Page 1

iCare Thailand www.icarethailand.com

กันยายน 2555

สรุปกิจกรรมจาก เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2555 www.faceboo

k.com/iC

areTH

กันยายน 2555| หน้า 1


iCare Thailand www.icarethailand.com

กันยายน 2555

สรุปกิจกรรมจาก เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2555 www.faceboo

k.com/iC

• เยีย่ มเยียนคนชราทีบ่ า้ นคนชรา จังหวัดปทุมธานี มอบช่อ ดอกไม้เป็ นก�ำลังใจให้คณ ุ ยาย • จัดกิจกรรมทีส่ นุกสนาน เล่นละครทีม่ ีคติสอนใจ และมอบของ บริจาคให้เด็กๆทีบ่ า้ นภูมเวท ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เรียน เพือ่ นๆ ที่เคารพรัก

เราขอขอบคุณเพื่อนๆผูอ้ ุปถัมภ์ทกุ ท่านทีย่ นิ ดี และเต็มใจ ร่วมงานกับเราอย่างแข็งขัน เป็ นก�ำลังใจให้อาสาสมัคร ในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง และเป็ นพลังร่วมกันในการ สร้างสรรค์สงั คมให้น่าอยูย่ ง่ิ ขึ้น

กิจกรรมต่อเนือ่ ง

• เราจัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเป็ นวิทยาทานเป็ น ประจ�ำทุกวันอาทิตย์ที่ ม.เกษตร บางเขน กรุงเทพฯ • จัดสอนหนังสือให้กบั เด็กก�ำพร้าเป็ นประจ�ำทุกอาทิตย์ • มอบของบริจาคเป็ นผักสด และผลไม้ให้กบั สถาน สงเคราะห์เด็ก ปากเกร็ด เป็ นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง

เดือนมิถุนายน

• เยีย่ มเยียนบ้านเด็กก�ำพร้าทีห่ นองคาย บ้านเด็กชาย หนองคาย มอบของบริจาคเป็ นเครือ่ งอุปโภค บริโภค อุปกรณ์กีฬา ใช้เวลา พูดคุย และทักทายเด็กๆ • เยีย่ มเยียนเด็กก�ำพร้าทีบ่ า้ นพักพิงส�ำหรับเด็กติดเชื้อ เอชไอวีทถี่ กู ทอดทิ้ง มอบของบริจาคเป็ นผ้าอ้อมเด้ก และของใช้จำ� เป็ นส�ำหรับเด็ก เครือ่ งเขียน และเครือ่ ง เรือน • มอบผ้าอ้อมผูใ้ หญ่ ผ้าอ้อมเด็ก และยาสีฟัน ให้กบั โรง พยาบาลหนองคาย รพ.ประจ�ำจังหวัดหนองคาย • ท�ำกิจกรรมนันทนาการและมอบของบริจาคเป็ นเครือ่ ง อุปโภคบริโภคให้เด็กๆทีส่ ถานแรกรับ บ้านภูมิเวท

เดือนกรกฎาคม

• เยีย่ มเยียนเด็กก�ำพร้าที่ บ้านแสงสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค์ และมอบของบริจาคเป็ นยาสีฟัน และผ้า อ้อมเด็ก

กันยายน 2555| หน้า 2

เดือนสิงหาคม

• จัดกิจกรรมนันทนาการ และมอบของบริจาคเป็ นเครือ่ งอุปโภค บริโภค อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ให้กบั เด็กๆทีโ่ รงเรียน บ้านห้วยกบ และบ้านห้วยมาลัย เขต อ�ำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี • เยียมยียน มอบของบริจาคเป็ นของใช้จำ� เป็ น ข้าวสารอาหาร แห้ง ให้เด็กก�ำพร้าทีว่ ดั สระแก้ว • ร่วมงานประชาสัมพันธ์ กับกองสารนิเทศ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่ง ชาติ • มอบของบริจาคเป็ นผ้าอ้อมผูใ้ หญ่ให้กบั โรงพยาบาลสถาบัน มะเร็งแห่งชาติ • ร่วมงานกิจกรรมของกองทัพบกปลูกหญ้าแฝก ริมคลอง มหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม เพื่อป้ องกันการพังทลายของดิน โครงการป้ องกันน�ำ้ ท่วม • มอบของบริจาค และจัดกิจกรรมนันทนาการทีส่ ถานแรกรับ เด็กชายบ้านภูมิเวท • มอบของบริจาคเป็ นผ้าอ้อมเด็กผ่านผูอ้ ุปถัมภ์ให้กบั สถาน สงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปั ญญา บ้านเฟื่ องฟ้ า

ขอบคุณมากส�ำหรับความช่วยเหลือ

ติดต่อเรา ชัน้ 10 อาคารเลครัชดา 193/38 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 อีเมล์: contact@icarethailand.com เบอร์โทรศัพท์: (+66) 2 661 9250 เบอร์มือถือ:(+66) 81 701 7751 แฟกซ์: (+66) 2 977 0274

areTH

จดหมายข่าวล่าสุด ของไอแคร์ประเทศไทย์ - กันยายน 2555  

ไฮไลท์จากกิจกรรมของ ไอแคร์ ประเทศไทย จากเดือนมิถุนายนกรกฎาคมและสิงหาคม - กันยายน 2555