Page 1

Lo Canyeret Núm

70

ABRIL-JUNY 2011


2 | LO CANYERET


Editorial ILLUSTRE COLLEGI DE L’ADVOCACIA DE LLEIDA EDITA Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida Plaça Sant Joan, 6-8, 1r – 25007 LLEIDA Tel. 973 23 80 07 - Fax 973 23 03 76 e-mail: col.legi@AdvocatsLleida.org web: http://AdvocatsLleida.org

DIRECTORA Anna M. Florista Izquierdo, Advocada

CONSELL EDITORIAL Il·lm. Francesc Segura Sancho, President de l’Audiència Provincial de Lleida Il·lm. Juan Boné Pina, Fiscal en Cap Antoni Vaquer Aloy, Catedràtic de dret civil de la UdL Ana Mª Romero Burillo, Prof. de Dret del Treball i de la SS.SS. de la UdL Lluís Bautista Piñol, Advocat Ramon Forteza Colomé, Advocat Lidia Punti Febrer, Advocada

COL·LABORADORS Antònia Forrellad Bracons, Advocada Miguel Llena Segarra, Advocat Juan Ramón Rofes Secorun, Advocat Mercè Vilagrasa Boldú, Advocada Montse Amorós Julvez, Col·legi d’Advocats

MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ Saladrigues SL - Tel. 973 32 23 53 - Bellpuig

DEPARTAMENT DE PUBLICITAT Ctra. de Preixana, s/n – 25250 Bellpuig Tel. 973 32 23 53 - Fax 973 32 06 29 francesc@saladrigues.com Portada: Jordi Antó - Fotografia digital 973 265 946 - Rambla d’Aragó, 17 25003 Lleida

U

n cop posada en marxa la nova estructura de la nostra revista, i a punt de regularitzar-ne la seva periodicitat, volem fer una crida a la vostra col·laboració per convertir-la en un instrument eficaç de participació, d’intercanvi d’inquietuds i d’exposició d’idees que permetin millorar la situació de la nostra professió i del nostre col·lectiu en el temps que vivim. Aquesta crida també és, com és lògic, un oferiment de les seves pàgines per tal que hi pugueu participar lliurement. Tots som conscients que els canvis que ara ens afecten no són conjunturals i que, amb tota seguretat, no seran passatgers. D’una banda, sembla evident que les restriccions econòmiques que se’ns imposen per l’administració, de la mateixa manera que les dificultats que afecten molts despatxos, s’inscriuen en un marc més ampli, que supera la capacitat d’acció del nostre col·lectiu. Per altra banda, les noves regulacions que afecten la professió, com les que estableixen un nou règim d’accés o defineixen les garanties de prestació dels serveis jurídics, no es resolen amb simples retocs de detall, sinó que ens exigeixen replantejaments de fons. Però precisament per aquest motiu la nostra responsabilitat és més gran. Som els representants d’una professió que s’ha demostrat absolutament imprescindible per a la marxa de la nostra societat i és responsabilitat nostra que els canvis que sens dubte s’han de fer no afectin el nucli essencial d’aquesta professió i no comprometin la seva independència i la seva llibertat d’acció. La nostra professió probablement no podrà incidir en els marcs estructurals que determinen aquestes transformacions, però hem d’aconseguir que en la seva traducció a la pràctica es preservin els seus trets bàsics i, en definitiva, l’efectivitat del dret de defensa que garanteixen. Aquest principi general l’hem d’aplicar –l’estem intentant aplicar– en tots els fronts que ara tenim oberts, tant en les negociacions per les indemnitzacions dels torns, com en la regulació de les especialitats, la configuració del nou sistema d’accés a la professió o davant de les incursions que els òrgans encarregats de la defensa de la competència fan periòdicament en la nostra relació contractual de serveis. El debat sobre aquestes qüestions, que només constitueixen un exemple dels canvis a què em referia, és important, i el mantenim quotidianament en les nostres trobades. Pensem que la revista també podria ser una bona plataforma per fer-ho. Us hi convido i us animo a fer-ho. Lleida, 30 de juny de 2011

Simeó Miquel Roé Degà

Sumari Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Crònica jurídica civil Comentarios a la Ley de Reforma de la Ley de Arbitraje . . . . . . . . . . . . . . 4 Notícies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Dipòsit Legal: L-203-1998 LO CANYERET no es fa responsable de les opinions expressades pels col·laboradors en els escrits signats. Tots els drets reservats. Ni la totalitat ni part d’aquesta revista pot reproduir-se o transmetre’s per cap procediment electrònic o mecànic, fins i tot per fotocòpia, enregistrament magnètic, o qualsevol emmagatzemament d’informació i sistema de recuperació sense permís previ i per escrit de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats. L’autor o autors dels treballs presentats conservaran la propietat intel·lectual dels mateixos, cedint en exclusiva a la Revista LO CANYERET el dret d’explotació de l’obra.

Vida col·legial Recull d’agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Cens col·legial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Registre de societats professionals de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida . . . . 11 Comissió de la Llengua Catalana . . . . 12 Comissió de Formació i Escola de Pràctica Jurídica . . . . . . . . 13

Comissió de Cultura . . . . . . . . . . . . . . 15 Comissió de Dret Laboral i Seguretat Social . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Comissió del Torn d’Ofici. . . . . . . . . . . 15 Documents sobre execució penal . . . . 16 Diada del càncer . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Racó de cuina Arròs amb bacallà . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Crònica jurídica civil Las causas de desheredación en el Código civil de Cataluña. . . . . . . 17 Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Abril-juny 2011 | 3


Crònica jurídica civil

Comentarios a la Ley de Reforma de la Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre). El Consejo de Ministros aprobó el 16 de julio de 2010, a propuesta del Ministro de Justicia, el Proyecto de Ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, que pasa a denominarse “Ley de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado” y el día 10 de junio de 2011 entró en vigor la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la citada Ley de Arbitraje, publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 121, el 21 de mayo de 2011. La nueva Ley se complementa con la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que entró en vigor el mismo día que la Ley arbitral. Aunque la ley que se comenta también modifica otras leyes (LEC 1881, LEC 2000, LOPJ y Ley Concursal), sólo nos vamos a referir al análisis de las modificaciones que afectan a la Ley de Arbitraje, reseñando al final una breve nota o mención a la institución del “arbitraje administrativo” (*). Dentro del impulso de modernización de la Administración de Justicia, que también incluye la aprobación de una futura Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, el Gobierno ha aprobado y publicado la precitada Ley de reforma de la Ley de Arbitraje con el propósito de lograr, esencialmente, dos objetivos: por un lado, mejorar algunos aspectos de la Ley de Arbitraje vigente y, por otro, impulsar los medios alternativos de solución de conflictos, en especial, el arbitraje, al que las sentencias del Tribunal Constitucional 43/1988 y 62/1991 ya reconocieron la consideración de “equivalente jurisdiccional”. 4 | LO CANYERET

Dicho lo anterior, sin ánimo de exhaustividad, merecen comentario los siguientes apartados de dicha Ley: 1.- Arbitro: un jurista o cualquier persona que tenga conocimientos jurídicos (artículo 15). Merece ser destacado que antes la ley exigía la condición, salvo acuerdo de las partes, de que el árbitro debía de tener la condición de “abogado en ejercicio” en los arbitrajes internos que no debían decidirse en equidad. Ahora, con la reforma se dispone que “cuando el arbitraje se haya de resolver por árbitro único se requerirá la condición de jurista...” y cuando el arbitraje se haya de resolver por tres o más árbitros, “se requerirá que al menos uno de ellos tenga la condición de jurista”, también y en todo caso, salvo acuerdo de las partes. Por tanto, un jurista o persona que según las definiciones más autorizadas es la que estudia o está dedicada a las leyes, especialmente, en su aspecto teórico, o profesa la ciencia del Derecho, es decir, necesariamente no ha de ser un abogado en ejercicio, puede intervenir en un proceso arbitral como árbitro y estar legitimado para dictar el laudo. Se da, pues, intervención a “otro tipo de profesionales”, y como dice el Preámbulo de la ley con ello “se produce un mayor acoplamiento a la libre competencia que reclaman las instituciones de la Unión Europea”. 2.- El convenio arbitral: cláusula de sumisión estatutaria (artículo 11 b). Con anterioridad a la reforma, existían dudas en determinar si podía ser objeto de arbitraje cualquier conflicto surgido en la interpreta-

ción y/o ejecución de los acuerdos sociales, lo cual ocasionó en más de una ocasión pronunciamientos jurisprudenciales contradictorios. Paulatinamente, la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales ha ido asumiendo la posición de admitir que la controversia generada en el seno de una sociedad mercantil sobre impugnación de los acuerdos sociales de los socios y/o administradores en conflicto podía ser dirimido a través del proceso arbitral, claro está, previa cláusula o convenio de sumisión al arbitraje. Con la nueva reforma se introducen dos nuevos artículos en la Ley de Arbitraje que despejan de forma definitiva las dudas existentes en relación con el arbitraje estatutario y se reconoce la arbitrabilidad de las impugnaciones de los acuerdos sociales, pero la administración del arbitraje y la designación de los árbitros, corresponderá a una institución arbitral. Así se prevé en el art. 11 bis que en los estatutos sociales originarios de las sociedades de capital “podrán establecer que la impugnación de los acuerdos sociales por los socios o administradores quede sometida a la decisión de uno o varios árbitros, encomendándose la administración del arbitraje y la designación de los árbitros a una institución arbitral”. Para el establecimiento de esta cláusula de sumisión, nos dice la ley “... se requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o a las participaciones en que se divida el capital social”, prevención o requisito de pura naturaleza garantista puesto que a cada socio le afecta el mecanismo o procedimiento de impugnación del acuerdo en conflicto. Asimismo, se introduce en el


Crònica jurídica civil propio artículo citado una tercera disposición (11 ter) consistente en que “el laudo que declare la nulidad de un acuerdo inscribible habrá de inscribirse en el Registro Mercantil”, obligación de registro que viene impuesta, como es lógico, para preservar el principio publicidad registral y la realidad del asiento. Claro está, si el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el Registro Mercantil, el laudo determinará, además, la cancelación de su inscripción, así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella. También se dispone que el Boletín Oficial del Registro Mercantil publicará un extracto del laudo que haya declarado la nulidad. 3.- La sustanción de la declinatoria (artículo 11.1). Es sabido que el convenio arbitral produce dos efectos: un efecto positivo que obliga a las partes a cumplir lo estipulado en él, y un efecto negativo que impide a los tribunales de la jurisdicción ordinaria conocer de las disputas sometidas a arbitraje, salvo que las partes renuncien por sumisión tácita, es decir, que realicen cualquier trámite en el proceso iniciado que no fuera la declinatoria. El art. 11.1 LA nos viene decir que comenzado un proceso judicial, el litigio se encuentre sometido a arbitraje o exista un convenio arbitral, el tribunal deberá sobreseer el proceso a petición de parte, salvo que compruebe que dicho convenio sea manifiestamente nulo o ineficaz, “siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria”. La introducción de la posibilidad que el tribunal (de la jurisdicción ordinaria) pueda entrar a conocer sobre la ineficacia o nulidad del convenio arbitral, rompe el principio internacional de KompetenzKompetenz que recogía la ley reformada (art. 22.1) y entra en contradicción con el art. 7 LA que establece que “En los asuntos que se rijan por esta ley no intervendrá ningún tribunal, salvo en los casos en que ésta así lo disponga” (que

son los referentes al control y apoyo judicial). Ahora bien, la excepción de arbitraje (declinatoria), según la nueva redacción, no tiene el mismo régimen que las otras excepciones procesales (falta de competencia internacional, falta de jusridicción por razón de la materia, etc.), sino que tanto puede proponerse en la contestación a la demanda, como con carácter previo a la misma, debiéndose acompañar un principio de prueba de su justificación. Así la declinatoria deberá de proponerse dentro de los diez días primeros del plazo para contestar a la demanda, o en los diez primeros días posteriores a la citación para la vista, para las que se tramiten por el procedimiento del juicio verbal. 4.- Desarrollo del arbitraje: El arbitraje institucional (artículos 14 y 21). La Ley hace un añadido en el momento de relacionar qué clase de entidades pueden administrar el arbitraje. Junto a las Corporaciones de Derecho público se incluye a “Entidades públicas”, suprimiendo la referencia al Tribunal de Defensa de la Competencia. Se mantiene la legitimidad y competencia para administrar un proceso arbitral, como instituciones arbitrales, a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos “se prevean funciones arbitrales conforma a sus propios Reglamentos”. El Tribunal Arbitral de Lleida, (T.A.LL.), con sede en el Ilustre Colegio de Abogados, el Tribunal Arbitral de Barcelona (T.A.B.), el Consolat de Mar (Cámara de Comercio de Barcelona), etc, son ejemplos de este tipo de instituciones. También se añade un nuevo apartado 3, encomendando a las instituciones arbitrales “velar por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros y por la transparencia en su designación, así como por su independencia”. En realidad, este nuevo apartado constituye una declaración de principios. Parece claro que el legislador pretende destacar una tarea

que ya realizan las instituciones arbitrales disponiendo un sistema de selección de los árbitros, procurando que los candidatos a ser designados como árbitros reúnan una serie de requisitos específicos de aptitud (el Tribunal Arbitral de Lleida, dispone de una lista de candidatos cuyo primer requisito es el de haber acreditado un mínimo tiempo de ejercicio de la profesión, diez años, y tener reconocido y valorado por el Tribunal una determinada especialización). Asimismo, debe pensarse que el nuevo apartado se está refiriendo a la necesidad de las instituciones a que pongan especial cuidado “en que en cualquier momento del arbitraje” se ponga de manifiesto a las partes cualquier circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia (motivos de abstención y recusación). Se establece un régimen de garantías a los árbitros y a las instituciones arbitrales, excepto la entidades públicas, por las responsabilidades que pudieran contraer por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a las partes por mala fe, temeridad o dolo. La cuantía del seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, no se determina, y se deja para una posterior regulación reglamentaria. 5.- Idioma del arbitraje (artículo 28). La ley reformada establecía que las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas del arbitraje, y a falta de acuerdo, decidirían los árbitros, atendidas las circunstancias del caso. Con la reforma se omite cualquier decisión de los árbitros. Cuando no se alcance acuerdo al respecto, y“... las circunstancias del caso no permitan delimitar la cuestión, el arbitraje se tramitará en cualquiera de las lenguas oficiales en el lugar donde se desarrollen las actuaciones”. Por tanto, la determinación del idioma a emplear se resuelve por el siguiente orden preferencial: a) por acuerdo de las partes; b) por las circunstancias

Abril-juny 2011 | 5


Crònica jurídica civil del caso; y, c) por cualquiera de las lenguas oficiales del lugar de las actuaciones. Cuando se alegue desconocimiento del idioma la parte “... tendrá derecho a audiencia, contradicción y defensa en la lengua que utilice...”. Se amplia la regulación para el caso de testigos, peritos y terceras personas que intervengan en el procedimiento arbitral, tanto en las actuaciones orales como escritas en donde la ley previene que: “podrán utilizar su lengua propia”. De todo ello se deduce, y así se prevé, que parece inevitable en ciertos casos la habilitación “como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada”. 6.- Sobre el Laudo (artículos 37 y 39). El contenido del laudo arbitral ha sido objeto de dos modificaciones. Por un lado, se suprime la referencia a la formulación del “parecer discrepante”, o sea del voto particular. Se aprecia con tal supresión dos inconveniencias: a) un árbitro puede querer que quede constancia de los motivos de su discrepancia, a fin de eximirse de una eventual responsabilidad; y, b) siempre es útil para las partes conocer el razonamiento de todos los árbitros, no sólo de los que forman la mayoría. Por otra parte, como es obvio el laudo siempre habrá de ser motivado, pero la Ley modificada establecía que no era necesaria su motivación si así lo acordaban las partes. Sin embargo, con la nueva redacción, las partes no pueden pactar la innecesariedad de la motivación, salvo que lleguen a un acuerdo que ponga fin a la controversia. A los fines de evitar una eventual acción del anulación del laudo por incongruencia, la nueva Ley incorpora en la norma que regula la corrección, aclaración y complemento del laudo, el de la extralimitación parcial o de incongruencia “extra petita”. Antes del ejercicio de dicha acción de anulación la ley permite que la supuesta extralimitación parcial se articule y decida a través 6 | LO CANYERET

de un incidente con la finalidad de corregir, si procede, el mencionado exceso. Hemos de aplaudir esta reforma ya que puede evitar la tramitación de un proceso de anulación, sustituyéndolo por una solución rápida. Los motivos que pueden dar lugar a la anulación del laudo se mantienen, sin embargo, hemos de subrayar una modificación en cuanto a la redacción dada en la reforma a la causa de anulación cuando el laudo sea contrario al orden público. La modificación consiste en que el laudo ha de ser “manifiestamente contrario al orden público”. Se ha añadido el término “manifiestamente”, lo cual, significa que la infracción que se alegue como causa de anulación aflore con claridad y evidencia. 7.- Sustanciación de la acción de anulación del laudo (art. 42). Conviene poner de manifiesto que en el proceso arbitral, la acción de anulación se regula como un proceso, y realmente se articula como un recurso de naturaleza “sui generis”. Se mantiene en esencia la redacción de la Ley reformada, con los siguientes matices: a).- Que la demanda habrá de ir acompañada del convenio arbitral, del laudo y de los “documentos justificativos” de la pretensión, con lo cual se refuerza la exigencia probatoria “ab initio” de los hechos constitutivos de la acción. En cuanto a la forma de presentación de la demanda se mantiene que ha de ser conforme a lo establecido en el artículo 399 LEC. Esta es una de las pocas prevenciones que quiebra el “antiformalismo” de las actuaciones arbitrales. b).- En la ley reformada, una vez contestada la demanda o transcurrido el correspondiente plazo, se pasaba a la citación a la vista (no debemos de olvidar que la acción de anulación se sustancia por los cauces del juicio verbal) y ahora el actor a la vista del traslado del escrito de contestación y documentos

acompañados podrá presentar en el plazo que se le indique “documentos adicionales o proponer la práctica de la prueba”. c).- Con la nueva reforma el Secretario Judicial citará a la vista, “si así lo solicitan las partes en sus escritos de demanda y contestación”. Antes, la citación a la vista no precisaba petición de parte, ahora sí. Caso de no solicitarse vista por las partes, o cuando la única prueba propuesta sea la documental, y dicha prueba estuviera aportada al proceso sin resultar impugnada, o en el caso de los informes periciales no sea necesaria la ratificación, “... el Tribunal dictará sentencia, sin más tramite”. d).- No se ha regulado cuáles son los criterios para la condena en costas, ya que por la remisión a los trámites del juicio verbal, la jurisprudencia menor se está decantando por la aplicación del artículo 394 LEC, relativa a la condena en costas en primera instancia. Si tenemos en cuenta que el proceso de anulación contra un laudo que ha favorecido a la parte demandada, sería más correcto aplicar el régimen que establece el artículo 398 LEC, respecto de las costas en segunda instancia (costas en apelación). Así, si la sentencia es desestimatoria se condenará al impugnante al pago de las costas; si es estimatoria total o parcialmente no se condenará en costas a ninguna de los litigantes. 8.- Competencia judicial: funciones de apoyo y control judicial (artículo 8). Son de calado importante las modificaciones introducidas en la Ley de Arbitraje respecto a la intervención judicial. En principio se respeta la regla de no intervención del ningún Tribunal (ordinario) en los asuntos que se rijan por la ley arbitral (artículo 7 LA), salvo los casos que expresamente venían regulados en el artículo 8 de dicha ley. Salvo los supuestos de asistencia judicial en la práctica de pruebas, la adopción de medidas cautelares y la ejecución forzosa del laudo


