Briefing projecte ClimaDat_català

Page 1

PROJECTE CLIMADAT – BRIEFING La Fundació “la Caixa” i la Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) van establir un acord, a data 9 de novembre de 2010, amb la finalitat de crear una xarxa de vuit estacions d’observació i recerca del clima (sites) en sistemes naturals crítics o especialment sensibles, bé pel seu emplaçament, característiques fisiogràfiques o per la singularitat dels seus ecosistemes, i convertir-la en un sistema d’observació directa del canvi climàtic i del seu impacte a escala regional, de referència a nivell internacional. Dintre del territori espanyol, la xarxa proporcionarà les dades rellevants, de lliure accés, per a la comprensió de la interrelació entre el sistema climàtic i els processos biosfèrics, mitjançant la seva inserció Near Real Time en bases de dades científiques internacionals. En torn a les dades obtingudes, es desenvoluparan activitats i sistemes de distribució de la informació per a una divulgació comprensiva i socialment activa en relació al canvio climàtic i el seu impacte. Les estacions de mostreig o sites es situaran en set comunitats autònomes: Catalunya, País Basc, Galícia, Castella i Lleó, Andalusia i Canàries. Per al desenvolupament del projecte ClimaDat, la Fundació “la Caixa” i l’IC3 han signat convenis específics de col·laboració amb els representants dels diferents governs autonòmics que regeixen les condicions de participació al projecte dels diferents actors a cada comunitat. El projecte potenciarà, així mateix, la col·laboració amb els organismes gestors dels espais naturals de cada comunitat autònoma, així com amb els investigadors locals.

Característiques úniques de la xarxa d’estacions de recerca o sites La xarxa ClimaDat d’estacions de recerca està dirigida a l’obtenció d’una imatge climàtica conjunta del territori espanyol a escala regional, de l’ordre de 102 a 103 km, mitjançant la mesura i l’estudi integrat de processos actius climàticament, així com a contribuir de manera precisa a l’estima del balanç global de gasos d’efecte hivernacle i a la seva validació, seguint els estàndards científics internacionals en investigació atmosfèrica. El projecte es consolida com una iniciativa pionera de referència a nivell internacional donat que no existeix actualment una xarxa similar dedicada a l’estudi de la interrelació a diferents escales entre el clima i els seus impactes, arribant-se en algun cas fins a les respostes a nivell local. Així mateix, l’enclau on es desenvolupa el projecte, la Península Ibèrica i les illes adjacents, es d’importància extrema, al ser la regió mediterrània una zona crítica climàtica planetària, on l’impacte del canvi climàtic serà major segons totes les prediccions. Per tant, aquesta regió conforma un sensor ideal per a avaluar aquests canvis. El seguiment del canvi climàtic i els seus impactes és clau per a anticipar i desenvolupar polítiques efectives d’adaptació a nivell regional, així com per a contribuir a millorar les estratègies de mitigació.

Objetius científics El projecte ClimaDat es caracteritza per enfocar l’estudi integral del canvi climàtic i els seus efectes mitjançant l’estudi global de processos, és a dir, de les interrelacions existents entre l’atmosfera, la hidrosfera, la criosfera, l’antroposfera i la biosfera terrestre. En aquest sentit, als espais naturals escollits es mesuraran processos que integren canvis, subjectes a una alta variabilitat espacio-temporal pel fet de situar-se en zones climàtiques frontera, o que actuen sobre sistemes sensibles o singulars.

Pág. 1 de 7


Els centres d’observació es construeixen a mode de plataforma per a estudiar processos que engloben des de la dinàmica global a les respostes locals i des del canvi climàtic a gran escala a la resposta dels ecosistemes a la regió mediterrània. Per a això, s’han escollit ubicacions per als centres de mostreig interconnectades i lligades al sistema climàtic, al llarg de tota la Península Ibèrica, les illes Canàries i les illes Balears. Els llocs escollits i la seva interconnexió a mode de xarxa permetran: 

Estudiar regions amb una alta probabilitat d’afectació severa per canvis en el clima i en els processos biosfèrics, convertint-les en sensors ideals per a l’estudi del canvi climàtic Obtenir dades climàtiques i biogeoquímiques en continu d’alta precisió, en temps quasi-real, en sistemes naturals específics, incloent sistemes càrstics, deltes, illes i àrees d’alta muntanya: o Amb diferents influències climàtiques. o Amb un enfocament dirigit a l’estudi de tasses, transport, balanços radiatius oceà-biosfera-atmosfera, gasos d’efecte hivernacle, estructura atmosfèrica i respostes ecosistèmiques. o Englobant des de l’escala global a l’escala local. o Permetent el calibratge satel·lital i la inicialització de models regionals. Crear campanyes especifiques per a estudiar elements concrets de rellevància científica.

