Page 1

missèr Número 86 • julio 2010

www.icaib.org

IL . LUSTRE COL . LEGI D’ADVOCATS DE LES ILLES BALEARS • ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BALEARES

INTIMITAT PÚBLICA


sumari

missèr 86

5

6

18

25 26

Editorial

Opinió

14

Dossier: Intimitat a la vista

I Congrés de Dret del Turísme

30

Entrevista: Patricia Campomar

Entrevista: Álvaro Cuesta Martínez

34 37

Drets Humans

6è Congrés de RC

46 50 57 Torn d’Ofici

Les pàgines de l’Acadèmia

Amb la Vènia

El Col.legi

58 Agenda

CONSELL DE REDACCIÓ: Joan Font, Regina Vallés, José Miguel del Campo, Rafael Gil i Martín Aleñar. COORDINACIÓ: Jerusalén

Villanueva. IL·LUSTRACIONS I FOTOGRAFIA: Emma Cano. DISSENY I MAQUETACIÓ: Xisco Alario. COL·LABORACIONS: Andrea

Torrens (Dossier). Cristóbal Mora, José Nadal, Antoni Coll, Mireia Planells (Opinió). Miguel Suau Rosselló (Les pàgines de

l’Acadèmia). IMPRESSIÓ: BAHIA Indústria Gràfica. ADMINISTRACIÓ I PUBLICITAT: Rambla dels Ducs de Palma de Mallorca, 10. Tel. 971 714 225. EDITA: Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears. D.L.: PM 80/89.


Notícies

Alcúdia acogerá el X Congreso Nacional de Responsabilidad Civil Se celebrará los días 1, 2 y 3 de octubre La Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro celebra este año en Alcúdia su X Congreso Nacional, de cuyo comité organizador forman parte los letrados del ICAIB, Jaime Colomar, Celia Pita, Martí Truyols y Loreto Santandreu.

4

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Dada la enorme trascendencia y repercusión de estos Congresos anuales, los importantes temas en ellos debatidos, así como el enriquecimiento que supone debatir temas de máxima actualidad en el campo de la Responsabilidad Civil, no solo con ponentes de reconocido prestigio, sino también, y además, con compañeros especialistas en la materia procedentes de toda la geografía española, desde estas líneas los integrantes del Comité organizador, os invitamos a participar en el mismo, y adjuntamos el programa.

Cuatro letrados del ICAIB forman parte del comité organizador


Editorial

La darrera prova d’aquesta realitat la trobam, crec jo, en la reforma del Codi penal que han aprovat recentment el Congrés i el Senat. Un nou text que, excepte honroses excepcions, preveu nous delictes, més penes, més presó i algunes mesures que difícilment encaixen en les funcions rehabilitadora i reparadora que haurien de vertebrar el dret penal. Llevat d’alguns preceptes en què sí que s’han tingut en compte l’opinió i les demandes dels experts, el nou text penal és decebedor. Com ho ha estat també la tramitació al Congrés i al Senat. Un procés protagonitzat per propostes de cara a la galeria, i que s’ha caracteritzat, en la meva humil opinió, per ser una competició de «a veure qui la diu més grossa». No es tracta aquí, en absolut, de deixar sense càstig ni una sola de totes les conductes que mereixen el retret social i penal. Ni de bon tros es tracta de no oferir a les víctimes totes les possibilitats de reparació que se’ls pugui proporcionar. Ni es tracta tampoc de qüestionar el caràcter imprescindible del dret penal com un mecanisme regulador i de protecció necessari i convenient. Es tracta, justament, del contrari. D’apostar per un dret penal humanitzat, centrat en les persones i, per tant, allunyat de qualsevol temptació política de respondre a curt termini al clamor popular amb un increment de la reacció penal. D’evitar els ingressos a la presó quan aquests siguin innecessaris. D’oferir a les víctimes el protagonisme que mereixen en el procés penal. D’escoltar-les. De saber a què aspiren. De protegir-les. Es tracta, també, d’instaurar el que s’anomena una justícia restaurativa. D’esforçar-nos a idear penes alternatives a la presó o, almenys, de dotar dels recursos suficients per fer possible l’aplicació de les que ja estan previstes. I d’apostar per noves fórmules d’intervenció penal, menys traumàtiques i, en conseqüència, més justes per a tots.

Espanya, ho va dir al seu dia la Comissió de Drets Humans de l’ICAIB i ho diu ara la plataforma «Otro derecho penal es posible», ha optat, de nou, per l’expansió del sistema punitiu sense tenir-ne en compte la ineficàcia demostrada. Sense considerar les greus conseqüències socials i econòmiques d’un sistema que cada vegada pivota més sobre les penes privatives de llibertat. I per això cal donar la benvinguda a iniciatives com «Otro derecho penal es posible», que es va presentar al nostre col·legi el passat 23 de juny i que advoca per la humanització del sistema i per desmentir tots els mites que envolten el dret penal al nostre país. La societat ha de saber, entre moltes altres coses, que no és cert que Espanya sigui un país insegur; de fet, té una de les taxes de criminalitat més baixes de la Unió Europea. Que, lluny d’entrar per una porta i sortir per l’altra, més de les dues terceres parts dels interns no han gaudit mai d’un permís. Que les penes de presó es compleixen íntegrament i que tan sols un 17% dels reclusos ho fa en règim de semillibertat. Que moltes més vegades de les que es pensa els delinqüents manifesten penediment i disposició a reparar el dany. O que Espanya és el país amb l’estada mitjana a la presó més elevada dels 48 països que formen el Consell d’Europa. És cert que s’han produït errors flagrants de conseqüències nefastes. I també és cert que s’ha d’extremar el zel i dotar el sistema dels recursos humans i materials suficients per evitar que tornin a ocórrer. Però no podem perdre de vista que són l’excepció que confirma la regla, per la qual cosa no hem de pretendre fer regles generals només per a les excepcions. L’excés en la reacció penal, com tot excés, és desaconsellable, i la privació de llibertat a tota costa, danyosa. Optem, per tant, per altres formes més eficaces d’eliminar conductes delictives. Optem, sempre, és clar, en tots els casos en què sigui possible, per l’educació, per la reinserció, per la rehabilitació, pel sentiment. Per tot allò que possibiliti que el delinqüent reconegui i assumeixi el dany que ha infringit i, amb això, allunyi la possibilitat de reincidència. En suma, com diu la plataforma, per un dret penal més humà. El degà

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Crec que ja començam a ser moltes les persones que pensam que a Espanya, desgraciadament, es legisla molt a cop de titular i poc basant-se en raonaments científics o realitats empíricament demostrables. El populisme i el rèdit electoral s’anteposen, en més ocasions de les que serien desitjables, a la reflexió pausada que mereix qualsevol canvi legislatiu i que cal esperar en qui té el deure de fer-lo.

Però no. Els grups polítics han preferit, de nou, atendre l’alarmisme social i l’explosió emocional sorgida davant crims tan horrorosos com escassament numèrics. Emocions i sentiments tan lògics i comprensibles per part dels qui han patit les conseqüències de delictes molt greus com desaconsellables en els qui tenen la responsabilitat de legislar.

5

Per evitar interpretar aquest article en clau política, aclaresc que allò que hi dic no es refereix a la legislatura actual ni a l’anterior, ni tan sols a les tres o quatre darreres. El que en aquest espai es critica és una actuació del nostre legislador que es reitera fa ja massa anys i no és exclusiva de cap signe polític en especial.


Dossier

Intimitat a la vista Per Andrea Torrens Un concepte tan simple i quotidià com aquest ha superat, en determinats àmbits, l’accepció habitual de concreció de certesa per convertir-se en una qüestió legal de primer ordre. La raó és molt senzilla: la tendència generalitzada a sol·licitar i a proporcionar informació personal, motivada sobretot per la implantació social de les noves tecnologies, ha posat en risc la privacitat de les persones i ha complicat la protecció d’un dret fonamental dels ciutadans de nombroses intromissions externes.

dels agents empresarials i tècnics implicats en els serveis globals de la Xarxa; amb la prudència de l’usuari a l’hora de proporcionar i d’intercanviar dades de caràcter personal, així com amb l’actuació decidida de la comunitat internacional, amb la voluntat expressa de cada país per acabar amb la diversitat d’aplicacions normatives que marquen l’estat i el nivell de protecció de la privacitat de l’internauta, en general, i l’accés a informació del menor i a la transgressió de la seva seguretat, en particular.

D’alguna manera, l’espai tradicional físic protector de garanties ha cedit el pas a un espai virtual de límits imprevisibles que, com a conseqüència primera, ha evidenciat el desequilibri que hi ha entre els avenços tecnològics i la capacitat d’adaptació de la normativa a una realitat sotmesa a canvis constants, la qual cosa a Espanya ha encetat un debat sobre la necessitat de flexibilitzar les eines jurídiques vigents a fi de respondre amb eficàcia al ritme frenètic que imposa la societat de la informació.

El debat estarà sobre la taula mentre quedin solucions pendents.

6

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Una reflexió que resulta imprescindible per emprendre mesures correctores que incrementin les garanties de privacitat de les persones, però que aïlladament no resol el problema. La dimensió que ha adquirit Internet i la implantació progressiva de mitjans audiovisuals de control generen, per si mateixos, indefensió. Per això, és necessari comptar amb la col·laboració

Del suport físic al format digital Notícies puntuals, aparegudes als mitjans de comunicació, com l’abandonament al carrer de fitxers amb historials clínics d’un centre de salut o la troballa dins uns contenidors de fems d’entrevistes laborals amb valoracions anotades al marge derivades de la selecció de personal d’una empresa, varen provocar una gran polèmica anys enrere perquè vulneraven els drets fonamentals a la intimitat i a l’honor de les persones afectades i perquè infringien allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En aquests casos, la visualització i la posterior recuperació d’aquests arxius varen permetre identificar

La tendència generalitzada a sol.licitar i a proporcionar informació personal, motivada sobretot per la implantació social de les noves tecnologies, ha posat en risc la privacitat de les persones


Dossier El pas del suport físic al format digital, i l’evolució d’aquest cap a l’espai virtual, ha suposat un retrocés evident en el nivell de protecció de la privacitat individual immediatament responsables, infractors i víctimes; delimitar la gravetat de la infracció, i fixar les sancions corresponents. És a dir, les proves tangibles varen deixar constància, per una banda, de greus incorreccions en el règim de protecció d’aquestes dades de caràcter personal i, per l’altra, de la vulnerabilitat dels ciutadans afectats, malgrat que hi havia un marc normatiu en plena vigència. Una vulnerabilitat que ni els anys transcorreguts ni els avenços tecnològics han pogut reduir. Tot al contrari, el pas del suport físic al format digital, i l’evolució d’aquest cap a l’espai virtual, ha suposat un retrocés evident en el nivell de protecció de la privacitat individual i de salvaguarda del menor. Si a aquesta nova realitat hi sumam la tendència cada dia més estesa d’implantar dispositius audiovisuals i mitjans tecnològics de control en nom de la seguretat pública, és comprensible que, d’un temps ençà, es mantingui obert un debat entre legisladors, professionals i experts per intentar actualitzar la normativa específica i corregir els buits legals que, a dia d’avui, creen certa indefensió.

Big brothers awards Des que l’aparició de les noves tecnologies va fer evident que la seva implantació seria un fet, allà pels anys vuitanta, es començà a vetlar perquè la invasió de la privacitat no traspassàs els límits permissibles.

Així mateix es concedeix una distinció especial, aquesta vegada de caràcter positiu, a la persona o persones que més han fet per la defensa de la llibertat a Internet i a l’accés a la cultura.

7

En clau humorística i reivindicativa, aquests premis es convoquen anualment, fent una paròdia de celebracions com puguin ser els Oscars, amb categories de caire negatiu com: Polític al servei de les multinacionals; Premi Orwell al control; Premi Lobby Star de l’any; Artista recaptador; Premi Rapinya; Premi empresa/indústria, i Tecnologia intrusiva.

REVISTA MISSÈR · julio 2010

De llavors ençà han sorgit nombrosos col·lectius arreu del món que es dediquen a informar sobre els abusos que es produeixen a Internet. I una d’aquestes associacions és la Computer Professionals for Social Responsability (CPSR) que, a més de vetlar pels ciberdrets dels usuaris, és coneguda per una iniciativa molt peculiar: l’organització dels Premis Gran Germà (Big Brother Awards), que es van lliurar per primera vegada al Regne Unit el 1988 i que, actualment, s’ha estès a una dotzena de països més, entre els quals s’hi troba Espanya.


Dossier

Espanya: dades personals, un bé protegit Tot i que és un fet que, com puntualitza Juan José Talens, advocat, director jurídic de la firma IURISTEC i expert en privacitat, «la realitat sempre va per davant de la norma», des de la transició política la protecció de dades de caràcter personal ha experimentat a Espanya una evolució normativa significativa, «i destaca, juntament amb Alemanya, com un dels països més preservadors del dret fonamental a la intimitat» i més àgils a l’hora d’integrar i d’impulsar mesures adequades a la realitat del moment. I així s’ha reflectit al llarg de l’activitat legislativa en la matèria i en l’assumpció de certes iniciatives externes.

8

REVISTA MISSÈR · julio 2010

La Constitució espanyola ja establia, amb certa previsió, la importància de l’entrada en escena de nous recursos tecnològics, quan disposava que: «La llei limitarà l’ús de la informàtica per garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets» (article 18.4). Posteriorment, s’aprovava la Llei orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, que regulava el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal i configurava l’ens independent destinat a garantirne el compliment: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Una norma que va quedar derogada amb l’entrada en vigor de l’actual Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Aquest marc legal s’ha complementat amb una sèrie d’aportacions que,

en paraules de Talens, «han resultat ser fonamentals».

de requisits amb els mitjans adients, entre els quals destaquen:

Per una banda, amb la Directiva europea 46/95, que, a part de garantir la lliure circulació de dades entre els països membres, condiciona les transmissions internacionals de dades personals a un nivell de protecció adequat del país receptor. Els receptors, segons especifica la Directiva europea, han d’assegurar el compliment d’una sèrie

• La creació d’un òrgan de control independent i responsable de la protecció de dades que pugui actuar tant en l’àmbit públic com en el privat i que tingui facultats fiscalitzadores i sancionadores. • Un catàleg d’infraccions i de sancions.

Espanya destaca, juntament amb Alemnya, com un dels països més preservadors del dret fonamental a la intimitat


Dossier • La previsió de presa d’accions administratives i/o judicials. • L’establiment de mesures de seguretat adequades. • La promoció dels drets dels titulars de les dades i de les obligacions dels responsables dels fitxers i del seu tractament. • La disposició de sistemes de responsabilitat i de reparació per als afectats quan s’han incomplit les normes establertes.

Encara s’està molt lluny d’aconseguir una normativa internacional uniforme en la gestió de les dades de caràcter personal i de la privacitat Tot i així, encara s’està molt lluny d’aconseguir una normativa internacional uniforme en la gestió de les dades de caràcter personal i de la privacitat, cosa que provoca situacions realment peculiars a l’hora d’aplicar els criteris i la normativa que regulen la protecció de dades, ja que, ara per ara, depèn del lloc on es troba ubicada l’empresa que té les dades, del lloc on

viu l’usuari o del lloc on es processa la informació. L’altra aportació prové de les sentències 290 i 292 del Tribunal Constitucional, perquè constitueixen l’origen del concepte actual de protecció de dades, ja que, segons assegura Talens, «atorguen a cada persona un dret de disposició i de control sobre les dades que genera».

Les xifres parlen: ningú no se’n refia Més del 70 per cent dels ciutadans creuen que l’ús d’Internet afavoreix la intromissió en la vida privada de les persones, mentre que el 47’9 per cent afirma que participar en xarxes socials (Facebook, Twitter, MySpace…) ofereix un grau de seguretat baixa i molt baixa.

bla que els criteris de seguretat s’imposen sobre qualsevol altre entre les persones preguntades. De fet en una escala del 0 al 10, la majoria dels enquestats se situa en el 6 a l’hora d’escollir entre llibertat i seguretat.

Pel que fa a les càmeres de videovigilància, el 68’7 per cent es mostra a favor i el 10 per cent es posiciona en contra. Els arguments del primer grup van des de l’aportació de sensació de seguretat fins al convenciment d’una efectiva de Tot i la falta evident de confiança que provoca Internet, el reducció delictes, mentre que 65 per cent dels enquestats assegura que mai no llegeix els del segon giren en torn a la pèrdua les polítiques de privacitat de les pàgines que visita d’intimitat.

Així es desprèn de les dades fetes públiques, durant el darrer trimestre de l’any passat, per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, procedents del baròmetre del mes de setembre de 2009 del CIS.

Respecte a la pràctica cada vegada més estesa d’implantar dispositius de videovigilància, sem-

Sí hi ha un acord significatiu en relació a la necessitat de controlar la difusió d’aquestes imatges per televisió o per Internet (72’8 %), per la vulneració del dret a la intimitat que es pot produir, que preocupa bastant o molt al 72’9 per cent dels enquestats.

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Tot i la falta evident de confiança que provoca Internet, el 65 per cent dels enquestats assegura que mai no llegeix les polítiques de privacitat de les pàgines que visita.

Els llocs on els enquestats es mostren partidaris o molt partidaris de la instal·lació de càmeres són: entitats bancàries (95’5%), comerços (88’3%) i guarderies i escoles (77’2%). En canvi, mantenen una postura contrària o molt contrària ser vigilats a la feina (36’7%) i als bars o restaurants (36 %).

9

Resulta inquietant que, malgrat que al 74’1 per cent els preocupa bastant o molt la protecció de dades i l’ús d’informació personal per part d’altres persones, el 50’2 per cent desconeix o creu que no existeix cap normativa protectora contra els possibles abusos que es puguin produir en aquest aspecte, i el 46’3 per cent no sap de l’existència de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Dossier

10

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Tractament de dades, la pedra de toc

La Llei orgànica 15/99 defineix el tractament de dades com el conjunt «d’operacions i procediments tècnics de caràcter automatitzat o no que permetin el recull, l’enregistrament, la conservació, l’elaboració, la modificació, el bloqueig i la cancel·lació, així com les cessions de dades que resultin de comunicacions, interconnexions i transferències». És en aquest moviment d’informació personal en què s’han de concretar al màxim les regles del joc, a fi de protegir amb ga-

ranties suficients l’observança dels drets fonamentals i constitucionals de l’individu. El grau de privacitat establert, per tant, dependrà directament dels diversos nivells d’accés a les dades, que necessàriament s’han d’acompanyar d’una sèrie de mesures de protecció agrupades en dues categories: tècniques i jurídiques. Amb les mesures tècniques se cerca garantir la seguretat de les dades. Es tracta d’evitar-ne l’al-

teració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. «Per això —apunta Talens—, el més important és assegurar la traçabilitat, és a dir que cada intervenció deixi un rastre.» Per la seva part, amb les mesures de caràcter jurídic es pretén vetlar pel compliment legal de tot allò que fa referència a la comunicació de les dades a terceres persones i a l’accés a aquestes per part de tercers. En aquests casos, el titular de les dades ha de


Dossier

El titular de les dades ha de ser informat en tot moment de qui és el responsable del tractament, de quin ús es pensa donar a les seves dades i de qui, a més del responsable primer, pot accedir-hi específica de tres nivells d’accés segons el tipus de dades i l’activitat per a la qual es manegin. La protecció és considerada bàsica quan el tractament afecta informació simple de la persona (nom, llinatges, adreça, etc.) que no compromet ni aprofundeix perfils més personals; és mitjana quan ja inclou perfils psicològics o psicotècnics o defineix la situació financera de l’individu. Finalment, s’estableix un nivell d’accés de protecció alta quan es tracta de dades qualificades com a sensibles. La Llei estableix la consideració de dades especialment protegides les relatives a la salut i les que «revelen la ideologia, l’afiliació sindical, la religió i les creences» de les persones, així com les relatives a l’origen racial o ètnic i a l’opció sexual, entre d’altres.

