Page 1

OD ROKU 1994

magazín pro autoopravárenství a aftermarket 5-6 | 2018

www.autoservismagazin.cz

Autobazar

PROVOZNÍ KAPALINY

Velké tažení proti stáčení tachometrů Budoucnost vznětových motorů

Jak se hospodaří s oleji a náplněmi

Účinné řešení emisí NOx je na dosah

ŽÁCI SI POSTAVILI AUTO Škoda Sunroq Nádherný výsledek práce 23 učňů

Kybernetická bezpečnost

Chytrá auta a jejich zranitelnost Hledáte zaměstnance?

Braňte se fluktuaci pracovníků

Práce v servisu

Údržba vozidel

Mezinárodní motor roku

5-6 | 2018 99 Kč | 3,90 €

Záchytná rohož na olej Multitex udržuje čistotu

Výměna opotřebovaných pružin pro větší bezpečnost

Další ocenění pro BMW


BR BRZDOVÉ ZDOVÉ KKAPALINY APALINY PRODUKTY PRODUKTY

BR ZDOVÉ BR ZDOVÉ K APALINY K APALINY (BR(BR AKEAKE FLUIDS) FLUIDS) jsou jsou kapaliny kapaliny používané používané jako jako náplně náplně hydraulických hydraulických systémů systémů brzdbrzd a spojek a spojek automobilů. automobilů. Oproti Oproti chladicím chladicím kapalinám kapalinám jsou jsou již určeny již určeny k přímému k přímému použití použití a v žádném a v žádném případě případě se neředí se neředí vodou, vodou, protože protože by by ztratily ztratily svousvou základní základní funkci funkci – vysoký – vysoký bod bod varu.varu. JsouJsou použitelné použitelné v širokém v širokém rozsahu rozsahu teplot teplot daném daném venkovní venkovní teplotou teplotou vzduchu vzduchu a maximální a maximální možností možností ohřátí ohřátí v brzdovém v brzdovém systému systému prostřednictvím prostřednictvím diskůdisků / bubnů / bubnů brzd.brzd.

BENEFIT BENEFIT Y BR Y ZDOVÝCH BR ZDOVÝCH K APALIN K APALIN C S CBR S AKE BR AKE - Vysoká - Vysoká teplota teplota varu,varu, kterákterá převyšuje převyšuje požadavky požadavky obyčejných obyčejných norem norem DOTDOT 3, DOT 3, DOT 4 nebo 4 nebo DOTDOT 5.1. 5.1. - Nízká - Nízká viskozita viskozita při záporných při záporných teplotách teplotách a vysoká a vysoká při vyšších při vyšších teplotách teplotách provozu, provozu, opětopět nad požadavky nad požadavky příslušných příslušných norem norem DOT.DOT. - Nenapadání - Nenapadání pryžových pryžových těsnění těsnění (zejména (zejména EPDM EPDM a SBR), a SBR), - Nekorozivnost - Nekorozivnost oproti oproti materiálům materiálům v kterých v kterých kolují, kolují, - Nízká - Nízká odpařivost odpařivost a hygroskopičnost, a hygroskopičnost, - Minimální - Minimální škodlivost škodlivost zdraví zdraví nebonebo životnímu životnímu prostředí, prostředí, obzvlášť obzvlášť u výkonnějších u výkonnějších typů.typů. Důležitým Důležitým parametrem parametrem pro dobrou pro dobrou funkčnost funkčnost brzdových brzdových kapalin kapalin jsou jsou jejichjejich kvalitní kvalitní skladovací skladovací podmínky. podmínky. Neboť Neboť jen tyjen zaručí ty zaručí co nejmenší co nejmenší znečištění znečištění vodou, vodou, jelikož jelikož jsou jsou brzdové brzdové kapaliny kapaliny hygroskopichygroskopické, nebo ké, nebo mechanickými mechanickými nečistotami, nečistotami, protože protože ty mohou ty mohou ovlivnit ovlivnit jejichjejich funkčnost. funkčnost. Podstatný Podstatný je proto je proto kvalitní kvalitní materiál materiál a vetší a vetší gramáž gramáž obalu, obalu, případně případně těsnost těsnost jehojeho uzávěru uzávěru – víčka – víčka – u plastových – u plastových lahvílahví pomocí pomocí zavařovací zavařovací fólie.fólie. To vše Tonabízí vše nabízí produkty produkty CS Brake. CS Brake. FirmaFirma CLASSIC CLASSIC Oil s.r.o. Oil s.r.o. je v současnosti je v současnosti největším největším českým českým producentem producentem brzdových brzdových kapalin, kapalin, zejména zejména typutypu DOTDOT 4 LV,4s měsíční LV, s měsíční produkcí produkcí okolookolo 1 cisterny 1 cisterny / 2 kamiónů / 2 kamiónů (sudy, (sudy, kanystry) kanystry) určenou určenou zejména zejména na náročný na náročný německý německý trh. trh.

Produkt Produkt

Charakteristika Charakteristika

Vlastnosti Vlastnosti

Normy Normy

Balení Balení

FMVSS FMVSS No 116 NoDOT 116 DOT 3, 3, SAE SAE J 1703 J 1703 a ISOa ISO 49254925 ClassClass 3 3

0,5L,0,5L, 4L, 60L, 4L, 60L, 200L, 200L, 1000L, 1000L, volně volně

FMVSS FMVSS No 116 NoDOT 116 DOT 3 a DOT 3 a DOT 4, 4, SAE SAE J 1703 J 1703 a J 1704, a J 1704, ISO ISO 49254925 ClassClass 3 a Class 3 a Class 4, VW 4, VW TL 766 TL 766

0,5L,0,5L, 4L, 60L, 4L, 60L, 200L, 200L, 1000L, 1000L, volně volně

FMVSS FMVSS No 116 NoDOT 116 DOT 3 a DOT 3 a DOT 4, 4, SAE SAE J 1703 J 1703 a J 1704, a J 1704, ISO ISO 49254925 ClassClass 3, 4 3, a Class 4 a Class 6, VW 6, VW TL TL 766Z, 766Z, VW VW 50116 50116

0,5L,0,5L, 4L, 60L, 4L, 60L, 200L, 200L, 1000L, 1000L, volně volně

CSCSBRAKE BRAKEDOT DOT3 3 Použitelnost: -40 -40 °C až°C230 až 230 °C. °C. Brzdová Brzdová kapalina kapalina na bázi na bázi glykol glykol éterů éterů určená určenáPoužitelnost: Záruční dobadoba 36 měsíců 36 měsíců od od pro propoužití použitív vběžných běžnýchhydraulických hydraulickýchZáruční výroby. výroby. Výměnná Výměnná lhůtalhůta je je systémech systémech brzdbrzd a spojek. a spojek. Pro tyto Pro tyto účely účely nabízí nabízídatadata 2 roky nebo nebo dle manuálu dle manuálu dostatečný dostatečný bodbod varu,varu, viskozitu, viskozitu, inhibiční inhibiční2 roky vozidla. ochranu ochranu a nenapadá a nenapadá pryžová pryžová těsnění. těsnění. Zajišťuje Zajišťujevozidla. tak tak stejně stejně jakojako ostatní ostatní brzdové brzdové kapaliny kapaliny bezpečné bezpečné a pohotové a pohotové fungování fungování brzdového brzdového systému, systému, bez bez možnosti možnosti vzniku vzniku plynových plynových bublin, bublin, které které svousvou stlačitelností stlačitelností zapříčiňují zapříčiňují selhání selhání brzd.brzd.

CSCSBRAKE BRAKEDOT DOT4 4 Použitelnost: -45 °C -45až°C255 až °C. 255 °C. Moderní Moderní brzdová brzdová kapalina kapalina na bázi na bázi glykol glykol éterů éterůPoužitelnost: Záruční dobadoba 36 měsíců 36 měsíců od od a jejich a jejich borátů borátů určená určená pro pro použití použití v těch v těchZáruční výroby. výroby. Výměnná Výměnná lhůtalhůta je je nejnáročnějších nejnáročnějšíchhydraulických hydraulickýchsystémech systémechdatadata 2 roky nebo nebo dle manuálu dle manuálu brzdbrzd a spojek. a spojek. Pro tyto Pro tyto účely účely nabízí nabízí vysoký vysoký bodbod2 roky vozidla. varu,varu, vhodnou vhodnou viskozitu, viskozitu, inhibiční inhibiční ochranu ochranu a avozidla. nenapadá nenapadá pryžová pryžová těsnění. těsnění.

CSCSBRAKE BRAKEDOT DOT4LV 4LV Použitelnost: -50 °C -50až°C260 až 260 °C. °C. Nejmodernější Nejmodernější brzdová brzdová kapalina kapalina na bázi na bázi glykol glykolPoužitelnost: Záruční dobadoba 36 měsíců 36 měsíců od od éterů éterů a jejich a jejich borátů borátů určená určená pro pro použití použití v vZáruční výroby. výroby. Výměnná Výměnná lhůtalhůta je je hydraulických hydraulických systémech systémech brzdbrzd a spojek a spojekdatadata 2 roky nebo nebo dle manuálu dle manuálu vybavených vybavených elektronickými elektronickými nadstavbami nadstavbami ABS,ABS,2 roky vozidla.   ASR,ASR, ESP ESP a podobně a podobně . Pro. Pro tytotyto účely účely nabízí nabízívozidla. vysoký vysoký bodbod varuvaru a zejména a zejména velmi velmi nízkou nízkou viskozitu, viskozitu, inhibiční inhibiční ochranu ochranu a nenapadá a nenapadá pryžová pryžová těsnění. těsnění.              

CSCSBRAKE BRAKEDOT DOT5.15.1 FMVSS FMVSS No 116 NoDOT 116 DOT 3, 4 3, a 5.1, 4 a 5.1, Použitelnost: -50 °C -50až°C265 až °C. 265 °C. 0,5L,0,5L, 4L, 60L, 4L, 60L, Nejmodernější Nejmodernější brzdová brzdová kapalina kapalina na bázi na bázi glykol glykolPoužitelnost: SAE SAE J 1703 J 1703 a J 1704, a J 1704, ISO ISO 49254925 Záruční dobadoba 36 měsíců 36 měsíců od od 200L, 200L, 1000L, 1000L, volně volně éterů éterů a jejich a jejich borátů borátů určená určená pro pro použití použití v těch v těchZáruční ClassClass 3, 4 3, a 5.1.  4 a  5.1.                                                   výroby. výroby. Výměnná Výměnná lhůtalhůta je je nejnáročnějších nejnáročnějšíchhydraulických hydraulickýchsystémech systémechdatadata 2 roky i déle, i déle, dle manuálu dle manuálu brzdbrzd a spojek. a spojek. Pro tyto Pro tyto účely účely nabízí nabízí vysoký vysoký bodbod2 roky vozidla.                                                                         varu,varu, velmi velmi nízko nízko hygroskopičnost, hygroskopičnost, nízkou nízkouvozidla. viskozitu, viskozitu, inhibiční inhibiční ochranu ochranu a nenapadá a nenapadá pryžová pryžová těsnění.  těsnění. 

CLASSIC CLASSIC Oil Oil s.r.o., s.r.o., Třinecká Třinecká 1124,1124, Buštěhrad Buštěhrad 273273 43,43, mail: mail: info@classic-oil.cz info@classic-oil.cz


ÚVODNÍK magazín pro autoopravárenství a aftermarket

Redakce: IBSmotor.press Českobrodská 19 190 00 Praha 9 email: autoservis@IBSmotor.press Vydavatelství: IBS system s.r.o. telefon: 725 870 770 email: info@IBSmotor.press web: IBSmotor.press Ing. Milan J. Sikora, vydavatel 602 324 602 | sikora@IBSmotor.press Ing. Vladimír Rybecký, šéfredaktor 603 973 224 | rybecky@IBSmotor.press Roman Černica, online Julia Südogan, obchod 602 455 050 | sales@IBSmotor.press Filip Podsedník, DTP Spolupracovníci: Ing. Štěpán Berný JUDr. Jakub Dohnal Ing. Milan Menhart Vydání č. 5-6 / 2018

ISSN 1805-3025 MK ČR E 6781 OZ 258102 OZ 278857 Autoservis online: www.AutoservisMagazin.cz ISSN 1805-3033 © Všechna práva vyhrazena. Žádná část obsahu nesmí být reprodukována, kopírována či jakkoli jinak užita bez písemného souhlasu vydavatele. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Cena: Výtisk 99 Kč / 3,90 € Předplatné 990 Kč / 39 € Včetně DPH

J

ako studenti Strojní průmyslovky jsme absolvovali i mnoho hodin dílenské přípravy, kde jsme se poměrně dobře naučili zvládat nejrůznější způsoby výroby předmětů z kovů i ze dřeva. Naučili jsme se pracovat s obráběcími stroji, ale získali jsme i základy zručnosti při práci s různými nástroji. Byli jsme z dnešního pohledu hodně zvláštní generace, protože nás skutečně bavilo naučit se něco vyrábět vlastníma rukama. Kdo nikdy nestál u soustruhu nebo u kovadliny nemůže pochopit o čem mluvím. Hlavní náplní našeho studia bylo samozřejmě naučit se jak tyto předměty navrhovat, nicméně znalost toho, jak se budou skutečně vyrábět, byla k nezaplacení. Tyto znalosti a praktické zkušenosti byly pro většinu z nás velkou pomocí i při studiu na vysoké škole. Od té doby se mnohé změnilo. Už se nekreslí u rýsovacího prkna, ale v počítačích. Stejně tak už schopnost ovládat soustruh nebo frézku nahradily znalosti, jak tyto stroje správně naprogramovat. Přesto jsem si jistý, že i dnes je dost mladých lidí, pro které je důležité dokázat něco opravit vlastníma rukama a kteří jsou nadšeni, když dokáží něco vyrobit. Ten, kdo to nikdy nezkusil, netuší, o co je jeho život chudší. Když jsme jako průmyslováci chodili do dílen, měli jsme možnost obdivovat nádherný motocykl, který si kdysi postavili naši předchůdci, a od té doby byl vystaven na chodbě ve skleněné vitríně. Stejně tak jsme obdivovali výkresy, které k tomu nakreslili, a v našich očích byly srovnatelné s uměleckými díly věhlasných výtvarníků. Mohli jsme svým předchůdcům jen závidět, že se jim dostalo takové příležitosti. Byla to ale doba, kdy jsme si ještě mohli sami vlastnoručně opravovat a uvádět do provozu stařičká auta nebo motocykly, jaké by dnes už nikdo nepustil na silnici.

Jsem proto nadšen tím, že existují takové projekty, jako je stavba konceptů žáky Středního odborného učiliště strojírenského Škoda Auto, nebo sestavování stavebnic roadsterů Kaipan v rámci akce Postav si své auto, pořádané Krajem Vysočina z podnětu a za podpory firmy Bosch Diesel. Letošní kabriolet Sunroq, který vyjel ze Škoda Akademie, mi přinesl zcela mimořádné zážitky. Nejen tím, že se jedná o skutečné nádherné auto, které by mohlo být ozdobou jakéhokoliv světového autosalonu, a že se mi dostalo unikátní příležitosti se s tímto vozem svézt. Nemenším zážitkem byla i setkání s těmi, kteří toto vozidlo navrhli a vlastníma rukama postavili.

Podobné akce na našich stránkách budeme vždy podporovat. Za sebe mohu jen dodat, že těm slečnám a mladíkům, z nichž mnozí se ještě ani nemohou se svým dílem projet, protože jsou příliš mladí na řidičský průkaz, mohu tak trochu závidět možnosti, které se jim dnes nabízejí. Doufám, že je ani jejich následovníky moderní doba s robotizací a vymoženostmi Průmyslu 4.0 o podobné zážitky nepřipraví. | Ing. Vladimír Rybecký šéfredaktor

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

1


OBSAH

TÉMA: PROVOZNÍ KAPALINY

Slovo úvodem 1 Obsah 2

AKTUALITY Boj o data trvá Umělé navyšování ceny viditelných karosářských dílů Důležitý krok k legalizaci autonomního řízení Automechanika přinese mnoho novinek! Eurokomisařka hlásí konec vznětových motorů Brusel požaduje větší bezpečnost na silnicích Bez nafty rostou v Evropě emise!

4

Chladiva do klimatizací Olejové hospodářství u APM Oleje Shell pro všechna vozidla Benzina slaví 60. výročí založení Liqui Moly se přiklání k alternativním pohonům Jak předcházet problémům u hybridního pohonu Jak důležitá je pravidelná výměna brzdové kapaliny? Modrý Pap Oil se mění v zelený MOL

15 19 21 22 24 25 26 28

5 6 8 10 12 14

26

6

PRO PRAXI DKV Box Europe pro jednotné vyúčtování mýta DB Schenker garantuje doručení do 10 hodin dopoledne Praktická a efektivní řešení lakovacích procesů Chytrá auta a jejich zranitelnost Čistička vzduchu do auta

SEZNAM INZERCE Classic Oil II Automax | Shell Helix Ultra 20 Tenneco | Monroe 39 Autotablet 43 Stop&Go 44 TransportExpo 46 BMW III Classic Austria IV

2

5-6 | 2018

31

Autoservismagazin.cz

29 30 31 32 34


OBSAH

PRO PRAXI: AUTOBAZAR Celoevropský boj se stáčením Piráti mají plán, jak zastavit stáčení tachometrů a omlazování ojetin Slovensko: zásadní stop stáčení Obezřetnost při koupi vozidla se vyplácí!

REPORTÁŽE 35 36 37 38

38

Podniky roku 2017 v českém automobilovém průmyslu 47 Postavit si vlastní auto není jen klukovský sen 48 Okolnosti tlačí evropské automobilky k elektrifikaci 54 Bosch hledá nové cesty mobility 56 Trendy při nákupu aut 58 Multifunkční kompetenční centrum v Kvasinách 61 Valeo vybuduje v Rakovníku druhý výrobní závod 62 Continental rozšiřuje závod v Trutnově 63 3. Grand Prix Kaipan 64 Úspěch ve Škoda Challenge 65

65 PORADNA Výměna opotřebovaných pružin Super sací síla ve formátu textilie Leštící kotouče Honey Combination Ochrana proti kunám která chrání i kuny samotné Řešení fluktuace pracovníků

42

40 42 43 44 45

AUTOSALON Bosch nabízí řešení problémů s NOx u dieselů BMW i8 a i3 Starlight Edition Ocenění pro BMW Avia představila vůz 4x4 Elektromobily Renault Z.E. také na český trh První hybridní vůz z české produkce Škoda Auto na pomoc autoškolám Taktické obrněné vozidlo od Zetoru Toyota otevřela nový showroom v Brně

66 70 72 73 74 76 77 78 80

78

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

3


AKTUALITY

Boj o data trvá Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky SISA přináší Tiskové prohlášení Mezinárodní federace zastupující zájmy nezávislých distributorů automobilových náhradních dílů a řetězců autoservisů FIGIEFA. čů  – spotřebitelů a představitelů malých a středních podniků (SME) proto vyzývá Komisi, aby jednala na základě doporučení „sledovat situaci v oblasti přístupu k datům a zdrojům ve voze“ a poskytnout, také v souladu se Zprávou Evropského parlamentu o C-ITS, konkrétní pracovní program vedoucí k právnímu rámci umožňujícímu rovnou soutěž v digitálních službách. Komise navíc nyní může potvrdit svůj závazek tím, že přijme definici Podpory vzdálené diagnostiky (nyní projednávané jako navazující ustanovení Informací o opravách a údržbě v rámci Nařízení o schválení typu vozidla), která by měla umožnit dálkovou, obousměrnou a nezávislou komunikaci s vozidlem poskytovateli služeb s přístupem k datům vozidla.

B

alíček mobility Evropské komise nastiňuje vizi automatizované mobility, ale nestanoví jasný plán pro přístup k datům ve vozidle. Evropská komise zveřejnila v minulých dnech svůj třetí legislativní Balíček mobility, který zahrnuje širokou škálu témat, včetně propojeného a automatizovaného řízení. Mezinárodní organizace FIGIEFA vítá skutečnost, že Komise uznala výsadní pozici automobilek v oblasti „přístupu k datům a zdrojům ve vozidle“ a problémy, které tím vznikají pro spravedlivou a nenarušenou soutěž, zejména ve formě centralizovaných „serverů vytvářejících platformu pro rozšířená data vozidla“. Nicméně, máme má vážné obavy, protože balíček nestanovuje jasnou legislativní cestu, která by zaručila rovné podmínky pro všechny digitální produkty a služby „spojené s autem“, které by zajistily, že se

4

5-6 | 2018

spotřebitelé skutečně mohou rozhodnout s kým budou sdílet data ze svých aut a pro jaké konkrétní služby. Návrhy Komise pouze opakují předchozí prohlášení obsažená ve zprávě GEAR 2030 Report a jsou zásadně nedostatečné v tom, co je nezbytné pro zajištění konkurenceschopných digitálních služeb a produktů pro řidiče. Pokud nebude zavedena legislativa pro vzájemně spolupracující, standardizovanou, zajištěnou a bezpečnou digitální telematickou platformu v automobilu, pak je zde vážné ohrožení soutěže, inovací a volby spotřebitele u mobilních služeb a digitálních produktů. Nastal čas jednat, protože počet propojených vozidel se rychle zvyšuje. Organizace FIGIEFA spolu s širokou koalicí subjektů automobilového průmyslu a služeb mobility, pojišťoven, řidi-

Autoservismagazin.cz

Kromě toho, dokud nebude přijat legislativní návrh, všichni poskytovatelé servisu by měli mít právo na nediskriminující přístup k systémům automobilek a přístup k datům a zdrojům ve voze nebo k těm datům a zdrojům v autě, které se již dnes nabízejí vybraným třetím stranám, což se v současnosti neděje. ||Foto Presseportal


AKTUALITY

Umělé navyšování ceny viditelných karosářských dílů SISA – Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky – informuje o novém skandálu, který se týká automobilek Renault a PSA ve Francii a přináší stanovisko ECAR k tomuto problému.

