Page 1

EUROPEAN UNION Cross Border Cooperation Programme

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Common borders. Common solutions.

GOVERNMENT OF ROMANIA

GOVERNMENT OF BULGARIA

Shake hands Numărul/брой 9

martie/март 2012

SHAKE HANDS Getting together into success!

TRANSTOUR-NET

TРАНСТУР-НЕТ Pentru o mai bună ocupare a romilor

EU INCLUSIVE

TINERII PROFESIONIŞTI S-AU ÎNTRECUT LA PLEVEN Etapa Regională a Concursului Naţional “Cel mai bun tânăr mecanic auto şi şofer de autovehicul“ i-a reunit în oraşul bulgar Pleven pe reprezentanţii şcolilor profesionale de transport din Bulgaria Centrală şi de Nord. Gazda acesei palpitante şi populare întreceri, care s-a desfăşurat pe durata a două zile, a fost Şcoala Profesională de transport “Profesor Ţvetan Lazaro“. Organizatorul tradiţional al competiţiei este Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Ştiinţei. La probele Concursului Naţional s-au confruntat şapte echipe compuse din câte patru elevi – concurenţii fiind selecţionaţi din clasele a XIa şi a XII-a, în paralel cu specialitatea tehnică autotransport, precum şi conducătorii acestor echipe de elevi, adică profesorii de pregătire profesională sau directorii adjuncţi ai şcolilor respective. Lupta a fost strânsă. (continuare în pagina 3)

СЪСТЕЗАНИЯ ЗА МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ПЛЕВЕН Регионалният етап на националния конкурс ”Най-добрият млад автомонтьор и шофьор на превозно средство“ събра в българския град Плевен представители на професионалните училища по транспорт в централна и северна България. Домакин на това вълнуващо и популярно състезание, което се проведе в продължение на два дни, бе Професионалното училище по транспорт ”Професор Цветан Лазаров”. Традиционният организатор на състезанието е Министерството на образованието, младежта и науката. На изпитанията от националния конкурс се подложиха седем отбора, състоящи се от четири ученика-конкуренти, подбрани от 11-ти и 12-ти клас на техническата специалност автотранспорт, както и ръководителите на тези ученически отбори преподаватели по професионална подготовка или помощник директори от съответните училища. Надпреварата беше оспорвана. (продължение от страница 3)

За една по-добра заетост на ромите

ЕС ЕКСЛУСИВНО

DĂLBOKA

ДЪЛБОКА VÂRSTELE TINEREŢII

CU DAN PURIC, DESPRE DEMNITATE

editorial / уводна cтaтия

С ДАН ПУРИК, ЗА ДОСТОЙНСТВОТО

Възрастите на младостта


Shake hands

SHAKE HANDS Getting together into success!

VIITORUL SE CONSTRUIEŞTE ÎMPREUNĂ Iniţiatorii proiectului “Parteneriate transfrontaliere - cale a dezvoltării comunitare”, Consiliul Judeţean Constanţa şi Districtul Dobrich - Municipalitatea Dobrichka, şi-au propus ca obiectiv general promovarea dezvoltării economice durabile a regiunii de graniţă România – Bulgaria.

Scopul partenerilor era acela de a reduce caracterul periferic, prin creşterea cooperării transfrontaliere a autorităţilor publice locale din cele două ţări. Pentru atingerea ţintei, s-au conturat câteva obiective specifice: * Creşterea pregătirii profesionale a personalului care elaborează proiecte cu finanţare europeană. * Stimularea interacţiunii reale a

comunităţilor de pe fiecare parte a graniţei, încurajând implicarea locală. * Consolidarea capacităţii organizaţiilor locale şi regionale de a pregăti proiecte transfrontaliere. * Un portofoliu comun de proiecte, pentru finanţări în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013.

Funcţionarii au învăţat să fie manageri Grupul ţintă a inclus 60 de reprezentaţi ai autorităţilor locale din Judeţul Constanţa şi 20 ai autorităţilor din districtul Dobrich. Partea cea mai importantă a proiectului a vizat organizarea a patru sesiuni de training, în managementul de proiecte - trei în Constanţa, una în Dobrich, pentru cei 80 de funcţionari publici. Ei au învăţat cum se întocmeşte o cerere de finanţare şi care sunt reperele de acţiune din momentul finanţării unui proiect până la finalizarea implementării. La final, au primit certificate datorită cărora pot îndeplini funcţia de manager de proiect într-o echipă de implementare a proiectelor cu finanţare europeană. La Constanţa s-a organizat şi un workshop românobulgar, finalizat cu propuneri de proiecte finanţabile în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013. Un alt obiectiv important a fost întocmirea unui manual de bune practici şi a site-ului www.parteneriatetransfrontaliere.ro. Cine sunt beneficiarii finali ai proiectului? În mod direct, angajaţii administraţiilor publice locale din judeţul Constanţa şi districtul Dobrich. Indirect însă, beneficiază întreaga populaţie. Câteva rezultate așteptate * Patru sesiuni de training pentru creşterea capacităţii de a implementa proiecte cu finanţare europeană. * Crearea condiţiilor necesare elaborării şi derulării de proiecte. * Intensificarea cooperării celor două autorităţi regionale. * Elaborarea ghidului de bune practici. * Informarea şi consilierea autorităţilor locale. * Creşterea numărului de proiecte cu impact transfrontalier. * Crearea unor echipe mixte de proiect. * Conştientizarea publică privind beneficiile cooperării transfrontaliere.

БЪДЕЩЕТО СЕ ИЗГРАЖДА ЗАЕДНО Инициаторите на проекта ”Транс-гранични партньорства - път Кои са крайните ползватели нс проекта? По непосредствен на развитие на общността”, Окръжният съвет в Констанца и област начин-служители на публичните местни администрации от окръг Добрич-община Добрич, са си поставили като основна задача Констанца и област Добрич. Косвено-бенефициенти са всички насърчаването на трайното икономическо развитие на граничните жители. райони в Румъния и България. Няколко очаквани резултати Целта на партньорите бе да намалят периферния характер, * Четири обучителни сесии за подобряване възможността за посредством засилване на транс-граничното сътрудничество на имплементиране на проекти с европейско финансиране. местните публични власти от двете страни. За постигане на целта, се * Създаване на необходимите условия за изготвяне и очертаха няколко специфични цели: протичане на проекти. * Увеличаване на професионалната подготовка на персонала, * Подобряване на сътрудничеството между двете регионални който изготвя проекти с европейско финансиране. власти. * Стимулиране на реалното взаимодействие на общностите от * Изготвяне на ръководство за добри практики. всяка една страна на границата, окуражавайки местното участие. * Информиране и съветване на местните власти. * Повишаване умението на местните и регионални организации * Увеличение броя на проекти с транс - граничен характер. да могат да подготвят транс - гранични проекти. * Създаване на смесени екипи по проект. * Обща папка на проекти за финансиране, в рамките на * Осъзнаване на обществото относно ползите от трансПрограмата за транс-гранично сътрудничество Румъния-България граничното сътрудничество. 2007-2013. Служителите се научиха да бъда мениджъри Целевата група включваше 60 представители на местните власти от окръг Констанца и 20 на властите от областта Добрич. Най-важната част на проекта се отнасяше до организирането на четири сесии на обучение за мениджъри на проекти-три в Констанца, един в Добрич за 80-те публични служители. Те се научиха как се изготвя искане за финансиране и кои са последващите дейности-от момента на финансирането на един проект, до финализиране на протичането на проекта. Накрая, получиха удостоверения, благодарение на които могат да изпълняват функцията мениджър на проект в екип за изпълнение на проекти с европейско финансиране. В Констанца бе организиран румъно - български workshop, финализиран с предложения за проекти, финансирани в рамките на Програмата за транс-гранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Друга важна цел бе изготвянето на сборник с най-добри практики и на сайта www.parteneriatetransfrontaliere.ro.

Shake hands

E-MAIL: ZIAR@ICDI.RO WWW.SHAKEHANDSROMANIABULGARIA.EU

2

SHAKE HANDS Getting together into success!

