Page 1

รวมดุอาอฺ ใกล้ตวั มุสลิม เล่มที่ 1 คำอ่ำน ควำมหมำย ผลทีจ่ ะได้รับ พร้อมสถำนะควำมน่ำเชื่อถือของตัวบท อิลยำส วำรีย์


อาอฺ (การขอพร) ด ุอาอฺ ดุ(การขอพร) ใกล้ตใกล้ วั มุตสัวลิม (1) มุสลิม (1) 1. ด ุอาอฺ ส ุดยอดการขออภัยโทษ ‫يك‬ َّ ‫ َّوأ َّ َّنا َّع ََّل َّع ْهد‬، ‫ك‬ َّ ‫ت َّخل َّ ْق َّتين َّوأ َّ َّنا َّع ْب ُد‬ َّ ‫ ََّل إيلَّ َّه إيَل َِّ أ َّ ْن‬، ‫ت َّر ي ِّب‬ َّ ‫الل َِّ ُه َِّم أ َّ ْن‬ َّ ‫ أ‬، ‫ت‬ َّ ‫ أ‬، ‫ت‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ص‬ ‫ك‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ي‬ َّ ‫ي‬ ُ ْ َّ َّ ‫َّو َّو ْعد‬ َّ ‫ك بي ين ْع َّم يت‬ َّ َّ‫بوء ل‬ َّ ُ ُ ‫يك َّما ْاس َّت َّط ْع‬ ِ ُ َّ ُ ْ َّ ُِ ‫ َّفإي ِن َُّه ََّل يَّ ْغ يف ُر ال‬، ‫ َّوأَّبوء بي َّذ ْن يبي َّفا ْغ يف ْر يِل‬، ‫عل َّ َّي‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ذ‬ ُ َّ ‫وب إيَل َِّ أ َّ ْن‬ ُ ُ ِ َّ อ่านว่า: อัลลอฮุมม่า อันต้า ร็อบบียฺ ลา อี้ลาฮ่า อิ้ลลา อันต้า ค่อลักต้านี ว่าอ้าน่า อับดุกา้ ว่าอ้านา อ้าลาอะฮฺ ดี้กา้ ว่าวะอฺ ดี้กา้ มัสต้าเตาะอฺ ต ู้ อ้าอูซ่ ู บี้กา้ มิน ชัรฺรี่ มา ซ่อนะอฺ ต ู้ อ้าบูอ ู้ ล่าก้า บี้เนียะอฺ มา่ ติกา้ อ้าลัยย่า ว่าอ้าบูอ ู้ บี้ซัมบียฺ ฟัฆฺฟิรฺ ลียฺ ฟ้ าอินน้าฮู ลา ยัฆฺฟี้รุซซุนบู า้ อิ้ลลา อันตฺ ความว่า: โอ้อัลลอฮฺ พระองค์คือพระผูอ้ ภิบาลของฉัน ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระองค์ ผูส้ ร้างฉันมา ฉันจะเป็ นบ่าวของพระองค์ และฉันจะรักษาพันธะ และสัญญาของพระองค์ เท่าที่ฉันสามารถ ฉันขอความคุม้ ครองต่อพระองค์ให้พน้ จากความชัว่ ร้ายของสิ่งที่ฉันได้ทามา ฉันขอกลับ ตัวสู่พระองค์ดว้ ย (สานึกต่อ) ความโปรดปราณที่พระองค์ทรงมีตอ่ ฉัน และฉันขอกลับตัว สู่พระองค์มาพร้อมกับบาปของฉัน ดังนัน้ โปรดทรงอภัยให้แก่ฉันด้วยเถิด เพราะไม่มีผใู้ ดจะให้อภัยบาปได้นอกจากพระองค์ เท่านัน้ ความประเสริฐ: บทนีถ้ ือเป็ นแม่บทของการขออภัยโทษ และผูท้ ี่อ่านดุอาอฺ บทนีต้ อนกลางวัน ด้วย ความเชื่อมัน่ อย่างแน่วแน่ในความหมายของดุอาอฺ บทนี้ แล้วหากเขาเสียชีวิตในช่วงกลางวันของวัน นัน้ เขาจะได้เป็ นชาวสวรรค์ และผูท้ ี่อ่านมันตอนกลางคืน ด้วยความเชื่อมัน่ อย่างแน่วแน่ใน ความหมายของมัน แล้วหากเขาเสียชีวิตในคืนนัน้ เขาจะได้เป็ นชาวสวรรค์ ดุอาอฺ นมี้ าจาก: อัลบุคอรียฺ(6306) ระดับฮาดีษ: ซอเฮียะฮฺ

1 | Page


2. ด ุอาอฺ ขอให้เรื่องง่ายดาย

َِّ ‫اللَِّه َّم ََّل سه َّل إَل‬ ‫ت ََّتْ َّع ُل احل‬ ‫ج‬ ‫ع‬ ‫ز‬ ‫وأن‬ ، ‫ال‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ً ‫ت َّس ْهال‬ ْ ً ْ ْ َّ َّ ‫ن إ َّذا ش ْيئ‬ َّ َّ ُ َّ ْ َّ ْ َّ ِ ُ َّ َّ َّ อ่านว่า: อัลลอฮุมม่า ลา ซะฮฺ ล่า อิลลา มา จ่าอัลต้าฮู ซะฮฺ ลา ว่าอันต้า ตัจอ้าลุล้ ฮัซน่า อี้ซา ชิอฺตา้ ซะฮฺ ลา ความว่า: โอ้อัลลอฮฺ ไม่มีสิ่งใดง่ายดาย นอกจากเป็ นสิ่งที่พระองค์ทรงให้มนั ง่ายดาย และพระองค์จะ ทรงทาให้เรื่องยาก หากพระองค์ประสงค์ เป็ นสิ่งง่ายได้ ดุอาอฺ นมี้ าจากฮะดีษบันทึกโดย: อิบนุฮิบบาน(2427) ระดับฮาดีษ: ซอเฮียะฮฺ

