__MAIN_TEXT__

Page 1

ClimaDat Un projecte orientat a l'estudi dels mecanismes d’interacció entre diferents  components del sistema climàtic R. Curcoll, A. Àgueda, O. Batet, M. Ealo, C. Grossi, M. Nofuentes,  P. Occhipinti, L. Sánchez‐García, R. Arias, J‐A. Morguí, X. Rodó Institut Català de Ciències del Clima  y C/ Doctor Trueta, 203  y 08005 Barcelona

OBJECTIUS PRINCIPALS

LA XARXA

MESURES

1.

Crear una  xarxa  de  8  estacions  d’observació del  clima  en sistemes:

• Concentracions i  fluxos  de  gasos  d’efecte  hivernacle (CO2, CH4, N2O, CO, H2O, SF6)

Naturals i remots

Crítics o  especialment  sensibles  als  canvis  (ja  sigui  pel  seu  emplaçament,  per  les  seves  característiques  fisiogràfiques  o  per  la  singularitat  dels  seus  ecosistemes) 

• Composició isotòpica del vapor d’aigua i del CO2 i  del CH4.

2.

• Mesures en  xarxes  d’alta  densitat  de  variables  atmosfèriques  i  del  sòl  (T  sòl,  %RH  sòl,  T  ambient,  %RH ambient, P ambient)

Proporcionar dades  rellevants  i  d’accés  lliure  sobre  els  paràmetres estudiats en els diferents sistemes naturals

3.

Crear campanyes específiques per a abordar preguntes  científiques rellevants

4.

Desenvolupar accions  de  comunicació i  educació per  a  conscienciar  a  la  població dels  possibles  efectes  del  canvi climàtic

Radiació incident i albedo

Estructura atmosfèrica (Lidar, Radar)

• Concentració de Radó (Rn222)    per  a  models  de  transport de gasos • Meteorologia  bàsica  d’alta  precisió (T,  %RH,  velocitat i direcció vent ‐3D,2D‐, precipitació )

DESCRIPCIÓ DE LES UBICACIONS ESCOLLIDES PER A LES ESTACIONS P. Natural de Valderejo

P. Natural de Sierra de Grazalema

Superfície del parc: 3503 ha Clima a cavall entre l’atlàntic i el mediterrani; sòl calcari Carac. singular : Petita vall aïllada

Superfície del parc: 53411 ha Clima atlàntic; sòl argilós i calcari Carac. singular: S’hi troba la regió més plujosa de la Península, els vents carregats d’humitat procedents de  l’Atlàntic provoquen la condensació de núvols que donen pluges durant tot l’any. S’hi troba l’Abies pinsapo  (o avet espanyol).

P. Natural de Baixa Limia‐Serra do Xurés P. Natural de O Invernadeiro Superfície del parc: 20902 ha (Xurés) i 5722 ha (O Invernadeiro) Clima atlàntic; sòl granític (Xurés) i sòl de pissarres, quarsites, esquists (O Invernadeiro) Carac. singular. Els dos parcs tenen diferents sòls, retenen de diferent manera l’aigua i estan afectats pels incendis forestals

P. Rural de Frontera  Superfície del parc: 12488 ha Clima subtropical; sòl volcànic Carac. singular: S’hi localitza la major part de la massa arbòria (laurisilva) de l’illa i el punt més elevat.  Es  pot monitoritzar la formació de la pluja horitzontal.

P. Regional de Sierra de Gredos  Superfície del parc: 86236 ha Clima predominantment continental; sòl granític Carac. singular. Sistema d’alta muntanya (fins a 2592 m) situat al centre de la península, obert a nombroses influències climàtiques i amb una elevada variabilitat pluviomètrica (segons l’entrada d’aires)

P. Natural del Delta de l’Ebre  Superfície del parc: 8445 ha Clima típicament mediterrani; sòl arenós i llimós Carac. singular: Element integrador del que succeeix a la conca del riu Ebre i element frontera entre la  influència marina i continental. Fort component antròpic degut a la presència de conreus i a la forta  regulació del riu

P. Natural de Sierras de Cazorla, Segura i las Villas Superfície del parc: 214300 ha Clima mediterrani continental; sòl calcari (càrstic) Carac. singular: Orientació atípica NE‐SO amb una població de boix grèvol relicta.

Muntanya de S’Enclusa Superfície de l’illa: 70100 ha Clima típicament mediterrani; sòl divers (conglomerats, pissares, calcari, etc.)  Carac. singular: Hi arriben vents procedents de totes direccions

L’INSTITUT CATALÀ DE CIÈNCIES DEL CLIMA I EL LABORATORI DE L’ATMOSFERA I ELS OCEANS L’IC3  és  un  centre  de  recerca  dedicat  a  l’estudi  del  clima  (http://www.ic3.cat).

Les estacions  del  LAO  han  format  part  de  xarxes  europees  per  a  l’avaluació del  balanç de  carboni  terrestre,  com  ara:  CarboEurope,  IMECC  o  Geomon. 

El Laboratori  de  l’Atmosfera  i  els  Oceans  (LAO)  és  una  unitat  d’aquest  centre  dedicada  a  l’obtenció de  dades  a  partir  d’observacions  climàtiques i a posar‐les en relació amb diferents models de superfície o  de transport. El  LAO  genera  sèries  de  llarga  durada  de  concentracions  de  gasos  d’efecte  hivernacle.  Actualment  té en  funcionament  diverses  estacions/punts de mostreig (Fig. 1): La Muela (des de 2006, en continu),  Begur (des de 2001, freqüència setmanal) (Fig. 2), Estany Llong (des de  2008, freqüència quinzenal) (Fig. 2). A més, també realitza estudis locals  i de divulgació a altres emplaçaments (Roses, CRAM, Mataró).

CRAM

Fig. 2  Concentració de  CO2 a  les  estacions  de  Begur  (blau)  i  Estany Llong (vermell)

ELL

ROSES

CREUS

BGU

LMU Aircraft Sampling over Flux Towers

Flask Sampling (in collaboration with other groups)

Fig. 1 Situació de les estacions/punts de mostreig del LAO

Un projecte finançat per

Fig. 3 Concentració de CO2 en perfils verticals al llarg del Paral∙lel 42

Actualment, l’estació de  La  Muela  forma  part  de  la  xarxa  ICOS,  una  nova  infra‐ estructura  de  recerca  pensada  per  a  desxifrar  el  balanç de  gasos  d'efecte  hivernacle  a  Europa  i  a  les  regions adjacents. EL  LAO  treballa  des  de  l’any  2004  en  l’estudi  de  l’estructura atmosfèrica i en  el transport de gasos (Fig. 3‐ 4)  .  S’utilitzen  instruments  aerotransportats  per  a  fer  mesures  de  gasos  d’efecte  hivernacle  que  es  posen  en  relació amb  diferents  models  de  superfície  i  de  transport (Fig. 4). En col∙laboració amb

Fig. 4 Perfil vertical de CH4 i  temps de residència en la capa  límit per a la capa superior de la  massa d’aire analitzada  (a>2000m)

Profile for Institut Català de Ciències del Clima

poster GECCC ClimaDat  

poster GECCC ClimaDat

poster GECCC ClimaDat  

poster GECCC ClimaDat

Advertisement