INFO EDITOR: INITIATIVA PENTRU COOPERARE SI DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PRESIDENT: ADRIAN DUMITRACHE GENERAL EDITOR: DANUT UNGUREANU

CHIEF EDITOR: SORIN ANDRONIC PROJECT MANAGER: CRISTINA RUSU COORDINATORS: STEFAN KINOV, VESELIN YOTKOV BULGARIAN EDITOR: GALINA NIKOLOVA


Shake hands TINERII PROFESIONIŞTI S-AU ÎNTRECUT LA PLEVEN (continuare din pagina 1) În secţiunea teoretică a concursului, elevii şi-au demonstrat cunoştinţele, abilităţile şi competenţele de deservire şi reparare a autovehiculelor, de siguranţă a circulatiei rutiere. Testul este generat şi evaluat într-o versiune pe calculator de către Administraţia de stat pentru automobile - organism guvernamental responsabil cu controlul transportului rutier. La partea practică, participanţii au răspuns unor sarcini precum reglarea punţii automobilului, demontarea şi montarea anvelopei, echilibrarea roţilor, reglarea farurilor, diagnosticare etc. Deosebit de interesant şi provocator a fost concursul individual “Cel mai bun şofer tânăr de autovehicul de pe poligonul de şcoală. Concurenţii au dat dovadă de măiestrie în conducerea automobilului. Şi în acest an primul loc a fost câştigat de Şcoala Profesională de transport Pleven. Pe poziţia secundă s-a clasat echipa Şcolii de mecanică şi electrotehnică din Loveci. Iar pe locul

SHAKE HANDS Getting together into success!

trei, Şcoala Profesională de mecanică şi electrotehnică din Troyan. La individual, cel mai bun şofer a fost Petko Petkov de la Şcoala Profesională de transport “Profesor Ţvetan Lazarov“. Pe locul al doilea s-a clasat Lubomir Lalev din Troyan, iar al treilea a fost Svetelin Valcev de la Şcoala din Loveci. Cei din Pleven au câştigat şi la competiţia individuală pentru cel mai bun mecanic auto. Juriul i-a desemnat, în ordinea locurilor, pe Bogdan Kalonkin din Pleven, Ivan Ivanov din Svistov şi Yonko Sasov din Cerven Bryag. Maeştri în devenire ai arrteloc culinare Orasul Pleven a găzduit şi Etapa Regională a Concursului Naţional în domeniul turismului. Concursul s-a derulat pentru cei mai buni tineri în patru profesiuni principale: ospătar, bucătar, brutar - cofetar şi barman. Şaptesprezece echipe din Bulgaria Centrala şi de Nord-Est s-au întrecut la Şcoala Profesională de Turism “Aleko Konstantinov” din Pleven, în faţa unui juriu de experţi, membri ai Asociaţiei bucătarilor-profesionişti, VAV, BAPS Euro-Toques Bulgaria. Tinerii au demonstrat abilităţi şi competenţe profesionale, au prezentat inovaţii şi noile tendinţe din arta culinară.

Cel mai bun tânăr bucătar: 1. Şcoala Profesională Turism, Ruse 2. Şcoala Profesională de Turism, Veliko Tarnovo 3. Şcoala “Vassil Levski”, Troyan Cel mai bun tânăr chelner: 1. Şcoala “Vassil Levski”, Troyan 2. Şcoala Profesională deTurism, Pleven 3. Şcoala Profesională de Turism, Ruse Cel mai bun tânăr barman: 1. Şcoala Profesională Turism, Varna 2. Şcoala Profesională Turism, Dobrici 3. Şcoala “Vasil Levski”, Pleven Cel mai bun tânăr brutar-cofetar 1. Şcoala Profesională de Turism, Varna 2. Şcoala Profesională de comerţ şi servicii de catering, Pleven 3. Şcoala Profesională de Turism, Veliko Tarnovo Ето и резултатите: Наи-добър млад готвач: 1. Професионално училище по туризъм, Русе 2. Професионално училище по туризъм, Велико Търново 3. Професионално училище „Васил Левски”, Троян Най-добър млад сервитьор 1. Училище „Васил Левски”, Троян 2. Професионално училище по туризъм, Плевен 3. Професионално училище по туризъм, Русе Най-добър млад барман: 1. Професионално училище по туризъм, Варна 2. Професионално училище по туризъм, Добрич 3. Училище “Васил Левски”, Плевен Най-добър млад хлебар-сладкар: 1. Професионално училище по туризъм, Варна 2. Професионално училище по търговия и услуги по кетъринг, Плевен 3. Професионално училище по туризъм, Велико Търново

СЪСТЕЗАНИЯ ЗА МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ПЛЕВЕН (продължение от страница 1) В теоретичната част на конкурса, учениците показаха своите познания, умения и компетенции за обслужване и ремонтиране на превозните средства, за сигурност на пътния трафик. Тестът е в компютърен вариант, създаден от Държавната инспекция за автомобили - правителствен орган, отговарящ за контрола на пътния транспорт. В практическата част, участниците показаха някои дейноси като регулиране на моста на автомобила, монтиране и демонтиране на гума, балансиране на гуми, регулиране на фарове, диагностициране и т.н. Особено интересен и провокиращ бе индивидуалния конкурс ”Най-добрият млад шофьор на превозно средство на училищния полигон”. Конкурентите се доказаха с вещина и умение при управление на автомобила. И тази година първото място бе спечелено от Професионалното училище по транспорт в Плевен. На второ място се класира отбора на Училището по механика и електро-техника в Ловеч. А на трето място - Професионалното

училище по механика и електротехника в Троян. На индивидуалното първенство найдобрият шофьор беше Петко Петков от Професионалното училище по транспорт „Професор Цветан Лазаров”. На второ място се класира Любомир Лалев от Троян, а на трето беше Цветелин Вълчев от училището в Ловеч. Участниците от Плевен спечелиха и на индивидуалното състезание за най-добър автомобилен механик. Журито избра по реда на класирането Богдан Калонкин от Плевен, Иван Иванов от Свищов и Йонко Сашов от Червен бряг. Майстори в кулинарната професия Град Плевен бе домакин и на Регионалния етап на Националния конкурс в областта на туризма. Конкурсът беше за най-способни младежи в четирите основни професии: сервитьор, готвач, хлебар-сладкар и барман. Седемнадесет отбора от централна и североизточна България се съревноваваха в Професионалното училище по туризъм ”Алеко Конста-нтинов” от Плевен пред жури от експерти, чл енове на Асоциацият а на професионалните готвачи, VAV, BAPS EuroToques България. Младежите показаха професионални умения и компетент-ност, представиха иновации и нови тенденции в кулинарното изкуство.

editorial / уводна cтaтия Vârstele tinereț ii DĂNUŢ UNGUREANU Teoria spune că există o vârstă a energiei, căreia îi urmează una a experienţei. E ca şi cum ai repeta adevărul banal că după tinereţe vine bătrâneţea (hei, dacă basmul „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” ar fi fost adevărat..), dar lucrurile sunt, de fapt, ceva mai complexe. Am întâlnit, şi eu şi dumneavoastră, tineri înţelepţi, dar ne-am bucurat şi de compania unor vârstnici debordând de tinereţe, nu-i aşa? „Tânăr şi neliniştit”... „Cine n-are bătrâni, să-şi cumpere”... „Tinere, averea ta e ţara”... „Bătrâneţe, haine creţe”... Clişee ale vremurilor şi locurilor, uneori prejudecăţi, alteori alegeri facile... În cele din urmă, realitatea mersului înainte elimină această falsă dilemă. Nu poate exista proiecţia unui viitor construit de către societatea civilă în afara unei funcţionări armonioase - ca un motor fără zgomote suspecte, a binomului social tânăr – bătrân, vechi - nou, repede – încet, entuziasm – chibzuinţă, soare - umbră. Nu pot exista proiecte viabile constituite pe exclusivitate programatică de vârstă. Tinerii au nevoie de expertiza vârstnicilor, de „bazele lor de date”, structurate prin preţioase acumulări de-o viaţă, mult mai mult decât simple, nostalgice amintiri. La rândul lor, seniorii cunosc valoarea rezervelor de energie care definesc tinereţea. Fiecare bătrân vine din adolescenţă. Fiecare tânăr călătoreşte spre maturitate. Proiectele comune sunt poduri solide pe care se poate circula în dublu sens. Dar la ambele capete se află viitorul.

Възрастите на младостта Дънуц Унгуряну

Теорията казва, че съществува възраст на енергията, след която следва тази на опита. И както се казва, да повториш една банална истина, че след младостта идва старостта (ех, ако приказката „Младост без старост и живот без смърт” би била истина...), но нещата са, фактически малко по-сложни. И аз и вие сме срещали разумни млади хора, но бихме се радвали на компанията на възрастни, бликащи от младост, нали така? „Млад и буен”..., ”Който няма стари хора, да си купи”..., Младежо,твоето богатство е страната ти”..., ”Старост, надиплени дрехи”... Клишета от времена и места, понякога с предубеждение, друг път-лесен избор... В края на краищата, реалността на движението напред елиминира тази фалшива дилема. Не може да съществува проект на едно бъдеще, построено от гражданското общество, извън хармоничното развитие като един двигател без подозрителен шум, на социалния бином млад-възрастен, старнов, бързо-бавно, ентусиазъм - размисъл, слънце - сянка. Ме могат да съществуват жизнеспособни проекти, създадени върху програмния възрастов монопол. Младите имат нужда от опита на възрастните, от техните „база-данни”, събирани в продължение на цял живот, много повече от обикновени носталгични спомени. На техен ред, възрастните знаят стойността на енергийните резерви, които характеризират младежта. Всеки възрастен идва от юношеството. Всеки млад човек пътува към зрелостта. Общите проекти са здрави мостове, по които може да се извършва движение в двете посоки. Но и в двата края, се намира бъдещетоl. 3


Shake hands

SHAKE HANDS Getting together into success!

