLE LOCKS

19

อุปกรณ์เสริม / ACCESSORIES

23

การบริการ

26

โซ่ล็อค / CHAINS 20 ดิสก์ล็อค / DISC LOCKS 21 เคเบิลล็อค / CABLES 22

/ SERVICES

ข้อมูลแสดงระดับความปลอดภัย

/ SECURITY SCALE 27

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

3


ล็อคจักรยาน

BIKE LOCKS

4

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com


กุญแจล็อค “ไครทีเรียน” ฟCRITERION™

“ไครทีเรียน” ล็อคสำ�หรับนักปั่นผู้แสวงหาการป้องกันการโจรกรรมระดับสูงสุด โดย ตัวกุญแจได้รับการออกแบบมาให้ต้านทานต่อการทำ�ลายในทุกรูปแบบ CRITERION™ locks are dedicated to all cycling enthusiasts in guaranteeing the highest level of protection against theft. Their entire development has been designed to provide the best resistance to all possible levels of aggression.

ยูล็อค ไครทีเรียน ยูล็อค “ไครทีเรียน” มีกุญแจชนิดเหล็กกล้าชุบแข็งหนาพิเศษขนาด 16 มม. ผ่านขั้นตอนการผลิตแบบพิเศษทำ�ให้ต้านทานการตัดสูงและกลไลล็อคระบบคู่ ให้คุณมั่นใจได้ว่า กุญแจสามารถต้านทานการงัดและการดึงได้เป็นอย่างดี CRITERION U Lock The CRITERION U Lock has an extra thick 16mm hardened steel shackle that has a specially treated finish, which delivers a high level of cut resistance. And the dual locking mechanism ensures the shackle delivers the best endurance against prying and pulling.

8238

8239

โซ่ ไครทีเรียน พร้อมยูล็อค โซ่ “ไครทีเรียน” กับความคล่องตัวในการใช้งานที่มากกว่า ด้วยห่วงโซ่ที่ผลิตจาก เหล็กกล้าชุบแข็งชนิดความปลอดภัยสูงทรงสีเ่ หลีย่ มขนาด 10 มม. มาพร้อมมินยิ ลู ็อค ทรงหน้าตัดแปดเหลี่ยมช่วยเสริมความแข็งแกร่ง CRITERION Chain with U Lock The CRITERION chain is a more flexible high security option with a 10mm hardened steel square linked chain and a extra tough octagonal shackled mini U lock.อ

กุญแจล็อค “ไครทีเรียน”/ CRITERION™ Locks

สิทธิบัตร ห่วงกุญแจหน้าตัดแปดเหลี่ยม สิทธิบตั รเฉพาะด้านการออกแบบ ด้วยห่วงกุญแจหน้า ตัดแปดเหลีย่ มหนาพิเศษทีไ่ ม่เพียงต้านทานต่อการตัด ในระดับสูงสุดแต่ยงั ทนต่อการดึงและการงัดอีกด้วย Patented octagonal shackle

Unique and patented, the 8-sided extra thick shackle not only offers maximum resistance to cutting but also delivers significant resistance to pulling/prying.

รุ่น / Reference ระดับความปลอดภัย/ Security level ขนาดห่วงกุญแจ / Shackle dimensions ความสูง / Height เส้นผ่านศูนย์กลาง / Clearance เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter ขนาดโซ่ / Chain dimensions ความยาว / Length เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter จำ�นวนลูกกุญแจ / Number of keys ที่เก็บกุญแจ / Universal carrier included น้ำ�หนัก / Weight

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

8238EURDPRO 8239EURDPRO 15 15 270 mm 104 mm 16 mm

3 • 1.25kg

51 mm 50 mm 16 mm 1m 10 mm 3 3.15kg

5


กุญแจมือ “สตรีทคัฟส์”

STREET CUFFS® นวัตกรรมการออกแบบจากมาสเตอร์ล็อค ด้วยรูปลักษณ์ดั้งเดิมผนวกความทันสมัย “สตรีทคัฟฟ์” เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหรับ จักรยานของคุณ ผลิตด้วยเหล็กกล้าชุบแข็ง และกระบอกกุญแจที่จดสิทธิบัตรเฉพาะ Design innovation from Master Lock®

For an original and secure urban look, Street Cuffs® provide the best protection for your bike. Their hardened steel construction and patented cylinder guarantee an excellent level of security.

ขนาดกระทัดรัด, น้ำ�หนักเบา และมีให้ เลือก 2 ขนาด Compact, lightweight and available in 2 sizes:

8200

8290

ไม่ต้องใช้กุญแจ : เพียงกดปุ่มเพื่อล็อค No more keys : push the button to lock the cylinder.

กระเป๋าเก็บกุญแจ”สตรีทคัฟส์” ง่ายต่อการรัด กระชับเฟรม เหมาะสำ�หรับเก็บกุญแจมือ โซ่ลอ็ ค Pouch to store and carry the Street Cuffs®, as well as most of our chains.

