Page 1

missèr

IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE LES ILLES BALEARS · ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BALEARES Número 80 · enero 2009

WWW. ICAIB.ORG

PALMA ADVOCA PELS

DRETS HUMANS


SUMARI

missèr Editorial

5 6

Dossier: Setmana dels Drets Humans

Opinió 18 Reoca 27 28 Notícies El Col·legi 32 Jornada de Portes Obertes 42

44 Sa nostra pàgina Racó de l’acadèmia 46 49 Premi Agustí Juandó i Royo Notícies del món 50 52 Jurisprudència Vènia 57 58 Agenda

CONSELL DE REDACCIÓ: Joan Font, Regina Vallés, José Miguel del Campo, Rafael Gil i Martín Aleñar. COORDINACIÓ: Jerusalén Villanueva. IL·LUSTRACIONS I FOTOGRAFIA: Emma Cano. DISSENY I MAQUETACIÓ: Xisco Alario. COL·LABORACIONS: José A. Carbonell, Gabriel Garcías, Miguel Céspedes, Teresa Mayo i Marita Calafat (Opinió); Miguel Masot (El Racó de l’Acadèmia). IMPRESSIÓ: BAHIA Indústria Gràfica. ADMINISTRACIÓ I PUBLICITAT: C/ Rambla dels Ducs de Palma de Mallorca, 10. Tel. 971 714 225. EDITA: Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears D.L: PM 80/89.

3


EDITORIAL

A

quest mes de gener, en el decurs de la Junta General del dia 30, prendran possessió dels seus càrrecs els

set companys que passaran a formar part de la Junta de Govern, en la renovació habitual. Des d’aquí, com a degà, vull agrair públicament als companys que cessen en el cà-

rrec (Celia Pita, Javier Massanet, Álvaro Blanco i Javier Capelástegui) el treball que han desenvolupat durant aquests anys i la seva dedicació, ja que han escatimat hores a les seves tasques professionals, a les seves obliga-

tucional és exercida moltes vegades per altres membres de la Junta, per la qual cosa ha d’oblidar-se la idea d’un col·legi presidencialista, i, precisament per això, és especialment important cada renovació de part de la Junta de Govern. Ja des d’aquesta mateixa tribuna he manifestat moltes vegades el meu desig que augmenti l’escassa participació de molts de companys lletrats en la vida col·legial, tant en les activitats de formació com en les activitats lúdiques. Però crec que és especialment significatiu que la renovació de la meitat de la Junta

“Desitjam que aquest 2009 faci un tomb en la taxa de participació de tots al Col·legi que, com sabeu, té encomenada la defensa de la professió a no hagi merescut per part del nostre col·lectiu un temps en el qual la desregularització pareix la l’atenció que crec que mereix. idea preponderant” cions familiars i fins i tot al seu temps d’oci. El Col·legi que avui tenim es deu al treball de molts de companys, però és de justícia fer un esment especial dels qui ara han acabat el seu mandat. Per la mateixa raó, és imprescindible agrair a Xisco Riera, Bruna Negre i Rafa Gil que continuïn en la Junta i, evidentment, donar la benvinguda als qui s’hi incorporen per primera vegada: Carlos López, Carmen López, Salvador Perera i María Serrano. La renovació de la Junta per meitats té la seva raó de ser en la idea que l’òrgan de govern corporatiu tingui l’estabilitat que la vida col·legial exigeix, és a dir, una voluntat de permanència, si bé no quant a les persones (que han de ser necessàriament renovades), sí quant al desenvolupament de la vida col·legial, el transcurs de la qual no és convenient que quedi subjecte als vaivens propis dels canvis excessivament substancials. Aquest és, de fet, el model que estableixen els nostres Estatuts.

En qualsevol cas és evident que la Junta electa continuarà treballant, més i millor, en la línia iniciada, i desitjam que aquest 2009 faci un tomb en la taxa de participació de tots al Col·legi, que, no podem oblidar, té encomanada la defensa de la professió en temps en què la desregularització és la idea preponderant. La vocació de servei al col·legiat i a la societat és el denominador comú que uneix a tots els membres de la Junta actual i també de les anteriors. La idea és, com deia, continuar aprofundint les línies estratègiques definides per consolidar i ampliar els serveis que el nostre Col·legi posa a disposició dels advocats de les Illes. Uns serveis orientats a facilitar l’exercici professional, a procurar la projecció social òptima de la figura de l’advocat i a oferir oportunitats formatives permanents que contribueixin a una preparació professional excel·lent dels col·legiats, i, amb

“Crida l'atenció que no s'hi hagi presentat cap candidatura per a la renovació parcial de la Junta. Ha d'oblidar-se la idea d'un col·legi presidencialista”

Precisament per la importància que té proveir aquests càrrecs, crida l’atenció que no s’hi hagi presentat cap candidatura. És habitual que les eleccions que susciten interès i, per tant, participació, són aquelles en què es renova la figura del degà, oblidant que aquest càrrec és, com a molt, el d’un primus inter pares. La complexitat del nostre Col·legi i la quantitat ingent d’activitats que setmanalment es duen a terme no poden ser assumides en exclusiva pel degà. Fins i tot la representació insti-

5

això, a la millor defensa possible dels interessos i dels drets de la ciutadania. No puc deixar passar aquesta oportunitat per desitjar un feliç any nou a tots els companys i a tots els qui, cada un des del seu àmbit, treballen en pro de la justícia.

El degà


DOSSIER

PALMA SE VUELCA CON LOS

DERECHOS HUMANOS

Mostrar, “sin complejos y con contundencia” la realidad de los derechos humanos en Baleares, en el resto de España y en el mundo; sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesi dad de avanzar en el respeto de los demás y difundir la fun ción esencial que asume la abogacía en la defensa de los derechos fundamentales era el triple objetivo con el que el Colegio de Abogados de Baleares organizó, del 6 al 12 de noviembre, la Semana de los Derechos Humanos. La inicia tiva consiguió una participación sin precedentes de los ciu dadanos, dado que fueron más de 6.000 las personas que participaron de y en las diferentes actividades programadas para la ocasión. Actos que adoptaron bien diversas formas y que consiguieron la finalidad perseguida: despertar con ciencias y promover la reacción social ante las situaciones de vulneración de los derechos fundamentales que aún hoy, en pleno siglo XXI, se producen en muchos lugares del mundo, algunas mucho más cerca de lo que pensamos.

Palma fue, de hecho, la ciudad española en la que la Ca ravana de los Derechos Humanos, organizada por el Conse jo General de la Abogacía Española y el ICAIB con idénti cos objetivos, registró el récord de visitas directas. Y aún fueron muchos más los que participaron en el conjunto de actividades programadas, llegando a convertir Palma en la capital de los derechos humanos. La alta participación ciudadana hizo que el esfuerzo de organización realizado por el Colegio de Abogados, a través de su Comisión de Derechos Humanos, mereciera la pena, pues, tal y como dijo el presidente de la comisión colegial de DD HH, Francesc Riera, durante la presentación pública de la Semana de los Derechos Humanos, “bastará con que una sola persona se decida a avanzar en el respeto de los derechos con mayúsculas para justificar la Semana de los Derechos Humanos”.

6


DOSSIER

CINCO CONTENEDORES

DE REALIDAD EN ESTADO PURO La Caravana de los Derechos Humanos bate en Palma el récord de visitas directas

E

participaron en las múltiples ocasiones que la abogacía balear puso a su disposición para ponerse en la piel de los inmigrantes, de las víctimas de la violencia doméstica, etcétera.

l 6 de noviembre la ciudadanía de Palma se sorprendía con la presencia de una estructura de 20 por 20 metros y varias toneladas de peso en plena Plaza de España. Algunos ya sabían que los cinco contenedores que integraban la macroestructura encerrab an l a vo l un t ad d e l a abogacía de demostrar la situación en la que, lamentablemente, y en pleno siglo XXI, viven miles y miles de ciudadanos en el mundo, víctimas de la discriminación, la violencia, el hambre y la guerra. Otros se acercaban curiosos y tras un recorrido de poco más de media hora descubrían en el interior una realidad que, en ocasiones se empeña en permanecer oculta. Unos y otros salían emocionados de la Caravana de los Derechos Humanos, acto central de la Semana de los Derechos Humanos, organizada por el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Baleares para despertar conciencias, para mover a la reflexión acerca de la situación de los derechos fundamentales y también para dar a conocer los servicios que la abogacía pone a disposición de la sociedad para procurar su defensa.

“Derechos (desechos) humanos” es el título del primer contenedor de la Caravana. En su interior los ciudadanos pudieron descubrir, con un solo golpe de vista, el nulo respeto que en diversas partes del mundo merecen los derechos fundamentales de las personas.

Lo cierto es que los ciudadanos de Palma se volcaron con la Semana de los Derechos Humanos organizada por el ICAIB y

En el segundo de los contenedores, “El viaje de mi vida”, que incluía la reproducción de un cayuco, los ciudadanos sin-

Y de eso precisamente se trataba, pues, como aseguró el decano del ICAIB en el acto inaugural de la Caravana, “se trata de abrir los ojos a una realidad que se empeña en permanecer oculta” y de “promover a la reflexión y a la reacción ante la constante vulneración de derechos de que son objeto los discapacitados, las personas mayores, los niños, las víctimas de la violencia doméstica y la discriminación, los inmigrantes, los azotados por el hambre, por la represión, por la desigualdad, en definitiva, por la injusticia”.

Cinco contenedores temáticos

7


DOSSIER

DATOS PARA LA REFLEXIÓN La sencilla, pero estudiada e impactante combinación de imágenes y estadísticas que presentaba cada uno de los cinco contenedores de la Caravana de los Derechos Humanos bastó para denunciar las situaciones de vulneración que día a día se producen en todos los rincones del mundo y, a la vez, para invitar a reflexionar acerca de una realidad que precisa de cambios urgentes.

tieron en propia piel las emociones y penurias que cada día experimentan los cientos de inmigrantes que emprenden un viaje, en principio, para huir de la miseria y la violencia con la que cohabitan en sus países de origen.

La lectura de los paneles expuestos permitía a los visitantes conocer, por ejemplo, que nada más y nada menos que 800 millones de personas padecen malnutrición o que más de 500.000 menores se ven obligados a participar en guerras. En el mundo, 115 millones de niños no van a la escuela y 8 de cada 10 no disfrutan de los derechos básicos. Casi 26 millones de desplazados, 25.000 personas condenadas a muerte, cuatro millones de mujeres vendidas y muchas más víctimas de la ablación son otros de los datos que ilustran, con una claridad meridiana, la discriminación en la que se encuentran miles y miles de personas en un mundo en el que, por cierto, el tráfico de personas es, después del de armas y el de drogas, el más lucrativo.

El contenedor 3, “En España, ¿estamos todos bien?, incluía cifras y fotografías sobre las violaciones de los derechos humanos que también se producen en nuestro país, con especial atención a los menores víctimas de abusos, a las mujeres, a las víctimas del terrorismo y a las personas discapacitadas, entre otros.

En España, ¿estamos todos bien? La situación de diferentes colectivos en nuestro país deja también bastante que desear como demuestran, entre otros, los datos siguientes: • Más de un millón de personas mayores viven solas. • Entre 600.000 y 800.000 immigrantes viven en situació irregular. • España es el segundo país del mundo en consumo de pornografía infantil. • Entre los años 2001 y 2006, 523 mujeres murieron a causa de agresiones en el ámbito familiar. • Unas 30.000 personas viven en la calle. • Más de ocho millones de personas, el 20% de la población, vive bajo el umbral de la pobreza.

8


DOSSIER

“Con lo que yo te quiero”, el contenedor número 4, fue, para muchos, el contenedor más impactante pues en él una “Sala de Gritos” nos enseñaba la realidad que viven las víctimas de la violencia de género. El quinto contenedor, mucho más amable, fue diseñado para informar a la sociedad sobre los diferentes servicios que la abogacía pone a disposición de los colectivos más desfavorecidos en aras a la defensa de sus derechos. Este espacio sirvió también para que los visitantes dejaran testimonio escrito de sus reflexiones y de las emociones sentidas con la visita. De hecho, fueron centenares los mensajes recogidos en el libro y en la pizarra de mensajes solidarios depositados a tal efecto en el último contenedor.

MENSAJES SOLIDARIOS

9


DOSSIER

MÚSICA Y LITERATURA, OTRAS FORMAS DE ACERCARSE A LOS DERECHOS HUMANOS

A

demás del arte, fueron otras las formas elegidas por el Colegio de Abogados de las Islas Baleares para acercar a la sociedad la realidad de los derechos humanos. Música y literatura fueron algunas de ellas. La Federación de Corales de las Islas Baleares, a tr a vé s d e la s c or a le s d e Sa nta M a rga l ida y S ant Jaume, fueron los encargados de poner la nota musical a la Semana de los Der e c h o s H u m a no s e n l o s conciertos que ofrecieron

en la Iglesia de San Miguel los días 8 y 9 de noviembre. Actuaciones que sirvieron para el disfrute, pero también, tal y como señaló la abogada Catalina Monserrat en la presentación de los conciertos, “que se convierten en una oportunidad para escuchar la voz de todos aquellos que, por uno u otro motivo, no pueden hacerse escuchar”. El día 10 de noviembre fue el turno de la literatura. En esta ocasión, cinco escritores mallorquines, Antoni Serra Bauçà, Antònia Vicens i Picornell, Gabriel Florit i Ferrer, Jaume Mateu i Martí y Josep Lluis Aguiló se acercaron hasta la sede colegial para hablar sobre la forma en que la literatura contribuye o refleja los derechos humanos. El acto constituyó, además, el estreno del acuerdo de colaboración entre el Colegio de Abogados y el Institut d’Estudis Baleàrics, dependiente de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS,

IMPOSIBLE SIN ABOGADOS E

l papel que el abogado juega en la defensa de los Derechos Humanos fue tratado, con detalle y más de un ejemplo, en la conferencia que, precisamente con ese título, pronunció en la sede palmesana del ICAIB, el letrado murciano José Luis Mazón, considerado por muchos como un auténtico experto en la defensa de los derechos fundamentales del hombre.

Entre los casos que ha llevado este abogado, destaca, por su novedad, la sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo por la que se condenó a 11 magistrados del Tribunal Constitucional a pagarle una in-

demnización de 5.500 euros por haber inadmitido un recurso de amparo sin motivación. Mazón fue el encargado de cerrar los actos paralelos a la Caravana organizados por el Colegio de Abogados de Baleares con motivo de la Semana de los Derechos Humanos y de pronunciar una intervención en la que en todo momento se evidenció que la defensa de los derechos sería un objetivo inalcanzable sin el concurso necesario de los profesionales de la Abogacía.

10


DOSSIER

PASACALLES DE

CONCIENCIA

U

na de las actividades que mayor participación registró fue, sin duda, el pasacalles organizado por el Loco Circo de la Vida, que preparó un espectáculo específico para la ocasión, ideado, también, para sensibilizar a la sociedad y despertar la conciencia ciudadana.

El primer fin de semana de noviembre, las calles céntricas de Palma eran testigos del paseo de una singular comitiva encabezada po r u n gr up o de cinco payasos que, en cada parada, y a la voz de ¡Alto!, representaron diferentes acciones relacionadas con la violación de los derechos fundamentales. Bombardeos, secuestros, detenciones arbitrarias… De todo un poco, y, esta vez sí, con humor para incidir en el objetivo principal: hablar de los derechos humanos. Tras ellos, un esqueleto gigante representando a la muerte y un banquero , pr eced í an a otros dos personajes,

conductores de la jaula rodante en la que eran capturados los paseantes, acusados de terroristas, de inmigrantes irregulares… En el centro del pasacalles, el libro de los derechos humanos aparecía con una bala incrustada en el centro y justo detrás dos presos de Guantánamo impedían el olvido de una de las mayores ignominias cometidas en nombre de la llamada guerra contra el terror.

11


DOSSIER

EL HORROR

TAMBIÉN SE HACE ARTE Una quincena de artistas expusieron sus obras en la muestra “Arte y Derechos Humanos”

D

urante más de una semana la sede palmesana del Colegio de Abogados de Balears se convirtió en una nueva ocasión para reflexionar sobre los derechos humanos, esta vez a través del arte. Pintores, escultores, fotógrafos... Hasta 14 artistas cedieron algunas de sus obras para integrar la exposición “Arte y Derechos Humanos”

Lacomba, Pep Coll, Pere Joan y Steve nos enseñaron cómo el hambre, la guerra, la prostitución, la persecución de los más débiles, la violencia y otras formas de discri-

Alceu Ribeiro, Ángel Baldovino, Cándido Ballester, Carlos Espiro, Damià Jaume, Dolores Sampol, Emma Cano, Francisco Pizá Cáffaro, Goyo Antón, Isabel Ballester, Joan

mación pueden convertirse, incluso, en arte, a través de la visión particular con que cada uno de ellos moldea, esculpe o pinta el horror.

ESPACIO PARA LAS ONG Un total de nueve entidades de carácter social y benéfico colaboraron en la Semana de los Derechos Humanos con su participación en los espacios de exposición que se instalaron, del 6 al 11 de noviembre, en la Rambla. Espacios que Amnistía Internacional, la Asociación de Inmigrantes Marroquíes Al Maghreb, el Institut Balear de la Dona, el Projecto Hombre, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Baleares, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Asociación de Senegaleses y Cáritas Diocesana aprovecharon para explicar los servicios de que disponen en aras de contribuir a la defensa de los derechos humanos y a la mejora de las condiciones de vida de los colectivos más desfavorecidos.

12


DOSSIER

OVACIÓN UNÁNIME

PARA “INDAGATÒRIA” La sala pequeña del Teatro Principal quedó precisamente eso, pequeña, para albergar a los espectadores de la lectura dramatizada de extractos de la obra que protagonizaron una quincena de juristas de las islas

L

ron sin excepción el esfuerzo realizado por los juristas participantes, sabiamente dirigidos por el periodista y director de teatro, Antoni Maria Thomas, para ponernos en la piel de los supervivientes de un campo de concentración que pasará a los anales de la historia de la crueldad humana en su grado máximo.

a sala pequeña del Teatro Princ i p a l hizo honor a su nombre. Quedó realmente pequeña para albergar a los espectadores de la lectura dramatizada que diversos juristas de las islas realizaron de extractos de la obra “Indagatòria”, en la que su autor, Peter Weiss, aborda, en forma de t eatro -document o, el p roceso abierto en noviembre de1963 contra 22 responsables, la mayoría subalterno s, del campo de ex termi ni o de Auschwitz.

Los abogados Raúl Sánchez, Virgina Ginestra, Carmen Frau, Teresa Oliver, Victoriano de Isasi, Manuel Riera y José Miguel del Campo fueron los encargados de leer la selección realizada de los terribles testimonios que pudieron oirse durante el proceso. A los letrados Ferran Gomila, Francesc Giménez, Martín Aleñar, Josep Mir y Laureano Ar-

Tan pequeña quedó que no fueron pocos los que, finalmente, se quedaron sin ver algunas de las dos representaciones que se hicieron en el Teatro Princi pal de Pal ma. Los que tuvieron la suerte de asistir aplaudie-

13


DOSSIER

quero, así como al decano de los procuradores, Frederic Xavier Ruiz, les tocó la peor suerte de as umi r el pap el de qu ien es fueron acu sado s. Mientras, la letrada Catalina Monserrat hacía las labores de implacable fiscal y la jueza Catalina Moragues asumía la función del juez. Arnau Garau fue, por su parte, el encargado de demostrar que hasta los criminales más crueles tienen derecho a la defensa. Todos ellos emocionaron a un público entregado que por espacio de algo más de una hora, y ayuda-

sJib

SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES DE BALEARES

EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DEDICADA A PROFESIONALES DEL AMBITO JURÍDICO, FISCAL Y SOCIAL. Gestión de despacho para abogados – Informática – Telefonía – RRHH – Paginas web – Contabilidad on-line Traslados de despacho – Gestión y dirección de obras - ...