M

inulý pátek (1. června) francouzský nezávislý investigativní on-line magazín Mediapart odhalil tisku významný skandál týkající se společností Renault, PSA a Accenture. Z dokumentů získaných EIC (European Investigative Collaboration) a mediální skupinou Mediapart vyplývá, že automobilky PSA a Renault skrytě uměle navyšovaly ceny určitých náhradních dílů za použití velmi sofistikovaného programu Partneo, poskytovaného společností Accenture. S jeho využitím se nenápadně zvyšovala cena povinně používaných (tzv. captive) náhradních dílů v průměru o 15 %. Je známo, že výrobci ve Francii (na rozdíl od většiny ostatních členských států EU) vydělávají na monopolní výrobě těchto povinně používaných dílů, což jsou v podstatě viditelné díly karoserie. Tato operace by každé z dvojice francouzských automobilek vynesla více než 100 milionů eur dodatečného zisku za rok. Automobilky Renault a PSA tak za posledních deset let nelegálně vydělaly odhadem celkem 1,5 miliardy eur. Jde o malou příležitostnou neformální dohodu mezi přáteli nebo promyšlené cílené chování za účelem dosažení obrovského zisku na trhu náhradních dílů na úkor zákazníků? Z pohledu ECAR je tento nejnovější skandál pouze další z mnoha pokusů automobilek neustále navyšovat příjmy na úkor a ke škodě zákazníků. Tento skandál usnad-

nila francouzská legislativa týkající se designu, která automobilkám zaručuje monopolní postavení na rozsáhlém trhu s viditelnými náhradními díly. Zákazníci tak nemají jinou možnost, než akceptovat toto nehorázné navyšování cen. V členských státech EU, které mají ve své legislativě o designu opravárenskou doložku (například Belgie, Španělsko, Itálie, Velká Británie, Holandsko a další), si zákazníci mohou vybrat v konkurenčním prostředí dodavatelů dílů a servisních služeb, ve kterém soutěží jak sítě automobilek, tak nezávislý poprodejní trh, takže ceny se férovou konkurencí udržují na nižší úrovni. ECAR se již 23 let snaží přesvědčit Evropskou komisi (úspěšně), Evropský parlament (úspěšně) i členské státy (úspěšně zatím v 11 státech), že opravárenská doložka a princip svobody výběru servisu jsou právně, ekonomicky a tržně výhodné. Současné důsledky absence skutečného vnitřního trhu v rámci EU mají závažné následky pro tisíce nezávislých poprodejních servisů malé a střední velikosti (SME), které jsou srdcem naší ekonomické základny. A skandál z minulého týdne jen znovu prokázal, že mnoho automobilek využívá všechny příležitosti plynoucí z jejich monopolního postavení k neférovému zisku na úkor zákazníků. ECAR bude pokračovat ve své snaze, aby národní a unijní zákonodárci co nejdříve nalezli konkrétní řešení pro využívání ochrany designu na evropském vnitřním

trhu náhradních dílů automobilů, což je jasně zaručeno opravárenskou doložkou.

Co je ECAR? Evropská kampaň za svobodný trh s náhradními díly a servisními službami byla založena v roce 1993. Seskupuje nezávislé organizace reprezentující výrobce a distributory autodílů, širokou skupinu servisů malé a střední velikosti (SME) a zájmy 285 milionů motoristů z celé EU. Cílem ECAR je vytvoření harmonického svobodného evropského interního trhu s viditelnými autodíly: díly karoserií, integrovanými světlomety, autoskly, zpětnými zrcátky atd. Tyto díly se též označují jako povinně používané viditelné náhradní díly. Odlišností této kategorie od ostatních náhradních dílů je jejich umístění na vnějším povrchu, takže jejich náhrady, použité při opravách, musí mít přesně stejný design jako originální díly. Současným cílem pro ECAR je problém rozšiřování ochrany designu zajišťující, že se v rámci poprodejních služeb musejí na vozidlo instalovat povinně používané viditelné díly, což de facto vede k produkčnímu monopolu, z něhož automobilky těží.

Opravárenská doložka: férové a vyvážené řešení Opravárenská doložka po právu výrobcům poskytuje plnou kontrolu nad designem jejich nových vozů. Pouze zajišťuje, že tato ochrana není rozšířena na odpovídající viditelné náhradní díly. Ponechává tak zákazníkům volnost nechat opravovat své vozy na základě vlastního přání a brání vzniku škodlivých monopolů na trhu s náhradními díly. ||Foto Newspress

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

5


AKTUALITY

Důležitý krok k legalizaci autonomního řízení Návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích navazuje na trendy v oblasti autonomního řízení.

A

utomobilový průmysl má pro ekonomiku České republiky klíčový význam. V současné době se intenzivně pracuje na vývoji autonomního řízení. Cílem pracovní skupiny je zajistit, aby se výzkum, vývoj, testování i výroba autonomních aut odehrávala na území České republiky se zapojením našich lidí. Proto navrhla novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tu se roz-

6

5-6 | 2018

hodl svou legislativní iniciativou zaštítit místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Význam nejen pro automobilový průmysl Pro Českou republiku by mělo zapojení do vývoje a výroby autonomních aut vysokou přidanou hodnotu a přineslo by řadu synergických efektů – zapojení výzkumných ústavů i vysokých škol a rozvoj technologických znalostí. Orientace na autonomní řízení by přinesla výhody i menším firmám zabývajícím se softwarovým vývojem, kyberbezpečností nebo telekomunikačními technologiemi. „Automobilový průmysl v České republice musí zůstat konkurenceschopný a autonomní řízení je jedním z nejper-

Autoservismagazin.cz

spektivnějších směrů. Jde o oblast, v níž se soustřeďuje mnoho odborů, v nichž jsme velmi dobří. Máme příležitost být rychlí a předstihnout ty země, které také ještě nemají potřebnou legislativu,“ uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Nejde o jízdu bez řidiče Aby se Česká republika mohla podílet na vývoji, výrobě i testování autonomních aut, musí mít fungující legislativní ­rámec, který umožní provoz těchto vozidel na našem území. Prvním krokem k tomu je návrh novely, která umožní provoz vozidel s automatizovaným řízením úrovně 3. Tato vozidla se připravují k uvedení na trh v letech 2019 a 2020, přičemž některé ­systémy


AKTUALITY

už jsou dostupné dnes, ale majitelé vozidel je na našem území nesmějí využívat. Auto­ matizovaný provoz takových vozidel by byl možný jen na silnicích dálničního typu (konkrétně musí jít o oddělené protisměry s vyloučením chodců a cyklistů) nebo ve speciálních parkovacích domech. „Novela neumožňuje jakýkoli provoz autonomních vozidel, umožňuje jen provoz aut tzv. třetí úrovně. To znamená, že ve vozidle musí celou dobu být způsobilý řidič připravený opět převzít řízení, pokud to situace vyžaduje nebo ho k tomu vozidlo samo vyzve. Pro Česko je krok k autonomnímu řízení jedinečnou šancí, jak se udržet na špičce automobilového průmyslu,“ uvedl Marian Jurečka.

Logická inspirace z Německa Právní asistentka Laura Tadevsojanová vysvětluje: „Skupina nechtěla vytvořit nový zákon úplně od základu. Proto analyzovala legislativu v zemích, kde už byl provoz autonomních vozidel zákony umožněn. Novela v podstatě přebírá německé řešení, které bylo po dlouholetých expertních přípravách přijato Německým parlamentem v roce 2017. Zákon o silničním provozu se změnil tak, že umožňuje provoz s vysoce či plně automatizovaným řízením. Vozidlo ale musí mít vždy řidiče, který může kdykoli zasáhnout. Tento předpis umožňuje německým automobilkám testovat autonomní vozy v reálném světě. Návrh byl koncipován tak, aby znamenal jen malý zásah do stávajícího zákona.“

Právník JUDr. Jan Diblík: „Je potřeba umožnit, aby autonomní systémy řízení dostaly jasný legislativní rámec, aby zákonné normy nebránily vývoji nových technologií, který už u nás probíhá. Ve stávající legislativě není žádná zmínka o autonomním řízení, ani co to vlastně je. Cílem je vytvořit podmínky k tomu, aby legislativa umožnila použití autonomního řízení a tím se otevřel prostor pro vývoj a testování těchto systémů na území ČR. Důležitá je provazba mezi českým a německým právem společně s provazbou českého a německého průmyslu. Je potřeba umožnit, aby bylo možné se stejným systémem projet z jedné země do druhé a přitom nemuset přerušovat testování či sběr dat.“ „Novela je navržena tak, aby byla co nejúspornější, takže umožní co nejrychlejší zásah do legislativy. Jde o zcela nestranický a neideologický návrh, který podáme v červnu v Parlamentu, aby mohl být schválen a připraven k podpisu pana prezidenta do konce roku,“ dodal Jurečka.

Jde především o vyšší bezpečnost Specialista na bezpečnost silničního provozu Mgr. Robert Šťastný zdůraznil: „Na prvním místě je bezpečnost – 99 % všech nehod je z viny řidiče. Nepřipravujeme revoluci, ale evoluci s postupnými kroky – prvním je plně automatizovaná jízda v kolonách rychlostí do 60 km/h a dalším samočinné parkování v parkovacích domech. Dalším krokem bude dálniční mód

umožňující jízdu běžnou rychlostí s vyhýbacími manévry – to je otázka několika dalších let. I nadále ale bude ve voze řidič připravený převzít ovládání vozidla. Novela nedefinuje typ vozidel, takže platí i pro kamiony.“

Návrh novely zákona o silničním provozu Právní řešení je v souladu s mezinárodně-právními závazky ČR a s mezinárodně-právními zásadami – jak práva EU tak OSN  – i s ústavním pořádkem ČR. Není potřeba řešit odpovědnost, protože z právního hlediska je odpovědnost na provozovateli vozidla a tato odpovědnost je jednoznačně popsána v občanském zákoníku. Návrh novely umožňuje provoz autonomních vozidel tzv. 3. úrovně, tzn. ve vozidle stále musí být po celou dobu způsobilý řidič, který i v době, kdy je vozidlo v autonomním režimu, musí být připraven okamžitě převzít řízení vyžaduje-li to situace či ho k tomu vozidlo vyzve. Autonomní provoz bude možný jen na silnicích dálničního typu s oddělenými protisměry a bez chodců nebo cyklistů. Novela rozšiřuje definici pojmu řidiče i na osobu, která auto fyzicky neřídí, ale která autonomní režim aktivovala. Zákon stanoví potřebu úpravy jízdních dat sbíraných vozidlem. Tato data se musejí po nějakou dobu uchovávat (např. kvůli vyšetřování nehod). Systém rovněž zaznamená, když řidič nereaguje na výzvu vozidla aby převzal řízení. Shromažďovaná data využívají GPS souřadnice. Technické požadavky na autonomní vozidlo zahrnují schopnost zvládnout řízení včetně podélné a příčné jízdy, dodržování odstupu před sebou, včas brzdit, změnit směr jízdy, předjíždění a objíždění, návrat do původního pruhu, dodržovat rychlostní limity atd. Součástí je schopnost rozpoznat nutnost převzetí řízení řidičem a efektivně ho k tomu vyzvat. ||Text Vladimír Rybecký ||Foto NewspressText Vladimír Rybecký ||Foto Presseportal a DUH

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

7


AKTUALITY

Automechanika přinese mnoho novinek! Ve dnech 11. až 15. září 2018 otevře Automechanika, mezinárodní veletrh zařízení, náhradních dílů, autopříslušenství a služeb v automobilovém průmyslu, brány frankfurtského výstaviště veřejnosti již po pětadvacáté! platformu veletrhu o sekci pneumatik a kol. Spojení veletrhů nabízí dokonalou synergii: prodejci kol a pneumatik budou moci představit více z nabízeného sortimentu svých služeb, zatímco prodejci automobilů rozšíří svou produktovou nabídku. Pozornost zde bude věnována také speciálním pneumatikám, kolům a ráfkům pro sportovní vozy či SUV, ale také použitým pneumatikám, péči o ně, opravám nebo podmínkám jejich skladování.

J

ubilejní ročník s sebou přinese mnohé změny – příhodné synergie spojením s veletrhem pneumatik Reifen, zavedení nové moderní haly 12, další produktové skupiny či bohatý doprovodný program! Veletrh Automechanika, jenž se koná jednou za dva roky ve Frankfurtu nad Mohanem, je již 50 let nejvyhledávanější událostí automobilového aftermarketu. V předloňském roce zde vystavovalo 4843 firem ze 76 zemí světa a navštívilo jej 132 944 návštěvníků ze 170 zemí. I letošního jubilejního ročníku se zúčastní mnozí renomovaní dodavatelé i výrobci náhradních dílů z celého světa a své zboží i nabízené služby odprezentují ve východní části výstaviště. Všichni návštěvníci zastupující průmyslové subjekty, autodílny i prodejce se tak mohou jako vždy těšit na bezkonkurenční platformu produktů a chytrých řešení napříč automobilovým průmyslem – zařízení, náhradní díly, autopříslušenství, management i služby. Mimoto v současné době veletrh Automechanika probíhá i v dalších 14 zemích světa. Největší novinkou pro letošní rok je spojení s veletrhem Reifen, který rozšíří

8

5-6 | 2018

„Pneumatikám a pneuservisům věnujeme zvýšenou pozornost především proto, že tato problematika do Frankfurtu neodmyslitelně patří. Chceme prodejcům pneumatik na veletrhu Automechanika představit bezkonkurenční produktovou nabídku naživo a hlavně velmi zblízka. Jsme potěšeni, že 25. výročí veletrhu slavíme společně,“ komentuje nově vzniklou synergii Olaf Mufthoff, ředitel veletrhu Automechanika Frankfurt. Nabídku produktů a služeb rozšíří letos poprvé také nová produktová skupina s názvem Classic Cars. Tím se Automechanika stává jediným odborným veletrhem, který se zabývá tematikou klasických

Autoservismagazin.cz

a­ utomobilů i veteránů a na celý segment nahlíží z pohledu B2B. Od karoserií, oprav i servisu až po řešení financování či pojištění to přitáhne odborníky z celého světa a vytvoří jedinečnou obchodní platformu pro sektor veteránů „Veterány mají tržní objem kolem 16  miliard eur. Naším cílem je být platformou spojující pod jednou střechou již zaběhnuté subjekty s nováčky z celého světa. Opravy veteránů i mladších klasických vozů mohou mnoha dílnám přinést značné zisky. Do problematiky oprav veteránů však musíte napřed proniknout,“ říká o nové produktové skupině ředitel veletrhu Automechanika Olaf Musshoff. Obě letošní novinky, Reifen i produktovou skupinu Classic Cars najdete v nové moderní hale 12, která bude poprvé zpřístupněna právě v rámci veletrhu Auto­ mechanika. Hala 12 o celkové výměře 33  600  m2 nabídne, kromě moderního designu a vybavení, tři výstavní podlaží, na 800 parkovacích míst, dvě bistra s kapacitou 50 osob a dvě plnohodnotné restaurace s kapacitou 200 osob. Součástí doprovodného programu bude již tradičně také Automechanika Academy, v rámci které proběhnou nejrůznější přednášky, semináře, diskuse i workshop, a to po celém výstavišti. Mezi nejzajímavější patří například téma „Mobility of the Future“, jehož prezentace nabídnou návštěvníkům v prostorách Festhalle speciální pohled do budoucnosti. Výrobci ultramoderních technologií zde představí své vize moderních autoopraven spoléhajících na práci robotů, 3D tisku a rozšířenou realitu. Za zmínku stojí také blok diskusí a přednášek s názvem „Collision Talk“, který v roce


AKTUALITY

Synergie, které určují vývoj celého odvětví. 11. – 15. 9. 2018 2016 přilákal více než tisíc návštěvníků. Přednášející se zde budou zaobírat otázkou kam se ubírá trh oprav vozů poškozených při autonehodách, neboť v současnosti pojišťovny stále více prohlubují své kontrolní mechanismy, a navíc začínají jako doplňkový produkt nabízet i služby autoservisů, což běžné autodílny vystavuje značnému tlaku. Stejně jako v předchozích letech je účast na všech akcích Automechanika Academy bezplatná a není nutné se předběžně registrovat. Inspiraci i nové informace tu tak může načerpat úplně každý. Ani letos nebude chybět slavnostní předávání prestižního ocenění Automechanika Innovation Award. U příležitosti 25. výročí veletrhu bude jejích 12 kategorií rozděleno do tří nových úrovní, které soutěžícím výrobcům nabídnou různé druhy propagace a prezentace navíc v rámci veletrhu – Nominee, Finalist a Winner. Stánky vítězů se stanou přímo součástí komentovaných prohlídek pro návštěvníky. A pro ty hravější jsou u příležitosti již zmíněného jubilea připraveny „Mechanic Games“, v rámci kterých se návštěvníci mohou těšit na množství soutěží.

Objevte jedinečnou rozmanitost řešení v oblasti mobility! Kromě náhradních dílů, vybavení, příslušenství a služeb bude letos poprvé nabídka ve Frankfurtu rozšířena i o segment pneumatik. Veletrh Automechanika a REIFEN – dva přední světové veletrhy v odvětví automobilového průmyslu – se spojí na půdě nejvýznamnějšího mezinárodního výstaviště v Německu. Využijte letošních synergií a navštivte veletrh Automechanika! www.automechanika.com info@messefrankfurt.cz Tel. +420 233 355 246

Více informací k veletrhu i doprovodnému programu najdete na webových stránkách automechanika.messefrankfurt.com.

25th

Automechanika Frankfurt

9


AKTUALITY

Eurokomisařka hlásí konec vznětových motorů Eurokomisařka pro průmysl Elżbieta Bieńkowska tvrdí, že diesel je mrtvá technologie. Evropa se podle ní musí vydat cestou, kterou ukázala Tesla Motors, tedy směrem k čistě elektricky poháněným autům. Proto EU finančně podpoří evropskou výrobu akumulátorů pro elektromobily.

E

lżbieta Bieńkowska vystudovala orientální filologii. Po studiu vstoupila do politiky. Přestože nikdy neuspěla ve volbách, stala se postupně vedoucí obchodního sektoru úřadu Slezského vojvodství, šéfkou sekretariátu programu Evropské unie Phare INRED, v první vládě Donalda Tuska se stala ministryní regionálního rozvoje a posléze ministryní pro infrastrukturu a rozvoj. Tuto funkci opus-

tila poté, co byla jako zástupkyně koalice Evropských lidových stran (jako členka Občanské platformy Donalda Tuska) jmenována členkou Evropské komise pod vedením Jeana-Clauda Junckera. V rozhovoru pro agenturu Bloomberg eurokomisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky prohlásila, že by zákazníci v Evropě měli nasměrovat automobilový sektor směrem,

který určila společnost Tesla, tedy k elektromobilitě. „Auta s diesely končí. Myslím, že během pár let zcela zmizí. Je to technologie minulosti. Lidé už pochopili, že nelze mít zcela čistá auta se vznětovými motory bez NOx,“ tvrdí polská eurokomisařka. Průlomovým okamžikem v jejím myšlení se stala aféra Volkswagenu s podváděním při měření emisí NOx v USA v roce 2015. To podle Bieńkowské zásadně ovlivnilo náladu ve společnosti a pohled občanů na emise a čistá auta. Podle jejího názoru tento skandál pomůže nasměrovat EU k technické revoluci v silniční dopravě. Evropa musí udržet své vedoucí postavení na světovém trhu s osobními auty tváří v tvář konkurenci přicházející z USA od automobilky Tesla (produkce Tesla Motors představuje 1,25 % celkové produkce automobilů v USA – pozn. autoweek.cz) a z Číny. Bieńkowska uvedla, že arogance automobilek ve spojení s jejich tradičně úzkými vazbami na národní vlády způsobila, že návrh zákona byl původně upraven tak, jako by průmyslové přečiny byly bezvýznamné. Postupně se ale podle ní tyto postoje se změnily. K optimismu ji vede skutečnost, že Evropská komise zabezpečila finanční podporu pro výrobu akumulátorů v Evropě pro společnosti BMW AG, Daimler AG, BASF SE a Vattenfall AB.

Diesely díky podpoře EU Problémem je, že asi polovina vozidel v Evropě jezdí na naftu. Starší vznětové motory sice mohou působit v centrech měst větší znečištění ovzduší, ale současně díky vyšší účinnosti mají mnohem menší dopad na globální oteplování díky nižším emisím CO2. Právě na boj s globál-

Elżbieta Bieńkowska

10

5-6 | 2018

Autoservismagazin.cz


AKTUALITY

ním oteplováním se EU dosud zaměřovala, a proto nepřímo nutila automobilky používat víc vznětové motory u osobních aut. Dnes proto má několik států EU v čele s Německem problém splnit limity škodlivých látek v ovzduší měst kvůli emisím NOx ze vznětových motorů (problém s prachovými částicemi nelze jednoznačně svádět na vznětové motory). Striktní požadavky EU na emise CO2, provázené hrozbou vysokých finančních sankcí při

jejich nedodržení v průměru všech prodaných aut, vedou automobilky k tomu, aby se zaměřily na elektromobilitu.

Jak vznětové motory svými emisemi znečišťují ovzduší? Po stránce emisí CO2, které jsou v přímé úměře se spotřebou pohonných hmot, jsou na tom vznětové motory nejlépe. Je to dáno principem motoru, který má vyšší tepelnou účinnost než zážehový

motor. Přitom zde je stále prostor pro další zlepšování. Současný odklon zákazníků od vznětových k zážehovým motorům má logický důsledek v růstu emisí CO2 u nových aut prodávaných v Evropě. Pokud by se metodika měření v reálném provozu RDE, zatím užívaná jen pro emise NOx, použila také u emisí CO2, pak by to ještě mnohem víc zvýhodnilo auta se vznětovými motory proti zážehovým. Emise pevných částic se u turbodieselů zavedením vysoce účinných filtrů podařilo prakticky zcela eliminovat – DPF zachytávají více než 95 % pevných částic. Analýza částic z prostoru Neckartor ve Stuttgartu, což je místo s největším znečištěním ovzduší v celém Německu, ukazuje, že pouze 2 % ze zde zachycených částic pochází ze vznětových motorů. Mnohem víc jich je od pneumatik a brzd, takže je produkuje i provoz elektromobilů. Emise CO/HC se po zavedení oxidačních katalyzátorů podařilo prakticky zcela eliminovat. Jediným problémem pro vznětové motory jsou emise NOx. Splnit stávající emisní limity lze jen s použitím selektivní katalytické redukce SCR s přidáváním směsi AdBlue. Klíčovým faktorem přitom je inteligentní spolupráce motoru a systému dodatečného zpracování výfukových plynů. Nejnovější technický vývoj ukazuje, že by během krátké doby mohly být emise NOx u vznětových motorů sníženy na zlomek hodnoty požadované budoucími emisními limity bez potřeby nadměrných dodatečných nákladů ani použití speciálních nových technologií. Použití nejmodernějších technologií pro splnění emisních limitů umožňuje vznětovým motorům udržet jejich jednoznačnou výhodu z hlediska emisí CO2 při stále ještě rozumných nákladech. Jak už bylo mnohokrát konstatováno – z hlediska znečišťování ovzduší dopravou diesel není problémem ale součástí řešení tohoto problému – pokud ho obdivovatelé Tesly nezakáží! ||Text Vladimír Rybecký ||Foto EU a DUH

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

11


AKTUALITY

Brusel požaduje větší bezpečnost na silnicích Evropská komise představila radikální plány s cílem snížit počet úmrtí na silnicích v Evropě. Požaduje povinné zavedení nejmodernějších asistenčních systémů pro všechny osobní automobily: kontrolu dechu řidiče na alkohol i tempomat s automatickým brzděním.