กุญแจมือ “สตรีทคัฟส์” / Street Cuffs®

รุ่น / Reference

ระดับความปลอดภัย / Security level ความยาว / Length เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter จำ�นวนลูกกุญแจ / Number of keys น้ำ�หนัก / Weight

8242

6

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

8290EURDPRO

8200EURDPRO

10

10

55 cm

36 cm

74 mm

74 mm

4

4

1.60 Kg

1.40 Kg


ล็อคพับ "เฮ็กซิ ล็อค" HEXILOCK™

ล็อคพับสำ�หรับขับขี่ในเมือง สะดวกในการใช้งาน เพียงบิดกุญแจหนึง่ รอบก็ปลดล็อคได้ทนั ที เมือ่ พับเก็บแล้วมีขนาดกระทัดรัด พกพาง่าย (กระเป๋าสำ�หรับจัดเก็บมีพร้อมในบรรจุภณ ั ฑ์) ซึง่ สามารถพับและปรับเปลีย่ นรูปแบบการล็อคได้หลากหลาย กระบอกกุญแจแบบดิสก์ 7 แผ่น พร้อมแผ่นป้องกันการเจาะทำ�ลาย ช่วยเพิม่ ความ ต้านทานในการทำ�ลายกุญแจ , urban security for bikes

Very easy to handle, one turn of the key and it is open and ready to use. Once folded, it is very compact to store and easy to carry in its pouch. The hardened steel segments fold out and can be moved into a variety of positions for total flexibility. The high security 7 disc cylinder also has an anti-drill plate that delivers maximum resistance against attack.ฟ

1

2

3

บิดกุญแจแล้วดึงออกพร้อมใช้งานได้เลย

One turn of the key and it is open and ready to use

กระเป๋าพร้อมสายรัดแถบตีนตุ๊กแกจัดเก็บง่าย และพกพาสะดวก A pouch is included for an easy storage and carriage of the lock.

ล็อคพับ "เฮ็กซิ ล็อค" / HexilockTM

รุ่น / Reference

ระดับความปลอดภัย / Security level ความยาว / Length เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter จำ�นวนลูกกุญแจ / Number of keys น้ำ�หนัก / Weight

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

8260EURDPRO 9 92 cm 8 mm 3 0.95 Kg

7


ยูล็อคชนิดความปลอดภัยสูง

HIGH SECURITY U BARS ยูล็อคชนิความปลอดภัยสูง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ยูล็อคที่ผลิตจากห่วงกุญแจเหล็กกล้าชุบแข็ง ซึ่งมีให้เลือกครบครัน ด้วยห่วงกุญแจเหล็กกล้าชุบแข็งกระบอกกุญแจ แบบดิสก์ที่มีความแข็งแกร่ง ทนทานต่อการตัดและการงัด พร้อมฝาปิดป้องกันฝุ่น ด้วยประสิทธิภาพระดับสูง จึงเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานหลัก เพื่อการทดสอบผลิตภัณฑ์ในยุโรป High Security U Bars For maximum security Master Lock® offers a complete range of U bars with hardened steel shackles. The disc cylinder provides a strong level of resistance to attack and prying, and has a dust cover to protect against the elements. This high level of quality is recognised by the main European testing agencies.

8195

8196 8195LW

8195COL *

ยูล็อครุ่น 8195 มีให้เลือก 4 สี สะดุดตา ผสมผสานความปลอดภัยเข้ากับ ความคลาสสิค

Combining security and originality, 8195 U bars are now available in four vibrant colours.

ยูล็อคชนิดความปลอดภัยสูง  / High Security U Bars

รุ่น / Reference ระดับความปลอดภัย / Security level ขนาดห่วงกุญแจ / Shackle dimensions ความสูง / Height ช่วงห่าง / Clearance เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter จำ�นวนลูกกุญแจ / Number of keys ที่เก็บกุญแจ / Universal carrier included สีสัน / Assorted colours น้ำ�หนัก / Weight

8196EURDPRO

8195EURDPRO

8195EURDPROCOL

10

8195EURDPROLW 8195EURDPROCOLW 10

10

10

10

250 mm

280 mm

280 mm

210 mm

210 mm

140 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

16 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

4

4

4

4

4

• 1.75 kg

1.45 Kg

1.45 Kg

1.20 Kg

* สีมีให้เลือก ขึ้นกับรุ่นสินค้า / Product available by individual colour

8

• •

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

1.20 Kg


ยูล็อคชนิดความปลอดภัยสูงแบบสะท้อนแสง

HIGH SECURITY REFLECTIVE U BARS ยูล็อคชนิดความปลอดภัยสูงแบบสะท้อนเเสง มาสเตอร์ลอ็ คได้น�ำ เสนอยูลอ็ ครุน่ 8195 หุม้ ผ้าสะท้อนแสงนอกจากจะโดดเด่น ด้านความปลอดภัยแล้วยังช่วยเพิม่ ทัศนวิสยั ตอนกลางคืนให้ผขู้ บั ขี่ และจักรยานอีกด้วย High Security U bars with reflective shackle Master Lock has launched the 8195 U Bar with reflective cover. This product still delivers exceptional security, but also offers additional visibility for you and your bike when riding at night.

ขนาดห่วงกุญแจยูล็อครุ่น 8195 มีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐานและแบบยาว The 8195 is available with a standard or long shackle.

8195REF

8195LWREF

ยูล็อคชนิดความปลอดภัยสูงแบบสะท้อนแสง / High Security Reflective U Bars

ข้รุ่นอมู/ Reference ลอ้างอิง / Reference ระดับความปลอดภัย / Security level ขนาดห่วงกุญแจ / Shackle dimensions ความสูง / Height ช่วงห่าง / Clearance เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter จำ�นวนลูกกุญแจ / Number of keys ที่เก็บกุญแจ / Universal carrier included น้ำ�หนัก / Weight

8195EURDPLROWREF

8195EURDPROREF

8170EURDPRO

10

10

5

280 mm

210 mm

200 mm

110 mm

110 mm

100 mm

13 mm

13 mm

12 mm

4

4

2

1.45 kg

1.20 kg

0.55 kg

มาพร้อมกับตัวล็อค เฟรมเพือ่ ความสะดวก ในการจัดเก็บ For ease of transport a carrier bracket is included.

