Page 1

AMPA CEIP Jovellanos JOCS ESPORTIUS FUTBOL SALA BÀSQUET VOLEIBOL TAEKWON-DO JOVE DANCE EXPRESSIÓ CORPORAL TEATRE AULA D'ESTUDI CALAIX DE SASTRE ACOLLIDA MATINAL PERMANÈNCIA TARDA ACTIVITATS PARES

CEIP

JVL

Activitats extraescolars 2008-09

Amb la col·laboració de www.ipplleureiesport.com

Sardenya, 420 08025 Barcelona Tel: 93 456 86 03 www.xtec.cat/ceipjovellanos


Sardenya, 420 08025 Barcelona Tel: 93 456 86 03 www.xtec.cat/ceipjovellanos

PRESENTACIÓ

8. REUNIÓ INFORMATIVA.

Benvolguts/des pares i mares. Un any més i de cara a la preparació del nou curs, convé pensar en la munió d’activitats a desenvolupar un cop acabada la jornada acadèmica. L'AMPA de l’escola posa a disposició dels alumnes el programa d’activitats amb una oferta àmplia, quantitativa i

PRESENTACIÓ

REUNIÓ INFORMATIVA

Sardenya, 420 08025 Barcelona Tel: 93 456 86 03 www.xtec.cat/ceipjovellanos

qualitativa. Activitats pensades, això sí, tenint com a referència el nostre projecte educatiu. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2008-09

REUNIÓ INFORMATIVA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

0. Vols apuntar-t’hi? 1. Normativa. 2. Normativa general d’activitats. 3. El model d’educació esportiva.

16

1

4. Activitats Extraescolars Esportives. 5. Quandrant d’activitats.

Dia: dimarts, 19 de setembre. Hora d'inici: 18:00 hores. Espai: sala d'actes.

6. Activitats Extraescolars Culturals. 7. Activitats Adults. 8. Reunió informativa.

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS PER RIGURÓS ORDRE D’ARRIBADA

Hoari d’inscripcions: dilluns a divendres de 16:30 a 18:30 hores. Contacte: coordinador/a activitats extraescolars. Els grups complets es tancaran i aquelles persones que s’apuntin amb posterioritat quedaran registrats a la llista d’espera.

Amb la col·laboració de

Amb la col·laboració de www.ipplleureiesport.com

www.ipplleureiesport.com

CEIP JOVELLANOS

CEIP JOVELLANOS

Finalització inscripcions. Divendres, 5 de setembre.


0. VOLS APUNTAR-T'HI?

Sardenya, 420 08025 Barcelona Tel: 93 456 86 03 www.xtec.cat/ceipjovellanos

ACTIVITATS ADULTS

NORMATIVA

Sardenya, 420 08025 Barcelona Tel: 93 456 86 03 www.xtec.cat/ceipjovellanos

7. ACTIVITATS ADULTS.

Cal que t'adrecis personalment a la recepció del col·legi i omplis el full d'inscripció de les activitats que més t'agradin. La signatura de la inscripció implica l'acceptació de la normativa registrada en aquest llibret d'Activitats Extraescolars. Com que es tracta de dades personals, que també inclouen dades bancàries, cal

Futbol Sala. Monitoratge: IPP Lleure i Esport Inici: 15 de setembre. Finalització: amb el curs escolar.

presentar-se personalment per tal d'efectuar la signatura de la corresponent

Grup: mínim 10 inscrits.

autorització.

Econòmic: 8 quotes (octubre a maig).

Sota cap concepte, acceptarem una signatura per Ordre, ni s'acceptaran fulls d'inscripció enviats per fax.

UN PETIT COMENTARI... Una bona excusa per reunir-se a fer esport. L'activitat tindrà una part de 60'

Les dades necessàries per omplir el full d’inscripció són:

d'entrenament en el que es farà especial incidència en les millores de les habilitats

Nom i cognoms.

motrius i la preparació física i una segona part de 30' en la que es realitzarà un partit

Adreça, telèfon i E-mail de contacte.

per portar a la pràctica l'après.

Nom de l'activitat, dies i hores.

FUTBO L SALA

Curs vigent o edat.

2 Horari d'atenció al públic per part del coordinador/a és:

Destinataris Adult s

Dies Dimarts

Hores 19:00-20:30

AMPA 25 €

NO AMPA 50 €

15

Dilluns a divendres de 16:30 a 18:30 hores. * Durant les tardes del mes de setembre el coordinador/a d'activitats romandrà a

Bàsquet.

disposició de les famílies per resoldre tots els dubtes i qüestions necessàries.