Els atemptats terroristes contra les Torres Bessones de Nova York, l’11 de setembre de 2001, van marcar el punt d’inflexió no només en la intercepció massiva i global de comunicacions civils sinó en la seva acceptació per part de la comunitat internacional, en nom de la lluita contra el terrorisme i a favor la seguretat mundial. D’aquesta manera, va entrar en joc la xarxa d’intel·ligència Echelon, dirigida des de l’Agència de Seguretat Nacional d’Estats Units, i que no és més que un sistema d’espionatge que permet interceptar i filtrar bona part de les comunicacions mundials, realitzades a través d’sms, mails, telèfon i fax, prèvia elaboració de diccionaris amb paraules clau sospitoses, que són rastrejades i escanejades per satèl·lits. Com sempre ocorreix en casos així, el perill està en la desproporcionalitat que es pugui produir en mesures com aquesta. És per això que, de llavors ençà, tant el Parlament europeu com altres institucions recomanen als ciutadans encriptar les seves comunicacions, a fi d’evitar els possibles abusos que pugui provocar la implantació d’aquest espionatge massiu. Si bé és cert que la societat ha assumit que cedeix cert grau d’intimitat per estar protegida, també ho és que, segons els experts, la sobrevigilància pot atemptar contra la llibertat de les persones ja que, en nombroses ocasions, no són informades correctament sobre aquestes gravacions, es desconeix què es fa amb aquests registres i durant quan de temps es retenen les dades. I és que s’ha de ser conscient que, malgrat la legislació europea és més gelosa de la intimitat dels seus conciutadans que la nordamericana i la preocupació de les persones per la seva seguretat és un fet, vivim en un moment en el qual la creació de nous sistemes de control de dades és constant, amb tecnologies que, fins fa pocs anys, només formaven part de pel·lícules de ciència ficció: reconeixement facial, biometries de l’iris, de la retina o de l’emprempta digital, geometria de la mà…Tot fa pensar que Hollywood ja és aquí.

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Aquestes mesures de protecció es complementen amb la disposició

Una d’espies: d’Hollywood a la vida real

11

ser informat en tot moment de qui és el responsable del tractament, de quin ús es pensa donar a les seves dades i de qui, a més del responsable primer, pot accedir-hi (prestació de serveis per part de tercers, que ha d’establir-se per escrit). «Per a més seguretat, s’adopta una conducta apriorística. Tant és així que, si aquestes dades s’han de separar dels motius per als quals van ser recollides, el responsable està obligat a obtenir el consentiment del titular», ja sigui de manera tàcita o expressa (per exemple, en casos que continguin informació sanitària), segons estipula la llei.


Dossier

El secret com a deure

Cessió de quotes de protecció en nom de la seguretat Sembla que, en nombroses ocasions, la sensació de vulnerabilitat de la privacitat que té l’individu desapareix, o si més no es difumina, quan es prenen mesures motivades per criteris de seguretat pública. La proliferació d’un temps ençà (sobretot des dels atemptats de l’11-S) de dispositius de vigilància i de control en llocs públics ha creat certa polèmica entre diferents sectors de la societat que no es pot ignorar, perquè es considera una invasió en la intimitat de les persones. A més a més, sorgeixen tota una sèrie de dubtes sobre què es fa amb els fitxers enregistrats (si és el cas), on i durant quant de temps es guarden les gravacions, si se’n fan còpies de seguretat, qui accedeix a aquestes dades…

12

REVISTA MISSÈR · julio 2010

En aquest aspecte, la normativa és molt clara quan disposa que «El responsable del fitxer i les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional respecte a aquestes dades i al deure de guardar-les, obligacions que han de subsistir en haver acabat les seves relacions amb el titular del fitxer o, si s’escau, amb el responsable d’aquest». Aquesta condició és aplicable a qualsevol sector professional. En aquest sentit, Juan José Talens posa com a exemple il·lustratiu el seu propi col·lectiu. «Els advocats tenen el deure de secret i, fins

i tot, gaudeixen de l’empara de no revelar secrets professionals.» Aquest secret professional no és incompatible, no obstant això, amb l’aplicació dels preceptes que marca la Llei de protecció de dades de caràcter personal. «Qualsevol professional ha de complir els requisits normatius generals, com són, entre d’altres, notificar la creació de fitxers de dades de caràcter personal a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades; documentar les mesures de seguretat establertes; elaborar la corresponent guia d’informació d’existència de fitxers, i formalitzar contractes amb proveïdors de serveis i amb treballadors, als quals s’estén el deure de secret.

El responsable del fitxer i les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional

Són qüestions que no sempre tenen una resposta concreta, sinó que, una altra vegada, depenen dels criteris dels països que les implanten o de resolucions d’abast internacional. En aquest sentit, Juan José Talens assenyala que «el secret és cercar un equilibri entre les necessitats d’implantar mesures de seguretat i de preservar la intimitat de les persones. Per poder-ho aconseguir, hem de ser capaços de contestar a la pregunta: Es poden obtenir els mateixos resultats amb unes altres mesures?». Una pregunta que té molt de sentit quan es fa referència a determinats mitjans tècnics o, millor dit, quan es fa referència a diferents versions de determinats mitjans tècnics. És el cas del recentment implantat escàner corporal en alguns aeroports. Mentre que certs models mostren només el contorn de la persona per poder comprovar si du objectes perillosos, d’altres deixen al descobert, amb total nitidesa, el cos de l’individu. «Ningú no renuncia a la seva seguretat, però es tracta, ni més ni manco, d’arribar a un punt de proporcionalitat adequat».


Dossier

Professió: expert en privacitat Sigui com vulgui, tot-hom és actor d’aquesta pel·lícula. Això vol dir que cadascú ha d’assumir el paper que li pertoca i s’ha d’implicar a gaga rantir que drets fonamentals i inalieinalie nables de l’individu siguin observats,

L’individu s’haurà de conscienciar de la necessitat de ser el primer a aplicar filtres i mesures d’autocontrol i a deixar de pensar que la virtualitat és el millor escenari de l’anonimat i de la invisibilitat

respectats i perpetuats. Uns (empreses, proveïdors, entitats…) hauran d’assumir la seva responsabilitat, d’altres (Estats) s’hauran de posar d’acord per exigir-la i, finalment, l’individu s’haurà de conscienciar de la necessitat de ser el primer a aplicar filtres i mesumesu res d’autocontrol i a deixar de pensar que la virtualitat és el millor escenari de l’anonimat i de la invisibilitat.

REVISTA MISSÈR · julio 2010

No és estrany, per tant, que a Espanya s’hagi emprès el camí de l’especialització en la matèria. De fet, el 2009, es va crear l’Associació Professional Espanyola de Privacitat (APEP), que actualment té a prop de 200 professionals associats i que acaba d’impulsar l’obtenció, a través d’examen, d’un certificat d’expert en privacitat. «Una disciplina que està regulada i que respon a les

necessitats d’adap-tació dels professionals d’Espanya a la nova realitat», apunta Talens.

13

L’evolució i els avenços tècnics de la societat de la informació, la implantació generalitzada de les noves tecnologies entre la població (adults, joves i menors) i l’entrada en funcionament de dispositius de vigilància audiovisual i de recursos tècnics de control, han complicat, com ja s’ha dit, la salvaguarda de la privacitat de l’individu. Vetlar i defensar el dret a l’honor i a la intimitat de les persones és un repte per si mateix.


Entrevista

Patricia Campomar.

Presidenta de la Agrupación de Jóvenes Abogados

“No somos un sector en crisis”

14

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Por Jerusalén Villanueva, periodista En años, espíritu y aspecto es joven. Sin embargo, tiene las ideas más que claras y defiende como una “senior” las posibilidades de los abogados jóvenes para abrirse camino con éxito en la profesión. Patricia Campomar, presidenta de la Agrupación de Jóvenes Abogados de las Islas Baleares, ya sabe que la experiencia es un grado, pero también que hoy por hoy son muchas más las herramientas formativas con las que los jóvenes abogados pueden igualar “armas” con los veteranos. Formación, deontología y vocación, dice, son elementos clave en una “carrera de fondo, donde además de llegar, lo importante es mantenerse”.

¿Cuál es ahora mismo la máxima aspiración de la Agrupación o, si prefiere, sus principales reivindicaciones? Poder llegar al máximo número de abogados jóvenes para crear una agrupación fuerte con la que puedan defenderse más y mejor los intereses del colectivo, tanto ante el Colegio, como ante otras instituciones y la sociedad en general. Estoy convencida que la unión hace la fuerza y eso es, precisamente, lo que aspira a conseguir la Agrupación.


Entrevista En diferentes ocasiones, el decano del Colegio ha asegurado echar en falta una mayor participación de los colegiados en la vida y el funcionamiento de la corporación. ¿Consigue la AJAIB la implicación de los jóvenes letrados en las iniciativas que organiza? El hecho de que no haya una participación elevada de los abogados en el Colegio se debe, en buena parte, a que esta es una profesión muy independiente y un trabajo estresante que absorbe muchísimo tiempo, de modo que dedicar parte de ese tiempo a la corporación es algo complicado. En cierto modo, en la Agrupación pasa un poco lo mismo, aunque también es verdad que las actividades que se han impulsado desde el ICAIB o desde la AJAIB en materia de formación tienen, en general, muy buena acogida. Y a las nuestras, curiosamente, asisten no sólo los jóvenes abogados, sino también los que llevan muchos más años en la profesión. La abogacía balear es un colectivo integrado mayoritariamente por gente joven. ¿Cree que el Colegio de Abogados les presta suficiente atención? Dentro del colectivo de la abogacía joven, existen realidades diferentes y, por tanto, también necesidades distintas. No es lo mismo los intereses o necesidades que puede tener un letrado recién colegiado que las que pueda presentar otro con entre 6 y 8 años de ejercicio, ni éstas a las que pueda tener otro abogado joven con más de 10 años de experiencia. En todo caso, creo que el Colegio cubre de un modo muy adecuado los intereses de formación de todos ellos. Cosa distinta son las necesidades de asesoramiento que puedan presentar en un momento dado los letrados jóvenes, una función que creo que asume mejor la AJAIB porque, como decía, se trata de intereses diferentes. ¿Cuáles son los problemas principales con que se encuentra un abogado en el inicio de su ejercicio profesional? Muchos. Para empezar, creo que hay un problema de base y es que un licenciado en Derecho no sale con la preparación práctica suficiente como para ejercer. En la licenciatura recibes una formación mucho más teórica. Parece ser que con el Plan Bolonia se quiere dar una vertiente algo más práctica a la carrera de Derecho, pero no sé si será suficiente.

“La Justicia es la cenicienta de los presupuestos del Estado”

Quizá por ello, las estadísticas dicen que hasta un 40% de los abogados abandona la profesión en los primeros cinco años de ejercicio... Sí. De hecho, el decano aseguró en el último acto de jura que se celebró en Palma, que, en el último año el número de bajas de

15

Y por último, una vez que se ha empezado, el objetivo es mantenerse.

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Otro de los problemas más frecuentes con el que suele encontrarse un abogado joven es el empresarial, el saber cómo ha de afrontar el inicio de su ejercicio profesional. ¿Por cuenta propia o ajena? ... Son muchas las dudas que se plantean y a veces es difícil decidirse por cómo abrirse camino.


Entrevista compañeros más mayores no lo hagan también. En todo caso, la situación es más equilibrada. ¿Son los abogados jóvenes más vulnerables a la actual situación de crisis? Creo que no somos un sector en crisis. El índice de litigiosidad es elevadísimo y eso es evidente que nos favorece. ¿Que papel cree que juega la deontología en el ejercicio profesional? Primordial. De base. Es la carretera por la que se ha de conducir cualquier abogado en el ejercicio profesional. Y siendo tan importante, ¿no cree que está algo abandonada en los planes formativos?

16

REVISTA MISSÈR · julio 2010

“La abogacía es una carrera de fondo, de manera que no sólo hay que llegar, sino mantenerse. Es una profesión dura, de obligada formación continua, en la que hay que plantearse, de forma constante, nuevos retos” abogados ejercientes tiende a igualarse con el número de nuevas incorporaciones. Y es que la abogacía es una carrera de fondo, de manera que no sólo hay que llegar, sino mantenerse. Es una profesión dura, de obligada formación continuada y en la que hay que plantearse, de forma constante, nuevos retos. ¿Y sus ventajas frente a los abogados más veteranos? Es cierto que la experiencia es un grado. Y también que, con frecuencia, a alguien

que empieza le impone, por ejemplo, la presencia en juicio, y como contrario, de un abogado más veterano. Sin embargo, el estudio y la formación son armas que el letrado joven puede y debe emplear y que permiten prepararle para igualar las posibilidades y afrontar el reto con mejores posibilidades de éxito. Está claro que hoy las herramientas informativas que tenemos a nuestra disposición son mucho más amplias y variadas que las que había hace 40 años. Y los jóvenes podemos y sabemos emplearlas, lo que, en todo caso, no significa que los

Por desgracia no se enseña en la carrera, pero sí en el máster de práctica jurídica, donde, de hecho, es una de las asignaturas básicas. Además, en la prueba para obtener el Certificado de Aptitud Profesional, la de deontología profesional es una de las pruebas obligatorias que has de superar. Y pienso que así ha de ser, porque es importante concienciar a los abogados de lo que debe ser la práctica deontológica del día a día y de las normas de convivencia que deben regir las relaciones entre compañeros y con otros operadores jurídicos. ¿Cree que la entrada en vigor de la Ley de acceso, mejorará las condiciones del ejercicio profesional? Quizá ayude a paliar el problema de base de formación del que hablaba antes, aunque no sé si llegará a solventarlo del todo. En cualquier caso, todo lo que sea ayudar al abogado para formarlo en el ejercicio de la profesión ha de ser bienvenido. ¿Considera que la abogacía balear cuenta, en general, con una buena proyección social? Sí. Creo que gracias, en parte, a iniciativas del Colegio y de la AJAIB dirigi-


Entrevista “Si un cliente ve que le prestas un buen servicio, que trabajas bien, va a volver, tengas la edad que tengas”

buen servicio, que trabajas bien, va a volver, tengas la edad que tengas. ¿Cree que el Turno de Oficio funciona bien?

¿Los clientes prefieren ser atendidos por letrados de más edad?

Está claro que el Turno de Oficio no está dotado de los medios necesarios para cubrir la demanda existente por parte de la sociedad, ni tampoco de los medios económicos de los que debería disponer. De todas formas, creo sinceramente que el Colegio lo tiene muy bien organizado para los pocos recursos de los que dispone. Porque el problema del Turno de Oficio es un problema de medios, y está claro que podría funcionar muchísimo mejor si la Administración dotara el servicio del modo adecuado.

Quizá, al principio, pueda sorprenderles la juventud. Pero lo que está claro es que si un cliente ve que le prestas un

¿Es el Turno de Oficio un servicio que ayuda al joven letrado en el inicio de su carrera profesional?

das a fomentar la mediación, el arbitraje y la importancia del asesoramiento previo, la gente se está concienciando de la función social que desempeña nuestra profesión. La sociedad empieza a pensar en el abogado como un profesional necesario, que está ahí no solo para solucionar problemas, sino también para evitarlos con un consejo previo.

Evidentemente, supone una ayuda más para que el joven colegiado pueda tener un rodaje en la práctica procesal, trabajar en asuntos de distinta índole y tener un trato con clientes y con otros compañeros. El Colegio y el Consejo de la Abogacía están preocupados por los recortes que parece que se avecinan en el Turno. Pretender recortar, todavía más, la dotación de un servicio con el que, de hecho, se garantiza el acceso a la justicia de los colectivos más vulnerables me parece un escándalo. La Justicia es la cenicienta de los presupuestos del Estado. Es una vergüenza que todo lo que está relacionado con el servicio no esté dotado del modo adecuado. ¿Cuáles son, en su opinión, las claves para mejorar la justicia? ¿Confía en que el nuevo modelo de oficina judicial pueda contribuir a su modernización definitiva? Cualquier reforma destinada a la mejora del sistema me parece necesaria, y no dudo de que el nuevo modelo de oficina judicial sea una posible solución. Lo que sucede es que creo que no se podrá llegar a establecer definitivamente este sistema si no se dota de los medios materiales, personales y económicos necesarios para que realmente funcione, porque con los medios existentes, que son escasos, dudo que se pueda implantar de forma realmente efectiva.

Y sí, es gratis.

17

“Todo lo que vaya destinado a ayudar al abogado para formarlo en el ejercicio de la profesión ha de ser bienvenido”

Porque la Agrupación se vuelca en defender sus intereses y en ayudarle en todo aquello que se pueda. Porque podemos facilitarle asesoramiento y orientación en su acceso al mercado laboral. Porque se organizan distintas actividades formativas que, además, les proporciona contacto directo con muchos operadores jurídicos. Y para conocer a otros compañeros que están en su situación y que comparten inquietudes y objetivos.

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Para acabar, dígame por qué un abogado joven debe formar parte de la Agrupación. Por cierto, ¿es gratis?


Opinió

Félix Pons abogado Por Antonio Coll Alonso, abogado En los primeros años de los 70, Félix, con apenas 30 años, se vio en el trance de sustituir al más grande que yo he conocido, su padre, D. Félix Pons Marqués, en un asunto cuyo objeto era tan complejo que algunos compañeros en ejercicio ni entendían su significado: Mutación Demanial era el objeto del litigio en cuestión. En el pleito se dilucidaba el posible retorno al Ayuntamiento del edificio que alberga el Cuartel de Intendencia (creo), en pleno corazón de las Avenidas.

18

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Lo terrenos habían sido requisados por el Ejército en plena guerra civil y parecía que había llegado el momento de recuperarlos si se había producido la desafectación del mismo al interés público al que había sido destinado. Enfrente estaba el temible D. Miguel Coll Carreras, cuya potencia jurídica y mediática era tal que en vez de Abogado del Estado Jefe, que era su cargo, se le llamaba el Abogado Jefe del Estado. En aquel juicio la Sala estrenaba secretario, cuyo nombre lamento no recordar, y el magistrado Bañón llevaba poco tiempo incorporado. El Ayuntamiento dudó en principio de la competencia del hijo de D. Félix y tanteó a diversos compañeros, pero al fin prevaleció la tesis de que asumiera el caso y se produjo el gran duelo. Miguel Coll versus Félix Pons. La Sala estaba llena, algo insólito en una vista civil en los 70 y de contenido tan espeso. Fue inolvidable. Aquello determinó vocaciones, la mía incluida, mientras duró.

A pesar de la inmensa solvencia de D. Miguel Coll, Félix se fue imponiendo y ganó. Más de cuatro horas de alegaciones. Los abogados solos. Sin testigos ni peritos. Sólo términos jurídicos, torrentes de citas, jurisprudencia, reflexiones sobre la aplicación de la norma (aquí Félix se encumbraba). El magistrado y el secretario a los que antes he hecho referencia, al verme junto a los dos astros en la galería de la Audiencia, aprovecharon para preguntarme si aquello había sido real y si era frecuente semejante exhibición en un tribunal de provincias (no olviden, primeros 70). Tuve que decirles que nunca había visto nada igual y, 40 años después, nunca más lo he viso. Largo introito, reconozco, pero esto era Félix. Además de talante, cultura, buen hacer político, bonhomía, y todo lo que quieran añadir, Félix Pons era sobre todo un jurista, un abogado excepcional. Después, como sabéis, marchó a servir al Estado, desde un Ministerio primero y en la Presidencia del Congreso después. En tan largo período de tiempo, prácticamente ningún sábado dejó de acudir al despacho (y maldita la gracia que me hacía, ya que, noblesse oblige , muchos de esos sábados yo acudía a hacerle compañía). Aunque al empezar la charla me alegraba de haber ido. Nunca dejó de estar al día de lo que ocurría en el despacho. Le preguntabas cómo le había ido con la Sra. Thatcher y él te inquiría cómo

iba el asunto tal o el asunto aquel de las servidumbres. Nunca dejó de ser abogado. Cuando por fin volvió, se instaló junto a nosotros con la naturalidad del que nunca ha dejado de estar a tu lado. Se convirtió en referente absoluto del despacho. Su presencia era bálsamo de curación de dudas y su paciencia infinita para verse interrumpido constantemente con mis insustanciales consultas. A lo sumo se teñía de ironía, cuando debió ser de ira en ocasiones. Era, en fin, el asesor jurídico que todo despacho de abogados necesita, según frase brillante del malogrado compañero Pep Rosselló. Aún tuvo tiempo de rechazar la oferta más esperada para un hombre de sus condiciones. Una tarde, recibió una llamada de Moncloa. Le ofrecía la Embajada del Vaticano. Yo salté de gozo, imaginando las posibilidades de visitarle en Roma, en tan magno escenario. Duró poco la alegría. Aunque al católico, humanista, esteta no le podía ofrecer algo más adecuado, no se lo pensó: Soy abogado contestó y pienso seguir siéndolo hasta el final, como así ha sido. Esta nota apresurada está escrita en un avión, tras recibir el encargo del decano para presentarlo de inmediato. Siento que esté tan por debajo del personaje al que se refiere, pero no ha salido otra cosa. Sólo quiero añadir que estar 40 años a su lado ha sido una bendición y sé que a él Dios le bendijo.