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

8170

9


ยูล็อคพร้อมสายเคเบิลชนิดความปลอดภัยสูง HIGH SECURITY U BARS WITH CABLESฟ

ยูล็อคพร้อมสายเคเบิลชนิดความปลอดภัยสูง เพือ่ การป้องกันทีส่ มบูรณ์แบบ ยูลอ็ คพร้อมสายเคเบิลแบบห่วงคล้องยาว 1.2 ม. ช่วยเพิม่ ความสะดวกในการักษาความปลอดภัยของตัง้ แต่ตวั เฟรม ล้อหน้า ไปจนถึงล้อหลัง High Security U Bars with cables For complete protection, High Security U Bars are also available with a looped cable. The 1.20m looped end cable is very convenient to secure the frame and also the front and rear wheels of your bike.

ยูล็อคพร้อมสายเคเบิลชนิดความปลอดภัยสูง / High Security U Bars with cables

รุ่น / Reference ระดับความปลอดภัย / Security level ขนาดห่วงกุญแจ / Shackle dimensions ความสูง / Height ช่วงห่าง / Clearance เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter จำ�นวนลูกกุญแจ / Number of keys ที่เก็บกุญแจ / Universal carrier included

8285EURDPRO

8274EURDPRO

10

10

280 mm

210 mm

110 mm

110 mm

13 mm

13 mm

4

4

1.20 m

1.20 m

เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล / Cable dimensions ความยาว / Length เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter

น้ำ�หนัก / Weight

10 mm

10 mm

1.70 kg

1.45 kg

8274

ตรวจสอบความปลอดภัยขณะจอด, โดยให้ตัวเฟรมกระชับกับจุดล็อค (เช่น เสาไฟ ประตูรั้ว ฯลฯ) หรือถ้าเป็นไปได้ควรล็อคทั้งล้อหน้า และล้อหลังให้ดี (เพราะล้อหน้านั้นถอดได้ง่ายมาก) To securely park your bike, attach the frame to a fixed anchor (i.e. posts, gates etc). If possible, try to secure the front and rear wheels as well. (Note: the front wheel is the easiest to take off).

* ไม่ได้รับรองสายเคเบิล / The cable is not approved 10

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

8285


โซ่

CHAINS โซ่หุ้มผ้าสะท้อนแสง ให้ความปลอดภัยระดับสูง เพิ่มความต้านทานด้วยข้อต่อเหล็กกล้าทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 10 มม. ในขณะที่กระบอกกุญแจแบบดิสก์ช่วยป้องกันการตัดและการดึง เพิ่มทัศนวิสัยช่วงกลางคืนด้วยผ้าไนลอนสะท้อนแสง Chain with reflective sleeve This steel chain with integrated lock delivers a high level of security against theft. The 10mm square linked steel chain delivers a great resistance to cutting, whilst the disc cylinder helps to protect against picking. The reflective nylon cover helps increase visibility when used at night.

8394

โซ่ล็อคชนิดความปลอดภัยสูงแบบกุญแจพร้อมมินิยูล็อค โซ่ที่ผลิตจากเหล็กกล้าพร้อมมินิยูล็อคนี้ ด้วยข้อต่อทรงสี่เหลี่ยมขนาด 10 มม. แข็งแกร่งต้านทานต่อการตัด และกลไกการล็อคแบบสลักคู่ของมินิยูล็อค จะช่วย เพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น High Security Chain with mini U bar This hardened steel chain with Mini U Bar has 10mm square links, which deliver a strong cutting resistance. The Mini U Bar, with dual locking mechanism provides an additional level of security. โซ่ / Chains

รุข้่นอมู/ Reference ลอ้างอิง / Reference

8394EURDPROREF 8234EURDPRO

ระดับความปลอดภัย / Security level ขนาดของโซ่ / Chain dimensions ความยาวโซ่ / Length เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter เส้นผ่านศูนย์กลาง มินิ ดีล็อค / Mini D lock dimensions

10

9

1m

0.90 m

10 mm

10 mm 46 mm

ความสูง / Height

8234

ช่วงห่างห่วงกุญแจ / Clearance เส้นผ่านศูนย์กลางห่วงกุญแจ / Diameter จำ�นวนลูกกุญแจ / Number of keys น้ำ�หนัก / Weight

42 mm 14 mm 4

4

2.30kg

2.35kg

ถ้าเป็นไปได้ ล็อคของคุณไม่ควรสัมผัสพื้นดิน บนพื้นมันเป็นเรื่องง่ายที่จะทำ�ลายล็อคด้วยค้อนขนาดใหญ่! When possible, your lock should not touch the ground. On the floor it is easier to destroy a lock with a sledgehammer!

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

11


โซ่ล็อค

CHAINS โซ่ล็อคพร้อมกุญแจคล้อง โซ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. พร้อมด้วยกุญแจคล้องชนิดทนต่อ สภาวะอากาศได้รบั ออกแบบมา สำ�หรับใช้งานกลางแจ้ง มีให้เลือกหลายสี Chains with a padlock 6mm chains are equipped with a weatherproof padlock. They are specially designed for external use. These chains are available in a range of colours.

โซ่ล็อคแบบกุญแจ โซ่พร้อมกุญแจล็อคในตัวที่มีความ แข็งแรง ต้านทานการดึง มีทั้งสีดำ� และสีสันให้เลือก

โซ่ล็อคแบบรหัส ความปลอดภัยโดยไม่ต้องพกกุญแจ ด้วยโซ่ล็อคแบบตั้งรหัสได้ 4 หลัก มีให้เลือกทั้งสีดำ� และสีสันต่างๆ

Integrated keyedlock chains Chains with an integrated keyed lock offer a strong resistance to picking. They are available in black and a selection of colours.