Monitoratge: IPP Lleure i Esport Inici: 15 de setembre.

1. NORMATIVA.

Grup: mínim 10 inscrits.

1. És necessari venir equipat adeqüadament en les activitats que ho requereixen.

Econòmic: 8 quotes (octubre a maig).

CEIP JOVELLANOS

2. En cas d'absència cal avisar el responsable de l'activitat.

UN PETIT COMENTARI...

3. Les sessions no són públiques i no es pot accedir als recintes escolars mentre les

Una bona excusa per reunir-se a fer esport. L'activitat tindrà una part de 60'

activitats s'estiguin desenvolupant.

d'entrenament en el que es farà especial incidència en les millores de les habilitats

4. En cas de donar-se de baixa d'una activitat, s'haurà de signar el full d’inscripció,

motrius i la preparació física i una segona part de 30' en la que es realitzarà un partit per portar a la pràctica l'après.

que la faci efectiva. Aquest tràmit és imprescindible per deixar de carregar els

BÀSQUET

rebuts bancaris, i s'haurà de fer durant la primera quinzena del mes anterior. 5. La direcció es reserva el dret de possibles canvis d'horaris si es presenten

Destinataris Adult s

Dies Dimecr es

Hores 19:00-20:30

AMPA 25 €

incompatibilitats de darrera hora en l'àmbit escolar.

Amb la col·laboració de

Amb la col·laboració de www.ipplleureiesport.com

www.ipplleureiesport.com

NO AMPA 50 €

CEIP JOVELLANOS

Finalització: amb el curs escolar.

GENERAL


Sardenya, 420 08025 Barcelona Tel: 93 456 86 03 www.xtec.cat/ceipjovellanos

Jove dance. Monitoratge: IPP Lleure i Esport.

AUTORITZACIÓ TRACTAMENT DE DADES

Inici: 15 de setembre. En virtut del que disposen els articles 4,5,6, següents i concordants de la

Finalització: amb el curs escolar. Grups: mínim 10 alumnes. Màxim 15 alumnes.

nova Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades, CEIP

Econòmic: 8 quotes (octubre a maig). Setembre, mitja quota.

NORMATIVA

ACTIVITATS CULTURALS

Sardenya, 420 08025 Barcelona Tel: 93 456 86 03 www.xtec.cat/ceipjovellanos

JOVELLANOS posa en el seu coneixement que disposa d'un fitxer automatitzat

UN PETIT COMENTARI...

amb dades de caràcter personal així com d'un arxiu documental general que

Activitat de dansa dirigida a aquells alumnes amb ganes de ballar diferents estils i

contenen dades personals i que formen part de la BASE DE DADES GENERAL

iniciar-se o perfeccionar la tècnica. Activitat amb ritme per tal d'aconseguir divertirD'ADMINISTRACIÓ del CEIP JOVELLANOS.

se en un ambient d'aprenentatge individual i col·lectiu.

La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de

JOVE DANCE Destinataris 1r a 3r EPRI 4t a 6è EPRI

Dies Dm-Dj Dm-Dj

Hores 17:00-18:00 18:00-19:00

AMPA

NO AMPA

28 €

55 €

les dades amb l'única tasca de donar compliment als lícits objectius i al caràcter propi del col·legi (art. 5.1a). Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en què s'organitza el CEIP

14

JOVELLANOS, així com els estaments oficials que per llei demanin la cessió de les

Expressió corporal / Teatre. Monitoratge: IPP Lleure i Esport.

dades (art. 5.1c). La negativa a facilitar les dades demanades tindrà com a

Inici: 15 de setembre.

conseqüència la impossibilitat de ser atès de forma ordinària en els nostres

Finalització: amb el curs escolar.

3

serveis.

Grups: mínim 10 alumnes. Màxim 15 alumnes.