Crònica jurídica civil (artículo 8, apartados 2, 3 y 4), cuya competencia se mantiene a favor del Juzgado de Primera Instancia del lugar del arbitraje o el del lugar donde hubiere de prestarse la asistencia y al Juzgado de Primera Instancia del lugar en que deba de ser ejecutado el laudo, respectivamente, en los demás, casos la variación es significativa. Así: a.- Para el nombramiento y remoción judicial de árbitros (la remoción no se contemplaba en la ley modificada) será competente la Sala de lo Civil y de lo Penal (se entiende, como Sala de lo Civil) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde tenga lugar el arbitraje, con las particularidades que se detallan; antes la competencia correspondía al Juzgado de Primera Instancia del lugar del arbitraje. b.- Para conocer de la acción de anulación del laudo será competente la Sala de los Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde aquél se hubiere dictado. La ley reformada establecía la competencia para estos supuestos el de la Audiencia Provincial del lugar donde se hubiere dictado el laudo. c.- Se introduce un apartado nuevo (artículo 8.6) en lo referente a los laudos o resoluciones arbitrales extranjeros consistente en que para su reconocimiento será competente también la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento como opción principal. d.- En cuanto a la ejecución (exequátur) de los laudos o resoluciones arbitrales extranjeros será competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que se solicita dicha ejecución, con las particularidades que contiene la norma (antes las Audiencias Provinciales). Con esta reforma se suprime por completo la competencia de los

Juzgados de lo Mercantil posiblemente con la intención de evitar el colapso de estos Juzgados, sobre todo en el momento presente en el que ha crecido (aunque parece ser ya no tanto) el número de procesos concursales para cuyo conocimiento son competentes. Cabe reseñar, no obstante, que los Juzgados de lo Mercantil tendrán competencia para el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras, cuando éstas versen sobre materias de su competencia, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal (modificación del apartado 3 del artículo 86 ter LOPJ por la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, complementaria de la que se comenta). En resumen, las funciones de apoyo siguen residenciadas en los Juzgados de Primera Instancia con las excepciones dichas que no dejan de tener su importancia en cuanto a la celeridad del proceso arbitral, puesto que, hoy por hoy, no es lo mismo tener un asunto pendiente de trámite y/o resolución en una Audiencia Provincial o en un Tribunal Superior de Justicia. 9.- Cosa juzgada y revisión de laudos (artículo 43). Según la nueva redacción del artículo 43 se omite el término “firme” respecto del laudo. Por tanto, tras la reforma, se elimina la distinción entre laudo definitivo y firme, estableciendo que el laudo produce los efectos de cosa juzgada, aunque se ejerciten contra él las acciones de anulación o revisión, lo que supone que puede ser sometido a ejecución forzosa si no concurre cumplimiento voluntario. CONCLUSIÓN: Especialmente desde la Ley de Arbitraje de 2003 (la reformada), la institución arbitral y los procedimientos arbitrales han experimentado un notable avance. No

obstante, desde las instituciones, profesionales y demás agentes que intervienen en este tipo de resolución de conflictos, era demandada una reforma de la Ley que propiciara aún más el desarrollo del arbitraje. Veremos si la reforma de esta ley que ha sido objeto de análisis pueda servir para que los notarios, empresas, cámaras de comercio, círculos de economía, instituciones similares y los particulares a través de los profesionales que les asesoren incluyan en su contratos, estatutos, pactos, etc, etc., un número superior de cláusulas o convenios arbitrales y con ello se favorezca la difusión del arbitraje como sistema de resolución de conflictos y se extienda cada vez más la “cultura arbitral” como alternativa a la jurisdicción civil, deseo que formulamos por imperativo de “necesidad” frente al eterno problema o problemas que adolece la jurisdicción ordinaria, tantas veces denunciados y sin resolver adecuadamente a pesar del impulso de modernización dado a la Administración de Justicia.

Lleida, junio 2011.

Miguel Llena Segarra Abogado Miembro del Tribunal Arbitral de Lleida

(*) La Ley en su Disposición Adicional 2ª instaura un arbitraje administrativo, cuya regulación deja en su casi totalidad a un posterior reglamento. Podemos, no obstante, destacar algunos aspectos. Se centrará respecto a determinados conflictos de la Administración Central y Organismo públicos, entidades gestoras comunes de la Seguridad Social y otras entidades de Derecho público que reglamentariamente se determinen. Estos conflictos que denomina la ley “cuestiones relevantes”,son los que generen un gran número de reclamaciones que tengan una cuantía mínima de 300.000 euros o que una de las partes crea que sea de especial relevancia. Se resolverán por una “Comisión Delegada” del Gobierno creada para la Resolución de Controversias Administrativas, cuya resolución será vinculante para la partes a fin de que éstas adopten las medidas necesarias para solucionar el conflicto o controversia planteados, no siendo dicha resolución recurrible ante los Tribunales de Justicia.

Abril-juny 2011 | 7


Notícies

La Mutualidad de la Abogacía va tancar l’exercici 2010 amb un excedent de 34,7 milions d’euros i una rendibilitat neta del 5,73 % El president de la Mutualidad, Luis de Angulo, acompanyat del vicepresident, José María Antrás Badía, en una trobada que es va celebrar amb la premsa el 12 de maig passat, va presentar els resultats de la memòria d’activitats i el balanç de gestió de l’exercici 2010. Pel que fa a grans xifres, la Mutualidad ha tancat els comptes amb un superàvit de 34,7 milions d’euros, després d’haver destinat 15,2 milions durant l’any passat a accions solidàries a favor dels mutualistes, un 10% més que l’any anterior. La rendibilitat de les inversions s’ha situat en el 5,73% sobre els actius invertits, fet que permet retribuir els mutualistes amb el 5,15%, una xifra molt favorable si es compara amb els plans de pensions o altres productes d’estalvi i inversió que, durant l’any 2010, quan no han estat negatius, han tingut rendiments molt reduïts. Els èxits principals de l’exercici 2010 són els següents: — El nombre de mutualistes ha crescut un 5,47% fins a arribar als 163.592 al final de l’exercici. — Més de 28.000 mutualistes han augmentat les aportacions o han efectuat aportacions extraordinàries, i ho han 8 | LO CANYERET

fet gràcies a la mobilització de saldos dels seus plans de pensions des d’altres entitats cap a la Mutualidad. Un 44% més que l’any passat. — La Mutualidad ha incrementat un 10,48% el volum d’estalvi gestionat i ha arribat als 3.039 milions el 31 de desembre de 2010. — S’ha ampliat la gamma de productes amb l’assegurança Pla Universal Júnior i la cobertura de dependència. Pel que fa a les inversions, el valor comptable el 31 de desembre de 2010, entre inversions financeres i immobiliàries, va pujar a 3.153 milions, amb un augment del 13,59% respecte del 2009. D’aquest total, 448 milions corresponen a inversions immobiliàries, i els 2.704 restants, a inversions financeres.

El primer trimestre de 2011, les xifres reflecteixen un volum d’estalvi gestionat que ha augmentat fins als 3.140 milions d’euros, 100 milions més que a finals d’any, i un 10,7% més que en la mateixa data de l’any anterior. Les accions per millorar les retribucions a favor dels mutualistes passius, que es componen de la renúncia dels mutualistes actius a una part de la rendibilitat dels plans de previsió; les donacions a la Fundació que efectua la pròpia Mutualidad i els proveïdors de Privilegia, a més de la contribució que fan moltes escoles i que també gestiona la Mutualidad, representen 15,2 milions d’euros, un 10% més que l’any anterior. Aquesta partida se sotmetrà a aprovació en la pròxima Assemblea General del mes de juny.


Vida col·legial

Recull d’agenda ABRIL - JUNY 2011 ACTIVITATS JUNTA DE GOVERN 15 d’abril de 2011: Vuitena Junta de Govern del mandat 2011-2012. La presideix la vicedegana en absència del degà. 29 d’abril de 2011: Novena Junta de Govern del mandat 2011-2012. 13 de maig de 2011: Desena Junta de Govern del mandat 20112012. 19 de maig de 2011: Acte de presentació del llibre sobre Execució Penal a Catalunya. 1 de juny de 2011: Reunió dels col·legiats interessats en assistir al X Congrés de l’Advocacia Espanyola. 3 de juny de 2011: Entrevista del degà i una delegació de la Junta de Govern amb els jutges de primera instància i instrucció de la Seu d’Urgell. 3 de juny de 2011: Onzena Junta de Govern del mandat 2011-2012, celebrada a La Seu d’Urgell i oberta a tots els col·legiats residents en aquell partit judicial. Amb anterioritat a la celebració de la Junta de Govern, que va tenir lloc al saló de plens de l’Ajuntament, la Junta es va presentar a l’Alcalde de La Seu d’Urgell. 17 de juny de 2011: Dotzena Junta de Govern del mandat 20112012. ACTIVITATS DE DEGÀ 7 d’abril de 2011: Assistència al plenari del Patronat de la Fundació de la Universitat de Lleida. 12 d’abril de 2011: Assistència a la reunió de la Ponència Tècnica de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida. 13 d’abril de 2011: Assistència a la Comissió col·legial encarregada de negociar el conveni de col·laboració amb la Universitat de Lleida. 14 d’abril de 2011: Assistència al plenari ordinari del CGAE.

15 d’abril de 2011: Assistència al plenari extraordinari del CGAE convocat a instància del degà del Col·legi de Barcelona sobre la qüestió específica de l’aplicació de les Tecnologies d’informació i comunicació a l’àmbit de l’advocacia. 27 d’abril de 2011: Assistència al plenari del CICAC, a Barcelona. 28 d’abril de 2011: Lliurament de diplomes als membres de l’anterior Junta de Govern substituïts al mes de gener. 4 de maig de 2011: Reunió de la Comissió d’Estatuts i Normativa Col·legial per estudiar el projecte de nou reglament de les Comissions Delegades col·legials. 6 de maig de 2011: Plenari del CICAC, a Tarragona. Durant aquesta reunió es va procedir a l’elecció del seu nou President. Va resultar elegit el degà del Col·legi de Vic, Sr. Antoni Molas Casas, el qual ocuparà el càrrec per un període d’un any. 6 de maig de 2011: Assistència als actes de celebració de Sant Raimon de Penyafort del Col·legi de Tarragona. 10 de maig de 2011: Reunió amb el nou Delegat Territorial del Departament de Justícia a Lleida. 12 de maig de 2011: Assistència al lliurament de les orles acadèmiques a la promoció de dret d’enguany. 13 de maig de 2011: Assistència a la reunió dels mutualistes per designar representants davant de l’assemblea de la Mutualidad General de la Abogacía. 17 de maig de 2011: Assistència a la reunió de la Ponència Tècnica de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida. 18 de maig de 2011: Reunió del degà amb els presidents dels Tribunals Arbitrals de Lleida i de Barcelona, Srs. Josep Pol i Jesús de Alfonso, per tractar de la col-

laboració entre aquestes entitats. 19 de maig de 2011: Acte de presentació del llibre sobre Execució Penal a Catalunya. 20 de maig de 2011: Assistència a la reunió de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, a Barcelona. 20 de maig de 2011: Assistència al dinar celebrat amb motiu de la jubilació de l’Advocat de l’Estat Sr. Javier Aquilue. 30 de maig de 2011: Reunió amb la Consellera de Justícia i els representants dels diferents operadors jurídics amb motiu de la seva primera visita oficial a Lleida. 31 de maig de 2011: Participació en la tertúlia de Ràdio Lleida. 14 de juny de 2011: Assistència a la reunió de la Comissió de relacions amb l’Administració de Justícia del CICAC, a Barcelona. 15 de juny de 2011: Assistència al plenari del CICAC, a Barcelona. 20 de juny de 2011: Reunió del Consell Editorial de la revista Lo Canyeret. 21 de juny de 2011: Assistència a la reunió de la Ponència Tècnica de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida. 30 de juny de 2011: Assistència a la reunió de la Comissió de relacions amb l’Administració de Justícia del CICAC, a Barcelona. ACTIVITATS DIPUTADA PRIMERA 12 d’abril de 2011: Reunió de la Comissió de Formació del CICAC. 4 de maig de 2011: Participació en el Taller: Sortides Professionals Dret dins les Jornades d’Orientació Professional de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida. 19 i 20 de maig de 2011: Assistència als XXX Encuentros de Escuelas de Práctica Jurídica de España a Barcelona. Abril-juny 2011 | 9


Vida col·legial 25 de maig de 2011: Reunió de la Comissió col·legial encarregada de negociar el conveni de collaboració amb la Universitat de Lleida. 31 de maig de 2011: Reunió de la Comissió de Formació del CICAC. 27 de juny de 2011: Reunió de la Comissió de Formació del CICAC. 2 de juny de 2011: Assistència als actes del Dia de les Esquadres a la Seu Vella. 8 de juny de 2011: Assistència a la inauguració de l’ascensor Plaça Sant Joan-Jutjat. 14 de juny de 2011: Reunió celebrada amb tots els professors de l’Escola de Pràctica Jurídica per informar del procés de negociació amb la Universitat de Lleida, amb l’assistència del Degà. 30 de juny de 2011: Reunió de la Comissió de Formació i Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi. ACTIVITATS DIPUTADA SEGONA 1 d’abril de 2011: Reunió de la Comissió de Torn d’Ofici del Collegi. 7 d’abril de 2011: Reunió de la Comissió de Torn d’Ofici del CICAC. 8 d’abril de 2011: Reunió de la Comissió de Torn d’Ofici del Collegi. 28 d’abril de 2011: Reunió de la Comissió de Torn d’Ofici del Collegi. 4 de maig de 2011: Participació en el Taller: Sortides Professionals Dret dins les Jornades d’Orientació Professional de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida. 6 de maig de 2011: Reunió de la Comissió de Torn d’Ofici del Collegi. 20 de maig de 2011: Reunió de la Comissió de Torn d’Ofici del Collegi. 24 de maig de 2011: Reunió de la Subcomissió d’estrangeria del CICAC. 6 de juny de 2011: Reunió de la Comissió de Torn d’Ofici del Col10 | LO CANYERET

legi. 20 de juny de 2011: Reunió de la Comissió de Torn d’Ofici del CICAC. 21 de juny de 2011: Reunió de la Comissió de Torn d’Ofici del Collegi. ACTIVITATS DIPUTAT TERCER 8 d’abril de 2011: Reunió de la Comissió de Deontologia del Collegi. 20 de maig de 2011: Reunió de la Comissió de Deontologia del Col·legi. 26 de maig de 2011: Reunió de la Junta de la CPA (Associació de Col·legis Professionals). 10 de juny de 2011: Reunió de la Comissió de Deontologia del Collegi. ACTIVITATS DIPUTADA QUARTA 13 d’abril de 2011: Reunió de la Comissió de la Llengua Catalana del CICAC, hi assisteix la companya Antònia Forrellad. 28 d’abril de 2011: Reunió de la Comissió de Cultura del Col·legi. 5 de maig de 2011: Reunió de la Comissió de Llengua del Col·legi. 19 de maig de 2011: Reunió de la Comissió de la Llengua Catalana del CICAC, hi assisteix la companya Antònia Forrellad. 2 de juny de 2011: Reunió informativa convocada per la Subdelegació del Govern de Lleida, a fi de tractar les mesures aprovades pel Govern al RDL 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regulación y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas. 11 de juny de 2011: Reunió de la Junta Directiva de l’Associació Joves Advocats de Catalunya (JAC) al Col·legi. 16 de juny de 2011: Reunió de la Comissió de la Llengua Catalana del CICAC, hi assisteix la companya Antònia Forrellad. 22 de juny de 2011: Reunió de la Comissió de Cultura del Col·legi. 30 de juny de 2011: Reunió de la Comissió de Llengua del Col·legi.

ACTIVITATS DIPUTAT CINQUÈ 20 de juny de 2011: Reunió del Consell Editorial de la revista Lo Canyeret ACTIVITATS DIPUTADA SISENA 13 de maig de 2011: Primera reunió de la Comissió de Comunicació del Col·legi, amb l’assistència del Degà. 25 de maig de 2011: Reunió de la Comissió de Comunicació del Col·legi. 9 de juny de 2011: Reunió de la Comissió de Família del Col·legi. ACTIVITATS BIBLIOTECÀRIA 15 d’abril de 2011: Reunió de la Junta Directiva del Fons Mutual del Col·legi. 6 de maig de 2011: Reunió de la Comissió d’Honoraris del Col·legi. 13 de maig de 2011: Reunió de la Junta Directiva del Fons Mutual del Col·legi. 20 de maig de 2011: Reunió de la Comissió d’Honoraris del Col·legi. 10 de juny de 2011: Reunió de la Junta Directiva del Fons Mutual del Col·legi. 10 de juny de 2011: Reunió de la Comissió d’Honoraris del Col·legi. ACTIVITATS TRESORESA 6 d’abril de 2011: Reunió de la Comissió d’Avaluació i Seguiment del Protocol d’assistència a les dones en situació de violència masclista al municipi de Lleida (CAIS). 18 de maig de 2011: Reunió de la Comissió de Drets Humans i Estrangeria del Col·legi. 26 de maig de 2011: Reunió de la Subcomissió d’estrangeria del CICAC. 1 de juny de 2011: Reunió de la Comissió de Drets Humans i Estrangeria del Col·legi. 2, 3 i 4 de juny de 2011: Assistència al XXI Encuentro de la Abogacía sobre Derecho de Extranjería y Asilo a Madrid. 21 de juny de 2011: Reunió amb el Casal de la dona (Ajuntament de Lleida).


Vida col·legial ACTIVITATS SECRETÀRIA 6 d’abril de 2011: Reunió de la Comissió de Mediació del CICAC. 12 d’abril de 2011: Reunió de la Comissió de Mediació del Col·legi. 15 d’abril de 2011: Reunió de la Junta Directiva del Fons Mutual del Col·legi. 10 de maig de 2011: Reunió de la Comissió de Mediació del Col·legi.