Opinió

Al que le interese Por José Nadal, abogado, profesor de Deontología del Máster en Práctica Jurídica y miembro de la Comisión de Deontología del ICAIB

Al hilo de lo dicho, la comunicación entre el cliente y la/el abogada/o, consecuencia de la práctica del mentado derecho, se puede ejercitar en la forma que fuere y deseada por los intervinientes, siempre y cuando se realice dentro de la vías normales, prudentes y legítimas, por lo que cuando el justiciable se comunica con su abogado o a la inversa, dentro de los parámetros del legítimo ejercicio del citado derecho, y la comunicación es interferida, sea por la que persona que fuere, se está vulnerando el derecho a la defensa, pues no se tiene derecho a escuchar o grabar las conversaciones ni las comunicaciones (aunque sean borradas o eliminadas después) que mantengan el cliente y su abogado o viceversa, a excepción de la que se dirá.

comunicaciones de los internos con el Abogado defensor o con el Abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los Procuradores que los representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.”. Es claro, pues, que dicha

excepción solo rige cuando se está interno en un centro penitenciario. Por tanto, lo argumentado evidencia y no admite duda que cuando cualquier ciudadano ejercite su derecho a la defensa mediante la comunicación con su letrado, debe

Como ha quedado dicho la Constitución garantiza el ejercicio del mencionado derecho, pues así lo determina el Estado y debe llevarse a cabo mediante una persona técnica en la materia que, de momento, la única que ostenta título bastante es la abogada/o. Dicho ejercicio, en sede penal, a título de ejemplo, es consecuencia de que existe una acusación llevada a cabo por el ministerio público que, mediante oposición, ostenta título bastante para que, en nombre del Estado, según determina la L.O.P.J. en el art. 541, deba: “1. Sin perjuicio de las funcio-

nes encomendadas a otros órganos, el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.”. Consecuentemente, lo dicho hasta aquí sirve de base para poner de relieve que el ciudadano, al que se le

El deber de guardar secreto profesional para los abogados afecta a la misma esencia del ejercicio de la profesión, pues no puede entenderse, bajo ningún concepto, ejercer de abogada/o de forma digna sin respeto a las normas del secreto profesional observarse el sigilo, pues no puede entenderse que la Constitución garantice el referido derecho, a través de una persona técnica en materia de defensa, cual es el letrado, y no quede en secreto todo lo relacionado con el ejercicio del mentado derecho.

acusa de haber infringido una norma penal, debe asesorarle un técnico en la materia, que es la/el abogada/o, y no resultaría lógico, razonable ni de sentido común que el mismo ciudadano, que no es experto ni técnico en derecho, careciera de la oportuna asistencia técnica necesaria frente a

REVISTA MISSÈR · julio 2010

El derecho a la defensa es básico y trascendental. Me atrevo a decir que de no poder ejercitarse en un Estado que se titule democrático, la democracia realmente no existe, a pesar de que la misma norma, derecho a la defensa, aparezca escrita en su Carta Magna, pues, con independencia de que se establezcan derechos en cualquier carta constitucional, si estos no se pueden ejercitar, sea por la causa que fuere, la democracia realmente no existe. Por tanto, dicho derecho, que ostenta cualquier justiciable, debe ser respetado en toda su magnitud y amplitud.

El referido derecho constitucional lleva implícito de forma inexorable el sigilo o secreto frente a todos, pues, de no ser así, dicho derecho deja de tener eficacia constitucional, que es lo mismo que decir que si no se respeta no se cumple con lo establecido en la Carta Magna. No obstante lo dicho, solo existe una excepción para intervenir las comunicaciones entre justiciable y letrado, prevista en el L.O.G.P. en el art. 51, 2, cuando establece: “Las

19

En todo Estado de Derecho en donde se practica la Democracia debe protegerse, sin excepción, el ejercicio del derecho a la defensa que ostenta el justiciable y que en España se halla establecido en el art. 24. 2 de la Constitución.


Opinió una acusación llevada a cabo también por un técnico y, de ahí, que el mismo ciudadano, para poder defenderse, debe, necesariamente, comunicar con su técnico jurídico, pues si no existe comunicación, sea en la forma y en el lugar que fuere, siempre de forma prudente, el tan repetido derecho no sirve para nada, por lo que es evidente que debe estar sujeta y amparada por el secreto o sigilo. No obstante lo dicho, conviene recordar que la/el abogada/o debe cumplir con la normativa en materia de secreto profesional, pues de lo contrario podría infringir lo dispuesto en el art. 199.2 del C.P., al decretar que “El profesional que, con incumplimiento

de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años”; si bien

para que encaje en el referido tipo, debe afectar a la intimidad con cierta relevancia jurídica. Por ejemplo, la mera indiscreción no resulta bastante para que entre en juego la jurisdicción penal que, como sabemos todos, debe ser de intervención mínima. Por tanto, la/el abogada/o debe guardar absoluto sigilo sobre todo

El referido derecho constitucional lleva implícito de forma inexorable el sigilo o secreto frente a todos lo relacionado o que afecte a la defensa de su cliente, y así lo establece la Carta Magna en su art. 24, 2, in fine, al establecer “...

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”. También, el art. 542 de L.O.P.J. determina que: “3. Los abogados

deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.”. Existen más normas en nuestra profesión, concretamente, en el E.G.A.E., se establece, en el art. 32. 1, que: “De conformidad con lo establecido por el art. 437.2 (ahora art. 542.3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos”.

20

REVISTA MISSÈR · julio 2010

También, el art. 5 de nuestro Código Deontológico, de forma más amplia, tasa los supuestos en que estamos sometidos a cumplir lo que es objeto de comento. La norma trascrita de nuestro Estatuto es puro calco de la prevista en la L.O.P.J. No sucede lo mismo con lo determinado en el Código Deontológico en materia de secreto profesional, pues en el art. 5 del referido Código se desarrollan, de forma exhaustiva, los distintos supuestos del deber de guardar secreto profesional, cuando, entre otros, refiere que: “La confianza y confidencialidad

en las relaciones entre cliente y abogado...impone al abogado


Opinió el deber y le confiere el derecho de guardar secreto respecto de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, sin que pueda ser obligado a declarar sobre los mismos...”. El deber de guardar secreto profesional para los abogados, en definitiva, afecta a la misma esencia del ejercicio de la profesión, pues no puede entenderse, bajo ningún concepto, ejercer de abogada/o, de forma digna, sin respeto a las normas del secreto profesional, lo que evidencia que, en nuestra profesión, no siempre “todo vale” ni el “ fin justifica los medios”. Es decir, para intentar que el cliente tenga éxito procesal, en cualquier asunto, no pueden utilizarse medios que infrinjan el sigilo al que todos estamos obligados a respetar y cumplir. Consecuentemente opino, sin aparente equívoco posible, que desde el mismo momento en que aceptamos la defensa de cualquier persona, a la que se investiga judicialmente, nos contaminamos con la obligación de guardar secreto y así perdura a través del tiempo, siendo también secreta, siempre, toda comunicación entre cliente y letrado defensor, a excepción de lo indicado anteriormente. Lo dicho hasta ahora es bastante para opinar lo grave que resultaría, para nosotros, la falta de respeto al deber de guardar secreto cuando, acaso, divulgáramos cuestiones o hechos que afectaren a una persona imputada, por ejemplo, pudiendo, dicha conducta, acarrear una sanción. Y si para nosotros, como ha quedado dicho, sería grave, también debería resultar del mismo modo, para otras personas, grabar o escuchar conversaciones, por ejemplo, que estén amparadas por el secreto de las comunicaciones entre abogada/o y cliente, como consecuencia del constitucional y legítimo ejercicio derecho a la defensa, pues, como ha quedado dicho al inicio, opino, en definitiva, que es materia completamente secreta entre justiciable y defensor, si bien el más perjudicado, de no respetarse, sería el cliente. Para acabar, conviene hacer referencia a la resolución de 25.03.2010 del T.S.J.M., cuando estima en parte los recursos interpuestos declarando, “ ...ilícitas y sin efecto las citadas

Dicho todo lo anterior quiero hacer una llamada a mi (nuestro) Colegio (J.G.), pues creo sumamente interesante y conveniente, para todos, que juristas disertaran sobre tan importante e interesante temática, objeto de opinión. Así lo espero.

21

Dicha reciente declaración habla por sí sola y creo que los comentarios sobran. Sí recomiendo su lectura por su vital trascendencia jurídica que, a mí entender, tiene.

REVISTA MISSÈR · julio 2010

medidas de intervención de las comunicaciones con los Abogados defensores o con los Abogados expresamente llamados en relación con asuntos penales de los imputados en prisión en ellas acordadas...”.


Opinió

El paper de l’escola en els casos de separació i de divorci Per Mireia Planells Muntaner És un fet que cada cop són més freqüents els casos de separació i de divorci, i és obvi que això suposa una situació de crisi que s’estén més enllà del nucli estrictament familiar.

22

REVISTA MISSÈR · julio 2010

La decisió dels membres de la parella, quan posen fi a la seva relació, els afecta no tan sols a ells, sinó també els seus fills i el seu entorn més proper. La família extensa se’n ressent, així com el nucli d’amics, però els vertaderament perjudicats són els fills menors d’edat i, amb ells, tots els qui en tenen cura. L’escola és una de les institucions que es veu, avui dia, afectada per aquestes situacions de reestructuració familiar. En principi, és normal que hi repercuteixi, perquè els infants que viuen aquesta situació familiar poden mostrar conductes diferents, estats emocionals fluctuants, redefinició d’hàbits o comportaments, canvis de domicili, etc. S’alteren tot un seguit de circumstàncies que fins ara eren conegudes —i controlades— i ara esdevenen noves —desconegudes— per una decisió que els afecta directament.


Opinió

Què passa quan es vol utilitzar l’escola per justificar que un ha estat un bon pare o una bona mare? Per què la majoria d’advocats aconsellen immediatament als seus clients que vagin al centre escolar a demanar papers? Quan es trenca la parella, especialment si aquesta ruptura és conflictiva, apareix la necessitat de demostrar el que fins a aquell moment s’ha donat per suposat: que els pares s’han ocupat dels fills, que han estat bons progenitors. I quasi sempre es pensa a certificar coses que fins ara pertanyien a l’àmbit més quotidià: qui duia els infants a l’escola, qui els recollia, qui assistia a les reunions, qui les demanava... De sobte, l’escola es converteix en el centre neuràlgic de totes aquestes certificacions, en una mena d’expenedora de certificats, sense tenir en compte els problemes o les dificultats que això pugui suposar per als qui en formen part. No sempre es poden certificar aquestes coses (de vegades es remunten anys enrere), no sempre és convenient fer-ho (el centre escolar no ha de «decidir» qui és millor, si el pare o la mare), i, per anar bé, no s’haurien de demanar. El fet, la realitat que

Que un pare o una mare no assistís a les reunions habitualment, no vol dir que no es preocupàs pels seus fills; la circumstància de qui els acompanyava cada dia pot dependre més dels horaris laborals que d’una altra cosa; signar l’agenda amb més freqüència no és sinònim de més implicació... Ser pare o mare és molt més que això. No és feina de l’escola participar activament en la decisió de qui té la guarda i custòdia dels menors, excepte en els casos de negligència evident o de possibles conductes susceptibles de ser considerades delictives. Tot això, que hauria de ser clar i palès per a tothom, no ho és de cap manera. I es bombardegen els mestres, els secretaris, els orientadors, els PT —i, fins i tot, els acompanyants de l’autocar escolar—, amb sol·licituds d’allò més heterogènies i variades, com les que hem comentat abans, a més d’entrevistes amb psicòlegs i professionals dels jutjats, demandes d’informes i un llarg etcètera. Quan més tranquil·litat haurien de tenir aquests infants, és quan menys en tenen. I l’escola, que hauria de ser un lloc on poder-se abstreure de tota aquesta voràgine, corre el risc de convertir-se en un altre lloc d’enfrontament entre els pares. Cada un dels progenitors explica la seva versió, fa la seva demanda, intenta convèncer el mestre o la mestra, vol el que vol. I poques vegades pensa a deixar el centre escolar com a espai protector per al seu fill. El centre escolar sí que intenta ser l’espai on l‘infant puguin evadir-se de l’enfrontament del qual és l’epicentre, vol preservar la seva neu-

tralitat i pretén aconseguir que, durant la jornada escolar, l’alumne s’hi senti a gust, tractat amb normalitat, acompanyat, entretingut amb els seus iguals, allunyat de controvèrsies... En definitiva, normalitzat i el més feliç possible. Per aconseguir aquest objectiu tan simple (proporcionar als infants un espai allunyat de les disputes, un entorn tranquil i conegut, un lloc on gaudir de la seva vida infantil), és necessària la col·laboració de tothom: pares que se separen, advocats de les parts, institucions i els propis centres escolars. Els pares haurien de reflexionar seriosament sobre les necessitats reals dels seus fills i no utilitzarlos com una arma per llançar contra l’altre; els advocats podrien suavitzar les exigències a les quals sotmeten els centres escolars, i les institucions haurien de regular el paper que les escoles han de representar en situacions tan delicades com les d’una separació o d’un divorci. La nostra intenció és preservar els centres educatius de situacions salomòniques que només poden causar malestar entre els docents, els directius i altres agents educatius. I, encara pitjor, que poden malgastar les energies i la il·lusió que necessita tot procés educatiu. La nostra proposta, fruit d’una llarga, complexa i difícil experiència en aquest camp, és que ens asseguem tots i encetem un diàleg per aconseguir el millor per als nostres nins i nines, i per a les seves famílies en procés de reestructuració. La nostra esperança és que tots els companys i companyes dedicats als temes de família recordeu el gran paper conciliador que podeu tenir en aquestes situacions, el reforceu i en faceu l’eix principal de la vostra actuació.

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Però no sempre és possible, perquè no tothom entén aquesta necessitat de convertir-se en un espai imparcial, neutral i defensor del benestar dels seus alumnes per sobre de qualsevol altra circumstància.

l’escola pot certificar, si és el cas, ja no és el fet o la realitat del moment en què es demana el certificat.

23

L’escola, i també els professionals que hi treballen (mestres, monitors, orientadors, auxiliars, etc.), es fa ressò d’aquests canvis que pateixen els infants, els valora i procura minimitzar-ne els efectes negatius que puguin aparèixer. L’escola intenta tenir cura dels menors, acompanyar-los en aquest trànsit, donar-los suport i, sobretot, ser imparcial quan hi ha controvèrsies judicials.


Opinió

En memoria del abogado, D. Luís Palmer Cabrinetti Luís transmitía esa gran personalidad que le caracterizaba. Sinceridad, amabilidad, seriedad, rectitud, carisma, don de gentes y hombre de palabra, eran, entre otras muchas, pinceladas de su impronta y rasgos que descubrías a las primeras de cambio y que se iban afianzando al tratarlo.

¡Que gran compañero nos ha dejado! Que inesperados y duros zarpazos nos da la vida arrebatándonos a familiares, allegados o amigos a los que crees que tendrás siempre cercanos y próximos. Los que tuvimos la enorme suerte de conocerle y tratarlo, la simple lectura de estas líneas, nos recordarán a un ser entrañable, como era él.

Nuestro colectivo pierde a alguien con una valía extraordinaria y de una talla humana indescriptible. Yo, por mi parte, a un gran amigo y compañero del que por desgracia ya no podré disfrutar. Nos queda su imborrable recuerdo y aprender mucho del gran legado del que, pienso, tenemos que estar permanentemente agradecidos.

24

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Para los que no tuvisteis esa suerte, me gustaría haceros partícipes del joven COMPAÑERO que, lamentablemente, se nos ha ido. Nos conocimos hace unos años por motivos profesionales y de ahí empezó a forjarse un buena amistad. Luís, era una persona –que extraño se me hace conjugar el pasado– con un trato afable y exquisito. Tenía ese don de hacerte fácil y fluida la comunicación, haciéndote sentir cómodo por su tono amigable y cordial. Tenía siempre presente esa máxima del respeto al compañero que le dignificaba como profesional y como persona. Era francamente un placer tratar con él. Nunca notabas un mal gesto, ni una mala palabra, fiel a un estilo encomiable de defender su encargo y buscar lo mejor para sus patrocinados con un proceder recto, constante y firme para conseguirlo. Siempre he pensado que en el desempeño de cualquier profesión u oficio se refleja lo que uno es en realidad, y

Cómo te vamos a añorar querido Luis y cuanto, en realidad, hemos perdido todos. Luís - con lágrimas en los ojos- te doy las gracias por dignificar nuestra profesión y especialmente por todo lo que en esta efímera y truncada relación, he tenido la oportunidad de intentar aprender de ti. Con personas como tú, uno cree firmemente en la fe de la amistad. Nunca te olvidaré. Tu amigo y compañero, Tóbal Mora.


Notícies

El ICAIB será en octubre la sede de análisis del futuro del turismo y de sus retos normativos Los abogados de Baleares organizan los días 28 y 29 de octubre el I Congreso de Derecho del Turismo

El objetivo del comité organizador del Congreso, que pretende dar continuidad en el tiempo al encuentro, es convertir a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en referente del derecho turístico y formular propuestas destinadas a favorecer la coexistencia pacífica de los distintos y

El I Congreso de Derecho del Turismo con contará con la participación, como ponentes o moderadores, de los consejeros de Turismo de Canarias, Baleares, Valencia, Andalucía y Cataluña y de un representante del Parlamento Europeo; de los profesores de Derecho Administrativo, Raúl Pérez Guerra y Joana Socías Camacho; del catedrático Avel·lí Blasco y el director de la Abogacía de la CAIB, Pedro Aguiló Monjo; de los abogados Manuel Alcaide y José A. Fernández de Alarcón; de las profesoras de Derecho Civil Belén Ferrer y Nélida Tur; de los catedráticos de Derecho Civil, Miguel Coca, Santiago Cavanillas y José Ángel Torres Lana, y de Derecho Mercantil, Apolonia Martínez; del asesor jurídico de la Asociación Española de Compañías Aéreas, Benito Castejón; del director de la División Turismo de AON Corporate Business, Pedro Sarrión y el director jurídico del grupo Orizonia, José Janer. El análisis de la actual situación y del futuro del sector, previsto para cerrar el congreso, estará protagonizado, por su parte por la presidencia de la Federación Hotelera de Mallorca, por el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, y por los empresarios hoteleros Sebastián Escarrer(Sol Melià), Pablo Piñero (Grupo Piñero) y Jaume Cladera (Stil Hoteles).