V

šechny nové automobily by podle požadavku Evropské komise měly dostat řadu elektronických asistenčních systémů pro větší bezpečnost silniční dopravy. Bruselská administrativa chce připravit cestu pro budoucnost s jízdou bez řidiče a výrazně snížit počet úmrtí na evropských silnicích. Státy EU a Evropský parlament ale ještě budou muset tyto návrhy schválit, aby se mohly stát zákonem s celoevropskou platností.

12

5-6 | 2018

Počet úmrtí na silnicích je podle názoru Evropské komise příliš vysoký. Ačkoli v celosvětovém srovnání je na tom Evropa dobře, v loňském roce na evropských silnicích zemřelo 25 300 lidí a v předchozích letech to bylo podobné. Původně stanovený cíl, snížit počet úmrtí na evropských silnicích mezi roky 2010 a 2020 na polovinu, velmi pravděpodobné nebude splněn. Navíc bylo v EU v silničním provozu zaznamenáno 135 000 vážných zranění. Evrop-

Autoservismagazin.cz

ská komise odhaduje následné náklady pro zdravotnictví a národní ekonomiky na 120 miliard eur ročně. Pro zlepšení tohoto stavu orgány v Bruselu nyní, mimo jiné, požadují, aby nové osobní automobily provozované v Evropě byly standardně vybaveny systémem automatického nouzového brzdění, udržování jízdního pruhu a tempomatem. Systém nouzového brzdění či inteligentní tempomat jsou v současné době k dispozici pouze u některých modelů většinou za příplatek. U nákladních aut jsou vyžadovány systémy měřicí tlak v pneumatikách a upravený design vozu by měl zlepšit výhled z vozu. Aby bylo možné lépe vnímat motocyklisty nebo cyklisty v nepřehledných místech měly by být také ve vozech instalovány detektory pohybu. U všech vozidel chce mít Komise EU jako povinnou výbavu také automatický systém kontroly konzumace alkoholu řidičem, který by znemožnil nastartování vozu v případě vyšší hladiny alkoholu než je povolená hranice. „90 % dopravních nehod je způsobeno lidskou chybou,“ uvedla eurokomisařka ­Elzbieta Bieńkowska. Požadavky na přísnější technické a asistenční systémy chce proto Evropská komise lidský faktor minimalizovat. „Nové požadavky na povinné bezpečnostní vybavení sníží počet dopravních nehod a cesta k budoucnosti bez řidičů k propojenému a automatizovanému řízení je připravena,“ dodala Bieńkowska.


AKTUALITY

„Je nepřijatelné, aby v moderní společnosti doprava a mobilita zabíjely,“ dodala eurokomisařka Violeta Bulcová. Nevládní organizace Evropská rada pro bezpečnost dopravy ETSC, která si klade za cíl zvýšení bezpečnosti silničního provozu, plány Evropské komise vítá. „Oznámení Evropské komise by mohlo představovat největší krok pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Evropě od zavedení bezpečnostního pásu,“ uvedl ředitel ETSC Antonio Avenoso. Své nadšení v Evropském parlamentu vyjádřili i Zelení prostřednictvím svého mluvčího Michaela Cramera: „Jednoduchá opatření, jako jsou radarové senzory a výstražná signalizace řidiči, mohou zachránit lidské životy. Požadujeme pro celou EU systémy pro omezení rychlosti u všech automobilů a automatický kontrolní systém, který řidiči při nadměrné konzumací alkoholu zablokuje nastartování vozu.“

11 bezpečnostních funkcí, které mají být od roku 2021 povinné:

zz automatické udržování vozidla ve zvoleném jízdním pruhu (osobní vozy, dodávky)

zz systém autonomního nouzového brzdění (vztahuje se na osobní auta)

zz zvětšení absorpčních ploch v oblasti přední kapoty a čelního skla tak, aby byla osobní auta a dodávky ohleduplnější při srážce s chodcem

zz příprava na montáž blokovacího zařízení, pokud je řidič pod vlivem alkoholu (osobní vozy, dodávky, náklaďáky, autobusy) zz detekce únavy a rozptýlení řidiče (osobní vozy, dodávky, náklaďáky, autobusy) zz „Černá skříňka“: zařízení schopné zaznamenat události krátce před a během nehody (osobní vozy, dodávky) zz upozornění ostatních řidičů varovnými blikači během prudkého nouzového brzdění (osobní vozy, dodávky, náklaďáky, autobusy)

zz inteligentní omezovač rychlosti (osobní vozy, dodávky, náklaďáky, autobusy) zz systém monitorování tlaku v pneumatikách (dodávky, náklaďáky, autobusy) zz systém sledování chodců v okolí vozidla (náklaďáky, autobusy) zz zadní parkovací kamera nebo couvací senzory (osobní vozy, dodávky, náklaďáky, autobusy) ||Text Vladimír Rybecký ||Foto Volvo

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

13


AKTUALITY

Bez nafty rostou v Evropě emise! Studie JATO Dynamics ukazuje, že v důsledku poklesu zájmu kupujících o auta se vznětovými motory a růstu zájmu o málo hospodárná SUV vloni v Evropě poprvé po deseti letech vzrostly průměrné emise CO2. Splnění požadovaného limitu 95 g/km v roce 2021 se tak zdá být nereálné.

P

růměrné emise CO2 u nově registrovaných aut v Evropě během roku 2017 poprvé za deset let vykázaly růst. Společnost JATO Dynamics analyzovala prodej nových aut ve 23 evropských zemích a zjistila, že vloni zde průměr emisí nových aut dosáhl 118,1 g CO 2/km, byl tedy o 0,3 g/km vyšší než v roce 2016. Toto zvýšení je přímým důsledkem celoevropského tažení proti vozidlům na naftu při současném růstu prodeje málo hospodárných SUV. Vozy se zážehovými motory měly průměrné emise CO2 123,4 g/km při průměrném výkonu 90 kW proti 117,9 g CO2/km u vznětových motorů, které měly průměrný výkon 104 kW. Podíl vozů se vznětovými motory v Evropě meziročně poklesl o 7,9 % na 43,8 %, což je o 11,1 % méně než v roce 2011, ale stále ještě víc, než v roce 2003, kdy diesely zaujímaly podíl 43,4 %. Pokles zájmu o auta na naftu ale neznamená odpovídající zvýšení zájmu o alternativní nízkoemisní systémy pohonu, protože se současně zvýšil počet nově registrovaných vozidel se zážehovými motory na benzin o 10,9 %. Podíl vozidel s alternativními systémy pohonu vzrostl ze 3 na 5 %, přičemž většinu z nich představují vozy s hybridním pohonem.

14

5-6 | 2018

orgány EU pro rok 2021, pokud dramaticky nevzroste zájem kupujících o vozidla s elektrickým pohonem. Jenže ani to nestačí, neboť v současné době automobilky nejsou schopny dodávat větší množství těchto vozidel, protože vzhledem k minimálnímu zájmu kupujících je jejich produkce zatím jen velmi malá. Za povšimnutí stojí, že Česká republika se řadí mezi země s nejvyšším průměrem emisí CO2 v celé Evropě – vyšší hodnotu vykazují jen Slovensko, Německo, Polsko a Švýcarsko. ||Text Vladimír Rybecký ||Grafy JATO Dynamics

Podíl emisí CO2 u vozidel SUV je vysoce nadprůměrný – dosahuje 133,0 g/km, což ale znamená mírný pokles proti roku 2016, kdy to bylo 134,9 g/km. To je dáno růstem prodeje malých SUV. Za stávající situace bude jen těžko dosažitelný limit 95 g CO 2/km, stanovený

Přůměrné emise CO2 podle evropských trhů a podle segmentu vozidel

TRH 1

průměr CO2 (g/km) 2017

průměr CO2 (g/km) 2016

∆ (g/km) -10,1

Norsko

83,6

93,7

2 Portugalsko

104,2

104,5

-0,3

3 Dánsko

108,0

106,8

+1,1

4 Řecko

108,6

105,7

+2,8

5 Nizozemí

109,0

105,7

+3,4

6 Francie

110,7

110,2

+0,5

7 Irsko

111,8

112,1

-0,2

8 Chorvatsko

112,0

111,1

+0,9

9 Itálie

112,5

112,5

0,0

10 Španělsko

114,9

114,1

+0,8

11 Belgie

115,4

115,7

-0,3

12 Slovinsko

118,4

117,9

+0,5

13 Rumunsko

118,8

120,7

-1,9

14 Finsko

119,0

121,1

-2,1

průměr CO2 (g/km) 2017

průměr CO2 (g/km) 2016

∆ (g/km)

A (City-cars)

103,7

104,0

-0,3

15 Rakousko

120,3

120,1

+0,3

B (Subcompacts)

105,0

105,9

-0,9

16 Velká Británie

120,8

119,9

+0,9

C (Compact)

110,8

110,5

+0,3

17 Švédsko

121,6

122,9

-1,3

D (Midsize)

120,1

117,9

+2,2

18 Maďarsko

124,2

124,7

-0,5

E1 (executive)

122,5

126,1

-3,6

19 Česká rep.

124,8

123,0

+1,8

E2 (Luxusní vozy)

160,6

169,7

-9,1

20 Slovensko

125,3

124,4

+0,9

Malé MPV

120,9

119,9

+1,0

21 Německo

126,2

125,6

+0,5

Střední/Malé MPV

133,0

130,8

+2,2

22 Polsko

126,4

126,3

+0,1

SUV

133,0

134,9

-1,9

23 Švícarsko

133,2

132,8

+0,4

Sportovní

153,0

153,0

0,0

118,1

117,8

+0,3

SEGMENT

Autoservismagazin.cz

Celkem (průměr)


PROVOZNÍ KAPALINY

TÉMA

Chladiva do klimatizací Běžná výměna chladiva v klimatizaci se v poslední době stává stále větším problémem. Ceny náplní do klimatizací výrazně rostou a i pro autoservisy jich začíná být nedostatek, zejména ke konci roku. Příčiny tohoto stavu objasnil při tradičním kulatém stolu SISA prezident Svazu chladicí a klimatizační techniky Ing. Jiří Brož.

Od

1. ledna 2017 platí, že se autoklimatizace nesmí plnit fluorovanými skleníkovými plyny s potenciálem globálního oteplování vyšším než 150. Výjimku tvoří pouze klimatizační systémy obsahující takové plyny namontované do vozidel před tímto dnem. V tomto případě může servis provádět opravy a doplňování i starým chladivem R134a i v budoucnu.

Malé ohlédnutí V roce 1928 uvedla společnost Du Pont na trh první syntetické chladivo na bázi chlorovaných uhlovodíků (CFC) pod obchodním názvem Freon. V roce 1934 přišly chlorované-fluorované uhlovodíky (R22). V době jejich vzniku nikdo nepředpokládal, že by mohly působit nějaké problémy pro životní prostředí. Až v 70. letech se zjistilo, že mají na svědomí zmenšování ozónové vrstvy, takže jejich globální dopad je velmi závažný. Proto se tato chladiva začala nahrazovat. V roce 1985 byla

podepsána Úmluva o ochraně ozónové vrstvy jako základ postupného omezování spotřeby stanovených látek, především těžkých freonů. V roce 1992 byla na trh uvedena chladiva na bázi fluorovaných uhlovodíků R125, R134a a R143a, z nichž se skládají i další chladiva, jako jsou R404a, R407, R410a a další. Brzy se ale ukázalo, že i tato chladiva jsou z hlediska životního prostředí problematická, protože se spolu s CO2 podílejí na vzniku skleníkového efektu. S rozvojem vědního a ekologického poznání přišla v letech 1970 až 2000 změna přístupu k syntetickým uhlovodíkovým chladivům. Byla vytvořena hodnotící kritéria ODP (potenciál k poškozování ozónové vrstvy), GWP (potenciál globálního oteplování) a TEWI (vliv provozu zařízení na produkci emisí CO2). Tato hodnocení přinesla nový pohled i na relativně neškodná chladiva R22 a R134a. Následovala řada mezinárodních dohod, které si kladou za cíl nepříznivý vliv těchto

látek na životní prostředí omezit. Některé státy, především Evropská unie, jdou daleko nad rámec těchto mezinárodních dohod. EU v roce 2002 přijala nařízení o časovém omezení použití a ukončení výroby chladiva R22. V roce 2006 následovalo nařízení znamenající omezení pro klimatizace osobních automobilů. Šetření expertů EU totiž ukázalo, že náplň v klimatizaci osobního automobilu vydrží jen tři roky a u kamionů dokonce jen rok. Proto bylo od ledna 2011 zakázáno v autoklimatizacích používat chladiva s hodnotou GWP vyšší než 150 s tím, že se od 1. 1. 2017 nesmějí používat ani při výrobě starších modelů. V roce 2014 přišlo nařízení týkající se fluorovaných plynů (F-plynů) působících skleníkový efekt. Cílem tohoto opatření je omezení úniku fluorovaných chladiv do atmosféry. Tato omezení platí jen pro 27 zemí Evropské unie a současná situace s chladivy pro autoklimatizace je jejich důsledkem. Podobný postup ale byl zvolen i ve Spojených státech, Japonsku a Jižní Koreji.

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

15


TÉMA

PROVOZNÍ KAPALINY

Titul 200

2015: 100%

180 160

CO2 Equiv., MT

140 120

+15% -15%

100

Corridor of F-Gas consumption variation as experienced during 2009–2012

80 60 40

2030: 21%

20 0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Postup omezování použití F-plynů

Nové chladivo 3. generace Nařízení Evropské unie obrátila pozornost techniků k přírodním chladivům a odstartovala horečné hledání nových syntetických chladiv se stejnými nebo podobnými vlastnostmi jako mají původní paliva. Použití přírodních chladiv jako náhražky za R134a je problematické, protože CO2 musí pracovat s vysokými tlaky a čpavek nebo SO2 jsou jedovaté. Syntetické uhlovodíky jsou zase vysoce hořlavé.

Honeywell Solstice yf

16

5-6 | 2018

V reakci na požadavky EU investovala společnost Honeywell obrovské prostředky do vývoje a přípravy výroby zcela nové generace chladiva na bázi fluoro-oleofinu. Honeywell na počátku vývoje vyzval čtyři největší konkurenty, aby se připojili, ale nabídku přijala jen společnost Du Pont, resp. její filiálka Chemours. Vývoj vyžadoval velmi dlouhé a nákladné ekologické testy, sledující nejrůznější dopady na živé organismy a životní prostředí. Proto jen tyto dvě společnosti mají právo toto chladivo vyrábět a dodávat v rámci EU. Jejich konkurenti, především německé firmy, sice tuto skutečnost napadly u soudu, ale neuspěly. Novým chladivem 3. generace je 2, 2, 2, 3  – tetrafluorpropen s chemickým vzorcem CF3CF-CH2. Chladivo má číslo R 1234yf a obchodní označení HFO 1234yf (R znamená chladivo – refrigerant, jen u tohoto chladiva ale lze používat i označení HFO, obě označení jsou ekvivalentní). Chladivo má velmi nestabilní strukturu a rychle se rozpadá – zatímco R134a se rozpadá za  90 dní, R 1234yf už za 3 – 4 dny. Hodnota potenciálu globálního oteplování chladiva HFO 1234yf GWP = 4, což

Autoservismagazin.cz

je významně nižší hodnota než u R134a, které má GWP = 1430. Základní hodnota GWP = 1 je pro CO2. Výhodou nového chladiva je skutečnost, že hodnoty tlaků par jsou prakticky stejné jako u R134a, takže přechod na něj nevyžaduje zásadní konstrukční změny v konstrukci klimatizačních systémů ani plnicích zařízení. Kritickým parametrem pro nové chladivo je jeho hořlavost. Všechna chladiva s hodnotou GWP pod 500 jsou hořlavá  – čím nižší GPW, tím jsou hořlavější (s výjimkou CO 2). Bylo proto nutné vytvořit novou skupinu chladiv A2L, která jsou sice hořlavá, ale nelze je zapálit elektrickou jiskrou nebo výbojem pouze otevřeným plamenem. Chladivo HFO 1234yf má zařazení A2L jako těžce vznětlivé ale mírně hořlavé. Přestože je mírně hořlavé, bylo povoleno jeho použití jako chladivo do nových automobilů. To se stalo záminkou pro společnost Daimler, aby se jeho použití dlouho bránila s odvoláním na bezpečnost. V současné době je v EU a USA v provozu asi 25 milionů aut s R1234yf a není znám žádný případ, že by došlo kdekoliv na svě-


PROVOZNÍ KAPALINY

TÉMA

2500 2000 1500 01–12 / 2016

01–12 / 2017

2018

1000 500 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 R134a

R1234yf

Vývoj cen náplní autoklimatizací

Honeywell své chladivo dodává pod obchodním názvem Solstice yf a Chemours (Du Pont) používá obchodní název Opteon YF. Oficiálními dodavateli chladiva HFO v České republice jsou společnosti Schiessl, zastupující Honeywell, a Linde Gas jako zástupce společnosti Chemours (Du Pont).

Důvod problémů

Du Pont Opteon YF tě k požáru vozidla kvůli tomuto chladivu. Daimler nakonec byl nucen svolat 136 000 vozidel Mercedes-Benz a předělat je na použití nového chladiva. Od 1. ledna 2017 už nesmí být v EU prodáno žádné auto s klimatizací naplněnou starým chladivem. Po roce 2030 bude možné toto chladivo dodávat jen pro zařízení, která nelze na nové chladivo předělat. Jednat se bude především o vojenská zařízení.

Pro výrobce chladiv platí kvóty hodnoty GWP, které nesmí překročit pod hrozbou vysoké penalizace. Při překročení o více než 10 % by navíc následovalo drastické snížení jejich kvóty. Největší objem jejich dodávek směřuje do supermarketů, kde se používají chladiva, která mají ještě 3,5x vyšší GWP než R134a. Největší část jejich kvóty se proto vyčerpává na chladivu R404a. Roste také poptávka po chladivech do domácích klimatizací v jižních státech Evropy. Proto musejí producenti svůj výrobní program vyvažovat. Výsledkem jsou omezené dodávky a dramatický růst cen chladiv určených pro klimatizace v automobilech. Tomu dále napomáhají nadprůměrné teploty, které zvyšují poptávku. Roste především cena chladiva R134a,

zatímco cena u HFO 1234yf mírně klesá, nicméně i nadále je několikanásobně vyšší, než u R134a. Je třeba připomenout, že řešením úbytku chladiva v okruhu klimatizace není jeho opakované doplňování ve větším množství. Pokud chladivo ze systému uniká, pak jde vždy o technický problém, nejčastěji netěsnost spojů, ale může jít i o nekvalitní odlitek z hliníku nebo litiny. Měl by se především řešit důvod úniku a ne řešení odkládat doplněním chladiva.

Detektor úniku chladiva

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

17


TÉMA

PROVOZNÍ KAPALINY

Titul

Porovnání tlaku par chladiv

3,5

HFC-134a

3

HFO-1234yf

Tlak (MPa)

2,5 2 1,5 1 0,5 0 Teplota °C

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

R134a bar

1,32

1,63

2

2,43

2,93

3,5

4,15

4,89

5,72

6,66

R1234yf bar

1,51

1,82

2,22

2,65

3,15

3,73

4,37

5,11

5,92

6,82

Porovnání tlaku par chladiv R134a a HFO 1234yf

Riskantní náhrada Na trhu se začaly objevovat levné náhražky R1234yf dovážené z Číny přes Polsko. Jejich použití může být velmi nebezpečné. Je proto potřeba mít se na pozoru před podezřele lacinou nabídkou s cenou nižší, než za jakou je dodává výrobce. Ve skutečnosti v láhvi bývá chladivo R134a (tuto záměnu lze odhalit jen pomocí chromatografu) nebo směs R22 a metylchloridu R40. Metylchlorid je jedovatý a ve styku s hliníkem tvoří výbušnou směs. Proto je jakákoliv manipulace s chladivem R40 v civilním sektoru zakázaná.

Bylo zjištěno, že laciné náhrady chladiva z Polska rovněž poškozují plničky – ta se při opakovaném použití ucpe a je poté na vyhození, takže mírná úspora se může hodně prodražit. Skutečnost, že se v systémech s oběma chladivy používají téměř stejné tlaky, může vést ke snaze nahradit HFO 1234yf za R134a. Náhrada drahého R1234yf laciným R134a se občas skutečně provádí. Se snahou nahradit HFO 1234yf za R134a se setkáváme dokonce i ve značkových servisech. Jenže ač není z hlediska provozních parametrů mezi oběma chladivy velký

Duální plnička chladiva pro HFO123yyf a R134a

rozdíl, pro řídicí jednotku je dostatečně velký, aby jej zjistila. Zkušenosti z provozu ukazují, že po naplnění R134a do okruhu pro R1234yf dojde v 85 % případů k havárii kompresoru klimatizace v průběhu do 24 měsíců od záměny chladiva, jsou známy případy, kdy k poruše kompresoru došlo už po dvou měsících. I malý rozdíl tlaku řídicí jednotka dokáže zaznamenat a na její pokyn pak systém chladí buď příliš intenzivně nebo vůbec nezapne. Liší se objemová chladivost a v důsledku toho se přetěžuje kompresor což následně vede k jeho havárii. Je třeba rovněž připomenout, že tato záměna je nelegální. Z hlediska zákona jde o náhradu neschváleným dílem, takže takové vozidlo se tím stává technicky nezpůsobilým provozu. Samozřejmě je takřka nemožné takovou záměnu zjistit, ale porušením zákona s vysokou sankcí je už nabízení této služby. ||Podle vystoupení a podkladů Ing. Jiří Brož text připravil Vladimír Rybecký ||Grafy Svaz chladicí a klimatizační techniky

Plnička chladiva HFO1234yf

18

5-6 | 2018

Autoservismagazin.cz


PROVOZNÍ KAPALINY

TÉMA

Olejové hospodářství u APM Product manager pro sortiment olejů a maziv Václav Bouberle nám odpověděl na několik otázek týkajících se obchodování s provozními kapalinami ve společnosti APM Automotive. Daří se vám uspokojovat potřeby zákazníků po náplních do klimatizací? „I přes letošní problémy na trhu se nám zatím daří poptávku po chladivu vykrývat. Díky včasnému předzásobení, vycházejícímu ze zkušeností z předchozích let, nás nedávná úprava kvót Evropské unie nezaskočila a pro naše zákazníky tak máme chladiva relativně dostatek.“

Je pro vás AdBlue významným prodejním artiklem? „AdBlue je pro APM Automotive spíše doplňkovým sortimentem. Před nedávnem jsme naskladnili menší obchodní balení AdBlue, tedy do cca 60 litrů, které využíváme především pro potřeby vlastní firemní flotily rozvozových dodávek. Samozřejmě ji mohou ale objednávat také naši zákazníci, kterým tato menší balení vyhovují.“

Máte jediného nebo omezený počet dodavatelů motorových olejů? Co je pro vás rozhodující při volbě dodavatele – je to jen cena?