C/ Pere Dezcallar i Net nº-8 ent. Izq. c.p.07013 Tel: 971 42 5750 Web: www.sjib.es e-mail: sjib@sjib.es

14

dos por la impresionante escenografía del pintor Carlos Espiro, se sintieron en la piel de las víctimas del exterminio nazi. Una sensación que podía vivirse ya desde el pasillo de acceso a la sala del teatro, convertido por Carlos Espiro en barracones de un campo de concentración. “Indagatòria” no es en realidad la reconstrucción del proceso, sino una selección y reordenación de sus elementos esenciales que, a través de una veintena de personajes reales, invita al espectador a reflexionar sobre lo que pasó, pero, también y sobre todo, acerca de lo que sigue pasando.


DOSSIER

ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES

U

na de las cuestiones que más satisfacción ha proporcionado entre los organizadores de la Semana de los Derechos Humanos ha sido la alta participación de los jóvenes. Fueron decenas los alumnos de distintos institutos que acudieron a visitar la Caravana y otros tantos los que

recibieron las explicaciones de algunos miembros de la Comisión de Derechos Humanos del ICAIB, que acudieron a los institutos a hablar de la situación en la que se encuentran los derechos fundamentales de las personas. Participación que permite albergar esperanzas de un futuro mejor.

15


NOTÍCIES

TASCA INGENT DELS

ADVOCATS D’OFICI L’ICAIB és el cinquè dels 83 col·legis d’advocats en volum de casos atesos de justícia gratuïta EVOLUCIÓ DEL TORN D’OFICI I ALD 2004 2005 2006 Civil 2.472 2.053 2.003 Família 793 964 932 Penal 11.377 1.520 13.123 ALD penal 17.563 17.692 19.653 Administratiu 47 54 43 Social 414 478 468 Estrangeria 671 360 429 ALD estrangeria 324 340 542 Menors 1.706 1.826 1.730 ALD menors 565 558 428 Violència gènere 726 1.070 1.439 TOTAL 36.658 36.915 40.790

L’

estudi La abogacía española en datos y cifras, publicat pel Consell General de l’Advocacia Espanyola, confirma la importància de la funció social i de la tasca que duen a terme els advocats adscrits al torn d’ofici i de l’assistència lletrada al detingut a les Illes Balears. De fet, i sempre segons l’informe esmentat, l’ICAIB és, d’entre els 83 col·legis d’advocats que hi ha al país, el cinquè en el volum de casos atesos per aquest col·lectiu.

Una realitat confirmada per les estadístiques col·legials, que indiquen que l’any 2007 els advocats del torn d’ofici i de l’assistència lletrada al detingut dugueren un total de 43.797 assumptes, cosa que representa una mitjana diària de 120 persones. Les dades indiquen, a més, que l’activitat d’aquest col·lectiu creix any rere any, com ho demostra el fet que només en quatre anys la xifra dels assumptes atesos ha augmentat un 19%.

2007 1.958 901 14.472 20.839 48 492 650 505 1.607 419 1.906 43.797

A tot l’Estat, i en aquest cas segons les dades de l’informe El sis tema d’assistència jurídica gratuï ta a Espanya, els advocats d’ofici gestionaren 629.405 expedients, un 7,8% de la càrrega del sistema judicial. L’informe indica que l’accés al dret de justícia gratuïta no planteja gaires problemes per als ciutadans, ja que, segons un 78% dels enquestats, veure reconegut aquest benefici va resultar fàcil, enfront d’un 7% que va trobar dificultats per fer-ho. Els usuaris mantenen una opinió en general positiva del servei rebut, ja que en un 80% dels casos els usuaris afirmen que l’atenció del seu lletrat va ser bona o molt bona, enfront d’un 10% que considera que fou regular i un 10% que la qualifica de dolenta. Per al 72%, l’advocat va estudiar prou el seu cas, mentre que un 17% estima que no ho va fer.

16

Els lletrats de l’11-M reben el premi de l’advocacia europea El grup de 23 advocats d'ofici que intervengué en el macrojudici dels atemptats de l'11-M rebé el passat 28 de novem bre e l P r em i D ret s H um ans qu e concedeix el Consell de l'Advocacia Europea. En el seu reconeixement, el CCBE assegura que el col·lectiu superà obstacles i que la seva activitat es dugué a terme “sota una gran pressió i amb una remuneració insignificant”.

Durant el lliurament del premi, el representant d'aquest grup digué que, tot i la falta de materials i d'ajuda econòmica dels advocats d'ofici i les pressions mediàtiques i polítiques “sense precedents”, “varem desplegar tot el nostre coneixement jurídic i dialèctic per defensar els drets de persones acusades”. Endika Zuleta tengué també un record emocionat per a les víctimes dels atemptats i “especialment per a aquells que van estar presents durant els cinc mesos que durà el judici oral”, als quals felicità per la forma “admirable i serena” que mantingueren “front a gent acusada de provocar un sofriment horrible”, actitud que, al seu parer, contribuí de forma notable a “respectar no només les garanties bàsiques del dret de defensa, sinó també la millor defensa possible per a qualsevol persona”.


OPINIÓ

LAISSEZ FAIRE, LAISSEZ PASSER Por José A. Carbonell Crespi, abogado

L

los Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Holanda, etc., consistentes en el rescate de determinadas entidades financieras por parte de sus gobiernos, no se producirán. Loan el sistema utilizado y claman a los cuatro vientos sus ventajas, es decir no l a i s s e z faire, no laissez p a s s e r.

a crisis financiera mundial es un hecho incuestionable. Una de las causas de la misma, según la opinión de los denominados “gurús” económicos, reside en la des regulación, (proces o p o r e l c u al l o s gobiernos eliminan algunas r e g u l a c i ones específicas relativas a los negocios financieros, para, en teoría, favorecer la operación eficiente del mercado. La teoría reside en que esta menor regulación conlleva un aumento en el nivel de competitividad, una mayor productividad y eficiencia y consecuentemente a menores precios); y la otra estaría en la autorregulación de estos mercados.

Pues bien, dicho lo anterior, nuestro Gobierno está tramitando un Anteproyecto de Ley sobre “El libre acceso y e j erci c i o d e l as actividades de servicios”, al objeto de incorporar a la legislación nacional El autor es partidario de reforzar las funciones colegiales para que se pueda exigir a los colegiados el cumla Directiva plimiento de sus deberes frente a sus clientes y la sociedad. 2 0 0 6 / 1 2 3/ C E d e l Parlamento Euroy gobernador del Banco de España, han peo y del Consejo, de 12 de diciembre La situación anterior fue acuñada en declarado de forma reiterada que en de 2006, relativa a los servicios en el su día por el liberalismo económico con mercado interior. El propósito de esta la expresión, laissez faire, laissez passer nuestro país, gracias precisamente a todo nueva legislación es precisamente, la –dejar hacer, dejar pasar- (inspirada en el lo contrario, es decir a una mayor reguladesregulación y la autorregulación de laissez dire, laissez passer. - dejar hación e intervención estatal, algunos prodeterminados servicios profesionales, blar, dejar pasar) de los filósofos de la blemas que han tenido naciones como como los prestados tolerancia-. Frente a por ejemplo por ello, las autoridades “Creo que lo que debería preocupar e interesar al abogados y arquieconómicas españociudadano de a pie no es que el servicio profesional que tectos. Con ella se las, entiéndase mise le presta sea barato, sino que sea bueno” nistro de Economía persigue, casi única

18


OPINIÓ

y exclusivamente, q u e l o s s e r v i ci o s prestados por estos profesionales sean más baratos.

“No hay que olvidar que lo barato puede resultar finalmente caro, por lo que sería conveniente evitar esta pretendida desregulación y autorregulación y buscar, precisamente, todo lo contrario”

Por el contrario soy de la opinión de que lo que al ciudadano de a pie debería interesarle y preocuparle no es que el servicio profesional que se le presta sea barato, sino que sea bueno. No hay que olvidar que lo barato generalmente al final resulta caro, por lo tanto sería conveniente evitar esta pretendida desregulación y autorregulación y buscar precisamente todo lo contrario. Se deberían reforzar los requisitos exigidos para la prestación de cualquier servicio profesional, aumentándolos en vez de disminuirlos. También se debería fortalecer la competencia y funciones de los cole-

gios profesionales, para que, sin incurrir estos en corporativismos inútiles, pudieran exigir a sus colegiados el cumplimiento de los deberes que les incumben frente a sus clientes y frente a la sociedad; convirtiendo, incluso, a sus órganos rectores en corresponsables de determinadas faltas que pudiesen cometer estos mismos colegiados en el ejercicio de su función, en base al olvidado principio de la culpa in vigilando. El no hacerlo nos llevará no sólo a algo semejante al caos, sino, lo que es más triste, a la mediocridad; y casos como los vistos en

“Deberían reforzarse los requisitos prestación de cualquier servicio

Marbella, Madrid y la propia Palma, de intervención y registro de determinados despachos de profesionales, pueden verse incrementados, con el consiguiente desprestigio para el colectivo de profesionales.

Las experiencias en otros países de nuestro entorno, relativas a los resultados de desregularización de profesiones liberales, no se ha traducido, tal y como espera el Gobierno, en una bajada de precios de los mismos, sino más bien en todo lo contrario, el precio del servicio ha resultado más caro.

En resumen, tendremos servicios más barat os pero más mediocres. ¿Cree el exigidos para la Gobierno que esto profesional” es lo que realmente quiere el ciudadano?

ALEVOSÍA Y ABUSO DE SUPERIORIDAD (Referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Noviembre de 2008) Por Gabriel Garcías Planas, abogado

L

a alevosía como circunstancia agravante, -seguridad en el golpe sin riesgo- es una concepto amplio que en la mayoría de casos no coincide con el de abuso de superioridad, pero en otros sí. Ello ha hecho que se denomine a ésta última, “alevosía menor”.

La alevosía se estructura en base a tres elementos: uno de carácter normativo, pués solo cabe en los delitos contra las personas; otro dinámico, hay que emplear medios, modos o formas;

y otro teleológico, es decir, su finalidad es asegurar el golpe sin riesgo.

roza con el concepto de abuso de superioridad.

Lo que ocurre es que en aquellos casos en los que el sujeto pasivo sean niños, ancianos, o impedidos el Tribunal Supremo ha venido considerando que concurre la alevosía aun cuando el sujeto activo no emplee ni medios ni modos ni formas, es decir, aun cuando falte el elemento dinámico y la ha denominado “alevosía en situaciones objetivas”. Es este tipo de alevosía la que

La sentencia reciente del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2008, haciéndose eco de otras como la e 10 de noviembre de 2006, 14 de noviembre de 2006 y 18 de mayo de 2007, exige, para que se dé ésta circunstancia, los siguientes elementos: a) que haya una situación de superioridad, es decir un desequilibrio de fuerzas a favor de la parte agresora frente al agredido, derivada de cual-

19


OPINIÓ

quier circunstancia, bien referida a los medios utilizados para agredir (superioridad medial), bien al hecho de que concurra una pluralidad de atacantes (superioridad personal). b) Esta superioridad ha de ser tal que produzca una disminución notable en las posibilidades de defensa del ofendido, sin que llegue a eliminarlas, pues si esto ocurriera nos encontraríamos en presencia de la alevosía que constituye así la frontera superior de la agravante. La Jurisprudencia, como dijimos, la considera una “alevosía menor” o “de segundo grado”. c) Un elemento de carácter subjetivo consistente en que

el agresor conozca la situación de desequilibrio de fuerza y se aproveche de ella. d) Un elemento de carácter negativo, a saber, que no sea inherente al delito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código Penal. De ello se deduce, pues, que la circunstancia de abuso de superioridad es de carácter mixto. La sentencia citada de 26 de noviembre de 2008 no apreció la agravante de abuso de superioridad aun cuando el agresor era un chico joven de alrededor

de unos veinte años, y el agredido tenía 69 años, ya que consideró que el dato objetivo de la diferencia de edad no es por sí solo determinante de la superioridad. Tal consideración se basa en que una persona de esa edad, puede estar en condiciones físicas y anímicas para hacer frente a una agresión que se ejerza en su contra, máxime en el supuesto de autos en el que el agresor no era de especial corpulencia, y el agredido, es decir la víctima de casi 70 años, era de complexión corpulenta, con aparente buena forma física, ya que solía practicar natación.

POR LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA VIDA Por Miguel Céspedes Capó, colegiado número 2.240

E

n la actualidad la humanidad se encuentra en el umbral de una situación en la que la destrucción de los ecosistemas de la tierra y del medio ambiente en general alcanzará un punto de inflexión después del cual la desaparición de la forma de vida que conocemos será un proceso posiblemente irreversible. James Hansen, el máximo experto en clima de la NASA, advierte que si lle-

gamos a una concentración 450 partículas por millón de CO 2, la temperatura podría aumentar hasta seis grados centígrados de media, lo cual supondría el fin de la civilización tal y como la conocemos. John Howard Kunstler, en su libro “La larga emergencia”, vaticina que estamos entrando en un período de crisis permanente en el que se llegará a una

20

situación de lucha por la supervivencia y sostiene que la Humanidad nunca se ha visto en una situación en la que esté en peligro la vida en la tierra. Pero no hay que ser excesivamente alarmistas ya que las grandes crisis suelen ser también momentos de grandes oportunidades para el cambio y si se consigue este necesario cambio democratizando la producción de energía a


OPINIÓ

través de sistemas sostenibles y protegiendo la naturaleza se habrá conseguido una gran victoria. Por su parte Jeremy Rifkin sostiene que es imprescindible abordar de forma urgente la “Tercera Revolución Industrial”, abandonando los combustibles fósiles y minerales y apostando decididamente por las fuentes de energía renovables y no contaminantes. Según Rifkin en menos de 25 años habrá millones de edificios generando su propia energía que se compartirá a través de redes de distribución. Pero para conseguir todo esto es necesaria la concienciación social y la voluntad de los gobiernos y las grandes empresas. Sólo así el cambio será posible. Si bien es cierto que hay un gran número de personas que están concienciadas de la magnitud del problema, lamentablemente la gran mayoría de la población mundial continúa con una forma de vida totalmente insostenible. Por ello considero que las personas que, por una u otra razón, entienden que existe un grave riesgo para la tierra si no se modifica la forma de vida actual deberían hacer lo posible para dar a conocer su opinión, expresando su preocupación por la situación actual y por las perspectivas de futuro existentes si no modificamos nuestra forma de vida y nuestra forma de entender el mundo. Desde mi punto de vista en la sociedad actual existen tres tipos de problemas: 1.- Los problemas ordinarios que afectan al ciudadano de forma directa, pero que desde el punto de vista global no tienen una gran importancia, puesto que afectan a nuestra forma de vida, pero no a nuestra subsistencia (trabajo, vivienda, calidad de vida, ocio, etc.). 2.- Los problemas extraordinarios que afectan al ciudadano de forma directa y de forma general y que desde el punto de vista global son importantes, ya que afectan no solo a la forma de vi-

da, sino también a la vida misma de muchas personas (guerras, terrorismo, escasez de alimentos, grandes catástrofes, etc.). 3.- El problema de la sistemática destrucción de la naturaleza: afecta al ciudadano de forma directa y de forma general y constituye el mayor problema que existe en la actualidad, puesto que si no se remedia puede suponer la desaparición de la sociedad actual. Este problema está siendo creado y alimentado única y exclusivamente por la raza humana y se debe a múltiples actuaciones de todo tipo que inciden de forma directa en el deterioro y la destrucción de todos los ecosistemas que forman la tierra. A modo de ejemplo podemos citar algunos ejemplos: • Contaminación atmosférica (emisiones de CO 2 , lluvia ácida, gases contaminantes, gases destructores de la capa de Ozono, etc.). • Contaminación de los mares: p etróleo, residuos y basuras de todo tipo, vertidos tóxicos, etc.). • Destrucción de los bosques (Amazonia, Indonesia, Congo, etc.). • Extinción paulatina de miles de especies animales y vegetales • Sobreexplotación y agotamiento de los recursos marinos (ballenas, atún rojo, tortugas, ….etc) provocando desequilibrio en el ecosistema (plaga de medusas en el Mediterráneo). • Introducción de especies extrañas que destruyen el equilibrio de las autóctonas (Caulerpa Taxifolia, mejillón Cebra, cacatúas tropicales, etc.). • Contaminación radiactiva de suelos y mares por grandes períodos de tiempo. • Sobreexplotación urbanística d e los litorales.

21

• Sobreexplotación de los recursos naturales en general (agua, minerales, madera, etcétera). Todas estas actuaciones son simples ejemplos y la la lista podría ser mucho más larga, pero es evidente que son todo actuaciones realizadas directamente o provocadas por la actuación humana y no queda otro remedio que eliminarlas o sustituirlas por otro tipo de actuaciones que no sean destructivas con el medio y permitan alcanzar un equilibrio sostenible para que podemos garantizar un futuro a nuestros hijos. También de forma esquemática voy a indicar las distintas actuaciones que entiendo que deberían realizarse para conseguir invertir la tendencia destructiva y conseguir vivir en equilibrio con la naturaleza y con las restantes personas: 1.- Población: Hay que detener el crecimiento demográfico mundial estabilizando la población de forma que no sea excesiva para las dimensiones y recursos de la Tierra. 2.- Energía: Producir energía de forma local mediante sistemas alternativas sostenibles y no contaminantes. 3.- Transporte: Utilizar combustibles no contaminantes en sustitución de los combustibles de origen vegetal o mineral y utilizar vehículos totalmente reciclables. 4.- Agricultura: Sustituir la actual agricultura extensiva y basada en productos químicos por agricultura ecológica con fertilizantes naturales. 5.- Ganadería: Reconvertir la actual ganadería reduciendo el número de cabezas, alimentando a los animales con productos naturales y con explotaciones en campo abierto. 6.- Pesca: Reducir las capturas a nivel mundial hasta conseguir una pesca sostenible.


OPINIÓ

7.- Alimentación: Derivar hacia una alimentación prácticamente vegetariana, consumiendo carne y pescado una o dos veces a la semana. 8.- Producción industrial: R e c o nvertir la totalidad de la industria de acuerdo con los principios de sostenibilidad, reciclaje de los materiales empleados y eliminación de los residuos contaminantes. 9.- Construcción e infraestructuras: Construcción bioclimática b a s a d a en las energías alternativas y limitando la destrucción del medio. 10.- Medicina: Reorientar la medicina hacia los principios de prevención y vida sana y eliminar la artificiosa dependencia de la industria farmacéutica. 11.- Protección de la naturaleza y la biodiversidad: Proteger totalmente todos y cada uno de los bosques y espacios naturales existentes en la actualidad y recuperar todos los espacios posibles.

“Si bien es cierto que hay un gran número de personas que están concienciadas de la magnitud del problema, lamentablemente la gran mayoría de la población mundial continúa con una forma de vida totalmente insostenible” 12.- Consumo: Acabar con el consumismo insostenible e injustificado reduciendo el consumo a lo estrictamente necesario. Si pasamos al campo concreto de la Comisión de Medio Ambiente, entiendo que partiendo de lo expuesto debemos intentar organizar una serie de grupos de trabajo y tareas que, dentro de las posibilidades de actuación que existen en el seno del Colegio de Abogados, se intente aportar todo lo posible para intentar detener la destrucción del medio ambiente. Las líneas de trabajo generales que se pueden realizar desde la Comisión entiendo que podrían ser las siguientes: • Compilación normativa de legislación sobre Medio Ambiente.

• Relaciones con el Parlament relativas a nueva normativa. • Relaciones con las Instituciones (Administración, ministerio de Justicia, otros colegios profesionales, etc.). • Relaciones con el sector privado (empresas y particulares). • Efectuar propuestas concretas de actuación sobre temas de medio ambiente. • Implantación de sistemas de gestión ambiental en despachos. Por otra parte también me gustaría solicitar a todos los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente que comuniquen, a los otros abogados que conozcan, la tarea que se está intentando desarrollar y les animen a participar aportando lo que esté dentro de sus posibilidades.

RESTRICCIÓN DEL DERECHO DE

SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Por Teresa Mayo Genovés, Área de Judicatura

E

l secreto de las comunicaciones telefónicas constituye un derecho fundamental garantizado por el art. 18.3 de la Constitución, alcanzando tanto al contenido de la comunicación como a la identidad de los intervinientes en la misma o de los teléfonos que se utilicen. En el plano internacional, el art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 17 del Pacto Internacional de los Derechos

Civiles y Políticos se refieren al derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada y en la correspondencia de una persona, mientras que el art. 8.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia, nociones que incluyen el contenido esencial del secreto

22

de las comunicaciones telefónicas. El apartado segundo de dicho precepto prevé que no podrá haber ingerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en cuanto esta ingerencia esté prevista por la Ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del de-


OPINIÓ

lito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de los demás entre otras.

cesado si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante para una causa. La de-

deberá desprenderse de una resolución judicial motivada adoptada en el ámbito de un proceso penal (STS de 1 de diciembre de 2004).