3. ด ุอาอฺ ขอให้พดู ได้กระจ่าง

َّ ‫َّر يب ا ْش َّر ْح يِل ص ْد يري َّو يَّ ِيس ْر ي‬ ‫ِل‬ ْ ‫ِل أ ْم ير ْى َّو‬ ْ َّ ْ ْ ‫احل ُ ْل ُع ْق َّد ًة يمن يلِ َّس يان يَّ ْف َّق ُه ْوا قَّ ْو ي‬ ْ ِ

อ่านว่า: รอบบิชรอฮ์ลีย์ ซอด(ดะ)รีย์ วะยัซซีรลีย์ อัมรีย์ วะฮ์ลลู้ อุก (เกาะ) ดะตัม มิล้ ลิซานีย์ ยัฟก่อฮู โกอว์ลีย์ ความว่า: โอ้พระผูอ้ ภิบาลของฉัน โปรดให้หัวอกของฉันกระจ่าง โปรดให้การงานของฉันง่ายดาย และโปรดแก้ปมเงือ่ นจากลิ้นของฉัน ให้พวกเขาเข้าใจคาพูดของฉัน ความสาคัญ: เป็ นดุอาอฺ ในอัลกุรอานที่ท่านนบีมซู าเคยขอก่อนไปเผชิญหน้ากับกลุ่มของฟาโรห์ ดุอาอฺ นมี้ าจาก: อัลกุรอาน ซูเราะฮฺ ฏอฮา อายะฮฺ ที่ 25

2 | Page


4. ด ุอาอฺ เข้าตลาด

َّ ،‫ت‬ ‫ ُُيْييي َّو ُ ي‬، ‫احل َّ ْم ُد‬ ْ ‫ َّو لَّ ُه‬، ‫ك‬ ُ ْ ‫اْلل‬ َّ ْ‫الل َّو ْح َّد ُه ََّل َّش ير ي‬ ُ ْ ‫ُيي‬ ُ ‫َل َّ إيلَّ َّه إ ي َِل‬ ُ ْ ‫ لَّ ُه‬، ‫ك لَّ ُه‬ ‫ َّو ُه َّو َّع ََّل ك ُ ِ يل َّش ْيء َّق يديْر‬، ‫ي‬ ْ ‫ بيي َّ يد يه‬، ‫َّو ُه َّو َّح ِي ََّل َّ ُُي ْو ُت‬ ُ ْ َّ ‫اْل‬

อ่านว่า: ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ วะฮฺ ดา้ ฮู ลาชะรีกะละฮฺ ล่าฮูลมุลกู้ วะล่าฮูลฮัมดู้ ยุฮฺยี วะยุมีต ู้ วะฮูว้ ่าฮัยยุนลาย่ามูต ู้ บิยะดิฮิลค็อยรฺ วะฮูว้ ่าอ้าลากุลลี่ชยั อิงก่อดีร ความว่า: ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ องค์เดียวเท่านัน้ ไม่มีภาคีใดๆ กับพระองค์ อานาจการปกครองเป็ นของพระองค์เท่านัน้ และการสรรเสริญก็เป็ นของพระองค์เท่านัน้ ผูใ้ ห้เป็ นให้ตาย และพระองค์เป็ นผูท้ ี่มีชวี ิต และไม่มีวันตาย สิ่งดีทั้งหลายอยูใ่ นมือของพระองค์ และพระองค์มีอานาจเหนือทุกสิ่ง ความประเสริฐ: อัลลอฮฺ จะทรงประทานผลบุญ 100,000 ความดี ลบล้างความชัว่ 100,000 ความ ชัว่ และเลื่อนระดับในสวรรค์ 100,000 ขัน้ ดุอาอฺ นมี้ าจากฮะดีษบันทึกโดย: ตัครีจ มิชกาตฺ อัลมะซอบีฮฺ(2366) ระดับความน่าเชื่อถือของฮะดิษ: หะซัน จากสายรายงานโดยรวมทัง้ หมด (โดย เชค อัลอัลบานียฺ)

3 | Page


5. ด ุอาอฺ ก่อนทาสิ่งใดก็ตาม รวมทัง้ การรับประทานอาหาร

‫لل‬ ‫بي ْس يم ا ي‬ คาอ่าน: บิสมิลลาฮฺ ความหมาย: ด้วยนามของอัลลอฮฺ หากลืมอ่านดุอาอฺ กอ่ นรับประทาน ให้อ่านบทนีต้ อนคิดได้

‫لل أ َّ َِّو لَّ ُه َّوآخي َّره‬ ‫بي ْس يم ا ي‬ คาอ่าน: บิสมิลลาฮฺ เอาวะละฮู วะอาคิเราะฮฺ ความหมาย: ด้วยนามของอัลลอฮฺ ทั้งในตอนเริ่ม และตอนจบ ความประเสริฐ: หากไม่ได้อ่านชัยตอนก็จะมาร่วมรับประทานอิ่มท้องด้วย ดุอาอฺ นมี้ าจากฮะดีษบันทึกโดย: อบูดาวูด(3767) และติรมิซียฺ(1858) ระดับฮาดีษ: ซอเฮียะฮฺ เพราะมีชะวาฮิด (หลักฐานที่ใกล้เคียงบทอื่นมารับรอง)