„V tomto směru lze říci, že každý zákazník má své potřeby a své důvody pro objednávání konkrétního oleje. Zatímco některé zajímá jen cena, jíní preferují kvalitu či určitou značku, případně specifikace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o profesionální servisy či samotné motoristy.“

Vozový park v ČR má poměrně vysoký průměrný věk, takže jsou běžně v provozu i auta stará 15 a více let. Máte v nabídce speciální olej doporučovaný pro starší motory? „Ano, APM Automotive nabízí oleje jak pro moderní, tak pro starší vozy. Ve webshopu APMCat jsou dostupné i přehledné mazací plány všech našich dodavatelů, které zahrnují i tyto starší vozy. A např. značka Ravenol nabízí i celý program maziv pro veterány, tedy pro tzv. oldtimery i youngtimery.“

Nabízíte speciální motorové oleje pro uživatele vozidel s hybridním resp. plug-in

„Nabízíme oleje a maziva od celé řady renomovaných světových výrobců, přičemž rozhodujícím kritériem je především poptávka ze strany našich zákazníků, dobré obchodní vztahy s dodavatelem a spolehlivé dodávky.“

hybridním pohonem? V čem se liší od běžných motorových olejů? „Podle našich zdrojů nejsou pro hybridní či plug-in hybridní motory speciální oleje potřeba. Pro jejich požadavky většinou postačí nízkovizkózní, tedy řidší oleje  – např. třídy 0W20, které jsou vhodné pro řadu moderních nízkoemisních spalovacích motorů. A i takové má samozřejmě APM Automotive v nabídce.“

Máte v nabídce olej, který lze speciálně doporučit pro motory osobních automobilů s pohonem na zemní plyn (CNG)? „Tyto oleje nabízí všichni naši dodavatelé, tedy především Divinol, Shell, Castrol, Ravenol. Takže naši zákazníci je samozřejmě mohou snadno dohledat, přičemž jim opět pomohou mazací plány, kde výrobci doporučují vhodné oleje pro každé jednotlivé vozidlo či motorizaci…“

webcat.apm.cz

Zajímají se zákazníci o parametry motorových olejů – je dost takových, které zajímá kvalita, nebo je jediným kritériem cena? Liší se v tomto ohledu soukromí majitelé a firemní klientela?

Váš dodavatel autodílů Bez názvu-2 1

www.apm.cz 2. 7. 2018 10:09:55

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

19


TÉMA

PROVOZNÍ KAPALINY

Titul

20

5-6 | 2018

Autoservismagazin.cz


PROVOZNÍ KAPALINY

TÉMA

Oleje Shell pro všechna vozidla Společnost Automax je oficiálním dovozcem a distributorem olejů a maziv značky Shell. Dozvěděli jsme se od ní, jak je připravena pro nejrůznější speciální provozní podmínky. Jaké nabízíte motorové oleje pro uživatele vozidel s hybridním resp. plug-in hybridním pohonem? V čem se liší od běžných motorových olejů? „Požadavky na motorové oleje vozů s hybridním či plug-in hybridním pohonem se výrazně neliší od požadavků na oleje pro moderní nízkoemisní spalovací motory. Jde vesměs o lehkoběžné oleje, jejichž viskozitní třída je nižší než u olejů v minulosti. Výjimkou nejsou oleje SAE 0W-20 či dokonce 0W-16, které jsou však předepisovány i do některých nových benzinových motorů.“

Je potřeba pro lehká užitková vozidla, určená pro rozvážkovou službu s častým rozjezdem a jízdou na krátkou vzdálenost, používat speciální motorový olej (jedná se vesměs o vozidla jezdící na naftu)? „Pokud je vozidlo pravidelně provozováno v městském provozu s častým zastavováním a rozjížděním je vhodné zvolit variantu syntetického oleje s nižší zimní viskozitní třídou (0W-X či 5W-X). Jeho výhodou je, že i při nízkých teplotách v zimě je motor rychle promazán a snižuje se opotřebení vznikající častým startováním. Vždy je však třeba dodržet také výkonovou specifikaci definovanou výrobcem motoru.“

Máte v nabídce olej, který lze speciálně doporučit pro motory osobních automobilů s pohonem na zemní plyn (CNG)?

„Spalování plynu (LNG/CNG) je pro motorový olej v některých ohledech méně náročné, než spalování tekutých paliv. Především množství nečistot vznikající při spalování plynů je nižší než u spalování nafty, u níž je proces degradace motorového oleje přítomností nečistot urychlován. Také tlak na úsporu paliva není tak velký, protože plnění ekologických požadavků je u plynového motoru zcela jiná otázka než u kouřícího dieselu. Jedním z nejprodávanějších motorových olejů pro autobusy s motory CNG je proto minerální olej Shell Rimula R3 NG 15W-40. Tím nejpoužívanějším produktem je olej Shell Rimula R6 LM 10W-40, jehož velikou výhodou je široká škála použitelnosti, nejen pro CNG, ale i pro téměř všechny dieselové motory.“

Vozový park v ČR má poměrně vysoký průměrný věk, takže jsou běžně v provozu i auta stará 15 a více let. Máte v nabídce speciální olej doporučovaný pro starší motory? „Vůz z roku 2000 je dnes 18 let staré vozidlo, ovšem rozhodně nevyžaduje „speciální“ formulace oleje nebo dokonce oleje vyráběné pro veterány. Tyto vozy byly už na přelomu tisíciletí plněny oleji obsahující detergentní přísady, proto není třeba obávat se hromadného uvolnění karbonu při použití kvalitního oleje vyrobeného dnes. Jen pro ně nejsou vhodné lehkoběžné oleje nízkých viskozitních tříd, většinou jsou používány třídy SAE xW-40.“

Nájezd kilometrů pro výměnu oleje v motoru se výrazně prodloužil, nicméně stále zůstává požadavek

výměny oleje nejdéle po dvou letech. Mnozí majitelé zejména starších vozů, kteří moc nejezdí, proto výměnu oleje odkládají na delší dobu. Jaké to může mít důsledky? „Není to ideální především proto, že opotřebení oleje není úměrné pouze počtu najetých kilometrů. Kromě ujeté vzdálenosti výrazně promlouvá do životnosti olejové náplně také styl jízdy a jízdní podmínky. Např. vůz provozovaný na krátké trasy v městském provozu může mít olej opotřebený po výrazně menším počtu najetých kilometrů, než vůz jezdící spíše delší trasy po dálnicích, přestože ten má na oleji výrazně vyšší kilometrový proběh. Automobilky mají zkušenost, že právě ti řidiči, kteří najezdí jen nižší tisíce km za rok, jsou často ti, kdo jezdí především kratší trasy. Rozhodně se proto nedá říci, že když mám na oleji najeto o tři tisíce kilometrů méně než soused, že je můj olej v lepším stavu.“

Jakou formou se snažíte se servisy komunikovat novinky ve vaší nabídce? „Odpověď lze rozdělit na dvě části: a. O informovanost autorizovaných servisů se stará v Čechách i na Slovensku tým obchodních zástupců, kteří tyto servisy pravidelně navštěvují v rámci budování obchodních vztahů. b. Neautorizované servisy informujeme prostřednictvím našich obchodních partnerů, kteří do nezávislých servisů dodávají naše oleje, či prostřednictvím médií – internet, odborné časopisy, magazíny apod.“

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

21


TÉMA

PROVOZNÍ KAPALINY

Titul Benzina slaví 60. výročí založení Benzina slaví výročí 60 let od svého založení. Benzina modernizuje své stanice, rozšiřuje nabídku služeb a zvyšuje provozní zisk.

na aktuálních 21,6 %. Ke zvýšení tržního podílu přispěla také modernizace celé sítě a marketingová politika.

Roste prodej paliv i nepalivových produktů

B

enzina, největší síť čerpacích stanic v České republice patřící do  skupiny Unipetrol, slaví výročí 60 let od svého založení. Tato legendární značka na trhu působí již od roku 1958 a přitom je v posledních letech rychle rostoucí a současně měnící svůj charakter – z prodejce stále kvalitnějších pohonných hmot v poskytovatele kvalitních služeb, a to včetně gastronomických. Benzina je dnes jednou z nejpopulárnějších značek u nás.

Nová podoba Benziny Benzina od roku 2012 zmodernizovala podstatnou část svých čerpacích stanic, rozšířila své služby, zavedla nový koncept občerstvení Stop Café a představila nová paliva Efecta. Investice o celkové výši 2,5

22

5-6 | 2018

miliardy Kč výrazně přispěly k tomu, že Benzina je dnes vedoucí značkou českého trhu a také moderní a mezi řidiči nejoblíbenější značkou. Ke stanicím Benzina už se nejezdí jen tankovat a pro potřeby pro motoristy, ale také za kvalitním občerstvením i pro dárky a zdravotnické potřeby. Proměna podoby čerpacích stanic a jejich vybavení vysokorychlostním internetem zdarma znamená, že se stávají i oblíbeným místem pro obchodní schůzky. Za posledních pět let Benzina každoročně zvyšovala počet čerpacích stanic a objem celkové výtoče. Také díky nedávnému převzetí 60 čerpacích stanic od společnosti OMV, které Benzina realizovala během minulého a letošního roku, navýšila svůj tržní podíl z 15 % v roce 2014

Autoservismagazin.cz

Podle průzkumu realizovaného společností GfK je Benzina nejznámější a nejoblíbenější značkou čerpacích stanic v Česku. Znalost této značky dosahuje 96 %. ­Úspěšnost Benziny potvrzují i ukazatele její provozní výkonnosti. Objem prodaných paliv dokázala Benzina navýšit od roku 2012 o 86 %. Prodej nepalivových produktů vzrostl o 61 %. Výrazný nárůst zaznamenala Benzina v oblasti prodeje občerstvení, a to o 294 % od roku 2012. Hrubý provozní zisk se Benzině podařilo od roku 2012 zvýšit o 196 % na úroveň 1,4 miliardy Kč v roce 2017. Vzhledem k pokračující rekonstrukci 20 až 30 stanic ročně a rozšiřování služeb chce Benzina i do budoucna dosahovat velký růst. S prodejem kvalitní kávy ve 404 stanicích je Benzina největší sítí kaváren u nás. Benzina investovala do pořízení drahého vybavení aby garantovala vysokou a současně konzistentní kvalitu kávy po celém území ČR. Přitom místo na spolupráci s některou ze zavedených značek kávy Benzina vsadila na vlastní unikátní recepturu Fair trade, kterou chce časem zákazníkům nabídnout i jako balenou. Pro ty, kteří spěchají, bude už brzy zaveden i prodej kávy z automatů s platbou kartou.

Připravují se i další novinky Benzina vedle průběžné modernizace své sítě a rozšiřování občerstvovacího konceptu Stop Cafe sází i na další novinky. „Uvedli jsme nová paliva Efecta a rozšířili nabídku olejů o značku Platinum. Nyní připravujeme spuštění mobilní platformy, kte-


PROVOZNÍ KAPALINY

TÉMA

rá bude zahrnovat vedle věrnostního programu také mobilní platby za čerpání paliv, nákup produktů či používání myčky. Brzy také zákazníkům představíme komplexní řešení nákupu pohonných hmot pro firemní klientelu,“ vyjmenoval Tomasz Wiatrak, místopředseda představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za maloobchod. „Jsme jasným lídrem trhu a naše postavení každým rokem posilujeme. V minulém roce jsme poprvé překonali hranici jedné miliardy Kč provozního zisku a i letošní první čtvrtletí roku patřilo mezi nejúspěšnější,“ uzavřel ředitel odštěpného závodu Benzina skupiny Unipetrol Marek Zouvala.

Benzina rozšiřuje nabídku Benzina rozšiřuje svou nabídku i o možnost rychlého dobití elektromobilů a začala vybavovat své čerpací stanice rychlodobíjecími stojany umožňujícími většině elektromobilů dobít 80 % kapacity baterií za cca 20-30 minut. Desítky rychlodobíjecích stojanů po celé České republice postaví Elektromobilita Skupiny ČEZ. První dvojice už byla uvedena do zkušebního provozu u čerpací stanice Benzina plus v Rousínově u Vyškova. Do konce roku ČEZ s Benzinou zprovozní přes 10 těchto rychlodobíjecích stojanů a vytipované lokality budou vybaveny během následujících dvou let.

Výstavba bude z části financovaná díky prostředkům z dvojice grantů evropského programu CEF, v jehož výzvách ČEZ loni a předloni uspěl. Evropská komise touto cestou podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T. Unipetrol jako producent vodíku se logicky připravuje i na jeho maloobchodní prodej pro vozidla poháněná s využitím palivových článků. Vozidla na vodík se už začínají objevovat v prodeji a jejich předností proti elektromobilům je dojezd srovnatelný s auty poháněnými fosilními palivy. Prvním prodejním místem by měla být čerpací stanice Benzina v Praze na Barrandově a další u rafinérie v Litvínově. V březnu byl vyhlášen dotační program na podporu budování infrastruktury pro zásobování vodíkem a Unipetrol se snaží jej využít pro výstavbu těchto stanic. Osobní automobily s pohonem s palivovými články už jsou sice v prodeji, ale nikoliv v České republice. Unipetrol chce jít vstříc jejich využívání, a proto jedná se dvěma z jejich výrobců (v Evropě osobní auta FCEV už prodávají Toyota a Hyun-

dai) aby podpořil uvedení těchto vozidel na českém trhu. „Na čerpacích stanicích Benzina chceme nabízet co nejširší portfolio produktů a služeb. Vedle tradičních paliv ­poskytujeme také alternativní paliva LPG a CNG. Nyní nabídku rozšíříme o elektrickou ­energii. V první fázi jsme vytipovali 25  stanic ­ležících na exponovaných místech  –  ve městech, na dálnicích a na silnicích první třídy. Pracujeme na tom, abychom do nabídky Benziny zařadili také vodík, jehož jsme sami producentem. Máme k dispozici studie proveditelnosti pro konkrétní lokality a projekt je ve stádiu získávání potřebných povolení,“ řekl Tomasz Wiatrak, místopředseda představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za maloobchod a corporate governance. Kromě rozšiřování nabídky LPG a stlačeného zemního plynu (CNG) u čerpacích stanic Benzina Unipetrol připravuje i projekt jedné stanice se zkapalněným zemním plynem (LNG), protože to je palivo, které chce EU prosazovat pro kamionovou dopravu. ||Text Vladimír Rybecký ||Foto Vladimír Rybecký a Benzina

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

23


TÉMA

PROVOZNÍ KAPALINY

Titul Liqui Moly se přiklání k alternativním pohonům Společnost Liqui Moly zavádí speciální aditivum pro vozidla na hybridní pohon a piktogram na označení motorových olejů pro použití v hybridním pohonu.

P

očet registrovaných vozidel s alternativními pohony je ve srovnání se vznětovými a zážehovými motory zatím ještě nízký, ale o  nových typech pohonů je slyšet čím dál častěji. Také společnost Liqui Moly se tímto tématem intenzivně zabývá a přináší na trh novinku: hybridní aditivum, příměs do paliva speciálně vyvinutou pro vozidla s hybridním pohonem. Kromě toho jsou motorové oleje, které jsou vhodné pro tyto systémy pohonu, označeny vlastním piktogramem.

24

5-6 | 2018

Aditivum do hybridního pohonu je vlastně také hybrid, který spojuje dvě vlastnosti. Stabilizuje kvalitu paliva a zároveň čistí vstřikovací systém. U vozidel s hybridním pohonem je hlavní pohonnou jednotkou elektromotor, spalovací motor zde funguje pouze jako pomocná složka a dostává se ke slovu většinou pouze na krátkou dobu. „Z toho vyplývají dva problémy. Palivo oproti klasickým motorům zůstává v nádrži déle a rychleji stárne,“ říká David Kaiser, který řídí oblast výzkumu a vývoje u specializované společnosti na autochemii Liqui Moly. Další komplikaci představují zbytky paliva ve vstřikovacím systému z důvodu nepravidelného krátkého provozu. Nově vyvinuté hybridní aditivum udržuje kvalitu benzinu stabilní, chrání spalovací motor před usazeninami ve vstřikovacím zařízení a odstraňuje vzniklé zbytky látek. „Takto jsou vyřešeny oba problémy,“ říká expert společnosti Liqui Moly David Kaiser. Automobilový průmysl se za příštích deset let změní rychleji, než tomu bylo za posledních sto let. Příčinou jsou stále výraznější trendy. Jedním z nich je i elektromobilita. „Made in Germany pro nás kromě kvality znamená také změny vytvářením nových inovací. Proto je výzkum v naší společnosti jedním z nosných pilířů našeho úspěchu,“ říká David Kaiser. „Spalovacími motory se zabýváme již 60 let od okamžiku založení společnosti. Vzhledem k těmto zkušenostem bylo přirozené, že jsme se z alternativních pohonů

Autoservismagazin.cz

soustředili nejprve na vozidla s hybridním pohonem. Podíváme-li se na množství registrací, jsou vozidla s hybridním pohonem v rámci alternativních pohonů na čelním místě. Podle poradenských společností Statista a IHS Autoinsight se bude tento podíl do roku 2025 oproti čistým elektromobilům i nadále zvyšovat. Sázíme na správného koně. Vznětové motory hrají u hybridů pouze zanedbatelnou roli s klesající tendencí, a proto jsme na trh přišli s aditivem do zážehových motorů,“ zdůraznil vedoucí oddělení výzkumu a vývoje společnosti Liqui Moly David Kaiser. Také u maziv dochází ke změnám, i když pouze k vnějším. Etikety na kanystrech s obsahem 1 l a 5 l se nahrazují piktogramy hybridu. Tak řidiči a servisní mechanici na první pohled uvidí, zda je daný motorový olej vhodný i pro vozidla s hybridním pohonem. Kdo se chce i přesto raději spolehnout na čísla, může využít online ukazatel olejů společnosti Liqui Moly.

David Kaiser


PROVOZNÍ KAPALINY

TÉMA

Jak předcházet problémům u hybridního pohonu „Hybridní technologie znamenají pro integrovaný spalovací motor určitá rizika,“ je přesvědčen David Kaiser, vedoucí oddělení výzkumu & vývoje u Liqui Moly, která se specializuje na motorové oleje a aditiva. ných případech. Základní problém usazenin je tedy někde jinde.“

Jak lze těmto rizikům předcházet?

Proč?

„Vozidla s hybridním pohonem spojují dva různé zdroje síly v jednom automobilu: elektromotor a spalovací motor. Oproti běžným vozidlům, která jsou poháněná výhradně zážehovým nebo vznětovým motorem, je spalovací motor hybridního vozidla v provozu pouze v určitých situacích a často pod nízkou zátěží.“

„Palivo u hybridů z důvodu nižší spotřeby zůstává v nádrži déle, a proto stárne. Motorový benzin a nafta mění své vlastnosti působením vzduchu resp. kyslíku, vlhkosti a teploty ve vzduchu. To zhoršuje vlastnosti spouštění za studena a jízdní vlastnosti u hybridních vozidel z důvodu delšího zahřívání motoru. Tím palivo podléhá také přirozenému stárnutí a oxidaci. Přívodem kyslíku palivo oxiduje. To může vést k vytváření zbytků. Celkově se tímto zhoršují vlastnosti paliva. V extrémních případech se stane pro motor nepoužitelné.“

Čím se liší požadavky spalovacího motoru v hybridním automobilu oproti běžnému vozidlu? „ V hybridním vozidle není spalovací motor ve stálém záběru. Při rozjíždění, v městském provozu a na krátkých vzdálenostech se používá energie elektropohonu. Pouze na dlouhých cestách, od středních rychlostí nebo v případě prázdné baterie, se spustí spalovací motor. Celkově platí, že je to velice jednostranné jízdní zatížení.“

Jak tomu může řidič předcházet? „Kvalitu paliva je možné zvýšit přidáním takzvaných aditiv. Společnost Liqui Moly vyvinula podobnou příměs speciálně pro hybridní vozidla. Úkolem aditiv je zpomalení procesu stárnutí benzinu, a tím udržení jeho stabilní kvality.“

Ale při jízdě na dlouhé vzdálenosti nedochází k takovému opotřebení jako u krátkých tras, je to tak?

Mohou způsobovat problémy také zmiňované zbytky v nádrži?

„Ano, to souhlasí. Hybridní vozidla mají oproti běžným automobilům výrazně snížený dojezd a projevují své silné stránky v oblasti krátkých a středních vzdáleností. Spalovací motor se využívá pouze krátkodobě. To je dobré pro životní prostředí, ale špatné pro motor.“

„Předpokladem pro dobře fungující motor je motorový olej, elektrický proud, vzduch, chladicí voda a palivo. Pokud některý z těchto prvků není v dostatečné kvalitě, je možný výpadek motoru. Zbytky v nádrži mohou ucpat palivový filtr. Tolik usazenin se však tvoří pouze ve výjimeč-

Kde přesně? „V hybridních vozidlech se používají nejnovější novinky z vývoje technologie motorů. Tyto moderní a účinné agregáty kladou vysoké nároky na kvalitu paliva. Především u nepravidelného a krátkodobého provozu spalovacího motoru je celkem vysoké nebezpečí, že ve spalovacím zařízení vzniknou zbytky. Ty zhoršují rozstřik a spalování paliva a v konečném efektu vedou k horšímu výkonu daného motoru. Nespálené palivo se může dostávat do motorového oleje a ten ředit. Proto je čistý spalovací systém absolutní nezbytností.“

Jak je možné udržet ho v čistotě? „Stálý, rovnoměrný chod motoru je základem, není to však lék na všechny neduhy a u spalovacích motorů hybridních vozidel je to většinou výjimka. Speciální čisticí příměsi našeho aditiva do hybridních motorů tyto usazeniny rozpouštějí a zabraňují tvorbě nových přilnavých zbytků laků či pryskyřic. To znamená, že mohu dané aditivum použít jako prevenci nebo na řešení vzniklých problémů. Za účelem prevence je třeba ho přidávat do benzínu v nádrži pravidelně.“

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

25


TÉMA

PROVOZNÍ KAPALINY

Titul Jak důležitá je pravidelná výměna brzdové kapaliny? Brzdovou kapalinu je třeba v souladu s doporučením výrobce měnit každé dva roky bez ohledu na to, jak moc se vozidlo používá. Pomocí testerů lze nicméně kapalinu kontrolovat průběžně a mít tak stále jistotu, že budeme brzdit bezpečně.