Como se desprende de dicho precepto, este “Levantar el secreto de comunicaciones no supone un medio normal de derecho n o ti ene un investigación. Se trata de algo excepcional, en la medida que supone el carácter absoluto, pues s a c r i ficio de un derecho fundamental de la persona, por lo que su uso puede est ar sujeto a debe hacerse con carácter limitado” una serie de limitaciones y de restricciones De acuerdo con lo expuesto, la resque deben estar previstas por la Ley. En cisión sobre la restricción de este derenuestro ordenamiento jurídico, dicha cho se deja, por tanto, en manos del tricción del derecho al secreto de las previsión legal está contenida en el art. poder judicial, de manera que el juez de comunicaciones ha de reunir los si579 LECrim. De conformidad con dicho Instrucción deberá ponderar los intereguientes requisitos: precepto, el juez podrá acordar, en una ses existentes en juego mediante un juiresolución motivada, la intervención de cio realizado acerca de la proporcionali• Que sea adoptada por la autoridad julas comunicaciones telefónicas del prodad y necesidad de la medida, la cual dicial, en los términos mencionados.

23


OPINIÓ

• Que tenga como finalidad exclusiva la investigación de un delito concreto y la detención de los responsables en éste, en el marco de un procedimiento penal abierto, rechazándose las intervenciones predelictuales o de prospección. • Ha de atender al principio de proporcionalidad, en el sentido de que debe tratarse de la investigación de un delito grave, atendiendo a la previsión legal de una pena privativa de libertad grave y a la trascendencia social del delito que se trata de investigar. • Debe reunir los caracteres de necesidad, excepcionalidad e idoneidad, ya que sólo debe acordarse cuando, desde una perspectiva razonable, no estén a disposición de la investigación, en atención a sus características, otras medidas meno s g rav osas para l os derechos fundamentales del investigado e igualmente que pudieran ser útiles para la investigación. Debe resultar necesaria por tanto esta medida expuesta anteriormente para los fines de investigación, en cuanto que proporcionada con el delito investigado y que suponga un grado de injerencia inferior a los ya autorizados anteriormente, por lo que concurren todos los requisitos legales y jurisprudenciales para su autorización. Existe una especial necesidad cuando además el imputado de este delito está en una situación de busca y captura por la Justicia por no tener un domicilio conocido para la autoridad judicial. De acuerdo con el artículo 13 LECrim, se consideran como primeras diligencias la de consignar las pruebas que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, la de detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a tal

"La diligencia debe responder a una triple exigencia de legalidad constitucional: judicialidad, excepcionalidad y proporcionalidad de la medida" efecto las medidas cautelares a las que se refiere el artículo 544 bis o la orden de protección prevista en el artículo 544 ter de esta ley. En relación a este medio de investigación excepcional existe ya un sólido cuerpo de doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional que ha suplido la escasa regulación legal contenida en el artículo 579 de la Ley de enjuiciamiento criminal. De conformidad con dicha doctrina, la diligencia interesada debe responder a una triple exigencia de legalidad constitucional como es: judicialidad, excepcionalidad y proporcionalidad de la medida. Evidentemente de la nota de la judicialidad de la medida se derivan como consecuencias las siguientes: a) Que sólo la autoridad judicial es la competente y la que puede autorizar el sacrificio del derecho a la intimidad, dada su naturaleza constitucional declarada en el art. 18 de la Constitución. b) Que dicho sacrificio lo es con la finalidad exclusiva de proceder a la investigación de un delito concreto y a la detención de los responsables, rechazándose las intervenciones predelictuales o de prospección. Esta materia se rige por el principio de especialidad en la investigación. c) Que por ello la intervención debe efectuarse en el marco de un proceso penal abierto, rechazándose la técnica de las Diligencias Indeterminadas. d) Al ser medida de exclusiva concesión judicial, esta debe ser fundada en el doble sentido de adoptar la forma de auto y tener suficiente motivación o justificación de esta medida. De la nota de excepcionalidad se de-

24

riva que levantar el secreto de las comunicaciones no supone un medio normal de investigación, sino excepcional en la medida que supone el sacrificio de un derecho fundamental de la persona, por lo que su uso debe efectuarse con un carácter limitado, ello supone que ni es tolerable la petición sistemática en sede judicial de tal autorización, ni menos se debe conceder de una forma rutinaria. Por ello la nota de la excepcionalidad, se completa con las de idoneidad y necesidad y subsidiariedad formando un todo inseparable, que actúa como valladar ante el riesgo de expansión que suele tener todo lo excepcional. De la nota de proporcionalidad se deriva como consecuencia que este medio excepcional de investigación requiere, también, una gravedad acorde y que sea proporcionada a los delitos que se deben investigar. Ciertamente que el interés del Estado y de la sociedad en la persecución y descubrimiento de los hechos delictivos es directamente proporcional a la gravedad de estos, por ello, sólo en relación a la investigación de delitos graves, que son los que mayor interés despiertan su persecución y castigo, será adecuado el sacrificio de la vulneración de derechos fundamentales para facilitar su descubrimiento, pues en otro caso, el juicio de ponderación de los intereses en conflicto desaparecería si por delitos menores, incluso faltas, se generalizase este medio excepcional de investigación, que desembocaría en el generalizado quebranto de derechos fundamentales de la persona sin justificación posible. La medida interesada resulta necesaria e indispensable para la investigación de los hechos, a fin de poder averiguar datos sobre los hechos y la identidad de los posibles responsables. Se trata también de una diligencia proporcionada a la gravedad de los hechos.


OPINIÓ

PARADOJAS JURIDICAS II Por Margarita Calafat, abogada

S

i en el pasado número de Missèr titulamos la página de opinión como “paradojas jurídicas”, sin ánimo de caer en una lista sin fin de hechos paradójicos, retomamos hoy el testigo del meritado tema, haciendo referencia (como en la saga del film de Rocky) de las “Paradojas Jurídicas II”.

Aún con el temor de que “segundas partes nunca fueron buenas”, me veo en la necesidad de comentaros que se ha producido un cambio (sustancial) en la doctrina del TS referida a los efectos y relevancia jurídica del “consentimiento de la víctima de violencia sobre la mujer de retomar la convivenci a con el agresor” u na vez q ue ya existe una medida cautelar o pena de alejamiento. Si en el pasado artículo de opinión comentábamos la Sentencia del TS

o bien como pena accesoria), su naturaleza pública resulta incuestionable. Es decir, nos hallamos ante una expresión del ius puniendi del Estado. No obstante, aunque sentada esta premisa, tampoco podemos olvidar que nos hallamos ante una esfera de la intimidad de las personas/familias indiscutible: el ámbito familiar, donde se intenta, por todos los medios que la interferencia del Estado -en la intimidad de los hogares- sea ínfima. Actuar de otra forma podría suponer una intromisión del sistema penal intolerable en la privaci dad de la pareja cuyo Derecho más relevante es el Derecho “a vivir juntos”, como recuerdan las SSTEDH de 24 de marzo de 1988 y de 9 de junio de 1998, entre otras. Quizá por ello nuestro Alto Tribunal ha hecho un acto de contrición y ha reformado la jurisprudencia que en su

Las estadísticas del Observatorio español de Víctimas de Violencia de Género son abrumadoras en aquellos casos en los que se constata el dato de reanudación voluntaria de la convivencia entre víctima y agresor 1156/2005, de 26 de septiembre (Ponente: D. Joaquín Giménez García) hoy haremos lo propio respecto de las SSTS de 20 de enero y de las de 19 de enero y de 28 de septiembre de 2007, que son, básicamente, las que vertebran la evolución del criterio jurisprudencial hacia la nueva doctrina sentada por el TS en el tema de referencia. Reiteramos que, independientemente del momento procesal y del carácter con que se decrete una medida de alejamiento (bien como medida cautelar,

día elaboró tras la STS 1156/05 y que tanto ha dado que hablar en el mundo de la judicatura en particular y del Derecho, en general. Concretamente, son las SSTS de fecha 20 de enero y de 3 de noviembre de 2006 y la de 28 de septiembre de 2007. Si realizamos un breve i t e r de las SSTS, vemos como: 1º.- La STS de fecha 26 de septiembre de 2005 venía a dar una respuesta jurídica a un problema que, de facto,

25

se daba en el día a día (situaciones de hecho en las que se reanudaba la convivencia en pareja, previa existencia de orden de alejamiento). El TS, mediante un verdadero “encaje de bolillos” vino a decirnos que el consentimiento de la mujer (supuesta víctima de violencia machista), válidamente emitido de reanudar la convivencia con el presunto (o ya condenado) agresor, “rompía” de forma automática la medida o pena dictada, ya que se consideraba acreditado la innecesidad de la protección, ello suponía un decaimiento de la medida en cuestión, sin perjuicio de que un nuevo episodio de violencia permitía a la mujer el solicitar nueva medida de protección. Era menester cerrar la caja de los truenos que había abierto esta STS. Por ello, el Tribunal Supremo optó por un cambio de criterio, que llevó a cabo a través de las siguientes resoluciones: 2º.- La STS de 20 de enero de 2006, siguiendo todavía con la doctrina sentada por la anterior sentencia 1156/2005, de 26 de septiembre, venía a asumir la misma doctrina, justificándola a través de un error invencible de t i po (q ue s upo ne un cono cim ien to equivocado o juicio falso sobre algún elemento, o todos, del tipo delictivo), diciendo que: “Solamente el consentimiento firme y relevante por parte de la víctima, puede ser apreciado a los efectos inte resados por el recurrente, y siempre desde la óptica propuesta de un error invencible del tipo”.


OPINIÓ

3º.- Por lo que respecta a la STS de fecha 19 de enero de 2007, es cuando parece que el Alto Tribunal empieza ya a cuestionarse el “consentimiento” de la víctima. En esta STS se señala que el consentimiento de la víctima no puede eliminar la antijuridicidad del hecho, (bueno, ya empezamos a vislumbrar un atisbo de cambio en la doctrina del Supremo) porque el bien jurídico protegido en el tipo de quebrantamiento de condena del artículo 468.2 CP no queda enervado por el consentimiento de la víctima (mujer), ya que es el principio de autoridad el que se ofende con el delito de quebrantamiento de condena y no tanto la protección o integridad de la mujer. Con este “malabarismo jurídico”, de incidir en el verdadero bien jurídico que protege el art. 468.2 CP (la autoridad del Estado de Derecho), consigue el TS que el mero consentimiento emitido por la víctima, por muy libremente emitido que sea, no impide que se

mente pretendía impedir, y otra, muy distinta, aquella situación, como la presente, en la que, aun contando con la aceptación de la protegida, se que branta no una medida de seguridad, s i n o u n a p e n a y a i m p u e s t a y cu yo cumplimiento no es disponible por na die, ni aún tan siquiera por la propia víctima, cuando además se propicia, con ese incumplimiento, la comisión de hechos tan graves como los aquí enjuiciados". Aquí, el Alto Tribunal viene a disti nguir entre “medida cautelar” de alejamiento y la “pena” de alejamiento, concluyendo que únicamente en el primer caso (medida de seguridad), cabría tener en cuenta la voluntad de la víctima, para dejarla, en su caso, s in efecto. Dej a cl aro el TS que l a “pena” es indisponible para las partes, como institución de Derecho Público que es. Así pues, la respuesta que el Tribun al S u pr emo acab a d e dar l e a es t e problema parece resolverlo a favor de

Es ciertamente muy complicado que el Estado se pueda inmiscuir en la intimidad del hogar e impedir que una pareja que desea convivir no lo haga considere que existe delito de quebrantamiento de condena. No queda enervado el delito por la concurrencia del consentimiento, porque existe la antijuridicidad de la conducta típica. 4º.- Finalmente, la STS más reciente, de fecha 28 de septiembre de 2007 viene a aclarar el criterio adoptado por la STS de 26 de septiembre de 2005. La misma refiere que “una cosa es el incumplimiento de una medida de seguridad que, en principio, sólo pue de aplicarse a petición de parte y cuyo cese incluso podría acordarse si ésta lo solicitase al Juez, que además tiene por objeto, obviamente, una finalidad meramente preventiva, y más aún in cluso cuando, además, no diere lugar posteriormente a la producción de ninguno de los ilícitos que precisa -

distinguir la situación de medida cautelar y pena de alejamiento con reanudación de la convivencia para dejar sin contenido la aplicación del art. 468.2 CP sólo en los casos en los que la orden de alejamiento se haya acordado como medida cautelar, pero haciendo indisponible para la víctima la pena y, por descontado, para el agresor que pueda tomar la decisión de regresar con la víctima subsistiendo la pena de alejamiento. No deja de ser una paradoja que el Estado sólo tenga conocimiento de estas situaciones cuando se produzca una nueva denuncia por una situación de malos tratos, en la que “de nuevo” un agresor, que ya contó con una orden de alejamiento, cometa un delito de malos tratos sobre una mujer (su pareja) y no se le pueda condenar por

26

quebrantamiento de condena porque la víctima, en un momento anterior, había manifestado su consentimiento de rean udar l a co nvi ven cia con s u agresor (en muchas ocasiones y desgraciadamente, convertido en posterior verdugo). Es ciertamente muy complicado que el Estado se pueda inmiscuir en la intimidad del hogar e impedir que una pareja que desea convivir no lo haga. La solución, a mi entender, debe ir encaminada a seguir los cauces de la mejora del tratamiento informativo/preventivo que alerte a las víctimas del riesgo que corren ante la decisión de reanudar la convivencia con su agresor. Y, por descontado, ayudarlas mediante los recursos sociales que eviten que en muchos casos opten por la reanudación de la convivencia para tener cobertura económica. Simplemente mencionar, a modo de conclusión, que las estadísticas que nos ofrece el Observatorio español de Víctimas de Violencia de Género (página web del CGPJ) son abrumadoras en aquellos casos en los que se constata el dato de reanudación voluntaria de la convivencia entre víctima-agresor, con los casos de mujeres fallecidas a manos de los mismos. Quizá en estas fechas de balance, tan cercano el fin del año 2008 (muy posiblemente, al leer este artículo de opinión ya iniciado el año 2009), es menester comentar que, casi acabando el año 2008, las víctimas de Violencia de Género alcanzan la escalofr i an t e c i f r a d e c a s i 5 0 m u j e re s . . . Viendo esto, resulta comprensible que el TS se haya tenido que afanar en adoptar un nuevo criterio doctrinal respecto al delito de quebrantamiento de conden a median do el cons en ti miento de la víctima. Pu es , l o di cho, q ue F ELIÇ ANY NOU 2009 a tots, companys i companyes, agrupats a l'AJAIB i no agrupats.


LA REOCA

Un paleta amb mala sort

Lamento sin embargo informar que, cuando me encontraba caí do encima de los ladrillos, con dolores insoportables, sin poder mo verme y viendo encima de mí..., perdí nuevamente mi presencia de espíritu y solté la soga. Como el barril pesaba más que la cuerda descendió rápidamente y cayó sobre mis piernas, quebrándoseme las dos tibias.

Reproduïm seguidament les explicacions donades per un paleta gallec a la companyia asseguradora amb les quals tracta de definir la forma en què es produí el seu accident laboral, cosa que l’entitat d’assegurances no entenia a causa de la naturalesa i l’acumulació de les lesions patides pel treballador. Es va jutjar el cas al Tribunal de Primera Instància de Pontevedra.

Esperando haber aclarado definitivamente las causas y el desarrollo de los acontecimientos, me despido atentamente.

Excelentísimos señores: En respuesta a su pedido de informaciones adicionales declaro: en el ítem n.° 1 sobre mi participación en los acontecimientos, men cioné: «tratando de ejecutar la tarea y sin ayuda», como la causa de mi accidente. Me piden en su carta que dé una declaración más detallada, por lo que espero que lo que sigue aclare de una vez por todas sus dudas. Soy albañil desde hace 10 años. El día del accidente estaba tra bajando sin ayuda, colocando los ladrillos en una pared del sexto piso del edificio en construcción en esta ciudad. Finalizadas mis ta reas, verifiqué que habían sobrado aproximadamente 250 kilos de ladrillo. En vez de cargarlos hasta la planta baja a mano, decidí colocarlos en un barril y bajarlos con la ayuda de una roldana que felizmente se hallaba fijada en una viga en el techo del sexto piso. Bajé a la planta baja, até el barril con una soga, con la ayuda de la roldana, lo levanté hasta el sexto piso, atando el extremo de la soga en una columna de la planta baja. Luego, subí y cargué los la drillos en el barril. Volví a la planta baja, desaté la soga, y la aga rré con fuerza de modo que los 250 kilos de ladrillos bajaran sua vemente (debo indicar que en el ítem 1 de mi declaración a la policía he indicado que mi peso corporal es de 80). Sorprendente mente, mis pies se separaron del suelo y comencé a ascender rápi damente, arrastrado por la soga. Con el susto perdí mi presencia de espíritu e irreflexivamente me aferré aún más a la soga, mientras ascendía a gran velocidad. En las proximidades del tercer piso me encontré con el barril que bajaba a una velocidad aproximadamente similar a la de mi subi da, y me fue imposible evitar el choque. Creo que allí se produjo la fractura de cráneo. Continué subiendo hasta que mis dedos se engancharon dentro de la roldana, lo que provocó la detención de mi subida y también las quebraduras múltiples de los dedos y de la muñeca. A esta altu ra (de los acontecimientos), ya había recuperado mi presencia de espíritu, y pese a los dolores continué aferrado a la cuerda. Fue en ese instante cuando el barril chocó contra el piso, su fondo se par tió, y todos los ladrillos se desparramaron. Sin ladrillos, el barril pesaba aproximadamente 24 kilos. Debido a un principio simplísimo comencé a descender rápidamente hacia la planta baja. Aproximadamente al pasar por el tercer piso me en contré con el barril vacío que subía. En el choque que sobrevino es toy casi seguro que se produjeron las fracturas de tobillos y nariz. Este choque felizmente disminuyó la velocidad de mi caída, de ma nera que cuando aterricé sobre la montaña de ladrillos sólo me quebré tres vértebras.

27

Dos mesos a la presó per dur pólvores de talc Cornelius Salonis, un home de Minnesota, pot ser perfectament la nova icona dels errors judicials. Aquest home passà, de fet, dos mesos a la presó després que la policia el detingués per conduir ebri i per dur unes pólvores blanques dins el cotxe. L’associació d’idees i la conclusió de les autoritats policíaques fou immediata, però també errònia. Així, l’advocat de Salonis aconseguí demostrar, amb facilitat, que allò que els agents varen trobar a l’automòbil del detingut no eren més que pólvores de talc desodorants, i no cocaïna, motiu pel qual els fiscals es veren obligats a deixar sense efecte el càrrec de possessió de drogues. (Noticias Locas)

Instruccions per als lladres Fart dels robaments continus registrats a la seva zona de residència, un veí de la localitat alacantina d’Oriola ha penjat un cartell a la façana del seu xalet amb una sèrie d’instruccions per als possibles lladres que, almenys, poden qualificar-se de molt curioses. El cartell consta de tres punts. Els dos primers punts adverteixen que dins la casa no hi ha joies i només hi ha diners en efectiu en la quantitat justa per passar el dia. El tercer punt indica que si tot i així els lladres s’animen a robar se’ls demana que ho facin sense violència i que, en tot cas, toquin el timbre. A canvi, els propietaris es comprometen a deixar passar als amics d’allò d’altri i a no advertir-ne la policia fins a 15 minuts després que els lladres se n’hagin anat de ca seva. El cartell acaba amb un agraïment molt curiós: «Gracias de antemano por su buena actitud.»