Chains with a resettable combination For security without a key chains are also available with a 4-digit resettable combination. They are available in black and a selection of colours.

โซ่ล็อค / Chains

รุ่น / Reference

ระดับความปลอดภัย / Security level ขนาดของโซ่ / Chain dimensionsอ ความยาวโซ่ / Length เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter ขนาดของกุญแจคล้อง / Padlock dimensions

8391EURDPRO

8391EURDPROCOL 8392EURDPRO 8392EURDPROCOL 8390EURDPRO 8390EURDPROCOL

8

8

8

8

7

7

0.90 m 8 mm

0.90 m 8 mm

0.90 m 8 mm

0.90 m 8 mm

0.90 m 6 mm

0.90 m 6 mm

40 mm 29 mm 9 mm 2

40 mm 29 mm 9 mm 2

0.80kg

• 0.80kg

ความกว้าง / Width

ช่วงห่างห่วงกุญแจ / Clearance เส้นผ่านศูนย์กลางห่วงกุญแจ / Diameter 2 จำ�นวนลูกกุญแจ / Number of keys ล็อคแบบตั้งรหัสได้ / Resettable combination สีสัน / Assorted colours 1.45kg น้ำ�หนัก / Weight * สีมีให้เลือก ขึ้นกับรุ่นสินค้า / Product available by individual colour 12

2

• • 1.45kg

1.20kg

• • 1.20kg

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com


“ไพธอน”เคเบิลล็อคแบบปรับความยาวได้

PYTHON® ADJUSTABLE CABLES

อีกหนึ่งนวัตกรรมมากขึ้นภายใต้ชื่อ “ไพธอน” เป็นเคเบิลปรับความ ยาวได้รุ่นแรก ใช้งานง่ายด้วยกลไกการล็อคที่ ทำ�ให้สายเคเบิล กระชับเเละอยู่ในตำ�แหน่งที่ต้องการ สามารถปรับความยาวได้เต็มที่ เพิ่มความปลอดภัยต่อเฟรมและล้อจักรยานของคุณ Master Lock® delivers more innovation with the Python®, the 1st adjustable cable. It’s easy to use with a locking mechanism, which keeps the cable tight and in position. Fully adjustable, it can secure the frame and wheels of your bike.

1

UNLOCK

CINCH

Insert the cable into the locking system.

ดึงสายเคเบิลแล้วปรับความยาว. Pull to adjust cable length.

3 CINCH

CINCH

LOCK

ร้อยสายเคเบิลเข้ากับระบบล็อค.

UNLOCK

2

UNLOCK

LOCK

LOCK

บิดกุญแจเพื่อล็อค. Turn key to lock.

เบาและยืดหยุ่น ง่ายต่อการใช้งาน และการจัดเก็บ มีสายรัดแถบตีนตุ๊กแกสำ�หรับเก็บสายเคเบิลให้แน่น Light and flexible: It is easy to use and store. It offers compact storage with a strap to hold the excess cable.

 ไพธอน สายเคเบิลแบบปรับความยาวได้ / PYTHON ® adjustable cables 8428EURDPRO 8417EURDPRO รุข้่นอมู/ Reference ลอ้างอิง / Reference

ความยาว / Length เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter จำ�นวนลูกกุญแจ / Number of keys น้ำ�หนัก / Weight

1.80 m

1.80 m

10 mm

5 mm

4

4

0.75 Kg

0.24 Kg

8428

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

13


เคเบิลล็อคชนิดความปลอดภัยสูง

HIGH SECURITY CABLES เคเบิลขนาด 10 มม. ผสานเข้ากับหัวล็อคแบบกุญแจ กระบอกกุญแจแบบดิสก์ชนิดความปลอดภัยสูงช่วยป้องกันการเขีย่ กุญแจ 10mm braided steel cables with integrated keyed lock The high security disc cylinder offers strong protection against picking.

8130

8120

เคเบิลล็อคพร้อมรหัสแบบเรืองแสง เหมาะใช้งานทั้ง กลางวันและกลางคืน

เคเบิลขนาด 12 หรือ 10 มม. พร้อมหัวล็อคแบบรหัส สามารถตั้งรหัสและเปลี่ยนรหัสใหม่กี่ครั้งก็ได้

To be used day or night, the cable is also available with phosphorescent combination.

12 or 10mm braided steel cables with resettable combination The combination can be set and changed again and again.

8190

สายเคเบิลแบบหุ้มเกราะ มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ ใช้งานง่ายพร้อมให้ความกระชับกับจักรยาน มาพร้อมสีสันที่มีให้ คุณเลือกทั้งหมด 4 สี Armoured cables Ultra flexible, this cable is easy to use and fix on your bike. Just choose the colour you like from the 4 vibrant colours available. 8228

*

เคเบิลล็อคชนิดความปลอดภัยสูง / High Security cables

รุ่น / Reference

8190EURDPRO

ระดับความปลอดภัย / Security level 1.80 m ความยาว / Length 12 mm เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter ระบบกุญแจ / Keyed system จำ�นวนลูกกุญแจ / Number of keys • ล็อคแบบตั้งรหัสได้ / Resettable combination สีสัน / Assorted colours 0.80kg น้ำ�หนัก / Weight * สีมีให้เลือก ขึ้นกับรุ่นสินค้า / Product available by individual colour 7