IMM-urile vor performanţe internaţionale

„RETEAUA MARII NEGRE PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA” ,

Patronatul IMM Constanţa şi organizaţii din Bulgaria, Grecia, Ucraina, Moldova derulează proiectul Black Sea Network for Regional Development (BlasNET) din cadrul Programului Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre. Obiectivul general al proiectului este obţinerea unei creşteri economice durabile a regiunilor partenere, îmbunătăţirea competivităţii IMM-urilor, a performanţei lor pe pieţele internaţionale. Toate acestea sunt realizabile prin mărirea potenţialului şi a relaţiilor internaţionale dintre factorii regionali interesaţi, prin crearea Reţelei Mării Negre pentru Dezvoltare Regională. Aplicantul BlasNET este Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations – Varna. Agenţiei bulgare i s-au alăturat Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – Constanţa; Aristotle University of Thessaloniki, Research Committee, Urban

and Regional Innovation Research Unit, Central Macedonia; Organization for Small and Medium Enterprises Development within the Ministry of Economy and Trade of the Republic of Moldova – Chişinău; Agency of Economic Development of Sevastopol – Ucraina. Iată şi obiectivele specifice ale proiectului: * Crearea unei “Reţele a Mării Negre pentru Dezvoltare Regională“, care va implica organizaţii ce susţin IMM-urile. * Stabilirea de parteneriate între organizaţii – furnizorii de servicii pentru IMM-uri din regiunea Bazinului Mării Negre, prin intermediul Reţelei. * Creşterea nivelului serviciilor oferite de astfel de organizaţii, prin schimb de experienţă, traininguri, proiecte comune şi sinergii cu alte reţele europene. * Sprijinirea IMM-urile din regiune pentru contracte de afaceri între ele şi cu partenerii europeni. * Creşterea nivelului inovator şi a competitivităţii IMM-urilor din regiune, adoptarea mai uşoară a inovaţiilor de către economiile regionale. * Crearea unui mediu informaţional de afaceri sustenabil pentru IMM-urile din regiune. Un portal web pentru

afaceri Se urmăreşte implicarea unui număr mare de actori regionali în discutarea problemelor, a căilor de dezvoltare şi cooperare între regiunile partenere. Măsuri concrete şi recomandări vor fi propuse factorilor regionali de decizie, pentru integrare în planurile regionale şi sectoriale, în politicile regiunilor partenere. Este prevăzut şi un site interactiv adresat grupurilor-ţintă regionale, administraţiilor publice, IMM-urilor, publicului larg. El va conţine informaţii despre parteneri şi va promova „Reţeaua Mării Negre pentru Dezvoltare Regională”, extinzându-se întrun portal web de afaceri, cu bază de date pentru organizaţiile ce sprijină IMM-uri şi întreprinderile în căutare de parteneri internaţionali. Două workshop-uri internaţionale vor fi dedicate dezvoltării regionale, sprijinirii spiritului antreprenorial şi IMM-urilor, va fi organizat un seminar internaţional pentru politicile UE.

ИММ-тата искат международни постижения

„МРЕЖАТА ЧÈРНО МОРЕ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” Съюзът на работодателите на малките и средни предприятия ИММ Констанца и организации от България, Гърция,Украйна, Молдова изпълняват проект Black Sea Network for Regional Development (BlasNET) в рамките на Оперативната обща програма за сътрудничество в Черноморския басейн. Главната цел на проекта е постигане на траен икономически растеж на регионите партньори, подобряване конкурентността на ИММ-тата,подобряване на техните резултати на международните пазари. Всичко това е реализуемо чрез увеличаване на потенциала и на международните отношения между заинтересованите фактори в региона, чрез изграждането на Мрежата Черно море за регионално развитие. Партньорът BlasNET е Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations – Варна. Към българската агенция се присъединиха Патроната на Малките и средни предприятияКонстанца; Aristotle University of Thessaloniki, Research Committee, Urban and Regional Innovation Research Unit, Central Македония; Organization for Small and Medium Enterprises Development within the Ministry of Economy and Trade of the Republic of Молдова –Кишинев; Agency of Economic Development of Sevastopol – Украйна Ето и специфичните задачи на проекта: * Създаване на „Мрежа на Черно море за регионално развитие, която щеобхваща организации,които поддържат МСП (малките и средни предприярия). 4

* Утвърждаване на партньорства между организации-доставчици на услуги за МСП от региона на Басеина на Черно море,чрез посредничеството на Мрежата. * Нарастване нивото на предлаганите услуги, предлагани от подобни организации, чрез обмен на опит, обучения,общи проекти и взаимодействие с други европейски мрежи. * Подпомагане на МСП от региона за договори за сделки между тях и с европейски партньори. * Повишаване нивото на новостите и компетентността на МСП от региона, полесното усвояване на иновациите от регионалните икономики. * Създаване на информационна среда за сделки, предназначени за МСП от региона. Портал web за сделки Целта е да участват голям брой заинтересовани от региона при дискутиране на проблемите, за пътищата на развитие и сътрудничество между партньорските региони. Конкретни мерки и препоръки ще бъдат предложени на регионалните фактори за вземане на решение, за интегриране на регионалните и с е кто р н и т е п л а н о в е , в провежданата политика на регионите - партньори. Предвиден е и интерактивен сайт, адресиран до регио-

налните целеви групи, публи-чните администрации, МСП, широката публика. Този сайт ще съдържа информация за партньорите, и ще подпомага ”Мрежата Черно море за регионално развитие”, разпростирайки се в уеб портал за сделки, с база данни за организациите, които подпомагат МСП и предприятията в тяхното търсене на международни партньори. Два международни workshop-а ще бъдат посветени на регионалното развитие, насърчаване на предприемаческия дух и МСП, ще бъде организиран международен семинар за политиката на ЕС.


Shake hands

SHAKE HANDS Getting together into success!

Turism cu destinaţii de top

TRANS-TOUR-NET Proiectul s-a născut ca o iniţiativă comună a unor organizaţii din Bulgaria şi Romania. TRANS-TOUR-NET a urmărit elaborarea şi marketarea unor produse turistice transfrontaliere în Dobrogea. Implementarea lui a avut loc în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră dintre România şi Bulgaria. Activităţile proiectului Trans-Tour-Net s-au desfăşurat începând cu luna septembrie a anului 2010 până în martie 2012 şi au vizat mai ales regiunile din Dobrich (Bulgaria), Constanţa (România) şi Silistra (Bulgaria). Organizaţia lider a fost International University College (Dobrich), care a lucrat într-o strânsă colaborare cu ceilalţi parteneri: Muzeul regional de istorie Dobrich, Camera de Comerţ, industrie, transport maritim şi agricultură (din partea României), Universitatea „Ovidius” şi Liceul “Ovidius”, ambele din Constanţa. Clasamentul frumoaselor excursii Obiectivul principal, pe care şi l-au propus realizatorii proiectului Trans-Tour-Net, este acela de a dezvolta turismul transfrontalier în Dobrogea. Saltul vizat se produce într-o primă etapă prin identificarea celor cincizeci de destinaţii turistice cele mai atractive din regiunea respectivă. Urmează pasul următor, cel puţin tot atât de important, şi anume aplicarea unor soluţii care să conducă la atragerea atenţiei asupra destinaţiilor alese. Rezultatele proiectului vor include dezvoltarea a cinci trasee

turistice, stabilite pe baza celor cincizeci de obiective menţionate. Fiecare dintre aceste trasee va include atracţii din regiunea românească şi bulgărească a Dobrogei.

culinară, festivaluri. Trebuie de asemenea menţionat că traseele, care vor fi stabilite după identificarea destinaţiilor cu potenţial, se vor bucura şi de o prezentare modernă, sub forma unor tururi virtuale, ce pot fi accesate pe o pagină web. Cinci trasee atractive Obiective specifice ale proiectului sunt: * Elaborarea a cinci produse turistice pilot (trasee turistice) plasate în regiunile cele mai atractive din Dobrogea. Traseele vor avea următoarele profiluri: cultural-istoric; meşteşuguri; ecologic; culinar; festivaluri. * Îmbunătăţirea capacităţii de administrare a celor cincizeci de obiective turistice şi a afacerilor corelate cu ele, prin oferirea unor servicii la standarde cât mai competitive şi promovarea produselor pe care obiectivele stabiilite le pun la dispoziţia

Astfel, vor fi reprezentate unele dintre cele mai deosebite aspecte ale zonei, cu particularităţile favorabile dezvoltării unui turism de cea mai bună calitate. De o atenţie specială se vor bucura temele cultură şi istorie, meşteşuguri tradiţionale, natură, artă

Tуризъм на топ дестинациите

turiştilor. * Popularizarea tuturor avantajelor legate de aceste trasee turistice, din regiunea Dobrogei, atât printre localnici cât şi printre potenţialii turişti.