13 de maig de 2011: Reunió de la Junta Directiva del Fons Mutual del Col·legi. 7 de juny de 2011: Reunió de la Comissió de Mediació del Collegi. 10 de juny de 2011: Reunió de la Junta Directiva del Fons Mutual del Col·legi.

Subcomissió de VIDO del CGAE, en representació del CICAC. 22 de juny de 2011: Reunió de la Comissió de Mediació del Collegi. 28 de juny de 2011: Reunió de la Comissió de Mediació del Collegi.

16 de juny de 2011: Reunió de la

Cens col·legial ALTES I BAIXES DES DE L’1 D’ABRIL AL 30 DE JUNY DE 2011 ALTES EN EXERCICI

1762 Jackelin Felicitas Hernández Romero

1745 Anna Pampalona Niubó

1763 Nuria Maria Calixto Ortiz

1753 Juli Markalan Torres

1764 Raquel Pemán Llena

1756 Jaime Soler Miró

1765 Maria Sala Sender

1758 Brigida Lorena Cazorla Módol

1766 Meritxell Genao Labarta

BAIXES

1768 José Antonio Lomas Botia

1767 Núria Agulló Salvà

1588 Marta Abajo Obiols

1772 Pilar Pijuan Fornells

1769 Pilar Casanova Navarro

1741 Enrique Vicente Añaños (†)

1770 Laura Agustí Gruas

1515 Gerard Guiu Ribé

ALTES SENSE EXERCICI

PASSEN A NO EXERCENT 938 Eva Bellet Sanfeliu 1455 Maria Arroyo Bellostas

1771 Estela Torres Plaza

1750 Yolanda Mambrillas Finestre 1751 Laura Tribo Farnell 1752 David Codina Relais

EN RECORD DEL COMPANY QUE ENS HA DEIXAT

1754 Mª Inmaculada Bascuñana García

El nostre afectuós record pel company que ens ha deixat i la seva família:

1755 Mónica Iciar Cami Roca 1757 Miquel Padilla Diaz

Enrique Vicente Añaños

1759 Angelia Gabriela Muñoz Ruiz

col·legiat no exercent (17 de maig de 2011)

1760 Mª Carmen Gracia Larrosa 1761 Maria Teresa Chamorro Martín

REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE LLEIDA ALTES DE L’1 D’ABRIL AL 30 DE JUNY DE 2011

SECCIÓ DE SOCIETATS MULTIDISCIPLINARS

BAIXES DE L’1 D’ABRIL AL 30 DE JUNY DE 2011

SECCIÓ DE SOCIETATS PROFESSIONALS D’ADVOCATS

Cap alta

SECCIÓ DE SOCIETATS PROFESSIONALS D’ADVOCATS

Núm. 24: TORRES ADVOCATS I ASSESSORS

Cap

Data d’alta: 3 de juny de 2011 Abril-juny 2011 | 11


Vida col·legial

Comissió de la Llengua Catalana Premi ANTONI BERGÓS La Comissió de la Llengua Catalana va proposar a la Junta de Govern del Col·legi la convocatòria d’aquest premi honorífic per distingir les persones que, dins d’aquest món jurídic i judicial, s’hagin significat en la seva trajectòria per actuar en llengua catalana.

NOTES LINGÜÍSTIQUES Euro cent i cèntim L’article 3 Dos de la Llei 46/1988, de 17 de desembre, sobre introducció de l’euro (BOE de 18 de desembre) estableix la denominació oficial de la moneda: Artículo 3. Sustitución de la peseta por el euro. Uno. Desde el 1 de enero de 1999, inclusive, la moneda del sistema monetario nacional es el euro, tal y como esta moneda se define en el Reglamento (CE) 974/98, del Consejo, de 3 de mayo. Dos. El euro sucede sin solución de continuidad y de modo íntegro a la peseta como moneda del sistema monetario nacional. La unidad monetaria y de cuenta del sistema es un euro. Un euro se divide en cien cents o céntimos. Los billetes y monedas denominados en euros serán los únicos de curso legal en el territorio nacional. En la traducció de la Llei 46/1988, suplement del BOE en llengua catalana, de 15 de gener de 1999, hi podem llegir: Un euro es divideix en cent cents o cèntims. La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, pel que fa a la llengua catalana, recomana de fer servir el terme cèntim de manera més usual. Per tant, podem usar tant l’un com l’altre. En un mateix text, però, cal usar sempre la mateixa denominació.

Antònia Forrellad Bracons Advocada. Membres de la Comissió de la Llengua Catalana 12 | LO CANYERET

Convocatòria del Premi ANTONI BERGÓS, de normalització de la llengua catalana en el món jurídic i judicial Antoni Bergós, degà del Col·legi de l’Advocia de Lleida entre 1931 i 1934, va tenir un relleu destacat en la vida lleidatana, tant en el terreny polític, com en el cultural i social. Amb aquest premi volem honorar la seva figura i, en la seva, la de tots els advocats que amb la seva tasca diària han impulsat i impulsen l’ús de la llengua catalana. Malgrat que l’ús del català, a hores d’ara, hauria d’estar totalment normalitzat, l’experiència diària mostra que encara som lluny d’aconseguir que el català sigui la llengua vehicular en la vessant jurídica i judicial. La Junta de Govern del Col·legi, a iniciativa de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi, convoca aquest premi honorífic per distingir les persones que, dins d’aquest món jurídic i judicial, s’hagin significat en la seva trajectòria per actuar en llengua catalana. BASES CONVOCANT. El premi Antoni Bergós és convocat per la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Lleida. OBJECTE. L’objecte del premi és reconèixer la feina en defensa de la llengua catalana dels diversos professionals del món jurídic i judicial que exerceixen dins de l’àmbit territorial del Col·legi de l’Advocacia de Lleida. PREMI. El premi és honorífic i té caràcter anual. Consisteix en un diploma que acredita aquest reconeixement i en un obsequi. PERSONA PREMIADA. La persona premiada s’ha de trobar entre els professionals jurídics i judicials de l’àmbit territorial del Col·legi i dels diversos partits judicials d’aquest àmbit. JURAT. El jurat és format per cinc persones: tres membres nomenats per la Junta de Govern i dos membres nomenats per la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi. PROCEDIMENT. Tots els col·legiats del Col·legi de Lleida poden presentar per escrit candidatures raonades a la Comissió de Llengua Catalana des de l’endemà de ser convocat el premi fins el darrer dia hàbil del mes de febrer de l’any de l’atorgament. ATORGAMENT. El jurat ha d’acordar per majoria a qui concedeix el premi i ho notificarà a la persona guanyadora fins dues setmanes abans del lliurament del premi. LLIURAMENT. El lliurament del premi tindrà lloc en la seu del Collegi, el dia de Sant Jordi, en un acte públic expressament convocat amb aquest fi. Lleida, 23 d’abril de 2011


Vida col·legial

Comissió de Formació Continuada i Escola de Pràctica Jurídica ESCOLA DE PRÀCTICA JURÍDICA JUDICIS SIMULATS Un curs més, els alumnes de l’Escola han preparat per posar en escena tot un seguit de judicis simulats en les matèries de civil, mercantil, matrimonial i penal. Els judicis han estat plantejats i coordinats pels professors de les diferents matèries o bé s’han fet dins el marc del conveni de col·laboració atorgat per l’Escola Judicial i pel Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya. En aquest darrer supòsit les simulacions es van fer a l’Escola Judicial, el passat dia 16 de maig, la nostra Escola va tenir com a contraris alumnes de les Escoles de Pràctica Jurídica de Terrassa, Sabadell i Granollers. Des de la direcció de l’Escola es valora molt positivament l’expe-

Simulació civil

riència, com a eina d’aprenentatge per als futurs lletrats. XXX TROBADES D’ESCOLES DE PRÀCTICA JURÍDICA El Col·legi d’Advocats de Barcelona va acollir del 18 al 20 de maig la XXX edició de les Trobades d’Escoles de Pràctica Jurídica, jornades

que organitza el Consejo General de la Abogacía Española amb la col·laboració de l’ICAB. Més de 130 advocats i professionals de la Justícia es van reunir per analitzar l’entrada en vigor de la Llei d’Accés, el pròxim 31 d’octubre, la seva posada en funcionament i el paper de les escoles i la

Escola Judicial

Abril-juny 2011 | 13


Vida col·legial formació dels advocats en el futur, tema central d’aquesta edició. Però també es van plantejar altres aspectes d’interès com la formació conjunta del CGPJ i del CGAE, i la metodologia en la formació dels jutges. En els tallers de preparació de les conclusions també es va debatre sobre si el Màster d’accés a l’advocacia habilita o no per al torn d’ofici. En aquest sentit, les Escoles de Pràctica Jurídica consideren que hauria d’habilitat per exercir en el torn d’ofici a excepció d’aquells àmbits en els quals actualment es requereix una formació específica.

Inauguració de les jornades

La principal conclusió d’aquestes XXX Trobades és que les Escoles de Pràctica Jurídica aposten per continuar potenciant la formació pràctica per evitar que el Màster preparatori de l’examen d’accés a l’advocacia es converteixi en un any més del grau en dret.

FORMACIÓ CONTINUADA Durant el segon trimestre de l’any la Secció de Formació Continuada del nostre Col·legi en col·laboració amb Iurisline, Línia de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana, ha programat les següents activitats, que s’han pogut seguir per videoconferència a la sala d’actes del Col·legi o bé per videostreaming des del despatx. CONFERÈNCIA PROBLEMÀTICA DELS CRITERIS DE CÀLCUL DE LA PENSIÓ D’ALIMENTS: UNA APROXIMACIÓ A LA UTILITZACIÓ DE MITJANS INFORMÀTICS Organitzada pel Col·legi d’Advocats de Barcelona. Videostreaming en diferit. CONFERÈNCIA CANVI JURISPRUDENCIAL: EL MER RETARD EN EL PAGAMENT SÍ ÉS CAUSA DE DESNONAMENT. Organitzada pel Col·legi d’Advocats de Barcelona. Va tenir lloc el dia 7 d’abril. Videostreaming en diferit. 14 | LO CANYERET

Taula rodona conclusions: Ignacio Amiliba Barbara, Enrique García Echogoyen, Carme Juanós Amperi i Josep Ma. Pino Prada

VERMUT EL RÈGIM DE LA PROPIETAT HORITZONTAL A CATALUNYA

PAGAMENT PER ADJUDICACIÓ DE LA FINCA PEL BANC EXECUTANT

Organitzada pel Col·legi d’Advocats de Sabadell i l’Editorial Tirant lo Blanch. Va tenir lloc el 27 d’abril. Videostreaming.

Organitzada per la Comissió de Formació del Col·legi i l’Editorial Tirant lo Blanch. Va tenir lloc el 24 de maig. Presencial.

CONFERÈNCIA DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIAL DESPRÉS DE LA REFORMA DE LA LO 5/2010

C O N F E R È N C I A AS P E C T E S PRÀCTICS DE LA PROVA PENAL

Organitzada pel Col·legi d’Advocats de Barcelona. Va tenir lloc el dia 5 de maig. Videostreaming. VERMUT EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA. ESTUDI COMPARATIU DE LES DIVERSES RESOLUCIONS EN MATÈRIA DE CANCEL·LACIÓ D’HIPOTECA PER DACIÓ EN

Organitzada pel Col·legi d’Advocats de Terrassa. Va tenir lloc el 9 de juny. Videostreaming. JORNADA QÜESTIONS PRÀCTIQUES DE LA DEFENSA LLETRADA D’UN ESTRANGER Organitzada pel Col·legi d’Advocats de Vic. Va tenir lloc el 17 de juny. Videostreaming.


Vida col·legial

Comissió de Cultura GRUP DE TEATRE TALIÓN Cada any, el grup de teatre del Col·legi fa vàries representacions a benefici de diferents entitats que destaquen per la seva tasca social, la recaptació íntegra d’aquestes representacions es lliurà a les entitats en qüestió. El dia 13 d’abril va tenir lloc, a la sala d’actes del Col·legi, el lliurament d’aquestes aportacions a les següents entitats: • AECC-Catalunya contra el càncer de Lleida

• Associació DOWN Lleida

• Projectes del Pare Rafael de Sivatte, a El Salvador.

Sr. Manuel López Morell, president

Sra. Pilar Sanjuán, presidenta

Sra. Dorita Español, Grup de Tercer Món de la Parròquia Sant Ignasi de Lleida

de dret civil de la UdL; Diego Gutiérrez, magistrat; Ròmul Llaveria,

director Zona Lleida IberCaja i de la companya, Pilar Sánchez.

EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA A DEBAT Aquesta Comissió amb la collaboració de IberCaja i la Facultat de Dret de la Universitat de Lleida, van organitzar el passat dia 16 de juny una taula rodona sobre l’Execució Hipotecària per tractar dels problemes i les alternatives al model hipotecari actual. Amb la intervenció del nostre Degà, Simeó Miquel; Carles Florensa, catedràtic

Comissió de Dret Laboral i Seguretat Social La Comissió va considerar interessant, donada l’actualitat del tema, organitzar una conferència sobre “L’acomiadament objectiu per causes econòmiques”, a càrrec del Sr. Gumersindo Manso

Abizanda, jutge del Jutjat Social núm. 8 de les Palmas. El ponent al llarg de la seva exposició va fer referència a la més recent jurisprudència del Tribunal Suprem sobre aquest tema.

La conferència va tenir lloc el dia 7 d’abril, es va obrir a altres collectius de la ciutat i també es va oferir per videoconferència a les resta de Col·legis d’Advocats de Catalunya.

Comissió del Torn d’Ofici Aquesta Comissió va organitzar el passat 31 de maig una conferència per tractar de l’Acte de conciliació administratiu previ per a l’evitació del procés en la via social, a càrrec dels advocats Jaume Travé i Alexandre de Sárraga. Abril-juny 2011 | 15


Vida col·legial DOCUMENTS SOBRE EXECUCIÓ PENAL El 19 de maig, a la Sala d’actes del Col·legi, va tenir lloc la presentació del llibre “Documents sobre Execució Penal” editat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Aquesta obra és fruit del grup de treball creat l’any 2007, a iniciativa de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Catalunya, per tal d’estudiar, divulgar i aplicar pautes d’actuació comunes en la tramitació dels procediments d’execució penals. L’acte va comptar amb la presència del President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sr. Miguel Ángel Gimeno Jubero; del nostre Degà, Sr. Simeó Miquel Roé; del President de l’Audiència Provincial de Lleida, Sr. Francesc Segura; de la Directora del Centre d’Estudis Jurídics i formació Especialitzada, Sra. Roser Bach Fabregó i de la magistrada de l’Audiència Provincial de Lleida, Sra. Lucia Jiménez Márquez.

DIADA DEL CÀNCER El passat dia 2 de juny l’Associació Espanyola contra el Càncer va installar davant dels Jutjats una taula en el dia de la Postulació anual en pro d’aquesta causa.

Podeu baixar-vos l’obra des de la web col·legial (Atenció al Col·legiat - Documents i Serveis d’Interès).

Racó de cuina RECEPTA NÚM. 9

el bacallà i el sofregit, els remeneu una mica i ja hi podeu tirar l’arròs, i a continuació l’aigua corresponent la per fer l’arròs. Hi poseu un bri sa i ho deixeu bullir 14 de safrà min minuts o fins que l’arròs la cassola on hi ha el es estigui al vostre gust. Ja bacallà i es remena e el podeu servir i és un tot. No cal més sal p plat per fer plat únic i que la que ja porta u simple amanida. una el bacallà. E safrà cal escalfar-lo El Per una altra banda :// pe per poder-lo, entre les .h co o s’agafen els caragols a rde al re t bac e.bl o nman mans, fer-lo pols. c ogsp z ot.com/2010/04/arro (12-13 per cap), millor L’arròs aabans de posar-lo a la que siguin bovers i els cassola cal posar-lo en un colador i poseu en aigua freda en un recipassar-lo per davall de l’aixeta amb pient i al foc. Tot seguit s’obre el aigua freda perquè així marxa el foc lentament i veureu com els caragols van sortint. El foc no pot polsim que el fa pastós. ésser ràpid. Quan vegeu que els Mercè Vilagrasa Boldú caragols ja han sortit, els renteu Advocada sota l’aigua de l’aixeta, ven refrehttp://lamerce-cuina.blogspot.com gats. Els tireu a la cassola on hi ha

Preparació:   S’agafa una cassola amb una mica d’oli d’oliva, s’hi posa el bacallà i es sofregeix una miqueta. En una paella es fa el sofregit amb la ceba, els alls i el julivert. Es tritura ben menut. El sofregit es tira a 16 | LO CANYERET

p htt

Ingredients: • Bacallà salat i esqueixat, uns 50 grams per persona • Una ceba grossa i seca • Dos/tres grans d’alls secs • Julivert • Caragols • Safrà

tm l

Arròs amb bacallà


Crònica jurídica civil

Las causas de desheredación en el Código civil de Cataluña El Art. 451-17 CCCat, en su punto primero, establece que el causante puede privar a los legitimarios de su derecho a la legítima “si en la sucesión concurre alguna causa de desheredación”, pasando a enumerar en su punto segundo dichas causas. La condición de “si en la sucesión concurre alguna causa de desheredación” hace que no cabe fundar la desheredación en otras causas que las enumeradas, aunque sean de mayor gravedad, ni en motivos análogos. Es de re1 saltar la STS del 28 junio de 1993 al afirmar que “se trata, pues, de una enumeración taxativa, de un numerus clausus de causas de desheredación, sin posibilidad de analogía, ni de interpretación extensiva, ni siquiera de argumentación de minoris ad maioren.” La interpretación de las causas de desheredación tiene, quiérase a no, unos perfiles y unos requisitos muy concretos que en la práctica hacen muy difícil su estimación, buena prueba de ello, son: la STS 9 de octubre de 1975 en que se declara incierta y no probada la causa de desheredación por injurias graves vertidas por el hijo desheredado en el transcurso de unos procedimientos judiciales contra su padre al estimarse que sus manifestaciones “han sido emitidas, de acuerdo con la tesis sostenida en nombre del desheredado, únicamente en defensa, mas no injuriantes, de los derechos de que éste se creía asistido en pretendida justificación de sus asertos y pretensiones mantenidas en los relacionados procedimientos judiciales, declaraciones todas ellas de hecho, que, al no haber sido combatidas por la vía adecuada en el recurso, han quedado incólumes en casación, los cuales ponen de manifiesto que el desheredado no tuvo el propósito de agraviar el honor de su progenitor, y que, por ende, falta el animus injuriandi, cuya existencia es necesaria para

viabilizar la acción de desheredación”; la SAP de Barcelona, Sección 11, en su sentencia de 2 fecha 20 de septiembre de 2002, en un caso en que el objeto de la demanda era la declaración de ineficacia de la causa de desheredación que invocó el padre de las actoras respecto de éstas en su testamento y, en consecuencia, la reclamación de la legítima, en el fundamento de derecho tercero de su sentencia, manifestó que: “El texto del Art. 369 [CS]exige la expresión de la causa y el testador solo citó como causa de desheredación la recogida en el Art. 11.2, que requiere una sentencia firme que en este supuesto no se ha producido, siendo de interpretación restrictiva las disposiciones relativas a la desheredación, Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Septiembre de 1975, el recurso no puede prosperar, lo que lleva a la confirmación de la sentencia 3 apelada”. La taxatividad exigida, es decir, la no flexibilidad de interpretación de la causa enjuiciada en concreto, no busca otra cosa que la protección del sistema legitimario que, aún así, se encuentra cada vez más debilitado. Un ejemplo de ello es la STS de 30 de septiembre de 4 1975 que valorando los diversos elementos de prueba aportados al juicio, dictamina la no existencia de malos tratos a la que aludía el testamento y matiza que “al ser precisa la prueba de tales hechos por parte de quienes pretendan obtener la declaración de su eficacia, cosa que no se ha realizado en el presente caso, es indudable que dicho Juzgador no violó el mencionado precepto, sino que lo aplicó correctamente, sobre todo cuando estas causas deben interpretarse restrictivamente por aplicación del principio general de derechos odiosa sunt restringenda y porque de otra forma se podría dar al traste con todo el sistema

legitimario establecido a favor de los hijos”. Sobre la interpretación restrictiva de las causas de desheredación, cabe pensar que una cosa es que la sanción o pena civil en que consiste la desheredación haya de comportar una interpretación estricta y taxativa de las causas legales que puede motivarla, y otra muy diferente es que la valoración de la prueba conducente a la demostración de la existencia de la causa de desheredación se haya de hacer con criterios también rigurosos. Por ello, debería prevalecer un criterio de flexibilidad atendiendo a que algunos de los hechos en que se fundamenta ciertas causas de desheredación se producen en entornos reducidos o privados, como puede ser el ámbito doméstico, de tal manera que solamente son los integrantes del núcleo familiar o las personas que hayan tenido acceso a él, por diferentes motivos, los que podrían dar razón de los secretos de familia que allí se generan. 5

