Page 1

iCare Thailand www.icarethailand.com

เมษายน 2555

สรุปกิจกรรมจาก เดือนกุมภาพันธ์ และ เดือนมีนาคม 2555

www.faceboo

k.com/iC

areTH

รูปภาพ: ทีมงานทีช่ ว่ ยทาสีบา้ นทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากน�ำ้ ท่วมทีเ่ ขตทวีวฒ ั นา

เรียน เพือ่ นๆ ที่เคารพรัก

อาสาสมัครไอแคร์ทกุ คนขอขอบคุณอีกครัง้ ส�ำหรับการสนับสนุนอุปถัมภ์ในกิจกรรมต่างๆของเรา เราคงไม่มีวนั แสดงความ ขอบคุณได้อย่างมากพอ เพราะเราเชือ่ ว่าการให้ของคุณเป็ นการลงทุนในจิตใจผูค้ น คุณไม่เพียงให้พรัพย์สงิ่ ของเท่านัน้ แต่คณ ุ ได้ให้สงิ่ ทีจ่ ะคงอยูจ่ นชัว่ นิรนั ดร์ คือคุณให้ความรัก ความเมตตา ดังมีคำ� กล่าวทีว่ า่ ผูท้ ม่ี ีจติ ใจเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่จะได้รบั บริบูรณ์

เมษายน 2555| หน้า 1


สรุปกิจกรรม

จาก จากเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม

2555

เดือนกุมภาพันธ์:

เดือนมีนาคม:

สอนภาษาอังกฤษเป็ นวิทยาทานให้เด็กก�ำพร้าบ้านมหาเมฆ 3 ครัง้

จัดกิจกรรมการแสดงร้องเพลง และลีลาประกอบเพลงเป็ นก�ำลังใจ ให้เจ้าหน้าที่ และผูป้ ่ วยทีโ่ รงพยาบาลสวนดอก เชียงใหม่

ส่งอาสาสมัคร 10 คน ไปช่วย ท�ำความสะอาด ทาสี ซ่อมแซม ขนย้ายสิง่ ของ พัฒนาสถานทีส่ าธารณะทีป่ ระสบ ภัยน�ำ้ ท่วมในเขตทวีวฒ ั นา บริเวณพุทธมณฑลสายสาม เป็ นโครงการร่วมกับหน่วยทหาร เป็ นเวลา 2 วัน

จัดกิจกรรมนันทนาการให้กบั เด็กก�ำพร้า พร้อมทัง้ มอบของ บริจาคเป็ นอุปกรณ์กีฬา ข้าวสารอาหารแห้ง ยาสีฟัน 3 ลัง และ นมถัว่ เหลือง 1 ลังผ่านผูอ้ ุปถัมภ์ ทีส่ ถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน ปากเกร็ด

สอนภาษาอังกฤษเป็ นวิทยาทาน ทีม่ .เกษตร ทุกวันอาทิตย์ บ่ายสามโมง อาคารเทพฯ

จัดสอนภาษาอังกฤษเป็ นวิทยาทานให้กบั เด็กก�ำพร้าบ้านมหาเมฆ 5 ครัง้

มอบถุงยังชีพให้ผปู ้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วมที่ บ้านกรุงชิง นบพิตำ� จ.นครศรีธรรมราช จ�ำนวน 250 ครอบครัว

สอนภาษาอังกฤษเป็ นวิทยาทานให้กบั นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป ที่ ม.เกษตร ทุกวันอาทิตย์ น�ำผักสดไปบริจาคให้สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด 2 ครัง้

มอบสือ่ การเรียนการสอน 1 ชุด ภาษาไทยและภาษา อังกฤษ ให้กบั โรงเรียนวัดเปี ยน ต.กรุงชิง ทีไ่ ด้รบั ผลกระ ทบจากภัยน�ำ้ ท่วมที่ จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมนันทนาการ ให้กบั เด็ก และมอบของบริจาคเป็ น อุปกรณ์กีฬา ข้าวสาร อาหารแห้ง นมกล่อง ขนมขบเคี้ยว มาม่า ให้กบั สถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมเวท มอบของบริจาคเป็ นผ้าอ้อม และของใช้จำ� เป็ นให้กบั ผูป้ ่ วยที่ โรงพยาบาล ต.หากล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ มอบของบริจาคเป็ นผักสด ให้กบั สถานแรกรับเด็กชาย ปากเกร็ด บ้านภูมิเวท 3 ครัง้

น�ำผักสดไปบริจาคให้สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) น�ำผ้าอ้อมผูใ้ หญ่ และยาสีฟัน ผ่านผูอ้ ุปถัมภ์ไปบริจาคให้ผปู ้ ่ วย 400 ราย ทีส่ ถาบันมะเร็งแห่งชาติ น�ำยาสีฟัน 1000หลอดผ่านผูอ้ ุปถัมภ์ไปบริจาคทีโ่ รงพยาบาล ต�ำรวจ กลุม่ งานสังคมสงเคราะห์ น�ำยาสีฟัน 20,000 หลอด ผ่านผูอ้ ุปถัมภ์ ไปบริจาคทีศ่ ูนย์บริการ บุคคลออทิสติก สถานสงเคราะห์เด็กพิการ บ้านราชาวดี บ้านราชาวดีหญิง บ้านนนทภูมิ และสถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ ปากเกร็ด มอบของบริจาคเผ่านผูอ้ ุปถัมภ์เป็ นอุปกรณ์กีฬา ยาสีฟัน ให้กบั โรงเรียน นิคมฯสงเคราะห์ ๔ มอบผ้าอ้อม และยาสีฟันและข้าวสาร อาหารแห้งให้กบั ผูส้ ูงอายุ ผูย้ ากไร้ทโี่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต�ำบลหาดล้า อ�ำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

รูปภาพ

เมษายน 2555| หน้า 2

1.โรงเรียนทีน่ ครศรีธรรมราช 2.คุณแม่ยงั สาวทีน่ ครศรีธรรมราช 3.มอบของบริจาค 4.ให้ความช่วยเหลือ 5.แพ็คยาสีฟันใส่ลงั เพื่อน�ำไปแจกจ่าย 6.ณ.โรงพยาบาลทีเ่ ชียงใหม่ 7.การให้กำ� ลังใจ และการช่วยเหลือ 8.กิจกรรมทีจ่ ดั ให้เด็กชายบ้านปากเกร็ด 9.ทีมงานทาสีบา้ นทีเ่ ขตทวีวฒ ั นาJANUARY 2012 | Page 2


ข้อมูลกิจกรรมล่าสุด และรูปภาพเพิ่มเติม ชมกันได้ทล่ี ิงค์น้ ี

www.icarethailand.com

2

1

3

4

5

8 6

7

9

เมษายน 2555| หน้า 3


ติดต่อเรา

ชัน้ 10 อาคารเลครัชดา 197/38 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 อีเมล์: contact@icarethailand.com เบอร์โทรศัพท์: (+66) 2 661 9250 เบอร์มือถือ:(+66) 81 701 7751 แฟกซ์: (+66) 2 977 0274

www.faceboo

k.com/iC

areTH

ต้องการมีส่วนร่วม กรุณาอีเมล์มาที่ contact@icarethailand.com หรือ โทร 081 701 7751

เมษายน 2555| หน้า 4

จดหมายข่าวล่าสุด ของไอแคร์ ไทยแลนด์ - เมษายน2555  

ไฮไลท์จากกิจกรรมของ ไอแคร์ ไทยแลนด ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม์ 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you