Page 244

244 ÿ¢·∑â°≈“ß„®‡√“

ÿ¢·∑â¥â«¬ªí≠≠“¢Õß·¡à §◊Õ·π«§‘¥«‘∏’ªØ‘∫—μ‘μ—«¢Õß·¡à ∑’Ëπ”¡“´÷Ëß ÿ¢¿“楒 ™’«’‡ªìπ ÿ¢ π‘¥¥“ Àß…å«‘«—≤πå

Õ’°ª√–¡“≥Àπ÷Ë߇¥◊Õπ°«à“Ê ·¡à°Á®–Õ“¬ÿ‡μÁ¡ ˜˘ ªï Õ¬à“ß¡’ §«“¡ ÿ¢ ·≈–¿“§¿Ÿ¡‘„®«à“ ºà“π‰ªÕ’°Àπ÷Ëߪï¥â«¬§«“¡ ÿ¢∑’ˇæ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ ·¡à™Õ∫Õà“πÀπ—ß ◊Õ¡“° ·¡à¡’§«“¡ ÿ¢°—∫°“√Õà“πÀπ—ß ◊Õ ·μà °àÕπ·¡à®–Õà“π«√√≥°√√¡™’«‘μ ‡™àπ‡√◊ËÕß ‚μä–‚μ–®—ß ‡¥Á°À≠‘ߢâ“ß Àπâ“μà“ß, μâπ â¡· π√—°, ¢â“«°”¡◊Õ‡¥’¬«, ·¡à¢Õß·¡Á°´‘¡ °Õ√å°È’ ‡ªìπμâπ μàÕ¡“·¡à™Õ∫Õà“ππ«π‘¬“¬ ◊∫ «π Õ∫ «π¢Õß Õ°“∏“ §√‘ μ’È, ´‘¥π’¬å ‡´≈¥Õπ, ‡™Õ√å≈ÁÕ° ‚Œ¡ å ·≈–§πÕ◊ËπÊ ·¡à„Àâ‡Àμÿº≈«à“¡—π≈—∫ ¡Õß „ÀâμâÕߧ‘¥μ“¡ πÕ°®“°π’È·¡à°Á®–Õà“ππ«π‘¬“¬·ª≈∑’ˇπâπºŸâÀ≠‘߇°àß ©≈“¥ ª√“¥‡ª√◊ËÕß ‡æ√“–·¡à√Ÿâ«à“·∑â∑’Ë®√‘ßπ—ÈπºŸâÀ≠‘߇°àß®√‘ßÊ ·¡à™Õ∫

สุขแท้กลางใจเรา  

หลากหลายหลักคิด ผ่านชีวิตและมุมมอง เพื่อสร้างความสุขในหัวใจ

สุขแท้กลางใจเรา  

หลากหลายหลักคิด ผ่านชีวิตและมุมมอง เพื่อสร้างความสุขในหัวใจ

Advertisement