REBOLLEDO VARELA, entiende que el sistema restrictivo es coherente con el sistema legitimario, considerándose tradicionalmente que es el único modo de evitar la incertidumbre y el peligro de la arbitrariedad pues, efectivamente, una interpretación amplia de las causas de desheredación podría suponer en la práctica un quebrantamiento de la legítima. Puntualizando que también debería tenerse en cuenta, cuando se tiene que resolver un problema de desheredación de un descendiente legitimario, a la hora de analizar si la causa relacionada por el testador se corresponde o no con una de las taxativamente recogidas en la ley. Una cosa es una interpretación amplia o extensiva a supuestos no contemplados en las causas legales de desheredación y otra diferente es la interpretación de las mismas adecuándose al Abril-juny 2011 | 17


Crònica jurídica civil tiempo y a la realidad social en la que van a ser aplicadas. Doctrina y jurisprudencia son poco formalistas en cuanto al modo de expresar la causa de desheredación, llegando incluso a admitirse como válida aquélla en que aún sin precisar el hecho en que se funde ni referirse a una causa legal genérica ni específicamente determinada, las palabras con las que el testador se exprese sean suficientemente explícitas para hacer entender que se refirió a hechos ocurridos calificados por la ley como causa de desheredación, y ello en aras de preservar a ultranza la voluntad de aquél. Ahora bien, en cualquier caso lo que ha de aparecer claro es la existencia de tal voluntad de desheredar. Así, si se dice: “Nada deja a sus hijos en concepto de legítima por haberles dado en vida bienes que cubren con exceso la misma, a pesar de no merecerlo por el comportamiento que han tenido con el testador”, de esta exposición se infiere precisamente lo contrario, es decir, no que se priva a los hijos de su derecho a la legítima, sino que ya se les ha pagado en vida, careciendo de relevancia a tales efectos el reproche que se les hace por su conducta. Al no haberse referido al mismo el testador como causa de privación de la legítima, no puede hablarse de 6 desheredación. Las causas de desheredación deben ser anteriores a la muerte del causante y consignadas en testamento, refiriéndose sólo a los legitimarios, por lo tanto no operan en la sucesión ab intestato. I Primera causa Las causas de indignidad que establece el Art. 412-3 Serán considerados indignos aquellos que cometan actos dolosos, con intención de dañar, tanto física como moralmente al causante o el círculo más intimo y cercano de éste, como puede ser su cónyuge o la persona que conviva en pareja estable, descendientes o ascendientes. El CCCat ha desglosado, para mayor claridad, las causas de indignidad que ya preveía el CS, en concreto en el apartado 4 del Art. 18 | LO CANYERET

11, generalizando y no limitando, los delitos contra los derechos y deberes familiares. Asimismo, contempla la indignidad sucesoria para aquellos sujetos que hayan cometido delitos de lesiones graves, condenados en firme en juicio penal, de torturas, contra la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, contra el causante, su cónyuge o pareja, o algún descendiente o ascendiente del mismo. La remisión en bloque que hace el Art. 451-17.2.a) a las causas de indignidad establecidas en el Art. 412-3, no significa que todas las causas de indignidad puedan ser causas de desheredación: el homicidio del causante hace indigno al culpable de su muerte (Art. 412-3) pero no puede ser causa de desheredación porque sólo el causante puede desheredar. Para que funcione como causa de desheredación, la que también es de indignidad, debe tener lugar en vida del causante y éste la ha de conocer y ser capaz de otorgar 7 el acto en donde invocarla. Sin embargo, sigue pudiendo actuar como causa de indignidad, por lo que cabría que lo alegara persona interesada para privar de legítima que no fuera el causante, para que rigiera exclusivamente la regulación de la indignidad. 8

GÓMEZ POMAR razona que, de hecho, con el l´aggiornamento y la ampliación de las causas de 9 indignidad, la novedad más importante del régimen del Libro Cuarto respecto del CS es seguramente la alteración de la ubicación sistemática del tratamiento de las prohibiciones de recibir por testamento que, de estar reguladas en sede de institución de heredero (Art. 147 CS), pasan a reunirse con la indignidad sucesoria en el Título de las disposiciones generales sobre las sucesiones. Dentro del conjunto de causas que establece el Art. 412-3 CCCat, se podrían distinguir tres categorías de motivos de indignidad: en primer lugar, las conductas penalmente relevantes y penalmente castigadas, del favorecido contra la persona o los derechos personales del causante o de las personas

más próximas por razones de parentesco o por razones familiares; en segundo lugar, las conductas delictivas o, al menos ilícitas, en el ámbito familiar del causante; finalmente, las conductas atentatorias contra la libertad testamentaria o que pongan en peligro la integridad y la autenticidad de la voluntaria testamentaria del causante. II Segunda causa La denegación de alimentos al testador o a su cónyuge o conviviente en pareja estable, o a los ascendientes o descendientes 10 del testador, en los casos en que existe la obligación legal de prestárselos. El que sin motivo legitimo consiente que sus padres o descendientes carezcan de lo necesario para subsistir, no es digno de tomar parte alguna de sus bienes, sean muchos, por imprevistos cambios de fortuna, o pocos, como será lo más frecuente. La obligación de alimentos entre parientes tiene carácter autónomo y naturaleza personalísima. El carácter autónomo implica hacer referencia a las fuentes de la obligación de alimentos: voluntaria o legales. La obligación alimentaría, supone la existencia de dos partes, una acreedora que ha de reunir, aunque sea hipotéticamente la condición de necesitado, y otra deudora que ha de tener los medios y bienes suficientes para atender la deuda. Los alimentos a los que se refiere esta causa son lógicamente los alimentos entre parientes en la forma señalada en el Capítulo VII del Título III del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia (Ley 25/2010, de 29 de julio, DOGC 5686 del 5 de agosto de 2010). Los cónyuges, los descendientes, los ascendientes y los hermanos están obligados a prestarse alimentos (Art. 2372 CCCat). La obligación legal de prestárselos se dará cuando exista 11 una situación de necesidad; que se haya producido una reclamación extrajudicial del testador en 12 petición de los alimentos y el


Crònica jurídica civil legitimario se los hubiese nega13 do sin motivo legítimo y, como consecuencia de ello, se llegue a presentar la correspondiente reclamación judicial. Tiene derecho a reclamar alimentos sólo la persona que los necesita o, en su caso, su representante legal y la entidad pública o privada que lo acoja, siempre que la necesidad no derive de una causa que le sea imputable, mientras la causa subsista (Art. 237-4 CCCat). 14

ARROYO I AMAYUELAS recuerda que las necesidades son personales de quien reclama y, por tanto, en la petición no pueden incluirse los miembros de la familia que tiene a su cargo el demandante que, en todo caso, ya están legitimados para reclamar alimentos por sí solos a quien legalmente corresponda.

viene exigiendo: una situación de necesidad económica por parte del testador; una reclamación de ayuda o de alimentos al legitimario descendiente obligado a prestarlos y una negativa injustificada de éste, siempre deberán de darse en el momento del otorgamiento del testamento, pues, de darse una situación sobrevenida posteriormente de mejor fortuna del causante y, por consiguiente, dejase bienes a su fallecimiento, es decir, existiera relictum, no neutralizaría 17 la cláusula de desheredación. La petición de alimentos por parte del ascendiente no necesariamente deberá ser judicial, será suficiente una reclamación extrajudicial que, de recibirse la negativa por parte del descendiente de prestarlos, será causa suficiente de desheredación.

Esta delimitación subjetiva, bastante amplia comparada con otros ordenamientos, parte de la idea –como el caso de la letra c)– que la ofensa contra la pareja o contra un miembro de la familia a la que pertenece el causante es tan grave como la que se perpetra contra el 16 mismo causante.

De no existir tal petición pero siendo conocida por el legitimario la situación de necesidad del ascendiente, a pesar de que la mayoría de las Audiencias Provinciales interpretan que para que exista la causa de desheredación debe existir una reclamación de alimentos y posterior denegación por parte del legitimario, REBO18 LLEDO VARELA considera que la exteriorización evidente y cierta del estado de necesidad de asistencia física y/o económica conocida por el descendiente obligado a prestar alimentos y la pasividad del mismo, debe ser considerada causa de desheredación a pesar de no existir una petición expresa de los alimentos que dé origen a una negativa ilegítima, pues ha de considerarse que el deber de alimentos de los hijos hacia sus ascendientes surge desde el mismo momento en que tienen conocimiento claro del estado de necesidad y de la urgencia de prestar los cuidados y atenciones necesarias sin que tengan que ser requeridos para ello sin que, en todo caso, la reclamación de alimentos haya de ser realizada necesariamente por el ascendiente sino que, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, puede ser realizada en su interés por un tercero.

La concurrencia de los tres requisitos que la jurisprudencia

La negativa injustificada por parte del legitimario a prestar alimentos

El Art. 237-6 CCCat establece un orden de reclamación en el caso de que exista una pluralidad de personas obligadas, debiéndose exigir primero al cónyuge, seguidamente a los descendientes a continuación a los ascendientes, según el orden de proximidad en grado y, por último a los hermanos. Si los recursos o las posibilidades de las personas primeramente obligadas no resultan suficientes para la prestación de alimentos, en la medida en que corresponda, en la misma reclamación pueden solicitarse alimentos a las perso15 nas obligadas en grado posterior. La norma incluye tanto el caso en que algún descendiente o progenitor del causante ha desatendido sus obligaciones legales de alimentos hacia el propio causante que deshereda como las que tenía hacia otras personas, siempre que al mismo tiempo estas personas estén vinculadas con el causante.

puede ser expresa o tácita. El Art. 451-17. b) CCCat configura como causa de desheredación la denegación de alimentos en los casos en que existe la obligación legal de prestarlos, ello implica que sólo se consideren como motivos legítimos los del Art. 237.13 CCCat. Expresamente se producirá la negativa cuando existiendo la reclamación por parte del necesitado, el obligado se negare a ello sin causa justificada, por lo que una sentencia condenatoria de alimentos supondrá ya causa de desheredación. La tácita se originará cuando el obligado, sin existir petición alguna por parte del alimentista, obviase el auxilio aun conociendo la necesidad. Esta desatención de dar alimentos abarca al propio causante como a las personas que estén vinculadas a él como es el caso de la esposa o conviviente en pareja estable, a sus padres o hijos. 19

RIBOT IGUALADA piensa que no se puede desheredar por el hecho de que el alimentista solamente acceda a abonar una pensión económica y rehusase atender al alimentado personalmente o cuidarle en su casa, ya que la opción del Art. 237-10 CCCat se establece en interés exclusivo del alimentista. La obligación de prestar alimentos se extingue por la muerte del alimentista o de la persona o personas obligadas a su prestación; la reducción de las rentas y del patrimonio de los obligados, de forma que no haga posible el cumplimiento de la obligación sin desatender a las necesidades propias y las de las personas con derecho preferente de alimentos; la mejora de las condiciones de vida del alimentista, de forma que haga innecesaria la prestación; el hecho de que el alimentista, aunque no tenga la condición de legitimario, incurra en alguna de las causas de desheredación especificadas en el Art. 451-17.2, a), b) y c) del CCCat. Esta última causa no tendrá efecto si consta el perdón de la persona obligada o la reconciliación de las partes. La admisión de una desheredación por esta causa, dada la estricta exigencia que los tribunales solicitan Abril-juny 2011 | 19


Crònica jurídica civil para la prueba de la misma, se dará siempre que se cumplan las verdaderas situaciones de necesidad del alimentado y de la capacidad económica de la persona obligada, en este caso el desheredado, para poderlos prestar, y para que puedan probarse, es recomendable que hayan sido reconocidas mediante resolución judicial, puesto que de no ser así, al heredero le resultará demostrar lo contrario. Para que concurra causa de desheredación no es suficiente la eventual reclamación de alimentos realizada por el ascendiente si no está basada en una situación de 20 previa necesidad económica. El legitimario que tenga reconocida la condición de discapacitado no podrá ser desheredado por esta causa por estar exento de tal obligación, salvo en caso de que previsiblemente sus posibilidades excedan sus necesidades futuras, teniendo presente el grado de discapacidad que tuviere. En Cataluña son legitimarios los hijos y descendientes por representación (451-3 CCCat) y si el causante no tiene descendientes, son legitimarios los progenitores por mitad (451-4.1 CCCat), en consecuencia, sólo ellos podrán ser desheredados si incumplen su obligación de prestar alimentos. Esta causa de desheredación se aplicará: a).- A los hijos y descendientes que no hayan prestado alimentos al testador o a sus ascendientes que necesariamente deberán serlo del descendiente desheredado por faltar en otro caso la obligación legal alimenticia. b).- A los hijos y descendientes que no hayan prestado alimentos al cónyuge del testador, pero sólo en el supuesto de que el desheredado sea hijo común de ambos, porque de no ser así no existe deber de dar alimentos. c).- A los padres que no han alimentado a sus hijos testadores o a los hijos de estos, nietos de aquellos. En este supuesto los nietos no alimentados no podrán desheredar a sus abuelos que incumplieran la obligación de darles alimentos porque éstos últimos no son legitimarios. 20 | LO CANYERET

III Tercera causa El maltrato grave al testador, a su cónyuge o conviviente en pareja estable, o a los ascendientes o descendientes del testador. El maltrato es toda conducta o conjunto de conductas que ocasiona, causa o provoca en una o más personas un perjuicio, daño, sufrimiento, malestar y/o perturbación. Esta causa de desheredación destaca sobre las otras, por recurrirse a ella con mayor frecuencia por 21 parte de los testadores. 22

A diferencia del anterior CS el vigente CCCat ha desterrado a la injuria como causa de desheredación debido, pienso, a que hoy la injuria, en nuestra sociedad, es una manifestación relativa, pues 23 depende del momento, lugar, circunstancias en donde se manifieste, podrá considerarse ofensi24 25 va o permisiva. 26

RIBOT IGUALADA comenta que, si bien el CCCat ha simplificado la fórmula empleada en el CS nada hace pensar que el alcance de la norma se haya reducido, sino todo lo contrario, dado que ahora se ha ampliado en el efecto subjetivo de la sanción, al incluir los malos tratos no sólo al mismo causante o a su cónyuge, sino también al conviviente en pareja estable o a sus ascendientes o descendientes. La supresión de la injuria grave como causa de desheredación parece razonable por la interpretación, o mejor dicho clasificación, que hasta ahora ha dado la jurisprudencia de este tipo de acción. Es corriente encontrar en la jurisprudencia un buen número de sentencias que estiman la ineficacia de la causa de desheredación al considerar que el tipo de injuria que el testador manifiesta haber sufrido, no puede considerarse grave. De entre muchos términos, el que más se reitera es la malsonante expresión “hijo de puta”. La encontramos repetidamente mencionada en innumerables sentencias que como expresión vulgar y corriente se suele decir en circunstancias y momentos, generalmente acalorados y con un alto grado de enfado y rabia, por lo que dicha expresión no puede

considerarse propiamente una injuria grave, sino una expresión de desprecio y menoscabo hacia la persona que va dirigida. La SAP de Madrid, Sección 11, de 27 7 de marzo de 2000 no estima probada la causa de desheredación a pesar de que el hijo había sido condenado por una falta de vejaciones basada en haber llamado a su padre y a su compañera “hijos de puta, conminándoles a pegarles”; entiende la Audiencia que la sentencia penal que ha servido de base para determinar la causa, no se funda en esa acción típica y antijurídica informada por el animus injuriandi, sino en las vejaciones de carácter leve, dimanantes tanto de la expresión proferida contra ambos –hijos de puta–, como de la acción descrita –conminarles a pegarles– con un significado de “intimidación o amago”, de acuerdo con su sentido gramatical y jurídico, dentro todo ello del contexto en que se produjeron, y que, efectivamente, debe servir de referencia para la resolución de la cuestión, teniendo en cuenta el tono de la familia, la conducta filiar en general, 28 y el contexto social. También la SAP de Burgos, Sección 2ª, de 22 de septiembre de 29 2004 después de afirmar que “la expresión «hijo de puta» debe ser entendida, en principio, como injuriosa, como históricamente recoge nuestra jurisprudencia, y particularmente cuando se profiere directamente a la persona de quien se hace tal expresión”, añade que “el propio uso común que muchas veces tiene la expresión antes recogida, donde el uso repetido y hasta abusivo, así como su cotidianeidad en los medios de comunicación social, si no la hace desprenderse de su intrínseco valor, sí la hacen perder, al menos en parte, su gravedad, no puede sino entenderse que las expresiones alegadas por los testigos se inscriben dentro del tono despectivo y de alejamiento (….). Ese ambiente enrarecido, creado en parte, como mínimo por la actitud del testador junto al alejamiento creado entre progenitor y sus descendientes, la propia trivialización de las palabras que su uso reiterado supone muchas veces, el número reducido


