Page 1

iCare Thailand www.icarethailand.com

ตุลาคม 2554

เรียน เพือ่ นๆ ที่เคารพรัก เราขอขอบคุณเพื่อนๆผูอ้ ุปถัมภ์ทกุ คนทีใ่ ห้การสนับสนุนให้เราสามารถช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วมอย่างต่อเนื่อง เราขอแสดงความเห็นใจ และขอเป็ นก�ำลังใจให้กบั ผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วม และผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ครัง้ นี้ อาสาสมัครเอง ต้องอพยพย้ายออกจากบ้านทีป่ ทุมธานีเช่นกัน น�ำ้ ท่วมเข้ามาในหมูบ่ า้ นของเราประมาณสองเมตรกว่า อาสาสมัครและเด็กๆต้อง อพยพออกจากบ้านเราเองต้องใช้เรือและรถทหารย้ายออกฉุกเฉิน แม้วา่ ขณะนี้ตอ้ งปฏิบตั งิ านนอกศูนย์ ฯ แต่เราก็สามารถส่ง อาสาสมัครออกปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ให้กบั ผูป้ ระสบภัย ดังต่อไปนี้: (...หน้า 2)

จากอาสาสมัคร iCare Thailand:

ไม่เคยคิดว่าจะเป็ นไปได้ถึงขนาดนี้ ทีบ่ า้ นเสียหายเยอะ แต่รูส้ กึ ขอบคุณทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ รูว้ า่ ยังมีคนอืน่ ทีเ่ สียหาย มากกว่าเราเยอะเลย มีประสบการณ์แบบนี้ยงิ่ ท�ำให้เราอยากจะไปช่วยคนอืน่ มากขึ้น เราขอส่งก�ำลังใจไปให้ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วมทุกคน..เราจะสู ้ ๆด้วยกัน!!!

ภาพถ่าย: นัง่ เรือแจกถุงยังชีพ - ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา

- หน้า 1 -


ไฮไลท์จากเดือนตุลาคม 2554

ให้กำ� ลังใจผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วม - ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา

• น�ำถุงยังชีพ น�ำ้ ดืม่ 800 ขวด ข้าวกล่องไปมอบให้กบั ชาว บ้าน 400 ครอบครัว ในจังหวัดนนทบุรฝี ั่งแม่นำ�้ เจ้าพระยา โดยใช้เรือของทางทหารเรือไปตามบ้านเรือนทีน่ ำ�้ ท่วมขังสูง ประมาณเมตรกว่ามากว่าหนึ่งเดือนแล้ว • ส่งอาสาสมัคร ไปแพ็คถุงยังชีพ บรรจุถุงทราย ที่ ม.เกษตร 3 ครัง้ • ส่งอาสาสมัคร ไปช่วยแจกข้าวกล่อง ของใช้จำ� เป็ น และพูด คุยให้กำ� ลังใจผูป้ ระสบภัยฯ ตามศูนย์อพยพต่างๆ 7 ครัง้ • ส่งอาสาสมัคร ไปให้กำ� ลังใจผูป้ ระสบภัยฯที่ จ.อยุธยา ร่วม กับหน่วยแพทย์อาสาฯ

ร่วมกันช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - แพ็คถุงยังชีพ 2,943 ถุง

ติดตามข่าวล่าสุด:

facebook.com/iCareTH

เนื่องจากยังมีนำ�้ ท่วมขังตามพื้นทีต่ า่ งๆหลายแห่ง และ ยังมีคนเดือดร้อนจากภัยน�ำ้ ท่วม อาสาสมัครจีงจัดท�ำ โครงการต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยฯ เราขอ เชิญชวนให้เพื่อนผูอ้ ุปภัมภ์รว่ มบริจาคสิง่ ของและหรือ เงินบริจาคผ่านทางหน่วยงานอาสาสมัครของเรา เบอร์ ติดต่อ 081 701 7751 เราขอขอบคุณอีกครัง้ ส�ำหรับน�ำ้ ใจ การช่วยเหลือ อุปถัมภ์ในงานอาสาสมัครของเราคลอดมา และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทีใ่ ห้ทพ่ี กั ความเอื้อเฟื้ อ น�ำ้ ใจแก่กบั อาสาสมัครอย่างดี ...ดูรปู ภาพเพิม่ เติมได้ที่ www.icarethailand.com

ติดต่อเรา ชัน้ 10 อาคารเลครัชดา 197/38 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 อีเมล์: contact@icarethailand.com เบอร์โทรศัพท์: (+66) 2 661 9250 เบอร์มือถือ:(+66) 81 701 7751 แฟกซ์: (+66) 2 977 0274 - หน้า 2 -

นัง่ เรือแจกถุงยังชีพ - ทีจ่ งั หวัดนนทบุรี

iCare Thailand จดหมายข่าวล่าสุด พฤศจิกายน  

ไฮไลท์จากกิจกรรมของ iCare Thailand ในเดือนพฤศจิกายน 2554