K

omponenty brzdového systému jsou pravděpodobně nejdůležitějšími bezpečnostními díly vozu. Proto je dobré znát, jak a kdy mají být udržovány. Nadměrné vibrace brzdového pedálu mohou například vznikat v přímém důsledku deformace brzdového kotouče, po jehož výměně může auto najet

ještě dalších 80 000 až 100 000 km. Pískání a další nepříjemné zvuky při aktivaci brzd mohou být zase projevem opotřebení brzdových destiček. Jejich výměna je velmi jednoduchá a umožní dalších 40 000 až 50 000 km bezpečné jízdy. Existují však i další díly, které jsou z hlediska bezpečnosti stejně kritické, ale ne vždy je lidé berou do úvahy. Například brzdová kapalina. Přestože je co do nároků

na výměnu zcela nejjednodušší součástí brzdového systému vozu, motoristé na ni zapomínají, protože si většinou zvyknou na postupné zhoršování stavu a méně účinné brzdy. Na výměnu brzdové kapaliny přitom nezapomínají jen řidiči, ale někdy i mechanici v servisu. Interval výměny by neměl být dán čistě jen ujetou vzdáleností (obvykle se doporučuje po 40 000 až 80 000 km), ale spíše časovým úsekem. Důkladné prověření se doporučuje každé dva roky, protože brzdová kapalina má sklon k absorpci vlhkosti, která pak ovlivňuje její výkonnost. Levné tužkové testery přitom nejsou nikdy stoprocentně spolehlivé, protože většinou hodnotí stav brzdové kapaliny jen na základě měření její elektrické vodivosti.

Nová generace brzdových kapalin DOT5.1

26

5-6 | 2018

Autoservismagazin.cz


PROVOZNÍ KAPALINY

Tester brzdových kapalin prověřuje zdravotní stav brzdové kapaliny kdykoli a kdekoli – za méně než za minutu přesně změří teplotu bodu varu brzdové kapaliny

Testery brzdové kapaliny využívají jinou metodu. Měří přímo teplotu bodu varu pomocí ohřívání kapaliny a díky tomu poskytují spolehlivé výsledky. Jedním z hlavních problémů s brzdovou kapalinou je uvolňování páry, k němuž může snadno dojít při běžném použití vozidla; horší kvalita kapaliny se totiž projevuje snížením bodu varu. Přímo v brzdovém systému tak mohou vznikat nebezpečné bubliny, které kladou při stačování menší odpor, což snižuje účinnost brzdových destiček a brzdových třmenů. Při výměně brzdové kapaliny je ovšem třeba věnovat velkou péči jak správnému postupu, tak i výběru vhodné kapaliny. Řidiči by neměli být v pokušení podlehnout zdánlivě cenově výhodným nabídkám. Společnost Federal-Mogul Motorparts průběžně provádí zkoušky nejběžnějších typů brzdové kapaliny. Jejich vý-

Nová generace brzdové kapaliny DOT4

sledky potvrzují nižší účinnost v důsledku nestability, zejména při obou teplotních extrémech. Při vysokých teplotách může být kapalina příliš řídká, v chladu zase naopak téměř tuhá. Zkoušky často odhalily i příliš vysokou hodnotu PH brzdové kapaliny. Kyselé prostředí přitom působí velmi agresivně jak na kovové, tak i pryžové díly

brzdové soustavy. Odborníci na výrobu brzdových systémů jak pro aftermarket tak i pro prvovýrobu proto doporučují pečlivý výběr ze známých a osvědčených značek brzdových kapalin, které zaručí jízdu bez problémů. Tester brzdové kapaliny Ferodo dokáže kdykoli a kdekoli prověřit stav brzdové kapaliny. Za méně než minutu poskytuje přesné digitální stanovení teploty bodu varu brzdové kapaliny. Využívá pro přímé měření teploty varu sondu. Neměří tedy teplotu nepřímo, jako přístroje založené na principu měření elektrické vodivosti. Speciálně u nových generací

TÉMA

brzdových kapalin se totiž tyto metody ukazují jako málo přesné a poměrně nespolehlivé. Testery založené na měření elektrické vodivosti tak nemohou zaručit správnou funkci z hlediska bezpečnosti klíčových dílů vozu. Intervaly výměny musí vycházet z hygroskopických vlastností kapaliny, tedy jejího sklonu k absorpci vlhkosti, ať už při poškození hadičky nebo v důsledku přirozené degenerace kvality kapaliny. Kapalina DOT5 na bázi silikonu je přitom hygroskopičtější než DOT3 nebo DOT4 na bázi glykolu. Při prudkém brzdění se může kapalina ve styku s pryžovými součástmi a písty brzdových třmenů zahřát až na 200 °C. Zadržovaná vlhkost se při vysokých teplotách mění na páru, které je stačitelná. Úplné sešlápnutí pedálu pak trvá nebezpečně dlouhou dobu a postupně se zhoršuje i účinnost brzd. Stačí jediný rok, aby se bod varu kapaliny snížil až o 80 °C. Minimální bod varu nejběžnějších kapalin je dán následovně: DOT3 DOT4 DOT5

205 °C 230 °C 250 °C

DOT5.1 260 °C Je třeba brát do úvahy, že s vyšším DOT a vyšší hodnotou bodu varu roste i sklon k pohlcování vlhkosti. Proto by třeba kapaliny DOT5.1 měly být za běžných podmínek obměňovány každých šest měsíců. Po několika tisících kilometrech začněte uvažovat o doplnění brzdové kapaliny. Mírné snížení její hladiny je často způsobeno postupujícím opotřebením třecích povrchů v brzdovém systému (destiček a kotouče). Část kapaliny může z nádrže vytéct i při výměně destiček a způsobovat pak korozi dílů motoru, s nimiž by přišla do styku. Nemíchejte kapaliny DOT3 a DOT4 na bázi glykolu s kapalinami DOT5 na bázi silikonu, protože nejsou kompatibilní. ||Text Vladimír Rybecký podle podkladů Federal-Mogul ||Foto Federal-Mogul

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

27


TÉMA

PROVOZNÍ KAPALINY

Titul Modrý Pap Oil se mění v zelený MOL Do roku 2020 projdou téměř všechny čerpací stanice Pap Oil v České republice rebrandingem a stane se z nich MOL. Končí tak obchodní strategie dvou značek a modrou barvu na stanicích vymění zelená.

M

aďarská skupina MOL koupila čerpací stanice Pap Oil v roce 2012. Až dosud je provozovala v původní modré barvě a pod původním názvem, to se ale brzy změní. Nově čerpací stanice Pap Oil zezelenají a bude z nich MOL. Součástí změny bude i zavedení občerstvovacího konceptu Fresh Corner, který je v těchto dnech otevřen na sté pobočce v Podolí. S 306 stanicemi je MOL druhým největším provozovatelem sítě čerpacích stanic u nás. Dokončení zeleného rebrandingu je plánováno do konce roku 2020 a bude se týkat téměř všech 114 stávajících stanic Pap Oil. Značku čeká změna, kterou před časem prošly původní čerpací stanice Agip, Slovnaft a Lukoil. Ke konci roku 2020 bude mít MOL s celkovým počtem 306 stanic druhou největší již jednotnou síť čerpacích stanic v České republice. Společnost MOL si ponechá několik stanic Pap Oil v modernizované podobě pro zachování značky a uvažuje o jejím možném budoucím využití. „Rozhodnutí realizovat strategii dvou značek nebylo nikdy definitivní. V době

28

5-6 | 2018

slučování celkem čtyř značek jsme tento koncept z pohledu energie a financí potřebných na celkový rebranding vyhodnotili jako nejlepší. Před půl rokem jsme ale dospěli k rozhodnutí, že z hlediska zákazníka je jednodušší a efektivnější mít vše pod jednou značkou. Bude naprosto jasné, jaké služby a jakou kvalitu mohou řidiči očekávat od celé naší sítě,“ vysvětluje generální ředitel MOL Česká republika Richard Austen. Proměna Pap Oil na MOL probíhá již nějakou dobu. Některé stanice pomalu opouštějí modrou barvu a převládá u nich zelená. „Začali jsme s pobočkami na frekventovaných atraktivních místech, kde v rámci rekonstrukce zavádíme i náš občerstvovací koncept Fresh Corner. Nyní máme moderních stanic s Fresh Cornerem sto, do konce roku 2019 chceme, aby to byly téměř všechny stanice MOL. Postupně k nim budou přibývat právě původní stanice Pap Oilu. Jde nám o to, udržet napříč celou sítí nadstandardní servis, který veřejnost očekává od silné prémiové značky,“ vysvětluje Richard Austen. Fresh Corner byl v Česku poprvé představen v červenci 2015 ve stanici MOL ve Vyškově. Nyní byl v pražském Podolí otevřen Fresh Corner s pořadovým číslem 100. Čerpací stanice MOL nabízejí mnohem širší nabídku služeb. Především na hlavních dálničních tazích jsou vybaveny sprchami, které využívají hlavně profesionální řidiči. Setkáme se zde také s dětskými a přebalovacími koutky. V neposlední řadě MOL připravuje speciální aplikaci, v níž si lidé jednoduše vyhledají, jaké konkrétní služby nabízejí jednotlivé čerpací stanice v jejich blízkosti. Péče se na stanicích MOL dostane i vozům – ke klasickým mycím linkám rychle přibývají boxy pro ruční mytí. ||Text a foto Ivana Rybecká

Autoservismagazin.cz

Tři otázky pro Richarda Austena: Budete více rozvíjet i svojí druhou značku Pap Oil? „Rozhodli jsme se, že Pap Oil předěláme do zelené barvy MOL. Značku Pap Oil na českém trhu zrušíme. A  na  nejlepších pumpách Pap Oil bude po předělání na MOL většinou i Fresh Corner.“

Proč odstupujete od strategie dvou značek? „Těžko jsme hledali silné důvody, proč provozovat dvě značky najednou. I prémiová značka může mít silnější a trochu slabší čerpací stanice, které dodržují kvalitu a standardy. Ne každá pumpa může být jako MOL na Barrandově. Svoji roli pro toto rozhodnutí hrály také náklady na udržování dvou značek – musíte mít dvě strategie, dva druhy marketingu. Zvažovali jsme tento krok dva roky a letos padlo strategické rozhodnutí.“

Kdy tedy vaše druhá značka z Česka zmizí? Jak to bude probíhat?

„Rebranding všech čerpacích stanic Pap Oil by měl být dokončen v roce 2020, nejintenzivněji se mu budeme věnovat od příštího roku v okamžiku, kdy dokončíme implementaci Fresh Cornerů u  stávajících stanic MOL. Už dnes ale můžete potkat několik původně modrých stanic v  barvách MOL. Podobně jako u  Slovnaftu si ponecháme několik stanic Pap Oil.“


PRO PRAXI

DKV Box Europe pro jednotné vyúčtování mýta

Jedna smlouva, jeden mýtný box a jedno vyúčtování pro celou Evropu s pohodlným objednáním a online registrací do mýtných systémů – pro dopravce už blízká realita. DKV Box Europe umožňuje jednoduchou instalaci a konfiguraci zemí. Je vybavena použití hybridní rádiové technologie.

N

a začátku příběhu EcoTanku byl jeden cíl: pomoci naší planetě, aby byla zelenější a snaha najít způsob, jak eliminovat plastové obaly a ušetřit tak miliony tun odpadu ročně. Tak, jak nekupujeme pohonné hmoty v plastu, brzy nebudeme používat plastové obaly na vodu do ostřikovačů. Nahradí je EcoTank, unikátní ekologické řešení. Pozitivní vliv na životní prostředí, moderní design, jednoduchá instalace či snadná obsluha jsou základními přednostmi inovativního řešení EcoTank, který

představili Slováci s cílem vytvořit celosvětový standard pro čerpací stanice. Záměrem autorů bylo odlehčit životní prostředí. Úspěch si slibují zejména v severských zemích a jižních oblastech Evropy a ostatních kontinentů, kde je spotřeba kapaliny do ostřikovačů přirozeně vyšší. Toto unikátní zařízení na doplňování tekutiny do ostřikovačů EcoTank z dílny vynálezců Richarda Vámoše a Juraje Saktora bylo představeno v celosvětové premiéře na veletrhu UNITI Expo ve Stuttgartu.

EcoTank zaujme zejména designem, originální technologií a obchodním řešením. Je navržen jako standard pro jakoukoliv čerpací stanici s důrazem na snadnou instalaci bez stavebních úprav a snadné použití bez nutnosti zapojovat do provozu pracovníky čerpací stanice. Tvůrci zařízení chtějí ušetřit až 500 t tradičních plastových obalů na kapalinu do ostřikovačů, pokud se jejich vynález stane standardní součástí na 15 % čerpacích stanic v Evropě. Klasické plastové obaly se v přírodě rozkládají téměř 500 let, což je dlouhodobě neudržitelný stav pro životní prostředí. Kromě plastů se EcoTank může pochlubit i ekologickým dopadem na celkový provoz, jelikož díky principu samospádu potřebuje napájení pouze 24 V. „Na vývoji prototypu zařízení jsme pracovali několik měsíců,“ říká Richard Vámoš, vynálezce EcoTanku. Inovátor Juraj Saktor spolu s jeho týmem dali EcoTanku moderní design a zdokonalili jeho technologii: „EcoTank jsme si dali světově patentovat a dnes můžeme říci, že se jedná o unikátní řešení s nízkými provozními náklady, které je uživatelsky velmi jednoduché. Jsem přesvědčen, že naše řešení ocení nejen čerpací stanice, ale i samotní výrobci kapalin.“ EcoTank je v pilotním provozu nainstalován na Elektrárenské ulici v Bratislavě. Motoristé si v rámci testovacího provozu mohou vyzkoušet, jak si pohodlně a jednoduše doplnit vodu do ostřikovačů. Vizí EcoTanku je stát se do dvou let evropským standardem čerpacích stanic, a ušetřit tak miliony tun plastového odpadu ročně. ||Text Vladimír Rybecký podle podkladů EcoTank

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

29


PRO PRAXI

DB Schenker garantuje doručení do 10 hodin dopoledne DB Schenker zavádí novinku v rámci kamionových přeprav. Zákazníci si mohou v rámci služby DB Schenkersystem premium zvolit možnost Premium 10. Ta garantuje doručení nejpozději do 10 hodin dopoledne. dává našim zákazníkům výraznou výhodu v rámci té nejcennější komodity – času,“ vysvětlil výkonný viceprezident pro pozemní přepravy DB Schenker v Evropě Christian Drenthen. „S Premium 10 našim zákazníkům nabízíme službu s konkrétním časem dodání. Můžeme tak lépe reagovat na rostoucí zájem o just-in-time,“ doplnil výkonný ředitel DB Schenker pro jihovýchodní Evropu Helmut Schweighofer. Přepravní síť DB Schenker je navržena tak, aby dokázala pojmout vzrůstající poptávku po mezinárodních přepravách. Síť přepravních linek propojuje přes 430 poboček pozemní přepravy v 38 evropských zemích. Přes 20 000 zaměstnanců zpracuje okolo 300 000 zásilek každý den. Logistická síť, složená z přepravních linek a překladišť DB Schenker, pokrývá celou Evropu, což znamená, že kapacita všech vozidel může být využita co nejefektivněji.

M

inulý rok DB Schenker zcela přepracoval svou přepravní síť a zavedl nové produkty DB Schenkersystem a DB Schenkersystem premium. Denní spojení mezi všemi evropskými obchodními centry zajišťuje rychlejší distribuci zboží. S volbou Premium 10 DB Schenker nyní nabízí zákazníkům podstatnou výhodu v určení dodací doby. Premium 10 doplňuje službu Premium 13, která byla zavedena v březnu tohoto roku. „Nová služba Premium 10 je efektivní řešení pro všechny společnosti, které chtějí své zásilky dostat rychle a nemohou čekat až do odpoledních hodin. To

30

5-6 | 2018

Autoservismagazin.cz


PRO PRAXI

Praktická a efektivní řešení lakovacích procesů Inovační lakovací technologie na míru zaměřené na kvalitu a ekonomiku od Spraybooth Technology Limited (STL) přicházejí na český a slovenský trh.

B

ritská společnost Spraybooth Technology Limited (STL), založená v roce 1993 se vypracovala ve vedoucího dodavatele lakovacích technologií na britském trhu. Tento úspěch neunikl společnosti Royal Defend Holding, divizi Smart Repairs Group. Ta se stala jejím partnerem při uvedení na český a slovenský trh. STL přináší praktická a efektivní řešení lakovacích procesů. Systémy STL jsou vyvinuty špičkovými odborníky na lakování a zohledňují léta

praxe, nejnovější poznatky i praktické potřeby investora. Díky robustní konstrukci, kvalitním materiálům, silnému poprodejnímu servisu a zákaznické podpoře se z výrobků STL stává dlouhodobá investice, která po celou dobu bude přinášet ty nejlepší výsledky. STL nabízí mnoho řešení pro různé prostory a požadované výkony včetně patentované posuvné stříkací kabiny Tempo. Jsou určeny pro zpracování velkých objemů středních a malých oprav

a přinášejí provozovatelům úsporu času, rychlejší odevzdání vozu zákazníkovi a rychlejší návratnost investice. Mobilní portálová kabina minimalizuje pohyby vozidel v dílně a zkracuje časy všech procesů a zvyšuje tak propustnost lakovny. Tempo tak může díky své mobilitě obsloužit až šest pracovních míst v jedné hale při dodržení nejpřísnějších parametrů kvality i ekologie. Defend Smart Repairs Group pokračuje v trendu doplňování segmentu speciálních oprav automobilů, zejména v hledání efektivních opravárenských procesů, které přinesou pozitiva jak majitelům automobilů, tak provozovatelům servisních center.

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

31


PRO PRAXI

Chytrá auta a jejich zranitelnost Odborníci na kybernetickou bezpečnost odhalili zranitelnosti chytrých aut. Uvádí to zpráva společnosti Kaspersky Lab, která se zabývá kybernetickou bezpečností a své odborné znalosti kybernetických hrozeb využívá při vytváření bezpečnostních řešení a služeb nové generace.

A

utomobilový průmysl se v uplynulých letech nestal obětí žádného většího úspěšného kybernetického útoku. Vděčí za to především své technické komplikovanosti. To nicméně neznamená, že hrozby zaměřené na chytré automobily neexistují. Vedle masivních útoků je možné napadnout propojené automobily prostřednictvím řady jednoduchých technik. Kyberzločinci mohou na-

32

5-6 | 2018

příklad využít staré zranitelnosti, které se dlouhodobě neřeší. Analytici společnosti Kaspersky Lab se proto zaměřili na tajná hackerská diskuzní fóra, kde jim zločinci poodhalili oblasti aut nové generace, na které by se pro jejich slabé zabezpečení mohli zaměřit. Při své analýze narazili na několik exploitů a služeb zaměřených na modely propojených aut téměř od všech existují-

Autoservismagazin.cz

cích výrobců a značek. Nástroje podvodníků se zaměřovaly především na extendery, které poskytují přístup k uzavřeným obchodním funkcím a službám. Často se ale také objevovaly nástroje, které vynulují tachometr, ovládají systém spuštění airbagů nebo upozorňují na chyby. Podle odborníků z týmu Security Assessment společnosti Kaspersky Lab se velká část těchto služeb zakládá na zranitelnostech, o kterých výrobci aut ví už dlouhá léta, ale neřeší je. Patří mezi ně především USB porty, které hackeři zneužívají nejčastěji. Chytré automobily v sobě snoubí řadu systémů a technologií, které potřebují pravidelně aktualizovat. Aktualizace automobilové navigace, ale i složitějších technických systémů, vydávají výrobci v pravidelných a poměrně častých interva-


PRO PRAXI

lech  – běžně každý týden. Zákazníci mohou aktualizace získat v autorizovaných servisech, ale také stáhnout z internetu a nainstalovat prostřednictvím USB disků. Druhý jmenovaný případ může znamenat bezpečnostní riziko. V tomto scénáři výrobce nahraje aktualizaci na internet, odkud si ji zákazník stáhne na flash disk a nainstaluje do automobilu díky USB rozhraní. Hackeři přitom v tomto scénáři mohou využít logické nebo binární zranitelnosti v závislosti na verzi aktualizace a dodavateli. Tento způsob aktualizování systémů chytrých automobilů je přitom nejrozšířenější, protože je rychlý a levný. Kyberzločincům, kteří chtějí jeho chyby v zabezpečení zneužít, se nabízí řada aktivit, které mohou s automobilem provést: zz Vytvořit backdoor – zločinci díky němu získají skrytý přístup do systému auta zz Únik dat – umožňuje hackerům získat jakákoliv data o voze, někdy i z připojených aplikací zz Nákaza malwarem – přenastavení nebo záměrné narušení funkcí automobilu nebo k němu připojených zařízení zz Zablokování ransomwarem – kyberzločinci mohou zablokovat odemykání nebo další funkce automobilu, za jejichž opětovné zpřístupnění požadují výkupné

zz Sledování automobilu prostřednictvím GPS nebo internetu zz Propojení automobilu kanálem VPN – otevřená VPN umožňuje zcela neomezený přístup k datům automobilu skrz šifrovaný kanál zz Otevření SSH – další způsob jak otevřít šifrovaný kanál ke všem systémům vozidla zz Manipulace s ECU (vestavěný počítač pro řízení automobilových systémů  – Electronic Control Unit) vozidla  – umožní změnit nastavení a chování vozidla

zz Špionáž prostřednictvím mikrofonů a kamer přítomných v automobilu zz Získání vzdálené kontroly nad vozidlem zz Odemknout a případně ukrást automobil „Nové prvky, jako jsou vzdálená diagnostika, telematika a propojené infotainment systémy, dokáží zpříjemnit dlouhé cesty a v případě potíží poskytnou řidičům asistenci. Pro celé průmyslové odvětví ale také představují nové výzvy, protože se z aut a řidičů mohou stát nové oběti hackerů. Ti se mohou nabourat do systémů vozidla a ohrozit tak bezpečí, soukromí a finance jejich vlastníků. Kvůli tomu by výrobci moderních automobilů měli věnovat větší pozornost kybernetické bezpečnosti. Kyberbezpečnost by měla být kladena na stejnou úroveň, jako klasická bezpečnost. Pokud nebude zajištěna, útočníci mohou na dálku vypnout jednoduchými softwarovými příkazy bezpečnostní prvky automobilu, a kybernetický útok se tak může velmi negativně projevit i v reálném prostředí,“ komentuje Sergej Kravčenko, Senior business development manager ve společnosti Kaspersky Lab.