Crònica jurídica civil de personas que han afirmado haberlas oído directamente, mientras que otras muchas que han sabido del distanciamiento del padre y su hija, e incluso del tono despectivo de ésta respecto de aquél, sin embargo, no le han oído insultarle, sin que tampoco conste que los términos fuesen proferidos ni en presencia, ni dirigidos directamente al padre, sino en el marco de poner de relieve el alejamiento paterno filial referido, determinan que no pueda la Sala sino compartir el criterio del Juzgador de Instancia y entender que los mismos no son bastantes para estimar acreditada la causa de desheredación 30 invocada , por lo que la sentencia de instancia debe ser, como lo es efectivamente, confirmada, con la correlativa desestimación del recurso que la impugna”. Parecida tesis sostiene la SAP Asturias, Sección 7ª, de 7 de no31 viembre de 2006 al citar que no considera causa de desheredación la amenaza de muerte por teléfono del hijo menor al padre pues en todo caso sería un hecho aislado, concreto y temporal sin continuidad alguna. 1.- El maltrato propiamente dicho En nuestros tribunales se plantea en los últimos tiempos el concepto que debe darse al maltrato, y en concreto a la expresión “haberle maltratado de obra”. El concepto es de difícil precisión, porque del sentido que se le atribuya a la expresión depende la solución, a favor o en contra de la desheredación. 32

BARCELÓ DOMÉNECH cita que PASCUAL QUINTANA (La desheredación en el Código Civil Español en RDEA, marzo-abril 1958, pág. 113) identificó el maltrato de obra con la violencia física y las injurias con la violencia moral, señalando que “el trato que merecen los ascendientes, de sumisión y cariño, es incompatible con los procedimientos de violencia física o moral”. Por maltrato deberá considerarse toda aquella acción u omisión tendente a causar un menoscabo físico o psíquico, en esta sede al

progenitor y testador, a su cónyuge o conviviente en unión estable de pareja, o a los ascendientes o descendientes, con la consiguiente ofensa o sufrimiento en el que lo recibe, sin justificación inmediata en la propia actitud del testador. Contemplándose también la falta al respeto que es exigible a los hijos respecto de sus progenitores al ser considerado como maltrato 33 de obra. Existen dos tipos fundamentales de maltrato, los cuales siempre deben considerarse íntimamente relacionados: maltrato físico y maltrato psíquico. 1.1.- Maltrato físico El maltrato físico es todo maltrato caracterizado por sus manifestaciones físicas, es decir, material o corporal. Ej., violencia doméstica, maltrato de obra, abuso sexual, 34 tortura física, etc. Los malos tratos de obra no necesariamente deben ser mediante el empleo de la fuerza física, podrán considerarse como tales aquellas acciones que produzcan en la 35 víctima un daño físico suficientemente grave provocado por la situación vivida y prolongada en el tiempo. En este sentido la STS de 36 26 de junio de 1995 considerada que la expulsión del domicilio del hijo por la esposa de éste, pero aceptada por él y aún no siendo mediante el empleo de la fuerza física deba reputarse de malos tratos y, en consecuencia, conforme lo dispuesto en el testamento de la víctima ha de reputarse como causa de desheredación. Es decir, la gravedad del maltrato dependerá de la naturaleza del acto, del efecto sobre las personas y de las circunstancias en que tienen lugar. En igual sentido se manifiesta la SAP de Madrid de fecha 7 de 37 julio de 2005 en el caso de un hijo que padeciendo su madre (la testadora) una grave enfermedad con imposibilidad de moverse y conviviendo éste en casa de ella, no sólo permitió, sino que con su conducta de desatención continuada y de falta de afecto provocó que su madre hubiera de salir de su casa (la de ella) para poder ser atendida en sus

necesidades más elementales por sus hermanos y su madre (abuela del desheredado), no mostrando ningún tipo de afecto ni oposición cuando su madre salió de casa, para ser trasladada en ambulancia a la casa de su madre, abuela del apelante, y sin que una vez ya fuera de la misma la visitara, cuidara o atendiera, ni se preocupara tan siquiera de quien fuera quien atendía sus necesidades, por lo que considerando que el hecho de consentir impasible la salida de su madre impedida de casa y a la vista de las circunstancias concurrentes en el supuesto, el tribunal consideró que constituye justa causa de desheredación por maltratos de obra. 1.2.- Maltrato psíquico El maltrato psíquico o psicológico es todo maltrato caracterizado por sus manifestaciones psíquicas, psicológicas, mentales o morales, es decir, a nivel emocional (de los sentimientos) y/o a nivel intelectual (de la inteligencia, la cultura, la memoria, etc.). El maltrato psicológico se basa en comportamientos intencionados, ejecutados desde una posición de poder y encaminados a desvalorizar, producir daño psíquico, destruir la autoestima y reducir la confianza personal. Su padecimiento lleva a la despersonalización, al mismo tiempo que genera dependencia hacia la persona que los inflige. El maltratador se vale para ello de insultos, acusaciones, amenazas, críticas destructivas, gritos, manipulaciones, silencios, refunfuños, indiferencias, frialdades y desprecios. A este tipo de maltrato las decisiones judiciales lo suelen denominar “morales”, “psíquicos” o “psicológicos” y lo relacionan con los incumplimientos de deberes paterno-filiales, con situaciones de hostilidad entre padres e hijos, sin que esa hostilidad pueda ser imputada a una u otra parte, lo que hace que se suela desestimar la causa de desheredación. 38

Comenta RIBOT IGUALADA que la nueva fórmula legal facilita también la inclusión en este supuesto de hechos de violencia psíquica, Abril-juny 2011 | 21


Crònica jurídica civil presente en aquellos maltratos consistentes en vejaciones, humillaciones y acosos, pues aunque no se emplea la violencia física, sus consecuencias pueden llegar 39 a ser tanto o más devastadores.

vida del testador, dado que en este último supuesto se exige la previa condena en juicio, que no es requisito, en cambio, en los malos tratos de obra que no lleguen a constituir atentado contra la vida.

Si estudiamos el repertorio jurisprudencial sobre los malos tratos, se observa que en muchos casos enmascaran una mala o falta de relación entre progenitor y descendiente. A esta falta de relación se le suele llamar en las demandas, maltrato psicológico. En la mayoría de los casos el comportamiento del descendiente se considera absolutamente censurable y grosera su falta de respeto, pero en ningún caso constituye causa de desheredación legal. La SAP Pontevedra de 40 28 de abril de 2008 desestima el recurso de apelación por falta de acreditación del maltrato de obra, aun considerando que las malas relaciones entre padre e hijo merecen una condena moral pero no constituyen causa de desheredación.

Fuera de los casos muy claros de lesión de la integridad física o psíquica de la desheredación, la tendencia judicial es dejar fuera aquellos incidentes que lo único que acreditan es la mala relación entre las partes.

1.3. ¿Qué podemos entender por 41 maltrato grave? El término utilizado por la norma, al no estar definido, es genérico, con una dificultad probatoria muy elevada, pues la apreciación que puedan hacer los tribunales del maltrato me permito tacharla de muy relativa. La determinación de cuándo ha existido maltrato de obra es una cuestión de hecho que deberá valorar el Juez o Tribunal en función de los distintos supuestos que se lleguen a plan42 tear. La doctrina ha puntualizado que no especifica nada nuestro ordenamiento civil acerca de la “intensidad” del maltrato de obra, entendiendo que cualquier maltrato de obra “intencionalmente” producido en la persona del ascen43 dente será causa bastante para la desheredación. Como señala ROMERO COLO44 MA hay que diferenciar esta causa de desheredación con el hecho de atentar con la vida del testador, porque esta última causa ya se encuentra contemplada en las causas de indignidad sucesoria. Debe advertirse las diferencias existentes entre los malos tratos de obra y el atentado contra la

22 | LO CANYERET

En este sentido RIBOT IGUA45 LADA argumenta que hasta ahora la acción de impugnación del legitimario ha triunfado en muchos casos porque lo único que se consideraba demostrado era la falta de relaciones afectivas o de comunicación o incluso “el abandono sentimental sufrido por el causante durante la última enfermedad”, preguntándose que impacto tendrá sobre esta situación la nueva causa de desheredación, mucho más amplia, incluida en la letra e) del Art. 451-17 CCCat. Y como señalan DEL POZO/VA46 QUER/BOSCH esta nueva causa puede servir ahora en los casos de violencia de género para privar de la legítima a los agresores. 47

La STS de 28 de junio de 1993, en la que se desestima la nulidad del testamento por causa de desheredamiento por injurias graves amparándose en el contenido de la declaración que prestó la hija en el procedimiento de divorcio de los padres, al ser preguntada sobre la condición única de empleada de cierta señorita, aclaró la hija que: “no es cierto, puesto que la tal señorita es una empleada y además la amante de mi padre”. Considera el Tribunal que “la respuesta vino forzada por el contenido de la pregunta y la obligación de decir verdad, y de cualquier modo, está ausente el “animus injuriandi”, indispensable en estos casos, todo ello en relación a la interpretación puramente jurídica de los preceptos que regulan la institución; siguiendo diciendo que “la falta de relación afectiva y comunicación entre la hija y el padre, el abandono sentimental sufrido por éste durante su última enfermedad, la ausencia de inte-

rés, demostrado por la hija, en relación con los problemas del padre, etc., son circunstancias y hechos que de ser ciertos, corresponden al campo de la moral, que escapan a la apreciación y a la valoración jurídica, y que en definitiva solo están sometidos al tribunal de la conciencia”. En esta Sentencia se ve claramente que el Tribunal no se plantea si el sufrimiento del padre es, a un tiempo, generador de un maltrato psíquico que pudiera, a lo largo de los años, desencadenarle, incluso, en una enfermedad psicosomática, una alteración psíquica o cualquier otro trastorno emocional. Otra sentencia, esta de la AP de Barcelona, Sección 16, de fecha 48 21 de octubre de 2009 , mantiene que los insultos y maltratos que suelen quedar dentro de la familia, responden a la propia proporcionalidad de la desheredación y a la gravedad del insulto o maltrato. Una amenaza proferida al calor de una discusión concreta dentro del 49 seno de la familia , es muy distinta de aquella que se pronuncia en un lugar público, ante personas desconocidas y con ánimo real de amenazar a la persona, cuando en el ámbito familiar puede que se busque sólo la increpación. Desde la antigua STS del 4 de noviembre de 1904, que afirmó que para el ejercicio del derecho del testador para desheredar a un hijo cuando se trata de injurias graves no se requiere que haya de proceder de una sentencia condenatoria, el concepto de maltrato grave dejó de identificarse en los términos especificados en el CP por lo que no es necesaria una 50 condena penal, ni siquiera una denuncia previa ante la variedad de circunstancias que pueden concu51 rrir para no hacerlo, si bien otras Audiencias se expresan en sentido 52 contrario. Ante estas situaciones en el sentido de que el concepto de maltrato no ha de identificarse en los términos del CP, cierto es que, de mediar sentencia penal condenando los hechos en que 53 se ampara la desheredación, no requiere otra prueba al estar probados y apreciados en un orden jurisdiccional más riguroso que el Civil, aunque el juez civil no esté


Crònica jurídica civil vinculado por la declaración penal: “la sentencia condenatoria en la vía penal es vinculante en cuanto a los hechos que la misma declara probados, pues con relación a los mismos juega el principio de cosa 54 juzgada”. Se ha planteado si el ejercicio de una acción judicial puede o no puede ser considerado un maltrato de obra. Este planteamiento se presentó en el caso de un hijo que pretendía que le fuera declarada la titularidad a su nombre del piso propiedad de su anciana madre, cuando dicha propiedad se había demostrado que era de su madre, lo que le originó a la anciana madre un evidente quebranto psicológico, así como preocupaciones y gastos que se le produjeron por tal situación. La SAP Palencia de 20 55 de abril de 2001 considero que tales circunstancias sí deben considerarse que constituyen un maltrato psíquico que por el devenir de los acontecimientos se reveló absolutamente injustificado y, en suma, una falta de respeto que el hijo debía a su madre a la que sin duda le originó un quebranto y un sufrimiento innecesario. IV Cuarta causa La suspensión o la privación de la potestad que correspondía al progenitor legitimario sobre el hijo causante o de la que correspondía al hijo legitimario sobre un nieto del causante, en ambos casos por causa imputable a la persona suspendida o privada de la potestad. La potestad parental es la institución protectora del menor por excelencia, que se funda en una relación de filiación, cualquiera que sea su naturaleza ya sea matrimonial, no matrimonial o adoptiva. La potestad parental es una función inexcusable que, en el marco del interés general de la familia, se ejerce personalmente en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad y para facilitar su pleno desarrollo (Art. 236-2 CCCat). 56 Para ARROYO I AMAYUELAS, la potestad parental es una función, lo que implica el ejercicio de una legitimación a favor de una tercera persona sobre la cual se ejerce

la potestad. Ésta atribuye a sus titulares una serie de poderes y facultades. La potestad parental más que un poder de los progenitores, se configura y está orientada, como una función establecida en beneficio de los menores, que se reconoce a los padres y que está en función de la protección, educación y formación integral de los hijos, cuyo interés es siempre prevalecer en 57 la relación paterno-filial, por lo que ha dejado de ser un derecho de los padres sobre los hijos. Y así lo establece el Art. 236-2 CCCat. Los progenitores pueden ser privados de la titularidad de la potestad parental por incumplimiento grave o reiterado de sus deberes. Existe incumplimiento grave si el hijo menor o incapacitado sufre abusos sexuales o maltratos físicos o psíquicos, o si es víctima directa o indirecta de violencia familiar o machista [Art. 236-6.1 CCCat]. Asimismo, existe causa de privación de la potestad parental sobre el menor desamparado si los progenitores, sin un motivo suficiente que lo justifique, no manifiestan interés por el menor o incumplen el régimen de relaciones personales durante seis meses [Art. 236-6.2]. Con la privación de la potestad parental no se trata de sancionar la conducta del progenitor en cuanto al incumplimiento de sus deberes, sino que se trata de defender el 58 interés del menor de tal manera que esa medida excepcional resulte necesaria y conveniente para la protección adecuada de esos 59 intereses. La privación total o parcial de la potestad parental requiere la realidad de un efectivo incumplimiento de los deberes de cuidado y asistencia imputable de alguna forma relevante al titular o titula60 res de la potestad. Es doctrina jurisprudencial consolidada que la medida de privación de la potestad parental debe revestir un carácter excepcional para aquellos casos en que tales radicales medidas vengan justificadas por circunstancias extremas que seriamente pongan en peligro la educación y formación de los hijos. La protección al menor y al interés

de los hijos hace que siempre que ya haya cesado la causa que motivó la privación, la potestad parental pueda ser recuperada posteriormente, y también por 61 sentencia, por lo que la privación de la titularidad de la potestad 62 parental será siempre temporal. El incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de la potestad parental son los casos en que dicho ejercicio ponga en peligro la seguridad, el marco natural 63 64 del menor, su salud, atención, 65 formación moral o educación del menor o en los supuestos de condena del progenitor a largas penas privativas de libertad y, sobre todo cuando son consecuencia de 66 delitos penales. La privación al ser una medida de carácter excepcional debe aplicarse en casos extremos, así la no presencia del progenitor por estar cumpliendo pena de privación de libertad no es suficiente para deducir de ese hecho la existencia de una causa de privación. En esa línea se ha manifestado la SAP Bar67 celona, de 10 de Junio de 2002. No siempre una situación previa de abandono o desentendimiento económico y afectivo respecto a los hijos, abocan a la privación de la potestad parental pues, el mero incumplimiento de la obligación de alimentos establecida en resolución judicial, sin abandono afectivo, motivado por dificultades económicas del progenitor, no se estima suficiente para acordar la 68 privación de la potestad parental. Esta causa es una repetición de la causa por indignidad prevista en el Art. 412-3.f) CCCat añadiendo la privación de la potestad parental del hijo legitimario sobre los nietos del causante, desapareciendo la referencia que hacia el Art. 370 del CS a la “sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes que conlleva”. Como argumenta RIBOT IGUALA69 DA en ambos contextos (causas de indignidad y desheredación) la norma presenta como novedad la posibilidad de desheredar el legitimario que hubiera sido suspendido de la potestad parental, por lo que se busca es el castigo Abril-juny 2011 | 23


Crònica jurídica civil al progenitor-legitimario por haber incumplido en un momento determinado con los deberes que la potestad parental comporta. Es decir, ahora el CCCat permite desheredar a los progenitores a los que, en virtud de la declaración de desamparo y de la asunción automática de las funciones tutelares por el organismo competente, se ha suspendido la potestad parental aunque esta situación legal no haya sido confirmada por sentencia. Se requiere que la causa sea imputable a la persona suspendida o privada de la potestad parental. El CCCat al igual que el Art. 370 del derogado CS, considera la privación de la potestad parental como causa de desheredación tanto si se produjo con respecto 70 de los padres del testador, como si se produjo respecto de los hijos del testador que abandonaron a sus hijos (supuesto en que el desheredado es el hijo que abandonó a los nietos del testador). V Quinta causa La ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario, si es por una causa exclusivamente imputable al legitimario. La prolongación de la edad media de las personas (situada hoy entre los ochenta y ochenta y 71 cinco años) como consecuencia de la mejoría en las condiciones sanitarias, por una parte, y por otra parte, la vida ciudadana y sus continuos desplazamientos, por obligación u ocio, la necesidad de desarrollar determinadas actividades extradomésticas, la asistencia a absorbentes compromisos tanto laborales como sociales por parte de los descendientes, han hecho aparecer una preocupante situación social en relación con nuestros mayores: el “abandono” de nuestros ascendientes ya sea en sus propios domicilios (con la consiguiente soledad) o en centros especializados (mejor o peor dotados) fuera, por tanto, del ámbito familiar. La desatención a nuestros mayores con la marginación familiar (sea voluntaria o forzosa) es una condena a la soledad propia de la