4 | Page


6. ด ุอาอฺ หลังรับประทานอาหาร

‫يي أ َّ ْط َّع َّم يين َّه َّذا َّو َّر َّز َّق يني ْ يه يم ْن َّغ ْيي َّح ْول م يِيين َّو ََّل قُ َِّوة‬ ‫َّا ْحل َّ ْم ُد ي ِ ي‬ ْ ‫لِل الَِّذ‬ ْ ْ

คาอ่าน: อัลฮัมดุลิลลา ฮิลละซี อัฏอะมะนี ฮาซา ว่ะร่อซะก่อนีฮิ มิน กอยริ เฮาลิน มินนี วะลากูวะฮฺ ความหมาย: ผูท้ ี่คค่ ู วรแก่ทกุ การสรรเสริญคืออัลลอฮฺ ผูม้ อบอาหารนี้แก่ฉนั และยังมอบปั จจัยยังชีพนี้ แก่ฉัน โดยที่มนั ไม่ได้มาจากความสามารถ หรืออานาจใดๆ ของฉันเลย ความประเสริฐ: บาปที่ผ่านมาของเขาจะได้รบั การอภัย ดุอาอฺ นมี้ าจากฮะดีษบันทึกโดย: อบูดาวูด(4023) ติรมิซียฺ(3458) และนะซาอียฺ(3285) ระดับฮาดีษ: หะซัน

7. ด ุอาอฺ ขอให้เจ้าภาพที่เลี้ยงอาหาร

‫َح ُه ْم‬ ْ ‫الل َِّ ُه َِّم بَّا ير‬ ْ َّ ‫ َّو ْار‬، ‫ َّوا ْغ يف ْر َّ َُل ْم‬، ‫ييما َّر َّزقْ َّت ُه ْم‬ َّ ‫ك َّ َُل ْم ف‬ อ่านว่า: อัลลอฮุมมะ บาริกละฮุม ฟี มาร่อซักต้าฮุม วักฟิ รฺ ล่าฮุม วัรฺฮัมฮุม ความว่า: โอ้ อัลลอฮฺ โปรดให้ความจาเริญแก่สิ่งที่พระองค์ให้เป็ นปั จจัยแก่พวกเขา โปรดให้อภัยพวก เขา และโปรดเมตตาพวกเขา ดุอาอฺ นมี้ าจากฮะดีษบันทึกโดย: อัตติรมิซียฺ(3576) ระดับความน่าเชื่อถือของฮะดิษ: ซอเฮียะฮฺ

5 | Page


8. ด ุอาอฺ ขอให้รวยในแบบที่อลั ลอฮฺ รกั

‫اك‬ ‫اللَّهم ا كف‬ ‫ َّوأ َّ ْغ ين ْي‬،‫يك‬ َّ ‫ك َّع َِّم ْن سي َّو‬ َّ ‫ين بي َّف ْض يل‬ َّ ‫ك َّع ْن َّح َّرام‬ َّ ‫ين يِب َّ َّال يل‬ ْ ‫ِ ُ َِّ ْ ي ي‬

อ่านว่า: อัลลอฮุมมักฟิ นี บี้ฮ่าลาลี้กา้ อันฮ่ารอมีก้ า้ ว่าอัฆนินี บี้ฟัดลี่กา้ อัมมัน ซี่วาก้า ความว่า: โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้ฉนั พอเพียงกับฮาลาลของพระองค์ โดยไม่ตอ้ งไปยุง่ กับหะรอมของ พระองค์ และโปรดให้ฉันรา่ รวยด้วยความโปรดปรานของท่าน โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาผูอ้ ื่น นอกจากท่าน ดุอาอฺ นมี้ าจากฮะดีษบันทึกโดย: อัตติรมิซียฺ(3563) ระดับความน่าเชื่อถือของฮะดิษ: ซอเฮียะฮฺ

9. ด ุอาอฺ ขอความดีรอบด้าน

‫خي‬ ‫النا ير‬ َِّ ‫اب‬ ُِ ‫َّربَِّ َّنا آت َّينا يِف‬ َّ ‫الد ْنيَّا َّح َّس َّن ًة َّو يِف اآل َّر ية َّح َّس َّن ًة َّوق َّينا َّع َّذ‬ อ่านว่า: ร็อบบ้านา อาตี้นา ฟิ ดดุนยา ฮ่าซ่านะฮฺ ว่าฟิ ลอาคี่ร่อตี้ ฮ่าซ่านะฮฺ ว่ากินา อ้าซาบันนารฺ ความว่า: โอ้พระผูอ้ ภิบาลของเรา โปรดให้สิ่งที่ดีแก่เราในโลกนี้ และสิ่งที่ดีแก่เราในโลกหน้า และโปรด ปกป้องเราให้พน้ จากไฟนรกด้วยเถิด ดุอาอฺ นมี้ าจาก: ซูเราะห์อัลบ่ากอเราะฮฺ :201

6 | Page


10. ด ุอาอฺ เมื่อไปค้างต่างที่

‫ات يم ْن َّش ِ ير َّما َّخل َّ َّق‬ ‫ات َِّ ي‬ ‫ام ي‬ ‫أ َّ ُعو ُذ بيك َّ يل َّم ي‬ َِّ ‫الِل‬ َِّ ‫الت‬

