Page 1

iCare Thailand www.icarethailand.com

มิถุนายน 2554

เรียน เพือ่ นๆ ที่เคารพรัก สวัสดีคะ่ เราระลึกถึงคุณ และอยากขอบคุณอีกครัง้ ส�ำหรับความกรุณา การอุปถัมภ์ในงาน อาสาสมัครของเรา ขอขอบคุณทีท่ ำ� ให้เราบรรลุเป้ าหมายในการท�ำงานด้านอนุเคราะห์ผดู ้ อ้ ย โอกาส และกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างสรรค์สงั คมของเราให้น่าอยูย่ งิ่ ขึ้น ขอสรุปกิจกรรมใน เดือนมิถุนายน 2554 ให้ทราบโดยสังเขบดังนี้คะ่

รูปภาพ: อภิรดีกบั เด็กก�ำพร้า - จังหวัดสระแก้ว

- หน้า 1 -


ไฮไลท์จากเดือนมิถุนายน 2554 • สอนภาษาอังกฤษให้นกั ศึกษา และบุคคลทัว้ ไป ที่ ม.เกษตร บางเขน เป็ นประจ�ำทุกวันอาทิตย์ • สอนหนังสือเด็กก�ำพร้า บ้านมหาเมฆ ทุกวันพฤหัสฯ • น�ำผักสด และผลไม้ไปบริจาคให้กบั เด็กๆในสถานสงเคราะห์ ปากเกร็ด ทุกอาทิตย์ • จัดกิจกรรมนันทนาการให้กบั เด็กก�ำพร้า พร้อมทัง้ มอบของ บริจาคผ่านผูอ้ ุปถัมภ์เป็ นสือ่ การเรียนการสอน อุปกรณ์การ เรียน อุปการณ์กีฬา ผักผลไม้สด ไอศครีม ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป และเสื้อผ้าเด็กที่ วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง • เยีย่ มผูป้ ่ วยทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุ ทีโ่ รงพยาบาลต�ำรวจ • บริจาคผ้าอ้อมส�ำเร็จรูปผ่านผูอ้ ุปถัมภ์ให้กบั โรงพยาบาลอรัญญ ประเทศ จ.สระแก้ว • จัดกิจกรรมนันทนาการให้กบั เด็กก�ำพร้า บ้านเด็กอ่อนรังสิต พร้อมทัง้ มอบของบริจาคผ่านผูอ้ ุปถัมภ์เป็ นสือ่ การเรียนการ สอน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ยาสีฟัน และผ้าอ้อม ส�ำเร็จรูป ...ดูรป ู ภาพเพิม ่ เติมได ้ที่ www.icarethailand.com

ติดต่อเรา 10/F อาคารเลครัชดา 193/37 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110 อีเมล์: contact@icarethailand.com เบอร์โทรศัพท์: (+66) 81 70 17751 เบอร์มือถือ:(+66) 81 701 7751 แฟกซ์: (+66) 81 70 17751 - หน้า 2 -

iCare Thailand ไฮไลท์ มิถุนายน 2554  

iCare Thailand - ไฮไลท์จากมิถุนายน 2554

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you