24 | LO CANYERET

enfermedad o de la ancianidad, que no debe premiarse con la expectativa de recibir, por vía de la sucesión, la legítima, por mucho que el TS haya argumentado que la falta de relación afectiva y comunicación entre un padre y una hija corresponden al campo de la moral y que en definitiva sólo están sometidos al tribunal de la 72 conciencia. Es evidente que el legislador no puede imponer coactivamente los lazos de estima y afecto que usualmente comportan el solo hecho de la filiación, sobre todo en la línea recta, pero es notorio que hace todo lo que está a su abasto para fomentarlos. El contenido de la potestad parental de los progenitores implica el cuidado de los hijos menores mediante la convivencia, alimentos, educación y formación integrales; una vez hayan alcanzado la mayoría de edad, les impone el deber de alimentarlos recíprocamente en caso de necesidad y que, en último término, impone a los parientes más cercanos el deber de respeto mutuo. Pues bien, este respeto se vulnera del todo cuando se atenta contra la propia estimación de los padres haciéndoles la más sobrecogedora manifestación de 73 rechazo personal con frases tales como “no te quiero”’, “no soy hija tuya” “ojala te mueras”. Estas frases, sinceras o no, son del todo innecesarias y lesionan gravemente la dignidad del progenitor que tiene que escucharlas, que debe sentirse lógicamente injuriado. Y que decir de las situaciones que, desgraciadamente, se dan cada día más, como son la oposición de los hijos para que los progenitores 74 no vean a sus nietos. No hacen falta muchas explicaciones para justificar la estimación que los abuelos sienten por sus nietos y, en particular, el impacto emocional que les provoca el nacimiento del primer nieto, de tal manera que cualquier obstáculo injustificado para el fomento de su relación directa adquirirá lógicamente una dimensión grave. Subrayaré que en la actualidad constituye un deber legal de los padres el de facilitar que preferentemente los abuelos puedan relacionarse con

los nietos menores de edad, es un derecho del menor reconocido 75 por el CCCat. Los tribunales han invocado, a partir de la STS de 28 de junio de 1993, el “campo de la moral” o el “tribunal de la conciencia” cuando ante ellos se presentaban casos en que las relaciones de los legitimarios con sus progenitores eran nulas o prácticamente no existían en relación con la denegación de 76 alimentos o, en otros casos, cuando se trataba de maltratos, reconociendo que no existía causa legal de desheredación por la falta de afectividad entre el causante y el legitimario cuando no se daban con la estricta medida algunas 77 de las causas presentadas. La sociedad en la que vivimos hace que nazcan estas situaciones derivadas de diversas actitudes que conducen a la neutral relación entre padres e hijos. Éstos se desentienden de sus progenitores, en el ámbito afectivo, de tal manera que las situaciones sociales que se están dando son increíbles al ser conocidas. Este entorno de falta de relación afectiva y de abandono (“abandono afectivo”) es una infracción por parte del hijo, del deber de respeto hacia su progenitor, lo que le hace merecedor de su desheredamiento. De ahí que el legislador catalán, ha sido pionero en incluir dentro del derecho civil catalán la ausencia de relación familiar como causa de desheredación. Es una de las principales novedades de la regulación de la desheredación en el CCCat. Presumiblemente será una de las causas mas invocadas en un futuro, si bien el heredero deberá afrontar, con cierta dificultad, la prueba de dicha falta de relación, dificultad que el propio preámbulo de la Ley 10/2008 reconoce diciendo que “el precepto puede ser fuente de litigios por la dificultad probatoria de su supuesto de hecho, que puede conducir al juzgador a tener que hacer suposiciones sobre el origen de desavenencias familiares”. 78

Y como dice RIBOT IGUALADA, “La inclusión de esta causa de desheredamiento es una de las principales novedades de la re-


Crònica jurídica civil gulación del desheredamiento en el CCCat. De todas ellas sin duda es la que tendrá más importancia práctica. Hasta el punto, incluso puede, según como se aplique, poner en entredicho la eficacia real del deber de legítima de los causantes catalanes.” 79

DEL POZO/VAQUER/BOSCH precisan que esta nueva causa de desheredación está íntimamente relacionada con el fundamento de la legítima en la solidaridad familiar, de modo que si no existe trato familiar entre causante y legitimario, se pierde la razón de ser de la legítima. Es importante resaltar aquí la reseña al trato familiar. Puede que sea la referencia por la que los tribunales deberán de valerse para estimar o desestimar esa “ausencia manifiesta y continuada de relación familiar” que señala el precepto, pues acciones aisladas como puede ser felicitar al progenitor en el día de su onomástica o en el día de su santo, no puede considerarse como trato familiar, es un simple acto de cortesía desvinculado de lo que debe entenderse por trato familiar, es decir, aquel trato o relación de continuo contacto entre progenitores y descendientes para conocer cualquier mínimo lance que pueda producir sosiego, alegría o preocupación a cualquiera de ellos, según acontezca. Por otra parte, LAMARCA I MAR80 QUÉS nos advierte que “la practica nos dirá si ha sido un error o acierto” la inclusión de esta nueva causa de desheredamiento en el CCCat. Comenta este autor que “seguramente que muchos testadores considerarán que se les hace justicia el permitirles desheredar a los hijos con los cuales no tienen ninguna relación. Con todo, será necesario que esa ausencia manifiesta y continuada de relación familiar sea por una causa exclusivamente imputables al legitimario, lo que constituye una cautela o salvaguarda legal a favor suyo” haciendo referencia a la STS antes citada de fecha 28 de junio 81 de 1993. 1. La dificultad de la prueba de esta causa El CCCat exige tres requisitos: en

primer lugar que sea manifiesta, 82 es decir, que sea exteriorizada; en segundo lugar, que sea continuada en el tiempo, es decir, que no deben darse fases de alternancia: y finalmente, que no se deba a una causa exclusivamente 83 imputable al legitimario. En la práctica, la jurisprudencia evidencia que la mayoría de desheredamientos fracasan porque el heredero no puede probar la causa frente a la reclamación del legitimario que se considera des84 heredado injustamente. La prueba de esta causa será difícil de acreditar/probar, sobre todo por parte del heredero, dado que es muy relativo lo que puede entenderse por “ausencia de afectividad”. Lo cierto es que en la relación entre padres e hijos para que pueda acreditarse su ausencia, considero que deberá de ir acompañada de otra causa. Debe tenerse en cuenta que las relaciones familiares se desarrollan dentro del marco de la intimidad, y por ello, para poder acreditar la ausencia de las mismas, de forma fehaciente, será necesario su publicidad, su divulgación y acreditación durante la vida del causante. Deberá ser una causa notoria y conocedora por el mayor circulo posible de familiares y amistades y aún así, podrá ser, en determinados casos, relativa. La mera manifestación de interés que pueda exteriorizar un hijo hacia su padre en presencia de un tercero, podría ser suficiente para que se considerara por éste que una ausencia manifiesta de relación no existía. Y que puede decirse de la exigibilidad de una ausencia continuada. En cualquier momento y por los motivos antes aludidos, podría “romperse” esa continuidad. Supongamos el caso de un padre que es visitado por su hijo, del cual no tenía noticias suyas desde hacia varios años como consecuencia de una enemistad producida por una pelea dentro el seno familiar, por ejemplo. Su encuentro se produce en presencia de varios familiares y padre e hijo se funden en un abrazo (provocado por el hijo), lo lógico es que los familiares pensaran que

la relación padre-hijo es plenamente afectiva. Caso contrario sería si el padre rehusara tal tipo de saludo y en su lugar increpase al hijo por su conducta. Es obvio que este tipo de causa vendrá siempre respaldada por el conocimiento de la misma por terceros, ya sean familiares o amigos, dado que en caso contrario, no podrá demostrarse la exigibilidad de los requisitos para que sea aceptada como causa de desheredación. No será suficiente por parte del testador manifestar como causa de desheredación la simple ausencia manifiesta y continuada de 85 relación familiar, sino que deberá concretar y señalar esta ausencia y además justificar que la misma es exclusivamente imputable al legitimario. 86

LAMARCA MARQUÉS argumenta que la relación familiar entre causante y legitimario es la nueva causa que incorpora el Art. 451-17.e) CCCat de forma que el testador no tendrá dificultades especiales en su acreditación y preconstitución de la prueba a favor del heredero. Difiero de esa opinión, pues como he mencionado antes, la falta de relación será compleja de demostrar. El juzgador deberá valerse de los indicios del trato familiar que haya existido entre causante y legitimario, y en los que deberá de ampararse el heredero para demostrar la causa, para llegar a vislumbrar la efectiva relación entre ellos, si bien, sí esta causa es la única en la que se ampara la desheredación pretendida, existirá una alta probabilidad de que no llegue a estimarse dada la estricta interpretación que hacen los tribunales de las causas de desheredación debido a su carácter sancionador. Por lo que, aún siendo cierta y verídica la causa alegada por el testador, se puede correr el riesgo de que no sea aceptada por los tribunales por falta de prueba. 87

VAQUER ALOY advierte que la interpretación estricta que contempla el Art. 451-17.2.e) CCCat con referencia a que la causa de Abril-juny 2011 | 25


Crònica jurídica civil desheredación debe ser imputable exclusivamente al legitimario, podría llegar a la inaplicabilidad de la causa en muchos supuestos, pues con frecuencia resulta difícil señalar si las desavenencias reiteradas entre miembros de una familia son “culpa exclusiva” de una persona y no han sido alimentadas de algún modo, aún sin plena consciencia, por el otro; creyendo que el espíritu de la norma debe ser el de permitir la desheredación cuando la conducta del legitimario, siguiendo la terminología, se erija en la causa adecuada, atendidas las circunstancias, de la ausencia de relación, pues de otro modo los “costos de aplicación de la norma” que vaticina el preámbulo de la Ley 10/2008 serían excesivos. Entiende dicho autor que el legislador catalán ha recurrido a una noción de perfiles imprecisos en esta nueva causa de desheredación. En cualquier, caso es mi opinión, que hubiese sido más acertado ir hacia un concepto exclusivamente fáctico de ruptura de la relación familiar, como acontece, por ejemplo, en materia de los derechos sucesorios de los cónyuges o miembros de pareja estable. 2. Las apreciaciones de falta de relación Volviendo a la estimación que de esta causa hacen los tribunales, cabe mencionar determinadas sentencias que tuvieron de alguna manera en cuenta para determinar la causa de desheredación la enemistad manifiesta y continuada y, en consecuencia, la falta de relación entre testador y legitimario, antes de la entrada en vigor de esta quinta causa. Dentro de nuestro ámbito autonómico, ya en 1998, la SAP de Barcelona, sección 14, de 2 de noviem88 bre de 1998, en una demanda de nulidad total de testamento por no reunir los requisitos extrínsecos y formales al no instituir heredero, el tribunal estima que sí los reúne al ser clara la voluntad del causante de nombrar única heredera a su hija Carolina excluyéndose por causa de desheredación al hijo-actor. Al examinar las pruebas sobre la causa de desheredación cita el tribunal que el actor “no sólo re-

26 | LO CANYERET

conoce no haber tenido relaciones con su padre desde hace 25 años (incluso en la fecha anterior al primer testamento), habiendo salido del domicilio en 1972, desentendiéndose totalmente de sus progenitores (no puede olvidarse que la madre del causante, asimismo en la fecha de la reclamación se halla en vida), no sólo económicamente sino también emocionalmente, impidiendo a los familiares que le hablarán de ellos, denominando a su hermana avara y codiciosa, por haber cuidado de sus padres (…), unido a la prueba testifical depuesta por la propia demandada que conocen de la ausencia por tan largo período de tiempo, aunque no conozcan la existencia de abandono del actor durante este largo período de tiempo, conociendo estos testigos, que los mismos precisaban de cuidados (…), unido a la declaración efectuada de la madre ante Notario alegando la marcha del domicilio por dificultades de convivencia y para no ayudarlos, ha de conllevar a la convicción de que existe justa causa de desheredación.” Otra muestra es la SAP de Barcelona, Sección 16, de fecha 19 de 89 octubre de 2004 en la que se tuvo en cuenta el tipo de relación que pudiera tener el causante con sus legitimarios. Esta sentencia estimó que concurría la causa de desheredación prevista en el Art. 370.3 CS (maltrato de obra o injuria). El causante fue amenazado y lesionado (levemente) por su hijo. Los hechos los denunció ante la Guardia Civil. Días más tarde, el causante, otorgó testamento desheredando a su hijo por maltrato de obra. A partir del día de la agresión existió una fuerte situación de conflictividad entre padre e hijo. Su enemistad era manifiesta prevaleciendo hasta el día de la muerte del padre [así lo menciona la sentencia recurrida]. La AP confirma la sentencia de primera instancia al estimar que concurría causa de desheredación en el momento de otorgar el testamento y entender que tanto la denuncia como el parte de lesiones constituían prueba suficiente para considerar la existencia de la causa 90 prevista en el Art. 370.3 citando

a continuación que “cabe a mayor abundamiento tener en cuenta la situación posterior al testamento, en que existió una fuerte situación de conflictividad como se recoge en la sentencia recurrida y que puede tenerse en cuenta a los efectos de entender que la causa manifiesta en el testamento no es una situación aislada, sino que continuó tras el mismo”. La Audiencia valoró sustancialmente la falta de relación y enemistad que existía desde el día de la agresión entre padre e hijo. Puede decirse que más que el hecho de la agresión en sí (pues el maltrato físico que sufrió el padre, sin dejar de ser maltrato, fue catalogado por los servicios médicos de leve) la Audiencia sospesó la desvinculación que prevaleció entre padre e hijo desde el día de la agresión hasta el día de la muerte del padre. Siguiendo la misma línea la SAP Barcelona, sección 4ª, de 19 de 91 septiembre de 2008, en la que el hijo impugnó los malos tratos alegados por su padre para desheredarlo, la Audiencia de Barcelona estimó que concurría la causa de desheredación porque no quedó “acreditado que la falta de relación del actor con su padre fuera debido a la conducta de su hermana aquí demandada, que impidió tal relación”, es decir, el tribunal apreció la causa al amparo legal de los malos tratos, si bien la verdadera causa de la desheredación fue la falta de relación familiar. 92

Otro ejemplo es la SAP de Barcelona, sección 18, de 9 de junio de 2009, en la que el tribunal desestima la demanda de la madre por alimentos citando en su primer fundamento que “la necesidad de seguimiento psicológico por parte de alguna de las hijas, la negativa de la madre a mantener relación o contacto con alguna de ellas y su familia, manteniendo relación tan solo con aquellas que podrían proporcionarle ayuda económica, y el desprecio mostrado hacia determinada ayuda distinta de la contribución de dinero, no hace más que confirmar la conclusión anterior”. En este sentido, y a estos efectos, la SAP de Tarragona, Sección 1ª,


Crònica jurídica civil 93

de 17 de octubre de 2003, en la que se tiene en cuenta la falta de relación entre madre e hija además de considerar que habían resultado acreditadas las circunstancias por las que se clasificaban de injurias graves y malos tratos de obra las expresiones dirigidas por la hija a su madre. El tribunal razona que si bien no ignora que el campo de la moral es el reservado para valorar las actitudes de aislamiento entre padres e hijos, la falta de afecto entre ellos, o la ausencia de interés mostrado entre unos y otros, hace que el deber de respeto que es exigible a los hijos respecto de los padres, cuando se falta de forma grave, injuriando o maltratando de obra, justifica la desheredación. La causante desheredó a su hija por haberla insultado, menospreciado, golpeado y herido pública, notoria y reiteradamente en la villa de Cambrils. Concluye la sentencia de primera instancia que no puede decirse que en el presente caso la parte demandada haya cumplido con al carga probatoria que le venia impuesta conforme a los Art. 217.5 de la LEC y 372 CS. Razona la sentencia que las causas de desheredación han de ser interpretadas de forma restrictiva e invocando la doctrina derivada de la STS de 28 de junio de 1993, aleja en el caso la valoración de las relaciones madre e hija. La AP de Tarragona analiza el 94 incidente ocurrido en el mercado, sin abstenerse de sus orígenes y de sus consecuencias para valorar su gravedad, manifestando que aunque la madre llegara a insultar (la madre reiteradamente había venido observando en el mercado una actitud provocativa e insopor95 table) a su hija, ello no justifica los insultos verditos públicamente frente a la madre ni las agresiones realizadas, manteniendo que cuando una persona se encuentra deprimida o atraviesa una difícil situación (como la que estaba pasando la madre a consecuencia de su separación) cuando requiere no sólo la mínima consideración, también afecto, especialmente por parte de sus hijos. En este caso, la madre no recibió el respecto que como madre y en atención a las circunstancias requería.

Sigue la Sentencia diciendo que la gravedad del incidente podría haberse disipado, si se hubiera demostrado que el suceso careció posteriormente de relevancia entre las partes, sin embargo una testifical practicada reveló que con posterioridad la relación entre madre e hija no fue bien, es más, la propia hija alegó que no fue al funeral de su madre porque entonces vivía en la Patagonia (Argentina), y que nadie la avisó del fallecimiento, la testigo que trabajó en la casa con la madre aseveró que tras el incidente no se volvieron a hablar, concluyendo que el suceso terminó con las relaciones madre-hija sin remedio. El tribunal concluye que el incidente (del mercado) posee la gravedad suficiente, en atención 96 a las circunstancias descritas, para encajar en la causa de desheredación. Posiblemente con la vigencia de esta causa todas las desheredaciones que se hacían encajar en las injurias del Art. 370 CS se incluyan en esta nueva causa, por la sencilla razón que de producirse la injuria, origen del enfrentamiento entre progenitor y legitimario, se promueva un lógico distanciamiento y falta de desatención y relación y, dado que la injuria con tal ya no está contemplada como causa de desheredación, será lógico que se invoque la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar nacida de una discusión o refriega habida entre las dos partes. Es probable que las hasta ahora rígidas interpretaciones hechas por los tribunales tenderán, en la justicia catalana, a flexibilizarse y decantarse en reconocer aquellas realidades sociales que, aún siendo, en las causas que se juzguen, de aplicación el antiguo CS, el juzgador valorará con más 97 libertad de criterio las desavenencias familiares que pudieran acompañar a la causa invocada y que en realidad haya sido el origen del enfrentamiento entre el testador y el legitimario. En los últimos años se ha intentado, en algunas sentencias, interrelacionar la causa legal argumentada en el testamento con la causa real sufrida por el

causante, lo que ha ayudado a inclinar las decisiones judiciales a estimar la desheredación justa. Esta nueva causa, en el ámbito catalán, desterrará para siempre el criterio mantenido por nuestro TS, y que los tribunales catalanes han tenido que aplicar (desde el año 1993) por subordinación jurídica, que el “campo de la moral” es el reservado para valorar las actitudes de aislamiento entre padres e hijos, la falta de afecto entre ellos, o la ausencia de interés mostrado entre unos y otros, siendo el “tribunal de la conciencia” quien debe juzgar tales situaciones. Todo ello, indudablemente, debilitará y restringida la legítima, lo que hará acercarse cada vez más los argumentos a favor de la libertad de testar. Los acelerados cambios sociales que vivimos (era impensable a mitades del siglo pasado los cambios que se han producido en los últimos veinte años) harán que las normas en el orden familiar y, dada su conexión, en el orden sucesorio, se adapten de tal forma que, se alcance dentro de muy pocos años, una mayor libertad de testar. 1) RJ 1993/4792. 2) JUR 2003/7986. 3) JUR 2003/7986. 4) RJ 1975/3408. 5) REBOLLEDO VARELA, Ángel Luís, “Problemas prácticos de la desheredación eficaz de los descendientes por malos tratos, injurias y abandono asistencial de los mayores”, en REBOLLEDO VARELA (Coord.), La familia en el derecho de sucesiones: cuestiones actuales y perspectivas de futuro, Dykinson, Madrid, 2010. pág. 394. 6) Al respecto, la SAP Barcelona, Sección 12, de 8 de mayo 1998, (Id Cendoj 08019370121998100174) resuelve que “la desheredación tiene lugar en términos generales cuando por disposición testamentaria se priva a un heredero forzoso del derecho a la legítima que el Art. 806 CC le reconoce por alguna de las causas que taxativamente le señala (STS 20-2-1981), concepto que coincide con el que se deriva del CS, y que recoge el Art. 368 de este” 7) RIBOT IGUALADA, Jordi, comentario al Art. 451-17.2, en J. Egea Fernández - J. Ferrer Riba (dir.), Comentari al Llibre Quart del CCCat, relatiu a les successions, Ed. Atelier, Barcelona, 2009, pág. 1395. 8) GÓMEZ POMAR, Fernando, comentario al Art. 412-3, en J. Egea Fernández - J. Ferrer Riba (dir.), Comentari al Llibre Quart del CCCat, relatiu a les successions, Ed. Atelier, Barcelona, 2009, pág. 103. 9) Aunque para el mismo autor le parecen muy cortas en su formulación vigente y eso que el Art. 421-3 extiende ampliamente las causas respecto del Art. 11 CS. 10) Apunta GARRIDO MELERO, Martín, ob.cit., pág. 331, que “el texto legal sigue hablando de “testador” cuando en la nueva regulación no hay duda que la desheredación puede hacerse a través de otros negocios jurídicos distintos del testamen-