Un mort que no pot viatjar George Hus és el nom d’un home de Romania que s’ha vist obligat a demorar el viatge que tenia programat per visitar el seu fill perquè la burocràcia l’ha de tornar a la vida. Hus, de 65 anys, va anar a l’Administració a renovar els seus documents d’identitat per poder fer el viatge. Però va ser aleshores quan es va assabentar que feia 14 anys que era mort per culpa d’una malaltia pulmonar. Evidentment, tot d’una les autoritats detectaren la confusió, originada arran de la mort d’una persona amb un nom idèntic. Tot i així, Hus encara haurà d’esperar per poder visitar el seu fill, ja que ara la renovació dels seus documents requereix primer la revocació administrativa del seu certificat de defunció. (Noticias Locas)


NOTÍCIES

EL TRASPÀS DE LES COMPETÈNCIES SEGUEIX ENCALLAT

L

La conselleria de Presidència espera, no obstant, poder tancar enguany el procés negociador i, per aquest motiu, ha inclòs per primera vegada en el seu pressupost una partida per a la gestió de les competències en matèria d'administració de Justícia.

es perspectives perquè enguany les Illes reben, finalment, les competències en matèria d'administració de Justícia no són gens falagueres. De fet, i segons manifestà el conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears desprès de la reunió que mantingué a Madrid el passat 16 d'octubre amb el Secretari d'Estat de Justícia, és més que probable que el traspàs competencial no es produeixi mentre no es trobi una solució a la situació del nou edifici judicial d'Eivissa i es culmini amb la reforma del sistema de finançament autonòmic.

El Parlament reclama un finançament adequat Per altra part, el passat dia 2 de desembre els grups que integren el Parlament de les Illes Balears deixaren de banda les seves diferències polítiques per aprovar una proposició no de llei en la qual es reclama de l'Estat la garantia d'un finançament adequat en el traspàs de les competències, que permeti exercir aquestes d'acord amb les necessitats reals que presenten les Balears. La proposició insta el Govern a seguir amb els treballs orientats a obtenir un bon diagnòstic de la situació de l'administració judicial a la nostra Comunitat Autònoma i el Ministeri a garantir els recursos necessaris perquè l'Executiu autonòmic pugui gestionar les competències d'acord amb les conclusions de l'anàlisi fet i de la quantificació del cost que presenti el Govern de les Illes.

“El calendari de traspàs es demorarà si es vol deixar resolta la situació de la ubicació de les noves dependències judicials a Eivissa”, digué el secretari d'Estat, Julio Pérez, No obstant això, Ministeri i Govern podrien pactar una solució provisional al respecte que passaria per ubicar part o tot el jutjat en dependències llogades o en el seu cas cedides per l'Ajuntament”. To i així, ambdós responsables manifestaren haver apropat postures amb relació, per exemple, a les diferències tècniques i numèriques inicials, que “s'han anat resolguent”.

EIVISSA EXIGEIX

UN JUTJAT ESPECÍFIC PER ALS CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

E

l mes de novembre es coneixia l a intenció del Ministeri de Justícia de no crear el jutjat específic per als casos de violència de gènere que s'havien demanat des de les instàncies públiques. La notícia va ser qualificada com a lamentable pels poders públics que insisteixen a la necessitat de disposar a l'illa del jutjat esmentat, i provocà la reacció immediata tant del Consell d'Eivissa com del degà dels jutges eivissencs, que, a través d'un escrit, demanen al Govern central que reconsiderin la seva decisió. Mentre, el jutjat d'Instrucció número 4 continuarà trami-

tant els assumptes derivats de la violència de gènere, que només en els primers nou mesos de 2008 superaren les 390 denúncies. El mes de desembre, la petició expressada des de les instàncies públiques eivissenques rebé un suport notabl e del poder judi cial , j a qu e en e l decurs de la visita que els vocals del CGPJ, Antoni Monserrat i Carles Cruz giraren als jutjats de Vila el 16 de desembre, aquests es comprometeren a donar suport a la sol·licitud de creació d'un òrgan judicial específic, ja que,

28

consideren, el nombre de casos que es produeixen a l'illa justifica plenament la petició, La visita serví també perquè els vocals del Consell General del Poder Judicial constatessin les carències que presenta l'administració de Justícia a les Pitiüses, una situació que dugué al jutge degà d'Eivissa, Juan Carlos Torres, a reclamar el mes d'octubre, una solució immediata tant per als problemes que presenta l'edifici judicial, com per a la creació de nous jutjats i la millora dels equips i els sistemes informàtics.


NOTÍCIES

AUGMENTA LA VIOLÈNCIA JUVENIL En només un any el nombre de menors acusats de maltractaments dins l’àmbit familiar s’ha disparat a les Illes més d’un 800%

L

I espanta també que pràcticament s’hagi doblat el nombre de delictes contra la llibertat sexual comesos pels adolescents.

a darrera memòria de la Fiscalia General de l’Estat no oculta la preocupació dels operadors jurídics davant la tendència creixent que, malauradament, experimenta la violència juvenil i, de forma especialment clara, les agressions dels fills contra els pares o altres familiars. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears no escapa d’aquesta realitat i, de fet, durant l’any 2007 el nombre de menors acusats de maltractaments dins l’àmbit familiar arribà als 227 casos, cosa que suposa que en només un any les diligències incoades per aquesta causa han augmentat més d’un 800%.

Per contra, les dades dels robatoris i atracaments protagonitzats per menors es mantenen estables, tot i que la fiscalia investigà 234 furts, 770 robaments amb força, violènINFRACCIONS cia o intimidació i 225 sosFurts 234 traccions d’ús. Robaments o furts d’ús 225

Robaments amb violència, força o intimidació Danys Contra la seguretat del trànsit Contra la salut pública Contra la llibertat sexual Lesions Contra la vida i la integritat física Violència domèstica i de gènere Altres

770 216 15 54 91 603 3 227 577

En total, el nombre de persones que passaren per la fiscalia de menors durant l’any 2007, sempre segons les dades de la fiscalia, fou de 3.683.

Quant a les sentències dictades pels jutjats de menors durant l’any 2007, aquestes foren 786, de les quals només 54 es resolgueren amb l’absolució. La major part dels menors processats arribaren a un acord amb els fiscals.

El creixement de la violència juvenil té també la seva traducció estadística en el fet que l’any passat la xifra de delictes de lesions en els quals es veren implicats menors d’edat cresqueren un 19%, amb un total de 603 casos.

29


NOTÍCIES

ACUMULACIÓ

D’ASSUMPTES JUDICIALS El nombre de casos pendents de resolució creixen un 14% el primer semestre de 2008

E

ls jutjats de les Balears acumulaven prop de 73.000 casos pen-

dents ja en el primer semestre de 2008, quantitat que suposa un increment del 14% amb relació a la primera meitat del 2007. Mentre, l’índex de resolució judicial descendia un 9% en el mateix període de temps, tot i que es resolgueren molt més assumptes dels que entraren. La crisi econòmica i la llarga durada de la vaga que, entre els mesos de gener i d’abril, protagonitzaren els funcionaris de l’Administració de Justícia són dues de les raons que, segons Antoni Terrasa, president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, contribueixen a explicar aquesta acumulació.

Les dades de Justícia indiquen que les Balears, amb 11,35 jutges per cada cent mil persones residents, és la tercera comunitat autònoma en nombre de jutges. Una relativa bona posició discutida, això no obstant, per Antoni Terrasa, que recorda que els càlculs per establir aquesta taxa no tenen en compte ni la pluriinsularitat, ni el fenomen de la immigració ni la població flotant associada al turisme. Encara més, Terrasa contraposà el creixement del 34% que ha experimentat des del 1994 la població censada a la Comunitat Autònoma, amb l’augment, en aquest cas només d’un 10 per cent, registrat per la plantilla judicial a les Illes.

Nova alerta sobre la situació del Jutjat d’Executòries L’obertura de l’any judicial esdevingué, una vegada més, una ocasió per lamentar-se de la situació de sobrecàrrega extraordinària que pateix el Jutjat d’Executòries, tot i que aquest òrgan judicial va ser objecte de mesures urgents de reforç. I serví també per tornar a parlar de les deficiències clamoroses de les infraestructures judicials, algunes, això no obstant, en via de solucionar-se.

EL DEGÀ DELS JUTGES DE PALMA PROPOSA EL TREBALL A REGLAMENT COM A MESURA DE PRESSIÓ Francisco Martínez Espinosa, que fou reelegit degà el passat 19 de desembre, troba que ha arribat l’hora de dir «Basta!»

E

l passat 19 de desembre, el senyor Francisco Martínez Espinosa fou reelegit, per unanimitat dels 40 magistrats que assistiren a la junta de jutges, per ocupar el deganat dels jutjats de Palma. Martínez Espinosa es referí de forma expressa i ben clara als moments difícils pels quals travessen els membres d’una carrera judicial que «es troba en peu de guerra» per la falta de mitjans materials i humans amb què han d’exercir la seva professió i per la sobrecàrrega de feina que han d’assumir. En aquest sentit, el degà reelegit considerà que ara és el moment de dir «Basta!» i de treure a la llum les deficiències greus del sistema, cosa que, al seu parer,

s’aconseguiria només amb el fet que els jutges facin el 100% de la seva feina, «i no el 200% com estan fent ara». I és

Baixen les diligències prèvies Les diligències prèvies dutes a terme durant l’any 2007 per diversos tipus de delictes tipificats en el Codi penal descendiren un 9,3% respecte de l’any 2006, ja que passaren de les 116.111 obertes fa dos anys a les 105.357 iniciades el 2007. La memòria de la Fiscalia General de l’Es-

que, opinà, «l’excés de responsabilitat

tat evidencia, a més, que la major part de les

dels jutges en la seva feina oculta les de-

diligències responien a delictes contra el pa-

ficiències que presenta el sistema».

trimoni, que suposaren el 58% del total de les diligències incoades, seguides pel 16% de les

La situació de sobrecàrrega és especial-

actuacions investigades per delictes contra la

ment notòria a la jurisdicció civil de Palma, en què, digué, alguns jutges arriben a tenir

vida i la integritat física i, ja a molta més distància, pel 3% de les diligències originades

1.400 casos anuals, el doble d’allò que

per qüestions de violència domèstica, pel 2%

marca el poder judicial. Per aquest motiu,

dels delictes contra la llibertat sexual, o per

Martínez Espinosa recomanà als seus com-

l’1% dels delictes i de les investigacions dutes a terme pels assumptes relacionats amb

panys de carrera que es limitin a fer el treball que els pertoca, a fi de preservar la seva integritat física, moral i psicològica.

30

drets dels treballadors, seguretat del trànsit, etcètera.


NOTÍCIES

LA CRISI

S’INSTAL·LA EN ELS JUTJATS L

a s i t u a ci ó d e c r i s i econòmica que pateixen les Balears i el conjunt de l’Estat s’ha instal·lat també en els jutjats de les Illes i, concretament, en els jutjats mercantils i socials, en què han augmentat de forma exponencial, i respectivament, tant els casos de concursos de creditors presentats com els d’acomiadaments, molts dels quals derivats dels expedients de regulació de feina d’empreses en clara situació de recessió.

Les perspectives per a la jurisdicció social no són tampoc gens bones, ja que el CGPJ considera que durant el 2009 hi hagi més de 111.000 assumptes judicials derivats d’acomiadaments litigiosos, quasi un 70% més que els ingressats l’any 2007.

El CGPJ preveu que enguany es presentin a les

El mateix passarà quant als casos derivats de reclamacions de quantitat, que, sempre segons el poder judicial, podrien experimentar un augment del 81% en relació amb el 2007.

Les dades proporcionaLes previsions del CGPJ Illes 400 concursos de creditors i que des e n aqu es t s ent i t pel alerten també sobre increaugmentin de forma exponencial els casos president del TSJIB durant derivats d’acomiadaments litigiosos, execucions ments que poden superar el l’obertura de l’any judi190% en l’àmbit de les exehipotecàries i reclamacions de quantitat cucions hipotecàries. cial, que enguany es dugué a terme a Menorca, indiquen que durant els primers sis mesos de 2008 els quatre òrgans de la jurisdicció social registraren Nous jutjats per atendre la crisi l’entrada de 3.721 casos nous i tenien 2.862 assumptes pendents de resoldre, és a dir, un 41,6% més que en el primer seEls augments que ja han experimentat aquestes dues jurismestre de 2006. diccions han motivat, de fet, peticions formals relatives, tant al reforçament dels mitjans dels quals disposen, com a la creació La càrrega als jutjats mercantils ha augmentat també de ford’un nou òrgan judicial mercantil i d’un altre de social per ma més que notable i, segons les previsions que preveu per a afrontar la sobrecàrrega de feina que ja suporten. les Illes el Consell General del Poder Judicial, també es dispararà enguany. De fet, el màxim òrgan de govern dels jutges calcula que durant l’any 2009 entraran en la jurisdicció mercantil illenca uns 400 concursos de creditors, una quantia situada molt per ¿Cuál es el destino de los documentos que tiramos en nuestro despacho? sobre dels 291 estimats per al 2008. Hoy en día la información es fundamental, por ello una correcta gestión de

DOCUMENTOS CONFIDENCIALES DESTRUCCIÓN Y TRATAMIENTO

És més, el CGPJ considera que les Illes Balears seran, després d’Andalusia, Catalunya, València i Madrid, la comunitat autònoma amb un nombre més elevat d’entrades concursals. En l’àmbit estatal, els càlculs del Consell General del Poder Judicial estimen que enguany més de 4.700 empreses i/o particulars es declarin insolvents, de forma que en només dos anys les peticiones de concurs s’hauran duplicat.

documentos requiere que destruyamos gran cantidad de documentación. En cumplimiento de la LOPD, la información confidencial impresa en papel o soporte informático debe ser destruida al deshacernos de ella.

¿Qué documentos nos interesa destruir? Toda información confidencial que se deba suprimir en nuestro despacho: * Archivo histórico * Documentación legal, contratos * Datos contables y fiscales

SOLUCIÓN El Ilustre Colegio de Abogados de Baleares ha acordado con All-Safe, empresa de destrucción de documentación y reciclaje, que todos sus colegiados se beneficien de un descuento del 10% en sus servicios.

baleares@allsafe.es

31

Telf. 971 51 22 95 - 609 459 459 www.allsafe.es


EL COL·LEGI

UN DESITJ PER A 2009: QUE LA JUSTÍCIA DEIXI DE SER LA GRAN OBLIDADA DELS PODERS PÚBLICS

E

l passat 17 de desembre, la Junta de Govern oferí un aperitiu als mitjans de comunicació per felicitar-los les festes de Nadal i expressar els desitjos que manté en matèria de justícia el col·lectiu de l’advocacia balear.

En aquest sentit, el degà expressà un desig únic: que el 2009 la justícia «deixi de ser la gran oblidada de la política en aquest país» i que «els poders públics s’impliquin, d’una vegada per totes i de forma decidida, a fer possible que la justícia pugui respondre als cànons d’un estat de dret modern». «El Govern de l’Estat no pot continuar pretenent que la justícia funcioni a costa de la voluntat i el sobreesforç dels operadors jurídics, sinó que ha d’escometre una inversió decidida en recursos mate-

rials i humans que allunyin l’Administració de justícia del desprestigi que té actualment», afegí el degà.

previsions, tampoc no serà realitat durant el 2009, i el col·lapse que viuen els jutjats de les Illes foren els motius que, segons el degà, expliquen un balanç penós. Un col·lapse derivat, entre altres qüestions, «de la vaga que en defensa dels seus legítims drets laborals protagonitzaren els funcionaris de justícia i que tingué una durada inusitada», i del fet que «la situació de crisi econòmica s’ha instal·lat també en els jutjats i han augmentat de forma molt important els assumptes que entren als jutjats mercantils i socials».

Joan Font digué que el balanç amb el qual la justícia tancà l’any 2008 «ha estat un dels pitjors dels darrers anys». El pessimisme expressat per les administracions central i autonòmica envers un traspàs competencial, que, segons les

Com a part positiva, Font considerà que el 2008 «advocats i ciutadans ens hem sentit molt més propers gràcies a iniciatives com la Jornada de Portes Obertes o la Caravana de Drets Humans».

NOVETATS EN L’APERITIU NADALENC AMB EL PERSONAL

L’

aperitiu nadalenc que la Junta de Govern ofereix tradicionalment al personal que fa feina a les diferents seus col·legials registrà una novetat important. Per primera vegada, el personal de l’ICAIB s’animà a adreçar-se directament als membres de la Junta i, per fer-ho, elegiren una fórmula molt original. Consuelo Bezares, encarregada, entre altres tasques, de tramitar els NIE, fou la persona elegida per la resta dels treballadors del Col·legi per actuar com a portaveu. El personal elaborà un guió, quasi un sainet, com si tots els que integren la plantilla de l’ICAIB fossin veïnats d’un mateix habitatge. El nexe d’unió entre els veïnats, que, per cert, «no paguen hipoteca», era la investigació iniciada per desvelar la identitat dels «14 éssers» que des de temps immemorials es reuneixen cada 15 dies a l’edifici Rambla

Per primera vegada, el personal decidí adreçar-se als membres de la Junta i ho feren d’una forma original.

10, i que sembla que adopten decisions que afecten, no tan sols la comunitat de veïnats, sinó també els advocats de totes les Illes. Les investigacions veïnals detectaren la presència, per exemple, d’un poeta que utilitza el pseudònim «secretari». També desvelaren que aquest grup trobà en el seu dia un tresor, «ja que

32

tenen tresorer». Descobriren que el cap de tots ells s’ha aficionat de forma GRAN al futbol. Saben que es creuen Parlament perquè tenen diputats. Que els agraden els comptes perquè tenen comptadora. I saben també que aquesta gent, anomenada «Junta», són, en realitat, els ajudants dels Reis d’Orient. En suma, el bon humor i l’originalitat protagonitzaren un aperitiu tradicional.


EL COL·LEGI

ELS INFANTS,

PROTAGONISTES DEL NADAL A L’ICAIB Dibuixos per felicitar les festes Dues nines d’1 i de 9 anys i un nin de 6 anys han dissenyat les targetes amb les quals el Col·legi d’Advocats felicità les darreres festes de Nadal després de resultar guanyadors del II Concurs de Felicitacions Nadalenques. A la categoria d’infants fins a 4 anys, la petita Claudia Enríquez de Navarra Riera, filla dels col·legiats Felipe Enríquez de Navarra i d’Ester Riera, aconseguí endur-se el joc educatiu electrònic amb el qual es premià la primera categoria del certamen. J o a n Julià Ferriol, de sis anys i fill de la col·legiada Francisca Ferriol Pons, aconseguí, per la seva part, el primer premi en la categoria de concursants d’entre 4 i 7 anys, consistent en una Nintendo DS, mentre que Mar Talens Martínez Borrego, filla de Juan José Talens, guanyà la Nintendo WII reservada per al guanyador de la tercera categoria. Tots tres i tots els que han participat en el concurs s’ho passaren d’allò més bé en el decurs de la xocolatada que tingué lloc a la seu palmesana de l’ICAIB el 5 de gener.

L’arbre de Nadal, ple de desitjos I si els petits han estat els encarregats de pintar les festes de Nadal a l’ICAIB, també han estat ells els que han adornat l’arbre de Nadal de l’entrada de la seu palmesana de l’ICAIB amb els seus desitjos escrits i els seus dibuixos. Tot un arbre d’il·lusions.

El patge dels Reis d’Orient tornà al Col·legi Per segon any consecutiu, els Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, decidiren instal·lar a la seu de l’ICAIB una bústia per recollir les cartes amb les peticions de regals dels advocats de les Illes i dels seus familiars. Un patge reial fou l’encarregat de vigilar la bústia i de xerrar una estoneta amb els infants que s’aproparen fins a la seu col·legial a deixar les seves cartes.

33


EL COL·LEGI

MALESTAR EN

L’ADVOCACIA BALEAR PER LES CIRCUMSTÀNCIES DE LA DETENCIÓ D’UN COL·LEGIAT

L

es circumstàncies «inadmissibles i desproporcionades» que envoltaren la detenció d’un col·legiat de l’ICAIB el passat mes d’octubre per part de la policia local de Palma han motivat una preocupació i un malestar evidents dins el col·lectiu, i també la decisió de la Junta col·legial d’atorgar l’empara sol·licitada per l’advocat, i a més a més la reunió que mantingueren diversos membres de la Junta amb la batlessa de Palma, Aina Calvo, i amb responsables de la policia local.