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

33


PRO PRAXI

Čistička vzduchu do auta Společnost Satomar představuje zajímavý produkt pro alergiky a lidi pohybující se často v městském provozu – čističku vzduchu do auta Olansi K07A.

Ř

idiči ve městech trpí při stáních v dlouhých kolonách smogem a mimo města jsou v jarních a letních měsících pro mnoho z nich obtěžující alergeny v podobě pylů. Oba problémy řeší nová čistička vzduchu Olansi, která zbavuje interiér vozu smogu, prachu, pylu i cigaretového kouře. Její napájení zajišťuje cigaretová auto zásuvka a čistička je koncipována pro vložení do držáku nápojů. Čistička vzduchu do auta Olansi K07A je určena pro použití v prostorech do 7 m3 a její koncept napájení a designu válce o průměru 7 cm o výšce 17 cm, který svými rozměry připomíná téměř přesně nápojovou plechovku o objemu 0,5 l, ji předurčuje pro použití v autě. Mnoho lidí nedá dopustit na pylový filtr, který brání vniku nežádoucích nečistot do vozidla větracím systémem. Kvalitní a pravidelně měněný filtr chrání zdraví posádky vozu. Neexistuje však způsob, jak zamezit vniknutí nečistot do interiéru při

34

5-6 | 2018

Autoservismagazin.cz

otevření dveří nebo oken. Pak se do automobilu dostane velké množství pylu. Tyto nečistoty zůstávají po zavření auta uvnitř do doby než je cestující vdechnou. Čistička vzduchu do auta Olansi K07A je vybavena účinnou kombinací HEPA filtru a ionizátoru vzduchu. HEPA filtr byl původně vyvinut v NASA. Jeho struktura zachytí ze vzduchu, který jím projde, částice až do velikosti 300 nanometrů (prach, pyl, cigaretový kouř či plísně) s 99,97% účinností. Díky těmto unikátním vlastnostem je využíván právě v interiérových čističkách vzduchu a kvalitních vysavačích. Vzduch z vozidla nasává do filtru zabudovaný ventilátor. Ionizátor funguje jako aktivní ochrana. Uvolňuje do vzduchu látku anion (na jeden cm3 je uvolněno až 50 milionů anionů), která vzduch pročišťuje a váže na sebe prachové částice. Anion udržuje vzduch ve vozidle svěží, takže ionizátor představuje současně významný faktor snižující únavu řidiče.


AUTOBAZAR

PRO PRAXI

Celoevropský boj se stáčením Podvádění s falšováním stavu najetých kilometrů u ojetých vozidel je dlouhodobě celoevropským problémem. Konečně tento problém začal zajímat i zákonodárce a dokonce i v Bruselu připravují celoevropské řešení.

E

vropský parlament přijal usnesení, které obsahuje doporučení pro Evropskou komisi ohledně stáčení odometrů (měřič ujeté vzdálenosti). Uvádí přitom alarmující výsledky studií, které odhadují škody způsobené manipulací na 5,6 až 9,6 miliardy eur. Zhruba polovina ojetých vozidel prodávaných v EU má stočený odometr (měřič ujeté vzdálenosti). Podle europoslanců jsou většímu riziku stáčení vystaveny země, které vstoupily do EU až po roce 2004, mezi něž

patří také Česká republika, Polsko nebo Slovensko, a země v bezprostředním sousedství EU. Proto europoslanci na plénu potvrdili zprávu z vlastní iniciativy výboru pro dopravu (TRAN) o nutnosti řešení této problematiky. Hlasování Komisi zavazuje k připravení celoevropské legislativy za využití osvědčeného belgického systému zvaného Car-pass a speciálních aplikací přímo od výrobců, které mají znemožnit samotné stočení. „V současnosti je stáčení zakázáno ve 25 členských státech. Ve Francii můžete dostat až dva roky vězení, v Německu vysokou pokutu a 1 rok vězení. Přesto se v těchto zemích stáčení objevuje u zhruba 30 % aut a řešení přes různé sankce lze proto označit za neúčinné. Jediné dvě země, kde už tyto podvody prakticky neznají, jsou Belgie se systémem Car-pass a Nizozemí s podobným systémem Auto-pass,“ uvádí europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). K 20. květnu spustilo systém na stejném principu také Slovensko. Inspirací pro řešení byl belgický systém Car-Pass. Už úvodní čtyřměsíční testovací provoz verze pojmenované ODO-pass přinesl snížení podvodů o více než 26 %, kdy poměr stočených aut klesl z 34 % na 10,6 %. U všech tří systémů jde o to, že konkrétní vozidlo získá k technickému průkazu ještě speciální certifikaci ve formě průkazky, do níž se opisuje stav odometru pokaždé, když majitel auta navštíví STK nebo servis. Historie vozidla je tak snadno

dohledatelná a auto bez průkazky neprodejné. Certifikace stojí od 3 do 7 eur podle toho, jak podrobné údaje majitel vyžaduje. Další výdaje nejsou a nemusí se jezdit ani na žádné speciální kontroly jen kvůli odečtu. Administrativa navíc je tak minimální. Systém EUCARIS, původně určený zejména k odhalování kradených vozů v EU, využívá k výměně záznamů o stavech tachometru pouze Belgie, Nizozemsko a Slovensko. Europoslanci vyzývají ostatní státy, aby v rámci EUCARISU začaly data o nájezdu kilometrů sdílet povinně. Jakékoliv jiné varianty v praxi selhávají, což prokazuje například Německo, kde se podvody objevují u zhruba 30 % automobilů i přes to, že tam za stočení odometru už od roku 2005 hrozí vysoké pokuty a odnětí svobody na jeden rok. Zdechovský dále upozorňuje na úskalí národních řešení. Průzkumy ukazují, že přetáčení kilometrů se týká zejména aut z dovozu. „Největší podíl stočených aut se objevuje u automobilů z dovozu, protože při přepisu ze zahraničí jde s historií manipulovat nejsnadněji. Zde jsou pak jakákoliv národní řešení krátká a je nutná společná celoevropská databáze. Už na tom v Bruselu pracujeme. Návrh má širokou podporu napříč frakcemi a lze tak očekávat přijetí. Požadujeme v něm nejen řešení ve stylu zmíněného belgického Car-Passu, ale i využití speciálních aplikací přímo od výrobců, které mají znemožnit stočení,“ říká Zdechovský a připomíná tak nedávnou zprávu z vlastní iniciativy přijatou Výborem pro dopravu (TRAN), v níž europoslanci celoevropské řešení požadují. „V tuto chvíli mohu konstatovat, že nás Slovensko v boji se šmejdy stáčejícími kilometry jednoznačně předběhlo a osobně to považuji za obrovskou ostudu,“ konstatuje Zdechovský. ||Text Vladimír Rybecký

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

35


PRO PRAXI

AUTOBAZAR

Piráti mají plán, jak zastavit stáčení tachometrů a omlazování ojetin Piráti chtějí konečně vyřešit vleklé problémy se stáčením tachometrů. Představili svůj návrh řešení, který je založen na osvědčeném belgickém systému Car-Pass.

P

iráti nechtějí jít cestou represivních opatření ve smyslu trestnosti stáčení tachometrů, ale cestou zveřejňování garantovaných informací o vozidlech, na které se kupující budou moci skutečně spolehnout. Dopravní tým Pirátů uspořádal kulatý stůl z  iniciativy pirátského místopředsedy podvýboru pro dopravu Ondřeje Polanského. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že je potřeba situaci s nekalými obchodními praktikami při prodeji ojetin začít systémově řešit. Novátorským prvkem po technologické stránce by mohla být technologie Blockchain, která díky decentralizované povaze systému zaručuje vysokou míru ochrany dat. „Počet ujetých kilometrů je většinou pro kupující jedním z rozhodujících faktorů při výběru auta. Stát by měl zajistit, aby už v Česku nedocházelo k tak masivním a organizovaným podvodům, které jsou pro nás ostudou evropského rozměru. Jejich řešení Piráti vnímají jako podmínku zařazení ČR do civilizovaného světa,“ vysvětluje Miloš Zmeškal, člen dopravního týmu Pirátů. Trh s ojetinami zaujímá v českém automobilovém byznysu největší podíl, a to hodnotou i objemem. Je zhruba 2x až 3x větší než trh s novými auty. Přitom podle odhadů tvoří auta se zmanipulovaným počtem ujetých kilometrů 30 – 40 % všech ojetin. V rámci EU dosahují celkové odhadované škody způsobené stáčením tachometrů přes 5 miliard EUR, nehledě na aspekt bezpečnosti.

36

5-6 | 2018

„Místo postihů a nefunkčních perzekucí chceme jít cestou získávání a zveřejňování garantovaných informací o prodávaném vozidle, na které se zákazník bude moci opravdu spolehnout. Už se nesmí stát, že kupující zaplatí dvojnásobek ceny za vůz, který ve skutečnosti naprosto neodpovídá popisu,“ vysvětluje Miloš Zmeškal, člen dopravního týmu Pirátů.

„Naše vize řešení v zásadě spočívá v „adopci“ belgického Car-Pass systému, který podvody s přetočenými tachometry prakticky vymýtil. Všichni účastníci kulatého stolu tento návrh uvítali a deklarovali zájem jej nejen podpořit, ale aktivně se zapojí do zpracovávání návrhu řešení. To

Autoservismagazin.cz

považuji za velký úspěch,“ říká poslanec Ondřej Polanský, který je zároveň místopředsedou podvýboru pro dopravu a celou akci inicioval. Car-Pass je certifikát, který obsahuje záznamy o historii tachometru (odborně odometru) vozidla, tedy všechny v minulosti provedené odečty i údaj o tom, kdy byly provedeny. Odečty se konají nejen při návštěvách STK, ale také při každé servisní prohlídce, opravě, nebo při výměně součástí či doplňků. Car-Pass v Belgii provozuje nezisková společnost založená vládou a významnými hráči z automobilového průmyslu. Vzhledem k časté mezinárodní povaze organizování podvodů s odometry, hodnota celého systému spočívá také v tom, kolik zemí se do něj zapojí. Piráti očekávají, že zájem poroste rychle. „Máme mnoho co dohánět. Shodou okolností právě dnes začíná na Slovensku platit zákon, který Car-Pass přímo implementuje. Bude zajímavé v příštích týdnech a měsících sledovat, jak se situace na Slovensku vyvine,“ podotýká Polanský. Debaty u kulatého stolu organizované Piráty se zúčastnil europoslanec Tomáš Zdechovský, který se problematikou zabývá již několik let, zástupci Ministerstva dopravy ČR, Asociace obchodu s ojetými automobily, Asociace prodejců použitých automobilů, AAA Auto, Cebia a Iris Ident. Další krok bude spočívat v hledání podpory navrhovaného řešení u ostatních poslaneckých klubů, ale také v senátu. Spolu s europoslancem Zdechovským plánují Piráti uspořádat seminář na půdě sněmovny, na kterém by Michel Peelman, výkonný ředitel Car-Pass Belgium, představil celý systém, princip jeho fungování a odpověděl i na otázky týkající se věrohodnosti vkládaných dat a odpovědnosti za ně.


AUTOBAZAR

PRO PRAXI

Slovensko: zásadní stop stáčení Na Slovensku od 20. května platí v obchodu s ojetými vozy povinnosti, které zásadně snižují šanci na stáčení kilometrů v osobních automobilech.

S

lovensko postupovalo k cíli v několika krocích. V roce 2016 vytvořilo registr vozidel RPZV (Register prevádzkových záznamov vozidiel). Následovalo propojení s evropskou platformou výměny údajů z dopravy Eucaris. Mezi položky dané kontroly byly v závěru loňského roku zařazeny i povinné údaje o najetých kilometrech. Systém se ukázal jako účinný. Pokud jde o aktuálně zkontrolovaný dovoz všech vozidel z Nizozemska na Slovensku za poslední měsíce, snížil se podíl vozidel s prokazatelně stočenými kilometry z 37 % na 10,6 %, tedy bezmála o tři čtvrtiny. Slovenští zákonodárci a policie jsou přesvědčeni, že situace se bude ještě dále zlepšovat a stáčení se stane doslova okrajovou záležitostí. Co je opravňuje k takovému optimismu? Nový silniční zákon, který s platností od 20. května 2018 stanoví povinnost zasílat informace o vozidle, včetně celé škály těch týkajících se najetých kilometrů, podezření ze stáčení, výměny nebo manipulace či servisu palubních přístrojů a podobně. Povinnost se netýká jen státních organizací, jako jsou technické kontroly a podobně, ale i soukromých subjektů. Ona škála těch, kteří jsou ze zákony nyní povinni zasílat do registru vozidel relevantní informace, je dlouhý: policie po haváriích aut, kontrolní orgány po svých kontrolách, autorizované i neautorizované legální opravny a servisy, pojišťovny, leasingové společnosti, autobazary atd. Cílem je dosáhnout toho, že o každém vozidle bude získáno a zaznamenáno tolik relevantních informací, že bude nemožné obelstít například jedinou zfalšovanou servisní knížkou či prostě stočením kilome-

trů. Křížení domácích a zahraničních informací mnohem snadněji odhalí falšování. Navíc tento funkční systém vyřadí nemálo nelegálních opraven a mechaniků bez živnostenského oprávnění, a tudíž nebudou mít přístup k zasílání informací do registru. A bez informace například o opravě vozu bude upadat zájem o tyto služby, stejně jako se bude snižovat tržní hodnota vozidla, u nějž nelze legálně prokázat opravu. Slovenský systém má ambice jít ještě dál a například zaznamenávat v budoucnu, zda při opravách byly použity autorizované náhradní díly nebo repasované. To povede ke snížení šance používání náhradních dílů z krádeží. Podstatný je i další fakt, že součástí celého systému je i seznam oprávněných organizací a osob, které mají oprávnění od výrobců vozidel, prodejců nebo státních orgánů manipulovat s měřicími přístroji osobních vozidel, včetně sčítače najetých kilometrů, přičemž každá manipulace musí být zaznamenána a odeslána do registru. V opačném případě je takovýto zásah do měřidel neoprávněný a tedy trestně postižitelný. Takto vytvořený seznam informací o vozidle bude kompletní a bude možné ho poskytnout jedině, když nebudou chybět informace o historii najetých kilometrů. Pokud by chyběly, nebudou vydány, a tedy prodávající je nebude moci poskytnout kupujícímu. Kromě informací z registru, které budou mít podobu tak zvaného ODO-Passu, budou pro kupujícího k mání také fakta z Eucaris (ODO-Pass EU). Společně s dalšími údaji budou tvořit elektronickou provozní historii automobilu. Na jiné certifikáty nebo doklady ověření historie vozidla, jak je nabízejí některé

komerční organizace, nebude brán vůbec zřetel a nemohou nahradit ty vyžadované registrem. V praxi to znamená, že výpis z RPZV bude nezbytností při jakémkoliv prodeji. Viník může být potrestán dokonce i zpětně, jestliže se potvrdí, že před prodejem došlo k manipulaci s údaji o najetých kilometrech. Jakékoliv porušení každého z konkrétních kroků daného systému –nedodání informací o opravě palubních přístrojů, stáčení, nepodání informace o podezření o stočení ze servisu a podobně – jsou trestné. To první, co bude následovat, je pokuta ve výši od 3000 do 100 000 eur. Při opakovaném porušení těchto pravidel bude provozovateli, který je vinný porušením novely silničního zákona, platného od 20. května 2018, hrozí zrušení živnostenské oprávnění. Poté, co ministerstvo spravedlnosti Polska předložilo ke schválení změnu zákona, která stanovuje stáčení kilometrů jako trestný čin, bude Česká republika jedinou zemí v regionu, která podobné ustanovená ve svém právu nemá. Stejně jako nemá účinný systém na řešení tohoto problému. ||Text Vladimír Rybecký podle podkladů MD ČR

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

37


PRO PRAXI

AUTOBAZAR

Obezřetnost při koupi vozidla se vyplácí! Středočeští kriminalisté, specializující se na problematiku autokriminality, prověřují ve spolupráci se společností Cebia téměř 1000 vozidel, u kterých je dáno podezření na nelegální manipulaci s počtem ujetých kilometrů.

V

zhledem k tomu, že společnost Cebia dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že v České republice dochází u velkého procenta prodávaných vozidel k  nelegální manipulaci s počtem ujetých kilometrů, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje s ní navázalo spolupráci. Jejím účelem není pouze odhalení této nelegální činnosti a zahájení trestního stíhání konkrétních osob, ale také upozornění na tento problém a zlepšení povědomí občanů, kteří do nákupu vozidla investují nemalé částky. Celá akce je teprve na svém počátku a k případnému sdělení obvinění pachatelů dojde v  horizontu několika týdnů,

38

5-6 | 2018

neboť je nutné zajistit mimo jiné podklady ze zahraničí. Z doposud zjištěných skutečností lze konstatovat, že většina „stočených“ vozidel pochází právě ze zahraničí a v ČR jsou přihlašována jako vozidla individuálně dovezená. Zatím je rekordmanem vozidlo, které bylo stočeno o více než 400 000 km, nejčastěji se hodnota stočených kilometrů pohybuje v řádech desítek tisíc. Obecně lze konstatovat, že nelegální manipulace s ujetými kilometry je dlouhodobým problémem, proti kterému je nutné bojovat, a na který je třeba upozorňovat především občany, kteří si ojetý vůz hodlají zakoupit. To, že je stáčení

Autoservismagazin.cz

tachometrů celoevropským problémem, dokazuje také skutečnost, že se touto problematikou zabývají orgány EU, podle kterých zákazníci napříč EU přicházejí kvůli těmto podvodům ročně o 5,6 až 9,6 miliardy eur (140 až 240 miliard Kč). Policisté rovněž upozorňují zájemce o koupi ojetého vozidla, aby nepodceňovali jeho prověření a nespokojili se jen s předloženou servisní knihou nebo případně pouhým tvrzením prodejce. V České republice existuje například portál www.kontrolatachometru.cz, který provozuje Ministerstvo dopravy ČR a je zde možné vyhledat stav najetých kilometrů zaznamenaných při technických prohlídkách v ČR. U vozidel z dovozu je však situace značně obtížnější. Pokud již někdo vozidlo, u kterého později zjistil manipulaci s najetými kilometry, zakoupil, může se obrátit na policii a podat trestní oznámení. Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu je zřejmé, že nelegální manipulace s ujetými kilometry je trestným činem podvodu dle ust. § 209 trestního zákoníku. Trestní sazba se odvíjí od způsobené škody a může být až 5 let při prokázané škodě od 50 000 do 500 000 Kč. ||Text Vladimír Rybecký podle podkladů Policie ČR


N

PORADNA

O

N VI KA Image Courtesy of Audi 2016©

REVOLUČNÍ TLUMIČ PÉROVÁNÍ 5 LET ZÁRUKA Limited warranty. Terms and Conditions apply.

PŘEVEZMĚTE KONTROLU Available on www.MONROE-OESPECTRUM.com

Limited warranty. Terms and Conditions apply. Available on www.monroe-oespectrum.com

Start stocking Monroe® shocks and struts today. Pro více informací navštivte: www.monroe-oespectrum.com

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

39


PORADNA

Výměna opotřebovaných pružin Tenneco zdůrazňuje bezpečnost a pohodlí při výměně opotřebovaných nebo poškozených pružin.

V

zhledem k tomu, že zákazníci plánují údržbu vozidel při přípravě na letní sezónu, společnost Tenneco jim připomíná, že všechny komponenty pérování včetně pružin se mohou časem opotřebovat. Výměna opotřebovaných a poškozených pružin přispívá k zachování bezpečného a pohodlného pocitu z jízdy. Prostřednictvím rozsáhlého sortimentu náhradních pružin značky Monroe® společnost Tenneco nabízí kompletní pokrytí pružinových technologií v kvalitě jako pro prvovýrobu. „Vinuté pružiny a další komponenty pérování absorbují značné provozní zatížení a mohou být vystaveny vysokému stupni únavy materiálu. S využitím našich velkých zkušeností s dodávkami pro prvovýrobu, výjimečnému pokrytí trhu a kvalitě výrobků jsou pružiny Monroe ideálním poprodejním řešením pro trh s náhradními díly,“ uvedl vedoucí produktový manažer pro aftermarket pro region EMEA společnosti Tenneco Peter van Brussel.

Pružiny, které se opotřebovávají kvůli neustálým vibracím nebo přetížení, mohou mít omezenou pružnost, což může mít vliv na ovladatelnost vozidla, světlou výšku a záběrové schopnosti, což může ohrozit bezpečnost a komfort jízdy. Spotřebitelé by měli své tlumiče a pružiny zkontrolovat po 90 000 km aby se ujistili, že jsou v dobrém provozním stavu.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE

válcové

40

5-6 | 2018

válcové s ukončením PIGTAIL

Tenneco doporučuje výměnu opotřebovaných pružin v párech. Změna jen jedné pružiny by nutně vedla k nerovnováze vozidla. Tato nerovnováha může značně ovlivnit ovladatelnost a zhoršit chování vozidla, což může následně ohrozit bezpečnost řidiče a ostatních účastníků silničního provozu. Jakákoli kompletní výměna tlumiče pérování by měla současně zahrnovat novou pružinu, ochrannou sadu a montážní sadu. Vyměnitelné pružiny Monroe jsou navrženy tak, aby vykonaly v průměru 5000 cyklů odskoků na kilometr. Současně jsou oporou hmotnosti vozidla, regulují světlou výšku a absorbují vibrace způsobené nerovným povrchem vozovky. Značka Monroe nabízí širokou škálu vinutých

MODERNÍ KONSTRUKCE

kónické

Autoservismagazin.cz

mini-block pružiny

pružiny pro boční zatížení


PORADNA

­ ružin pro kompenzaci bočního zatížení, p proměnlivým průměrem drátu a aplikace miniblokového typu, které jsou navrženy tak, aby splňovaly nebo překračovaly výkonnost výrobků z prvovýroby. Mimo to do nabídky patří špičkové vysokovýkonné pružiny Monroe OESpectrum®, na které se poskytuje pětiletá záruka a které jsou navrženy pro redukci hluku, vibrací a chvění dle specifikací pro prvovýrobu. Ostatní

náhradní pružiny Monroe mají záruku dva roky. Značka Monroe nabízí také kompletní řadu horních uložení pro přesné řízení a záběrové schopnosti spolu s ochrannými sadami, které pomáhají předcházet poškození tlumičů nárazy způsobenými nečistotami, vodou a jinými znečišťujícími látkami. Společnost Tenneco podporuje řadu produktů společnosti Monroe komplexními školeními a diagnostickými informacemi o vozidlech prostřednictvím technických podpůrných platforem, jako je Technický pokročilý digitální informační systém (TADIS), který obsahuje tisíce užitečných souborů určených pro techniky, montéry a další odborníky na trhu s náhradními díly.