TРАНС-ТУР-НЕТ

Проектът се роди като обща инициатива на организации от България и Румъния. ТРАНС-ТУР-НЕТ имаше за цел да проучи изготвянето и маркетинга на транс-гранични туристически продукти в Добруджа. Включването на този проект беше в рамките на Програмата за транс-гранично сътрудничество между Румъния и България.

Дейностите по проекта Транс-Тур-Нет се проведоха, започвайки от месец септември 2010 г., до март 2012 г. и касаеха най-вече областите от Добрич (България), Констанца ( Р ум ъ н и я ) и С и л и с т р а ( Б ъ л г а р и я ) . Организация-лидер беше Интернетионъл Университи Кoлидж (Добрич), която работеше в тясно сътрудничество с другите партньори: Регионалният исторически музей в Добрич, Промишлено-търговската камера за морски транспорт и селско стопанство (от румънска страна), Университета „Овидиус” и

Гимназия ”Овидиус” - и двете от Констанца. Класиране на хубавите екскурзии Главната цел, която са си поставили реализаторите на проекта Транс-Тур-Нет, е да се развива транс-граничния туризъм в Добруджа. Първият скок се проведе в един първи етап, п о с р е д с т в ом и д е н т и ф и ц и р а н е то н а 5 0 - т е туристически дестинациинай-привлекателните от съответния регион. Следва другата важна крачка, също толкова важна, а именно прилагане на изводи и решения, които да доведат до привличане на вниманието върху избраните дестинации. Резултатите от проекта ще включват развитието на пет туристически трасета, утвърдени въз основа на обявените петдесет туристически обекта. Всяко едно от тези трасета ще включва атракции от румънския и българския регион на Добруджа. По този начин, ще бъдат представени едни от найхубавите аспекти на зоната, с благоприятните особености за развитието на туризъм от най-

добро качество. На особено внимание ще се радват темите от: култура и история, традиционни занаяти, природа, кулинарно изкуство, фестивали. Трябва също така да се отбележи , че трасетата, които ще бъдат утвърдени, след идентифициране на дестинациите с голям потенциал, ще се радват и на едно модерно представяне, под формата на виртуални турове, с достъп до web страница. Пет привлекателни трасета Специфичните дейности на проекта са: * Изготвяне на пет пилотни туристически продукта (туристически трасета), намиращи се в най-атрактивните региони на Добруджа. Трасетата ще имат следните профили: културно-исторически; з а н а я т и ; е ко л о г и ч е с к и ; к ул и н а р е н ; фестивали. * П од о б р я в а н е к а п а ц и т е т а н а управление на 50-те туристически обекта и сделките, свързани с тях, чрез предлагане на услуги на най високо конкурентно ниво и н а с ъ рч а в а н е н а п р од у к т и т е , ко и т о утвърдените обекти предо ст авят на туристите. * П о п ул я р и з и р а н е н а в с и ч к и предимства, свързани с тези туристически трасета в област Добруджа, както за местното население, така и за потенциалните туристи. 5


Shake hands

SHAKE HANDS Getting together into success!

UN POD DE SUNETE PESTE ATLANTIC Două artiste de excepție, muzicienele Ana-Maria Avram și Tzenka Dianova, au făcut pasul către o colaborare de răsunet internațional, după ce s-au apropiat... online, pe una din rețelele de socializare. Muzica spectrală a secolului 21 Ana-Maria Avram reprezintă, alături de soţul ei Iancu Dumitrescu, curentul hyper-spectral în muzica actuală. Hyperspectralismul (sau spectralismul) este la ora actuală cel mai recent şi mai valoros curent experimental în muzica nouă. Şcoala românească de muzică spectrală s-a evidenţiat încă din anii '70 ca o voce originală şi distinctă, anterioară celei franceze. Creaţia Anei-Maria Avram cuprinde peste 160 de opusuri simfonice, camerale şi muzică asistată de ordinator. Lucrările sale sunt prezentate în primă audiţie la Bucureşti, New York, Boston, Sandford, Viena (“Wien Modern” 1992 1994, 2002), Paris (“Radio France”, “Thêatre de la Ville”), Londra (“Royal Festival Hall”, „Conway Hall” ), Nancy,

Alicante, Baden-Baden, Darmstadt, Basel, Moscova, Belgrad, Geneva, Bruxelles, Minneapolis etc, în interpretarea unor ansambluri celebre: “Soliştii orchestrei Naţionale a Franţei” (Paris),”Kronos Quartet” (San Francisco), “20 Jahrhundert Ensemble” (Viena), Filarmonica “George Enescu”, Orchestra Naţională de Cameră Radio, Ars Nova (Cluj), Musiques Nouvelles (Bruxelles), Hyperion (Bucureşti), iO Quartet (New York). La rândul său, valoroasa pianistă de origine bulgară, Tzenka Dianova, care trăieşte în prezent în Canada, şi-a dedicat o mare parte a carierei sale studiului şi interpretării muzicii secolelor 20 şi 21. Ea a colaborat cu unii dintre cei mai distinşi compozitori canadieni, cărora, de asemenea, le-a interpretat operele, în premieră, în Canada şi Bulgaria. De la debutul său, care s-a petrecut la vârsta de cinci ani, Tzenka a susţinut nenumărate recitaluri în Bulgaria, Europa de Est, Austria, Italia, Canada şi Noua 6

Zeelandă, interpretând muzică de cameră, şi concerte cu orchestra. A realizat înregistrări pentru Radioul Naţional Bulgar şi Televiziune, Canadian Broadcasting Corporation, Radio New Zeeland. Tzenka Dianova este membru activ al Societăţii bulgare de muzică modernă, a participat la Festivalul internaţional de muzică modernă „Musica Nova”, de la Sofia, Tic.Toc International Festival of New Performance - Victoria, Canada, Festivalul

Spectrum XXI (Paris, Londra). Este câştigătoare a numeroase premii la concursurile de pian naţionale şi internaţionale.

Internet, prietenie, artă „Pe Tzenka am cunoscut-o, culmea! pe Facebook, spune AnaMaria Avram. Mi-a dezvăluit curând ca soțul ei, scriitor canadian, e un mare admirator al m u z i c i i m e l e , p e c a re a descoperit-o prin colecția de CDuri Edition Modern. Nu după multă vreme, Tzenka mi-a mărturisit preocuparea constantă pentru descoperirea de noi muzici pentru pian, noi limbaje componistice și stiluri, arta ei fiind dedicată aproape exclusiv creației contemporane. I-am trimis o parte din muzica mea pentru pian, iar Tzenka a întâmpinat-o cu un entuziasm extraordinar. La rândul meu, am descoperit cercetările ei legate de creația pentru pian preparat a lui Cage, și așa, destul de repejor, am înfiripat o colaborare, ce se anunță de lungă durată. Mi-a prezentat muzica în Canada, se pare cu succes, iar eu am invitat-o în festivalul european pe care îl organizez anual. Recitalul ei a fost foarte apreciat de public. În afară de relaţiile muzicale, am avut bucuria descoperirii unui om deosebit, de o mare delicateţe şi generozitate, modest şi totodată ferm în opţiuni, iar colaborarea noastră s-a prelungit într-o frumoasă prietenie”. „Am ascultat muzica Anei Maria Avram pentru întâia oară în Canada, acum 15 ani, povestește Tzenka Dianova. Ea și soțul ei, Iancu Dumitrescu, sunt considerați în America de Nord drept unii dintre cei mai iluștri compozitori contemporani de muzică spectrală. De atunci, am avut cea mai mare admirație pentru arta ei, care este nu numai originală și inovatoare, dar are de asemenea harul de a mișca sufletele. Acum vreun an am avut şansa de a o cunoaşte pe Ana-Maria; mi-a trimis unele dintre lucrările ei pentru pian, iar eu am studiat şi am interpretat compoziţia „Musique pour Mallarmé”. Ana-Maria şi Iancu m-au invitat să interpretez în cadrul festivalului Spectrum XXI, cea de a şasea ediţie, la Paris şi la Londra. A fost o mare plăcere să-i întâlnesc, să lucrăm împeună pe muzica lor, să vorbim despre artă şi viaţă. Ne gândim în prezent la colaborările viitoare, şi am în vedere la modul cel mai serios compunerea şi interpretarea unor noi lucrări pentru pian, care vor exploata şi mai mult posibilităţile sonore vaste ale acestui instrument!”


Shake hands

Спектралната музика на 21 век Ана–Мария Аврам, заедно със своя съпруг Янку Думитреску, са представители на съвременното авангардно явление в музиката хиперспектралност. Хиперспектралността (спектрализмът) е найновото и стойностно експериментално течение в авангардната музика. Румънската школа за спектрална музика се изяви още през 70-те години, като оригинален и различен

SHAKE HANDS Getting together into success!