Convertir Baleares en referente del derecho turístico y formular propuestas de mejora que garanticen el futuro de esta industria son los objetivos del Congreso

variados intereses que convergen en el turismo nacional e internacional y, por descontado, en la primera industria de las Islas. Para ello, se ha invitado a juristas expertos en la materia, pero también a quienes protagonizan el día a día del sector, puesto que se considera que el intercambio de experiencias y conocimientos entre ambos colectivos y la combinación entre el rigor académico y la visión práctica es, probablemente, la mejor fórmula de aportar soluciones que garanticen un futuro óptimo de la actividad turística y de todos los agentes que la integran. El comité organizador del I congreso de Derecho del Turismo está integrado por el decano, vicedecano y la tesorera del ICAIB, Juan Font, Rafael Gil y María Serrano, respectivamente; así como por el director de la Abogacía de las Islas Baleares, Pedro Aguiló; la directora general de Relaciones con el Parlamento y Coordinación Normativa, Joana María Socías; el catedrático de Derecho Administrativo de la UIB, Avel·lí Blasco; el abogado José A. Fernández de Alarcón; y la presidenta de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Baleares, Patricia Campomar

REVISTA MISSÈR · julio 2010

El congreso, que inaugurarán el presidente del Govern de les Illes Balears, Francesc Antich, y el decano del ICAIB, Juan Font, se estructura sobre seis mesas o paneles temáticos en los que destacados especialistas del sector turístico y del mundo jurídico tratarán de unificar criterios y aportar soluciones a los principales retos legales que presenta el turismo del siglo XXI.

PONENTES DE LUJO

25

¿Qué futuro espera al sector turístico? ¿Cuáles son los principales retos de su regulación? ¿Cuál ha sido la evolución de la normativa turística en las Islas? ¿Cuáles los problemas y las tendencias en materia de contratación turística? ¿Cómo protege la regulación al turista? Y, ¿cómo debe protegerse el hotelero frente a las reclamaciones de sus clientes? Estas son algunas de las preguntas a las que tratarán de contestar los expertos de primer nivel que participarán en el I Congreso de Derecho Turístico que organiza el ICAIB y que se celebrará en Palma los días 28 y 29 de octubre.


Entrevista

Álvaro Cuesta Martínez,

Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados

“La reforma del Código Penal nos hace más seguros frente a las nuevas formas del crimen” Por Jerusalén Villanueva, periodista Se nota que la política le corre por las venas y en esta entrevista no desaprovecha ninguna ocasión para arremeter contra el primer partido de la oposición. Pero el tema que nos centra, el mismo por el que Álvaro Cuesta visitó el Colegio de Abogados el pasado día 11 de junio, invitado por la Fundación Gabriel Alomar, es la reforma penal. Una reforma que este ovetense de 55 años, abogado de profesión y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, considera absolutamente necesaria “para hacernos más seguros frente a las nuevas formas del crimen” y para “cumplir con Europa”. Un texto que presenta bastantes novedades, que castiga más la corrupción, a la que Cuesta define como “antesala del crimen organizado”, y que prevé que las personas jurídicas empiecen a responder penalmente.

26

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Señor Cuesta, ¿por qué y para qué una nueva reforma del Código Penal? Para cumplir con Europa y hacernos más seguros frente a las nuevas formas del crimen. No cabe duda de que los tiempos evolucionan también para los criminales, y por tanto, han aparecido nuevas formas del delinquir a las que es preciso hacer frente. La idea, en este sentido, ha sido mejorar los instrumentos del derecho penal ante nuevas formas delictivas, algunas


Entrevista entre los sectores más conservadores. Un buen ejemplo de ese populismo ha sido la petición del PP de instaurar la cadena perpetua, algo a lo que nos hemos opuesto por considerar que, además de innecesaria, la propuesta era una aberración. Las personas jurídicas podrán ahora responder penalmente.

En segundo lugar, para adaptarnos a una Europa que cada vez colabora más en el ámbito penal y de la seguridad. Eso ha dado lugar a que tengamos más normas comunes desde el punto de vista penal, y la obligación de España es cumplir con las decisiones marco y los acuerdos de derecho europeo. No son pocos los expertos, entre ellos la Sección de Derechos Humanos del Colegio que hoy visita, los que dudan de la eficacia de un aumento del sistema punitivo y lamentan la opción que ha hecho el legislador por la seguridad versus los derechos. Este debate lo comprendo y, de hecho, lo hemos tenido en el Congreso de los Diputados. Es cierto que en algunos aspectos hay cierto endurecimiento penal

No todas las penas del nuevo Código son privativas de libertad y se han creado nuevas alternativas con objetivo de reinserción. Por ejemplo, se incluyen medidas en el ámbito de la localización de las personas para impedir que algunos jóvenes ingresen en centros penitenciarios y, lejos de ser reinsertados, salgan peor por haber ingresado prematura o indebidamente en el centro. En definitiva, creo que no se trata tanto de meter a la gente en la cárcel, sino de ser más flexibles y proporcionar al Juez mejores instrumentos para sancionar una conducta delictiva y/o evitar que se obtengan beneficios de actividades ilícitas. ¿Rechaza entonces cualquier tinte de populismo en el objetivo de la reforma? El riesgo al populismo penal ha existido y existe en la sociedad, sobre todo

La nueva medida de libertad vigilada, ¿es una libertad a medias o una condena extra? Debe quedar muy claro que estamos hablando de una medida de seguridad y no de una pena que, además, se prevé únicamente para delitos muy graves y cuya aplicación no es automática. De hecho, la ejecución de esta medida (que ya debe estar prevista en la sentencia), se decidirá (una vez que la persona haya cumplido la pena privativa de libertad) sólo si es necesaria. La decisión será adoptada, caso por caso, por el juez que sentenció, se basará en los informes del juez de vigilancia penitenciaria y de diversos especialistas, y se adoptará (o no) en función de un pronóstico de no reinserción o riesgo de reincidencia en la comisión de un delito grave. Lo que se pretende no es otra cosa que proteger a la víctima y garantizar que cuando el condenado haya cumplido la pena, tenga, si es el caso, limitados ciertos movimientos que protejan, así, el espacio de la víctima.

REVISTA MISSÈR · julio 2010

de ellas, como la trata de personas con fines de explotación sexual o la captación de menores a través de la red, especialmente preocupantes.

que creemos necesario para afrontar con más contundencia los nuevos delitos, pero también lo es que crea nuevos espacios para la rehabilitación y la resocialización.

27

Los dirigentes tienen el deber de luchar contra la corrupción, la antesala del crimen organizado

Efectivamente. Esta es una de las principales novedades de la reforma y una forma de dar respuesta a una realidad. Las personas jurídicas pueden cometer delitos y debemos tener la oportunidad de exigirles responsabilidad por ello y de atajar la posibilidad de que nadie ni nada obtenga beneficios de actividades o actuaciones ilícitas. Creo que esta medida ha sido un avance.


Entrevista supuesto la creación de más de 3.000 nuevas plazas, a las que se añadirán las que se creen con los 12 nuevos centros que está previsto construir en los próximos cuatro años. No, no hemos llegado a la línea roja de hacinamiento en nuestras cárceles. Hoy se encuentra en una comunidad autónoma salpicada de presuntos casos de corrupción. ¿Somos más corruptos en Baleares?

Después de 32 años de vigencia de la Constitución, la Justicia necesita un plus como servicio público en su modernización Eso parece lo mismo que decir que no se confía en la función rehabilitadora de la pena. Es que las penas privativas de libertad no han encontrado un sustitutivo, pero tampoco son la panacea, de tal forma que hay algunos delincuentes que, por mucho que se empeñen los poderes públicos, presentan patologías muy claras y no se rehabilitan. Un terrorista, por ejemplo, es difícilmente reinsertable, porque comete el delito en virtud de una serie de arraigadas convicciones criminales.

28

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Arresto de fines de semana para los multireincidentes y cumplimiento de al menos la mitad de la pena en algunos delitos para acceder al tercer grado. ¿No teme que tales medidas puedan aumentar la masificación carcelaria? En absoluto. Lo que se pretende es huir del automatismo, de forma que el juez pueda analizar, caso por caso, el período de seguridad mínimo de cumplimentación de la pena para conceder un tercer grado. Se le da

un margen de maniobra y también un mensaje: en el caso de los delitos muy graves que tengan que ver con el abuso o atentado contra menores de 13 años, creemos que hasta que no se haya cumplido la mitad de la pena el recluso no debe beneficiarse del tercer grado. Se trata de un delito especial que debe ser considerado también de forma especial. En todo caso, y en relación a la masificación, quiero hacer unas aclaraciones para acabar con algunos mitos. La primera es que el hecho de que, pese a que en nuestro país ha bajado la delincuencia, tenemos más delincuentes en las cárceles españolas, lo que supone que existe mayor eficacia en la persecución del delito. Segunda: nuestras prisiones tienen una media de ocupación de 1,4 personas por celda, cuando las celdas están concebidas para estar ocupadas por dos reclusos. Y tercera: en los últimos cuatro años se han construido cuatro nuevos centros penitenciarios grandes y reformado otros dos, lo que ha

No en absoluto. Se investigan casos en otras comunidades, de modo que no estamos ante un hecho diferencial de los ciudadanos de las Islas Baleares. Cosa distinta es que los presuntos casos de corrupción del señor Matas son especialmente graves por tratarse de un ex ministro y de un ex presidente. Porque la obligación de un dirigente político es luchar contra la corrupción, que es la antesala del crimen organizado, y extirparla como riesgo que es para la democracia. Por eso, la reforma penal ha mejorado los instrumentos para luchar contra ella: se ha dotado de más medios a la Fiscalía Anticorrupción, se han creado grupos especializados en la Guardia Civil, se ha creado una unidad específica contra los delitos urbanísticos… La sociedad tiene que saber que tarde o temprano, el corrupto caerá. La sociedad española tiene una mala imagen de la Justicia. ¿Considera que se trata de una visión exagerada? Tenemos magníficos profesionales entre los operadores jurídicos, pero creo que, después de 32 años de vigencia de la Constitución, la Justicia necesita un plus como servicio público en su modernización. Y es algo que estamos poniendo en marcha. Hace falta un cambio de dimensión y estamos trabajando en ello, aunque, después de 32 años de paralización, los efectos de las medidas que se están adoptando se notarán más adelante.


Drets humans

Per la humanització del dret penal La Secció de Drets Humans de l’ICAIB ha animat els advocats, els ciutadans, les organitzacions i les institucions de les Illes a sumar-se a la plataforma «Otro derecho penal es posible», creada per defensar i reclamar la humanització del dret penal. Amb aquest objectiu, la Secció de Drets Humans organitzà el passat dia 23 de juny un acte de presentació d’aquesta plataforma que tingué com a protagonista Ángel Luis Ortiz, magistrat del Jutjat de

de forma clara a allò que es coneix com a populisme punitiu. Per què a Espanya hi ha cada dia més presos si no hi ha més delinqüència? Aquesta és una de les preguntes que va formular Ángel Luis Ortiz per començar la presentació de la plataforma. El magistrat trobà les respostes en dues causes: per una banda, la forma de complir la pena privativa de llibertat; per l’altra, l’expansió del sistema penal que ha registrat el nostre país en els darrers anys.

Els mites del dret penal 1. Del mite «el sistema penal espanyol és benvolent» a «és el més repressiud’Europa». 2. Del mite «la condemna a presó perpètua no existeix a Espanya» a «hi ha, de fet, condemnes a presó perpetua».

3. Del mite «el perfil mitjà del reclús és d’alta perillositat» a «la majoria de presos no són a la presó per haver comès delictes greus ni violents». 4. Del mite «entren per una porta i surten per l’altra» a «moltes persones entren a la presó sense haver estat jutjades».

5. Del mite «les presons són institucions còmodes i segures» a «són espais en els quals la mort té una presència constant».

6. Del mite «hi ha una correlació directa entre l’increment de delictes i el nombre de persones preses» a «la desvinculació entre el nombre d’infraccions penals i l’increment de les persones a la presó».

7. Del mite «el sistema penal protegeix les víctimes» a «el sistema penal manté les víctimes en el sofriment sense oferir-les distintes possibilitats per reparar el dany». 8. Del mite «les penes es compleixen en una petita part» a «es compleixen íntegrament». D’esquerra a dreta: Antoni Vicens, Ángel Luís Ortiz, Pilar Barceló, Virginia Ginestra i Francesc Riera.

30

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Vigilància Penitenciària número 1 de Madrid i exresponsable de l’Àrea de Justícia i Presons a l’Oficina del Defensor del Poble. Aquesta iniciativa es planteja com a objectiu principal promoure estratègies d’informació, reflexió i diàleg per desmentir els mites principals que envolten el dret penal al nostre país i donar a conèixer les conseqüències greus que genera un sistema penal expansiu que, segons els experts de la plataforma, no té una base científica ni empírica i, en canvi, pareix respondre

I és que, considerà Ortiz, els polítics es deixen dur pel populisme punitiu i, «de cop i volta, es mostren partidaris d’endurir les penes, com si la panacea fossin les penes de presó». Aquest és precisament un dels diferents mites que envolten el dret penal a Espanya i que vol desmuntar la plataforma. Una iniciativa que aposta per un sistema penal que protegeixi els interessos de reparació material i emocional de les víctimes i, al mateix temps, potenciï la resocialització i redueixi l’ingrés de les persones a la presó quan sigui innecessari.

9. Del mite «els permisos s’haurien de limitar per la inseguretat ciutadana que generen» a «els permisos de sortida són una eina rehabilitadora necessària i de risc escàs».

10. Del mite «la llei del menor ha generat la impunitat de les persones menors d’edat» a «la intervenció penal sobre els majors de 14 anys i menors de 18 és superior a la dels adults». 11. Del mite «la pretesa eficàcia del sistema penal» a «la incapacitat manifesta del sistema penal per resoldre satisfactòriament els conflictes».

12. Del mite «els delinqüents són persones sense moral i compassió» a «en més ocasions de les que es pensa tenen sentiments de penediment i es mostren disposats a reparar el dany causat».


Drets humans

La realitat dibuixada per Jorge Molano escarrufa. I és que, segons ell, quasi el 100% dels casos de violació

dels drets humans més elementals «queden impunes a Colòmbia». Al seu parer, l’arrel del problema és de caire social en un país on pràcticament la meitat de la població viu en situació de pobresa. En diferents ocasions, Molano ha qualificat el Govern del seu país com una «democradura». Un sistema imposat per un Govern que, diu, «pujà al poder amb l’ajuda de les màfies» i ara es presenta davant la comunitat internacional com la víctima desgraciada de la guerrilla i del narcotràfic. Un panorama que persones com Molano volen capgirar, encara que sigui canviant la camiseta interior per una armilla antibales. I és que, diu aquest advocat, «val més morir per una causa que creus que és justa que viure per no res».

Caravana internacional de juristes Exercir l’advocacia i defensar els drets humans no és gens fàcil a Colòmbia, i això no ha passat de llarg al Consell General de l’Advocacia Espanyola. De fet, aquest organisme es mostra convençut que per fer front a les amenaces, les repressions i les agressions de què són objecte els missers colombians és fonamental el suport decidit dels seus homòlegs d’altres països. I precisament per això, el CGAE, i concretament la Comissió de Relacions Internacionals, que presideix el degà Joan Font, convida els advocats a participar activament en la II Caravana Internacional de Juristes, que es durà a terme del 23 al 28 d’agost. Aquesta iniciativa té com a objectius principals, a més d’examinar in situ la realitat del nivell d’accés a la justícia dels casos de vulneració dels drets fonamentals, consolidar estratègies i vies de protecció noves per als professionals de l’advocacia d’aquest país. Per obtenir-ne més informació, les persones que hi estiguin interessades poden consultar el lloc www.acadeum.org.

La Secció de Dret Humans del Col·legi d’Advocats va fer públic el mes de juny passat un informe en el qual adverteix que recollir de forma «indiscriminada i/o sistemàtica» mostres d’ADN dels detinguts a les dependències policials i fer-les servir per a altres fins diferents dels de la investigació concreta que va originar la detenció, podria vulnerar la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en concret, alguns dels preceptes de la Llei 15/99, de 13 de desembre, i del reglament que la desenvolupa (RD 1720/07, de 21 de desembre). En aquest sentit, d’acord amb aquesta normativa i els resultats de les consultes fetes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la Secció de Drets Humans recorda que determinades dades de caràcter personal són «altament sensibles» i gaudeixen d’una «protecció molt especial», motiu pel qual entén que, en tot cas, recollir i fer el tractament d’aquestes dades en dependències policials, tot i que la persona detinguda hi hagi donat la conformitat, «s’ha de limitar als supòsits en què siguin absolutament necessaris per als fins de la investigació concreta». A més, assegura la Secció de Drets Humans del Col·legi, les dades que siguin objecte de recollida han de ser sempre «adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat determinada de la investigació». D’aquesta manera, la Secció respon a una consulta específica feta arran de la licitud o no de la pràctica de recollida de mostres d’ADN a un detingut i alerta de la possible vulneració de la Llei de protecció de dades que podria derivar-se de fer recollides indiscriminades i/o de forma rutinària que no s’ajustin o no responguin als fins concrets de la investigació.

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Ser advocat a Colòmbia és una professió de risc elevat. Aquesta és una de les conclusions més clares que es poden treure de la conferència que pronuncià l’advocat Jorge Molano el passat 18 de maig a la seu palmesana de l’ICAIB. Convidat per l’associació Paz Con Dignidad Illes Balears, Molano sap ben bé de què parla. Jorge Molano. Ell mateix, implicat fins a la medul·la en la denúncia davant els Tribunals de diferents casos en els quals estan involucrats militars i alts funcionaris de l’Estat, ha estat objecte de serioses —i creïbles— amenaces de mort. Per això, aquest lletrat es desplaça pel seu país amb escorta i un cotxe blindat.

La recollida sistemàtica de mostres d’ADN dels detinguts podria vulnerar la Llei de protecció de dades

31

Advocats a Colòmbia, una professió de risc


Drets humans

IN MEMORIAM

José Saramago i Paco Giménez Ipso pulsat pede populorum tabernas regumque turres. La mort, que trepitja per igual els pobles i els reis, ens ha arrabassat en el mateix funest dia José Saramago i Paco Giménez, dues personalitats de la defensa dels drets humans. Una personalitat mundial i una personalitat local, el nostre Paco Giménez Julià. A nosaltres ens despulla el plany per la personalitat local, tan o més important en l’escala del deure que l’escriptor cèlebre. «Pensar globalment, actuar localment» és una de les màximes dels defensors dels drets humans, com ho és també d’altres col·lectius alliberadors.

32

REVISTA MISSÈR · julio 2010

S’ha dit que José Saramago ha estat escèptic, comunista i pessimista. Paco Giménez potser era escèptic, també comunista, però no pessimis-

ta. Era partidari d’aquell optimisme de la voluntat que tant ens fa falta en temps malaguanyats com els d’ara. En Paco, de més jove, fou activista contra la dictadura, lligat al combat cultural i veïnal, empresari ètic de bon de veres. Més tard, envaït per un desig de justícia que sempre fou nord de la seva vida, es posà la toga per defensar els humils i els damnats de la terra. Esdevingut missèr, es va sumar al nucli dels seus companys advocats de raça, de defensa penal. La seva participació en les tasques de la Comissió de Drets Humans de l’ICAIB ha sumat paciència, criteri i fortalesa a les seves propostes.

es mantindrà present pel seu exemple, que perviu entre amics i nostrats.

Per a la Comissió de Drets Humans és una pèrdua irreparable. Per a la nostra societat, un referent que se’n va i que

Comissió de Drets Humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears

Va morir sobtadament, en un darrer acte d’amor a la humanitat i de servei, quan es disposava a redactar —o a millorar, qui ho sap— una peça d’escriptura per a la defensa. Qui seria el patrocinat en aquest darrer escrit malastruc? No ho sabem. Tampoc no ho sabrà la persona que defensava. Ella representa la ignorància de la concretesa i també la vigència de la universalitat, vigència dels drets humans universals que Paco Giménez encarna en el moment suprem de la seva vida, que és el de la seva mort... «Però hi ha morts que no mai moren.»