Pro přístup k TADIS a dalším zdrojům navštivte www.training.tenneco.com nebo www.monroe.com. Nezávislí odborníci na náhradní díly mají také přístup k reklamním materiálům Monroe a propagačním materiálům v místě prodeje, stejně jako k plně ilustrovaným katalogům produktů, které lze nalézt online na adrese www.monroecatalogue.eu.

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

41


PORADNA

Super sací síla ve formátu textilie

Ekologická a hospodárná

Bezpečným řešením, aby se při opravářských a údržbových pracích chránily libovolně velké plochy před znečištěním a nebezpečnými kapalinami, je záchytná rohož na olej MULTITEX® od společnosti MEWA.

42

5-6 | 2018

I

citlivé úseky a zařízení zůstávají chráněny rohoží na olej MULTITEX® o rozměru 60 x 90 cm. Díky své pružnosti padne olejová vana ve formátu textilie i do stísněných míst a je vždy po ruce. Aby se zakryly větší úseky, položí se zkrátka vedle sebe několik záchytných rohoží. Rohož pojme enormní rychlostí až tři litry kapaliny, přičemž zůstává příjemná pro manipulaci. Motorové a převodové oleje, rozpouštědla, chladicí maziva a louhy se MEWA MULTITEX® záchytnými rohožemi převedou z vnější tkaniny ihned dovnitř a uloží se v savém jádru.

Autoservismagazin.cz

Další plus: „polykač oleje“ není odpadem ve smyslu zákona o odpadech. Se systémem pro vícenásobné použití MEWA nabízí ekologickou a současně ekonomicky výhodnou cestu zabraňování vzniku odpadů a šetření nákladů na likvidaci. Záchytné rohože se v ujednaném termínu vyzvednou, vyperou, podle potřeby se vymění a opět dodají. Záchytná rohož na olej MEWA MULTI­ TEX® byla vyvinuta pro všechny obory, které se stále zabývají průsaky olejových a vodných kapalin. Jak nečistoty, tak i rozšíření nebezpečných kapalin už nemá šanci. Aby se pokryly větší úseky, rozloží se zkrátka několik záchytných rohoží vedle sebe. Výkonná vláknina tak chrání zcela podle potřeby stroje, pracoviště a půdu.


PORADNA

Leštící kotouče Honey Combination Novinka na českém trhu značky Honey Combination přináší pestrou škálu typů a velikostí, inovativní technologie a dlouhou výdrž za příznivou cenu.

Z

načku Honey Combination přináší na český trh společnost Gruppe H, s.r.o., která tímto krokem rozšiřuje svůj sortiment autokosmetiky a příslušenství pro mytí a údržbu automobilů. Honey Combination vyrábí širokou škálu leštících kotoučů určených pro rotační a excentrické leštičky. Nabídka zahr-

nuje devět typů kotoučů, až šest stupňů tvrdosti a kotouče o průměrech od 40 do 180 mm. Ke kotoučům je možné přikoupit rovněž unášeče. Za zmínku stojí inovace v podání sendvičové struktury u unášečů a struktura otevřených pěnových buněk. Technologie O.C.F. Technology (Open Cell Foam) v případě vybrané řady leštících kotoučů přispívá k vyššímu tření, zlepšuje proudění vzduchu mezi kotoučem a leštěným povrchem a stabilizuje teplotu, což je důležité při vysokých otáčkách leštičky, kdy zpravidla dochází k přehřívání kotouče a nežádoucímu zapékání pasty. „Bereme v potaz nároky na cenu a kvalitu v autoopravárenství. Proto českým zákazníkům přinášíme sortiment Honey Combination, který nabízí dlouhou výdrž za příznivou cenu. Klientům nabízíme možnost osobního vyzkoušení a poradenství

aby věděli co a proč kupují,“ říká Tomáš Čanda ze společnosti Gruppe H, s.r.o. Maloobchodní prodej probíhá prostřednictvím e-shopu na webové adrese: www.detailing-czech.cz. Velkoobchodní prodej se realizuje napřímo přes email: info@gruppe-h.cz

telbaTotuA

AutoTablet .cz Každou neděli zdarma informace o autech a všem zajímavém kolem nich. Stručné, přehledné, čitelné i v telefonech. Stačí jen zadat e-mailovou adresu na

zc.

zc. keewotua

www.autoweek.cz nebo www.autotablet.cz. Stejně jednoduše lze odběr e-magazínu odhlásit.

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

43


PORADNA

Ochrana proti kunám která chrání i kuny samotné Už od června začala pro kuny doba páření, kdy si samci důrazně brání své území. Je to současně velmi nebezpečná doba pro motoristy, zvláště pro ty, kteří se pohybují v místech, kde se jim do motorového prostoru jejich vozu mohou kuny dostat a způsobit zde závažnou škodu.

M

alí predátoři milují úzký prostor pod kapotou, kde se cítí dobře jako v jeskyni. Jejich pohodu může ale zakalit zápach jejich potenciálního rivala, který se v tomto prostoru ocitl dříve a jehož zápach kuna neomylně vycítí. V tuto chvíli ji posedne nutkání k divokému kousání do čehokoliv měkkého, co je v dosahu. Motoristé parkující na ulici, na zahradě ale i v garáži musejí počítat s tím, že se jejich automobil stane útočištěm kuny. A pokud jej posedne chuť kousat, pak jsou v ohrožení izolace vodičů k zapalovacím svíčkám ale i hadice brzdového systému nebo od chladiče. V Německu riziko útoků kun na plasty v motorovém prostoru už dávno odhalili a pojišťovny je registrují ve svých statistikách. Může se to zdát neuvěřitelné, ale v loňském roce kuny v Německu způsobily 46 000 škodních událostí, které si vyžádaly náklady na likvidaci ve výši více než 13 milionů eur.

Tyto případy ovšem mohou být nejen drahé, ale také velmi nebezpečné. Pokud není vozidlo rovnou znehybněno kvůli přerušenému elektrickému vedení, pak si poškozeného vedení řidič nevšimne, a to ani při kontrole. Ostré tenké zoubky malých dravců často zanechávají jen maličké vpichy. Při jízdě pak může dojít k náhlému výpadku funkce některého ze systémů vozidla. Například ukazatel teploty v červené oblasti může znamenat úbytek chladicí kapaliny z poškozené hadice. V horším případě ale může dojít i k poškození motoru v důsledku jeho přehřátí, nebo k poškození katalyzátoru pro poškozený kabel. Pro motoristy je dalším problémem, že na mnohé z těchto případů se nevztahuje pojištění. Proto je lepší prevence. Jednoznačně účinná mechanická opatření, která by zabránila kunám vniknout do motorového prostoru, neexistují. Důkladné umytí motorového prostoru může pomoci jen krátkodobě.

A nezapomínejme, že kuny jsou nejen chráněné, ale i velmi prospěšné, protože dokáží velmi účinně ochránit okolí vašeho domu od jiných, mnohem nepříjemnějších hlodavců. Na rozdíl od nich kuny kromě jejich záliby v kousání do plastů nikterak neškodí. Kuny nemají mnoho přirozených nepřátel, takže se stále více usazují i ve městech. Společnost Marder Stop&Go nabízí širokou škálu produktů, které mohou vaše vozidlo pomoci ochránit a současně ochrání před újmou i kuny samotné. Jde například o sprejový odstraňovač kuních pachových značek, aromatický kroužek nebo sprej s pachovým koncentrátem ale i vysoko­ frekvenční přístroje pro odstrašení. Dodává i ochranné plastové nebo hliníkové hadice poskytující mechanickou ochranu ohrožených kabelů a hadic. ||Text Vladimír Rybecký ||Foto presseportal.de

Kompletní systém od jednoho výrobce na ochranu proti kunám! LETÁ ZÁRUKA

Předběžné čiŠtěnÍ

44

5-6 | 2018

OdpuzovánÍ pachem

OdpuzovánÍ ultrazvukem

OdpuzovánÍ vysokým napětím

Autoservismagazin.cz

www.stop-go.de/en

Mechanická ochrana

PřÍsluŠenstvÍ


PORADNA

Řešení fluktuace pracovníků Firmy nemohou najít zaměstnance, a když je najdou, zbytečně je ztrácí. Průměrná fluktuace je kolem 15 %, některé firmy ale vyměnit za rok 100 % zaměstnanců.

S

polečnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila statistiky projektů, které realizovala u českých firem pro snižování fluktuace zaměstnanců. Česká republika vykazuje nejnižší nezaměstnanost v  Evropě a  40 % firem podle průzkumu ManpowerGroup nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem říká, že nemůže obsadit svá volná pracovní místa. Přitom největší rezervy nespočívají v efektivitě náboru, ale schopnosti zaměstnance udržet. Některé firmy musí nabírat desítky nových zaměstnanců měsíčně jen proto, aby nahradily počet těch odcházejících. Průměrná fluktuace v ČR se pohybuje v rozmezí 14 – 16 %, nicméně za zdravou fluktuaci ve společnosti bývá považována hodnota mezi 5 – 7 %. Na trhu práce se běžně potkáváme se společnostmi, které se potýkají s fluktuací kolem 100 % ročně. Vysoká fluktuace omezuje fungování firmy a její rozvoj, znamená ztrátu know-how, nízkou motivaci zaměstnanců a vysoké náklady na nábor a zaučení nových zaměstnanců. Ty se pohybují od 20 000 Kč na jednoho zaměstnance a mohou přesáhnout i stovky tisíc, podle kvalifikace a náročnosti vyhledání a zaučení. Velká výrobní firma s tisíci zaměstnanci a roční fluktuací 30 %, může mít měsíční náklady fluktuace vysoko přes milion Kč. Fluktuace je obecně chápána jako negativní faktor. Má ale i své přínosy, bez kterých časem firma stagnuje. Mírná fluktuace přináší nové lidí s novými nápady, narušuje se a vytvářejí se příležitostí k postupu.

na pozicích, kde dominují především mladí lidé s krátkou praxí: zz dělník/operátor výroby zz operátor logistiky/skladník/ řidič VZV/řidič zz kuchaři, číšníci zz prodavači zz technici, mechanici, kvalifikovaná obsluha strojů zz programátoři/IT specialisté Věk je při fluktuaci klíčovým faktorem. Lidé do 30 let mají více než 5x vyšší fluktuaci, než lidé nad 40 let. Lidé nad 50 let mají fluktuaci minimální. Jednoznačně to souvisí s motivací generace Y získávat zkušenosti, rozvíjet se, potřebou časté změny a absencí závazků. Naopak lidé nad 50 let preferují větší pracovní stabilitu.

Věnovat se nováčkům se vyplácí Nejkritičtější bývá období zkušební doby a potom do jednoho roku ve společnosti, kdy podle našich zkušeností odchází 65 % zaměstnanců. Rozhodující bývá for-

malizovaný plán adaptace nováčků, nastavení cílů pro zkušební dobu i po ní, jejich vyhodnocování a správná komunikace a motivace.

Pracovní podmínky – o peníze jde především, ale nejsou vším Finance jsou nejdůležitější faktor motivace, ale není jediný. Zaměstnanec před změnou práce posuzuje několik hlavních kritérií a ostatní pozitiva často převáží vyšší mzdy v jiné společnosti. Pro pozice ve výrobě a manuální profese bývá důležitá vzdálenost do zaměstnání, náročnost práce a pracovní prostředí, u kancelářských pozic dominuje poptávka po osobním rozvoji, získávání zkušeností, dobrém kolektivu a možnosti časové flexibility.

Kariérní růst nemusí znamenat povýšení Nejenom dlouholetí zaměstnanci zase potřebují občasnou změnu náplně práce, mají potřebu se rozvíjet a učit se nové věci. To nemusí nutně znamenat povyšování, ale velmi se osvědčuje například horizontální rotace zaměstnanců, účast na speciálních projektech atd. ||Text Ing. Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu, ManpowerGroup

Fluktuace podle typů pozic Nejvyšší fluktuace je především ve výrobních pozicích, pozicích s nižší úrovní mezd, na vysoce žádaných pozicích nebo

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

45


S AUTOSERVISEM

REPORTÁŽE A ROZHOVORY

Titul

S S AUTOSERVISEM AUTOSERVISEM 09-11 / 11 / 2018 PVA EXPO PRAHA 09-11 09-11 // 11 11 // 2018 2018 PVA PVA EXPO EXPO PRAHA PRAHA

www.transportexpo.cz www.transportexpo.cz www.transportexpo.cz

TRANSPORT EXPO 2018 představí novinky a zajímavosti z oblasti dopravy a automobilového průmyslu.

EXPO 2018 představí novinky a zajímavosti z oblasti dopravy automobilového průmyslu. Je to TRANSPORT příležitost pro prezentaci výrobců, prodejců a poskytovatelů služeb, aajejichž činnosti souvisejí se silniční TRANSPORT EXPO 2018 představí novinky a zajímavosti z oblasti dopravy automobilového průmyslu. Je to příležitost pro prezentaci výrobců, prodejců a poskytovatelů služeb, jejichž činnosti souvisejí se silniční

dopravou. Jedná pro se například výrobceprodejců a dodavatele dopravníslužeb, techniky, pneumatik, dílů prosevozidla, Je to příležitost prezentaciovýrobců, a poskytovatelů jejichž činnosti souvisejí silniční olejů dopravou. Jedná se například o výrobce a dodavatele dopravní techniky, pneumatik, dílů pro vozidla, olejů

dopravou. Jedná se například výrobce a dodavatele techniky,služby, pneumatik, dílů pro vozidla, olejůa doprav a maziv, vybavení servisů a servisnío techniku, leasingovédopravní a další finanční oblast pojištění vozidel a maziv, vybavení servisů a servisní techniku, leasingové a další finanční služby, oblast pojištění vozidel a dopravy,

a maziv, servisů aoblast servisníalternativních techniku, leasingové a další finanční služby, pojištění a dopravy, ale také ovybavení nejmodernější pohonů. Na veletrhu se tak oblast představí oborvozidel dopravy v současné ale také o nejmodernější oblast alternativních pohonů. Na veletrhu se tak představí obor dopravy v současné

ale také o nejmodernější oblast alternativních pohonů. Na veletrhu se tak představí obortaké dopravy v současné podobě spolu s nejnovějšími trendy a směry budoucího vývoje. Tuto oblast podpoří doprovodný program, podobě spolu s nejnovějšími trendy a směry budoucího vývoje. Tuto oblast podpoří také doprovodný program, podobě spolu s nejnovějšími trendy a směrypřednášek budoucího vývoje. Tuto oblast podpoří také doprovodný program, který konferencí nejen odborníky. kterýnabídne nabídne cyklus cyklus přednášek a a konferencí nejen propro odborníky. který nabídne cyklus přednášek a konferencí nejen pro odborníky.

Redakce nabízífirmám, firmám, které se veletrhu chtějí zúčastnit, Redakcemagazínu magazínu Autoservis Autoservis nabízí které se veletrhu chtějí zúčastnit, Redakce magazínu Autoservis nabízí firmám, které se veletrhu chtějí zúčastnit,

možnost prezentacejak jakvvtištěném tištěném magazínu, webových stránkách www.autoservismagazin.cz. možnost prezentace magazínu,tak taknana webových stránkách www.autoservismagazin.cz. možnost prezentace jak v tištěném magazínu, tak na webových stránkách www.autoservismagazin.cz. Prezentacevyjdou vyjdou vv říjnovém které bude k dispozici na veletrhu. Prezentace říjnovémvydání, vydání, které bude k dispozici na veletrhu. Prezentace vyjdou v říjnovém vydání, které bude k dispozici na veletrhu. Pro více informací nás kontaktujte na tel.: 602 455 050 nebo e-mail: sales@ibsmotorpress.cz

46

ProPro více informací nás kontaktujte na tel.:602 602 455 050 nebo e-mail: sales@ibsmotorpress.cz Pro více informací nás kontaktujte na tel.: 602 455 050 nebo e-mail: sales@IBSmotor.press více informací nás kontaktujte na tel.: 455 050 nebo e-mail: sales@ibsmotorpress.cz

5-6 | 2018

Autoservismagazin.cz


REPORTÁŽE A ROZHOVORY

Podniky roku 2017 v českém automobilovém průmyslu Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) vyhlásilo výsledky 20. ročníku soutěže Podnik roku 2017 v automobilovém průmyslu ČR.

V

rámci AutoSAP proběhl již 20. ročník soutěže členských firem Podnik roku 2017 v automobilovém průmyslu ČR. V kategorii firem s počtem zaměstnanců do 250 osob bylo hodnoceno 26 firem, v kategorii firem s počtem zaměstnanců nad 250 osob 55 firem. Posuzovaly se základní ekonomické výsledky dosažené za rok 2017. Hodnocení probíhalo na základě těchto kritérií: 1. Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč)

2. Přidaná hodnota na pracovníka (mil. Kč / zaměstnanec) 3. a) meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (%) b) tržby za prodej vlastních výrobků a služeb na zaměstnance (mil. Kč / zaměstnanec) Všechna kritéria mají stejnou váhu a konečné pořadí firem je dáno součtem umístění podle jednotlivých kritérií.

Podniky roku 2017 v českém automobilovém průmyslu se staly firmy:

Firmy s počtem zaměstnanců do 250 osob zz Global Assistance a.s. zz Tiberina Automotive Bělá spol. s r.o. zz Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch

Firmy s počtem zaměstnanců nad 250 osob zz Iveco Czech Republic, a. s. zz Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. zz Škoda Auto a.s. Oceněné firmy získaly originální skleněné plastiky z dílny sklářského mistra Lukáše Šulce ze Železného Brodu.

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

47


REPORTÁŽE A ROZHOVORY

Postavit si vlastní auto není jen klukovský sen Pátým žákovským vozem podnikového učiliště Škoda Auto je Škoda Karoq s karoserií kabriolet s dynamickým sportovním designem. Tohle nádherné auto se sluncem ve jménu (Škoda Sunroq) jsme měli na pár desítek minut k dispozici úplně sami.

M

otokárovou dráhu uprostřed oválu pro závody chrtů zalilo už od brzkého rána slunce. Dokonale se hodilo k unikátnímu autu, které jsme zde měli na pár desítek minut k dispozici. Vedle svých předchůdců působí Sunroq mnohem vyspěleji. Pár týdnů před

48

5-6 | 2018

jeho dokončením jsme měli možnost si jej důkladně prohlédnout ve Škoda Akademii a už tam nás toto auto nadchlo. Konečný výsledek, který nyní mám před sebou, ovšem překonává veškeré očekávání. S hotovým interiérem a dokončeným osvětlením se řadí k nejhezčím konceptům, které jsem v posledních letech viděl. Kdyby byl

Autoservismagazin.cz

Sunroq vystaven na autosalonu v Ženevě, patřil by k nejobletovanějším a útočil by na titulní stránky motoristických magazínů. Jeho atraktivní design navíc potvrzuje vynikající kvalita zpracování všech detailů. Krásný kabriolet v červené barvě Velvet stojí na velkých 20“ kolech Vega z Kodiaqu Sport Line. Vnější vzhled zatraktivňuje


REPORTÁŽE A ROZHOVORY

LED podsvícení – u klik dveří, v podbězích kol, v zavazadlovém prostoru, na spodní hraně dveří (jako u sériového vozu Karoq) ale nejzajímavěji působí na logu na přídi v kombinaci s křišťálovým vzhledem. Nedivil bych se, kdyby se něco podobného objevilo i na nějaké exkluzivní verzi v sériové produkci. Už úplně na začátku rozhodování o celé koncepci vozu bylo rozhodnuto, že základem kabrioletu bude nové kompaktní SUV Škoda Karoq a nebude mít stahovací střechu. Její konstrukce a výroba by projekt neúnosně komplikovaly. Na základě mnoha diskuzí nicméně padlo rozhodnutí, že na zádi bude přístupný zavazadlový prostor. To znamenalo překonat nemalé problémy. Výsledek patří k nejzajímavějším detailům vozu. Víko zavazadlového prostoru totiž bylo vytvořeno ze střechy Karoqu. To byl chytrý nápad, jehož realizace ovšem byla složitá, protože střecha má jinou šířku než zavazadlový prostor.

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

49


REPORTÁŽE A ROZHOVORY

Výsledek nicméně působí skvěle a díky zabudovanému spoileru dodává podobě vozu na dynamice. Délka vozu 4382 mm se nezměnila a stejná zůstala i šířka (1811 mm) a rozvor náprav (2638 mm). Jen výška se snížila na 1480 mm. Sunroq pohání standardní motor 1,5  TSI, jehož jedinou konstrukční úpravou je instalace jiného výfukového potrubí. Úpravou softwaru byl zvýšen výkon na 120 kW (163 k) a maximální točivý moment je 279 N.m. Převodovka je šestirychlostní přímo řazená a poháněná jsou jen přední kola. Žádné jiné úpravy pohonné jednotky nebyly v plánu. Byly použity tlumiče pérování z Octavie RS, čímž se snížila světlá výška vozu o 50 mm. Po usednutí do krásně tvarovaného sedadla a konečně stisknu tlačítko spouštěče. Bez střechy mohu plně vychutnat okouzlující zvuk dokazující, že čtveřice výfuků na zádi není jen na ozdobu. Hluboké bručení přitom není moc hlasité aby obtěžovalo okolí. Pak už si mohu dopřávat letní projížďku a vychutnávat si krásu slunečného

50

5-6 | 2018

dne. Z hlediska tuhosti nosné struktury samozřejmě není volba čtyřdveřového vozu jako základu kabrioletu ideální. Podlaha Sunroqu proto musela být zpevněna třemi výztuhami a musely se upravit

Autoservismagazin.cz

dveře. Přesto se musím smířit s určitými omezeními. To, že mohu jezdit nejvýš rychlostí 40 km/h, mi vůbec nevadí. Tohle je auto pro užívání si klidu a pohody. Jen by bylo lepší


REPORTÁŽE A ROZHOVORY

mít zde společnost – někoho, s kým by bylo možné tu pohodu sdílet. Každopádně se mohu přesvědčit, že na tomto krasavci vše funguje jak má a určitě by stálo za to projet se s ním trochu razantněji.