Abril-juny 2011 | 27


Crònica jurídica civil to. Es en el fondo un recuerdo del pasado o una falta de adaptación a una nueva terminología”. Ésta observación la hace Garrido Melero con relación a que la desheredación puede realizarse, conforme al Art. 451-18 CCCat, en testamento, codicilo y pacto sucesorio; el otorgante de pacto sucesorio no es testador, y el codicilo puede ser intestado. 11) La SAP Tarragona, Sección 3ª, de 12 de diciembre de 2007[JUR 2008/72127] confirma la nulidad de la causa de desheredación, por considerar acreditado que el causante tenia bienes suficientes para su subsistencia. En el mismo sentido SAP Madrid, Sección 18, de 6 de Abril de 2005 [JUR 2005/106746]. 12) “…no se ha demostrado una petición de alimentos o de ayuda; lo que conlleva la inexactitud de dicha causa de desheredación…” [SAP Barcelona, Sección 19, de 20 de octubre de 2004 (JUR 2004/307876)]. 13) La SAP Girona, Sección 2ª, de 14 de febrero de 2002 [JUR 2002/125263] desestima la causa de desheredación por negación de alimentos sin motivo legitimo, dado que el testador no los necesitaba, con la siguiente fundamentación “en relación al no abono de alimentos al causante y padre de los hoy litigantes por los hoy apelados debe partirse del hecho de que no existe prueba en autos que acredite su reclamación a aquéllos y, por otra, que aquél contaba cuando menos con la titularidad de dos mitades indivisas de sendas fincas, lo que hace presuponer que no se encontraba en una situación de no contar con bienes con los que llegar a sufragar sus necesidades alimenticias, aun entendidas éstas en sentido amplio….”. En el mismo sentido SAP Soria, Sección 1ª, de 27 de mayo de 2004 [JUR 2004/180440], SAP Valencia, Sección 6ª, de 8 de marzo de 2001 [JUR 2001/151135], SAP Pontevedra, Sección 3ª, de 28 de abril de 2008 [JUR2008/303852]. 14) ARROYO I AMAYUELAS, Esther, “La obligación legal de alimentos”, en BADOSA COLL, Ferran (Dir.), Manual de Dret Civil Català, Marcial Pons, 2005, pág.514. 15) ARROYO I AMAYUELAS, Esther, ob.cit., pág.515. 16) RIBOT IGUALADA, Jordi, ob.cit., pág. 1397. 17) La SAP de Madrid, Sección 18, de 6 de abril de 2005 (JUR 2005/106746) rechaza la desheredación que el testador había amparado en el Art. 853.1 CC, entre otros argumentos porque “no existe una situación de necesidad de alimentos por parte de los causantes por lo menos acreditada en autos, puesto que a la fecha del fallecimiento de los mismos disponían de un pingüe patrimonio, como se desprende de la liquidación del impuesto de sucesiones, sin que se haya acreditado y justificado por la parte demandada a quien incumbía dicha prueba, que hubiera existido un sustancial cambio de fortuna desde el momento en que se produjo el testamento que contenía la causa de desheredación, hasta el momento del fallecimiento, nada de esto se ha acreditado por lo que habrá de suponerse que la situación económica era la misma en el momento de otorgar testamento que en el momento del fallecimiento”. 18) REBOLLEDO VARELA, Ángel Luís, ob.cit., pág. 404. 19) RIBOT IGUALADA., Jordi, ob.cit., pág. 1398. 20) La SAP Barcelona, Sección 16, de 18 de noviembre de 1999 confirmó la sentencia de primera instancia por considerar que el causante no se encontró en una situación de necesidad de alimentos, “bajo la interpretación legal y jurisprudencial que hay que dar a dicho concepto. En efecto, dispuso de un trabajo estable como dependiente de un economato por el que percibió el salario correspondiente, y más tarde percibió pensión a cargo de la Seguridad Social, teniendo en ella, cubiertas sus necesidades sanitarias. Además, y esto resulta ya terminante, al fallecer dejó un caudal relicto, representado por diversos depósitos y activos dinerarios, de más de diecisiete millones de pesetas”. 21) Hasta ahora, quizá la tendencia cambie con la incorporación novedosa que ha hecho el CCCat de la nueva causa referente a la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario.

28 | LO CANYERET

22) El Art. 370 CS establecía como causa de desheredación el “haber maltratado de obra o injuriado, en ambos casos gravemente” empleando la disyuntiva “o” para diferenciar ambas conductas, por ser distintas. 23) “Argumentan también los apelantes la cuestión de dificultad de la prueba por ser sucesos que suelen quedar dentro de la familia; esto es verdad, pero al menos en parte, ello responde a la propia proporcionalidad de la desheredación y la gravedad del insulto y maltrato. Porque si en el alegado maltrato ni una testimoniada injuria trascienden del núcleo íntimo familiar directo, generalmente es porque estamos ante episodios relativamente ordinarios de los enfados familiares para los cuales la desheredación se considera desproporcionada. Nótese que el Art. 370.3 CS exige que el maltrato o injuria sean graves para estimarlos justa causa de desheredación.”[SAP Barcelona, Sección 16, del 21 de octubre de 2009 (JUR 2009/489027)]. 24) “De la apreciación conjunta de las pruebas practicadas se desprende con razonable convicción que las hijas no guardaron el debido comportamiento con su padre ni el respeto (que el Art. 155 CC previene) pronunciando e infiriendo contra su padre, palabras injuriosas e insultos cayendo y dejándolo en el olvido” [STS 16 de julio de 1990 (RJ 1990/5886)]. 25) Así, no se consideran injurias las manifestaciones vertidas en el curso de un proceso judicial, cuando se hacen en defensa, más o menos vehemente, de derechos propios (STS 6 de diciembre de 1963). 26) RIBOT IGUALADA, Jordi, ob.cit., pág. 1398. 27) AC 2000/1230. 28) Sigue relatando la sentencia que “no debe olvidarse que, según recoge la sentencia penal citada –folio 35 de autos –, la acción se desarrolló en la vivienda familiar, motivada por la presencia del padre de los hijos denunciados, en unión de su novia y demandada doña Pilar B., al pretender el primero que la misma conviviera con él en el que había sido domicilio familiar, en unión de su fallecida esposa e hijos, no habiendo transcurrido apenas un año del luctuoso evento. Por tanto, estaba racionalmente justificado el ánimo exacerbado de los hijos, por las evidentes circunstancias objetivas concurrentes que no precisan otra valoración, desde la más elemental perspectiva ética y costumbres sociales, y que impiden, desde la valoración civil de la causa aplicada, como también ocurriera en la esfera penal, conferirle a la expresión proferida el carácter de injuria grave, ponderando las circunstancias descritas y el ámbito privado donde tuvieron lugar, adoleciendo, además, del elemento subjetivo intencional de ofender gravemente a su progenitor, que debe enmarcarse mejor en la clara situación de rechazo a una situación no querida por los hijos –la presencia de la nueva compañera del padre, en la vivienda familiar al poco tiempo de fallecer la madre –, y que, por ende, impide catalogarla como injuria grave constitutiva de la causa de desheredación aplicada, de acuerdo con la interpretación restrictiva apuntada”. 29) JUR 2004/314921. 30) La lectura de la amplia jurisprudencia sobre el concepto de maltrato me hace pensar en la necesidad de que el legislador debería puntualizar y tasar más exhaustivamente esta causa de desheredación. En concreto, debería de definir el término de “maltrato grave”, pues la interpretación que dan los tribunales es un fiel reflejo de la sociedad de hoy en donde los valores morales y sociales decaen de tal manera que van hacia un punto en donde el respeto y la moral no se conoce, anulándose completamente. Justificar como lo hace esta sentencia que la expresión “hijo de puta”, dado su repetido y abusivo uso, no reviste la gravedad suficiente para que sea causa de desheredación, sino reflejo del tono despectivo y de alejamiento hacia el padre, creo que, al respecto, el tono de desprecio que se produce al mencionar tal expresión hacia la persona que va dirigida, es mas que suficiente para que tal término alcance el rango de maltrato grave, pues su divulgación va acompañada de la desestimación que el injuriador siente hacia el injuriado, y no es ético que la persona que la profiera pueda ser “premiada”, sino todo lo contrario, deberá ser san-

cionada, castigada y apartada de cualquier premio o reconocimiento. 31) JUR 2007/69177. 32) BARCELÓ DOMÉNECH, Javier, “La desheredación de los hijos y descendientes por maltrato de obra o injurias graves de palabra”, en Revista Crítica de Derecho inmobiliario, Año 2004, nº 682, pág. 489. 33) En este sentido la SAP de Tarragona, Sección 1ª, de 17 de octubre de 2003 [JUR 2003/259597] admite la causa de desheredación dispuesta por la madre hacia su hija por haberla insultado, menospreciado, golpeado y herido pública, notoria y reiteradamente. Dice la sentencia que “resulta probado que el origen del suceso entre la madre y la hija surge a raíz de la separación entre los padres. Con anterioridad la relación madre hija era buena, la madre sentía autentica devoción por ella, al tomar partido la hija por el padre, y en el curso del proceso de separación la madre se le privada del afecto de su hija, de su marido, de su trabajo en el puesto que habitualmente regentaba en el mercado de Cambrils. Como consecuencia de ello sufre una depresión, y un trastorno psicológico. Marido e hija, son conscientes de que la madre no estaba bien, el marido soporta la situación. La hija no y pierde el respeto a su madre, insultándola en público y llegando a maltratarla de obra”. Sigue la sentencia exponiendo que “es cuando una persona se encuentra deprimida y atraviesa una difícil situación cuando requiere no sólo la mínima consideración, también afecto, especialmente por parte de sus hijos. En nuestro caso, no recibió el presto que como madre y en atención a las circunstancias requería, de ahí que la respuesta de la hija en los términos que han resultado acreditados, puedan calificarse de injurias graves y malos tratos de obra, supuesto de hecho de la causa de desheredación”. 34) La SAP de Barcelona, sección 18, de 9 de junio de 2009 [JUR 2009/420392] confirma la sentencia de primera instancia apreciando la existencia de causa de desheredación en una demanda de reclamación de alimentos por entender que “la desproporción de los castigos inferidos a la mayoría de los hijos, por comportamientos que ni siquiera pueden calificarse de incorrectos o inadecuados y que condujeron a cada uno de los hijos a marchar del domicilio materno antes de cumplir los 18 años, y no por razones económicas, sino por razones de maltrato, son claramente constitutivas de la causa de desheredación contemplada en el Art. 379.1.3 del CS.(…) Por todo ello, coincidiendo la Sala plenamente con los razonamientos y consideraciones vertidas en la sentencia apelada, debe confirmarse la desestimación de la reclamación de alimentos contra los hijos por los cuales se ha considerado concurrente la causa de desheredación, y ello sin necesidad de añadir nada más y sin que las alegaciones vertidas en el recurso, como se ha señalado, hayan venido a desvirtuar la acertada valoración de la prueba practicada y las acertadas consideraciones de la Juez de instancia. 35) El testador, su cónyuge o conviviente en unión estable de pareja o a los ascendientes o descendientes del testador. 36) JUR 1995/5517. 37) JUR 2005/185809. 38) RIBOT IGUALADA, Jordi, ob. cit., pág. 1398. 39) STS 26 de junio de1995 [RJ 1995/5117]. 40) JUR 2008/303852. 41) Dentro del principio restrictivo que preside la regulación legal de la desheredación, no cualquier tipo de maltrato de obra o de palabra puede ser bastante para desheredar, sino que específicamente se exige que sea grave. SAP Girona 18 de octubre de 2004 (JUR 2004/310006). 42) BARCELÓ DOMÉNECH, Javier, ob.cit., pág. 496, siguiendo a Puig Peña, F. 43) En el CCCat también a su cónyuge o conviviente en unión estable de pareja, o a los ascendientes o descendientes del testador. 44) ROMERO COLOMA, Aurelia María, La desheredación, Ed. Bosch, S.A., 2005, pág. 55. 45) RIBOT IGUALADA, Jordi, ob. cit., pág. 1399. 46) DEL POZO/VAQUER/BOSCH, ob. cit., pág. 402.


Crònica jurídica civil 47) RJ 1993/4792. 48) “Porque si ni el alegado maltrato ni una alegada injuria trascienden del núcleo íntimo familiar directo, generalmente es porque estamos ante episodios relativamente ordinarios de los enfados familiares para los cuales la desheredación se considera desproporcionada, no vemos motivo suficiente para entender acreditada una causa de desheredación sólo afirmada por los propios interesados en la sucesión y afectados por la contrapuesta animosidad” [JUR 2009/489027] 49) Por ejemplo, lo manifestado en la SAP Valencia, sección 9ª, de 1 de marzo de 1996 [AC 1996/615], que puntualizó: “si bien es cierto que la testigo afirma ser amiga íntima de la actora, no debemos olvidar que los hechos sobre los que versa la prueba pertenecen al ámbito de las relaciones íntimas familiares, por lo que es lógico pensar que sólo las personas cercanas al círculo familiar podrían conocer la realidad de tales hechos.” 50) La SAP de Cáceres, Sección 2ª, de 15 de mayo de 2005 [JUR 2002/188901] se manifiesta en sentido contrario al afirmar que “la Jurisprudencia tiene declarado que solo las condenas dictadas por órgano Jurisdiccional penal hacen prueba de la causa de desheredación”.

66) La SAP de Cuenca, de 8 de abril de 1994 [AC 1994/981] entiende que ante el parricidio de la esposa y otra hija “Existe evidente causa para la privación de la patria potestad acordada, la que no sólo es aconsejable sino necesaria, dada la personalidad y conducta precedente”. 67) Que señala: “La comisión de ilícitos penales ya se castiga con suficiente dureza mediante las sanciones que prevé nuestro Código Penal, encaminadas por cierto a la reinserción del delincuente, pero nunca con la privación de otros derechos civiles que ninguna relación guardan con el delito cometido y que sólo producirían un daño innecesario tanto al progenitor como a su descendiente”. [ JUR 2002/210663]. 68) Así, la SAP Tarragona, Sección 2ª, de 24 febrero 1992 [AC 1992/372] recuerda que “para la aplicación de un medida de tanta envergadura respecto a las consecuencias legales que se derivan tanto para el menor como para el padre, es preciso, según ha declarado la jurisprudencia, que el incumplimiento por el progenitor de las prestaciones económicas sea obligado, posible y voluntario”. 69) RIBOT IGUALADA, Jordi, ob.cit., pág. 1399. 70) En este caso es el que niega la legítima a los padres que le abandonaron.

51) SAP Girona, Sección 2ª, 18 de octubre de 2004, [JUR 2004/310006].

71) Fuente: Institut d´Estadistica de Catalunya, http://www.idescat.cat/

52) La SAP Madrid, Sección 11ª, de 10 de septiembre de 2004 [JUR 2004/264591] confirmó la sentencia de instancia que desestimó la desheredación por maltrato ante la inexistencia de querella o denuncias por parte del ascendiente.

72) STS 28 de junio de 1993 [RJ 1993/4792].

53) Lo que supone una ventaja de índole procesal y más concretamente de naturaleza probatoria. 54) SAP Valladolid, Sección 1ª, de 5 de diciembre de 2005 [AC 2005/2091]. 55) AC 2001/932. 56) ARROYO I AMAYUELAS, Ester, ob.cit., pág.553. 57) SAP Barcelona, Sección 18, de 28 de abril de 2003 [JUR 2003/254271]. 58) Este concepto, de difícil concreción (es fácil pensar sobre él, pero es complicado aplicarlo) supone una lectura plural. De un lado se hace preciso que el menor participe en la concreción de su propio interés, lo que se ha dado en denominar “determinación consciente y responsable de la propia vida”.Y de otro se hace necesario proteger “el ser y esencia de la persona” asegurando al menor la protección que merece todo ciudadano en el reconocimiento de sus derechos fundamentales.[MIRALLES GONZALEZ, Isabel, “El interés del menor y la privación de la patria potestad”,Aranzadi civil, ISSN 1133-0198, Nº 2, 2004, pág. 2003]. 59) STS de 24 de abril de 2000 [RJ 2000/2982]. 60) SAP Granada, Sección 5, de 25 enero de 2008 [AC 2008/1994]. 61) ARROYO I AMAYUELAS, Ester, ob.cit., pág.552. 62) Art. 236-7 CCCat.- La autoridad judicial debe disponer, si el interés de los hijos lo aconseja, la recuperación de la titularidad y, si procede, del ejercicio de la potestad parental, si ha cesado la causa que había motivado su privación. 63) En opinión de la Sala del TS, el marco natural del menor, con independencia de la existencia o inexistencia de comunidad de vida entre sus progenitores sigue siendo la familia. Es ella el reducto de seguridad, el lugar común, el ámbito donde el menor se desarrolla y es, como de un modo expreso se señala, donde se desenvuelve –con lo que la afirmación implica- la vida cotidiana del menor [MIRALLES GONZALEZ, Isabel, ob.cit., pág. 2005]. 64) Como dice la SAP de Granada, Sección 4ª, de 30 de abril de 1993 [AC 1993/476] los criterios que recoge tal texto “comprenden no sólo los aspectos materiales, que han de fundar la señalada privación, sino situaciones de dejación, de abandono”. 65) Circunstancias tales como la prolongada incomunicación del padre con ambos menores –casi 13 años-, el desinterés mostrado por aquél en relación con el sostenimiento, cuidado y educación de estos últimos [SAP Bilbao, Sección 1ª, de 12 de febrero de 1992].