El compromís per la defensa dels drets humans que caracteritzà a Paco Giménez (el primer per l’esquerra) el dugué a implicar-se més que activament en la Caravana de DD.HH, a la presentació de la qual correspon la fotografia.


Drets humans

L’ICAIB participa en una missió

de drets humans a Mèxic L’advocat Javier García, membre de la Secció de Drets Humans de l’ICAIB, ha estat un dels cinc lletrats integrants de la delegació que durant la primera setmana de juny visità Mèxic per comprovar in situ la idoneïtat i, en el seu cas, la suficiència i el grau de com-

d’amenaces, agressions i, fins i tot, han patit l’assassinat d’alguns dels seus membres. Es tracta de l’Organització del Poble Indígena Me’phaa (OPIM), de l’Organització per al Futur del Poble Mixteco (OFPM) i de l’entitat Tlachinollan, l’associació

cionals de protecció de defensors dels drets humans. Per emetre el seu informe, encara pendent de la redacció final, la delegació, (integrada, a més de per Javier García, pels advocats Vania Oliveros, de La Pal-

Javier García (quart per l’esquerra) formà part de la missió en defensa dels drets humans.

pliment de les mesures de protecció acordades per la Cort Interamericana de Drets Humans en favor de tota una sèrie d’activistes de drets humans que han estat amenaçats. En concret, la missió, organitzada per la Fundació del Consell General de l’Advocacia Espanyola, és redactar un informe per verificar les mesures provisionals de protecció decretades per aquest tribunal, amb vista a protegir 107 persones de tres organitzacions que han estat objecte

d’advocats que proporciona assessorament jurídic a aquestes dues organitzacions. Va ser aquesta darrera associació la que demanà als integrants de la missió que analitzassin una sèrie de procediments de la Fiscalia i dels jutjats en els quals s’investiguen coaccions, amenaces i un assassinat contra persones protegides per la Cort Interamericana, per fer un informe sobre l’adequació tècnica d’aquests expedients judicials als estàndards interna-

ma; Joaquín Sánchez, de Múrcia, i pels consellers del CGAE Josep Maria Prat i Maria José Balda), s’ha entrevistat amb diferents autoritats i representants de la Fiscalia de la capital de l’estat de Guerrero, els jutjats de la localitat d’Ayutla, la Comissió de Drets Humans de Guerrero, les autoritats federals de la Procuradoria General de la República, la Secretaria de Governació, la Comissió Nacional de Drets Humans, Amnistia Internacional i l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans a Mèxic, entre d’altres.


Reportatge

La isla de Ibiza, testigo del éxito del 6º Congreso de Responsabilidad Civil Por la Comisión de Abogados de Responsabilidad Civil y Seguros del ICAIB

34

REVISTA MISSÈR · julio 2010

De izquierda a derecha: Marta Díaz, Pilar Costa, Juan Font, Juan Carlos Torres y Carlos Zafra.

Ibiza acogió la sexta edición del Congreso de Responsabilidad Civil organizado por la Comisión de Abogados de Derecho de la Circulación, Responsabilidad Civil y Seguros del ICAIB. Por espacio de tres días, del 10 al 12 de junio, ponentes, congresistas, invitados y acompañantes venidos de diferentes puntos de nuestras islas y del resto de España participaron en el Hotel Garbi&Spa Ibiza de unas intensas jornadas de reflexión jurídica en torno al siempre interesante tema de la responsabilidad civil y su aseguramiento, y disfrutaron, también, de los particulares atractivos de la isla. El congreso fue inaugurado el jueves día 10 de junio por la Consellera de Innovación, Interior y Justicia, Pilar Costa, que, como abogada y natural de Ibiza, ejerció de anfitriona de ex-

cepción. La consellera estuvo acompañada en la inauguración por el juez decano de los Juzgados de Ibiza, Juan Carlos Torres, que mostró un especial interés por el contenido del programa científico, y se animó a disertar brevemente sobre cuestiones relacionadas con la responsabilidad civil de las discotecas y locales de ocio o con la responsabilidad civil derivada de la cirugía estética. El decano del ICAIB, por su parte, agradeció a la Comisión de Responsabilidad Civil su constancia en la organización de eventos de carácter formativo, mientras el abogado Carlos Zafra agradeció a ponentes, congresistas y patrocinadores el interés mostrado en participar en el VI Congreso de Responsabilidad, destacando el esfuerzo y apoyo recibido por parte de los compañeros de Ibiza en la organización del evento.

El decano de la Facultad de Derecho de la UIB, Santiago Cavanillas fue el encargado de iniciar la jornada del jueves por la tarde, como siempre, exponiendo brillantemente las cuestiones relativas a la responsabilidad subjetiva y las responsabilidades objetivas, que despertaron el interés del público asistente. A continuación, Don Mariano Medina dedicó la segunda hora de la tarde a disertar sobre los daños recíprocos sin prueba de culpa. El ponente trató una cuestión de especial interés para los profesionales del derecho de las islas, argumentando a favor de la aplicación de una concurrencia de culpas en aquellos supuestos en los que no existe prueba acerca de la responsabilidad y causación de un accidente de circulación.


Reportatge

El público escuchó con mucho interés las ponencias de los expertos.

responsabilidad civil, poniendo fin a la primera jornada científica del congreso. D’Alt Vila fue el escenario de excepción para que los asistentes al congreso conocieran la historia de Ibiza y de la ciudad amurallada en una visita guiada, cortesía del Ayuntamiento de Ibiza, que se inició en el Paseo de Vara de Rey y finalizó en el Claustro del Ayuntamiento. Allí tuvo lugar la recepción ofrecida por el Consell de Ibiza, que permitió a los asistentes conocerse y conversar sobre cuestiones de orden científico y lúdico. La Magistrada Doña Susana González de la Varga abrió la segunda jornada del congreso con su ponencia sobre la responsabilidad civil de discotecas y locales de ocio. En

gran repercusión en los medios de comunicación locales. Tras la pausa – café, el secretario del Juzgado de lo Social de Ibiza, Don Wenceslao Plaza, trató una cuestión de orden procesal de especial interés para todos los profesionales del derecho, la Nueva Oficina Judicial. El ponente realizó una exposición interactiva con gran participación del público asistente, a quien acercó en la medida de lo posible la reforma procesal que, en vigor desde el pasado mes de mayo, aún no ha tenido aplicación práctica en nuestros Juzgados y Tribunales por razones obvias. La siguiente ponencia corrió a cargo del profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, Don Luis Medina Alcoz. El ponente abordó una cuesti-

ón de especial importancia como es la responsabilidad patrimonial de las administraciones, justificando sobradamente su participación por segundo año consecutivo en el congreso. La última jornada de la mañana del viernes versó sobre la responsabilidad civil de directivos y administradores sociales, a cargo de Doña María Luisa Sánchez, de MAPFRE EMPRESAS, quien captó la atención de los congresistas hasta bien entrado el mediodía. La comida de trabajo celebrada en el restaurante del Hotel Garbi&Spa Ibiza permitió a los asistentes al congreso reponer fuerzas para encarar la última parte del programa, dedicada a cuestiones tan interesantes como la responsabilidad civil en cirugía estética, la valoración del daño en accidentes laborales y la última doctrina del Tribunal Supremo en torno al lucro cesante de futuro. El abogado y doctor en medicina, Don Julio César Galán, el magistrado del TSJ de Madrid, Don Ignacio Moreno González Aller y el también abogado Don José Manuel Villar expusieron de un modo brillante y acertado las cuestiones de mayor interés y repercusión, sobre las respectivas materias, para los profesionales del Derecho, poniendo el broche de oro al VI Congreso de Responsabilidad Civil organizado por la comisión. El acto de clausura corrió a cargo de Don Martín Aleñar, presidente de la comisión, quien felicitó a la organización del congreso por lograr, un año más, atraer el interés de un gran número de personas y convertir Ibiza en protagonista de un interesante debate en materia de Responsabilidad Civil, emplazando a los miembros de la junta directiva a continuar con su exitosa labor. La noche del viernes sirvió para que los asistentes al congreso se relaja-

REVISTA MISSÈR · abril 2010

un tono distendido, la magistrada analizó profundamente la legislación existente sobre la materia y su relación con los casos de mayor trascendencia pública y social. Es evidente que la organización del congreso acertó al incluir este tema en su programa, pues tuvo

35

El jefe de Siniestros del Consorcio de Compensación de Seguros y Directos de la revista RC, especializada en la materia del congreso, Don José Antonio Badillo, analizó el alcance jurídico de conceptos tales como “vehículo a motor” y “hecho de la circulación” en el seguro de


Reportatge ran y disfrutaran de la cena ofrecida por la Conselleria de Presidència en el Restaurante S’Escollera, en la que ejerció de anfitriona la directora general de Justicia del Govern, Doña Marta Díaz.

Quienes sobrevivieron a la noche ibicenca y encontraron fuerzas para cerrar el programa de actividades previsto, compartieron mantel en el restaurante Insula Augusta, a pie de playa, degustando un guiso de pescado especialidad de la isla.

Un amplio programa social

La Comisión de Responsabilidad Civil del ICAIB quiere agradecer el apoyo prestado por las instituciones, colaboradores, patrocinadores, ponentes y, muy especialmente, a los congresistas, pues sin ellos el esfuerzo carecería de sentido.

Los ponentes

36

REVISTA MISSÈR · julio 2010

El 6º Congreso completó la parte académica con un programa social en el que, entre otras actividades, hubo un recorrido por la parte histórica de Ibiza -gentileza del Ayuntamiento de Vila-, una cena de gala, en la que la directora de Justicia, Marta Díaz, ejerció de anfitriona y una recepción ofrecida por el Consell de Ibiza. Jose Antonio Badillo.

Santiago Cavanillas.

Julio César Galán.

Susana González de la Varga.

Luis Medina.

Mariano Medina.

Wenceslao Plaza.

Ignacio Moreno.

Maria Luisa Sánchez.

José Manuel Villar.


El col.legi

Compromís amb l’advocacia Ja sigui amb la fórmula de la jura o amb la de la promesa, prop de 40 col.legiats de les Illes ratificaren el compromís amb l’advocacia en el decurs de l’acte que va tenir lloc a la seu de l’ICAIB El degà, Joan Font, fou una vegada més l’encarregat de donar la benvinguda a la professió als nous companys, als quals recomanà que mai no s’allunyin de les normes deontològiques, «pedra angular» de l’exercici professional i, a la vegada, garantia de la qualitat, la independència i altres valors essencials que requereix i mereix el servei de defensa dels drets de les persones. La formació permanent és un altre dels «companys» que ha de ser ben present en la vida laboral de l’advocat, ja que, recordà, un professional preparat és aquell que es preocupa per l’estudi i la formació contínua, la fórmula adient per poder moure’s amb dignitat en un món tan canviant com és, sens dubte, el dret. Paraules i consells que escoltaren amb atenció tots els protagonistes de l’acte: Rafael Alcover, Marta Alós, Juan Amengual, Iñigo Azcona, Laia Calsina, Sergio Cañellas, Antonio de Padua Cirerol, Joan Pere Cortés, Alberto Cruz, Gabriel de Oleza MartínezHueso, Antonio Alonso Deya, Rosa Genicia Díaz, Francisco Díez, Eva Frade, Elio Antonio Gálvez, María Dolores García, Fernando Gómez-Reino, Joan Guillén, Josefa Jiménez, Rosa Llobera, Lorena Man-Li Sit Garijo, Ignacio Marbán, Enric Martí, Manel Martínez Jiménez, Cristina Margarita Mulet, María Rosa Oliver Forteza, Teresa Marina Olmos, Miquel Llorenç Planas, Armin Reichmann, Marc Ripoll, Juan Bautista Román, Gabriel Rullán Martorell, Miguel Ángel Serra Guasch, Francisca Socías de España, Míriam Tort i Fernando Luis Tapia.

Els noms dels alumnes que dia 13 de maig reberen el certificat són: Miguel Ángel Barceló Alonso, Fernando Rafael Barceló Ortiz, Antonio Cañellas Doel, Catalina Font Gayà, Elio Gálvez Espinosa, Rafael Navarro Roig i Ana María Vidal Font.

37

Una vegada celebrat l’acte de jura o promesa, es lliuraren els certificats d’aptitud professional a alguns dels alumnes que cursaren l’any passat el Màster de pràctica jurídica, formació que suposa, en la pràctica, l’anticipació a la formació professional de postgrau que, segons la Llei d’accés a les professions d’advocat i procurador, s’exigirà a partir de 2011 als que vulguin exercir l’advocacia.

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Aptitud professional


El col.legi

Txema Pala i Gaspar Oliver recuperen la primera posició en la vuitena edició del Torneig de Pàdel El certamen ha assolit enguany el seu rècord de participació, amb 24 parelles inscrites

La parella formada per Txe Txema Pala i Gaspar Oliver ha recuperat el sabor de l’èxit en guanyar el VIII Torneig de Pàdel de l’ICAIB, que es disputà el 24 d’abril a les instal·lacions del Palma Raquet Club i que enguany ha assolit el rècord de participació, amb 24 parelles inscrites.

38

REVISTA MISSÈR · julio 2010

La vuitena edició del certamen va ser, probablement, la més disputada de totes les que ha organitzat el Collegi, com ho demostra el fet que el torneig acabà a les 16.30 hores o que, mentre els finalistes suaven la camiseta a la pista, la resta dels jugadors gaudien ja del pa amb oli preparat per a l’ocasió. La competició s’organitzà basant-se en el sistema de lligueta, de manera que les parelles jugadores es dividiren en quatre grups, els millors dels quals disputaren els partits d’eliminatòria fins a arribar a la final. Una final que va ser molt disputada, ja que en alguns

moments els subcampions, Rafa Gil i Tòbal Mora, pareixia que aconseguirien un trofeu que, finalment, i després d’una remuntada espectacular i plena d’esforç, els arrabassà la parella guanyadora. Cal destacar el paper de les parelles formades per Jorge Craywinckel i Diego Coronado, i per Sebastián Martorell i Toni Linde, les quals disputaren les semifinals. Entre els participants, només hi va haver tres dones: la parella integrada per Silvia Lerma i Patricia Miró, i Maria José Ruiz, que, en aquest cas, formava parella mixta amb Pedro Sampol. A més de les persones ja esmentades, el torneig fou disputat per Cristòbal Borrás i Andrés Cartell, Guillermo Car-

ré i Bartolomé Ramón, Joaquín Gual i Juan Roig, Javier Oleaga i David Cortés, Miguel Valdivia i Jaime Pastor, Joan Vidal i Tirso Tarragó, David Colom i Manuel Vich, José Felipe Mateo i Rafael Navarro, Raimundo Clar i José Clar, Jordi Vallespir i Juan Palleras, Bernardo Requena i Pedro Valle, Ricardo Luque i Javier Toro, Martín Aleñar i Antonio Cañellas, Gregorio San José i Llorenç Salvà, Diego Marín i Miguel Crespí, Salvador Ribas i Luis Palmer, Silvia Lerma i Patricia Miró, i Miquel Borrás i Pere Crespí. L’alegria que es va viure durant la jornada només quedà trencada el dia següent, quan els advocats conegueren la defunció de Luis Palmer, que havia participat al torneig i, fins i tot, havia arribat a quarts de final.


El col.legi

El Col.legi alerta del perllongament, sense cap justificació aparent, de les detencions preventives

La Junta de Govern reclama als poders públics que fugin de qualsevol criteri de comoditat o conveniència horària a l’hora de traslladar els detinguts

Arran de la preocupació que l’ICAIB ha pogut constatar en bona part de l’advocacia balear respecte dels casos de detencions preventives en què l’estada dels detinguts als calabossos ha superat, sense justificació aparent, el temps estrictament necessari i/o, fins i tot, ha esgotat el termini màxim de 72 hores, la Junta de Govern de l’ICAIB va fer públic el 7 de maig un comunicat en el qual demana que se suprimeixi qualsevol tipus d’acord. En el comunicat, la Junta recorda que la llibertat personal és un dret fonamental consagrat en la Constitució i un valor superior de l’ordenament jurídic, motius pels quals la legislació vigent limita les possibilitats de restringir aquest dret a l’existència de criteris d’estricta necessitat i a una durada temporal que, recorda de bell nou l’òrgan de govern col·legial, ha de ser, en tot cas, l’estrictament necessària per fer les investigacions tendents a l’esclariment dels fets i que no pot superar un termini màxim de 72 hores. Per als membres de la Junta de Govern això suposa que la detenció de tot ciutadà ha de tenir un caràcter restrictiu i que, en conseqüència, s’ha de dur a terme amb la màxima ponderació; ha de respectar els principis d’excepcionalitat,

subsidiarietat, necessitat i proporcionalitat, i ha de ser el temps més breu possible, és a dir, l’estrictament necessari. Segons l’opinió de l’advocacia, això requereix fugir de qualsevol criteri de comoditat o de conveniència horària policial o judicial en els trasllats dels detinguts, i obliga tant a analitzar, cas per cas, la necessitat no tan sols de dur a terme la detenció, sinó també que sigui proporcional al supòsit concret que s’imputa a la persona, com a ponderar els riscs inherents a cada cas concret (riscs d’ocultació, alteració o destrucció de proves, de fugida, d’obstrucció a la justícia o risc per a la seguretat). Quant a la durada de la detenció preventiva, la Junta recorda també que «la doctrina del Tribunal Constitucional és clara quan reitera que el termini que podria denominar-se relatiu (l’estrictament necessari per fer les investigacions i aclarir els fets), i, presumiblement més breu, ha de prevaler sobre l’absolut (72 hores)». I això perquè, diu el comunicat, té sempre preferència el que beneficiï més la persona privada de llibertat. Cal dir que, tot i que la Junta opina que la majoria de les detencions que es practi-

quen s’ajusten a les garanties que les fan constitucionalment admissibles, sí que expressa la seva voluntat de mantenir-se vigilant respecte d’aquelles altres que «o bé s’allunyin dels supòsits de necessitat estricta, ponderació, moderació i proporcionalitat, o bé es perllonguin més enllà del temps estrictament necessari». Per tots aquests motius, el Col·legi reclama que es modifiqui de forma urgent qualsevol acord judicial o policial que determini el trasllat dels detinguts a unes hores determinades, una situació, diu, que podria ser l’origen de molts de perllongaments innecessaris i no justificats de la detenció.

Habeas corpus En el comunicat, la Junta de Govern de l’ICAIB demana també als poders públics que s’articuli un procediment àgil per garantir l’eficàcia de l’habeas corpus i poder verificar immediatament les condicions de la detenció i la seva legalitat. D’aquesta manera, considera, el procediment d’habeas corpus, l’únic element de defensa que preveu la normativa davant les possibles deficiències en la forma de practicar i/o perllongar una detenció, pot esdevenir una eina eficaç per defensar un dret fonamental.

D’aquesta forma, s’inicia el procés per posar a disposició dels lletrats menorquins un espai més adequat a les seves necessitats professionals, als serveis col·legials i a l’atenció que es mereixen els ciutadans de l’illa.

Cal recordar que el local, de quasi 200 metres quadrats, permetrà distribuir millor i ampliar els espais reservats per als serveis que presta l’ICAIB i per a la trobada entre professionals. Així, i a més de tenir una àrea reservada per a les tasques pròpies de l’administració i la gestió col·legials, la nova seu disposarà de despatxos per als advocats dotats tecnològicament i amb una sala d’actes àmplia.

39

El degà de l’ICAIB, Joan Font, ratificà el passat 7 de maig la decisió de comprar una seu nova per als col·legiats de Menorca, mitjançant la firma, davant notari, de l’adquisició del local situat al camí del Castell, número 269, de Maó.