De fet, i tot i que la Junta de l’ICAIB constata que no li pertoca entrar en el fons del assumpte, sí que considera que les condicions de la detenció “s’allunyen clarament dels drets que atorga a tot ciutadà la normativa vigent” i, en especial, de l’article 520 de la Llei d’enjudiciament criminal, que assenyala textualment que la detenció «deberá practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y pa t r i m o n i o» i que «no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tenden tes al esclarecimiento de los hechos». En aquest cas, tant la poca discreció amb la qual es dugué a terme la detenció, com el fet que no se l’informàs dels motius pel qual era detingut i la demora amb la qual va passar a disposició judicial, són alguns dels motius pels quals la Junta considera desproporcionades les circumstàncies de l’actuació policíaca en aquest cas, més encara si es té en compte que en aquest cas, el fons del

qual no es valora, ni hi havia alarma social, ni hi havia perill de fuga, ni tampoc cap mena de risc de destrucció de proves. I són també aquestes les raons per les quals el Col·legi decidí que es personarà en el procediment en cas que l’afectat decideixi acudir als tribunals. A més de l’empara, la Junta envià una protesta escrita als presidents del TSJIB i de l’Audiència Provincial, i també al jutge degà de Palma, per denunciar els retards en la presentació dels detinguts davant l’autoritat judicial, justificats per «raons d’horari dels jutjats», explicació que es considera inacceptable, atesa l’especial transcendència del bé jurídic en joc. I, finalment, aquestes circumstàncies motivaren la reunió que el degà de l’ICAIB i altres membres de la Junta mantingueren el passat dia 2 de desembre amb la batlessa de Palma i amb dos responsables de la policia local de Palma, als quals expressaren la preocupació per les circumstàncies en què la policia local ha dut a terme algunes detencions, entre les quals figura la practicada al col·legiat. En el decurs de la reunió, la batlessa oferí les explicacions que considerà oportunes i remarcà que en cap cas hi hagué intenció de perjudicar el col·legiat detingut. En tot cas, es mostrà disposada a instar la revisió dels protocols d’actuació per als casos de detenció amb vista a introduir-hi totes les actuacions que puguin millorar-los, revisió per a la qual acceptà l’oferta de col·laboració feta per l’ICAIB.

La batlessa de Palma es mostrà disposada a instar la revisió dels protocols d’actuació per als casos de detenció amb vista a introduir-hi totes les actuacions que puguin millorar-los

34

L’ICAIB recorda al Govern que els advocats garanteixen l’atenció immediata de les víctimes del delicte

E

l passat mes d’octubre, el Govern de les Illes Balears decidia personar-se com a acusació particular en determinats judicis penals per violència contra les dones i justificaba l’acord esmentat, en paraules de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, en què d’aquesta forma “qualsevol família d’una víctima tindrà garantida una gran defensa, ja que hi ha casos en que les famílies no poden pagar una defensa privada i només disposen de la de la Fiscalia”.

Aquestes declaracions foren precisament les que decidiren a la Comissió del Torn d’Ofici del Col·legi a enviar una carta a la consellera per tal de recordar-la que des de fa més de vuit anys les víctimes de la violència de gènere disposen d’un servei d’assistència immediata, urgent i gratuïta prestada per advocats especialistes i en torns de guàrdia de 24 hores, a la vegada que, s’afegia, l’ICAIB garanteix a les víctimes sense recursos econòmics la seva representació jurídica gratuïta en tots els judicis detivats de violència contra les dones i, en cas de mort, als seus familiars. La Comissió del Torn d’Ofici afegia que a més del servei d’assistència de l’ICAIB, les víctimes tenen plenament garantits els seus drets gràcies a la intervenció, en tots els casos, del Ministeri Fiscal, “els membres de la qual duen a terme la seva funció amb una competència i professionalitat absolutament acreditades”. Finalment, l’ICAIB reconeixia el carácter simbòlic de l’acord del Govern, tot i que considera que els esforços que podrien destinar-se a la funció esmentada podrien ser més efectius si s’inverteixen en millorar els mitjans amb els quals compten els encarregats en la pràctica de l’assistència a les víctimes de la violència sobre les dones.


EL COL·LEGI

L’ICAIB RENOVA PART DE LA SEVA JUNTA DE GOVERN De les set persones electes, tres repeteixen mandat, mentre que quatre s’incorporen per primera vegada a l’òrgan de govern col·legial

E

l passat 28 de novembre, la Junta de Govern de l’ICAB proclamava electes els membres de l’única candidatura presentada per renovar parcialment la Junta, els quals prendran possessió del càrrec en el decurs de la Junta General Ordinària prevista per al dia 30 del mes de gener. En concret, els candidats que foren reclamats electes de forma directa són: Per al càrrec Per al càrrec Per al càrrec Per al càrrec Per al càrrec Per al càrrec Per al càrrec

de de de de de de de

diputat 1r (vicedegà) diputada 2a diputat 4t diputat 9è diputada 10a tresorera secretari

Sr. Rafael Gil March Sra. Bruna Negre Vila Sr. Carlos López Clapés Sr. Salvador Perera Morell Sra. Carmen López González Sra. María Serrano Pozo Sr. Francisco J. Riera Solivellas

De les set persones electes, tres repeteixen mandat, mentre que quatre s’incorporen per primera vegada a l’òrgan de govern col·legial (Salvador Perera, Carmen López, Carlos López i María Serrano). Tots ells, juntament amb la resta dels diputats els càrrecs dels quals no se sotmeté a renovació, prometen continuar fent feina per consolidar els serveis que l’ICAIB posa a disposició dels col·legiats i per activar nous reptes.

EL

PRESSUPOST COL·LEGIAL

PUJA

ENGUANY UN

E

2,8%

cessàries per afrontar els costos d'infraestructura que són necessaris per dur a terme els serveis dirigits tant als col·legiats com a la societat, així com les que es precisen per avançar en la modernització tecnològica de les diferents seus i serveis que integren el Col·legi d'Advocats de les Illes Balears.

ls advocats assistents a la Junta General Ordinària celebrada el passat 17 de desembre aprovaren per unanimitat el pressupost amb el qual comptarà la corporació enguany, que és de 5.931.339,12 euros, quantitat que representa un increment del 2,79% amb relació a la quantitat gestionada per l'ICAIB l'any passat.

La memòria pressupostària assenyala que el projecte de l'any pròxim s'ha inspirat en “l'austeritat que imposa la situació econòmica actual” i s'ha elaborat amb l'ànim d'atendre de la manera adequada els diferents serveis que es presta al col·legiat, mitjançant una gestió eficaç i l'òptim control de la despesa.

destinada a pagar el treball que duen a terme els advocats adscrits al torn d'ofici, a l'assistència lletrada al detingut i als diferents serveis d'orientació jurídica, quantitat pressupostada en 3.661.200 euros i que posa de manifest el volum i la importància del treball desenvolupat per aquests lletrats.

La partida de major importància de quantes vertebren el pressupost és la

Els pressupostos col·legials de 2009 inclouen també totes les quantitats ne-

35

Les assignacions pressupostàries per a la representació institucional i les previstes en matèria de formació constitueixen també partides destacades de la proposta econòmica col·legial per a 2009. Igualment que en els últims anys, el Col·legi d'Advocats de Balears destinarà e l 0,7% dels seus ingressos nets col·legials a institucions de caràcter benèfic i social.


EL COL·LEGI

VARIETAT FORMATIVA L’

activitat formativa registrada per l’ICAIB durant el darrer trimestre de 2008 fou ben diversa i abordà, entre altres matèries, el pla d’igualtat i la llei de la jurisdicció contencioso-administrativa. Les jornades sobre aquesta Llei, organitzades conjuntament per la Fundació Escola de Pràctica Jurídica i l’Advocacia de la Comunitat Autònoma i en les quals participaren 60 persones, foren, de fet, les que inauguraren la formació col·legial del quart trimestre de 2008. Aquesta activitat comptà amb les aportacions dels coneixements en la matèria de Carmen Frigola, magistrada de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB; Maria de los Ángeles Berrocal, advocada; Gabriel Fiol, president de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB; Tomás Mir de la Fuente, advocat de l’Estat jubilat; Pedro Aguiló Monjo, director de l’Advocacia de la CAIB i Rafael Fernández Montalvo, magistrat de la Sala Tercera del Tribunal Suprem.

Per contra, les Jornades sobre el Pla d’Igualtat, celebrades els dies 15 i 16 de desembre i que comptaren amb la participació d’Altamira Gonzalo, presidenta de l’Associació de Dones Juristes Themis; Catalina Barceló, inspectora de Treball; Paula Liñán, directora general de Salud Laboral del Govern; Alicia Muni, advocada; Rosario Guerrero, professora de Conciliació de l’INAP i Maria Durán, directora general de Res-

ponsabilitat Social Corporativa del Govern, tancaven l’activitat formativa duta a terme al Col·legi entre els mesos d’octubre i desembre.

Diversos advocats seguiren les classes de comptabilitat per a professionals de l'advocacia.

L'ICAIB acollí el seminari sobre Dret i argumentació organitzat per l'Institut d'Estudis Autonòmics.

Un moment de la clausura de les Jornades sobre la Llei reguladora de la juridicció contenciosa administrativa organitzades per l'Advocacia de la Comunitat Autònoma.

Les jornades sobre el pla d'Igualtat es dugueren a terme el mes de desembre.

Un període de temps en el qual alguns col·legiats tengueren l’oportunitat d’aprofundir els coneixements comptables, gràcies al curs de 50 hores de durada que els economistes Manuel Ginebroza i Antonio Matas impartiren per introduir els professionals de l’advocacia dins el món de la comptabilitat. A un altre curs, en aquest cas impartit per Francesc Domínguez, una desena de col·legiats s’interessaren per fer les pràctiques de màrqueting jurídic específic per a despatxos d’advocats. El dret successori balear fou la matèria elegida per l’entitat ENFLOQUE XXI per organitzar, a la seu de l’ICAIB, una jornada que comptà amb les intervencions dels senyors Juan Manuel Abril, magistrat del TSJ d’Andorra; Juan Antonio Carbonell, notari; Miguel Coca Payeras, catedràtic de Dret Civil; i Miguel Masot, magistrat jubilat del TSJIB i president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears. La seu palmesana de l’ICAIB acollí també el seminari sobre Dret i Argumentació organitzat per l’Institut d’Estudis Autonòmics.

43 alumnes del Màster de Pràctica Jurídica obtenen el certificat d’aptitud professional

E

l passat mes de novembre es varen fer a la seu col·legial les proves per obtenir el certificat d’aptitud professional (CAP), proves homologades pel Consell General de l’Advocacia i que són obligatòries per accedir al torn d’ofici.

resoldre cinc supòsits de deontologia professional, com també la resolució, per escrit, d’un cas pràctic que els alumnes podien elegir entre les àrees civil, penal, administrativa, social i extrajudicial.

A les proves s’hi presentaren 43 aspirants, que, finalment, aconseguiren superar-les i obtenir el certificat corresponent. Les proves es desenvoluparen en dues fases, una d’escrita i una altra d’oral. La part escrita, feta el 14 de novembre, consistí a

Uns dies després, en concret el 27 de novembre, els alumnes es varen presentar a la fase oral, que va consistir en l’exposició pública, davant la Comissió d’Avaluació, d’un supòsit pràctic.

36


EL COL·LEGI

SOLIDARITAT DEL COL·LEGI AMB LES ENTITATS BENÈFIQUES L'ICAIB distribueix 13.425 euros entre Càrites, Caputxins, Hermanitas de los Pobres i Nuevos Caminos

E

nets col·legials), la qual cosa suposa que durant el 2008 el Col·legi d’Advocats incrementà la seva aportació solidària en un 11,8%.

l degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, Joan Font, i el tresorer de la corporació, Rafael Gil, foren els encarregats de lliurar a quatre entitats de caràcter benèfic i social els xecs solidaris amb els quals el Col·legi vol contribuir al desenvolupament dels programes d’ajuda social que porten a terme aquestes organitzacions en diferents àmbits.

D’aquesta forma, tant Càritas com les Hermanitas de los Pobres i els Caputxins reberen cadascun una aportació de 3.475 euros, mentre que l’associació Nuevos Caminos percebé 3.000 euros, que destinarà als projectes de desenvolupament que aquesta entitat porta a terme a

Durant l’acte de lliurament dels xecs, el degà destacà l’experiència àmplia i el gran treball desenvolupat per aquestes quatre organitzacions en l’ajuda als més desfavorits.

Azua, una de les zones més seques i pobres de la República Dominicana. En total, aquestes quatre entitats han rebut una aportació de 13.425 euros (procedents del 0,7% dels ingressos

El degà considera que l’aportació solidària de l’ICAIB és especialment oportuna en un moment en què la situació de crisi fa augmentar el nombre de persones que s’apropen a la pobresa

El degà dels advocats considerà a més que l’ajuda col·legial és especialment oportuna en un moment en el qual la situació de recessió econòmica ha incrementat de forma significativa el nombre de persones que viuen en el llindar de pobresa, increment que els representants de les entitats esmentades confirmaren de forma rotunda, mentre que confiaren que el «gest del Col·legi es contagiï a altres corporacions col·legials».

EL GOVERN I ELS COL·LEGIS D’ADVOCATS I DE PSICÒLEGS

AMPLIEN L’ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DEL DELICTE

M

illorar l’eficàcia i la coord i n ació de les nou oficines d’ajuda a les víctimes del delicte que hi ha actualment a les Illes, mitjançant una ampliació de les oficines, els horaris i els professionals que atenen aquest servei, és l’objectiu bàsic del conveni signat el passat 11 de desembre pel conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears, Albert Moragues, i

els degans dels col·legis d’advocats i de psicòlegs, Joan Font i Javier Torres respectivament. Després de la firma del conveni, el degà de l’ICAIB explicà que els advocats s’encarregaran de coordinar l’assistència jurídica primera que necessitin les víctimes, cosa que contribuirà, digué, a evitar la victimització secun-

37

dària en la qual es troba una persona que resulta «perjudicada repetidament» com a conseqüència d’haver d’anar d’un organisme a un altre per demanar l’ajuda. El conveni estableix l’obertura de l’oficina que hi ha a Formentera durant tot l’any i la creació d’una de nova al partit judicial de Maó.


EL COL·LEGI

El CGAE confirma la sanció

de tres mesos de suspensió

que va imposar l’ICAIB a un lletrat del torn d’ofici de Menorca

E

l CGAE emeté una resolució el passat 14 de novembre en què desestimava el recurs interposat per un advocat menorquí sancionat per l’ICAIB i confirmava la sanció imposada pel Col·legi consistent a suspendre’l durant tres mesos de l’exercici professional i a excloure’l de tots els serveis d’assistència jurídica gratuïta.

L’acord de sanció es produí després de comprovar els fets posats en coneixement des de la delegació col·legial de Menorca amb relació a l’actuació d’aquest lletrat i a les queixes diverses i constants fetes pels jutjats, la policia i alguns dels companys del torn d’ofici, segons les quals la major part dels dies en què el lletrat estava de guàrdia resultava impossible localitzar-lo, motiu pel qual altres companys havien d’assumir la seva feina amb vista a garantir el funcionament adient del servei. Una vegada analitzat tot l’expedient i

la documentació que l’acompanyava, el CGAE considerà com a provat, entre altres fets, que entre els mesos de gener de 2006 i juliol de 2007 el lletrat objecte de sanció només justificà 2 dies de guàrdia dels 71 que tenia assignats i que estava acreditat que aquest advocat «incompleix de forma reiterada i greu les obligacions corresponents al servei d’assistència als detinguts i el torn d’ofici». Un incompliment que, a judici del CGAE, ocasiona «trastorns greus i disfuncions en la prestació del servei d’assistència al detingut al partit judicial concret, i obliga que els companys hagin d’assumir les tasques pròpies d’una guàrdia de forma urgent, i que el Col·legi hagi de fer, de manera precipitada i ràpida, les gestions corresponents per trobar-li un substitut». La resolució del CGAE no acull les al·legacions presentades per l’advocat, com ara que no està provat que el dia en

38

què desatengué la guàrdia hi hagués persones detingudes a les dependències judicials o policials o que no està obligat a respondre les telefonades amb número ocult. El CGAE diu, en canvi, que provar l’existència de persones detingudes és innecessari, ja que seria absurd que el jutjat i la policia tractassin de localitzar l’advocat de guàrdia si no fos per assistir possibles detinguts. Respecte del número ocult, el CGAE recorda que, per prestar amb garanties el servei, els advocats de guàrdia han d’estar totalment localitzables durant tota la durada del servei i han de respondre totes les telefonades que rebin en el decurs de la guàrdia. Tots els motius exposats fan que el Consell desestimi el recurs interposat pel sancionat i confirmi la sanció que li imposà el Col·legi d’Advocats de les Illes Balears per la comissió d’una infracció greu.


EL COL·LEGI

SOPAR COL·LEGIAL E

l restaurant Son Térmens acollí el passat 21 de novembre el sopar col·legial que organitza l'ICAIB cada tardor, en què, una vegada més, els col·legiats demostraren que els advocats són més que capaços de combinar oci i feina i de passar-s’ho fenomenal, tal com es pot comprovar en aquestes fotografies.

39


EL COL·LEGI

BREUS Nova assegurança d’incapacitat temporal

Oficina col·legial als nous jutjats contencioso-administratius

La Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de les Illes Balears aprovà la contractació d’una nova assegurança d’incapacitat temporal, assegurança que s’ha negociat a través de la corredoria Adartia, amb la companyia CASER, i que ofereix unes condicions molt avantatjoses, entre les quals cal assenyalar que la nova pòlissa, l’efecte de la qual és immediat, garanteix una indemnització diària quan l’assegurat no pugui dedicar-se temporalment a l’exercici de l’advocacia a conseqüència d’un accident o d’una malaltia que cobreixi la pòlissa, així com una prestació econòmica única per part de 600 euros. A més, no es té en compte l’edat de la persona assegurada per establir la prima, és a dir, ofereix una tarifa única només segons la franquícia i el límit d’indemnització triat. Els col·legiats exercents interessats a adherir-se a aquesta pòlissa poden telefonar a la corredoria d’assegurances ADARTIA al número 902 103 632 per resoldre qualsevol dubte o per formalitzar-la.

Informam que en el nou edifici dels jutjats contenciosoadministratius de l’edifici Can Bauçà, de la Plaça de Cort, s’ha habilitat una oficina per a ús dels advocats, situada a la primera planta, just front als elevadors.

Adhesió de l’ICAIB al Pacte Palma contra la violència de gènere El Col·legi d’Advocats de les Illes Balears s’ha adherit al Pacte Palma contra la Violència de Gènere, aprovat per unanimitat pel plenari de l’Ajuntament de Palma el passat 27 d’octubre, i amb el qual es pretén avançar en els objectius d’eradicació i prevenció d’aquest tipus de violència, així com potenciar les accions de protecció i d’atenció a les víctimes de la violència de gènere.

Pintura a l’ICAIB

Informe econòmic

La seu palmesana del Col·legi d’Advocats acollí en el darrer trimestre de l’any 2008 dues exposicions en les quals les pintores Margarita Enseñat i Rosa María Castaño mostraren les seves obres.

Recordam als col·legiats adscrits al torn de l’Assistència Lletrada al Detingut la necessitat d’emplenar l’apartat de dades econòmiques de l’imprès oficial de sol·licitud d’Assistència Jurídica Gratuïta, ja que són precisament aquestes dades les que fonamenten la decisió d’atorgar o no el benefici de la justícia gratuïta als detinguts assistits i, en conseqüència, també aquelles de les quals depèn que es faci o no el pagament de tot el que estigui relacionat amb l’expedient.

Oberta la inscripció a PenalNet La primera plataforma segura de comunicacions entre advocats penalistes europeus ha ampliat fins al pròxim 15 de febrer el termini d’inscripció per als advocats dels països socis del projecte. Les advocacies d’Espanya, França, Itàlia, Hongria i Romania oferixen així als 300 advocats de cada país que estan sent seleccionats per participar en la fase pilot del projecte, un carnet Europeu d’Identitat Professional que li acredita com advocat en Internet i li permet localitzar a altres penalistes a través d’un directori segur. Aquesta plataforma garanteix, enfront de mitjans com el correu electrònic, la integritat i no manipulació de les comunicacions enviades i els seus documents adjunts, confirmant l’enviament i la lectura de correus electrònics, notificada tant per SMS com per correu electrònic. Per inscriure’s a PenalNEt cal emplenar el formulari al qual es pot accedir des de l’opció PenalNet situat als llocs webs: www.cgae.es; www.abogados.es; i www.redabogacia.org.