En tot cas, el sotasignant té dret a exercir els drets d'oposició, accés,

Econòmic: 8 quotes (octubre a maig). Setembre, mitja quota.

rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la llei Orgànica 15/1.999 de 13 La finalitat d'aquestes activitats és introduir l'infanto en el món de l'expressió

de desembre, mitjançant el que disposa el R.D. 1.332/1.994 de 20 de juny. El

corporal, de la representació i de la figuració, tot abraçant diversos aspectes deixant

responsable de la Base de Dades és el CEIP JOVELLANOS. Per exercir els drets

sorgir tota la seva creació e imaginació. En cursos superiors es treballa tècniques bàsiques de teatre per la preparació d'una obra a final de curs.

esmentats i per a qualsevol aclariment, es pot dirigir per escrit a la recepció del col·legi, en horari escolar, que es troba a la Rambla Caçador, 6-12 (codi postal

EXPRESSIÓ C ORPORAL / T EATRE Destinataris P3 a P5 1r a 3r EPRI 4t a 6è EPRI

Dies Dm-Dj Dll-Dc Dll-Dc

Hores 17:00-18:00 17:00-18:00 18:00-19:00

08042) de Barcelona, o per telèfon 93 427 01 25 on us facilitaran els impresos

AMPA

NO AMPA

29 €

57 €

Amb la col·laboració de

oficials oportuns.

Amb la col·laboració de www.ipplleureiesport.com

www.ipplleureiesport.com

CEIP JOVELLANOS

CEIP JOVELLANOS

UN PETIT COMENTARI...


Sardenya, 420 08025 Barcelona Tel: 93 456 86 03 www.xtec.cat/ceipjovellanos

Calaix de sastre.

2. NORMATIVA GENERAL ACTIVITATS. A) Les places són limitades i es reserven per ordre d'inscripció.

Monitoratge: IPP Lleure i Esport. Inici: 15 de setembre.

B) Si en una activitat no hi ha suficient nombre d'inscrits es suprimirà.

Finalització: amb el curs escolar.

C) Els alumnes no inscrits en cap activitat no podran romandre a les instal·lacions

Grups: mínim 10 alumnes. Màxim 15 alumnes. Econòmic: 8 quotes (octubre a maig). Setembre, mitja quota.

de l'escola. D) Els alumnes de primària que tinguin l'activitat a partir de les 18:00h, tenen la

UN PETIT COMENTARI...

possibilitat d'anar a l'aula d'estudi. En cas d'absència de l'escola agrairíem una

Cada dia es realitzaran activitats diferents. Pretenem dur a terme un conjunt

nota dels tutors o dels pares amb la seva conformitat.

d'activitats de caire diferent per donar una formació global als nens i nenes.

E) Totes les activitats s'iniciaran el primer dia d'escola i finalitzaran, amb el curs escolar, el mes de juny. F) Els grups o equips on no s'especifiqui el contrari hauran de tenir un mínim de

4

10 i un màxim de 15 participants perquè l'activitat es realitzi.

ACTIVITATS CULTURALS

NORMATIVA

Sardenya, 420 08025 Barcelona Tel: 93 456 86 03 www.xtec.cat/ceipjovellanos

CALA IX DE SASTRE Destinataris P3 a 1r EPRI

Dies Dll a Dv

Hores 17:00-18:00

AMPA *

NO AMPA

*

*1 dia: 14€ - 2 dies: 26€ - 3 dies: 37€ - 4 dies: 45€ - 5 dies: 51€

G) Un cop complet el grup o equip, els nous inscrits passaran a la llista d'espera

13

fins a la confecció d'un altre grup o equip.

criteris establerts l'any anterior. Els alumnes que s'inscriguin per primera vegada

Monitoratge: IPP Lleure i Esport. Inici: 15 de setembre.

a les activitats, o canviin d'activitat respecte el curs anterior se'ls asignarà el

Finalització: amb el curs escolar.

grup-equip més adient segons el nombre de components. No cal recordar, que es

Grups: mínim 10 alumnes. Màxim 15 alumnes.

participi en un grup o altre, tots som companys de la mateixa escola.

CEIP JOVELLANOS

Aula d'estudi.

Econòmic: 8 quotes (octubre a maig). Setembre, mitja quota.

I) La quota de les activitats extraescolars és mensual i el preu total està

IMPORTANT:

prorratejat en vuit mesos (octubre-maig). Setembre, mitja quota.

Aquesta activitat serà gratuïta pels alumnes inscrits a una activitat de segona hora (18:00-19:00), només els dies que realitzin activitat.