век. Тя си сътрудничи с едни от най-големите канадски композитори, чиито творби също е изпъ-лнявала за първи път, в Канада и България. От своя дебют, който е станал на 5-годишна възраст, Ценка е провела множество рецитали в България, Източна Европа, Австрия, Италия, Канада и Нова Зеландия, изпълнявайки камерна музика и концерти с оркестър. Направила е записи за Националното българско радио и телевизия, Кънейдиън Броудкастинг Корпорейшън, Радио Ню Зийланд. Ценка Дианова е активен член на Българското дружество за модерна музика, участвала е в Международния фестивал за модерна музика „Музика Нова” в София, Тик.Ток Интернешънъл Фестивал Ню Пърформанс - Виктория, Канада, Фестивал Спектрум XXI (Париж, Лондон). Носител е на многобройни награди на национални и международни конкурси по пиано. Интернет, приятелство, изкуство

Извън музикалните отношения, имах радостта да открия един чудесен човек, с голям финес и благородство, скромен, а в същото време решителен в избора си, а нашето сътрудничество продължи и се превърна в едно красиво приятелство”. „Чух музиката на Ана-Мария Аврам за първи път в Канада, преди 15 години, разказва Ценка Дианова. Тя и нейния съпруг, Йанку Думитреску правилно се почетени правилно за едни от най - знаменитите съвременни композитори на спектрална музика. Оттогава имах най-голяма адмирация по повод нейното изкуство, което е не само оригинално и новаторско, но има също така способността да раздвижва душите. Сега, преди една година, имах шанса да опозная Ана - Мария, тя ми изпрати някои от своите произведения за пиано, а аз разучих и изпълних композицията „Мюзик пур Маларме”. Ана - Мария и Янку ме поканиха за изпълнение, в рамките на фестивала Спектрум XXI, в Париж и Лондон и е в своето шесто издание. Беше голямо удоволствие да ги срещна, да работим заедно тяхната музика, да говорим за изкуството и живота.

„С Ценка се запознах, о, върхът!

Днес мислим за нашето бъдещо

МОСТ ОТ ЗВУЦИ НАД АТЛАНТИКА Двама изключителни изпълнители, музикантите Ана-Мария Аврам и Ценка Дианова, направиха крачка към сътрудничество с международен отзвук, след като се приближиха... онлайн до една от мрежите за обобществяване. глас, преди френската школа. Творчеството на Ана-Мария Аврам обхваща над 160 симфонични опуса, камерни пиеси и музика, подпомогната от компютър. Произведенията са представени за първи път в Букурещ, Ню Йорк, Бостън, Сандфърд, Виена (“Виен Модерн” 1992 - 1994, 2002), Париж (“Радио Франс”, “Театър дьо ла Вил”), Лондон (“Роял Фестивал Хол”, „Конуей Хол”), Нанси, Аликанте, Баден Баден, Дармщад, Базел, Москва, Белград, Женева, Брюксел, Минеаполис и т.н., в изпълненията на прочути състави: “Солисти на Националния оркестър на Франция” (Париж), Кронос Квартет” (Сан Франциско), “20 Ярхундерт Ансамбъл” (Виена), Филхармония ”Джордже Енеску” (Букурещ), Националния камерен радио-оркестър, Арс Нова (Клуж), Мюзик Нувел (Брюксел), Хиперион (Букурещ), иO Квартет (Ню Йорк). На свой ред, достойната пианистка от български произход, Ценка Дианова, която живее сега в Канада и е посветила голяма част от своята кариера на творчеството и музи-калните изпълнения на 20 и 21

във Фейсбук, казва Ана – Мария Аврам. Скоро се изясни, че нейният съпруг, канадски писател, е голям почита-тел на моята музика, която открива чрез колекцията на дискове Едишън Модърн. Не след дълго време, Ценка ми сподели за трайното и занимание да открива нова музика за пиано, нов композиторски език и стилове, тъй като нейното изкуство е посветено изключително на съвременното творчество. Изпратих и част от моята музика за пиано, а Ценка я посрещна с небивал ентусиазъм. На мой ред, открих нейните проучвания, свързани с творби за пиано от Кейдж и така твърде бързичко, ние се обединихме в едно сътрудничество,което е предизвестено за дълъг период от време. Тя представи моята музика в Канада, струва ми се успешно, а аз я поканих на Европейски фестивал, който организирам ежегодно. Нейният рецитал бе много добре приет от публиката.

сътрудничество, и имаме предвид съвсем сериозно композирането и изпълнението на нови творби за пиано, които ще използват в поголяма степен голямата звучност на този инструмент!”

7


Shake hands

SHAKE HANDS Getting together into success!

ÎNTRECEREA CELOR MAI BUNI ESEIŞTI Iniţiative cu şi pentru tineri Municipiul bulgar Tsenovo şi municipiul Comana din România sunt parteneri în proiectul „Iniţiativă transfrontalieră pentru implicarea tineretului în îmbunătăţirea imaginii publice şi identităţii regionale a regiunii Ruse – Giurgiu”. O cooperare de felul „oameni pentru oameni”, sunt de părere organizatorii.

În cadrul proiectului s-a desfăşurat competiţia de eseuri literare cu tema „Viitorul european al regiunii Ruse – Giurgiu, în care trăiesc”. La concurs au luat parte elevii claselelor V – VІІІ, din Comana şi Tsenovo. Scopul confruntării a fost popularizarea printre tineri a informaţiilor despre regiune, adâncirea cunoştinţelor privind moştenirea culturală şi istorică, tezaurul natural, tradiţiile, dar şi dezvoltarea socialeconomică şi problemele ei, crearea unui sentiment de comunitate regională şi coapartenenţă. S-a dorit ca pe primul plan să se afle viziunea tinerilor asupra viitorului zonei.

Un regulament de competiţie profesionistă Concursul s-a desfăşurat în trei etape: * Etapa întâi – o selecţie prealabilă în municipiile Tsenovo şi Comana. * Etapa a doua – lectura şi stabilirea unui clasament al eseurilor. * Etapa a treia – zece elevi din Comana şi zece elevi din Tsenovo au citit eseurile calificate în finală. Preselecţia a fost un proces destul de laborios. O comisie numită de organizatori a evaluat în ce măsură lucrările şi autorii corespund condiţiilor formale ale concursului şi a ales lucrările care au intrat în competiţie, împreună cu informaţiile suplimentare. Comisia a avut două secţiuni, care au funcţionat în paralel la Tsenovo şi Comana. Realizarea practică a fazei de concurs a fost efectuată de un comitet de organizare, care a primit lucrările de concurs şi informaţiile suplimentare de la comisia de preselecţie; comitetul a organizat lecturile publice ale eseurilor clasate în finală, la Tsenovo şi Comana, după care a postat pe site textele selectate şi a înmânat premiile, la Comana. Comitetul de organizare i-a inclus pe coordonatorii proiectului din partea fiecărui municipiu, reprezentanţi mass-media, reprezentanţii comunităţii locale.

Organizatorii au acceptat, conform regulamentului, acele lucrări care n-au intrat în contradicţie cu normele generale publice şi nu au fost nepotrivite pentru vârsta elevilor participanţi la competiţie. Sa prevăzut de asemenea posibilitatea ca, în cazul în care o lucrare nu corespunde temei anunţate, autorul ei să-şi poată susţine textul în cadrul unei întâlniri cu membrii comitetului de organizare. La final, au fost premiaţi primii 10 clasaţi, iar ceilalţi concurenţi au primit diplome de participare. Lucrările calificate în finală au fost prezentate la Tsenovo, Ruse, Giurgiu şi Comana, fiind postate şi pe site-ul proiectului.

Инициативи със и за младите

СЪРЕВНОВАНИЕ НА НАЙ-ДОБРИТЕ ЕСЕИСТИ Българската община Ценово и община Комана от Румъния са партньори в проекта”Транс-гранична инициатива за включването на младежта в подобряване на публичния образ и регионалнат а идентичност на региона Русе-Гюргево”. Едно сътрудничество от типа ”Хора за хора”, са на мнение организаторите. В рамките на проекта се проведе съревнование за литературни есета на тема: „Европейското бъдеще на региона РусеГюргево, в който живея”. В конкурса взеха участие ученици от пети до осми клас, от Комана и Ценово. Целта на сравнението бе популяризирането на информации сред младите относно региона, задълбочаване на познанията за културното и историческо наследство,природните богатства,традициите а така също и социално-икономическото развитие и проблемите, създаване на чувство

8

за регионална общност и съпринадлежност. Желанието бе на първо място да се разбере каква е визията на младите за бъдещето на зоната. Регламент за професионално състезание Конкурсът се проведе в три етапа: * Първи етап – предварителна селекция в общините Ценово и Комана. * Втори етап - четене и утвърждаване класирането на есетата. * Трети етап - десет ученици от Комана и десет ученици от Ценовопрочит на класираните за финал есета. Предварителната селекция бе един твърде труден проце с. Комисия, определена от организаторите оцени в каква степен писмените работи и техните автори отговарят на формалните условия на конкурса и избра работите, които влязоха в състезание, заедно с допълнителните информации. Комисията се състоеше от две секции,които функционираха успоредно в Ценово и Комана. Практическото реализиране на конкурсната фаза бе извършено от организационен комитет, който получи конкурсните работи и допълнителните и н ф о р м а ц и и о т ко м и с и я т а п о предварителна селекция; комитетът организира публични четения на класираните есета за финала в Ценово и Комана,след което постави в сайт избраните текстове и връчи наградите в Комана. Организационният комитет включи също и координаторите на

проекта от всяка една община, представители на мас-медиите, представители на местната общност. Организаторите приеха,съгласно регламента и онези писмени работи, които не влязоха в противоречие с общите публични норми и не са били неподходящи за възрастта на учениците, участници в съревнованието. Бе предвидена, също така възможността, в която писмена работа, която не съответства на поставената тема, нейният автор да може да представи текста в рамките на среща с членовете на организационния комитет. На края бяха наградени първите 10 класирани,а другите конкуренти получиха дипломи за участие. Писмените работи, класирани за финал, бяха представени в Ценово, Русе, Гюргево и Комана, а също така бяха включени и в сайта на проекта.