REVISTA MISSÈR · abril 2010

Firmada davant notari la compra de la nova seu de Maó


El col.legi

Els advocats de les Illes es posen al dia Dret esportiu, de família, penal, civil... Sigui quina sigui la matèria d’anàlisi, és clar que els lletrats de les Illes s’ocupen i es preocupen de la seva formació i, per això, responen de forma molt satisfactòria a les accions formatives que es duen a terme a l’ICAIB. Un esforç que, en vista del nombre d’assistents, val la pena seguir. I és que si el primer trimestre de l’any registrà una activitat molt intensa quant a formació, durant el segon s’han fet prop de 20 activitats, la majoria amb un registre de participació molt notable. La Jornada sobre els Aspectes Jurídics Fonamentals de la Gestió Esportiva, que organitzà la Secció de Dret Esportiu, constituïda a l’ICAIB el passat 14 d’abril, fou el punt de partida d’una hiperactivitat formativa que continuava a penes uns dies després amb la Sessió Extraordinària sobre Operacions Vinculades, organitzada per l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals.

40

REVISTA MISSÈR · julio 2010

El 29 d’abril i el 6 de maig va ser el torn de les Jornades sobre el Tractat de Lisboa, que foren organitzades per l’Institut d’Estudis Autonòmics, el Govern de les Illes Balears i la UIB, i a les quals assistí un públic molt nombrós.

La inauguració de la jornada sobre la gestió esportiva fou el punt de partida de la hiperactivitat formativa duta a terme a l’ICAIB en el segon trimestre de l’any.

El mes de maig s’estrenava amb la tertúlia «La propietat horitzontal», oferida per l’Agrupació de Joves Advocats de les Illes Balears, que tingué lloc dia 4 i que va ser a càrrec de la senyora Sonia Vidal, titular del Jutjat de Primera Instància número 23 de Palma, i en la qual col·laborà l’advocat Martín Aleñar. Un dia després, i convidat per la Secció d’Advocats de Responsabilitat Civil i Assegurances de l’ICAIB, el senyor Carlos Gómez, president de l’Audiència Provincial, fou el protagonista de la xerrada «Els problemes propis de la solidaritat impròpia».

Tractat de Lisboa.- Les jornades del Tractat de Lisboa comptaren amb nombrosos assistents i ponents.

El 18 de maig va ser el torn de la Secció de Drets Humans, amb la conferència «La situació dels drets humans a Colòmbia», que pronuncià l’advocat Jorge Molano, que visità Palma convidat per l’associació Paz con Dignidad Illes Balears. El mes de maig acabava amb la Jornada sobre Perspectives Econòmiques i de Mercat, que organitzà l’entitat Altae a la sala d’actes de l’ICAIB. La concentració especial de l’activitat formativa es produí al mes de juny, mes en el qual es dugueren a terme a l’ICAIB 10 accions, les quals


El col.legi

El notari Carlos Jiménez parlà sobre inversió estrangera i drets de societats.

El president de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats visità l’ICAIB per parlar de la reforma del codi penal.

Un moment de la jornada sobre la propietat horitzontal, que tingué lloc l’11 de juny.

L’endemà, 11 de juny, la seu palmesana de l’ICAIB acollia, per una banda, la conferència «La reforma del Codi penal», que pronuncià el

ritzontal, organitzada pel Col·legi d’Administradors de Finques de les Balears amb la col·laboració de l’ICAIB.

El dia 14 de juny, els col·legiats tingueren l’ocasió de seguir, mitjançant la tècnica de reproducció en temps real, la sessió extraordinària sobre la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capital, de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals i que va ser a càrrec del senyor Jaime Aneiros Pereira, professor de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Vigo. Després d’aquesta sessió, tingué lloc la jornada informativa sobra la implantació de la nova oficina judicial, que organitzà el dia 15 de juny el Ministeri de Justícia específicament per a advocats. Dos dies després, concretament el 17 i 18 de juny, es dugueren a terme les Jornades de Dret de Família, organitzades per l’ICAIB amb la col·laboració de la delegació a les Balears de l’Associació Espanyola d’Advocats de Família (AEAFA), que se centraren en l’anàlisi

REVISTA MISSÈR · julio 2010

senyor Álvaro Cuesta, president de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats, i, d’una altra, la Jornada sobre la Propietat Ho-

41

començaren dia 9 amb la conferència «Inversió estrangera i dret de societats», que pronuncià el notari Carlos Jiménez Gallego i que fou organitzada per la Secció d’Advocats Estrangers de l’ICAIB. Just un dia després, la formació es traslladava a Eivissa, seu de la sisena edició del Congrés de Responsabilitat Civil, que la Secció d’Advocats de Responsabilitat Civil i Assegurances organitza de forma ininterrompuda i amb un èxit clar de participació des de l’any 2005. Tot i això, el 10 de juny també es dugué a terme un acte de formació a Palma, ja que aquesta fou la data en què el Grupo Paradell Consultores organitzà un curs sobre la prova digital.

Carlos Gómez fou el protagonista de la xerrada sobre “Els problemes propis de la solidaritat impròpia”.


El col.legi litat penal de l’empresa» i «Entre l’avortament i l’homicidi: imprudència i imputació objectiva dels delictes de resultat».

D’esquerra a dreta, Regina Vallés, Joaquín Andrés, Mercedes Caso, Juan Font y Maria Antònia Mateu.

I si l’activitat formativa del segon trimestre començava amb esport, també acabà amb aquesta matèria, i en concret amb el I Congrés de Dret Esportiu, que organitzà la Secció de Dret Esportiu de l’ICAIB i que es dugué a terme els dies 24 i 25 de juny. A l’encontre participaren especialistes de primer nivell que exposaren els seus coneixements sobre cinc àmbits diferents: la disciplina esportiva, el dopatge,

jurídica en matèries d’absoluta actualitat en el dret de família. Hi participaren i hi assistiren experts destacats, entre els quals figuren els magistrats Joaquín María Andrés, Mercedes Caso, Julio Álvarez, Maria del Pilar Fernández, Miguel Álvaro Artola, Miguel Ángel Aguiló, Carlos Gómez, Rosa Mas, Carlos Izquierdo i Francisco Javier Forcada; el psiquiatre Oriol Lafau, adjunt a la Unitat de Salut Mental Infantil i Juvenil de l’hospital Son Dureta, i Susana Moyá, vicepresidenta de l’AEAFA.

42

REVISTA MISSÈR · julio 2010

La seu col·legial de Palma acollí, a més, el dia 22 de juny, la tertúlia coordinada per l’AJAIB en la qual el senyor Eduardo Ramón Ribas, vicedegà de la Facultat de Dret

D’esquerra a dreta, José Luis Cortés, Begoña Corral, Frederic Ruiz, Maria del Mar Forteza Rey i Juan Font.

de la UIB i especialista en criminologia, dret penal i ciències penals, parlà sobre «La responsabi-

les relacions laborals, l’organització de l’esport i el vessant internacional del dret esportiu.

I Congreso de Derecho Deportivo.- Destacats experts analitzaren l’actualitat del dret de l’esport en el I Congrés organitzat per la Secció de Dret esportiu de l’ICAIB.


El col.legi

L’ICAIB activa una bústia electrònica per a suggeriments i consultes dels col.legiats Facilitar una comunicació encara més fluïda entre consultes dels col·legiats i afegir un canal de comunil’ICAIB i els col·legiats, promoure la seva participació cació nou, sempre amb l’ànim de millorar l’activitat i en la vida i el funcionament col·legial i millorar els el servei que presta als advocats. serveis al col·legiat són els objectius que han motivat l’ICAIB a crear l’adreça electrònica buzoncolegi- La informació continguda en els correus que arribin a la bústia electrònica serà tractada de ados@icaib.org, amb la qual els forma confidencial i en consideració col·legiats poden fer arribar els Amb la creació de a les normes de la legislació vigent suggeriments, les propostes, les buzoncolegiados@icaib.org, en matèria de protecció de dades de queixes i les consultes que consicaràcter personal, i serà analitzada derin oportuns. es pretén agilitar la resposta a les a l’efecte únic i exclusiu d’assegurar propostes dels col.legiats i afegir que les consultes, les propostes, etc. Amb la creació de buzoncolegiadels col·legiats siguin ateses de fordos@icaib.org, l’ICAIB pretén agiliun canal de comunicació nou ma adient i en el temps adequat. tar la resposta a les propostes i/o

Breus Creada la Secció de Dret Laboral de l’ICAIB Per acord de la Junta de Govern, l’ICAIB ha creat la Secció de Dret Laboral, que presidirà la diputada de la Junta la senyora Bruna Negre. La creació d’aquesta secció respon a l’objectiu d’aprofundir l’estudi i l’anàlisi del dret aplicable en matèria laboral. Les persones interessades a formar part de la nova secció han de comunicar-ho per correu electrònic a secretaria@icaib.org.

Exposició de pintura

Horari d’estiu de l’ICAIB Recordam que del 15 de juny al 15 de setembre, ambdós inclosos, l’horari d’obertura de les diferents seus i oficines col· legials serà de les 8.00 a les 15.00 hores. El nou horari no afectarà l’oficina de l’avinguda d’Alemanya, que mantindrà el seu horari habitual.

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Una vegada més, l’ICAIB col·laborà activament amb la delegació balear de l’Associació Espanyola contra el Càncer, i el passat 6 de maig personal del Col· legi contribuí en la recaptació organitzada per aquesta entitat amb motiu de la jornada de col·lecta «Units contra el càncer».

43

L’ICAIB, contra el càncer

L’ICAIB esdevingué durant uns dies del mes de juny la seu de l’exposició de pintura de Maruja Guasp i Catalina Frau.


El col.legi

Breus Canvis en l’ús de l’aparcament col.legial Amb l’objectiu bàsic de possibilitar que les places de l’aparcament col· legial de la seu palmesana de l’ICAIB puguin ser emprades per un major nombre de col·legiats, la Junta de Govern acordà, en la sessió de 9 d’abril, limitar a dues hores el temps màxim d’utilització de les places per a un mateix vehicle, de forma que es permeti més rotació. No obstant això, és possible superar aquest temps màxim, sempre que el lletrat o la lletrada justifiqui de forma adequada la necessitat d’ampliar aquest espai temporal. La Junta es reitera, a més, en l’acord d’atorgar preferència a l’hora d’emprar l’aparcament als col·legiats que tenen el despatx fora de Palma i s’han de traslladar a la capital per assistir a judicis i fer gestions professionals.

Publicat al lloc web l’acord sobre criteris orientadors d’honoraris Informam que al lloc web col·legial (www.icaib.org), i concretament al menú «Col·legiats», es poden consultar els criteris orientadors dels honoraris professionals als efectes exclusius de taxació de costes, jures de comptes i justícia gratuïta, els quals foren aprovats en la Junta General ordinària que va tenir lloc el 26 de març de 2010.

44

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Les quotes de l’assegurança de responsabilitat civil passen a ser mensuals A fi de solucionar les dificultats que sovint plantejava el fet de tramitar trimestralment els cobraments de les quotes de l’assegurança de responsabilitat civil, derivades, fonamentalment, d’incorporar nous

col·legiats, de cursar les baixes d’uns altres, i de canviar la situació d’altres col·legiats d’exercent a no exercent o viceversa, des del passat mes d’abril el cobrament d’aquesta quota passà a ser mensual. D’aquesta manera, es pretén evitar les molèsties que, com a conseqüència del que ja s’ha comentat, pugui provocar el fet de cobrar quotes inexactes als col·legiats.

Modificació de les dades col.legials Recordam als col·legiats que estiguin interessats a modificar alguna de les dades de la seva fitxa col· legial que ho poden fer comunicant els canvis a la Secretaria de l’ICAIB (secretaria@icaib.org), ja que, tot i que poden consultar aquestes dades en el SIGA, el programa no permet l’opció de fer-hi els canvis.

Supressió de la comunicació d’intervenció professional Recordam als col·legiats que la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i del seu exercici, ha derogat el que disposava l’Estatut general de l’advocacia amb relació a l’obligació de comunicar qualsevol actuació professional que un lletrat o lletrada hagi de fer fora de l’àmbit territorial de la competència del Col·legi al qual pertany.

Sistema de cita prèvia per als usuaris del SOJ Civil Palma Amb vista a, d’una banda, garantir unes condicions òptimes de feina per als advocats adscrits al Servei d’Orientació Jurídica Civil de Palma, i, de l’altra, procurar una atenció òptima als usuaris d’aquest servei i evitar les coes i les esperes

que a vegades es formen a l’oficina col·legial, informam que des del passat dimarts 1 de juny el SOJ funcionarà amb un sistema de sol· licitud de cita prèvia al telèfon 971 713 883, al qual es pot telefonar de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 hores.

Informe de la Comissió del TO sobre la interposició de recurs de cassació a diferents jurisdiccions Recordam que al lloc web col·legial, a l’apartat de «Notícies», es pot consultar l’informe elaborat per la Comissió del Torn d’Ofici de l’ICAIB, en el qual es fan una sèrie de consideracions d’ajuda en les diverses incidències relacionades amb l’actuació de lletrats davant la interposició de recursos de cassació en distintes jurisdiccions.

Assegurança d’accidents per al servei d’ALD L’ICAIB ha renovat l’assegurança d’accidents subscrita amb la Mutualidad de la Abogacía per als lletrats que cobreixen el servei d’assistència lletrada al detingut. Les característiques principals d’aquesta pòlissa es poden consultar a l’àrea privada dels col·legiats en el lloc web del Col·legi.

Consulta en el web del calendari de guàrdies Recordam als col·legiats que poden consultar el calendari de guàrdies al lloc web col·legial, per a la qual cosa han de fer les passes següents: «Col·legiats» – «Àrea privada» – «SIGA» – «Fitxa col·legial» – «SJCS» – «Calendari».


El col.legi

Fiscalia d’Àrea i ICAIB estenen a Eivissa l’acord per agilitar les conformitats en matèria penal La Fiscalia d’Àrea d’Eivissa i la delegació de l’ICAIB a l’illa arribaren el mes de maig passat a un acord per desenvolupar i aplicar a Eivissa el protocol que subscrigueren l’abril de l’any 2009 el Consell General de la Advocacia Espanyola i la Fiscalia General de l’Estat, amb vista a agilitar les conformitats en matèria penal. Així, s’estableixen una sèrie de pautes de funcionament per a advocats i fiscals, que, en la pràctica, facilitaran que s’apliqui un protocol dissenyat per aconseguir que, en els casos en què els fiscals o els advocats vegin possibilitat d’arribar a una resolució consensuada, s’obri un debat sobre el possible acord,

que, si s’assolís, suposaria una resolució més ràpida, menys traumàtica i menys costosa d’aquests litigis. Per aplicar aquest protocol, la Fiscalia d’Àrea d’Eivissa ha acordat designar el senyor Antonio Torres Tur com a fiscal d’enllaç, mentre que l’ICAIB ha nomenat com a lletrats d’enllaç Cristina Tur Sanz, delegada del Col·legi a Eivissa, i Víctor Jiménez Jiménez, que s’encarregaran bàsicament de mitjançar i resoldre les possibles incidències puntuals que puguin sorgir entre l’advocat i el fiscal amb relació als acords de conformitat, com també de respondre a les consultes puntuals que puguin tenir els lletrats a l’hora d’aplicar-lo.

Els acords de conformitat que proposin el fiscal i la defensa hauran de tenir, lògicament, l’aprovació de l’acusat i, si escau, de la part perjudicada i/o de l’acusació particular. Aconseguir possibles acords de conformitat permetrà alleugerir les agendes d’assenyalaments judicials, estalviar als funcionaris judicials la feina innecessària de citar totes les persones que han d’intervenir en el judici, i evitar, d’aquesta manera, la pèrdua de temps que per a aquestes persones pot suposar el fet de comparèixer davant el Jutjat només per ser informats que el fiscal, la defensa i la persona acusada ja han arribat a un acord.

Torneo interprofesional de tenis 2010 Los abogados quedaron en una merecida cuarta posición No quiero dejar pasar la ocasión para agradecer al Colegio su colaboración, que considero debe extrapolar a la mayoría de actividades posibles. Se debe fomentar la relación entre los profesionales del derecho fuera de los despachos, juzgados y tribunales.

En esta ocasión se ha introducido una variante que, según el criterio general, ha sido un éxito y que ha consistido en desarrollar todo el campeonato en un fin de semana (en esta ocasión en Cala Ratjada) de viernes a domingo, acudiendo, ese fin de semana, toda la familia y haciendo que el deporte no solo fuese un fin, sino también un medio.

y se han realizado todas las partidas sin excepción.

En la presente edición no hemos podido contar con la participación de todos los integrantes del equipo por razones personales o familiares, si bien la plantilla siempre ha sido completa

Podríamos definir nuestra intervención como el “Año de la virtud” pues hemos quedado en el centro, cuartos, lo que nos permite mirar hacia delante para futuras confrontaciones en los años venideros.

Igualmente quiero agradecer a todo el equipo su deportividad, su preparación y su compromiso con el equipo, dado que con dichas premisas la conclusión no solo se ciñe a éxitos deportivos, sino también a los de amistad, familiares y humanos. Ya no quiero alargarme más, pero convoco a todos los compañeros que quieran participar en el equipo se ponga en contacto con José Carlos Leal; a los ya integrantes que entrenen intensamente y para todos un feliz verano.

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Un año más profesión y deporte se han dado la mano para mantener la línea de amistad y colaboración que viene siendo habitual desde hace cerca de veinte años.

45

Por Jaime Rodríguez Viñals


Torn d’ofici

Las tres vueltas de tuerca Por Carlos López, abogado

“Quosque tandem, Catilina, abutere patentiam nostram?” Ciceron

Hace aproximadamente un año publicaba en esta revista un artículo, bajo el título “Malos vientos”, en el que intentaba poner de relieve las más que fundadas sospechas acerca de las nefastas perspectivas que se cernían en el horizonte sobre el Turno de Oficio. Tempestades que, por una vez, nada tienen que ver con el cambio climático, sino más bien con una afinada estrategia para descarnar de toda componente social el ejercicio de la abogacía, mediante la implantación de un nuevo modelo de justicia privada, en la que solo una de las partes saldrá beneficiada: los sectores ultraliberales del derecho, y dos serán las perjudicadas: los ciudadanos acogidos al beneficio de justicia gratuita, que deberán soportar un empeoramiento del servicio, y los abogados del turno del oficio, cuyas condiciones de trabajo se verán gravemente empeoradas. Pues bien, si los malos vientos presagiaban oscuras tormentas, las primeras granizadas están ya golpeando los alféizares, rebotando sobre los parabrisas, despedazando nuestros paraguas y amenazando nuestras cabezas.

46

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Mientras tanto, los magos que controlan el movimiento de las borrascas, aprietan los goznes, paso a paso, con la finalidad de conseguir el desprestigio del Turno de Oficio que se presta des-

de los Colegios de Abogados, y una vez obtenido tan altruista objetivo, presentar su inmaculada alternativa.