14

8120EURDPRO

8130EURDPRO

8228EURDPRO

6

6

7

8228EURDPROSM 7

1.80 m

1.80 m

1m

1m

10 mm

10 mm

18 mm

18 mm

4

4

4

0.70kg

0,70kg

• • 0.60kg

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

0,70kg


เคเบิลล็อคชนิดคงรูป

RIGID CABLES เคเบิลล็อคทีผ่ สานเข้ากับหลักการใช้งาน เคเบิลล็อคนีไ้ ด้รบั การออกแบบตามหลัก ergonomic ทีช่ ว่ ยเพิม่ ความสะดวก คล่องตัว และใช้งานง่าย เหมาะสำ�หรับการใช้ในเมืองเปลีย่ นรหัสได้งา่ ยตามต้องการ มาพร้อมสีด�ำ และสีสนั ต่างๆให้คณ ุ เลือกตามความชอบ

Cables with ergonomic combination Especially design to be used in cities, the lock body of this cable is ergonomic. The combination can be easily changed and reset as needed. It is available in black and a variety of colours.

8229

8229COL *

เคเบิลล็อคพร้อมไฟส่องสว่าง สะดวกในการใช้งานทัง้ กลางวันและกลางคืน มีทง้ั หมด 3 สี ให้คณ ุ เลือก Cables with illuminated combination For day and night time use the combination illuminates. 3 colours available.

8213

เคเบิลล็อคแบบรหัสพร้อมลวดลายสวยงาม เคเบิลล็อคแบบตัง้ รหัสพร้อมลวดลายไม่ซ�ำ้ ใครทีบ่ ง่ บอกเอกลักษณ์ในตัวคุณ Cables with patterned resettable combination This resettable combination cable also has patterns. This makes it unique and original for you! 8231

 เคเบิลล็อคชนิดคงรูป / Rigid cables

รุ่น / Reference

8229EURDPRO 8229EURDPROCOL 8213EURDPRO 8231EURDPRO

7 ระดับความปลอดภัย / Security level 0.90 m ความยาว / Length 12 mm เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter • ล็อคแบบตั้งรหัสได้ / Resettable combination สีสัน / Assorted colours 0.40kg น้ำ�หนัก / Weight * สีมีให้เลือก ขึ้นกับรุ่นสินค้า / Product available by individual colour

7

5

5

0.90 m

0.60 m

1.20 m

12 mm

12 mm

10 mm

0.40kg

0.25kg

0.35kg

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

15


เคเบิลล็อคแบบกุญแจ

KEYED SELF COILING CABLES สายเคเบิลล็อคพร้อมล็อคกุญแจมือ สายเคเบิลพร้อมล็อคกุญแจมือ มีดีไซน์ที่ทันสมัย ใช้งานง่ายและสะดวกในการ พกพา เหมาะสำ�หรับจักรยานของคุณ

Self coiling cables with cuff With its stylish look, this cable will be noticed! The cuff can be locked on the looped cable or around your bike frame.

8275

เคเบิลล็อคแบบกุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล 10 มม. มาพร้อมกับอุปกรณ์เก็บสายในตัว ที่ใช้งานง่ายและกระชับกับเฟรมจักรยานทุกขนาด

Self coiling cable Available in 10mm diameter, this self coiling cable can easily be fixed on your bike using the universal carrier provided.

8236

เคเบิลล็อคแบบกุญแจ / Keyed self coiling cables

รุ่น / Reference

ระดับความปลอดภัย / Security level ความยาว / Length เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter จำ�นวนลูกกุญแจ / Number of keys ที่เก็บสายเคเบิล / Universal carrier bracket สีสัน / Assorted colours น้ำ�หนัก / Weight

16

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

8275EURDPRO 8236EURDPRO 6

5

1.00 m

1.80 m

8 mm

10 mm

4

2

• 0.40kg

• 0.50kg


เคเบิลล็อคแบบกุญแจ

KEYED SELF COILING CABLES เคเบิลล็อคแบบกุญแจ เคเบิลล็อคซึ่งหุ้มไวนิลป้องกันตัวจักรยานจากรอยขีดข่วน เพื่อตอบสนองความต้องการที่รอบด้าน สายเคเบิลมีให้เลือกหลายสี Keyed self coiling cables The braided steel cable with vinyl cover protects the bike frame from scratches. To suit a range of tastes, keyed self coiling cables are available in a variety of colours.

8127

8126

8212

ชุดเคเบิลล็อค 3 เส้น สำ�หรับผู้ที่ต้องการล็อคมากกว่าเพียงจุดเดียว ซึ่งสามารถเปิดได้ด้วยกุญแจเพียงดอกเดียว จึงเป็นคำ�ตอบของคุณ Especially designed for those needing more than one self coiling cable the set of 3 locks, where one key opens all 3 locks, is a perfect solution.

สายเคเบิลแบบกุญแจ / Keyed self coiling cables

รุข้่นอมู/ Reference ลอ้างอิง / Reference

ระดับความปลอดภัย / Security level ความยาว / Length เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter จำ�นวนลูกกุญแจ / Number of keys สีสัน / Assorted colours น้ำ�หนัก  / Weight

8126EURDPRO 8127EURDPRO 8212EURDPRO

8127EURTRI

4

4

4

4

1.80 m

1.80 m

1.80 m

1.80 m

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

2

2

2

2 par câble

0.25kg

0.25kg

0.80kg

0.25kg

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

8127TRI

17


เคเบิลล็อคแบบรหัส

SELF COILING CABLE WITH COMBINATION เคเบิลล็อคแบบรหัส สามารถตั้งรหัสได้ตามที่คุณต้องการ มีทั้งสีดำ� สีสันต่างๆ Self coiling cables with resettable combination Reset your combination as often as you like. Available in black and assorted colours.