อ่านว่า: อ้าอูซ่ ู บิกะลิมาติ้ลลาฮิตตามมาตี้ มินชัรฺรี่มาค่อลัก ความว่า: ฉันขอความคุม้ ครองด้วยคาพูดที่สมบูรณ์ของอัลลอฮฺ ให้พน้ จากความชัว่ ร้ายของสิ่งที่ พระองค์สร้าง ความประเสริฐ: จะไม่มีสิ่งใดมาทาอันตรายเขาขณะที่เขายังอยู่ที่นนั ่ ดุอาอฺ นมี้ าจากฮะดีษบันทึกโดย: มุสลิม(2708) ระดับความน่าเชื่อถือของฮะดิษ: ซอเฮียะฮฺ

7 | Page


11. ด ุอาอฺ เมื่อจาม

‫لِل‬ ‫احل َّ ْم ُد ي َِّ ي‬ ْ อ่านว่า: อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ความว่า: การสรรเสริญเป็ นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ผูท้ ี่ได้ยินคนจามกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮฺ ให้กล่าวดังนีั

‫الل‬ ُ ‫َح ُك ُم‬ ُ َّ ‫يَّ ْر‬ อ่านว่า: ยัรฮ่ามุ กุมลุ ลอฮฺ ความว่า: ขออัลลอฮฺ ทรงเมตตาท่านด้วย เมื่อผูจ้ ามได้ยินผูอ้ ื่นกล่าว ยัรฮ่ามุกมุ ลุ ลอฮฺ ให้กล่าวดังนี้

‫الل َّو يُ ْص يل ُح بَّا لَّ ُك ْم‬ ُ ‫يَّ ْهدييْ ُك ُم‬ อ่านว่า: ยะฮฺ ดีกมุ ลุ ลอฮฺ ว่ายุสลิฮ ุ บาล่ากุม ความว่า: ขออัลลอฮฺ ทรงชีท้ างแก่ท่าน และให้สภาพของท่านดีขนึ้ ความสาคัญ: การดุอาอฺ ให้ผทู้ ี่จามเป็ นสิ่งที่จาเป็ น (วาจิบ) ดุอาอฺ นมี้ าจากฮะดีษบันทึกโดย: อัลบุคอรียฺ(6224) ระดับความน่าเชื่อถือของฮะดิษ: ซอเฮียะฮฺ

8 | Page


12. ด ุอาอฺ ขอให้พน้ พิษ

‫بسم الل الذي َل يضر مع امسه شيء ِف األرض وَل ِف السماء وهو‬ ‫السميع العليم‬ อ่านว่า: บิซมิ้ลลาฮิ้ลละซี ลายะดุรรุ มะอั้ซมิฮี ชัยอุน ฟิ้ ลอัรดฺ วะลาฟิ ซซะมาอฺ วะฮุวั้ซ ซะมีอลุ้ อะลีม ความว่า: ด้วยนามของอัลลอฮฺ ที่ไม่มีสิ่งใดในท้องฟ้า หรือ แผ่นดิน ที่จะทาร้ายใดๆได้ดว้ ยนามของ พระองค์ และพระองค์คือผูท้ ี่ได้ยิน ผูท้ ี่รอบรูย้ ิ่ง ความสาคัญ: ผูใ้ ดอ่าน 3 จบ เป็ นประจาเช้าเย็น จะไม่มีสิ่งใดทาร้ายเขาได้ ดุอาอฺ นมี้ าจากฮะดีษบันทึกโดย: อบูดาวุด นะซะอี อิบนุมาจะฮฺ และ ติรมิซี ระดับความน่าเชื่อถือของฮะดิษ: ฮะซัน (ด้วยกับสายรายงานที่หลากหลาย)

13. ด ุอาอฺ เมื่อมีโรคภัยร ุมเร้า

‫ي‬ ‫إن مس‬ ‫نت أ َّ ْر َّح ُم ال َِّر ي ي‬ َّ َّ ‫ين ا ُِلض ُِر َّوأ‬ َّ ‫اَح‬ َّ ‫ي ي ِ َّ َِّ ي‬

อ่านว่า: อินนี มัซซ่านิยดั ดุรฺร่ ู วะอันต้า อัรฺฮ่ามุรฺรอฮิมีน ความว่า: แท้จริงฉันนัน้ ได้มีทกุ ข์อนั ตรายมาประสบกับฉัน และพระองค์ทรงเมตตาที่สดุ ในหมูผ่ มู้ ี เมตตา ความสาคัญ: เป็ นดุอาอฺ ที่ท่านนบีอัยยูบขอเมือ่ ตอนท่านโดนการทดสอบที่หนักหน่วงจากอัลลอฮฺ ดุอาอฺ นมี้ าจาก: อัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อัมบิยาอฺ อายะฮฺ ที่ 83

9 | Page


14. ด ุอาอฺ เยี่ยมคนป่วย (ให้อ่าน 7 ครัง้ )

َّ ‫يم أ‬ َّ ‫أَّسأ‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ْ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ظ‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫يم‬ ‫ظ‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫الِل‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ُ ْ ْ َّ َّ َّ َّ ‫ن يَّ ْش يفي‬ ِ َّ َّ ْ َّ َّ ْ ِ َّ َّ ْ

อ่านว่า: อัซอะลุลลอฮัลอะซีม ร็อบบัลอัรฺชลิ อาซีม อัยยัชฟิ ยะก้า ความว่า: ฉันขอต่ออัลลอฮฺ ผทู้ รงยิ่งใหญ่ ผูเ้ ป็ นเจ้าของบังลังค์อันยิ่งใหญ่ ให้รักษาท่านด้วย ความประเสริฐ: อ่านให้คนป่ วย เขาจะหายไข้ดว้ ยอนุมตั ของอัลลอฮฺ นอกจากอายุไขเขาจะหมดแล้ว ดุอาอฺ นมี้ าจากฮะดีษบันทึกใน: ตัครีจ มิชกาตฺ อัลมะซอบีฮฺ (1498) ระดับความน่าเชื่อถือของฮะดิษ: ซอเฮียะห์