Shake hands Pentru o mai bună ocupare a romilor

EU INCLUSIVE Fundaţia Soros România, desfăşoară proiectul „EU INCLUSIVE – transfer de date şi experienţe privind integrarea pe piaţa muncii a romilor, între România, Bulgaria, Italia şi Spania”. Obiectivul proiectului este dezvoltarea practicilor de cooperare în domeniul incluziunii romilor, prin transferul transnaţional de date şi experienţe, pentru promovarea incluziunii acestui grup vulnerabil pe piaţa europeană a muncii. E vorba, de asemenea, despre creşterea capacităţii organizaţiilor care se ocupă de integrarea romilor din România, Spania, Italia şi Bulgaria. Perioada de implementare a proiectului căruia i s-au alăturat ca parteneri Open Society Institute-Sofia din Bulgaria, Fundación Secretariado Gitano din Spania şi Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani din Italia, este septembrie 2010 septembrie 2012. S-a realizat o diagnoză a integrării romilor pe piaţa muncii, în cele 4 ţări europene, şi se transformă informaţia sociologică în bază pentru scrierea de politici publice cu aplicare naţională şi transnaţională. Informaţia trebuie să circule Ce şi-a propus echipa? * Să dezvolte un parteneriat transnaţional, funcţional pe termen lung, între organizaţii şi ţări cu interes în incluziunea persoanelor de etnie romă. * Să creeze o bază comparativă de date statistice privind incluziunea şi ocuparea romilor în statele partenere, cu informaţii relevante pentru situaţia reală a migranţilor romi. * Să analizeze şi să utilizeze istoria recentă europeană a iniţiativelor de includere a romilor şi sporirea prezenţei lor pe piaţa muncii, din perspectiva migranţilor romi. * Să identifice şi să promoveze practicile de succes din ţările participante, valorificarea experienţelor sporind relevanţa politicilor publice din domeniul incluziunii romilor. S-a propus crearea unei baze publice de date cu informaţii statistice privitoare la situaţia migranţilor romi şi includerea lor în piaţa europeană a muncii. Ea poate fi utilizată de alte organizaţii, dar şi de autorităţile naţionale şi europene în crearea unei strategii paneuropene reale şi cu impact de integrare a romilor şi creşterea prezenţei lor pe piaţa muncii. Patru rapoarte naţionale şi o privire comparativă vor fi rezultatul final al acestei cercetări exhaustive. În cadrul proiectului au loc schimburi de experienţă, cu implicarea reprezentanţilor celor 4 parteneri, dar şi a altor actori naţionali interesaţi de integrarea romilor. Se caută astfel un răspuns la rezolvarea unor probleme sociale datorate lipsei de coordonare transnaţională a informaţiei. Nu în ultimul rând, au fost organizate mese rotunde naţionale, care promovează public subiectul integrării romilor pe piaţa europeană a muncii, presupunând că şi creşterea ocupării lor poate duce la îmbunătăţirea situaţiei economice europene.

SHAKE HANDS Getting together into success!

За една по-добра заетост на ромите

ЕС ЕКСЛУСИВНО Фондация Сорос Румъния, развива проектът „ЕС ЕКСЛУСИВНО-тансфер на данни и опити относно интегрирането на ромите на пазара на труда, между Румъния, България, Италия и Испания”. Предмета на проекта е развиване практиките за съдействие в областта на приобщаването на ромите, чрез международния трансфер на данни и опити за промовиране включването на тази уязвима група в европеиския пазар на труда. Също така, става въпрос за увеличаване капацитета на организациите, занимаващи се с интегрирането на ромите от Румъния, Испания, Италия и България. Периода за имплементиране на проекта, към който се присъединиха като партьори Open Society Institute-София от България, Fundación Secretariado Gitano от Испания и Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani от Италия, е септември 2010 - септември 2012. На пазара на труда в четирите европейски държави се реализира една диагноза на интегри-рането на р ом и т е и с о ц и о л о г и ч е с к ат а информация се превръща в база за писането на обществени политики с национално и международно приложение. Информацията трябва да се разпространява Какво си е наложил екипът? * Да развие, между организатии и държави с интерес към включването на хора от ромски произход, едно транснационално функционално и дълготрайно партньорство. * Да създаде една статистическа база данни за сравнение относно приобщаванто и заетостта на ромите в партьорските страни със съответни информации за реалната ситуация на ромското мигриране. * Да анализира и да използва скорошната европейска история на инициаивите за вкключване на ромите и успешното им присъствие на пазара на труда от перспектива на ромската мигация. * Да идентифицира и промовира практиките за успех от участващите държави, оценяването на опитите и голямото значение на обществените политики от областта на ромското приобщаване. Предложи се създаването на една обществена база-данни със статистически информации относно ситуацияна на ромската миграция и приобщаването им на европейския пазар на труда. Тя може да бъде използвана от други организации, но и от националните и европейски власти за създаването на ре ални паневропейски стратегии с въздействие з а р ом с ко т о и н т е г р и р а н е и нарастване на присъствието им на пазара на труда. Четири национални отчета и един поглед за сравнение ще са крайния резултат на това изчерпателно изследване. В състава на проекта присъстват обмени на опит, с участието на представители на четирите партньора, но и на други заинтересовани от ромското интегриране. По този начин се търси решението на някои социални проблеми, дължащи се на липсата на транснационално координиране на информацията. Не на последно място, бяха организирани национални кръгли маси, които промовират в обществото темата за интегриране на ромите на европейския пазар на труда, предполгайки че нарастването на тяхната заетост може да доведе до подобряването на икономическата европейска ситуация. 9


Shake hands Eveniment la Slatina

SHAKE HANDS Getting together into success!

CU DAN PURIC, DESPRE DEMNITATE A venit să ne aducă o carte şi-a plecat cu titlul şi băţul de vătaf de căluşari. Între timp, ne-a vorbit cu umor şi căldură despre cum putem fi demni. Actorul Dan Puric, un munte de talent şi înţelepciune, îşi face apariţia simplu, cu frumuseţea sufletului în ochi şi în zâmbet. Cum ne recuperăm demnitatea Întâlnirea a avut loc la Centrul Cultural Eugen Ionescu din Slatina. Prea puţine locuri în sală. Ne transmite imediat bucuria de a fi aici şi cere, firesc, să se aprindă luminile, ca să ne privească în ochi, povestindu-ne lucruri pe care începuserăm să le uităm. Oameni pe scaune, oameni în picioare, respirăm o oră şi jumătate curăţenie şi deşteptare. „Raţiunea pentru care sunt aici e aceea de a mă întâlni cu dumneavoastră, de a lămuri ceea ce începe să însemne tonusul românesc. Am fost deosebit de încântat să văd o grupare de români neîntinată politic. Începe poporul român să se lămurească, într-o curăţenie creştină extraordinară. E prima vocaliză, peste trei ani mai vorbim. Asta înseamnă a-ţi recupera încet, dar sigur şi fundamental, demnitatea... Ceea ce mă face să circul prin ţară este tocmai a regla o poziţie românească ce trebuie să fie din ce în ce mai puternică, fiecare în inima lui... M-am dus la Părintele Arsenie Papacioc şi i-am spus, Părinte, e timpul să facem o societate civilă. Iar el mi-a spus, bă, tu să faci ce-ai făcut până

acum, cărămidă creştină în inima fiecărui român, şi aşteaptă că vine Dumnezeu cu mortarul... Umorul este accelerator de inteligenţă, este creştin. Umorul nu jigneşte, doar te trezeşte din imbecilitate, din rutină, din cretinismul în care alunecăm, fără să vrem, zi de zi. Băşcălia este de tip comunist, este atee...” Sunt doar câteva dintre ideile pe care ni le împărtăşeşte. O legătură pentru eternitate Nimeni n-ar mai vrea să plece.