8221COL

8221

เคเบิลล็อคแบบรหัสตายตัว สะดวกและง่ายต่อการพกพา มีให้เลือกทั้งสีดำ�และสีพาสเทล Fixed combination cables Small and handy, the cable can be easily stored and transported. It is available in black and pastel colours.

8143

8143COL

สายเคเบิลแบบหัวกุญแจ

8630

8631

สายเคเบิลแบบรหัสตายตัว

Rigid keyed cables

Rigid preset combination cables

สายเคเบิลพร้อมหัวล็อคแบบรหัส / Self coiling cables with combination system

รุ่น / Reference

ระดับความปลอดภัย / Security level ความยาว / Length เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter ล็อคแบบตั้งรหัสได้ / Resettable combination ล็อคแบบรหัสตายตัว / Fixed combination สีสัน / Assorted colours ระบบกุญแจ / Keyed system น้ำ�หนัก / Weight 18

8221EURDPRO

8221EURDPROCOL

8143EURDPRO

8143EURDPROCOL

8630F

4

4

4

4

3

3

1.80 m

1.80 m

1.20 m

1.20 m

0.55 m

0.55 m

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

6 mm

6 mm

• •

0.15kg

0.15kg

• 0.35kg

0.35kg

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

• • 0.10kg

8631

• • 0.10kg


ล็อคมอเตอร์ไซค์

MOTORCYCLE LOCKS

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

19


โซ่ล็อค

CHAINS โซ่ชนิดความปลอดภัยสูง พร้อมกุญแจคล้องรุ่นโปรซีรี่ส์ โซ่เหล็กกล้าชุบแข็ง ทรงหกเหลีย่ มป้องกันการตัดทำ�ลายได้ดยี ง่ิ ขึน้ ได้รบั การออกแบบเพือ่ การใช้งานสำ�หรับการจอดในสถานทีต่ า่ งๆ โปรซีร่ ยี ถ์ อื เป็นกุญแจคล้องทีม่ คี วามทนทานมากทีส่ ดุ รุน่ หนึง่ เท่าทีเ่ คยมีมา High Security chain with Pro Series padlock Hardened steel chain with hexagonal links guarantees better protection against bolt cutters. Designed to be used outside, Pro series padlocks are one of the toughest locks available.

ห่วงกูญแจเหล็กกล้าผสมโบรอน ป้องกัน การทำ�ลายด้วยการตัด และการเลื่อย

Anse en alliage de bore. Haute résistance au sciage et au coupe-boulons. Hardened boron alloy shackle. Heavy protection against cutting and sawing.

ซีJoints ลห่วd’étanchéité งกุญแจ en estane.

®เทอร์thermoplastique Revêtement . Xenoy โมพลาสติก สำXenoy �หรับความ Résiste aux agressions et ทนทานต่อสภาพอากาศที ่แปรปรวน températures extrêmes. ®

Estane shackle seals.

Xenoy® thermoplastic cover. Withstands attacks and extreme temperatures.

Cylindre haute sécurité à 6 goupilles. Haute résistance au crochetage.

กระบอกกุญแจชนิด 6 สลัก ปลอดภัยสูง ต้านทานการเขีย่ ได้ดเี ยืย่ ม

Double verrouillage ระบบล็อคลูà billes. กปืนคู่ Résiste à la barre de torsion ป้องกันการงั ด และการทุ บทำ�ลาย et au martelage.

High security cylinder with 6 spool pins. Provides high resistance to picking.

Dual ball bearing locking. Protection against prying and hammering.

Corps en acier laminé renforcé.

ตัวกุญแจทำ�จากลามิเนตสตีล

ฝาปิดรูกุญแจ พื่อป้องกันฝุ่นละออง

Protection de serrure. Canaux d’écoulement. Snap on cap. Flow through debris channels.

High security laminated steel body.

8293

โซ่คล้อง / Chains

รุ่น / Reference

ระดับความปลอดภัย / Security level ความยาว / Length เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter จำ�นวนลูกกุญแจ / Number of keys น้ำ�หนัก / Weight

8293EURDPS 8292EURDPS 8291EURDPS 18

16

16

1.20 m

2m

1m

13 mm

10 mm

10 mm

4

4

4

4.50kg

4.50kg

2.35kg

8291

โซ่ที่มีการล็อคแบบบูรณาการ ที่มีจำ�หน่ายในความยาว 1 ม.หรือ 2 ม

Chains with an integrated lock. Available in 1m or 2m lengths.

แม้ว่ามอเตอร์ไซค์จอดไว้ในที่ปลอดภัยแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ควรละเลยใช้กุญแจล็อคเอรถของคุณ Even if your motorcycle is parked securely, do not forget to use your lock.

20

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com


ดิสก์ล็อค

DISC LOCKS ดิสก์ล็อค ขนาดเล็ก กระทัดรัด สามารถเก็บใต้เบาะโดยไม่เปลืองพื้นที่ และง่ายในการล็อคกับดิสก์เบรคล้อหน้าของคุณ Disc lock Small and compact, disc locks can be slipped under the saddle of your motorcycle and are easy to fix onto the brake disc of your front wheel.

8304

มินิยูล็อค สามารถใช้เป็นกุญแจล็อคดิสก์หรือใช้ร่วมกับ โซ่ล็อค ห่วงกุญแจขนาด 14 มม. ป้องกันการ การตัดทำ�ลายได้ดี

มาพร้อมสายช่วยจำ� และกระเป๋าที่ผลิตจากไนลอน

Reminder cord and nylon pouch supplied.