AULA D'ESTUDI Destinataris 2n a 4t EPRI 4t a 6è EPRI

Dies Dll a Dv Dll a Dv

Hores 17:00-18:00 17:00-18:00

AMPA

NO AMPA

*

*

*1 dia: 14€ - 2 dies: 26€ - 3 dies: 37€ - 4 dies: 45€ - 5 dies: 51€

Amb la col·laboració de

Amb la col·laboració de www.ipplleureiesport.com

www.ipplleureiesport.com

CEIP JOVELLANOS

H) Si no s'especifica el contrari, es formaran els grups o equips a partir dels


Sardenya, 420 08025 Barcelona Tel: 93 456 86 03 www.xtec.cat/ceipjovellanos

6. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CULTURALS.

3. EL MODEL EDUCATIU ESPORTIU I CULTURAL D'IPP LLEURE I ESPORT (empresa monitoratge activitats).

Acollida matinal. Monitoratge: IPP Lleure i Esport.

IPP Lleure i Esport és una empresa que gestiona el temps de lleure amb activitats

Inici: 15 de setembre.

esportives i culturals en la que entenem l'educació en el lleure com un espai on poder

Finalització: amb el curs escolar.

desenvolupar l'educació integral dels nens i nenes tenint com a marc de referència el

Grups: mínim 10 alumnes. Màxim 15 alumnes.

projecte educatiu de l'escola, doncs el lleure és un marc privilegiat per a dur a terme

Econòmic: 8 quotes (octubre a maig). Setembre, mitja quota.

l'adquisició d'actituds, hàbits i destreses, i a més, ajuda a l'infant a personalitzar-se i

MODEL EDUCACIÓ

ACTIVITATS CULTURALS

Sardenya, 420 08025 Barcelona Tel: 93 456 86 03 www.xtec.cat/ceipjovellanos

socialitzar-se.

UN PETIT COMENTARI... Servei on els alumnes podran jugar, esmorzar, fer activitats diverses de caire lliure controlats per un monitor. Es pot inscriure tots els dies, diversos o esporàdics.

que s'apropen a l'educand i l'escolten per orientar-lo; un educador proper i amic, un

ACO LLIDA M ATINAL Destinataris P3 a 6è EPRI

Dies Dll a Dv

Hores 8:00-9:00

Per realitzar aquesta tasca educativa contem amb educadors (entrenadors i monitors)

educador que atén les seves necessitats i escolta les seves preocupacions i li fa costat.

AMPA *

NO AMPA * Els objectius generals que guien el nostre dia a dia són els següents:

12

*1 dia: 11€ - 2 dies: 18€ - 3 dies: 25€ - 4 dies: 29€ - 5 dies: 36€ ESPORÀDIC: 5€

1. Afavorir activament el desenvolupament social de l'infant i jove per tal d'aconseguir

5

una socialització òptima. 2. Afavorir activament el creixement de l'autoestima en els infants i els joves.

Permanència tarda.

3. Conèixer, acceptar, respectar i valorar la pròpia identitat, les seves possibilitats

Monitoratge: IPP Lleure i Esport.. Inici: 15 de setembre.

afectives i de relació i progressar en l'autonomia i la iniciativa personal.

Finalització: amb el curs escolar.

4. Conèixer i respectar el propi cos, les possibilitats motrius, acceptar les limitacions

Grups: minim 10 alumnes. Mâxim 15 alumnes.

personals i dels altres.

Econòmic: 8 quotes (octubre a maig). Setembre, mitja quota.

5. Conèixer, progressar i valorar les habilitats motrius que es donen en l'activitat física i

6. Aconseguir nens /es independents i autoreguladors del seu bagatge motriu.

Servei on els alumnes podran jugar, esmorzar, fer activitats diverses de caire lliure

7. Progressar en l'adopció d'hàbits de salut i higiene personal i valorar críticament

controlats per un monitor. Es pot inscriure tots els dies, diversos o esporàdics.

determinats costums i conductes relatius a la salut i la qualitat de vida.

PERMAN ÈNCIA TAR DA Destinataris P3 a P5

Dies Dll a Dv

Hores 16:30-17:00

8. Progressar en l'adopció d'una actitud crítica i reflexiva.

AMPA *

NO AMPA *

9. Progressar en l'adquisició d'hàbits de netedat, ordre i organització tant de les coses personals com de les dels altres i les de l'entitat.

*1 dia: 8€ - 2 dies: 10€ - 3 dies: 12€ - 4 dies: 14€ - 5 dies: 16€ ESPORÀDIC: 3€. ALUMNES AMB GERMANS A PRIMÀRIA: GRATUÏT.