Per a això, s’instal·larà instrumentació científica d’última generació als centres de mostreig en xarxa ClimaDat, que enviarà en temps quasi real les dades obtingudes per a les diferents variables monitoritzades al centre de control, incloent:    

  

Equips de monitorització en continu d’alta precisió de gasos d’efecte hivernacle (CO2, CH4, N2O, relació O2/N2). Equips de mesura de variables meteorològiques (temperatura ambient, velocitat i direcció del vent, pluviometria). Equips de mesura de paràmetres radiatius de diferent longitud d’onda. Mesura d’alta precisió de la humitat del sòl i de la columna d’aire, extremadament necessària també per a validació satel·lital sobre el Mediterrani Occidental i la zona subtropical. Càmeres multiespectrals per a l’estudi de diferents paràmetres. Equips de mesura de l’estructura atmosfèrica i la seva composició. Equips de mesura d’isòtops i de gasos traça.

En paral·lel, es realitzaran campanyes regulars de mostreig aerotransportades sobre els sites, amb avionetes instrumentalitzades de baixa cota, per a complementar el rang i tipologia de les variables i els processos a caracteritzar, a la columna d’aire. Totes les mesures seran validades mitjançant un exigent procés de calibratge continu durant tot el projecte, i que es centralitzarà en els laboratoris de l’Institut Català de Ciències del Clima, a Barcelona. Aquest procés d’intercalibratge es portarà a terme seguint els estàndards internacionals del màxim nivell i d’acord amb els requisits e institucions de referència (la NOAA i el CMDL americans, així com varis centres punters europeus).

Pág. 2 de 7


Accions educatives, divulgatives i de comunicació Les accions educatives i de divulgació que es generaran en torn a les dades obtingudes a la xarxa ClimaDat de sites comprenen un sistema de recepció, processament i distribució de dades que permeti un accés lliure tant a la comunitat científica internacional com al públic general en temps quasi-real. En paral·lel, es crearan continguts educatius dirigits a promoure una divulgació socialment activa amb la finalitat de conscienciar a la societat sobre el canvi climàtic i els seus impactes. En concret, es preveu: 

  

Elaboració i instal·lació d’un punt d’informació del site amb panells informatius i un petit centre de visualització de dades i de la seva evolució als sites, linkat a la web i al vídeo explicatiu del projecte. Disseny, construcció i manteniment d’àmbits expositius en CosmoCaixa Barcelona i CosmoCaixa Madrid (una única exposició itinerant). L’inauguració de l’exposició està prevista per a Setembre de 2014. Creació de tallers educatius (per a la tercera edat i per a joves). Disseny i gestió de la distribució de dades tant als CosmoCaixa com a la web del projecte (climadat.es). Creació i manteniment d’un canal online de divulgació i comunicació en torn a la xarxa ClimaDat que utilitzi la web 2.0. (blog.climadat.es)

Ubicació dels sites en xarxa ClimaDat Els sites en xarxa ClimaDat es creen amb vocació de permanència al territori, donat que les mesures climàtiques han de realitzar-se a llarg termini per a avaluar els canvis i l’evolució dels sistemes. Tant els propis sites com les dades obtingudes seran obertes a tota la comunitat científica internacional en unes instal·lacions dinàmiques que evolucionaran en instrumentació segons nous reptes científics, permetent l’experimentació in-situ i la renovació progressiva de l’equipament singular, d’acord a noves necessitats i nous reptes. Per a la instal·lació de la xarxa d’estacions d’investigació s’han escollit sistemes naturals, ja que aquests proporcionen una línia base absolutament imprescindible per a l’avaluació del canvi climàtic i dels seus impactes i lliure d’altres factors o processos que poden emmascarar la seva evolució. Els espais prevists, escollits per les seves característiques, influències climàtiques específiques i ubicació, són:

Parc natural del Delta de l’Ebre (Tarragona): Amb un clima típic mediterrani, una extensió de 320 km2 i una gran influència antròpica deguda als seus grans camps d’arròs, s’ha escollit el Delta de l’Ebre per a l’estudi de l’intercanvi de gasos d’efecte hivernacle (font o embornal) en els seus sistemes agroecològics d’arrossars i llacunes. Altre aspecte que el fa especial es la distribució del patró de pluges i vents en relació a la geografia costera, que pot veure’s influït en diversa forma en funció del grau d’inundació dels arrossars, el que a la vegada afecta a l’emissió de gasos. L’Ecomuseu de Deltebre acull el punt d’informació del site, mentre que l’instrumental científic se situa a l’Estació Biològica del Canal Vell. El Delta de l’Ebre és el site escollit per a iniciar la fase de construcció i instal·lació i s’ha inaugurat el passat 25 de maig de 2012. S’ha Pág. 3 de 7


fet servir com a site pilot per a testejar i calibrar els equips de mesura de gasos d’efecte hivernacle i altres paràmetres, molts d’ells en fase de desenvolupament tecnològic, que s’estan instal·lant paulatinament a la resta de sites.