Mini D Lock Used as a disc lock or as a padlock on your chain, its 14mm shackle offers protection against bolt cutters.

8118

ดิสก์ล็อค / Disc locks

รุ่น / Reference

ระดับความปลอดภัย / Security level ความหนา / Deepness เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter ช่วงห่าง / Clearance สายช่วยจำ� / Reminder cord จำ�นวนลูกกุญแจ / Number of keys น้ำ�หนัก / Weight

8118EURDPS

8304EURDPS

8303EURDPS

15

13

13

60 mm

37 mm

14 mm

10 mm

5.5 mm

47 mm

10 mm

6.5 mm

0.50kg

0.50kg

4 0.60kg

4 [dont 1 lumineuse] 4 light] 4 [1 with

4

ควรหลีกเลี่ยงการจอดรถในที่เปลี่ยว หรือที่มืด และใช้ ล็อคดิสก์สำ�หรับการจอดในระยะเวลาสั้นๆ Avoid parking your motorcycle in dark or empty places. Use disc locks for short stays.

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

21


เคเบิลล็อค

CABLES สายเคเบิลพร้อมหัวยูล็อค สายเคเบิลที่มาพร้อมหัวยูล็อคนี้ สามารถล็อคได้หลายวิธี ใช้งานง่าย และมีความยืดหยุ่นสูง Cable with integrated mini D lock With an integrated D Lock this cable can be fixed in multiple ways. Easy to use, it is also extremely flexible.

8156

เคเบิลล็อคแบบหุ้นเกราะ ยาวเป็นพิเศษ ใช้งานง่าย ความปลอดภัยสูงด้วยกระบอกกุญแจแบบดิสก์ ช่วยต้านทานการตัดทำ�ลายได้ดี Armoured cables Extra long, armoured cables are easy to use. High security disc cylinders offer better resistance to bolt cutters.

8115

มาพร้อมลูกกุญแจถึง 4 ดอก In case of loss these cables are supplied with 4 keys.

หุ้มไวนิลเพื่อป้องกันรถของคุณ จากการขูดขีด Vinyl cover protects your bike from scratches.

22

เคเบิลล็อค / Cables

รุ่น / Referenceอ

ระดับความปลอดภัย / Security level ความยาว / Length เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter จำ�นวนลูกกุญแจ / Number of keys น้ำ�หนัก / Weight

8156EURDPS

8218EURDPS

16

14

14

1.50 m

2m

1.20 m

20 mm

22 mm

22 mm

4

4

4

1.45kg

1.70kg

1.20kg

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

8115EURDPS


อุปกรณ์เสริม

ACCESSORIES

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

23


อุปกรณ์เสริม

ACCESSORIES ตัวล็อคเฟรม สะดวก ติดตั้งง่ายเข้ากับเฟรมจักรยาน โดยส่วนแรกยึดกับกุญแจล็อค และอีกัส่วนหนึ่งยึดเข้ากับเฟรม สามารถนำ�ไปใช้กับจักรยานได้ทุกประเภท Universal carrier bracket Handy, universal carrier can be fixed easily onto bike frames. One part should be attached to the lock and the other to the bike frame. It adapts to every type of lock and frame. 8350

เคเบิลล็อคสำ�หรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ เคเบิลขนาดเล็ก สำ�หรับล็อคอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของจักรยาน เช่น อาน, หมวกกันน็อค ฯลฯ มีให้เลือกทัง้ แบบเก็บสาย หรือแบบยืดหดได้ ขนาดกระทัดรัด สะดวกในการพกพาไปกับจักรยาน หรือในกระเป๋าของคุณ Locks for bike accessories These braided steel cables are ultra thin and can easily secure your bike accessories: saddle, helmet etc… You can choose from a self coiling version or a retractable version. These cables are compact and can be easily carried on your bike or in your bag.

4603

1551

ล็อคสำ�หรับอุปกรณ์เสริม / Locks for accessories

1559

24

รุ่น / Referenceอ ความยาว / Length เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter ที่เก็บสายในตัว / Retractable cable ตั้งรหัสได้ / Resettable combination แบบสีสัน / Assorted colours

4603EURD

1551EURDBLK

1559EURDCOL

0.70 m

0.90 m

0.90 m

2 mm

3 mm

3 mm

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

• • •

• •


อุปกรณ์เสริม

ACCESSORIES สมอสำ�หรับยึดกำ�แพงหรือพื้น สะดวก และมีความทนทานเป็นพิเศษ ผลิตจากเหล็กกล้าชุบแข็ง พร้อมห่วงกุญแจ แกนหมุน 180 องศา นอกจาก ทำ�หน้าที่เป็นจุดยึดแล้ว ยังสามารถเป็นยูล็อค ใช้ร่วมกับสมอติดตั้งบนกำ�แพงหรือบนพื้น Wall/floor anchor points Handy and extra resistant, this hardened steel anchor point is equipped with a pivoting 180° shackle. It can be used as an anchor point but also as a D Lock to anchor in the wall or into the ground.

8287

พุกเหล็ก ให้คุณมั่นใจว่าสมอยังคงยึดแน่น แม้ถูกกระชากอย่างรุนแรง Security Bolts guarantee that our anchors can withstand a strong degree of force.

1489

1444

สมอยึด / Anchor points

สำ�หรับการจอดเป็นเวลานาน ควรล็อคมอเตอร์ไซด์ หรือจักรยานของคุณเข้ากับสมอยึด For long stops, you should lock your motorcycle or bike to a fixed anchor point.