15. ด ุอาอฺ เมื่อเกิดการสูญเสีย

‫ِل َّخ ْْي ًا‬ ‫إ ي ِنَّا ي َِّ ي‬ ‫ َّوا ْخل ُ ْف ْي‬، ‫ الل َّ ُه َّم أ ْ ُج ْر يِن يِف ُم يصيْ َّب يِت‬: ‫ون‬ َّ ‫لِل َّوإ ي ِنَّا إيلَّي ْ يه َّرا يج ُع‬ ‫م ْين َّها‬

อ่านว่า: อินนาลิลลาฮิ วะอินนาอิลัยฮิ รอจิอนู อัลลอฮุมมะอฺ จรุ นี ฟี มุซีบะตี วัคลุฟลี ค็อยร็อม มิน ฮา ความว่า: แท้จริงเราเป็ นของอัลลอฮฺ และเราจะต้องกลับคืนไปหาพระองค์ โอ้อลั ลอฮฺ โปรดให้ผลบุญ แก่ฉันเนื่องจากทุกข์ภยั ที่ประสบแก่ฉัน และโปรดประทานสิ่งที่ดีกว่านัน้ แก่ฉัน ความประเสริฐ: อัลลอฮฺ จะประทานผลบุญเป็ นรางวัลให้แก่เขา และจะให้สิ่งที่ดกี ว่าตามมาในภายหลัง ดุอาอฺ นมี้ าจากฮะดีษบันทึกโดย: มุสลิม (918) ระดับความน่าเชื่อถือของฮะดิษ: ซอเฮียะฮฺ

10 | P a g e


16. ด ุอาอฺ หลังอาบน้าละหมาด

َّ ‫هد أ‬ َّ ‫أ‬ ‫ن ُُم َّ َِّم ًدا َّع ْب ُد ُه‬ ‫ش‬ ْ َِّ َّ ‫ َّوأ َّ ْش َّه ُد أ‬،‫ك لَّ ُه‬ َّ ْ‫الِل َّو ْح َّد ُه َل َّ َّشري‬ ُ ُ َِّ َِّ ‫ن َل َّ إيلَّ َّه إيَل‬ ْ ‫لـم َّت َّط يِه ير ي َّن‬ َِّ ‫اج َّعل ْ يين يم َّن‬ ُ ‫اج َّعل ْ يين يم َّن ا‬ َّ ْ ‫الت َِّوابي‬ ْ ‫ي َّو‬ ْ ‫ الل َِّ ُه َِّم‬،‫َّو َّر ُس ْولُ ُه‬ อ่านว่า: อัชฮะดู้ อัลลาอิลาฮ่า อิลลัลลอฮู่ วะฮฺ ดา้ ฮู ลาช่ารีกา้ ละฮฺ วะอัชฮะดู้ อันน่า มุฮัมม่าดัน อับ ดุฮ ู ว่าร่อซูล่ฮู ู อัลลอฮุมมัจอัลนี มินตั เตาวาบีนา่ วัจอัลนี มินลั มุตา้ เตาะฮฺ ฮี่รีน ความว่า: ฉันขอยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ เพียงองค์เดียวเท่านัน้ ไม่มีภาคีใดๆ สาหรับพระองค์ และฉันขอยืนยันว่ามุฮัมมัดเป็ นบ่าว และเป็ นศาสนทุตของพระองค์ โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้ฉนั อยูใ่ นหมูผ่ ทู้ ี่กลับตัวสู่พระองค์ และโปรดให้ฉนั อยูใ่ นหมูผ่ ทู้ ี่ได้รับการ ขัดเกลาให้สะอาดด้วยเถิด ความประเสริฐ: ประตูสวรรค์ทงั้ แปดบานจะถูกเปิ ดออกให้เขาเข้าตามใจปรารถนา ดุอาอฺ นมี้ าจากฮะดีษบันทึกโดย: ซอเฮียะฮฺ อัลจาเมียะอฺ (6167) ระดับความน่าเชื่อถือของฮะดิษ: ซอเฮียะฮฺ

11 | P a g e


17. การตอบรับอะซาน และด ุอา วิธีตอบรับอะซาน: ให้พดู ตามผูอ้ ะซาน ให้เหมือนกับที่เขาพูด ทีละวรรคทีละวรรค เช่น เมื่อเขากล่าวว่า “อัลลอฮุอักบัร” เราก็กล่าวว่า “อัลลอฮุอักบัร” นอกจาก เมื่อเขาพูดว่า “ฮัยย่ะอะลัศศ่อลาฮฺ ” กับ “ฮัยยะอะลั้ลฟะลาฮฺ ” ให้เรากล่าวว่า “ลาเฮาล่ะ วะลากูวะต่ะ อิ้ลลาบิ้ลลาฮฺ ” ซึ่งมีความว่า “ไม่มีความสามารถใด ไม่มีพลังอันใด นอกจากจะได้รับมาจากอัลลอฮฺ ” การตอบรับอะซานจึงมีดงั นี้ “อัลลอฮุอักบัร” 4 ครัง้

‫ْب‬ ُ َ ‫َاهللُ َأك‬

“อัชฮะดุ อั้ลลาอิลาฮ่าอิ้ลลั้ลลอฮฺ ” 2 ครั้ง ‫َأ ْش َهدُ َأ اَّل إِ َل َه اِ اَّل اهلل‬ “อัชฮะดุ อันนะมุฮัมมะดัร้ ร่อซูรลุ้ ลอฮฺ ” 2 ครั้ง ‫هلل‬ ِ ‫َأ ْش َهدُ َأ ان ُُم َ امدً َر ُس ْو ُل َا‬ “ลาเฮาล่ะ วะลากูวะต่ะ อิ้ลลาบิ้ลลาฮฺ ” 2 ครั้ง