El Hierro: Declarada reserva mundial de la biosfera per l’UNESCO l’any 2000, i apunt de formar part d ela xarxa de Geoparcs, l’illa de El Hierro és la més petita de les illes Canàries amb 278km2, i la més occidental. Allunyada del turisme convencional, presenta una gran conservació dels seus ecosistemes. Dintre del projecte ClimaDat, s’estudiarà la sensibilitat de l’estructura atmosfèrica de desenvolupament vertical al canvi dels patrons de vent i d’humitat, així com les influències subtropical i africana. S’ha escollit la zona de Malpaso al parc rural de Frontera (punt més elevat de l’illa, amb 1.500m) com a base per a la instal·lació de l’instrumental científic. El punt d’informació inicialment itinerarà al llarg de diferents ubicacions per tota l’illa amb l’objectiu d’implicar a la població local, per a situar-se finalment en la futura Sala de Congressos i Auditori de la Peña. El site de El Hierro va ser inaugurat el 23 de Gener de 2013 al Mirador de la Peña, lloc on es troba actualment el punt d’informació del site.

Parc natural de Valderejo (Àlaba): A cavall entre el clima atlàntic i el mediterrani, el parc natural de Valderejo és una petita vall de 3.500ha situada a l’extrem més occidental d’Àlaba. Tot i que la vall en sí es troba aïllada del transport principal de les masses d’aire, les alçades que la circumden mostren la influència regional del clima i permeten la monitorització dels principals gasos d’efecte hivernacle a escala regional. A aquesta vall s’estudiarà la influència dels gasos d’efecte hivernacle sobre l’espectre de radiació, l’estructura atmosfèrica vertical i l’evolució dels patrons de convecció en alçada. El punt d’informació associat a aquest estació d’observació s’ha instal·lat al Parketxe de Lalastra, situat als fons de la vall on s’han instal·lat els equipaments de mesura, en el punt més elevat, en una torre de comunicacions. La inauguració d’aquest site va tenir lloc el passat 6 de març de 2013.

Parc regional de Sierra de Gredos (Àvila): Situat a l’extrem sud de la província d’Àvila amb una extensió de 86.226ha, el parc regional de Sierra de Gredos presenta un predomini climàtic continental. Dins del projecte ClimaDat, aquesta estació d’observació serà representativa de l’alta muntanya, amb alçades de fins 2.592m (Pic Almanzor). Permetrà estudiar com un sistema d’alta muntanya al centre de la Península, obert a nombroses influències climàtiques, actua com a director del clima. L’alta variabilitat pluviomètrica existent entre l’eix oest est i nord-sud és un dels principals factors a estudiar en l’estació d’observació. Mentre que Guisando, a la cara sud, rep un dels valors de precipitació més elevats de la península, a la cara nord la precipitació es produeix principalment en forma de neu. El gruix de la part instrumental del site de Gredos es situarà a la casa del parc “Pinos Cimeros”, a Hoyos del Espino, així com el punt d’informació, tot i que certs equipaments que complementaran les mesures s’instal·laran a les cases del parc de Guisando i de la Vall d’Iruelas, a l’est de la Serra. La inauguració d’aquest site va tenir lloc el passat 22 de març de 2013.

Pág. 4 de 7


Parc natural de Baixa Limia-Serra do Xurés i parc natural de O Invernadeiro (Ourense): Les principals aportacions de l’estació combinada ourensana a la xarxa de sites ClimaDat són l’observació de la contribució natural i antròpica d’ambdós parcs als gasos d’efecte hivernacle, en quant a la dinàmica de fonts i embornals de la regió, i la seva relació amb el cicle biogeoquímic del nitrogen. Amb conques hidrogràfiques molt sensibles a l’ús antròpic, i tot i que presenten característiques similars de precipitació, el grau d’humitat efectiva és molt diferent en ambdós parcs, fet que es reflexa a la pròpia vegetació. A més, el relleu dels parcs, amb serralades i valls, provoca situacions d’inversió tèrmica que afavoreixen l’aparició de núvols interiors persistents. Acoblats a una dinàmica local condicionada per l’orografia, es produeixen processos d’escala regional lligats a la dinàmica de l’Atlàntic tropical nord i de major escala, modulats per la variabilitat interanual i decadal de l’Atlàntic Nord i la NAO. El punt d’informació del site gallec se situarà a la Casa del Parc de Lobios, a Xurés, i a les Cases da Ribeira Pequena a O Invernadeiro. L’inauguració del parc de Xurés està prevista pel pròxim 21 de maig de 2013, mentre que els equips que se situaran a O Invernadeiro s’instal·laran en Fase II a partir de setembre de 2013.