Събитие в Слатина

С ДАН ПУРИК, ЗА ДОСТОЙНСТВОТО Как да си възстановим достойнството Срещата се проведе в Културния център Еуджен Йонеску в Слатина. Твърде малко места в залата. Веднага ни изпраща радостта, че е тук и моли, естествено да се запалят светлините, за да ни гледа в очите, разказвайки ни неща, които вече започвахме да забравяме. Хора на столовете, прави хора, вдишваме час и половина чистота и пробуждане. „Поводът, по който съм тук е онзи, да се срещна с вас, да изясня това, което започва да означава румънски тонус. Бях особено очарован, да видя групиране на румънци, неопетнени политически. Започва румънският народ да се прояснява чрез едно страхотно християнско пречистване. Първото вокализиране,след три години, пак ще говорим. Това означава бавно, но сигурно и здраво да си възстановиш достойнството. Онова, което ме кара да ходя из страната е тъкмо да можем да регулираме една румънска позиция, която трябва да бъде все по-силна и по-силна, всеки в неговото сърце... Отидох при Отец Арсение Папачок и му казах: Отче, време е да направим едно гражданско общество. А той ми каза: А-бе, ти да правиш това, което си правил до сега, християнска тухла в сърцето на всеки румънец и чакай, че идва Господ с хоросана... Хуморът е ускорител на интелигентността, той е християнски. 10

Organizatorii - Gheorghe Moise (Asociaţia „Împreună pentru viaţă”), Ilie Brăileanu (directorul Palatului copiilor din Slatina „Adrian Băran”, preşedinte al Asociaţiei Căluşarii Slatinei) şi Constantin Bălărău (instructor de dansuri) îi oferă lui Dan Puric titlul de vătaf de căluşari din partea Asociaţiei Căluşarii Slatinei, pecetluind o legătură mai veche între aceşti artişti fără egal. „Am bătut Europa, marile capitale, marile scene ale lumii, cu Don Quijote, a cărui coregrafie de dans popular fantastică, genială, a semnat-o bunul meu prieten Costică Bălărău. Am să vă spun cum adulmec eu poporul român. Venisem de la Zürich, cu spectacolul „Costumele”, şi cineva ne-a chemat la Festivalul Eugen Ionescu, aici. Şiam zis, până se montează tehnic, hai să ne plimbăm prin oraş. La un moment dat, am trecut pe o străduţă pe care o casă stătea să se dărâme, din interior, din cauza unor ritmuri. M-am uitat pe fereastră şi-am văzut că acolo se întâmplă un concentrat de Românie. Era Costică Bălărău cu trupa de dans. Era fascinant...” îşi aminteşte Dan Puric. Pe coperta volumului „Fii demn!”, care l-a însoţit, un semn de iubire şi neuitare: „Să plătim datoria noastră veşnic neplătită: demnitatea martirică a poporului român!”

Дойде да ни донесе една книга и си тръгна с титлата и пръчката на водач на кукери. Междувременно, ни говори с хумор и топлина за това, как да бъдем достойни. Актьорът Дан Пурик, една планина от талант и мъдрост, появява се семпло, с красотата на душата си, с хубавите си очи и усмивка.

Хуморът не обижда, само те събужда от сл абоумието, от рутинностт а, от кретенизма, в който потъваме, без да искаме, от ден на ден. Подигравката е от комунистически тип, тя е атеистична...” Има само някои идеи, които приемаме. Една връзка за вечността Никой не искаше да си тръгва. Организатори: Георге Моисе (Асоциация ”Заедно за живота”), Илие Бръиляну (директор на Двореца на децата „Адриан Б ъ р а н ” в С л ат и н а , П р е з и д е н т а н а Асоциацията ”Кукерите на Слатина” и Константин Бълъръу (инструктор по танци) на Дан Пурик бе присъдено званието „Водач на кукерите” от името на Асоциацията на кукерите в Слатина, скрепено от една по-стара връзка с тези безпрецедентни артисти. „Бихме Европа, големите столици, големите сцени по света с Дон Кихот, фантастична, гениална хореография на народен танц, поставена от моя приятел Костика Бълъръу. Ще ви кажа как аз предчуствам за румънския народ. Идвахме от Цюрих със спектакъла ”Костюмите” и някой ни извика тук, на Фестивала „Еуджен Йонеску”. И си казахме, докато построят сцената, хайде да се разходим малко из града. В един момент, минахме по една малка уличка, по която една къща щеше да се срути откъм вътрешността, поради силни ритми.

Погледнах през прозореца и видях, че там има съсредоточено румънско население. Беше Костика Бълъръу с танцовата трупа. Беше очарователно...” - си спомня Дан Пурик. На корицата на томчето ”Бъди достоен!”, която го придружаваше, един знак на любов и незабрава: ”Да платим нашия дълг, вечно неплатен: изтерзаното достойнство на румънския народ!”


Shake hands

SHAKE HANDS Getting together into success!

larg, spre fermă, să „recolteze”. Trebuie menţionat un lucru deloc de neglijat: midiile pentru consum nu stau, înainte de a fi savurate, mai mult de câteva zeci de minute la frigider, căci se comandă şi se Ştiaţi că, din punct de vedere înfulecă pe bandă rulantă. Asta da, economie de energie electrică, alimentar, midiile surclasează ouăle, carnea de viţel, racii? Sunt cel puţin la nu? fel de bogate în substanţe hrănitoare şi Faceţi cunoştinţă cu delicatesa săruri minerale. Micile vieţuitoare marine, scufundate la adăpostul stânMidiile fermelor de la Dălboka poartă un nume ştiinţific destul cilor şi, pentru mulţi dintre noi, în anoni- de pompos: „Mytilus Galloprovincialis”. Se hrănesc, fireşte, cu mat, au însă nevoie, pentru a se dezvolta aşa cum trebuie, de un plancton. O midie este o adevărată uzină de epurare a apei, în mediu foarte curat. Ceea ce găsesc cu prisosinţă în locul numit miniatură, ea filtrând zilnic nu mai puţin de 82 de litri! Cu toate astea, Dălboka („adâncimea, adâncitura”), de pe litoralul bulgăresc al Mării scoicile nu sunt doar nişte filtre banale, ci consumatori cu pretenţii, Negre. ele având posibilitatea de a-şi selecţiona hrana.

Imperiul micilor midii

Locul ascuns

DĂLBOKA

La sud de ultima localitate românească, Vama Veche, urmând ţărmul stâncos şi dantelat al mării spre Balcik, nu departe de Kavarna, se face brusc la stânga un drumeag care pare că nu duce nicăieri, decât, eventual, pe una din plajele minuscule, neamenajate. Semnalizarea este modestă, o tăbliţă înfiptă într-un par, dar cunoscătorii şi mai ales gurmanzii ştiu că nu trebuie să rateze virajul. Iar drumeagul cu pricina duce, după câţiva kilometri şi o pantă ameţitoare chiar şi pentru cel mai aventuros şofer, la Dălboka. E un golfuleţ de vis, mai ales dacă te prinde pe-acolo apusul de soare, când încep să se zbenguie pe valuri peştii imaginari de aur, argint şi aramă. Nu departe, în larg, se văd bine structurile artificiale, ca nişte mari platforme, ori pontoane, suport pentru zecile, poate sutele de coşuri în care, sub suprafaţa mării, cresc midiile. Suprafaţa totală exploatată de „fermieri” este de circa 2500 de metri pătraţi, repartizaţi în structurile a două amplasamente. Nu-i rău nici la vremea arşiţei, căci cârciumarii gospodari au tras umbrare din puzderie de plase de camuflaj, sub care, pe mese, te îmbie ştergare albe şi carafe de vin aburite despre al căror efecte inutil să mai vorbim. Din când în când, o barcă motorizată pleacă în Империята на малките миди Знаехте ли, че от хранителна гледна точка, мидите превъзхождат яйцата, телешкото месо, раците? Също така, те са много богати на хранителни вещества и минерални соли. Малките морски живи същества, намерили подслон в скалите, имат нужда да се развиват в много чиста среда. Точно това може да се намери в изобилие на мястото, наречено ”Дълбока“ („дълбочина, вдлъбнатина”), на българското черноморско крайбрежие. Скритото място На юг от последното румънско населено място Вама Веке, следвайки скалистия и дантелен бряг на морето към Балчик, недалече от Каварна, изведнъж от ляво се появява един тесен път, който изглежда, като че ли не води за никъде, освен, евентуално, към един от малките, неподредени плажове. Означението е незабележимо, една табелка, забита в кол, но познавачите, и най-вече чревоугодниците, знаят, че не трябва да пропуснат завоя. А след няколко километра тесният път води до едно зашеметяващо, дори и за най-безразсъдния шофьор, нанадолнище, стигащо до Дълбока. Това е едно приказно заливче, особено ако хванеш залеза на слънцето, когато във вълните лудуват въображаеми златни, сребристи и медени риби. Недалече, в ширината, се виждат добре изградените големи платформи или понтони, подпори за десетките, а може би и стотиците кошове, под повърхността на морето, в които се отглеждат мидите. Общата площ, която се експлоатира от „фермерите” е около 2500 кв. метра, разпределени в постройки на две позиции. Хубаво е, даже по време на жегата, когато кръчмарите стопани правят сенки от множество камуфлажни мрежи, под които, върху маси, приканват с бели покривки и гарафи, замъглени от пара, за чийто ефект е безполезно повече да говорим. От време на време, някоя лодка с мотор тръгва далече от брега, към фермата, за да „прибере реколтата”. Трябва да се отбележи един факт, който съвсем не е за пренебрегване: мидите за консумация не стоят повече от десет минути в хладилник, преди да бъдат вкусени с наслада, тъй като те се поръчват и се ядат на подвижна лента. Това е същинска икономия на ел. енергия, нали?