‫هلل‬ ِ ‫ََّل َح ْو َل َو ََّل ُق او َة إِ اَّل بِا‬

“อัลลอฮุอักบัร” 2 ครัง้

‫ْب‬ ُ َ ‫َاهللُ َأك‬

“ลาอิลาฮ่ะ อิ้ลลั้ลลอฮฺ ” 1 ครัง้ ‫ََّل اِ َل َه إِ اَّل اهلل‬ ความประเสริฐ: ผูใ้ ดที่อ่านออกมาจากใจเขาจะได้เข้าสวรรค์ (บันทึกโดยมุสลิม) ดุอาอฺ นมี้ าจากฮะดีษบันทึกใน: อัลบุคอรี และมุสลิม ระดับความน่าเชื่อถือของฮะดิษ: ซอเฮียะห์

12 | P a g e


18. ด ุอาอฺ หลังอะซาน ช่วงที่ (1) หลังจากที่ตอบอะซานว่า “อัชฮะดุอั้ลลาอิลาฮ่าอิ้ลลัล้ ลอฮฺ ” และ “อัชฮะดุอันนะมุฮมั มะดัร้ ร่อซูรลุ้ ลอฮฺ ” แล้วให้อ่านดุอาอฺ บทนีก้ อ่ นที่จะตอบอะซานช่วงต่อไป โดยให้อ่านว่า

‫ح َِّمد َّر ُس ْو ًَل‬ ‫ت بيا ي‬ ُ ْ ‫َّر يضي‬ َّ ‫اإلس َّال يم دييْ ًنا َّو ي ُِب‬ ْ ‫لل َّربًِا َّوبي‬ อ่านว่า: ร่อดีต ุ้ บิ้ลลาฮิรอ้ บบัน วะบิ้ลอิสลามิ ดีนนั วะบิมฮุ ัมมะดิน ร่อซูลา ความว่า: ฉันยินดีที่อัลลอฮฺ เป็ นพระผูอ้ ภิบาลของฉัน ได้อิสลามเป็ นศาสนาของฉัน และมีท่านนบีมฮุ ัม มัดเป็ นศาสนทูตของฉัน

ความประเสริฐ: ผูใ้ ดอ่านดุอาอฺ อัลลอฮฺ จะให้อภัยในบาปของเขา ดุอาอฺ นมี้ าจากฮะดีษบันทึกโดย: อิมาม มุสลิม ระดับความน่าเชื่อถือของฮะดิษ: ซอเฮียะฮฺ

13 | P a g e


19. ด ุอาอฺ หลังอะซาน

،‫آت ُُم َّ َِّمد ًا الْ َّوسي يْل َّ َّة‬ ‫ ي‬،‫الصال ية الْ َّقا يئ َّمةي‬ َِّ ‫الد ْع َّو ية‬ َِّ ‫ب َّه يذ يه‬ َِّ ‫الت‬ َِّ ‫ َّو‬،‫امةي‬ َِّ ‫الل َِّ ُه َِّم َّر‬ ‫اما َُّم ْ ُموداً الَِّذيي َّو َّع ْد َّت ُه‬ ً ‫ َّوابْ َّع ْث ُه َّم َّق‬،‫َّوالْ َّف يضيْل َّ َّة‬

อ่านว่า: อัลลอฮุมม่า ร็อบบะฮาซิฮิดดะอฺ วะติ๊ดตามมะฮฺ วัศศอลาติลกออิมะฮฺ อาตี้มฮุ ัมมะดะนิลวะซีละต้า วัลฟ่ าดีละฮฺ วับอัษฮู่มะกอมัม มะฮฺ มดู ะนิล้ ละซี วะอัตตะฮฺ ความว่า: โอ้อัลลอฮฺ ผูอ้ ภิบาลของคาเชิญชวนที่สมบูรณ์นี้ และของการละหมาดที่จะมีตอ่ ไป โปรดให้วะซีละฮฺ (สิทธิ์ในการขอให้เริ่มไต่สวนในวันกิยามะฮฺ ) และความโปรดปรานให้แก่ ท่านนบีมฮุ ัมมัด และโปรดคืนชีพท่านให้อยูใ่ นตาแหน่งที่ได้รับการสรรเสริญ ตามที่พระองค์ได้สัญญากับ ท่านเอาไว้ ความประเสริฐ: ผูใ้ ดอ่านดุอาอฺ บทนีต้ อนได้ยินเสียงอาซาน เขาจะได้รบั ชะฟาอะฮฺ (การออกหน้าแทน) ของท่านนบี(ซ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม) ในวันกิยามะฮฺ ดุอาอฺ นมี้ าจากฮะดีษบันทึกโดย: อัลบุคอรียฺ (614) ระดับความน่าเชื่อถือของฮะดิษ: ซอเฮียะฮฺ

14 | P a g e


20. ส่วนหนึ่งของ การด ุอาอฺ หลังละหมาด َّ َّ َّ )อัซตักฟิ รุ้ลลอฮฺ 3 ครั้ง( ‫الل‬ َّ ‫ أ ْس َّـت ْغ يف ُر‬،‫الل‬ َّ ‫ أ ْس َّـت ْغ يف ُر‬،‫الل‬ َّ ‫أ ْس َّـت ْغ يف ُر‬