I.- Primera vuelta de tuerca De forma reiterada y año tras año, el ICAIB a través del Consejo General de la Abogacía, ha venido solicitando el incremento en el número de letrados que prestan los servicios de Asistencia a Detenidos, Menores, Víctimas de Violencia y Extranjeros, ya que, el número y la dispersión de centros a los que debe acudirse, así como el incremento constante del número de asistencias, hace sumamente complicado atender las solicitudes en un tiempo razonable. Igualmente es preciso destacar que las dificultades a las que debe hacerse frente en el partido judicial de Palma, aun siendo considerables, son aún significativamente menores que a las que deben hacer frente los compañeros de Manacor, Menorca y, especialmente, los de Ibiza e Inca. Ante tal situación y su progresivo deterioro, se interesó, en agosto de 2009, un incremento de ocho letrados más, para su distribución entre los diversos partidos judiciales, y conseguir así una mejora en la prestación de la Asistencia a Detenidos. La respuesta

“Los magos que controlan el movimiento de las borrascas, aprietan los goznes, paso a paso, con la finalidad de conseguir el desprestigio del Turno de Oficio que se presta desde los colegios de abogados y, una vez obtenido tan altruista objetivo, presentar su inmaculada alternativa”

de los poderes públicos, anticipándose a otras medidas de recorte adoptadas con posterioridad, no se ha hecho esperar, y así, mientras por una parte se denegaba absolutamente la ampliación del número de letrados, y además, ante la inexistencia de fondos para sufragar el Servicio de Guardia, que se presta a Menores y Extranjeros, el ICAIB se veía obligado a recortar el número de letrados diarios, para que todos los adscritos a los diferentes Turnos pudieran seguir percibiendo una remuneración, por otra, se redondeaba la decisión retirando los refuerzos que para los meses de verano, se habían venido estableciendo años anteriores para atender el considerable incremento de incidencias que se producen en estos meses. En definitiva, los colegiados debemos hacer frente, hasta finales del 2010, a las más de 22.000 asistencias que se estima se llevarán a cabo a los largo de este ejercicio, en condiciones absolutamente precarias. En esta situación, no resulta irrelevante el posicionamiento de los Juzgados, en especial en funciones de guardia, que, en base a la normativa aprobada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, aprobando unos acuerdos tomados de forma unilateral por la judicatura, concentran la presentación de detenidos y la práctica de diligencias, en las franjas horarias situadas entre las 11 y las 14 horas de la mañana y las 18 y 20 horas de la tarde, sin siquiera considerar que, especialmente en la franja matinal, se concentran asimismo, la mayor parte


Torn d’ofici

Consecuencia de todo ello se consigue el primero de los objetivos: que el servicio de Asistencia a Detenidos, Víctimas de Violencia de Género, Menores y Extranjeros se lleve a cabo de una forma deficiente.

II.- Segunda vuelta de tuerca Evidentemente, de las deficiencias que se producen en el Servicio de Asistencia Jurídica se responsabiliza

de forma exclusiva a los letrados y para tan “digno” menester se han encontrado eficientes alianzas que, al abrigo de crematísticos intereses, no han dudado en aportar su contribución a la exterminación del Turno de Oficio. Así, casualmente, coincidiendo con todo tipo de restricciones, tanto económicas, como de recursos humanos y materiales, se inicia una campaña por parte de diversas asociaciones, que vienen denunciando, en defensa de quienes dicen representar, la pésima calidad del asesoramiento jurídico que se presta por parte de los abogados adscritos al Turno de Oficio. Lejos de mostrar molestia alguna por las críticas, lo que resulta paradójico, es que además de evidenciarse, el no haberse formulado una sola propuesta ni conocerse una sola actuación reivindicativa por su parte frente a los poderes dominantes en el panorama jurídico, su actuación no se desarrolla más allá de la pura y simple desacreditación de los letrados, desde un absoluto desconocimiento de la realidad cotidiana del funcionamiento de los tribunales, así como del trabajo que se realiza día a día por los abogados, presentando, obviamente, como alternativa sus propios servicios. No solo las perspectivas teóricas, sino la realidad ya consagrada, indican que el flanco de ataque al Turno de Oficio, se

materializa en esta primera etapa, en los Turnos especiales, ya en alguna Comunidad con competencias transferidas: la asistencia a extranjeros se ha cedido a sectores privados de la abogacía y, sin duda, además, se halla también en el punto de mira la Asistencia a Victimas de violencia de género que, siendo en estos momentos el sector que menores recortes soporta, resulta obviamente apetecible a quienes entienden el ejercicio de la abogacía desde una perspectiva exclusivamente monetaria, no siendo ello lo lamentable, en tanto tal concepto resulta rigurosamente legítimo, sino que la crematística intención, se solape bajo la apariencia de organizaciones preocupadas por la atención a las victimas, y que como método de alcanzar sus objetivos, utilicen la falaz estrategia de intentar el descrédito de quienes vienen manteniendo con su esfuerzo personal y a cambio de patéticas remuneraciones, una asistencia jurídica, prestada con un nivel de dedicación, especialización profesional y eficacia, que no tiene hasta el momento comparación con ninguno de los demás sectores de la abogacía, sin que en absoluto, minimicen lo anterior las actuaciones de algún letrado que de forma excepcional haya podido acreditar no estar a la altura de lo exigible, y frente a cuya situación, el ICAIB, a través de su Junta de Gobierno, como garante de la prestación, ha llevado a cabo las actuaciones pertinentes para reconducir cualquier incidencia que menosca-

“De las deficiencias en el Servicio de Asistencia Jurídica se responsabiliza de forma exclusiva a los letrados, y para tan “digno” menester, se han encontrado eficientes alianzas que, al abrigo de crematísticos intereses, no han dudado en aportar su contribución a la exterminación del Turno de Oficio”

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Se equivoca quien piense que la más negativa de las consecuencias de tan lamentable situación sea el exceso de trabajo y la forma estresante en que deben prestarlo los letrados que desempeñan tal función, ya que sus efectos resultan de mucho mayor calado: la premura con la que vienen obligados a desempeñar su trabajo los abogados incide de forma muy negativa en los derechos fundamentales de las personas asistidas, en tanto que, al tener que realizar su función en tan corto espacio de tiempo, se impide, por una parte, el acceso a las diligencias judiciales, cuyo examen resulta fundamental para la preparación de las actuaciones posteriores, y asimismo, se priva del tiempo necesario para entrevistarse con los detenidos y preparar así su declaración, vulnerando de esta forma la exigencia de una verdadera asistencia jurídica, que viene amparada por los artículos 14, 17 y 24 de la Constitución y su desarrollo en el procedimiento criminal.

La respuesta de los poderes públicos, anticipándose a otras medidas de recorte adoptadas con posterioridad, no se ha hecho esperar y mientras, por una parte, denegaban la ampliación solicitada del número de letrados, por otra retiran los refuerzos que para los meses de verano se habían venido estableciendo años anteriores

47

de las declaraciones en otros Juzgados, así como en las dependencias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que se agrava con coincidir simultáneamente con el señalamiento de juicios, sin que al día de hoy, y después de dos años de improductivas propuestas, sigamos sin poder suscribir un protocolo que regularice los aplazamientos y suspensiones de juicios, en los supuestos de coincidencia de señalamientos, que repercuten de una forma especial sobre los Letrados que prestan el Turno de Oficio.


Torn d’ofici “Se halla en el punto de mira la Asistencia a Víctimas de Violencia de Género que, siendo en estos momentos el sector que menores recortes soporta, resulta obviamente apetecible a quienes entienden el ejercicio de la abogacía desde una perspectiva exclusivamente monetaria” bara la efectiva tutela que se dispensa a los justiciables.

III.- Tercera vuelta de tuerca Entre todas las reivindicaciones realizadas por los letrados adscritos al Turno de Oficio, a través del Consejo General, dirigidas al Ministerio, la que se repite de forma incesante a lo largo del tiempo, es la derogación de los preceptos de la ley de Asistencia Jurídica Gratuita y su desarrollo reglamentario que determinan que en los supuestos de denegación del beneficio de justicia gratuita, el letrado designado deba continuar asumiendo la defensa del justiciable sin que su trabajo sea remunerado por la Administración, de tal forma que, con independencia del derecho formal a presentar minuta de honorarios -que la sabia experiencia nos acredi-

ta ser siempre incobrable- la realidad no es otra que, en tales supuestos, el letrado designado queda privado del cobro de la cantidad asignada por baremo por su actuación. La aberración jurídica se colma en los supuestos en los que la denegación del beneficio de justicia gratuita se produce por la falta de presentación de la documentación pertinente por parte del solicitante, es decir que, como consecuencia del incumplimiento de un tercero, ajeno a la relación administración-abogado, una de las partes, la administración, decide no cumplir con su obligación de pago. Desde estas líneas emplazo a expertos civilistas a que algún día me iluminen acerca de la naturaleza jurídica de tal componenda. No resulta preciso detallar que caso omiso se ha venido haciendo frente a

las solicitudes formuladas por la abogacía a las que me he referido. Llegado el ciclo de restricciones, qué duda cabe que uno de los aspectos a tener en cuenta es el recorte derivado de la justicia gratuita y, por consiguiente, las directrices en la escrupulosidad en otorgar tal beneficio no se han hecho esperar. Así, se une a todo lo anterior una aplicación restrictiva de los beneficios previstos de la ley 1/1996, cuyo coste económico va a repercutir, una vez más, en los letrados, que veremos aumentadas las denegaciones de justicia gratuita y, en consecuencia, incrementado el número de asuntos que deberemos asumir sin perspectiva alguna de cobro. Ante todo ello, y frente a la pregunta obvia de si debemos seguir en la ardua e incomprendida tarea de mantener los servicios del Turno de oficio en el marco de los Colegios de Abogados y, para ello, aportar nuestro esfuerzo en dedicación y formación, mi respuesta sigue siendo sí. Lo que ocurre es que de cada día me cuesta más encontrar los argumentos.

48

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Els advocats del torn d’ofici i de l’ALD de les Illes podran cobrar per endavant els honoraris pendents gràcies al conveni signat per l’ICAIB i el Banc Sabadell Agilitar que els advocats inscrits en el torn d’ofici i en el servei d’assistència al detingut percebin els honoraris i pal·liar així els problemes que es deriven de la demora de l’Administració de justícia en abonar aquestes quantitats, són els objectius bàsics del conveni de col·laboració signat recentment per l’ICAIB i el Banc Sabadell, en virtut del qual aquesta entitat s’ofereix a anticipar als lletrats el cobrament dels honoraris pendents d’una forma àgil i en condicions preferents, per un import màxim de 6.000 euros, tot i que podrien analitzar-se quanties superiors. Per beneficiar-se de l’oferta, els lletrats que hi estiguin interessats s’han de dirigir a qualsevol oficina del Banc Sabadell o de Solbank i formalitzar una pòlissa de crèdit, a 1 any i renovable, que quedarà vinculada a un compte professional del col·legiat en el qual es faran els abonaments. Les condi-

cions acordades per finançar, com a màxim, el 90% dels honoraris certificats són l’EURIBOR +1,30, sense cap comissió ni despesa addicional. Una vegada formalitzada la pòlissa, el col·legiat pot sol·licitar l’avançament, per correu electrònic, a la seva oficina dels bancs indicats i, quan aquesta hagi obtingut la confirmació dels honoraris pendents per part de l’ICAIB, disposarà de la pòlissa per l’import demanat, que s’abonarà en el compte professional de la persona sol·licitant. El Col·legi confia que l’acord permeti agilitar el pagament dels treballs fets per tots els advocats que garanteixen el benefici de l’assistència jurídica gratuïta als ciutadans sense recursos de les Illes.


49

REVISTA MISSÈR · julio 2010


Les pàgines de l’Acadèmia

La intervención judicial en las relaciones laborales Por Miguel Suau Rosselló, Académico de número y presidente de la Sala de lo Social del TSJIB jubilado Al igual que en cualquier otro colectivo, normalmente la intervención judicial se produce cuando aparece una situación de conflicto, determinada por una controversia o discusión entre partes interesadas. Ello no obstante, pueden y deben diferenciarse dos grandes grupos de conflictos: los “Jurídicos” - también llamados “de

segundos se rechaza tal aplicación o interpretación y se pretende su solución mediante la creación de dicha norma. Como señala Alonso Olea, el “valor de la legalidad” preside el juicio del conflicto jurídico, y el “valor de la justicia” el del económico, ambos insertos en un ordenamiento que predica la eficacia de ambos valores.

50

REVISTA MISSÈR · julio 2010

La creación de Tribunales de Arbitraje y Conciliación en las diversas autonomías permite disponer de un organismo donde encauzar y tratar de resolver estos conflictos económicos o de intereses, si bien gravitando siempre su resolución en una labor de arbitraje voluntario Aplicación”- y los de “Intereses” o de Regulación. En los primeros se trata de aplicar o interpretar una norma preexistente, ya sea estatal como dimanante del Convenio Colectivo o contrato de trabajo, mientras en los

Por otra parte, debe diferenciarse el conflicto “individual” del “colectivo”, y éste del “plural”. Así, mientras en el primero se opone un trabajador a un empresario o viceversa, el segundo enfrenta a uno o varios empresarios con

una pluralidad de trabajadores y exige, además, que cada uno de estos se vea afectado no por sus condiciones individuales, sino como parte integrante del conjunto o colectividad en virtud de causa que afecte al conjunto o categoría del que formen parte. Más difícil resulta diferenciar el conflicto colectivo del plural o suma de individuales, es decir que se ven afectados singular y simultáneamente por una causa que no constituye una reivindicación de carácter general, pese a ser presentada por varios trabajadores. La intervención judicial en los conflictos jurídicos, sean individuales o colectivos, viene dispuesta por la Constitución y la L.O.P.J. (art. 7-3 y 9-5), que, además, dispone que los jueces y tribunales aplicarán e interpretarán las leyes y reglamentos según los preceptos constitucionales (art. 5). Luego, la Ley de Procedimiento Laboral ha dispuesto el tipo de procedimiento a seguir en cada caso, bien sea en el llamado proceso ordinario, como en las distintas modalidades procesales, despidos, conflictos colectivos, etcétera. En relación con la intervención judicial en el llamado “proceso ordinario” llama la atención el despliegue legislativo en orden a evitar el proceso mediante la exigencia, salvo excepciones, de un intento previo de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente (art. 63 LPL) y además imponiendo ante


Les pàgines de l’Acadèmia

juzgador a intentar conseguir la conciliación, incluso con posterioridad al inicio del juicio, ya que puede aprobarla en cualquier momento antes de dictarse la sentencia. En relación con los conflictos colectivos, la LPL establece un proceso específico para los supuestos que versen sobre la aplicación de una norma estatal, convenio colectivo o de una decisión o práctica de la empresa (art. 151), quedando por ello fuera de su regulación los llamados conflictos de intereses. En España se había venido dando a tales conflictos una solución arbitral o puramente administrativa y, así, cabe recordar que el Real Decreto-Ley de 4 de marzo de 1997 fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de su articulado, y resuelto por sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981 de 8 de abril (BOE 25 de abril), que declaró inconstitucionales algunos de sus preceptos y da normas de interpretación de otros. Dicha sentencia deja claro que si se trata de un conflicto jurídico se remitirán las actuaciones a la Magistratura de Trabajo, hoy Juzgado de lo Social, que procederá conforme a lo dispuesto en la LPL. Por el contrario, si se trata de un conflicto de intereses o económico, al derogarse el apartado b) del artículo 25 y todo el artículo 26 del Decreto-Ley citado, ya no son posibles los laudos de obligado cumplimiento que podía dictar la Autoridad Laboral, y solo en los casos de huelga, teniendo en cuenta la duración y las consecuencias de la misma, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional, puede el Gobierno acordar un arbitraje obligatorio, añadiendo el Tribunal Constitucional, siempre que en él se respete el requisito de imparcialidad de los árbitros. Por otra parte, la creación de Tribunales de Arbitraje y Conciliación en las diversas autonomías permite disponer de un organismo donde encauzar y tratar de resolver estos conflictos económicos o de intereses, si bien gravitando siempre su resolución en una labor de arbitraje voluntario, aceptado por las partes, u obligatorio impuesto excepcionalmente por el Gobierno en caso de posible perjuicio grave de la economía nacional.

1.- Podrán participar en el concurso los licenciados en Derecho por cualquier Universidad y los alumnos matriculados en el último curso de la carrera de Derecho de la Universitat de les Illes Balears. 2.- Los trabajos han de versar sobre Derecho civil de Baleares, debiendo ser inéditos e individuales. 3.- Deberán estar escritos en lengua castellana o catalana y presentarse en archivo de Word, en arial 11 e interlineado de 1,5, por una sola cara. La extensión del trabajo no podrá ser inferior a 25 folios ni superior a 75. 4.- Los trabajos deberán presentarse mediante la aportación de 5 ejemplares del mismo, en la sede de la Academia, Rambla dels Ducs de Palma, nº 10, Palma de Mallorca, 07003 teléfono 971-71.42.25, telefax 971-7192.06, correo electrónico decanato@icaib.org. 5.- El plazo de admisión finalizará el día 30 de septiembre de 2010. 6.- En el inicio del trabajo deberá constar el nombre y apellidos de su autor, D.N.I. o pasaporte, residencia y dirección, teléfono de contacto y, en su caso, correo electrónico, así como el curso en el que está matriculado o aquel en que consiguió la licenciatura. 7.- El premio tendrá una dotación de CUATRO MIL EUROS, sufragada por el Parlament de les Illes Balears, Caixa de Balears SA NOSTRA y la propia Academia. 8.- El jurado calificador será presidido por el presidente de la Academia integrándolo 4 miembros más, en representación del Parlament de les Illes Balears, de la Facultad de Derecho de la Universitat de les Illes Balears, de la Caixa de Balears SA NOSTRA y de la propia Academia. La resolución del jurado, que decidirá por mayoría de votos, será inapelable. 9.- El premio no podrá ser dividido entre trabajos presentados y podrá ser declarado desierto. 10.- La decisión del jurado deberá ser tomada antes del día 15 de diciembre de 2010, siendo comunicada a los concursantes a partir de esta fecha. 11.- La entrega del premio tendrá lugar en un acto solemne que organizará la Academia, con intervención del autor del trabajo premiado, publicándose el mismo en el Boletín de la Academia. Asimismo, la Academia podrá acordar la publicación en el Boletín de la Academia de los trabajos presentados que, a pesar de no haber obtenido el premio, sean, a su juicio, de interés para su difusión. 12.- Durante los 6 meses siguientes a la notificación de la decisión del jurado calificador, los trabajos no premiados o pendientes de publicación podrán ser recogidos por sus autores o por las personas que los mismos designen, personándose en las dependencias de la Academia.

REVISTA MISSÈR · julio 2010

En relación con la intervención judicial en el llamado “proceso ordinario” llama la atención el despliegue legislativo en orden a evitar el proceso mediante la exigencia, salvo excepciones, de un intento previo de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente

Bases del VIII Premio Luis Pascual González convocado por la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares

51

el propio órgano judicial que va a presidir el proceso un intento de conciliación que deberá intentar el juez “advirtiendo a las partes de los derechos y obligaciones que pueden corresponderles, sin prejuzgar el contenido de la eventual sentencia”. Entiendo que ello constituye la parte más sensible de todo el proceso ordinario, instando al


Les pàgines de l’Acadèmia

Sesión académica en recuerdo de Raimundo Clar

Numeroso público asistió al homenaje.

En cumplimiento de lo que se dispone en los estatutos de la Corporación se celebró el pasado día 17 de mayo la sesión necrológica en recuerdo del Académico Raimundo Clar Garau.

tudio, haciendo Rafael Gil las delicias de los asistentes al relatar las características de la “Pensión Martínez” en la que se hospedaban, indudable y certero retrato de la España de aquellos años.

Al acto asistió numeroso público, fiel expresión del cúmulo de afectos y amistades con que contaba el Académico fallecido.

Estos tiempos de intenso estudio dieron pronto sus frutos, pues Raimundo ingresó en las oposiciones que se celebraron en Madrid, haciéndolo los otros opositores en las siguientes, celebradas en Barcelona.