40


NOTÍCIES

L’ICAIB CONSOLIDA EL SEU LIDERAT TECNOLÒGIC

E

l Col·legi d’Advocats de les Illes Balears ha aconseguit, també durant l’any 2008, mantenir-se en els primers llocs dels paràmetres principals amb els quals es mesura la ciberadvocacia i, liderar, una vegada més, les certificacions digitals. Així, les dades proporcionades per l’entitat Red Abogacía, les

Balears lideren la classificació autonòmica per volum de certificats, amb un 99,1% dels certificats emesos, una quantitat molt per de sobre del 65,3% registrat com a mitjana nacional.

col·legial en implantar completament el

Les estadístiques constaten que l’ICAIB ha estat la primera corporació

certificacions professionals, passis a pre-

SIGA i situen també als advocats de les Illes com els primers pel que fa a l’ús dels serveis de Red Abogacía, entre els quals figuren les possibilitats de tramitar só, etcètera.

JAIME CAMPANER I ANSELMO MARTÍNEZ GUANYEN LA DARRERA EDICIÓ DEL PREMI D’ARTICLES JURÍDICS

DEGÀ MIQUEL FRONTERA

E

ls col·legiats de l’ICAIB Jaime Campaner i Anselmo Martínez han resultat els guanyadors de les darreres edicions del Premi d’Articles Jurídics Degà Miquel Frontera. En concret, el professor universitari de dret mercantil guanyà la quarta edició d’aquest premi en llengua catalana amb el seu treball «Conseqüències contractuals del control administratiu del comerç internacional d’aliments transgènics», mentre que l’advocat Jaime V. Campaner Muñoz va aconseguir el primer premi de la tercera edició en castellà per l’article «El reflejo de la prueba prohibida o lícita».

El jurat del premi decidí deixar desert l’accèssit de l’edició en llengua catalana i atorgar el previst per a la tercera edició en castellà a l’advocat d’Oviedo Antonio González Busto, pel seu treball «Estudio sobre la hipoteca inmobiliaria en el concurso de acreedores».

L’ICAIB I L’INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS ACORDEN

COL·LABORAR EN MATÈRIA CULTURAL

E

l degà de l’Il·lustre Col·legi de les Illes Balears, Joan Font, i el president de l’Institut d’Estudis Baleàrics —entitat dependent de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears—, Sebastià Serra, firmaren el passat 15 d’octubre un conveni marc de col·laboració en virtut del qual les dues institucions es comprometen a cooperar de forma activa en el desenvolupament conjunt d’activitats culturals,

com també dins l’àmbit de l’assistència i l’assessorament tècnic i científic relacionat amb els temes que siguin plantejats per una de les dues entitats signats. La taula rodona sobre «Literatura i Drets Humans» que s’organitzà amb motiu de la Setmana dels Drets Humans impulsada per l’ICAIB fou la primera de les actuacions concretes de l’acord de col·laboració.

41


REPORTATJE

ÈXIT ROTUND DE

PORTES

A

p r o f u ndir en la tasca d’apropar ciutadans i advocats, millorar la projecció social del col·lectiu, sensibilitzar i donar a conèixer els diferents serveis amb els quals l'advocacia balear concreta la seva funció social i estendre la cultura de l’advocacia preventiva són els objectius que, poc a poc, de forma lenta però sense pausa, comencen a consolidar-se amb força gràcies a iniciatives adreçades als ciutadans com són, sens dubte, la Jornada de Portes Obertes. La prova és que el passat 21 de novembre, data en la qual es celebrà la cinquena edició d'aquesta iniciativa, més de 200 ciutadans s'aproparen fins a alguna de les seus que el Col·legi d'Advocats de les Illes Balears té a Palma, Inca, Manacor, Maó i Eivissa per realitzar consultes legals de tot tipus que foren ateses pels

L'ICAIB valora de forma satisfactòria la resposta ciutadana a una iniciativa organitzada per apropar la figura de l'advocat a la societat i estendre la cultura de l'advocacia preventiva prop de 50 advocats que, de forma voluntària, participaren a la Jornada de Portes Obertes. En total s'atengueren 218 consultes (36 per cada una de les sis hores que durà la jornada), i una quantitat que representa un increment del 15,6% amb relació a les consultes registrades el 2007. La resposta ciutadana, que superà totes les previsions, fou valorada de forma molt positiva pel degà de l'ICAIB, per al qual, “la important quantitat de gent que s'ha acostat fins a les seus col·legials és una mostra que s'ha avançat en l'objectiu

El nombre de consultes fetes, 223 en total, superà en un 15,6% les registrades a l'edició anterior

42

de sensibilitzar a la societat sobre la importància que, de cara a evitar possibles litigis en els tribunals, té el consell jurídic previ, l'assessorament inicial d'un advocat”. “Jornades com aquesta –assegurà Joan Font– serveixen perquè la ciutadania percebi a l'advocat com el que realment és: un professional accessible i imprescindible en la defensa dels drets dels ciutadans, la labor dels quals pot contribuir de forma determinant a evitar conflictes”. De les dades recollides pels lletrats participants en la Jornada de Portes Obertes es deduí que el 52,40 per cent de les consultes van ser realitzades per dones, mentre que l'edat mitjana de les persones que assistiren es situà en els 44 anys.


REPORTATJE

LA JORNADA DE

OBERTES

La iniciativa es consolida com a una cita anual molt valorada pels ciutadans

L'informe remès per les diferents delegacions col·legials revela a més que la major part de les consultes, en concret el 60,9%, estaven relacionades amb diferents matèries de Dret Civil, seguides a molta distància per les 30 consultes (13,4%) de dret laboral (13,4%) i de les 22 relacionats amb assumptes de l'àmbit penal. El dret d'Estrangeria registrà 14 consultes, mentre que la resta es repartiren entre altres àmbits del dret. Entre les consultes en matèria civil, la major part dels dubtes legals plantejades pels ciutadans de les illes estaven relacionades amb el dret de família i el de successions, àmbit que concentrà gairebé el 30% de les consultes legals plantejades pels usuaris, així com amb assumptes d'habitatge (arrendaments, defectes d'habitatge, comunitat de propietaris, etcètera),

Les qüestions relacionades amb els arrendaments, el dret de família i l'àmbit laboral centraren la major part dels dubtes legals plantejades pels usuaris que representaren el 10,7% per cent del total de les consultes jurídiques ateses en les diferents seus. La situació de crisi econòmica motivà, a més, un augment

dels ciutadans que plantejaren problemes relacionats amb reclamacions de quantitat, com també amb assumptes derivats d'acomiadaments.

43


Sa nostra pàgina ¿QUÉ OPINAS?

INICIO DE UN NUEVO CURSO - NOTICIAS AJAIB

A

un a pesar de recaer en el típico tópico, desde la AJAIB no queremos dejar pasar la ocasión de desearos, antes de nada, un FELIZ AÑO 2009. Esperamos retomar todos con fuerza este nuevo año, con muchos ánimos... y bonitos pleitos.

CARA Y CRUZ DEL DESPIDO POR CAUSAS OBJETIVAS Y LA LEY CONCURSAL

Una vez dicho esto pasamos a recordaros que desde la AJAIB seguimos trabajando para los jóvenes abogados. Continuamos con los talleres periódicos que llevamos realizando desde el año pasado. Para los próximos meses están previstos los siguientes talleres:

+ Con la llegada de la crisis han ido proliferando los llamados “despidos por causas objetivas”. Tipo contemplado en la normativa laboral y que supone la posibilidad de que las empresas que estén atravesando por problemas económicos, entre otros, puedan prescindir de los trabajadores con una indemnización por debajo de lo establecido para los despidos improcedentes (20 días de salario frente a 45). Viendo este tipo de despido desde una óptica “empresarial” podemos decir que es lógico que ambas partes (empresario y trabajador), tengan que correr con las consecuencias de una crisis como la que estamos atravesando.

1.- “La atención letrada al detenido en los juicios rápidos”, que será impartido por el compañero -a la par que presidente de nuestra Agrupación- Antonio Monserrat Moyà. 2.- “El despido y las consecuencias inherentes al mismo, desde el punto de vista legal, arbitral (TAMIB) y judic ial”, que será impartido por el tesorero de la agrupación, Pere Quetglas Conti. Como véis seguimos en nuestra tónica de ofrecer a los agrupados talleres sobre temas de actualidad y, sobre todo, de una eminente aplicabilidad práctica. ¿Quién de nosotros no se ha encontrado en alguna ocasión en la tesitura de tener que celebrar un juicio rápido (sin tener prácticamente información al respecto, ni acceso a la denuncia, atestado...), o en la situación de un cliente que viene al despacho con el “me han despedido. ¿Qué hago? ¿Cuántos días tengo para poder recurrir si no estoy de acuerdo con las causas del despido o las cantidades de la indemniza ción...? Esperamos poder plantear y resolver estas (y otras) dudas en los diferentes talleres. Por otra parte, deciros que continuaremos con nuestras amenas c e n a s - t e r t u l i a,en las que, como sabéis, invitamos a “personajes” que bien por su profesión o por sus conocimientos, consideramos que pueden aportarnos algo a nuestro quehacer profesional diario. Desde nuestra página os invitamos a todos los agrupados para que propongáis algún tertuliano, con el que os apetecería poder departir sobre temas de actualidad, desde un prisma práctico y jurídico. Una vez apuntados los eventos más inmediatos que en breve tiene previsto organizar vuestra Agrupación de Jóvenes Abogados, no queremos dejar, como siempre, de recordaros que estamos a vuestra entera disposición para cualquier tipo de comentario, consulta u opinión que deseéis hacernos llegar. Es más os animamos a ello. Vuestras consultas y/o comentarios las podéis hacer llegar a través del propio ICAIB o bien a través de la dirección de m a i l del “Sr. Presi” (D. Antonio Monserrat Moyà), la “Sra. Secretaria” (Dª Laura Gené Cort) o cualquiera de los vocales (sus datos os serán facilitados en la secretaría del ICAIB). ¡Esperamos vuestros comentarios y aportaciones! Saludos y hasta el próximo número.

POSITIVO

Para el empresario no es nada fácil aceptar que su empresa, proyecto creado con la mayor de las ilusiones, no llegue a buen puerto y se vea obligado a prescindir de trabajadores, algunos de ellos convertidos en algo más que eso simplemente. El legislador ha articulado un sistema ¿ágil? de rescisión del contrato en el que nadie gane ni pierda y que la decisión tomada sea necesaria y suficiente para la viabilidad del negocio haciendo bueno el principio de que “se tienen que sacrificar algunos para que el resto sobreviva”. Mención aparte merece la actual Ley concursal dictada para garantizar la viabilidad de las empresas y que supone el nombramiento de personas totalmente ajenas al negocio y que tienen una visión aséptica del problema y que hacen todos los esfuerzos para garantizar el empleo de los trabajadores.

NEGATIVO - De eso nada. El procedimiento por despido objetivo se está utilizando en la actualidad para prescindir de manera injustificada y en la más absoluta de las impunidades de los servicios de trabajadores que llevan prestando servicios para la empresa en la mayoría de ocasiones con una antigüedad más que considerable. Se ha convertido en patente de corso para que los empresarios prescindan de manera barata de trabajadores perfectamente válidos y cuyo despido es absolutamente pr escindible. El despido por causas objetivas debe justificarse, y debe hacerse de forma correcta. ¿Qué es eso de que la actual coyuntura económica o que la crisis del sector nos lleva a tener que tomar la decisión de despedirle? ¿Es que hay algún sector que no esté en crisis? El empresario no sólo debe justificar las causas económicas que le llevan a adoptar la decisión del despido del trabajador, sino que debe justificar en qué facilita dicha decisión la viabilidad del negocio. Que unos se sacrifiquen para que los demás vivan, bueno, pero, ¿por qué yo? ¿Es esa medida la más adecuada para proseguir con la viabilidad de la empresa? Y lo más importante, ¿es realmente necesaria dicha medida? Es cierto que la actual Ley concursal merece un tratamiento “aparte”. ¿Alguien se ha preguntado qué sucede con un trabajador cuya empresa ha entrado en concurso, que no tiene trabajo ni cobra, y que tampoco puede ir al desempleo puesto que su relación laboral sigue aún viva porque un Auto del Juzgado de lo mercantil extinguiéndola tarda “la intemerata”? La respuesta es sencilla: o se aguanta y no cobra en todo ese tiempo (y os aseguro que no es poco), o suplica a los administradores concursales que rescindan la relación laboral para ir al desempleo, sabiendo de ante mano que nada o poco se va a cobrar de la masa del concurso. La Ley concursal ha sido una vuelta de tuerca más al libre despido en España, país en el que, como decía con mucho acierto un magistrado “habrá que volver a las trincheras”. Esperemos que nadie lo vea..

A.J.A.I.B. AGRUPACIÓ

DE

44

JOVES ADVOCATS

DE LES ILLES

BA L E A R S


LES PÀGINES DE L’ACADÈMIA

N

L’ACADÈMIA DE

JURISPRUDÈNCIA I

LEGISLACIÓ DE BALEARS Por Miquel Masot Miquel

D

iuen els testimonis de la història –que per la seva venerable antigor tant poden ser falsos com autèntics– que, a l’Atenes dels anys 400 abans de Crist, el diví Plató ensenyava el seus immensos i profunds coneixements als joves de la ciutat al gimnàs de l’atleta Academo. Ens diuen també que, després d’uns anys, Cimó, fill de Milcíades, va transformar el gimnàs en un parc públic, va adornar les seves frondoses avingudes amb estàtues i altars, i el va cedir a la ciutat. I des de llavors, en agraït record d’Academo i Plató –la filosofia platònica es diu precisament acadèmica, perquè era en aquestes avingudes on Plató impartia les seves magistrals lliçons–, es va continuar designant el lloc amb el nom de Acadèmia. I no es pot dubtar que la paraula ha fet fortuna, ja que han passat a indicar-se amb aquest nom –faig us del diccionari– «totes les agrupacions de persones establertes amb autoritat pública, per al desenvolupam en t d e l es ci èn c i es , l e s a r t s i l e s lletres». Els enamorats del dret sempre l’hem considerat una ciència, i no debades les fonts romanes ens han parlat del dret com «la ciència del just i de l’injust», donada la seva funció d’establir unes regles que permeten la resolució dels conflictes socials. Però és qualque cosa m és q u e u n a ci èn ci a , j a q u e, q u a n aquestes regles es revelen adequades a la seva finalitat i harmonitzen amb la realitat social que han de preveure, aleshores ens trobam al davant d’una categoria conceptual que excedeix del que és una simple ciència per convertir-se en un art.

D. Miguel Masot és el nou president de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears

Per tot això no és estrany que s’hagin creat acadèmies per estudiar les institucions jurídiques i profunditzar-ne la investigació. Per no sortir de la geografia espanyola, direm que hi ha acadèmies centrades en els estudis jurídics –si bé amb diverses denominacions– a Madrid, Catalunya, Sevilla, Granada, Aragó, Múrcia, València i Valladolid. Però també les nostres illes disposen, des de 1994, d’una Acadèmia de Juris-

46

prudència i Legislació. I bo serà recordar les dues persones que la varen fer possible: qui aleshores era degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Balears, Bartomeu Sitjar Burguera, i el primer president de l’Acadèmia, el recordat Miquel Coll Carreras. Diuen que tots els inicis són difícils, i certament ho varen ser, els de l’Acadèmia. Sobretot perquè quan es va tractar de dur la proposta endavant encara hi


LES PÀGINES DE L’ACADÈMIA

havia una considerable centralització, per entendre que corresponia a l’Estat –i no a la Comunitat Autònoma– dictar el decret de constitució que donés naixement a l’Acadèmia com a corporació de dret públic; i, en aquestes circumstàncies, el «peregrinaje a Madrid» era ineludible. Venturosament, però, ens va ajudar el corrent descentralitzador que fluïa de l’Estat de les autonomies. De totes maneres, els anys de travessia del desert no varen ser fàcils. L’Acadèmia va començar a funcionar el 21 de gener de 1988 com a entitat privada, i no va passar a tenir la consideració que li pertoca de corporació de dret públic fins q u e, p el D ec r et 6 3 / 1 9 9 4 , d e 1 3 d e maig, la Comunitat Autònoma va assumir la competència en matèria de corporacions de dret públic (acadèmies) amb seu central al territori de les Illes Balears. I, a continuació, la conselleria corresponent va dictar el Decret 88/1994, de 13 de juliol, que ja reconeix l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Balears com a corporació de dret públic i disposa inscriure-la en el registre administratiu. En aquests moments en què l’Acadèmia inicia una nova singladura, amb una renovada Junta de Govern, crec que resulta profitós girar una ullada cap arrere, recordar aquests inicis pel que varen tenir d’esforçats i valents, així com fer un petit esbós del que l’Acadèmia ha suposat per a la nostra vida jurídica. Venturosament, els treballs científics més importants sorgits al voltant de l’Acadèmia –discursos d’ingrés dels nous acadèmics i les seves contestacions, discursos d’obertura de curs, conferències, treballs guardonats, etc.– apareixen puntualment recollits en els nou exemplars del Bolletí de l’Acadèmia, que està a disposició de tots els juristes de les Illes. Hi trobareu tot tipus de treballs que tracten les diferents branques del frondós arbre del dret. I així, dintre del dret polític i administratiu, destaquen les aportacions de Luis López Guerra («El futuro del Es-

El propòsit dels que formam la nova Junta és continuar treballant en la línia inspirada per les juntes que ens han precedit a fi de fer més reals i pròximes les finalitats de la nostra Acadèmia: l’estudi i la investigació del dret, la col·laboració en la reforma de la legislació i el foment de la cultura jurídica tado Autonómico»), Pere Aguiló («El control jurisdiccional de los reglamentos y la cuestión de ilegalidad»), Félix Pons («Administración y mercado. Los límites de la iniciativa económica pública»), Miguel Coll Carreras («Transferencias coactivas de los derechos sujetivos» i «Influencias del Derecho Privado en el Derecho Público»), Gonzalo Quintero («La potestad sancionadora de la Administración y las garantías constitucionales y penales») i Tomás Mir de la Fuente («Consideraciones sobre algunos derechos del ciudadano, del administrado y del contribuyente»). En el camp del dret penal ens trobam els treballs –puntuals i sempre interessants– de Gabriel Garcías i el discurs d’ingrés de Rafel Perera sobre la possible unificació del dret penal europeu. I en dret processal destaquen les aportacions de Javier Muñoz («Consideraciones en torno al litisconsorcio necesario y los vínculos de solidaridad pasiva» i «El recurso de casación civil en materia de Derecho privativo»), Isabel Tapia («La cosa juzgada en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil») i Bartomeu Sitjar («La compensación en los procedimientos concursales»). També Miquel Suau Rosselló i Antoni Pérez Ramos han escrit pàgines brillants sobre temes de la seva especialitat en dret del treball i dret canònic respectivament. Però és en el camp del dret privat en què hi hagut tantes aportacions ressenyables que el poc espai de què es disposa impossibilita de fer-ne menció. Es tracta de treballs molt interessants d’Eduardo Martínez-Piñeiro, Raimundo Clar, Francisco Téllez, José Cerdá, José Zaforteza, Bernat Feliu, Rafel Gil, Bernat Cardona, Andreu Rullán i Antoni Monserrat. A més de la inclusió d’un bon grapat de treballs dedicats al dret civil balear, com ara els de Jaume Ferrer, Tomás Mir i jo mateix, així com

47

els treballs guardonats amb el premi Lluís Pascual González o que hi varen quedar finalistes. Precisament, ja que es parla d’aquest premi, que enguany s’ha convocat per sisena vegada, jo voldria animar els juristes de les nostres illes a fi que hi participin, ja que la important dotació del premi i el lliurament del guardó, en una sessió solemne de l’Acadèmia, amb la publicació corresponent del treball premiat en el Butlletí, són estímuls més que suficients per engrescar a tots els que se sentin motivats pel nostre dret i les seves institucions, que, en bona lògica, haurien de ser molts dels juristes de la nostra terra, ja que el dret propi és un dels signes distintius de la nostra comunitat. També s’ha deixat sentir la veu dels acadèmics mitjançant les seves col·laboracions a la revista Missèr, a la secció que precisament du per títol «El racó de l’Acadèmia». L’inexorable pas del temps des de la constitució de l’Acadèmia fins avui ens posa al davant del trist fet de la mort d’alguns membres de la nostra corporació. Fa alguns mesos ens va deixar el president fundador Miquel Coll Carreras, i abans ho varen fer els registradors Joan Vidal i Francisco Téllez, el magistrat Francesc Noguera i els advocats Andreu Rullán, Antoni Puerto i Joan Blascos. Anomenar-los aquí és un deure de gratitud a la seva estimada memòria i, a la vegada, una constatació del prestigi que ha suposat per a la nostra Acadèmia haver acollit aquestes figures del nostre dret. El dia 11 de desembre passat hi va haver eleccions a tots el càrrecs de la Junta de Govern de l’Acadèmia, i estarà integrada pels acadèmics numera-


LES PÀGINES DE L’ACADÈMIA

N

Ens posam des d’ara a disposició de tots els operadors jurídics de la nostra comunitat perquè entre tots aconseguim que les nostres lleis responguin a l’ideal de justícia que, com és sabut es defineix, a les primeres paraules de les Instituta de Justinià, com el ferm i costant desig de donar a cada un el que li pertoca ris següents: Miquel Masot Miquel, president; Bartomeu Sitjar Burguera, vicepresident; Tomás Mir de la Fuente, secretari; Antoni Monserrat Quintana, censor; Bernat Cardona Escandell, tresorer, i Pere Aguiló Monjo, vicesecretari.