Comandăm pentru dumneavoastră

* Salata Colierul Sirenei (midii cu ceapă, mărar şi măsline) * Salata Nostalgia Marinarului (midii cu maioneză, ciuperci şi castraveţi muraţi) * Salata Noapte Romantică (midii cu orez şi legume) * Sărmăluţe cu midii * Musaca de midii * Roşii sau ardei umpluţi cu midii * Midii natur cu condimente * Midii umplute cu caşcaval * Midii în sos de vin * Midii umplute cu mere (la desert, cu ceva frişcă!) Şi multe, multe altele, după cum se vede, totul pe bază de midii. Dar asta nu înseamnă că, la un semn, împătimiţii mâncărurilor de peşte nu se văd cotropiţi de o armată de calcani, guvizi, leferi, zargani, pălămide, stavrizi, chefali, rechini şamd. Запознайте се с деликатеса М и д и т е от ф е рм и т е в Дълбока носят доста помпозно научно име: „Mytilus Galloprovincialis”. Те, естествено, се хранят с планктон. Една мида е истински миниатюрен завод за п р еч и с т в а н е н а в од а , т о й филтрира всекидневно не помалко от 82 литра! Въпреки това, мидите не са само едни банални филтри, а потребители с претенции, те притежават способността да си подбират храната. Поръчваме за вас * Салата „Огърлицата на морската сирена“ (миди с лук, копър и маслини) * Салата „Тъгата на Моряка“ (миди с майонеза, гъби и кисели краставици) * Салата „Романтична нощ“ (миди с ориз и зеленчуци) * Сармички с миди * Мусака с миди * Пълнени домати или чушки с миди * Миди натур с подправки * Миди пълнени с кашкавал * Миди във винен сос *Миди, пълнени с ябълки (за десерт, със сметана!) И много, много други ястия, както се вижда, всичките с миди. Но това не означава, че страстните любители на риба няма да бъдат завладяни от армия калкани, попчета, лефер, паламуд, скумрия, сафрид, кефал, акула и т.н.

ДЪЛБОКА 11


Shake hands Programul de învăț are pe tot parcursul vieţii

SHAKE HANDS Getting together into success!

PROGRAMUL JEAN MONNET

Programul de acţiune al UE în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii (Lifelong Learning Programme), are ca scop contribuţia la dezvoltarea Uniunii Europene ca societate a cunoaşterii avansate, caracterizată printr-o dezvoltare economică durabilă, locuri de muncă mai numeroase şi mai bune, coeziune socială crescută. Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii constă din: * Patru programe sectoriale care privesc învăţământul preuniversitar (Comenius), învăţământul superior (Erasmus), formarea profesională (Leonardo da Vinci) şi educaţia pentru adulţi (Grundtvig). * Un program transversal axat pe domenii intersectoriale (cooperarea în domeniul politicilor şi inovaţia privind învăţarea pe tot parcursul vieţii, limbile străine, utilizarea inovaţiilor din tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, difuzarea şi exploatarea rezultatelor). * Un program de susţinere a predării, cercetării şi reflecţiei privind integrarea europeană şi principalele instituţii şi asociaţii europene (Programul Jean Monnet). Obiective specifice * Să stimuleze activităţile de predare, cercetare şi analiză în domeniul studiilor de integrare europeană. * Să sprijine existenţa unui număr corespunzător de instituţii şi asociaţii care să se

concentreze pe aspecte legate de integrarea europeană şi pe educaţie şi formare într-o perspectivă europeană. Obiective operaţionale * Promovarea excelenţei în predare, cercetare şi analiză în studiile de integrare europeană din instituţiile de învăţământ superior din cadrul şi din afara UE. * Sporirea cunoştinţelor şi a gradului de conştientizare a problemelor legate de integrarea europeană în rândul specialiştilor universitari şi, în general, al cetăţenilor europeni. * Sprijinirea instituţiilor-cheie europene care se ocupă de aspecte legate de integrarea europeană. * Sprijinirea existenţei unor asociaţii şi instituţii europene de înaltă calitate care să îşi desfăşoare activitatea în domeniile educaţiei şi formării. Cine poate participa? * Instituţii de învăţământ superior din cadrul şi din afara UE. * Asociaţii de profesori şi cercetători. * Asociaţii europene implicate activ în educaţie şi formare la nivel european. Ce tipuri de activități finanțează? * Sprijin pentru activităţile de predare, cercetare şi reflecţie privind integrarea europeană desfăşurate în instituţii de învăţământ superior din întreaga lume.

* Sprijin pentru cercetătorii care îşi aprofundează cercetările la o universitate gazdă din altă ţară. * Activităţi de informare şi cercetare privind Uniunea Europeană, care vizează promovarea dezbaterilor, reflecţiei şi cunoaşterii procesului de integrare europeană, precum şi activităţi de informare şi cercetare pentru învăţarea în şcoli a noţiunilor privind UE. * Proiecte şi reţele multilaterale care pot include sprijinirea creării de grupuri multilaterale de cercetare în domeniul integrării europene.

Програмата за работа на ЕС в областта на Моне). образованието през целия живот (Lifelong Специфични задачи Learning Programme), има за цел да допринесе за * Да стимулира дейностите по предаване, развитието на Европейския съюз, чрез изследване и анализ в областта на проучванията напреднали познания и траен икономически на европейската интеграция. растеж, увеличаване и подобряване на работните * Да подкрепя съще ствуването на места, нарастващо социално единство. съответстващ брой институции и асоциации, Програмата учене през целия живот се които да се концентрират по аспекти, свързани с състои в: Програма учене през целия живот * Четири програми по сектори, които се отнасят до предуниверситетското образование (Коменски), в и с ш е т о о б р а з о в а н и е ( Е р а зъ м ) , професионалната подготовка (Леонардо европейската интеграция, образование и да Винчи) и обучение за възрастни (Грундвиг). подготовка в европейска перспектива. * Н ап р еч н а , п р е с еч н а п р о г р а ма , Оперативни задачи съсредоточена в областта на инспекторатите * Развитие на перфектността в предаването, (сътрудничество в областта на политиките и изследването и анализа при проучванията на новостите относно ученето през целия живот, европейската интеграция от висшите учебни чужди езици, използване на новостите в заведения в рамките и извън ЕС. информационните технологии и комуникациите, * Нарастване на познанията и степента на разпространение и използване на резултатите). добросъвестност при проблемите, свързани с * Програма за подпомагане на е в р о п е й с к а т а и н т е г р а ц и я с р е д предаването, изследването и отражението на университетските специалисти и, европейската интеграция и главните европейски изобщо, сред европейските граждани. институции и асоциации (Програмата Жан * Насърчаване на ключовите

участващи в образованието и подготовката на европейско ниво. Какви видове дейности финансира програмата? * Подкрепа на дейностите по предаване, изследване и отражение на европейската интеграция, които се провеждат във висшите учебни заведения от цял свят. * Подкрепа на научните работници, които задълбочават изследванията си в университет-домакин от друга страна. * Дейности по информация и изследване на ЕС, които се отнасят до насърчаване на обсъжданията, отражение и опознаване процеса на европейска интеграция, както и информационни и изследователски дейности за въвеждане в училищата на новости от ЕС. * Многостранни способи и системи, които могат да включват, насърчаване за създаване на многостранни групи за изследване в областта на европейската интеграция.

ПРОГРАМА ЖАН МОНЕ

Contact ICDI Address: 2, Sevastopol street, Slatina, Olt County tel/fax: 0349 809583; email:icdi@icdi.ro Contact person Cristina Rusu - email: ziar@icdi.ro

институции, чиито интерес са аспектите, свързани с европейската интеграция. * Подпомагане съществуването на висококачествени европейски асоциации и институции, чиято дейност е в областта на образованието и подготовката. Кой може да участва? * Висши учебни заведения в рамките и извън ЕС. * Сдружения на преподаватели и научни работници. * Европейски асоциации, активно

Investing in your future! Romania-Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007-2013 is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund

Project title: Shake Hands - Getting together into success! Editor of the material: The Initiative for Intercomunity Cooperation and Development Association Date of publishing: March 2012 The content of this material does not necessarily represent the official position of the European Union. 12

Shake Hands nr 9  

Shake Hands

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you