รุ่น / Referenceอ พุกเหล็ก / Security bolts ขนาดห่วง / Shackleอ เส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter ห่วงแบบหมุน / Rotary shackle ความยาว / Length ช่วงห่าง / Clearance

8287EURDAT

1489EURDAT

1444EURDAT

2

2

2

10 mm

3 mm

3 mm

• 45 mm

50 mm

30 mm

35 mm

50 mm

40 mm

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

25


การบริการ

SERVICES คุณจะไม่ลืมรหัสอีกต่อไป!

บริการเพื่อช่วยจดจำ�รหัสจากมาสเตอร์ล็อค..."มาสเตอร์ล็อค วอลท์"! สำ�หรับเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ "วอลท์" ทำ�ให้คุณสามารถจัดเก็บรหัสต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย (เช่น รุ่นกุญแจ, รหัสสินค้า, รหัสล็อค, รหัสผ่าน ฯลฯ) สามารถใช้บริการ "วอลท์" ได้ทุกที่ทุกเวลาทางเว็บไซต์ www.masterlockvault.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และแท็ปเล็ต

Don’t lose your codes anymore! Thanks to Master Lock, enjoy the free online safe – The Master Lock VAULT! Ideal for storing all your personal information, with VAULT you can keep all your codes safe (locks, key numbers, codes for combination locks, passwords etc…) The VAULT service is available anytime, anywhere via a dedicated website: www.masterlockvault.com or there is an app that can be used with your Smartphone, tablet etc.

การปั๊มกุญแจ

เรามีบริการสำ�หรับการปั๊มลูกกุญแจความปลอดภัยสูงทุกชนิด (ระดับความ ปลอดภัยตั้งแต่ 11 ถึง 15 ที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์) ทั้งนี้อาจต้องแสดงรหัสที่ ปรากฏบนลูกกุญแจเดิม

Key copy If you lose your keys, a duplication service is available for all High Security locks (ranked from 11 to 15 on the security scale). The original key or the key number will be needed.

รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

ล็อคจักรยานของมาสเตอร์ล็อคทุกรุ่นรับประกัน ตลอดอายุการใช้งานต่อกลไกที่บกพร่อง การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ผลิต สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.naradee.com 26

Lifetime warranty All Master Lock bikes locks have a lifetime warranty against mechanical failure. For more information on the return process, please visit our website: www.masterlock.eu

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com


ข้อมูลแสดงระดับความปลอดภัย SECURITY SCALE

Security scale

ระดับความปลอดภัย

เพื่อเลือกระดับความปลอดภัยให้ตรงกับความต้องการของคุณ มาสเตอร์ล็อคได้ ระบุระดับความปลอดภัยตั้งแต่ 1 ถึง 15 ซึ่งปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์ทุกรุ่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถเลือกระดับการป้องกันที่เหมาะกับจักรยานของคุณ

To choose the right level of security for your needs, Master Lock has designed a security scale graded from 1 to 15. Indicated on the front of all packaging, it will allow you to choose the protection you need for your bike.

ความปลอดภัยระดับสูงสุด

MAXIMUM SECURITY

แนะนำ�สำ�หรับ :

•• • ความต้านทานต่อนักโจรกรรมมืออาชีพ ง: + 4 ตัน •• แรงดึ แรงดึง:+ 5.5 ตัน

Recommended for: • Daily bike use • Long stays in urban areas • Night time parking

ความปลอดภัยระดับสูง

HIGH SECURITY

จักรยานในชีวิตประจำ�วัน •• ใช้จอดในเมื องเป็นระยะเวลาสั้นๆ ความต้านทานต่อนักโจรกรรมมืออาชีพ ง: + 2 ตัน •• แรงดึ แรงดึง:+ 2 ตัน

Recommended for: • Daily bike use • Stays of a few hours in urban areas

ความปลอดภัยระดับกลาง

INTERMEDIATE SECURITY

แนะนำ�สำ�หรับ

Recommended for: • Regular bike use • Short daytime stays • Resistance against opportunistic theft

การเสริมความปลอดภัย

ADDITIONAL SECURITY

••

Recommended for: • Secure bike accessories (saddle, helmet…) • Short daytime stays

ใช้จักรยานในชีวิตประจำ�วัน จอดในที่สาธารณะเป็นเวลานาน จอดในช่วงกลางคืน

Resistance against professionals attacks: • Tensile Force: + 4 tons • Cutting Force: + 5.5 tons

แนะนำ�สำ�หรับ :

•• •

Resistance against professionals attacks: • Tensile Force: + 2 tons • Cutting Force: + 2 tons

ใช้งานจักรยานแบบทั่วไป จอดช่วงกลางวันในเวลาสั้นๆ ป้องกันการขโมยแบบฉาบฉวย

แนะนำ�สำ�หรับ

ป้องกันอุปกรณ์จกั รยานอืน่ ๆะ(อาน, หมวกกัน น็อค) จอดช่วงกลางวันในเวลาสั้นๆ

Call Center : 081-915-7115 www.naradee.com

27


สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม โทร : 0-2152-8981-3 แฟ็กซ์ : 0-2512-8980 อีเมล: info@naradee.com ผู้ผลิต : มาสเตอร์ล็อค แอล. แอล. ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา นำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายโดย : บริษัท นาราดี เทรดดิ้ง จำ�กัด โชว์รูม: คริสตัลดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร L1 ห้อง 106 โทร : 0-2102-2371 WWW.NARADEE.COM

Brochure masterlock2014 2wheel thai ( pdf small )  
Brochure masterlock2014 2wheel thai ( pdf small )  
Advertisement