El propòsit dels que formam la nova Junta és continuar treballant en la línia inspirada per les juntes que ens han precedit –és obligat l’agraït record als dos presidents que ha tingut l’Acadèmia, Miquel Coll i Eduardo MartínezPiñeiro, per l’extraordinària tasca rea-

litzada– a fi de fer més reals i pròximes les finalitats de la nostra Acadèmia, que –segons l’article 2 dels Estatuts– són l’estudi i la investigació del dret, la col·laboració en la reforma de la legislació i el foment de la cultura jurídica. Per que així sia ens posam des d’ara a disposició de tots els operadors jurídics de la nostra comunitat perquè entre tots aconseguim que les nostres lleis responguin a l’ideal de justícia que –com és sabut– es defineix, a les primeres paraules de les I n s t i t u t a de Justinià, com el ferm i constant desig de donar a cada un el que li pertoca.

OBERTURA DEL CURS 2008-2009

E

l passat dia 20 de novembre, la sala d’actes de l’ICAIB acollí l’acte d’obertura del nou curs acadèmic 2008-2009 de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Balears. L’aleshores president de l’Acadèmia, el senyor Eduardo Martínez Piñeiro, centrà l’acte inaugural amb la conferència d’obertura sobre «L’apoderament o mandat preventiu».

EMOTIU HOMENATGE AL SENYOR

MIGUEL COLL CARRERAS

L

’emoci ó més o menys continguda i el repàs d’una vida professional i personal plenes foren els trets característics predominants en el decurs de l’homenatge que l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears va voler retre a la memòria del senyor Miguel Carreras. L’acte, al qual assistí un públic nombrós i que es va fer el 6 de novembre passat, comptà amb les intervencions dels acadèmics de número José Zaforteza Calvet i Tomás Mir de la Fuente.

48


NOTÍCIES

EL MAGISTRAT GABRIEL FIOL REP EL PREMI AGUSTÍ JUANDÓ

I ROYO DEL CICAC El premi distingeix les persones o les entitats que en la seva trajectòria professional hagin destacat per la defensa de la llengua catalana en l’àmbit jurídic

E

va expressió o manifestació escrita, «és quasi residual».

l magistrat i president de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el menorquí Gabriel Fiol Gomila, va resultar guardonat amb el Premi Agustí Juandó i Royo, creat l’any 2004 pel Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC), per distingir les persones o les entitats que en la seva trajectòria professional hagin destacat per la defensa de la llengua catalana en l’àmbit jurídic i juridicoadministratiu.

El jurat explicà la seva decisió d’atorgar el premi al senyor Fiol pel fet que «la seva aportació al món del dret i de la llengua catalana ha estat extraordinària i molt valuosa, atès que, a banda d’expressar-se en aquesta llengua al llarg de l’exercici de la seva professió, ha treballat per una justícia de ‘serveis públics’, facilitant als professionals del dret i al ciutadà davant els òrgans judicials un tracte respectuós amb l’exercici dels seus drets, inclòs el d’expressarse en català». En el decurs de la cerimònia de lliurament, celebrada el 14 de novembre a la s al a d ’act es d e la seu pal mesana de l’ICAIB, i en la qual estigué present, entre d’altres, la presi dent a del CIC AC, e l d eg à d el Col·legi, Joan Font, esmentà com un «fet incontestable» que «ara per ara, la normalització lingüística en l’Administració de justícia continua essent una as-

Una realitat de la qual, digué el degà, els operadors jurídics en són, d’alguna forma, també responsables, ja que, encara que són diversos els factors que expliquen l’escassa presència del català en l’àmbit judicial, «advocats, procuradors, jutges... i fins i tot els justiciables hem associat la justícia amb el castellà, fins al punt que als tribunals i als jutjats canviam el registre i feim servir el castellà com a vehicle preferent de les nostres comunicacions».

signatura pendent, un cas sense resoldre, una aspiració». Joan Font assegurà que, «tot i l’alt grau de sensibilització que mostren cap

a l’ús de la llengua catalana els que, com Gabriel Fiol, mantenen càrrecs de responsabilitat als òrgans judicials de les Illes», la presència del català dins l’àmbit de la justícia, sobretot en la se-

49

Precisament per això, considerà, «els exemples que ens proporcionen persones com el senyor Gabriel Fiol Gomila són especialment valuosos». «Treballar per la normalització lingüística en tots els àmbits —digué finalment— és procurar la pluralitat lingüístic a i c u l t u r a l q u e, lluny de distanciarnos, ens enriqueix com a país, i és també treballar per la llibertat i per la defensa d’un dret que la Constitució reconeix a tots els ciutadans: el dret a expressar-se i a fer servir en català.» Gabriel Fiol Gomila va néixer a Es Castell. Des de 1976 és jutge i des de 1986 exerceix com a magistrat a la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB, de la qual fou nomenat president l’any 2008.


NOTÍCIES DEL MÓN

EUROPA ARREMETE

PENITENCIARIA

Jueces, abogados y organizaciones internacionales denuncian la “obsesión por la seguridad” del Ejecutivo galo y la superpoblación carcelaria

V

e tustas, insalubres, poco espaciosas y superpobladas. Incluso los animales de las perreras municipales disponen de una superficie mínima mayor que la que realmente ocupan los presos en algunas celdas. Son las denuncias que contra las prisiones francesas señalan diferentes organizaciones internacionales como el Consejo de Europa o el Observatorio Internacional de las Prisiones (OIP). En el año 2006, un informe del entonces comisario de Derechos Humanos, Álvaro Gil-Robles, alertaba sobre la existencia en las cárceles galas de uno de los regímenes disciplinarios “más severos de Europa”. En 2008, el Comité

Según la OPI, incluso los animales de las perreras municipales disponen de una superficie mínima mayor que la que realmente ocupan los presos en algunas celdas el lugar de rechazo de detenidos difíciles de controlar, afectados psíquicamente y, en algunas ocasiones, aquejados de patologías psiquiátricas graves”. El organismo europeo relata, por ejemplo, la existencia en la cárcel de Fresnes de un preso que llevaba aislado 19 años, mientras que en la unidad hospitalaria del centro de Moulins-Yzeure, “los detenidos estaban sistemáticamente atados a la cama, sin interrupción, y a

La política penitenciaria y la “obsesión por la seguridad” son algunos de los motivos que llevaron el pasado mes de octubre a jueces y a abogados a secundar una manifestación de protesta contra la ministra Rachida Dati

El informe del CPT se refiere asimismo a los trasl ados de presos, y aun cuando reconoce la necesidad de los mismos por razones de seguridad, no oculta que en ocasiones constituyen un “trato inhumano y degradante”.

Superpoblación Mientras el Observatorio Internacional de Prisiones relata en otro informe que en algunas celdas, el caso de la prisión de Fleury-Mérogis, el espacio de deambulación apenas supera los cuatro metros cuadrados, “uno menos de la superficie mínima fijada por animal en las perreras, que es de cinco metros cuadrados por animal”. La organización comprobó, incluso, que el 1 de octubre una misma celda de una prisión gala estaba ocupada por 27 reclusos.

menudo con una mano esposada a la capara la Prevención de la Tortura (CPT) becera de la cama”. del Consejo de Europa publicaba un informe en el que denuncia, de forma reiterada, el “trato inhumano namientos en celdas de castigo, de la y degradante” en El índice de suicidios en las prisiofalta de contactos entre reclusos y los las prisiones y el nes francesas es de los más altos de abuso que se haEuropa. En octubre de 2008, 92 prejueces y del endurecimiento de las pece en ellas del resos se suicidaron en las cárceles ganas mínimas. curso al aislalas. Entre los años 2004 y 2007, 427 miento de los reclusos se quitaban la vida también Desde 2004 hasta detenidos, recuren lo que numerosas organizaciones mediados de octubre de so que, siempre interpretan como consecuencia, entre 2008 más de 500 reclusos según el estudio, otros factores, de la dureza del sistese han quitado la vida en se c on vi ert e e n ma penitenciario, de los largos interlas cárceles francesas algunos casos “en

UNA ELEVADA TASA DE SUICIDIOS

50

Una sobreocupación que según la citada organización es gestionada por el Ejecutivo francés a base de “reforzar las medidas de seguridad”, algo que, siempre según la OIP, “contamina el sistema penit enci ario y alimenta las vio-


NOTÍCIES DEL MÓN

CONTRA LA POLÍTICA

FRANCESA lencias al otro lado de los muros”. “La búsqueda de la máxima seguridad, dice la asociación, deteriora los derechos y provoca un incremento de la tensión y de las situaciones de violencia”. “Estas situaciones, las agresiones, las automutilaciones, las huelgas de hambre y los suicidios – concluye la OPIson el producto derivado de las deplorables condiciones en las que se efectúa el encarcelamiento en Francia”.

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa revela la existencia de un preso que estuvo aislado 19 años La inflación carcelaria sitúa en las prisiones a un total de 64.000 reclusos, 14.000 más de las que oficialmente pueden albergar. Lo cierto es que la política penitenciaria y la “obsesiva política de seguridad” son algunos de los motivos que llevaron el pasado mes de octubre a jueces y a abogados a secundar una manifestación de protesta contra la política de la ministra Rachida Dati.

51


JURISPRUDÈNCIA

OPINIÓN

LOS ABOGADOS PUEDEN PACTAR COBRAR A PORCENTAJE SI GANAN EL PLEITO (Resumen de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS de 4 de noviembre de 2008)

L

a Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha avalado en una sentencia reciente que los abogados puedan pactar libremente la percepción de honorarios a porcentaje en función del resultado del pleito, en concreto cuando este se gane. En su sentencia el tribunal estima el recurso de casación interpuesto por el abogado José Luis Mazón contra una sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de junio de 2005 que anuló la sanción de 180.000 euros impuesta al Consejo General de la Abogacía por el Tribunal de Defensa de la Competencia. La sanción se basaba en la consideración que el artículo 16 del Código Deontológico de la Abogacía, que prohíbe el pacto de cuota litis en sentido estricto, era contrario a la ley de Defensa de la Competencia. El propio Supremo reconoce en su sentencia de 4 de noviembre haber cambiado el criterio o su doctrina respecto a esta cuestión y señala en este sentido que hasta hace escasas fechas “ha imperado una consideración tradicional sobre la función de los servicios jurídicos como ajenos al mundo de la competencia”.

En su recurso, el recurrente aduce que el CGAE, al aprobar el artículo 16 del Código Deontológico incurrió en una conducta prohibida por el artículo 1.1.a) de la Ley de Defensa de la Competencia, conculcando con ello el artículo 2.4 de la Ley de Colegios Profesionales, que somete los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios con trascendencia económica a los límites del referido artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, y el 5.ñ), que otorga al Consejo General la facultad de establecer baremos de honorarios con carácter meramente orientativo. De este modo, el TS debía examinar tres cuestiones. Primero, si la actuación

del CGAE al aprobar el artículo 16 del Código Deontológico (CDA) está sometida o no a la normativa de defensa de la competencia y, consiguientemente, a la autoridad del Tribunal de Defensa de la Competencia. Segundo: si efectivamente la aprobación del citado precepto es una conducta incursa en las prohibiciones del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Y tercero, y en función de los análisis anteriores, si dicha conducta se encuentra amparada por la excepción contemplada en el artículo 2 de la propia Ley o, como argumenta la Sala de instancia, por el derecho comunitario. Respecto a la primera de las cuestiones, es decir el análisis de si la actuación del CGAE está sometida a la Ley de la competencia, el Supremo considera, primero, que las tesis empleadas por la Sala de instancia son erróneas pues, asegura el Tribunal, “ni el ejercicio de funciones públicas exime a un Colegio Profesional -ni a la Administración Pública en general- de su sometimiento a la legislación de defensa de la competencia, ni la habilitación legal con que necesariamente actúan las Administraciones Públicas o las entidades que ejerzan funciones públicas implica, por su sola existencia, la aplicación del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia. Para el Supremo el punto de partida es, en consecuencia, el pleno sometimiento de los Colegios Profesionales a la Ley y al Tribunal de Defensa de la Competencia, sean cuales sean las funciones que ejerzan y el carácter público

o privado de las mismas, algo que, incluso deja sentado el art. 2. 1 de la Ley de Colegios Profesionales, al establecer que el ejercicio de la profesiones tituladas se ha de realizar en régimen de libre competencia y “estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley de Defensa de la Competencia y a la Ley obre Competen cia Desleal”. Admite, eso sí, el Supremo que la función de ordenación de las profesiones colegiadas y su regulación deontológica, así como el establecimiento de criterios sobre remuneración, todo ello con carácter vinculante, constituye una potestad de innegable carácter público, sin la cual no podría ser obligatoria para los colegiados. Respecto a la inclusión de la conducta denunciada en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, el Supremo recuerda que además de la consideración realizada por el Tribunal de Defensa de la Competencia - para el que el CGAE sí incurre en infracción legal por aprobar una decisión colectiva que tiene por objeto y efecto la fijación de honorarios mínimos de los abogados, impidiendo la determinación de los mismos mediante acuerdo libre entre abogado y cliente-, ni siquiera la sentencia recurrida niega que la citada conducta quede comprendida entre las prohibidas por el artículo 1.1.a) referido. Entrando ya en el fondo de la cuestión, el Supremo empieza por indicar que lo que el art. 16 del CDA prohíbe no es la cuota litis como procedimiento para determinar los honorarios del letrado, sino

“No porque exista una parte de la minuta que sea independiente del resultado deja de participar el abogado en los beneficios obtenidos en caso de que se gane el pleito y de tener ese interés común con el cliente al margen de lo que pueda constituir estrictamente la remuneración por su labor profesional” 52


JURISPRUDÈNCIA

tan sólo una modalidad: la cuota litis en sentido estricto, es decir, la minutación por resultados que no suponga una cantidad mínima que pueda considerarse una contraprestación justa del trabajo realizado. Es decir, aclara el TS, se impone como honorarios obligatorios una retribución mínima – no cuantificadaque se define como una “a d e c u a d a , justa y digna compensación a los servi cios prestados”. Pues bien, el Supremo asegura que si para el CGAE resulta admisible acordar el cobro según resultados siempre que se incluya en todo caso una cantidad mayor o menor como contraprestación por la labor profesional realizada, no es posible admitir el argumento formulado por el Consejo de que la cuota litis en sentido estricto supone una coincidencia de intereses entre el Letrado y el cliente, comunidad de intere-

“Lo que se prohíbe, en realidad, no es tanto cobrar por resultados, sino más bien cobrar sólo por resultados, por el riesgo de que esto suponga que no se llegue a cobrar nada por ella o sólo una cantidad manifiestamente inferior a lo que pudiera entenderse como unos honorarios mínimos razonables” ses que podría privar a éste de su independencia en el cumplimiento de su labor profesional, convirtiéndole más bien en un socio en el pleito unido por un común interés en obtener un resultado positivo. Y no puede admitirse porque dicha “comunidad de intereses” se admite plenamente en todos aquellos casos en los que hay cuota litis, aunque no sea “en sentido estricto”. Esto es, no porque exista una parte de la minuta que sea independiente del resultado deja de participar el abogado en los beneficios obtenidos en caso de que se gane el pleito y de tener ese interés común con el cliente al margen de lo que pue-

da constituir estrictamente la remuneración por su labor profesional. En segundo lugar, ello quiere decir que lo que se prohíbe, en realidad, no es tanto cobrar por resultados, sino más bien cobrar sólo por resultados, por el riesgo de que esto suponga no obtener una remuneración razonable por la labor profesional, es decir, por el riesgo de que no se llegue a cobrar nada por ella o sólo una cantidad manifiestamente inferior a lo que pudiera entenderse como unos honorarios mínimos razonables.

SORPRESA EN EL CGAE POR LA “QUIEBRA DE DOCTRINA” El Consejo recuerda que el Código Deontológico de la Abogacía Europea prohíbe el pacto de cuota litis los honorarios en función del valor del litigio encargado al abogado, siempre que dicho valor se fije de conformidad con una tarifa oficial de honorarios o es té admitida por la autoridad competente de la que depende el abogado”.

Sin embargo, este artículo no se opone al mantenimiento o introducción de acuerdos por los que los abogados reciban honorarios diferentes en función de los resultados o que sus servicios únicamente sean abonados si la acción o el asunto resultan en beneficio de la parte, siempre que estos mecanismos se encuentren suficientemente regulados y controlados para proteger al cliente y el adecuado funcionamiento de la administración de justicia.

Apenas un mes después de emitir la sentencia, el Consejo General de la Abogacía Española remitió un comunicado en el que manifiesta su sorpresa por el hecho de que el Tribunal Supremo haya quebrado totalmente su doctrina sobre el pacto de cuota litis, en un giro de 180 grados, especialmente dado que no hace muchos años resolvió en sentido contrario algunos recursos contra el vigente Estatuto de la Abogacía de 2001, señalando que la prohibición estaba correctamente regulada. Igualmente manifiesta el Consejo que el pacto cuota litis está contraindicado y que el Código Deontológico de CCBE, que agrupa a todas las abogacías de la Unión Europea, lo tiene expresamente prohibido.

Esta normativa deontológica refleja la posición común de la gran mayoría de Estados miembros de la UE en el sentido de que un acuerdo no regulado de pacto de cuota litis es contrario a la buena administración de la justicia en la medida en que fomenta la litigiosidad especulativa y que convierte al abogado en socio del cliente, momento en el cual pierde su independencia.

En este sentido, el artículo 3 del citado Código, aprobado en Oporto en mayo de 2006, señala expresamente que “el abo gado no podrá fijar sus honorarios con arreglo a un pacto de cuota litis”, y que “no se considerará pacto de cuota litis el convenio que prevea la determinación de

“Esta normativa deontológica refleja la posición común de la gran mayoría de Estados miembros de la UE en el sentido de que un acuerdo no regulado de pacto de cuota litis es contrario a la buena administración de la justicia en la medida en que fomenta la litigiosidad especulativa y que convierte al abogado en socio del cliente, momento en el cual pierde su independencia”

53

El CGAE estudiará ahora si plantea el correspondiente recurso ante los órganos competentes, nacionales o internacionales.