Amb la col·laboració de

Amb la col·laboració de www.ipplleureiesport.com

www.ipplleureiesport.com

CEIP JOVELLANOS

CEIP JOVELLANOS

en els diferents esports. UN PETIT COMENTARI...


Sardenya, 420 08025 Barcelona Tel: 93 456 86 03 www.xtec.cat/ceipjovellanos

4. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES.

Escola de Futbol sala. Monitoratge: IPP Lleure i Esport.

Jocs Esportius.

Inici: 15 de setembre.

Monitoratge: IPP Lleure i Esport. Inici: 15 de setembre.

Finalització: amb el curs escolar.

Finalització: amb el curs escolar.

Grups: mínim 10 alumnes. Màxim 15 alumnes.

Grups: mínim 10 alumnes. Màxim 15 alumnes.

Econòmic: 8 quotes (octubre a maig). Setembre mitja quota.

Econòmic: 8 quotes (octubre a maig). Setembre, mitja quota. UN PETIT COMENTARI... UN PETIT COMENTARI...

El futbol sala és l'esport per excel·lència dins les extraescolars esportives.

Durant les sessions dels jocs esportius es treballaran els següents aspectes: el

No tenim intenció de crear “cracs”, i menys encara de ser competitius. A l’alumne i als

control i la consciència corporals, l'esquema corporal, la lateralitat, l'actitud

pares els hem d'ensenyar el que és un treball en equip i que a vegades el resultat

postural, la respiració i la relaxació, les habilitats coordinatives i l'expressió

esportiu no sempre és el desitjat, però si l’humà.

corporal.

L'alumne ha d'aprendre, ha de divertir-se, però l'objectiu final no serà mai el guanyar.

JOCS ESPORTIUS

6

Destinataris P3 a P5

Dies Dm-Dj

Hores 17:00-18:00

ESCOLA D E FUTBOL SA LA AMPA 28 €

NO AMPA 55 €

Destinataris 1r i 2n EPRI

Dies Dm-Dj

Taekwon-do.

Futbol Sala.

Monitoratge: IPP Lleure i Esport.

Monitoratge: IPP Lleure i Esport.

Inici: 15 de setembre.

Inici: 15 de setembre.

Hores 17:00-18:00

Finalització: amb el curs escolar.

Finalització: amb el curs escolar.

Grups: mínim 10 alumnes. Màxim 15 alumnes.

Grups: mínim 10 alumnes. Màxim 15 alumnes.

Econòmic: 8 quotes (octubre a maig). Setembre, mitja quota.

Econòmic: 8 quotes (octubre a maig). Setembre, mitja quota.

AMPA 29 €

NO AMPA 56 €

ACTIVITATS ESPORTIVES

ACTIVITATS ESPORTIVES

Sardenya, 420 08025 Barcelona Tel: 93 456 86 03 www.xtec.cat/ceipjovellanos

11

Els partits, com a locals, es jugaran en divendres tarda.

L'activitat de taekwon-do està formada per cinc aspectes a treballar que engloben un métode d'aprenentatge. 1. Moviments fonamentals. 2. Formes. 3. Exercicis front

FUTBOL S ALA

a front. 4. Entrenament amb accesoris. 5. Defensa personal.

TAEKWON-DO Destinataris P4 i P5 1r a 3r EPRI 4t a 6è EPRI

Dies Dm-Dj Dll-Dc Dll-Dc

Hores 17:00-18:00 17:00-18:00 18:00-19:00

AMPA

NO AMPA

29 €

56 €

Amb la col·laboració de

Destinataris 3r i 4t EPRI 5è i 6è EPRI

Dies Dm-Dj Dm-Dj

Hores 17:00-18:00 18:00-19:00

AMPA

NO AMPA

31 €

61 €

Amb la col·laboració de www.ipplleureiesport.com

www.ipplleureiesport.com

CEIP JOVELLANOS

CEIP JOVELLANOS

Competició CEEB (novembre a maig): UN PETIT COMENTARI...


Escola de Bàsquet.

Escola de Voleibol.

Monitoratge: IPP Lleure i Esport.

Monitoratge: IPP Lleure i Esport.

Inici: 15 de setmbre.

Inici: 15 de setembre.

Finalització: amb el curs escolar.

Finalització: amb el curs escolar.