52

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Tras la presentación del acto por el presidente de la Academia, que puso de relieve sus brillantes aportaciones a la ciencia jurídica, dos miembros de la misma –Rafael Gil Mendoza y Bartolomé Sitjar Burguera- desgranaron sus vivencias y recuerdos del amigo fallecido. El primero de ellos recordó los ya lejanos tiempos en que preparó, junto a Mundo y a su hermano José Rafael, las oposiciones a Notarías, siendo su preparador el notario –entonces de Santanyí– José Julio Barrenechea. Ello obligó a los opositores a vivir en esta población durante los tiempos de es-

Ya notarios, Rafael y Mundo sirvieron distintas notarías hasta que se volvieron a reencontrar en Palma. “Ante mis dudas de concursar para la notaría de Palma –dijo Rafael Gil- fue Mundo quien me ayudó a tomar la decisión de regresar a Mallorca, mostrándome desde el principio un apoyo desinteresado y generoso”. Pasó revista después a las actividades científicas y docentes de Raimundo Clar, a su dedicación al decanato del Colegio Notarial y a su ulterior, y para él necesario, salto a la política, ya que

Mundo estaba convencido de que hacía falta en Mallorca una fuerza política democrática, centrista y moderada capaz de conciliar los distintos intereses y, lo que es más difícil, las pasiones políticas a las que tan predispuesto ha estado siempre nuestro país. Relató los avatares de la primera de las asociaciones políticas de las que formó parte Raimundo Clar –Concurrencia Democrática Balear, CODEBA- y su valentía al dejar la notaría y el decanato del Colegio Notarial para pasar a ser diputado constituyente por UCD. Tras su paso por la política, Mundo se reincorporó a la notaría, prosiguiendo con su dedicación al Derecho civil propio –fue miembro de la Comisión de Juristas que elaboró el anteproyecto de la Compilación de 1990- y ocupando cargos de relevancia social: consejero del Banco de Crédito Balear, presidente del Círculo Mallorquín, presidente de la Comisión que elaboró la documentación para la canonización de Ramón


Les pàgines de l’Acadèmia Llull y, dada su afición al buen comer, presidente de la Acadèmia de la Cuina i del Vi de Mallorca. Siempre dijo que el Derecho civil propio era una de nuestras más emblemáticas señas de identidad, no suficientemente valorada por la sociedad y por los políticos. Posiblemente esta estimación por nuestro Derecho le llevó a escribir su último libro –titulado precisamente “Derecho foral de Mallorca”- para extender su conocimiento y difusión no solamente entre los juristas. Tomeu Sitjar comenzó contando cómo llegó a conocer intensamente a Raimundo Clar a través de las reuniones del Consejo del Banco de Crédito Balear, recordando la sensatez y la claridad con que trataba todos los temas, que merecieron siempre el respeto de todo el Consejo.

añadir Tomeu Sitjar que “nunca nos planteamos que, actualmente, los descendientes de aquellos para los que pedíamos la amnistía saldrían a la calle solicitando la derogación de la misma”.

Compartió después con Raimundo los años de CODEBA, al frente de la cual estaba, con la vitalidad de sus 44 años y la experiencia y sabiduría acumuladas en sus años de estudio y profesión. En la presentación de dicha asociación política Raimundo dijo: “Creemos ser potencialmente representativos del mallorquín medio, amante de la libertad y moderado en sus planteamientos”.

Después –siguió narrando Tomeu Sitjar- los caminos políticos de uno y otro se separaron, hasta que se volvieron a encontrar en UCD, pero con una diferencia: Mundo con gran entusiasmo e ilusión; Tomeu con resignación, entre otras razones, por no entender aquel cóctel ideológico en un partido político. A pesar de lo cual, y una vez más, el “seny”, la entrega, el liderazgo y la paciencia de Mundo llevaron al triunfo a UCD en estas Islas.

Expone a continuación las actividades de dicha asociación, deteniéndose especialmente en su participación en la manifestación “pro amnistía”, para

¿De donde sacaba el tiempo Mundo para dedicarse a su profesión, a cuanto pudiera ayudar a los demás, política, económica y socialmente, y a disfrutar

de los amigos y de la vida? Difícil contestar a esta pregunta si se tiene en cuenta, además, que Mundo ejerció de “Consultor”. A él acudían amigos y clientes para clarificar sus dudas no sólo jurídicas, sino también personales y familiares, siendo su consejo siempre atendido y agradecido. Como dijo con gracejo Tomeu Sitjar, Mundo sustituyó con gran generosidad la cada día más menguada actividad de los confesionarios. Finalmente narró las intensas conversaciones que tuvo con Mundo los meses antes de su fallecimiento, que rezumaban espiritualidad y resignación, quedando siempre patente su ética de la vida y su dignidad ante la muerte. Las intervenciones de Rafael Gil y Tomeu Sitjar fueron seguidas con grandísimo interés y no disimulada emoción por el numeroso público asistente.

La nueva Académica –catedrática de Derecho civil balear de nuestra Universidad y autora de numerosos libros y artículos mo-

nográficos sobre temas de su especialidad- aportará, sin duda alguna, su amplia preparación y su incesante actividad científica a los quehaceres de la Academia, siendo su entrada en la misma de gran interés, en especial para los estudios que, sobre nuestro Derecho civil propio, viene realizando la Comisión interna de Derecho privado. Nuestra felicitación a la nueva Académica y también a la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears por esta importante incorporación.

53

En la sesión celebrada en el seno de la Academia para cubrir la vacante producida por el fallecimiento del recordado Académico Raimundo Clar, resultó elegida la conocida jurista María del Pilar Ferrer Vanrell, la cual ha aceptado el nombramiento, quedando emplazada para la preparación del discurso de ingreso en la Corporación sobre un tema jurídico de su elección.

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Maria del Pilar Ferrer, nueva académica


Les pàgines de l’Acadèmia

Estudio sobre el sistema legitimario de las Illes Balears

54

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Es evidente que uno de los temas que más discusiones ha suscitado, en al ámbito del Derecho sucesorio, es el relativo a las legítimas. No es extraño, por tanto, que la Comisión de Derecho privado de la Academia procediera al estudio de nuestro sistema legitimario, a fin de elaborar un informe expresivo de los diferentes posicionamientos y puntos de vista que el tema ha suscitado entre los miembros de la Academia. El estudio se realizó en base a una ponencia elaborada por el Académico Jaime Ferrer Pons, gran experto en el tema de legítimas, según lo acreditan sus comentarios a los artículos 41 a 51 de nuestra Compilación que aparecen en las dos ediciones publicadas por EDERSA. Pero no puede olvidarse que el Derecho sucesorio presenta notables diferencias entre Mallorca y Menorca, de una parte, y Eivissa y Formentera de otra, por lo que se contó asimismo con las interesantes comunicaciones de los Académicos José Cerdá Gimeno y Bernardo Cardona Escandell, expresivas de sus actuales puntos de vista sobre la materia. E incluso no puede olvidarse que existen diferencias entre Mallorca y Menorca en cuanto al sistema legitimario, ya que en esta isla no se admite la definición de legítima. De ahí también que el Académico menorquín, Josep Maria Quintana, expusiera en un comunicado su punto de vista sobre este particular. Todo este material fue objeto de discusión en la Comisión de Derecho

privado, integrada por los Académicos hasta ahora mencionados y por Eduardo Martínez-Piñeiro, Tomás Mir de la Fuente y Miquel Masot, siendo después el informe elaborado por aquélla sometido a la consideración de todos los miembros de la Academia, aportándose así nuevas sugerencias que se adicionaron al estudio realizado. Ciertamente no es posible dar aquí una idea del contenido del mismo – que, por otra parte, será publicado en el XI Boletín de la Academia de próxima aparición-, pero sí se pueden dar unas breves pinceladas sobre algunas de las cuestiones abordadas. Así, podríamos decir que se mantienen los posicionamientos recogidos en la actual normativa en cuanto a la legítima de los descendientes, suscitando, por el contrario, muchas más dudas la de los padres, habiendo opiniones que patrocinan su supresión, por entender que la misma plantea muchos problemas en caso de concurrencia, en una misma sucesión, de padres y cónyuge viudo si el caudal hereditario se reduce a la vivienda habitual del causante, en cuyo caso la legítima de aquellos supone la atribución a los mismos de una cuota de copropiedad de dicha vivienda, problemática que se une a la consideración de que las prestaciones sociales que reciben generalmente las personas de avanzada edad –y, en su caso, los alimentos que puedan recibir de parientes obligados a ello- son suficientes para cubrir

sus necesidades sin que sea precisa la atribución de legítima. Entre la conservación y la supresión de la legítima de los padres se ha apuntado una solución intermedia que pasaría por reducir la misma a la mitad en caso de ser uno solo el padre sobreviviente del causante. La legítima vidual ha dado lugar también a diversos posicionamientos: desde los de quienes consideran que debe aún incrementarse la misma, basándose en el hecho de que en muchos testamentos se confiere al cónyuge viudo el usufructo universal, hasta los partidarios de reducir el usufructo sobre la totalidad de la herencia, que actualmente corresponde al cónyuge viudo en caso de concurrencia con herederos que no sean ascendientes ni descendientes, por considerar que el sistema actual puede dar lugar a situaciones injustas, cuando el causante deja cónyuge viudo joven e instituye heredero a otra persona, con la consecuencia de que ésta no podrá, generalmente, llegar a disfrutar de la herencia, por usufructuarla alguien de su misma edad, preconizando, en definitiva, que el usufructo del cónyuge viudo se reduzca, en estos casos, a las tres cuartas partes de la herencia, a fin de que el heredero pueda disponer siempre de una cuarta parte, en solución similar a la de la lex falcidia. En esta materia de legítima vidual debe destacarse el hecho de que los Académicos de Eivissa, Sres. Cerdá Gimeno y Cardona Escandell, consi-


Les pàgines de l’Acadèmia ciones sobre la desheredación y preterición, la naturaleza de la legítima, las acciones para su reclamación, el cálculo de la legítima, sus formas de atribución y pago, la imputación legitimaria y la cautela socini, propugnando generalmente el mantenimiento de la actual normativa, pero con la adición de nuevas reglas para afrontar supuestos que se han presentado en la práctica y que no están expresamente previstos en el texto compilado.

Momento de la entrega del estudio a la presidenta del Parlament Balear.

deran que si bien tiene un antecedente histórico indudable la inexistencia de legítima para el cónyuge viudo, pues el sistema tradicional en aquella isla lo excluía en atención a la frecuencia con que se establecía la disposición del usufructo universal en favor del viudo, no puede dejar de considerarse que los innegables cambios que se han introducido en la realidad sociológica de las familias, así como el desconocimiento entre las parejas jóvenes de estas figuras tradicionales que antaño se venían recogiendo en los espòlits, podría determinar en la actualidad un enfoque distinto de la cuestión, entrando así el cónyuge viudo en Eivissa y Formentera en el grupo de personas con derecho a legítima.

Y se ha considerado también que el actual texto del art. 45 de la Compilación debe ser profundamente modificado, al haber introducido la ley estatal 15/2005 de 8 de Julio la separación no causal, con lo cual ya no viene a cuento la “causa imputable al difunto” de que nos habla el precepto; eliminación que igualmente puede preconizarse para la separación de hecho, al haberse configurado, en el ordenamiento jurídico actual, la separación como una facultad; aparte de resultar absurdo obligar al Tribunal a analizar con lupa las conductas de los separados de hecho para tratar de deducir cual de ellos fue, en definitiva, el culpable de la separación. Además de todo lo expuesto, en el estudio se hacen amplias considera-

Finalmente en materia de definición es de destacar la postura plausible y abierta del Académico menorquín Sr. Quintana, partidario de eliminar para Menorca la prohibición, actualmente existente, de su otorgamiento, por entender que con ello se aportaría hoy una nueva posibilidad jurídica de disposición que, en algunos casos, podría encajar perfectamente con las finalidades perseguidas por el otorgante. Este estudio de la Academia sobre el sistema legitimario balear ha sido entregado al president del Govern, a la presidenta del Parlament y a la Comissió Assessora de Dret civil del Govern Balear.

55

Al cerrarse la edición de este número nos ha llegado la noticia –no por fatalmente esperada menos triste y sentida- del fallecimiento del Ilustre Jurista y Académico Félix Pons Irazazábal. Desde que acaeciera su muerte han sido continuos los artículos y semblanzas sobre su trayectoria personal que han aparecido en los medios de comunicación, poniendo de relieve su rectitud y honestidad, así como también su profundo rigor intelectual y gran cultura jurídica. En la Academia recordamos aún su magnífico discurso de ingreso –el 28 de Noviembre de 2000- titulado “Administración y mercado. Los límites de la iniciativa económica pública”, habiendo sido un auténtico lujo contarlo entre los Académicos de Número. Descanse en paz el gran jurista y amigo.

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Fallecimiento de Félix Pons


Sa nostra pàgina

Las tertulias de la AJAIB

El pasado día 4 de mayo la Agrupación de Jóvenes Abogados tuvo el honor de contar para la celebración la tertulia del mes, siguiendo de esta forma con el ciclo de tertulias organizados por la AJAIB para este año 2010, con la colaboración de Doña Sonia Vidal, titular del Juzgado de Primera instancia nº 23 de Palma de Mallorca y de Don Martín Aleñar, miembro de la Junta del Gobierno del ICAIB y abogado especialista en Propiedad Horizontal. La participación en el evento fue todo un éxito, no solo por la presencia de un elevado número de abogados jóvenes, sino de colegiados de todas las edades, pudiendo compartir en la charla opiniones y experiencias que fueron muy enriquecedoras para todos los asistentes.

Jóvenes abogados en ib3 radio

El pasado día 20 de junio, el programa Consum 3 de IB3 Radio, conducido con Marga Noguera, dedicó la emisión de su programa dominical a los jóvenes abogados. La tertulia, que contó con la presencia de Patricia Campomar, presidenta de la Agrupación, y los miembros de su junta, Sebastián Martorell y Tomeu, versó entre otros temas, sobre el camino que inicia el joven colegiado desde su incorporación al colegio hasta sus primeros pasos como novel ejerciente, así como el punto de vista de los tertulianos sobre las ventajas que los abogados juniors pueden ofrecer hoy en día como profesionales.

En agradecimiento a su colaboración, la Agrupación de Jóvenes Abogados hizo miembro de honor de la agrupación a Don Martín Aleñar, entregando así mismo un detalle a Doña Sonia Vidal, quien, ya desde hace años, colabora con la AJAIB y que además es miembro de honorífico de la misma.

Jóvenes de todo el mundo se dieron cita en Palma

Siguiendo el ciclo mensual de tertulias que organiza la AJAIB, en concreto el 22 de junio, los abogados tuvimos la ocasión de compartir tertulia con Don Eduardo Ramón Ribas, vicedecano de la Facultad de Derecho de la UIB y especialista en criminología, derecho penal y ciencias penales, que centró su intervención en dos temas: “La responsabilidad penal de la empresa”, por un lado, y “Entre el aborto y el homicidio: imprudencia e imputación objetiva de los delitos de resultado”, por otro.

Ésta asociación, de carácter internacional, nació en Bruselas hace 47 años y está compuesta por jóvenes letrados de todo el mundo hasta 45 años de edad.

Los días 3, 4 y 5 de junio, AIJA (International Association Of Young Lawyers) eligió nuestras Islas como punto de encuentro para la celebración de uno de sus seminarios anuales, éste bajo el título Getting to yes, the art of negotiation: what every lawyer must now.

Entre sus objetivos, se encuentra poder ofrecer al joven abogado una visión más internacional del derecho y de la vida, sirviendo la misma como plataforma de promoción para la carrera profesional de todos aquellos jóvenes letrados que desean iniciar sus pasos principalmente en el ámbito del derecho internacional.

56

REVISTA MISSÈR · julio 2010

La apertura del seminario, que se celebró en el Hotel Meliá de Mar de Illetas, comenzó con unas palabras del presidente de la Asociación, Don Saverio Lembo y con la intervención de Doña Patricia Campomar Gómez, presidenta de la AJAIB, quien dio la bienvenida a todos los asistentes en nombre de la Agrupación y del Colegio de Abogados de Baleares; además, el seminario contó con la presencia de Carlos Anglada, compañero del ICAIB y miembro de AIJA.


Amb la vènia

Potser aquest és el motiu pel qual el Govern holandès es refereix a aquest centre com un lloc «d’ambient modestament protegit». De raó, no li’n falta

57

«Qui roba a un lladre, té cent anys de perdó.» És el que, almenys com a consol, poden pensar els responsables de la presó de mínima seguretat de la localitat holandesa de Hoorn, un centre de detenció on els presos fan la transició de tornada a la societat i poden sortir els caps de setmana. Una circumstància que bé coneixen els lladres (els de fora, no els de dins) que han assaltat fins a dues ocasions, en a penes dos mesos, els calabossos del centre i han deixat els interns sense els seus televisors.

REVISTA MISSÈR · julio 2010

Cent anys de perdó


Agenda I Congreso de Derecho del Turismo El Colegio de Abogados de Baleares organiza el I Congreso del Derecho del Turismo que tendrá lugar en Palma los días 28 y 29 de octubre de 2010 y en la que tanto juristas expertos en la materia, como representantes del sector, analizarán el futuro del turismo y los principales retos de su regulación. El congreso se plantea como objetivos convertir Baleares en referente nacional e internacional del derecho turístico y formular soluciones de futuro para la actividad turística y los agentes que la integran.

Curso de especialización en Menores El ICAIB, a través de la Fundación Escuela de Práctica Jurídica, organiza un curso de especialización en Menores, de 14 horas de duración y que se desarrollará todos los martes y jueves comprendidos entre el 16 de septiembre y el 7 de octubre, de 16.00 a 18.00 horas. El curso se retransmitirá por videoconferencia. El plazo de inscripción acaba el 10 de septiembre de 2010. Para obtener más información pueden consultar la página web colegial (http://www.icaib.org).

Curso de especialización en defensa de víctimas de la violencia de género La Fundación Escuela de Práctica Jurídica organiza un curso de especialización en la defensa de las víctimas de la violencia doméstica. El curso, de 18 horas de duración, de las que cuatro tendrán lugar en sede judicial, se desarrollará los lunes, miércoles y viernes comprendidos entre el 20 de septiembre y el 8 de octubre, de 16.00 a 18.00 horas. El plazo de inscripción acaba el 13 de septiembre de 2010. Para obtener más información se puede consultar la página web colegial (http://www.icaib.org).

III Concurso de Fotografía del ICAIB El Ilustre Colegio de Abogados de Baleares ha convocado el III certamen de Fotografía, al que puede presentarse cualquier persona mayor de edad. Las fotografías, que se podrán presentar en la sede palmesana del ICAIB hasta el 18 de octubre de 2010, han de versar sobre “Voluntariado Social”. Las bases del concurso pueden consultarse en la página web colegial (http://www.icaib.org).

Bústia OFERTAS • Despacho de abogados precisa licenciado en Derecho con conocimientos de inglés. Las personas interesadas pueden preguntar por Antonia Autonell en el 609.377.785 y enviar currículo a la dirección electrónica antoniaaebi@hotmail.com. • Bufete de abogados necesita abogado colegiado para incorporar al despacho. Se precisa disponibilidad horaria en jornada completa y se valorará conocimientos de idiomas e informática y tenencia de vehículo propio. Condiciones económicas ventajosas. Los interesados pueden telefonear al 639.001.818.

58

REVISTA MISSÈR · julio 2010

DEMANDAS • Auxiliar administrativa, con amplia experiencia en tareas de secretariado para letrados y en el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, se ofrece para trabajar en despacho o bufete. Conocimientos de francés, disponibilidad inmediata y capacidad de integración en la plantilla. Las personas interesadas pueden contactar con Francisca Serra en el teléfono 669.390.747 y/o en la dirección de correo electrónico xiscaserrasanchez@yahoo.es

• .Abogada actualmente trabajando en Barcelona, con seis años de experiencia en temas de civil, mercantil y procesal, y nivel alto de inglés y alemán, busca despacho de abogados para instalarse en Palma. Los interesados pueden preguntar por Isabel Yáñez en el teléfono 661.196.711. • Abogado con 22 años de ejercicio muestra su disposición a colaborar y/o hacer trabajos para otros despachos en la redacción y contestación de demandas, celebración de juicios, elaboración de informes o cualquier otro tipo de trabajo relacionado con la profesión, preferentemente en materia civil y penal. Las personas interesadas pueden preguntar por Joan Verger en los teléfonos 971.711.257 y 652.946. 641. • Penalista con 5 años de experiencia, en prestigioso despacho penalista de Barcelona, como socia, busca incorporación en dicha área como asalariada o socia. Interesados, llamar al 620.176.088.

DESPACHOS • Se alquila despacho de abogados, en Plaza Olivar, Edificio Europa, 3º, 3ª, de Palma. Completamente decorado para tal fin. Teléfono 971.461.818. Referencias: Sr. Ros.


Misser 86  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you