‫ـال يل َّوا يإل ْكـ َّر يام‬ َّ َّ ‫اْل‬ ْ ‫ت يَّا َّذا‬ َِّ ‫ك‬ َِّ ‫ـت‬ َّ ‫ َّوم ْيـن‬، ‫الم‬ َّ ‫ َّت َّب َّار ْك‬، ‫السال َّ ُم‬ َّ ‫الل ِ ُه َِّـم أ َّ ْن‬ ُ ‫الس‬

(อัลลอฮุมมะ อันตั้ซซะลาม วะมินกัซ๊ ซะลาม ตะบาร้อกต้ะ ยาซั้ลจะลาลิ วั้ลอิกรอม)

‫اْل َّ ُـد‬ ْ ‫ـك‬ ْ ‫ َّو ََّل يَّ ْن َّفـ ُع َّذا‬،‫ت‬ َّ ‫اْلَّـ ِ يد م ْين‬ َّ ‫ َّو ََّل ُم ْع يطـ َّي ي َّْلا َّم َّن ْـع‬،‫ت‬ َّ ْ‫َّالل ِ ُه َِّـم َل َّ َّماني َّع ي َّْلا أ َّ ْع َّطـي‬ (อัลลอฮุมมะ ลามานิ อะ ลิมาอะอฺ ตอยตะ วะลามุอฺคิยะ ลิมามะนะอฺ ตะ วะลายันฟะอุ ซั้ล จั้ดดิ มินกั้ลจัดดุ) َّ ‫ َّو‬، ‫لِل‬ ‫ـب‬ ‫احلَّ ْم ُـد ي َِّ ي‬ ‫ان ا ي‬ ْ ‫ َّو‬،‫لل‬ ُ َّ ‫ُس ْـب‬ ُ َّ ‫الل أ ْك‬ َّ ‫ح‬ (ซุบฮานั้ลลอฮฺ อัลฮัมดุลิลลาฮฺ อัลลอฮุอกั บัร อย่างละ 33 ครั้ง) ‫ َّو ُه َّو َّع ََّل ك ُ ِ يل َّش ْيء قَّ يديْر‬،‫احلَّ ْم ُد‬ ْ ‫ك َّو لَّ ُه‬ ُ ْ‫اْلـل‬ َّ ْ‫الِل َّو ْح َّد ُه َل َّ َّش ير ي‬ ُ ِ َِّ ‫َل َّ إيلَّ َّه إيَل‬ ُ ْ ‫ لَّ ُه‬،‫ك لَّ ُه‬ (ลาอิลาฮะ อิ้ลลั้ลลอฮุ วะฮฺดถฮู ลาชะรี กะละฮฺ ละฮุล้ มุล้ กุ วะละฮุล้ ฮัมดุ วะฮุวะอะ ลากุล้ ลิชยั อินก่อดีร)

ความสาคัญ: ผูใ้ ดอ่านเป็ นประจาอัลลอฮฺ จะยกโทษให้ถึงแม้บาปจากมากเท่าฟองนา้ ในทะเลก็ตาม ดุอาอฺ นมี้ าจากฮะดีษหลายบท ส่วนหนึง่ บันทึกใน: อัลบุคอรียฺ และมุสลิม ระดับความน่าเชื่อถือของฮะดิษ: ซอเฮียะฮฺ

15 | P a g e


21. ด ุอาอฺ ขอให้ผตู้ ายตอบคาถามของมลาอิกะฮฺ ได้

‫الد ْنيَّا َّو يِف ْاآلخي َّر ية‬ ‫الثابي ي‬ َِّ ‫الل َِّ ُه َِّم َّث يِب ْت ُه بيا لْ َّق ْو يل‬ ُِ ‫احلَّيَّا ية‬ ْ ‫ت يِف‬ อ่านว่า: อัลลอฮุมมะ ษับบิตฮุ บิ้ลเกาลิษษาบิติ ฟิ้ ลฮะยาติ้ดดุนยา วะฟิ้ ลอาคิเราะฮฺ ความว่า: โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้ความมัน่ คงแก่เขาด้วยกับคาพูดที่มนั ่ คงทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า ความสาคัญ: เป็ นการขอดุอาอฺ ให้อัลลอฮฺ ช่วยให้คนตายตอบคาถามมลาอิกะฮฺ ในหลุมศพได้ ดุอาอฺ นปี้ รับมาจากอัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อิบรอฮีม อายะฮฺ ที่ 27 สอดคล้องกับฮะดิษของอิมามอัลบุคอรี ที่ท่านนบีสงั ่ ให้ขอความมัน่ คงให้แก่ผตู้ าย ระดับความน่าเชื่อถือของฮะดิษ: ซอเฮียะฮฺ

22. ด ุอาอฺ เมื่อเยี่ยมส ุสาน

َّ ‫الم َّعلَّي ُكم أ‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫ـم‬ ‫ل‬ ‫ن َّش َّاء‬ ‫إ‬ ‫َّا‬ ‫إن‬ ‫و‬ ، ‫ي‬ ‫ـم‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ؤ‬ ‫ـم‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫يي‬ ‫الد‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ْ ْ َّ َّ ْ َِّ ِ َّ ِ َّ َّ ْ َّ َّ ْ ُ َّ ُ ْ ْ ُ ‫الس‬ ْ َّ ‫العافيي َّ َّة‬ َّ ‫ َّن ْسأ ُل‬،‫ن‬ َّ ‫الل ل َّ َّنا َّو لَّ ُك ُم‬ َّ ‫الل بي ُك ْم ََّل يح ُق ْو‬