Grups: mínim 10 alumnes. Màxim 15 alumnes.

Grups: mínim 10 alumnes. Màxim 15 alumnes.

Econòmic: 8 quotes (octubre a maig). Setembre, mitja quota.

Econòmic: 8 quotes (octubre a maig). Setembre, mitja quota.

UN PETIT COMENTARI...

UN PETIT COMENTARI...

L'activitat de bàsquet és de les mes recomanades a nivell extraescolar ja que com

L'activitat del voleibol és de les més recomanades a nivell extraescolar ja que com

esport divertit i reconegut que és a part te una dosi de treball de coordinació el qual va

esport divertit i reconegut que és té una dosi de treball de coordinació el qual va

molt bé per al desenvolupament motriu dels alumnes.

molt be per al desenvolupament motriu dels alumnes.

ESCOLA DE VOLEIBOL

ESCOLA DE BÀSQUET

CEIP JOVELLANOS

10

Destinataris 1r i 2n EPRI

Dies Dll-Dc

Hores 17:00-18:00

AMPA 29 €

NO AMPA 56 €

Destinataris 1r i 2n EPRI

Dies Dm-Dj

Hores 17:00-18:00

Bàsquet.

Voleibol.

Monitoratge: IPP Lleure i Esport.

Monitoratge: IPP Lleure i Esport.

Inici: 15 de setembre.

Inici: 15 de setembre.

Finalització: amb el curs escolar.

Finalització: amb el curs escolar.

Grups: mínim 10 alumnes. Màxim 15 alumnes.

Grups: mínim 10 alumnes. Màxim 15 alumnes.

Econòmic: 8 quotes (octubre a maig). Setembre, mitja quota.

Econòmic: 8 quotes (octubre a maig). Setembre, mitja quota.

Competició CEEB (novembre a maig):

Competició CEEB (novembre a maig):

Els partits, com a locals, es jugaran en divendres tarda.

Dies Dll-Dc Dll-Dc

AMPA 29 €

NO AMPA 56 €

Els partits, com a locals, es jugaran en divendres tarda.

VOLEIBOL

BÀSQUET Destinataris 3r i 4t EPRI 5è i 6è EPRI

Hores 17:00-18:00 18:00-19:00

ACTIVITATS ESPORTIVES

Sardenya, 420 08025 Barcelona Tel: 93 456 86 03 www.xtec.cat/ceipjovellanos

AMPA

NO AMPA

31 €

61 €

Amb la col·laboració de

Destinataris 3r i 4t EPRI 5è i 6è EPRI

Dies Dm-Dj Dm-Dj

Hores 17:00-18:00 18:00-19:00

AMPA

NO AMPA

31 €

61 €

Amb la col·laboració de www.ipplleureiesport.com

www.ipplleureiesport.com

7

CEIP JOVELLANOS

ACTIVITATS ESPORTIVES

Sardenya, 420 08025 Barcelona Tel: 93 456 86 03 www.xtec.cat/ceipjovellanos


1r

2n

P3

P4

P5

X

X

X

Escola Bàsquet

X

X

Escola Futbol sala

X

X

Escola Voleibol

X

X

4t

Bàsquet

X

X

X

X

Futbol Sala

X

X

X

X

Voleibol

X

X

X

X

Taekwon-do

Culturals

ADULTS

3r

Jocs Esportius

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Acollida matinal

X

X

X

Permanènci a tard a

X

X

X

Calaix de sastre

X

X

X

Jove Dance

X

X

Teatre

9

X

Aula d'estudi

Expressió Corporal

PARES

EPRI

X

Bàsquet

X

Futbol Sala

X

Per més informació sobre els objectius, metodologia i l'equip humà de les activitats extraescolars dirigiu-vos al coordinador/a d'activitats.

Amb la col·laboració de

Amb la col·laboració de www.ipplleureiesport.com

QUADRANT ACTIVITATS

EI

www.ipplleureiesport.com

CEIP JOVELLANOS

Activitats

8

CEIP JOVELLANOS

Sardenya, 420 08025 Barcelona Tel: 93 456 86 03 www.xtec.cat/ceipjovellanos

5. QUADRANT ACTIVITATS

Esportives

QUADRANT ACTIVITATS

Sardenya, 420 08025 Barcelona Tel: 93 456 86 03 www.xtec.cat/ceipjovellanos

Revista Jovellanos  

Revista Jovellanos

Advertisement