Page 1

iCare Thailand www.icarethailand.com

กุมภาพันธ์ 2012 สรุปกิจกรรม จากเดือนมกราคม

www.faceboo

k.com/iC

areTH

รูปภาพ: กิจกรรมวันเด็กให้เด็กป่ วย ที่ โรงพยาบาลจุฬาฯ

เรียน เพือ่ นๆ ที่เคารพรัก

เราทุกคนยินดีมากทีท่ ำ� งานเป็ นทีมกับผูอ้ ุปถัมภ์ทกุ คนอีก ปี หนึ่ง เราขอขอบคุณทีเ่ ห็นคุณค่างานกิจกรรมต่างๆ และ

สนับสนุนงานของเรามาโดยตลอดซึง่ เป็ นก�ำลังใจอย่างยิง่ ต่อ การท�ำงานของอาสาสมัคร เราถือเป็ นเกียรติทไ่ี ด้มีสว่ นช่วย เหลือสังคมไทยร่วมกับคุณต่อไป

กุมภาพันธ์ 2555| หน้า 2


สรุปกิจกรรม

จาก เดือนกุมภาพันธ์

2555

จัดกิจกรรมวันเด็กให้เด็กป่ วย ทีห่ อ้ งเรียน ส�ำหรับเด็กเจ็บป่ วยเรื้อรัง ที่ ตึก สก. โรง พยาบาลจุฬาฯ

น�ำผ้าอ้อมเด็กผ่านผูอ้ ุปถัมภ์ บริจาคทีม่ ูลนิธิ สงเคราะห์เด็ก ทีต่ กึ วก. โรงพยาบาลจุฬาฯ จัดการแสดง ร่วมกิจกรรมวันเด็กทีโ่ รงเรียนวัด ดอกไม้ น�ำของทีไ่ ด้รบั บริจาคไปแพ็คเป็นถุงยังชีพ ช่วย เหลือผูไ้ ด้ผลกระทบจากภัยน�ำ้ ท่วมทีพ่ ้ ืนทีค่ ลอง ทวีวฒ ั นา พุทธมณฑลสายสาม และมอบให้ชาว บ้าน ทัง้ หมด 500 ครอบครัว จัดกิจกรรมนันทนาการให้กบั เด็กก�ำพร้าทีบ่ า้ น ราชวิถี พร้อมทัง้ มอบของบริจาคเป็น ขนม ขบเคี้ยว และมาม่า 7 ลัง จัดสอนหนังสือเป็นวิทยาทานทีใ่ ห้กบั เด็กก�ำพร้า ทีบ่ า้ นมหาเมฆ 3 ครัง้ เปิ ดสอนภาษาอังกฤษเป็นวิทยาทาน ฝึ กสนทนา กับอาจารย์ ชาวต่างชาติ ที่ ม.เกษตร ทุกวัน อาทิตย์

ติดต่อเรา

ชัน้ 10 อาคารเลครัชดา 197/38 ถนนรัชดาภิ เษกตัดใหม่ คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 อีเ มล์: contact@icarethailand.com เบอร์โทรศัพท์: (+66) 2 661 9250 เบอร์มือถื อ:(+66) 81 701 7751 แฟกซ์: (+66) 2 977 027

กุมภาพันธ์ 2555| หน้า 2

JANUARY 2012 | Page 2

จดหมายข่าวล่าสุด ของไอแคร์ ไทยแลนด์ - กุมภาพันธ์ 2555  

ไฮไลท์จากกิจกรรมของ ไอแคร์ ไทยแลนด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you