อ่านว่า: อัซซ่าลามุ อะลัยกุม อะฮฺ ลัดดิยารี่ มินลั มุอฺมินีนา่ วัลมุสลิมีนา่ วะอินนาอินชาอัลลอฮฺ บิกมุ ลาฮิกนู นัสอะลุล้ ลอฮ่าละนา ว่าล่ากุมลุ อาฟี ยะฮฺ ความว่า: ความสันติจงประสบแด่พวกท่าน โอ้ชาวสุสานเอ๋ย ทั้งมุอฺมิน และมุสลิมทั้งหลาย และ แท้จริงเรา หากอัลลอฮฺ ทรงประสงค์เราก็จะตามพวกท่านไป เราขอต่ออัลลอฮฺ ให้ทั้งพวก เราและพวกท่านให้รอดพ้น(จากการลงโทษ) ดุอาอฺ นมี้ าจากฮะดีษบันทึกโดย: มุสลิม(975) ระดับฮาดีษ: ซอเฮียะฮฺ

16 | P a g e


23. ด ุอาอฺ เมื่อเสร็จสิ้นการประชมุ

َّ ‫ك َّوأ‬ َّ ‫ت أ‬ َّ ‫يك أ َّ ْشه ُد أ َّ ََِّل إيل َّه إ ي ََِّل أ‬ ‫ف‬ ‫غ‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ْ َّ ُ ْ َّ َّ ‫ح َّان‬ ْ َّ ُ َّ ‫ُس ْب‬ َّ َّ ‫ك الل َِّ ُه َِّم َّو يِب َّ ْمد‬ ُ ْ ‫ك‬ َّ ْ ‫إيلَّي‬

อ่านว่า: ซุบฮานะกัล้ ลอฮุมม่ะ วะบิฮัมดิกะ้ อัชฮะดุ้ อั้ลลาอิลาฮ่ะ อิ้ลลาอันต้ะ อัซตักฟิ รุกะ้ วะอะตูบอุ ิลัยกฺ ความว่า: โอ้อัลลอฮฺ การสดุดี และการสรรเสริญ นัน้ เพื่อพระองค์ ฉันขอเป็ นพยานว่าไม่มีพระเจ้าใดที่ควรคูแ่ ก่การสักการบูชานอกจากพระองค์ ฉันขออภัยโทษต่อพระองค์ และขอกลับตัวสู่พระองค์ ความประเสริฐ: หากเผลอทาความผิดบาปอันใดในระหว่างการพูดคุย หรือประชุมนัน้ อัลลอฮฺ จะให้ ยกโทษให้ หากพระองค์ประสงค์ ดุอาอฺ นมี้ าจากฮะดีษบันทึกโดย: อัลบุคอรียฺ(6224) ระดับความน่าเชื่อถือของฮะดิษ: ซอเฮียะฮฺ

Credit: http://www.daasee.com/deen/dua.php

17 | P a g e


สารบัญ 1. ดุอาอฺ สุ ดยอดการขออภัยโทษ .................................................................................................................................................................. 1 2. ดุอาอฺ ขอให้เรื่ องง่ายดาย ................................................................................................................................................................................ 2 3. ดุอาอฺ ขอให้พูดได้กระจ่าง ........................................................................................................................................................................... 2 4. ดุอาอฺ เข้าตลาด ........................................................................................................................................................................................................ 3 5. ดุอาอฺ ก่อนทาสิ่ งใดก็ตาม รวมทั้งการรับประทานอาหาร .............................................................................................. 4 6. ดุอาอฺ หลังรับประทานอาหาร................................................................................................................................................................... 5 7. ดุอาอฺ ขอให้เจ้าภาพที่เลี้ยงอาหาร.......................................................................................................................................................... 5 8. ดุอาอฺ ขอให้รวยในแบบที่อลั ลอฮฺรัก .................................................................................................................................................. 6 9. ดุอาอฺ ขอความดีรอบด้าน.............................................................................................................................................................................. 6 10. ดุอาอฺ เมื่อไปค้างต่างที่ .................................................................................................................................................................................. 7 11. ดุอาอฺ เมื่อจาม........................................................................................................................................................................................................ 8 12. ดุอาอฺ ขอให้พน้ พิษ .......................................................................................................................................................................................... 9 13. ดุอาอฺ เมื่อมีโรคภัยรุ มเร้า ............................................................................................................................................................................ 9 14. ดุอาอฺ เยีย่ มคนป่ วย (ให้อ่าน 7 ครั้ง) ..............................................................................................................................................10 15. ดุอาอฺ เมื่อเกิดการสู ญเสี ย ........................................................................................................................................................................10 16. ดุอาอฺ หลังอาบน้ าละหมาด....................................................................................................................................................................11 17. การตอบรับอะซาน และดุอา ................................................................................................................................................................12 18. ดุอาอฺ หลังอะซาน ช่วงที่ (1) ................................................................................................................................................................13 19. ดุอาอฺ หลังอะซาน ..........................................................................................................................................................................................14 20. ส่ วนหนึ่งของ การดุอาอฺ หลังละหมาด ......................................................................................................................................15 21. ดุอาอฺ ขอให้ผตู ้ ายตอบคาถามของมลาอิกะฮฺได้ได้.........................................................................................................16 22. ดุอาอฺ เมื่อเยีย่ มสุ สาน ..................................................................................................................................................................................16 23. ดุอาอฺ เมื่อเสร็ จสิ้ นการประชุม ...........................................................................................................................................................17

18 | P a g e

รวมดุอาอฺ เล่ม 1  

รวมดุอาอฺ (บทคำขอจากพระเจ้า) ในสถานการณ์ต่างๆ คำอ่าน ความหมาย ความประเสริฐ พร้อมสถานะตัวบท

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you