73) Así, en la SAP Badajoz, de 23 de enero de 2003, [JUR 2003/128167] dice el tribunal: “basta con examinar concretamente los informes médicos aportados para comprobar que el difunto sufría parálisis cerebral desde 1970, padeció dos episodios cerebro vasculares en 1977, cuando aún se mantenía el matrimonio y posteriormente, ya en los años noventa, fue ingresado en coma por acidosis mixta severa, diagnosticándosele más adelante un cáncer y a pesar de tal rosario de enfermedades los testigos que comparecieron en el procedimiento no sólo mantuvieron que las demandantes jamás le prestaran atención alguna tras la separación, sino que incluso tal falta de atención y cuidado existía durante la relación matrimonial hasta el punto de que la testigo Marcelina afirmó que cuando vivía con su esposa e hijas encontró a Jesús Luís solo, sin comidas ni medicinas y que sus hijas siempre lo han despreciado. Por su parte, la también testigo Marcelina, amiga de sus hijas, declaró que pudo presenciar cómo estas ni siquiera le dirigía palabra a su padre, en público negaba su paternidad y afirmó que le dispensaba un trato despectivo (…) esta Sala entiende que se produjo una evidente negativo de alimentos (…) e igualmente ha habido un maltrato hacia el mismo que lleva aparejada, en el ámbito sucesorio, la desheredación por lo que debe ser confirmada la sentencia de instancia.” 74) Sobre todo en caso de divorcio de los progenitores. 75) Art. 236-4.2 CCCat. 76) “A juicio de la Sala confunde la parte apelante entre la asistencia moral y afectiva de aquella otra que se deriva de la necesidad material justificativa de la prestación de alimentos. Esta última es la que puede dar lugar al nacimiento de la causa de desheredación, más no la primera y en tal sentido no se acredita que el causante fuera merecedor de alimentos ni tampoco que las demandantes estuvieran incursas en la obligación de prestarlos” [SAP Castellón, Sección 3ª, de 21 julio 2009 (AC 2009/1898)]. 77) “La demandante se desentendió realmente de sus abuelos y el dato de que durante un tiempo la hija de la actora, biznieta de aquéllos, fuera a visitarlos con cierta frecuencia, en nada obsta a la realidad de la efectiva desatención por parte de la demandante (…), en cuanto a las injurias de palabra, no sólo deben de quedar igualmente acreditadas, sino que han de ser graves, y si bien debe reconocerse que existieron expresiones salidas de tono, incluso ofensivas en los muy concretos supuestos a que aluden los testigos, no puede olvidarse el ambiente en que se desarrollaron (…), la Sala no las considera de suficiente entidad como para provocar la desheredación por esta causa” [SAP

Asturias, Sección 6ª, de 12 de marzo de 2007 (JUR 2008/43795)]. 78) RIBOT IGUALADA, Jordi, comentario Art. 45117, ob.cit., pág. 1399. 79) DEL POZO/VAQUER/BOSCH, ob.cit., pág. 402. 80) LAMARCA I MARQUÉS, Albert, El nou Dret Successori del Codi Civil de Catalunya.- Materials de les Quinzenes Jornades de Dret Català a Tossa. Documenta Universitaria.- Girona 2009, pág. 293. 81) La lectura de esta sentencia causa estupor al declarar que la falta de relación afectiva y de comunicación son circunstancias y hechos que “de ser ciertos” –aquí la Sentencia plantea la duda, en todo caso, sobre la certeza o veracidad de los hechos, lo cual, ya de por sí, resulta inquietante“corresponden al campo de la moral” escapando, según el Supremo, tanto esas circunstancia como esos hechos “a la apreciación y valoración jurídica, y que en definitiva solo están sometidos al tribunal de la conciencia”. Parece dar a entender esta Sentencia que es irrelevante e indiferente para el Derecho que un hijo sostenga o no relaciones con su progenitor, que esté o no distanciado del mismo, que no le atienda, que no contacte con él, que no exista relación afectiva alguna entre ellos, porque el Derecho no tiene que entrar ni regular estas situaciones conflictivas familiares, quizás porque la Sentencia considera que aquí el Ordenamiento Jurídico no tiene por qué intervenir, sino, en todo caso, quedar al margen de esta problemática. Es una postura fácil, cómoda, pero, a mi juicio, no es la correcta. La Sentencia, sin embargo, no entra a considerar ni a estimar el sufrimiento del progenitor al ver cómo su hija le ignora afectivamente y no quiere saber nada de él. El Derecho, a juicio de esta Sentencia, debe quedar fuera. ¿Cómo se puede explicar esta tesis? [RJ 1993/4792]. 82) Esto es, conocida fuera del ámbito estrictamente familiar. 83) GARRIDO MELERO, Martín, ob.cit., pág. 333. 84) LAMARCA MARQUÉS, Albert, ob. cit., pág. 293. 85) El CCCat no lo exige, pero será recomendable concretar y señalar la ausencia para evitar que fracase la desheredación. 86) LAMARCA MARQUES, Albert, ob.cit., pág. 293. 87) VAQUER ALOY, Antoni, Libertad de testar, legítima y desheredación por falta de relación familiar (Trabajo que forma parte de las actividades del grupo de investigación consolidado de la Generalitat de Catalunya 2009SGR689), pág. 7 y 8 88) Referencia CENDOJ 08019370141999100620 89) JUR 2004/303005. 90) El parte de lesiones emitido por el servicio de urgencias hacia constar la existencias de lesiones leves (contusiones). 91) JUR 2009/41266. 92) Citada anteriormente pág. 71 [JUR 2009/420392] 93) Citada anteriormente pág. 71 [JUR 2003/259597] 94) La hija insultó a su madre llamándola puta, reputa y mala madre, dándole patadas haciéndole daño en un dedo al retorcérselo, le tiró un “spray” a la cara (la madre era asmática). La agresión terminó cuando el abuelo (paterno), cogió de los pelos a su nieta para separarla de su madre. 95) La madre acudía al puesto del mercado a diario y tapaba con cartones la parada, regalaba género a los clientes, insultaba a su ex marido, decía a los clientes que no compraran el género, se quedaba con dinero en ocasiones si cobraba alguna venta. 96) Debe entenderse con respecto al incidente y posterior falta relación madre-hija. 97) Haciendo referencia a la vigencia de la nueva causa.

Juan Ramón Rofes Secorun Abogado Doctorando en Derecho

Abril-juny 2011 | 29


Els nostres col·legiats escriuen

Palabras zuritas Si los libros no tuvieran cubierta y contracubierta es posible que las palabras que contienen se desparramaran como granos de uva en canasto roto. El texto alineado en párrafos y distribuido sobre cada página puede evocarnos a un disciplinado ejército de hormigas dispuesto a entrar a través de la visión lectora en la mente. Antes de que llegue el libro a nuestras manos el escritor ha tenido que vendimiar las palabras en las vidas y en los diccionarios y ahormarlas a su pensamiento. El libro es obra humana compleja, requiere orden, selección de los múltiples elementos que lo componen. Si las palabras fueran uvas de diferentes clases pronto descubriríamos que quienes escriben tienen preferencias por una u otra variedad de las bayas: blancas, tintas, rosadas... Y los habría que se inclinarían por los granos melosos que penden de las parras moscatel; otros se adentrarían en campos pizarrosos en busca de cariñena, merlot... Son numerosas las clases de uva y también los vocablos. Las palabras, siendo tan abundantes, tienen en sí mismas un orden, una raíz, un sabor que las hace hijas de una tierra, de una lengua, de una casta. Son valores acuñados que sólo los gasta el olvido, la lija omisiva de no decirlas ni escribirlas. ¿Dónde están las palabras puras, aquellas que son libres como zuritas sin palomar? – En los diccionarios –dirán algunos-. Otros asegurarán: – Guardadas en la memoria de nuestra infancia. 30 | LO CANYERET

No faltará quien afirme: – En la voz del poeta. Y otros más cautos apuntarán: – En la intención que es alma de cuanto se dice y escribe. El diccionario es trena de palabras. Las que aprendimos en la niñez se hicieron ancianas, no suenan en nuestra voz igual. Las que tejen los poetas son esclavas de la métrica. Podríamos, tal vez, acudir a quienes en clausura oran a Dios: – ¿Están en vuestros corazones las palabras libres? – (...) En “El arca de la palabras”, del escritor Andrés Trapiello –Editado por Fundación José Manuel Lara–, hallamos palabras liberadas, tornasoladas como las plumas de las zuritas, como granos de uva cristalinos que picotea el ruiseñor para su líquido trino nocturno. Cada palabra es... ¿quién lo sabe? Una hormiga, una paloma, un grano de uva, la arista sorprendente de una greguería...

“El arca de las palabras” no tiene fin. Cada palabra mereció atención y publicación individualizada (desde el 23 de abril de 2004 al 23 de abril de 2005 en el periódico La Vanguardia), por lo que hubo después que recolectarlas para llenar este zaque. Soplo, sentimiento de amor del autor a las palabras cuando en negrita destaca el vocablo con el que va a agavillar la idea, la chispa o el chicotazo. Verbigracia: “Del yo, el menos.” “Se le ven a la lisonja los perejiles desde muy lejos.” “Del rosicler de la aurora hacen los chinos papel de seda.” El libro de Trapiello está ilustrado a modo de cuaderno de campo. Mi ejemplar pertenece a la 1ª edición. Enero 2006 y no lo presto. Lo dejé ya en herencia.

José Luis Rodríguez García Abogado


Biblioteca Relació de novetats editorials rebudes gratuïtament del fons editorial LA LEY Y EL CONSULTOR, durant el primer trimestre de 2011 En materia ADMINISTRATIVA Sistema de vivienda protegida. Emilio Eiranova Encias. 2010 Esta obra por un lado, aporta una visión general y sistemática sobre toda la materia, por lo que podrá verse el entorno jurídico completo de solución para el mismo (civil, fiscal, administrativo, penal, etc.); por otro, esta visión sistemática permite examinar la Ley y resolver los conflictos interpretativos entre las distintas normas, conforme con criterios de los que resulte un orden.

La medida cautelar de suspensión de la ejecución de actos y disposiciones en el proceso administrativo. Francisco Javier García Gil. 2010 En la primera parte de la obra, y entre otros aspectos, se analizan los caracteres de la medida de suspensión (instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad, modificabilidad, revocabilidad); el momento y forma de la solicitud de la misma; los presupuestos para su adopción, con particular referencia a los supuestos de inactividad de la Administración y de vía de hecho; la sustanciación de la medida cautelar; la caución o garantía; la ejecución de la resolución cautelar y la denegación de la medida. La segunda parte, se dedica a los supuestos específicos de adopción y de denegación de la medida cautelar según la jurisprudencia, tanto la propiamente dicha como la llamada «jurisprudencia menor»: aguas, concesiones administrativas, extranjería, licencias municipales, planeamiento urbanístico, tributos, etc.

Los derechos de los extranjeros en España. José Luis Monereo Pérez. 2010 Esta obra, intenta llevar a cabo un tratamiento jurídico-legal riguroso, de marcada orientación teórica y jurídico-práctica, sobre el reformado marco jurídico-legal de la inmigración y extranjería en nuestro país. Ello fructifica en el análisis exhaustivo de todas y cada una de las novedades sustanciales introducidas en la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, mediante la LO 2/2009, de 11 de diciembre.

La responsabilidad medioambiental en España. José Guerrero Zaplana. 2010 Este libro es un análisis sistemático de la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental y de su normativa de desarrollo.

El derecho de costas en España. AAVV. 2010 Obra colectiva en la que intervienen la mayor parte de los más cualificados especialistas que han estudiado este Derecho sectorial en las últimas dos décadas.

Derecho ambiental administrativos. Blanca Lozano Cutanda. 2010 En este libro se tratan todas las técnicas jurídicas existentes para prevenir y reducir los daños ambientales, como son, entre

otras: la evaluación del impacto ambiental y las autorizaciones administrativas; la responsabilidad medioambiental; los instrumentos de incentivo económico (fiscalidad ambiental y ayudas públicas); las nuevas técnicas de fomento, como la valoración del factor ambiental en la contratación pública o la ecogestión y ecoauditoría (EMAS III, ISO 14000 y sistemas equivalentes); las medidas dirigidas a mejorar la participación y el acceso a la justicia de los ciudadanos y ONGs en la protección del entorno; y los instrumentos de represión, penal y administrativa, de las conductas infractoras.

En materia CIVIL La configuración del contrato de adhesión con consumidores. Alejandro Rosillo Fairén. 2010 Esta obra se estructura, fundamentalmente, en dos grandes bloques. En el primero de ellos se realiza un estudio muy completo del mecanismo de primera línea de defensa del adherente, el «control de inclusión» recogido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación. En el segundo bloque se trata la integración contractual, habida cuenta el reenvío realizado al CC por el texto refundido para la Ley general de defensa de los consumidores y usuarios, desgranando la buena fe, el uso y la ley y poniendo estos elementos en relación con la tutela del contratante débil.

Supuestos de responsabilidad civil (médico-sanitaria, transporte de viajeros y mercancías...). Xavier O’Callaghan (coord.). 2010 En el comienzo de cada capítulo se expone una síntesis de la doctrina jurisprudencial. A continuación, se recogen las sentencias que ha dictado la Sala de lo Civil del TS con la fecha, el número del recurso y el nombre del Magistrado ponente y el texto completo del fundamento o fundamentos que tratan de la cuestión acotada en cada capítulo.

Reflexiones sobre derecho de daños: casos y opiniones. Eugenio Llamas Pombo. 2010 A lo largo de 15 epígrafes, la obra sistematiza por materias hasta 163 breves textos, que constituyen reflexiones críticas u opiniones sobre temas concretos que afectan al moderno Derecho de Daños.

Responsabilidad civil. Cuestiones generales y su efecto reparador. Xavier O’Callaghan Muñoz. 2010 En cada apartado se expone brevemente la doctrina general del tema tratado en el mismo y a continuación, las sentencias de la Sala 1ª de lo Civil, del TS, con la fecha, el número del recurso y el nombre del ponente y un encabezamiento que indica lo que trata y lo que proclama la sentencia, que integra la doctrina jurisprudencial que complementa el ordenamiento jurídico.

La rescisión por lesión en el derecho civil español. Mª Mercedes Alberruche Díaz-Flores. 2010

Esta obra supone una aportación al estudio de una institución clásica del Derecho civil como la rescisión, concretamente la rescisión por lesión, a la que la doctrina ha dedicado escasa atención, fruto, quizás, del también reducido espacio que el codificador del siglo XIX le otorgó en el Código civil de 1889. La oportunidad del presente estudio se refuerza, además, por la regulación de la acción rescisoria concursal llevada a cabo por la Ley Concursal de 9 de julio de 2003.

Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil. María Luisa Boticario Galavís. 2010. El objeto del presente trabajo estriba, precisamente, en delimitar qué tipo de resoluciones, y qué tipo de pronunciamientos en ellas contenidos, resultan susceptibles de ejecución provisional en nuestro proceso civil, poniendo de relieve los problemas suscitados por la falta de precisión del legislador al respecto.

En materia LABORAL La deconstrucción del derecho del trabajo. Antonio Ojeda Avilés. 2010 El cometido de esta obra ha consistido en analizar los flujos y reflujos de las instituciones visitadas para obtener una cierta perspectiva actual.

En materia MERCANTIL La responsabilidad de los administradores de sociedades en situaciones de crisis. Jorge Moya Ballester. 2010 El objetivo del trabajo consiste en analizar los distintos medios de protección del crédito que el ordenamiento jurídico español ofrece a los terceros acreedores de una sociedad de capitales cuya situación económica se encuentra seriamente deteriorada. De este modo, se analizan las situaciones de deficiencia económica que el ordenamiento determina como relevantes y los deberes cuyo cumplimiento se exige a los administradores en dichas situaciones. Finalmente, el trabajo analiza el régimen de responsabilidad al que está sometido el administrador societario, tanto desde el punto de vista del derecho concursal como desde el punto de vista del derecho de sociedades.

En materia PENAL Delitos cometidos a través de Internet. Cuestiones procesales. Eloy Velasco Núñez. 2010 La presente obra pretende analizar los aspectos procesales concurrentes en la investigación de los delitos que se cometen a través de Internet o con ocasión del uso de las nuevas tecnologías.

Protección de datos y proceso penal. Ernesto Pedraz Penalva (coord.). 2010 Analiza de forma pormenorizada y desde una perspectiva práctica las posibilidades de disposición por parte de las autoridades que tienen encomendada esa tarea. Para ello se someten a examen algunos de los ficheros y registros de datos más representativos, haciendo especial hincapié en aclarar la confusión normativa imperante en esta materia en pro de alcanzar una interpretación uniforme, que garantice dentro de los parámetros constitucionales los derechos e intereses de todos los interesados.

Comentario al Código Penal. Carlos Vázquez Iruzubieta. 2010 Este comentario al artículado del Código Penal ha tenido en cuenta las dos últimas reformas; por una parte, la modificación de la exención en el aborto por la LO 2/2010, de 3 de marzo, y por otra la aún más importante cuantitativa y cualitativamente de gran parte del artículado del Código, producida por la LO 5/2010, de 22 de junio.

Documentoscopia. Método para el peritaje científico de documentos. Rafael Martín Ramos. 2010 De entre las pruebas periciales que con más frecuencia se solicitan en los procedimientos judiciales, tanto en la instancia civil como en la penal, se encuentra la «pericial caligráfica» o «cotejo de letras», denominaciones con las que aparecen en las leyes para referirse a los peritajes de documentos que a menudo nada tienen que ver con la escritura manual y sí con otros aspectos que originan dudas sobre su autenticidad.

Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales. Juan Antonio Aliago Méndez. 2010 La reciente publicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, ha supuesto un cambio muy importante en las obligaciones que los miles de sujetos obligados (entidades financieras, abogados, inmobiliarias, auditores, asesores fiscales, etc.) deben seguir en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El contrato de agencia. La Ley 12/1992 en la jurisprudencia. Enrique Gadea Soler y Fernando Sacristán Bergia. 2010

Para más información:

Ofrece una visión jurisprudencial del contrato de agencia, sin perjuicio de que, con carácter previo y por considerar que puede tener interés para el lector que necesite una visión general de la figura, se haya incorporado un breve estudio en el que se explica el contenido básico de la Ley 12/1992.

Centro de Atención al Cliente. Tel. 902 42 00 10 clientes@laley.net www.laley.net

LA LEY.

Abril-juny 2011 | 31


Lo Canyeret núm. 70 (abril-juny 2011)  

Revista Lo Canyeret editata pel l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida. Edició núm. 70 (abril-juny 2011).

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you