Parc natural de Sierra de Grazalema (Cadis): Amb una extensió de 51.695ha, a cavall entre les províncies de Cadis i Màlaga, aquest parc natural es troba a la zona més occidental de la serralada Bètica. En ell s’estudiaran les fonts de variabilitat hídrica en la jerarquia hidrogràfica del Guadalquivir, així com les influències de la precipitació i regulació en serralades veïnes. En quant als gasos d’efecte hivernacle, s’avaluarà el mosaic horitzontal al cicle del carboni lligat a radiació i pluviometria. El gruix de l’instrumental científic s’instal·larà a Villaluenga del Rosario, mentre que el punt d’informació es situarà al centre de recepció de visitants de El Bosque. La inauguració del site està prevista pel 24 de maig de 2013.

Parc Natural de l’Estrecho (Cadis): Declarat P.N. al 2003, és el parc natural més jove D’Andalusia. Situat a l’extrem sud de la província de Cadis i emmarcat als termes municipals de Tarifa i Algeciras, posseeix una extensió aproximada de 19.126 ha, de les quals 9.800 són terrestres i 9.326 marines. La seva peculiar ubicació, entre dos continents (Europa i Àfrica) i dos masses d’aigua tant dispars com són el Mar Mediterrani i l’Oceà Atlàntic, converteix a aquesta franja litoral en un espai únic en el què trobar gran biodiversitat, relleus i esplanades litorals, costes i fons marins, albergant ecosistemes que mantenen entre sí una estreta relació i dependència mútua. Aquesta ubicació tan especial ha permès la creació de la Reserva Intercontinental de l’Estrecho, agermanada amb altres espais protegits situats al Marroc. ClimaDat estudiarà el règim de vents i el gradient radiatiu al llarg de l’Estrecho, a més de la concentració de gasos d’efecte hivernacle. La ubicació escollida, tant per albergar l’instrumental científic com el punt d’informació, és el centre de recepció de visitants del Parc Natural. La inauguració del site està prevista per a principis de juny de 2013.

Parc natural de Sierras de Cazorla, Segura i las Villas (Jaén): Amb un clima mediterrani continental i 241.300 ha, és l’espai protegit més extens d’Espanya. Compren una sèrie d’alineacions muntanyoses calises, amb una orientació atípica NE-SO, on neixen rius tan importants com el Guadalquivir, el Segura, el Guadiana Menor o el Guadalimar. Pág. 5 de 7


S’ha escollit la casa de les Acebeas, a la part nord de la Sierra de Segura, per a instal·lar tant l’instrumental científic com el punt d’informació d’aquest site representatiu d’Andalusia Oriental. En ell s’estudiarà la influència en l’estructura atmosfèrica de la zona suboccidental mediterrània, a més dels patrons de convecció i la intensitat energètica en alçada. La inauguració de l’últim dels vuit sites que conformen el projecte es preveu per a principis de juliol de 2013.

Cronograma del projecte ClimaDat El projecte s’inicia amb una empenta de cinc anys de durada i té una dotació total que ronda els 6 milions d’euros finançats en la seva totalitat per la Fundació “La Caixa”. La instal·lació de la instrumentació científica als diferents sites està planificada en diferents fases i de manera gradual, i inclou l’acondicionament seqüencial dels espais i la instal·lació progressiva d’equips. Es preveu desenvolupar la Fase I de construcció i instal·lació dels vuit centres de mostreig entre maig de 2011 i juny de 2013. Aquesta fase compren la instal·lació de l’instrumental comú de mesura de gasos d’efecte hivernacle i l’instrumental meteorològic de tots els sites que conformen el projecte. La instrumentació de Fase II, és a dir, l’instrumental específic de

Pág. 6 de 7


cada espai escollit en funció de les característiques especials de cada parc, s’instal·larà a partir de setembre de 2013. A continuació es presenta el cronograma de fases del projecte.

PLANIFICACIÓ D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CLIMADAT

2011

2012

2013

2014

FASE I: Elaboració del projecte executiu FASE II: Construcció de la xarxa de sites ClimaDat 8 sites Construcció punts d’informació als sites FASE III: Construcció de les exposicions als CosmoCaixes Conceptualització de l’exposició Construcció de l’exposició Inauguració de l’exposició FASE IV: Manteniment i intercalibratge de la xarxa ClimaDat

Pág. 7 de 7

2015