JURISPRUDÈNCIA

OPINIÓN

La consecuencia es que la prohibición de la cuota litis en sentido estricto supone imponer la obligación de minutar al menos unos honorarios profesionales mínimos que puedan ser considerados razonables o suficientes, con independencia de que además se pueda haber pactado una contraprestación según resultados. Lo cual resulta contrario a la supuesta libertad de fijación de honorarios proclamada por el propio Código Deontológico en el artículo 15, apartado 1, primer párrafo, cuando se establece que “la cuantía y régimen de los honorarios será libremente conve nida entre el cliente y el abogado con respeto a las normas deontológicas y sobre competencia desleal”. Esa libertad de cuantía y régimen tiene, por tanto y como consecuencia del artículo 16 del propio Código, el límite de que no puede acordarse pactar una remuneración u honorarios basada exclusivamente en los resultados del pleito. Y resulta evidente que resulta irrelevante a estos efectos que el propio Código estipule que la cuota litis en sentido estricto “no está comprendida en el concepto de honorarios profesionales”, declaración que es puramente retórica. Lo cierto es que, añade el Supremo, el acuerdo de minutar estrictamente por resultados es, sin duda y al margen de declaraciones retóricas, un pacto sobre remuneración profesional, aunque implique para el letrado el riesgo de no cobrar nada o una cantidad inferior a lo que pudiera representar su labor profesional. Pero semejante riesgo no le priva de ser, materialmente, un pacto sobre remuneración de dicha labor profesional que el Código Deontológico prohíbe en contra de la libertad que proclama y por el simple procedimiento de considerar que dicho pacto queda fuera de la noción de honorarios profesionales. En definitiva, la prohibición de la cuota litis en sentido estricto choca frontalmente con lo establecido en el artículo 1.1.a) de la Ley de Defensa de la Competencia que prohíbe la fijación directa o indirecta de precios así como la de otras condiciones comerciales o de servicio.

“Se trata de una cuestión de interpretación dudosa debido a un reciente cambio de legislación y de enfoque. Hasta hace poco ha imperado una consideración tradicional sobre la función de los servicios jurídicos como ajenos al mundo de la competencia, mientras que ahora se ha impuesto progresivamente una conceptuación de dichos servicios que presta atención prioritaria a la libre competencia” No cabe duda, señala así el TS, que la prohibición de la que se habla supone una fijación indirecta de precios mínimos que impide la libertad por parte del profesional de condicionar su remuneración a un determinado resultado positivo. Supone también y por ello mismo una limitación en cuanto a las condiciones en que se presta el servicio profesional. Por las mismas razones, añade la sentencia, se incumple lo prevenido en la Ley de Colegios Profesionales al determinar que el ejercicio de las profesiones colegiadas se ha de realizar en régimen de libre competencia y sujeto “e n cuanto a la oferta de servicios y la fija ción de su remuneración” a las previsiones de la Ley de Defensa de la Competencia (artículo 2.1, segundo párrafo) y, que los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios con trascendencia económica han de observar los límites del referido artículo 1. En relación a la aplicación del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia “Las prohibiciones del artículo 1 no se aplicarán a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que resul ten de la aplicación de una Ley o de las disposiciones reglamentarias que se dic ten en aplicación de una Ley.”, el Supremo considera que no puede equipararse esta cláusula de excepción con la necesaria habilitación legal para actuar que necesitan las Administraciones públicas o las entidades de cualquier tipo que se encuentren sujetas al derecho administrativo en todo o en parte de su actividad. Semejante interpretación supondría sin más una exclusión genérica de su sometimiento a la Ley de Defensa de la Competencia que choca con el carácter general de su regulación y que privaría de sentido a la propia previsión excepcional

54

del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia.

Sobre el requisito de culpabilidad En relación a la sanción impuesta por el Tribunal de Defensa de la Competencia al CGAE, el Supremo admite la ausencia de culpabilidad argumentada por el CGAE. En este sentido, y tras recordar que el principio de culpabilidad es, efectivamente, un requisito imprescindible del derecho sancionador, expresamente exigido en lo que respecta a la potestad administrativa sancionadora, el TS reconoce que en determinadas ocasiones una situación de confusión respecto a si una actuación es o no contraria a derecho puede ocasionar la ausencia del elemento subjetivo de la culpabilidad que exima de la sanción al sujeto. “Es preciso reconocer – señala en este sentido el fallo judicial- que hay elementos que llevan a la conclusión de que en el momento en que el Consejo General de la Abogacía aprobó el Código Deontológico y pese a la naturaleza jurídica especializada de la institución, ésta bien pudo ser llevada a la equivocada idea de que la prohibición de la cuota litis en sentido estricto no resultaba contraria a derecho”. Entre tales elementos, el Supremo menciona la tradición de exclusión de la cuota litis, común en nuestro entorno jurídico, así como la circunstancia de que la consideración negativa de la prohibición viene asociada al reciente reforzamiento del derecho de la competencia, que sólo desde hace relativamente poco comenzó a afectar de lleno a los servicios prestados por las profesiones colegiadas. Y añade que “aunque es verdad que dicha aplicación de la libre competencia a


JURISPRUDÈNCIA

este ámbito se encuentra expresamente recogida ya en la reiteradamente mencionada reforma de la Ley de Colegios Profesionales operada en 1997, también es verdad que hasta el año 2000 la jurisprudencia de esta Sala -aunque ciertamente versase sobre una situación normativa anterior- había sido tradicionalmente favorable a la prohibición”. A lo anterior, el Supremo suma las siguientes consideraciones. La admisibilidad condicionada de dicha prohibición en derecho comunitario, pese a su carácter intrínsecamente contrario a la competencia y a la libertad de establecimiento; las discrepancias en el enfoque de esta cuestión que se evidencian con la existencia de un voto particular frente a la re-

solución sancionadora de la que trae causa el recurso y la propia estimación de éste en la Sentencia de instancia; así como, muy especialmente, los recientes precedentes de esta Sala en 2003 sobre un bloque normativo análogo al actual. Todo ello muestra que se trata de una cuestión de interpretación dudosa debido a un reciente cambio de legislación y de enfoque. Así, hasta muy recientemente ha imperado una consideración tradicional sobre la función de los servicios jurídicos como ajenos al mundo de la competencia y expresión de una función profesional independiente de cualquier otra perspectiva que no fuese la prestación de un servicio a los ciudadanos y la colaboración con una buena administración de justicia. Mientras que ahora se ha

impuesto progresivamente una conceptuación de dichos servicios que, sin merma de la citada consideración institucional, presta atención prioritaria a la libre competencia como medio de mejorar la prestación de los mismos y de hacerlos más asequibles económicamente para los ciudadanos en una sociedad cada vez más litigiosa. La dificultad de percibir dicho cambio explica en parte el mantenimiento de posiciones incompatibles con la actual regulación de la materia en nuestro derecho interno. Por todos estos motivos, el Supremo anula en su sentencia la sanción impuesta al CGAE aunque estima el recurso de casación y casa y anula la sentencia recurrida.

EL DESPLAZAMIENTO Y LA ESPERA DEL ABOGADO CUENTAN COMO JORNADA (Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 16 de diciembre de 2008) En su sentencia el Supremo analiza el recurso administrativo de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores de la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto 1331/2006 de 17 de noviembre, que regula la relación laboral de carácter especial de los Abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales y colectivos, del que se solicita la nulidad total o, en su caso, nulidad parcial de sus artículos 4.3, 14.1 tercer párrafo, y 23.2 y 3. La parte recurrente interesa, con carácter previo al dictado de la sentencia, que sea planteada cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la Disposición Adicional Primera de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad. Una disposición en la que figura, precisamente, la previsión de la relación laboral de carácter especial de los abogados que, según los recurrentes, no se ajusta al objeto, formal y material de la norma que incluye tal previsión. De

hecho, señala la asociación, la exposición de motivos de la Ley 22/2005 no hace referencia alguna a la Disposición Adicional Primera de la misma, disposición que, además, señalan, “se limita a establecer la consideración como relación laboral especial del abogado asalariado dependiente de un despacho de abogados, sin mención alguna a su motivación o justificación”. El Supremo, sin embargo, no accede al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad instado por la parte actora ya que, asegura, entre otras cuestiones, que el Estatuto de los Trabajadores dispone que tendrá la consideración de relación laboral especial “cualquier otro trabajo que sea declarado como tal por una ley”, de forma que el único requisito exigible para que se pueda crear una nueva relación laboral especial es que se establezca por Ley, lo que ocurre en este caso. Y también porque la Ley 22/2005, al reconocer como relación laboral de carácter especial a la existente entre los Abogados que trabajan por cuenta ajena en despachos individuales o

55

colectivos de Abogados no ha hecho otra cosa que recoger la realidad existente en la práctica. El Constitucional reconoce que ciertamentela regulación se hace en una Ley ajena a esta cuestión y no encuentra referencia ni justificación en la exposición de motivos, aunque añade que este hecho podría valorarse como un defecto de técnica legislativa que “obviamente no puede alcanzar a la inconstitucionalidad de la Ley”. Como segunda petición solicita la parte actora la nulidad total del Real Decreto 1331/2006, por los argumentos expuestos en relación con la cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 22/2005 y agregando, que tal RD pretende justificar el establecimiento de la relación laboral especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, de modo que lo que no hace la ley lo pretende el reglamento. Algo que, según los recurrentes, debería conducir a la declaración de nulidad de la norma reglamentaria, por no resultar ésta la habilitada para contener este presupuesto que funda un trato jurídico desigual.


JURISPRUDÈNCIA

OPINIÓN

Además, se añade en el recurso, las referidas peculiaridades o especialidades no cabe predicarlas con carácter limitado a la prestación de los servicios de abogado en el marco de una relación laboral con un despacho de abogados, sino que son propias de la actividad profesional de los servicios de abogacía por cuenta de cualquier empleador. Por contra, el Tribunal Supremo considera que procede rechazar la petición de nulidad, porque ya se ha visto la adecuada justificación de la norma a pesar de que ciertamente aparezca como Disposición Adicional de una norma totalmente ajena y porque la relación del abogado que trabaja como empleado en un despacho de abogados que es el empleador, tiene además una relación jurídica profesional con el cliente basada en la mutua y recíproca confianza a la que se debe con absoluta diligencia y lealtad

Horarios de trabajo El Supremo sí acoge, en cambio, la petición de nulidad del artículo 14 número 1 párrafo tercero del Real Decreto 1331/2006, que la parte actora justifica en la vulneración del artículo 40.2 de la Constitución Española y del contenido de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo, en cuanto define el tiempo de trabajo: 1) Todo periodo du rante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empre sario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales. 2) Periodo de descanso: todo período que no sea tiempo de trabajo. En este sentido, el Supremo señala que si bien es cierto que el art. 14 .1 (en su párrafos primero y segundo) está en plena conformidad con lo dispuesto en el

“Al margen de que en ningún caso el tiempo de trabajo pueda dejarse de computar para determinar la jornada máxima de trabajo, no hay que olvidar que las normas en materia de jornada de trabajo lo que han de hacer es c l a r i ficar y dar las pautas exigidas y no introducir confusiones o dudas y esperar que las mismas sean resueltas por los convenios colectivos” de acuerdo con las normas corporativas mas atrás señaladas que la hacen diferenciar con supuestos que la parte actora califica como similares, pues aquí por todo lo expuesto la relación es una relación triangular que la diferencia y distingue de otras similares. En cuanto a la nulidad del nº 3 del artículo 4 del RD, solicitada por los recurrentes por estimar que la inclusión de la regulación especial para los despachos multiprofesionales incurren en un claro supuesto de regulación ultra vires por cuanto la Ley 22/2005 limita la condición de empleador en esta relación laboral especial la de despacho de Abogados, individual o colectivo, el Supremo aduce que no debe olvidarse que el despacho multiprofesional no es más que un despacho colectivo al que, además, le son exigidos los mismos requisitos que al despacho colectivo.

articulo 2.1 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento y del Consejo de 4 de noviembre de 2003, la previsión de la norma en su párrafo tercero cuando dispone “que no se computará a efectos de dura ción máxima de la jornada de trabajo, sin perjuicio de la compensación econó mica, el tiempo que empleen los aboga dos en los desplazamientos o esperas, salvo que durante los mismos realicen actividades propias de la profesión”, ya no solo no aparece conforme con los términos de la Directiva Comunitaria citada, sino que introduce una confusión y hasta una alteración de lo dispuesto en el anterior párrafo segundo, que en parte lo deja sin efecto o cuando menos hace difícil el determinar la compatibilidad entre uno y otro párrafo, segundo y tercero. Y es que, añade el TS, al margen de que en ningún caso el tiempo de trabajo (de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-

56

lo 40 de la Constitución Española) se pueda dejar de computar a los efectos de determinar la jornada máxima de trabajo, no hay que olvidar que las normas en materia de jornada de trabajo lo que han de hacer es clarificar y dar las pautas exigidas y no introducir confusiones o dudas y esperar que las mismas sean resueltas por los convenios colectivos y siendo así que se advierte dificultad en compatibilizar lo dispuesto en el párrafo segundo con lo dispuesto en el tercero, y dado que el segundo está en plena conformidad con las exigencias de la Directiva Comunitaria, “es procedente declarar la nulidad del párrafo tercero”. Por último, y frente a la pretensión de la parte actora de que se anulen los artículos en los que la norma impugnada incluye dos nuevos supuestos de extinción de la relación laboral que realmente supone el establecimiento de dos causas de desistimiento del contrato de trabajo a voluntad del empleador, un supuesto de regulación “ultra vires”, el Supremo asegura que si lo que parece cuestionarse es que esas causas extintivas no son propiamente causas objetivas de extinción del contrato, lo que sí hace es, en realidad, una interpretación amplia del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, puesto que bajo el concepto de ineptitud cabe incluir las dos causas mencionadas. Y es que, según el Supremo, tanto la falta de nivel profesional adecuado, como el hecho de que el empleador estime que el abogado ha infringido de forma grave la confianza y ello tenga su origen en la actuación profesional del abogado o en su relación con los clientes, están relacionadas con las exigencias propias de la profesión de abogado y con el principio de confianza que en ella está implícito. Todo ello, añade, sin olvidar que tales causas de extinción están sometidas a los mismos trámites y exigencias que para las causas de extinción objetivas establece el artículo 52. Es más, asegura el Tribunal, la norma obliga al empleador a explicitar “con suficiente detalle” las actuaciones profesionales o las relaciones con los clientes en que basen la pérdida de la confianza o el inadecuado nivel profesional”.


AMB LA VÈNIA

Escapa de la cárcel enviándose por correo Ni motines, ni secuestros, ni sábanas desplegadas por la ventana de la cárcel. Las formas de escaparse de la prisión son ahora más creativas. Si no, que se lo pregunten a Hans Lang, un recluso de 42 años que cumplía condena por narcotráfico en la ciudad alemana de Düsseldorf. El preso decidió meterse en un paquete, habitualmente destinados a enviar la ropa sucia en grandes cantidades, y salió hacia la libertad en correo privado FedEx. Su ausencia de la prisión fue detectada cuando el conductor del camión que transportaba las cajas y los paquetes reparó en que la puerta estaba abierta y había sido forzada desde su interior.

57


OPINIÓN Psicología y derecho: Jornadas sobre la pericial psicológico-forense

AGENDA

Informar sobre algunos de los desarrollos más novedosos y relevantes en psicología forense y estrechar la distancia entre las necesidades legales y las respuestas que puede ofrecer la psicología son algunos de los objetivos principales de las jornadas sobre los avances en la pericial psicológico forense que, organizadas por la Universitat de les Illes Balears, tendrán lugar en Palma los días 11 y 13 de marzo. Las personas interesadas en obtener más información y/o inscribirse pueden consult ar la p ág in a web de l as j ornadas ht tp :/ / dps .uib. es/ jornada/IVJornadasPsyDer/.

II Concurso de Fotografía del ICAIB

El ICAIB ha convocado el segundo concurso de Fotografía, al que puede presentarse cualquier persona mayor de edad. Los aspirantes deberán presentar como máximo el 16 de febrero, en la sede palmesana del ICAIB (Rambla dels Ducs de Palma, 10), un mínimo de 5 fotografías y un máximo de 15, relacionadas con los derechos humanos. Los interesados en consultar las bases del concurso pueden hacerlo en la página de inicio del portal www.icaib.org.

I Congreso Nacional de Violencia de Género y Salud

Premio Jurídico Internacional ISDE-FIA

La Xunta de Galicia ha organizado para los días 11, 12 y 13 de febrero el I Congreso Nacional de Violencia de Género y Salud que se celebrará en Santiago de Compostela y que contará con la participación de destacados especialistas de primer nivel en diferentes materias relacionadas con el asunto que centra el Congreso. Dirigido a los profesionales de los distintos ámbitos relacionados con la prevención, atención y asistencia a mujeres en situación de violencia de género, la inscripción es gratuita. Los interesados en obtener más información o inscribirse pueden dirigirse a la página web www.sergas.es/violenciag2009 o a la dirección de correo electrónico maria.isabel.grana.garrido@serga.es.

La Federación Interamericana de Abogados y el Instituto Superior de Derecho y Economía han convocado la primera edición del Premio Jurídico Internacional para distinguir la investigación y el estudio del derecho en tres categorías: Derecho internacional público o privado, Derecho deportivo y Ética de la Abogacía. Los ganadores obtendrán una beca por valor de 7.500 ? para cursar cualquier de los programas máster del ISDE. Los trabajos deberán tener una extensión mínima de 20 páginas y máxima de 125 y se han de presentar antes del 12 de marzo de 2009.

nez Ribot. Tel.: 652 074 081. Correo electrónico: pepa.ribot@yahoo.es. • Licenciado en Derecho, con nivel alto de inglés. Referencia: Alfonso de Oleza. Tel.: 661 069.783. Correo electrónico: adeoleza@hotmail.com. • Auxiliar administrativa, con conocimientos de inglés y alemán y disponibilidad horaria. Interesados preguntar por Diana Gosálvez en el teléfono 971 739 890 y 645 831 796. • Disponibilidad para cualquier tipo de trabajo. Bacguller tecnológico. En la actualidad alumno de la Escuela de Turismo de la UIB. Catalán e inglés. Preguntar por Adrià Fernández Castell en los tels. 971 47 86 99 y 615 029 117.

BÚZÓN OFERTAS • Bufete de abogados ofrece plaza en régimen de pasantía. Posibilidad de convalidar Pràcticum. Se precisa licenciado en Derecho o estudiante de 4º o 5º curso, dinámico y con ganas de aprender. Imprescindible conocimientos de ofimática (windows). Las personas interesadas pueden llamar en día laborable de 9.30 a 13 horas al teléfono 971 715 883. • Importante grupo empresarial busca candidatos para realizar colaboraciones jurídicas externas. Se precisa abogado con despacho propio, interés por el análisis jurídico, buena redacción y espíritu de síntesis. Lugar de trabajo: desde su propio despacho. Las personas interesadas pueden enviar su currículo a la siguiente dirección: bolsadetrabajo@isdemasters.com, indicando la referencia: Colaborador /Analista.

DESPACHOS • Se vende despacho frente a Clínica Rotger, en finca de reciente construcción. Espacio de 40 m2. Posibilidad de entregarlo amueblado. Párquing disponible. Precio a convenir. Tel.: 645 20 10 64. • Se alquila oficina en Avenidas, frente a El Corte Inglés, de 144 m2, semiamueblada, con cinco dependencias, sala de espera y terraza cubierta. Posibilidad de centralita. Precio: 850 euros negociables. Posibilidad de remitir fotos de la oficina por correo electrónico. Las personas interesadas pueden preguntar por Miguel Ángel en el 656 405 583. • Alquiler de despacho en Palma. C/ Nuredduna 4,2 (detrás de Banca March, sobre Clinic Balear). Espacio de 150 metros cuadrados. Precio: 1.000 euros más IVA (comunidad incluida). Las personas interesadas pueden preguntar por Pau Tomás en el 607 162 759. • Se alquila despacho de 100 m 2, con gran recepción, tres dependencias, dos aseos. C/ Ruiz de Alda 9-1 (Junto al Paseo Mallorca). Teléfono: 627 485 219.

DEMANDAS • Licenciada en Derecho por la UIB, y en la actualidad cursando estudios de Empresariales, se ofrece para trabajar en despacho de abogados. Con conocimientos de inglés e Internet a nivel de usuario; flexibilidad horaria y disposición a la movilidad geográfica. Los interesados pueden ponerse en contacto con Débora Massanet, en el teléfono 690 149 677 o a través del correo electrónico deboramll@hotmail.com. • Estudiante de 3º de Derecho, con experiencia en el campo de la administración, busca empleo para trabajar en bufete de abogados o asesoría jurídica por las mañanas. Teléfonos: 971 463 177 y 607 926 041. Preguntar por Tomeu. • Abogada colegiada en Alicante, especializada en Derecho urbanístico, administrativo y civil, con amplia experiencia profesional y nivel alto de inglés. Referencia: Pepa Jimé-

58


Misser 80