To, co tento automobil činí skutečně výjimečným, není jeho design ani technické parametry. Unikátní na něm je, že si jej navrhli a poté postavili samotní žáci Středního odborného učiliště strojírenské-

ho Škoda Auto. Jde už pátý takový projekt realizovaný v podnikovém učilišti Škoda Auto. Studii navrhlo a na její stavbě pracovalo 23 žákyň a žáků podnikového učiliště Škoda Auto. Projekt žákovského vozu už má v české automobilce tradici. Nápad nechat 17- či 18leté studentky a studenty Středního odborného učiliště strojírenského Škoda Auto v rámci studia, byť ve volném čase, postavit si vlastní auto převzali v Mladé Boleslavi od učňovských škol Volkswagenu, kde mají tyto projekty poměrně dlouhou tradici. V Mladé Boleslavi ale tuto myšlenku posunuli mnohem dál. Zatímco němečtí učni zůstávají jen u tuningu, Škoda Akademie dovoluje svým učňům realizovat i takové extrémy, jako je uříznutí střechy z kompaktního SUV Karoq. Při vší volnosti ovšem na konci musí být plně provozuschopný automobil. Designová fáze tvorby nového žákovského vozu začala v říjnu 2017. Poté, co byl v lednu 2018 dokončen a potvrzen design vozu, byla zahájena fáze výroby. Ta vycházela ze sériového vozu s nenelakovanou karoserií. Stejně jako v předchozích letech

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

51


REPORTÁŽE A ROZHOVORY

mělo hned od začátku 23 zúčastněných studentů Středního odborného učiliště Škoda Auto podporu odborníků z oblastí technického vývoje, designu, výroby, stejně tak jako od jejich vyučujících. Práce na voze byla velmi náročná, protože výsledný produkt musel být vyroben v kvalitě jako jiné koncepty určené pro výstavní účely. Ostatně všechna dosavadní žákovská auta se objevují na nejrůznějších výstavách a prezentacích. Vzhledem k velmi krátkému času a podmínkám výroby to vůbec nebylo snadné. Žáci si museli dávat velmi záležet na kvalitě svarů a vybroušení všech hran. Snaha je využít schopnosti žáků v rámci jejich oborů. Proto se zaměřují především na karoserii a podvozek a nikoliv na úpravy pohonné jednotky. Musejí řešit také interiér, i když na něj nemají specialisty.

52

5-6 | 2018

Autoservismagazin.cz


REPORTÁŽE A ROZHOVORY

Realizace tohoto projektu žákům umožňuje nejen uplatnit vědomosti a schopnosti získané během studia. Učí je také pracovat v týmu, protože i při dozoru vyučujících je jen na nich, aby si mezi sebou rozdělovali to, co kdo musí udělat, na pravidelných schůzkách a přes sociální sítě

vyhodnocovali postup prací a společně řešili nastalé problémy. Studentský projekt žákům umožňuje uplatnit vše, co se naučili a co je baví dělat. Škola učňům vytváří vynikající podmínky pro realizaci projektu, nicméně se musejí chovat s rozvahou. Při stavbě atraktivního auta musejí v maximálně mož­n é míře využívat to, co je k dispozici ze sériové produkce automobilky. Své nápady musí obhajovat před nejvyšším vedením automobilky, které zde při pravidelných návštěvách zastupoval především člen představenstva Michael Oeljeklaus. Společná práce začala tím, že účastníci projektu museli před nejvyšším vedením obhájit svůj nápad předělat kompaktní SUV Škoda Karoq na kabriolet. Prohloubení schopnosti argumentovat je tedy také jedním z přínosu projektu.

Setkání se samotnými tvůrci Sunroqu, jejich zaujetí, hrdost na své dílo i schopnost o svém autě mluvit a popisovat jeho zrod byla neméně příjemným zážitkem jako jízda s tímto vozem. Je jasné, že auto­ mobilce se ten jeden Karoq, který učni připravili o střechu, bohatě vyplatí. Ti šťastnější z učňů si mohli svůj výtvor sami vyzkoušet za volantem. Jenže ne všichni – mnohým z nich ještě není 18 let, takže nemají řidičský průkaz. Ti si musejí počkat až na příští projekt. Mnozí z nich jsou odhodláni opět obětovat spoustu svého volného času a pustit se znovu do práce. Jsem si ale jistý, že se už dnes můžeme těšit na další, ještě zajímavější koncept. Se Sunroqem si nastavili laťku opravdu hodně vysoko. ||Text Vladmír Rybecký ||Foto Vladmír Rybecký a Škoda Auto

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

53


REPORTÁŽE A ROZHOVORY

Okolnosti tlačí evropské automobilky k elektrifikaci Projev B. Wojnara na konferenci E-mobilita v Telči. Cílem konference bylo podívat se na jedno z nejaktuálnějších témat dneška v automobilovém průmyslu, vliv nastupující elektromobility na automobilový průmysl v České republice.

S

cházíme se v úspěšné, ale velmi rychle se měnící době. Automobilový průmysl v České republice zaznamenal v roce 2017 rekordní výsledky a letos i přes očekávané mírné zpomalení, funguje řada firem na hranici svých kapacit. V řadě případů pak musí zakázky i odmítat. Přitom je třeba zabývat se nejen žhavou současností, ale intenzivněji než kdy jindy řešit přicházející výzvy. Přínosem

54

5-6 | 2018

AutoSAP je pak otevírání diskuzí nad tématy a opatřeními, která zajistí posilování konkurenceschopnosti tohoto odvětví. Mezi trendy, které jsme identifikovali jako nezvratné, e-mobilita nesporně patří. Je jedním ze tří pilířů, společně s autonomním řízením a digitalizací, Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR a k němu připojeného Akčního plánu, které jsme v loňském roce podepsali s vládou.

Autoservismagazin.cz

Bohdan Wojnar Ještě na konci minulé dekády by mnoho z nás na elektromobilitu v osobní dopravě, u přepravy zboží nebo u autobusů v městském provozu příliš nevsadilo. Stejně tak na to, že její znovuobjevení a tvrdý tlak na prosazení, jakožto čisté mobility zejména pro velké aglomerace, přijde z Číny. Historie elektromobilů sahá až do počátků automobilismu v 19. století. Nikdy v minulosti ale masový nástup elektromobility nebyl reálnější než dnes. Největší tlak na výrobce však v EU zatím nepochází od zákazníků. V současnosti a nejbližších letech bude určující zejména neustále se zpřísňující regulace emisí CO2,ale čím dál tím více budou do této oblasti promlouvat i městské aglomerace. Cíl pro výrobce automobilů v EU pro rok 2021 ve výši 95 g CO 2/km, přechod z testovací metodiky NEDC na WLTP, která tento cíl ještě zpřísní či další chystaná snížení emisí CO2 k rokům 2025 a 2030, všechny tyto okolnosti tlačí evropské výrobce k podstatné elektrifikaci nabízených vozidel. Přitom se však nástup elektrifikovaných modelů má dít v podmínkách, kdy nebyly uspokojivě odstraněny všechny vstupní limitující faktory.


REPORTÁŽE A ROZHOVORY

Hovořím zde například o dostatečně husté infrastruktuře, navíc optimálně nastavené z hlediska požadavků zákazníků na rychlost dobíjení. Dále je zapotřebí zohlednit, že na elektromobilitu si výrobci mohou zatím vydělat jen prodejem vozů se spalovacími motory, a že tradičním motorům, i přes různé mediální vlny, zdaleka neodzvonilo. Nesmíme také zapomínat na skutečnost, že kromě elektromobilů tu jsou a budou k dispozici další alternativní řešení, jako zemní plyn, syntetická paliva či vodík. S nástupem elektromobility jsme si doposud spojovali hlavně s takovými zeměmi, jakými jsou Čína a Norsko. Když se ale podíváme na Německo – tradiční destinaci českého exportu – vidíme, že v prvním čtvrtletí stoupl prodej nových elektrických aut v Německu meziročně o 70 % na 17 500 vozů a jejich podíl na celkovém prodeji činil už dvě procenta. I u nás se elektrická auta pomalu stávají součástí zejména městského provozu. V České republice bylo v loňském roce zaregistrováno 390 čistě elektrických vozů a jejich celkový počet se blíží dvou tisícům. Za první 4 měsíce roku 2018 pak činí podíl bateriových elektromobilů a plug-in hybridů na prodejích nových vozidel 0,33 %. Odhady vývoje trhu dle ČEZ a SDA předpokládají po roce 2020 v ČR roční prodeje cca 6 až 7 tisíc vozidel s elektrickým pohonem. To by mohlo představovat asi 2 až 3 % prvních registrací vozidel a jen malé zaostávání za zeměmi západní Evropy. Elektromobil si je ochotno na cesty do práce, podle jednoho z průzkumů, pořídit více než polovina Čechů. Tato data a dalších pět klíčových, společně působících faktorů naznačuje, že po roce 2020 dojde v ČR a EU k výraznějšímu nástupu elektromobility. Jedná se o: 1. požadavky legislativy EU a současně aktivity EU v oblasti produkce baterií; 2. rozšiřování modelové nabídky evropských výrobců v prostředí velké zahraniční konkurence;

3. postupné snižování cen elektromobilů, odvislé od úspor z rozsahu a postupně se snižující ceny baterií; 4. zvyšování dojezdu elektromobilů; 5. cíle ČR dle Národního akčního plánu čisté mobility ohledně počtu veřejně dostupných dobíjecích bodů – 1 300 k roku 2020. Připravit se je třeba již nyní. Není jedna správná cesta; zdá se, že každá automobilka jde nyní svou cestou, svým tempem a mobilizuje k tomu všechny své komplexní odborné znalosti. Hledá k tomu ty nejlepší kontakty mezi zavedenými dodavateli nebo úspěšnými start-upy. Nás dnes především bude zajímat to, jak se vliv nastupující elektromobility dotkne automobilového průmyslu nejen z pohledu finálních výrobců, ale zejména dodavatelů. Na dnešní konferenci chceme diskutovat o tom, jaké existují v ČR možnosti využití technologických a výrobních kompetencí pro přechod na ­v ýrobu komponent pro vozy

elektrické, ale i poukázat na možné ohrožení současné výroby komponent pro vozidla na spalovací motor. Je totiž zřejmé, že mix rozličných pohonů pro vozidla blízké budoucnosti, ať již půjde o pohony plug-in hybridní nebo čistě elektrické, bude klást na spolupráci dodavatelů a finalistů nové nároky. Osobně jsem přesvědčen, že si v českém automobilovém průmyslu nemůžeme dovolit elektromobilitu přehlédnout. Dnešní setkání nám snad napoví, jaký význam bychom ji měli přikládat a zda a jakým způsobem bychom se na tento nový disruptivní trend v našem oboru měli zaměřit při rozvoji našich firem. Chci vás ubezpečit, že AutoSAP je prakticky denně aktivním účastníkem mnoha jednání, pracovních skupin a konferencí, na nichž se e-mobilita v Česku řeší. Jak jsem zmínil, elektromobilita je také obsahem Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR, na jehož realizaci intenzivně pracujeme. Hájíme zájmy českého autoprůmyslu tak, aby i nadále mohl být hnací silou tuzemské ekonomiky.

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

55


REPORTÁŽE A ROZHOVORY

Bosch hledá nové cesty mobility Aby se přeprava s nulovými emisemi stala skutečností, investuje společnost Bosch ohromné prostředky, a to jak do zajištění úspěchu elektromobility na trhu, tak i do zdokonalování spalovacího motoru.

„N

aše společnost je jedinečná pokud jde o kombinaci komplexních odborných znalostí o konektivitě a širokého průmyslového a produktového know-how. Díky tomu je Bosch Group v unikátní prodejní pozici. Chceme udržovat mobilitu lidí a současně přitom zvyšovat kvalitu ovzduší,“ řekl předseda představenstva společnosti Bosch Volkmar Denner při výroční tiskové konference v Renningenu.

56

vývojáři úspěšně snížili emise NOx na jednu desetinu zákonem stanoveného limitu. Zkušební vozidla vybavená vylepšenou technologií nevypouštějí v průměru více než 13 mg NOx/km, tedy mnohem méně než 120 mg NOx/km, které budou povoleny po roce 2020. „Diesel má budoucnost. Zůstane nedílnou součástí řešení mobility zítřka,“ uvedl předseda představenstva společnosti Bosch Volkmar Denner.

Dosud nevídané emise NOx

Vrcholná disciplína IoT: multidoménové ekosystémy

Společnost Bosch nyní dosáhla průlomu v technologii vznětových motorů. Její

Žádná jiná společnost nenabízí tolik řešení konektivity v reálném světě jako

5-6 | 2018

Autoservismagazin.cz

Bosch. Kromě chytré mobility mezi ně patří například propojená výroba (Industry 4.0), chytré město a chytré domácnosti. Doposud společnost Bosch prakticky realizovala 170 vlastních projektů IoT. V roce 2017 společnost prodala 38 milionů výrobků s podporou připojení k internetu, o 40 % více než v roce 2016. Bosch odhalil významný potenciál v multidoménových ekosystémech, které propojují různá odvětví, jako například Logistika 4.0.

Elektromobilita V roce 2017 Bosch získal 20 kontraktů na výrobu elektrických pohonných systémů v celkové hodnotě 4 miliardy eur. Od roku 2020 Bosch očekává nástup trhu s elektrickými vozidly a dal si za cíl stát se na tomto trhu vedoucím hráčem. To už platí pro Čínu, kde Bosch spolupracuje se start-upem z USA Nikola Motor a s největším světovým výrobcem motorů pro užitková vozidla, čínskou firmou Weichai


REPORTÁŽE A ROZHOVORY

Power, s cílem podpořit používání palivových článků v užitkových vozidlech. Kromě podnikání v oblasti komponent vidí firma Bosch budoucnost také ve službách založených na internetovém propojení, jako je například system!e, který zlepšuje životaschopnost elektrické jízdy.

Automatizované řízení Bosch také výrazně pokročil v přechodu na automatizovanou jízdu. Již v roce 2019 očekává v oblasti asistenčních systémů pro řidiče dosažení prodeje ve výši dvou miliard eur. Například u prodeje radarových a video senzorů Bosch se očekává nárůst o 40 %. „Více automatizace znamená větší technickou složitost. V budoucnu už našim zákazníkům nebudou stačit jen samotné komponenty, ale budou potřebovat řešení typu „vše v jednom“. To je další oblast, ve které jsou naše systémové odborné znalosti výhodou,“ uvedl Denner. Na řešeních

automatizované jízdy pracuje ve firmě Bosch v současné době asi 4000 inženýrů, což je o 1000 více než před rokem.

Vstup do podnikání v oblasti sdílené jízdy Propojená mobilita je dalším trhem, kde Bosch očekává významné obchodní aktivity. Podle předpokladů dosáhne celosvětově do roku 2022 hodnota tohoto trhu 140 miliard eur. Do roku 2025 bude na silnicích po celém světě propojeno více než 450 milionů vozidel. Bosch vstoupil do podnikání v oblasti sdílené jízdy prostřednictvím akvizice americké start-upové společnosti Splitting Fares (SPLT). Start-up SPLT a více než 20 dalších poskytovatelů služeb mobility bylo spojeno v nové divizi Connected Mobility Solutions. Ta zahrnuje i službu sdílení e-skútrů COUP, která brzy rozšíří svou obchodní činnost i do Madridu ve Španělsku.

Kodex vývoje produktů: etika technologického vývoje Volkmar Denner, který je ve vedení společnosti Bosch odpovědný také za výzkum a včasný vývoj, představil široké veřejnosti také Kodex vývoje produktů. V něm firma formulovala mantinely pro vývoj produktů Bosch. Zaprvé je striktně zakázáno zapojení funkcí, které automaticky rozpoznají testovací cykly. Zadruhé se produkty Bosch nesmí optimalizovat pro testové situace. Zatřetí produkty Bosch mají při běžném, denním využití co možná nejlépe chránit lidský život a být šetrné k životnímu prostředí a ke zdrojům. Ve sporném případě jsou hodnoty Bosch nadřazené přání zákazníka. Bosch se tak například v Evropě již od poloviny roku 2017 nepodílí na zákaznických projektech pro zážehové motory, u kterých není naplánovaný filtr pevných částic. ||Text Vladimír Rybecký ||Foto Bosch

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

57


REPORTÁŽE A ROZHOVORY

Trendy při nákupu aut Třetí ročník průzkumu poradenské společnosti EY ukazuje, že Češi mají stále menší potřebu vyrazit do tradiční kamenné prodejny. Přes rostoucí zájem nákupu přes internet si auta udržují unikátní postavení v porovnání s jakýmkoliv jiným zbožím.

S

polečnost EY ve spolupráci s agenturou STEM/MARK v březnu 2018 uskutečnila 3. ročník průzkumu mezi českými řidiči za účelem zjištění aktuálních trendů při nákupu nových i ojetých vozidel.

Nákup v showroomu stále dominuje Ideálním místem pro nákup zcela nového automobilu jsou i nadále autosalony. Nákup vozu u autorizovaného prodejce preferuje 77 % Čechů, ovšem před dvěma roky jich bylo 85 %. Jenže zatímco dříve koupi vozu předcházelo 5 až 7 ná-

58

5-6 | 2018

vštěv u dealera, dnes průměrně zájemce o koupi auta dnes navštíví autosalon před samotnou koupí pouze 2,3 x (v roce 2016 to bylo 2,7x). To znamená, že v současné době má prodejce většinou jen jedinou příležitost k oslovení zákazníka! Ojetý vůz nejčastěji Češi zvažují koupit u autorizovaného prodejce (39 %). Do autobazaru by vyrazilo 18 % dotázaných řidičů, 16 % zájemců by vůz koupilo přes internet a dovézt ojetý vůz ze zahraničí by zvažovalo 16 % Čechů. To ovšem vůbec neodpovídá skutečnosti, protože u autorizovaných prodejců se prodává jen asi 10 % ojetých aut a nejvíc se při nákupu ojetin

Autoservismagazin.cz

využívá internet. Ukazuje to na velký a zatím ne zcela využívaný potenciál, který mají při obchodu s ojetými auty autorizovaní prodejci. Při výběru prodejce se více než polovina Čechů (52 %) řídí především vlastní zkušeností. Dají ale také na doporučení známých (38 %) nebo se rozhodují podle služeb nabízených prodejcem (34 %). Oproti všeobecnému mínění jen 25 % zájemců při hledání prodejce vychází z informací získaných na internetu. Je ale také možné, že prodejci a importéři nedokáží internet využívat tak, aby zákazníkům poskytovali ty informace, které hledají. Vzrostla i preference vzhledu samotného showroomu – ta je důležitá pro 7 % kupujících, zatímco před rokem to bylo jen 1,5 %. Pro prodejce je potěšující i skutečnost, že respondenti vyjadřují vysokou míru spokojenosti s průběhem posledního nákupu: 41 % bylo zcela spokojeno a celkem


REPORTÁŽE A ROZHOVORY

83 % vyjadřuje spokojenost. Pouze 1 % bylo zcela nespokojeno a nespokojenost vyjadřuje pouze 6 % zákazníků. Přesto ale klesá loajalita ke značce – tu vyjadřuje 41 % kupujících.

Roste zájem o online koupi auta Stále více se i při pořízení auta prosazuje nákup na internetu. Už 8 % zájemců chce při koupi svého příštího vozu zvo-

lit formu on-line nákupu a dokáže si ji představit 29 % respondentů (oproti 18 % v roce 2016). Velmi významnou měrou roste zájem o spojení využití konfigurátoru (75 % mužů a 55 % žen) s možností

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

59


REPORTÁŽE A ROZHOVORY

chatu s prodejcem (54 % mužů a 72 % žen, průměr 66 % je o 16 % vyšší než v roce 2016). Velmi důležitou službou (pro 78 % kupujících) je i při online prodeji nabídka výkupu ojetého vozu na protiúčet. „Při nákupu po internetu je důležitá důvěra. Proto většina respondentů jedním dechem dodává, že online by si auto koupili zejména od autorizovaného prodejce,“ vysvětluje Petr Knap. Pouhé 1 % řidičů by byl ochotný si koupit auto na e-shopu typu Amazon nebo eBay, což je zcela odlišný trend než u jiného zboží.

Příležitost pro prodejce Čechům by při koupi auta online nejvíce chyběla možnost osobní prohlídky vozu, testovací jízda a přímý kontakt s prodejcem. I proto 95 % respondentů s testovací jízdou před koupí počítá, a to i v případě online prodeje. I v tom se obchod s auty stále významně odlišuje od všeho ostatního zboží. To je důležitá informace pro prodejce, kteří by s touto skutečností měli dokázat pracovat aby si udrželi kontakt se zákazníky. „Testovací jízda není požadavkem, který by nešel vyřešit prostřednictvím moderních technologií. Až desetina Čechů by si bez problémů otestovala auto formou 3D virtuální jízdy, pokud by taková možnost existovala. V roce 2016 tuto formu testování nezvažoval téměř nikdo,“ říká Petr Knap. Zajímavou informací je i to, že 9 z 10 zájemců o koupi vozu by u autorizovaného prodejce ocenilo přítomnost experta, který by se jim nesnažil auto za každou cenu prodat, ale vůz jim co nejpodrobněji představil a poradil jim. Dá se předpokládat, že tento požadavek i dále poroste v souvislosti s příchodem stále nových asistenčních a komunikačních systémů.

myslném žebříčku priorit až na třetím místě,“ říká Petr Knap, vedoucí partner pro automobilový sektor v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Více než čtvrtina Čechů (28 %) by si ráda připlatila i za samotné připojení jejich nového auta k internetu. Průzkum ukazuje, že ženy by uvítaly možnost dokoupení služby související s jejich bezpečností, např. dovolání se na tísňovou linku či upozornění na potřebu servisu. Muži jsou naopak ochotni utrácet za pohodlí a komfort (dálkové odemčení vozu nebo zapnutí

Kritéria výběru budoucího vozu „Při pořízení automobilu je pro téměř tři čtvrtiny Čechů nejdůležitější jejich dosavadní zkušenost se značkou, následuje design kupovaného vozu. Cena je na po-

60

5-6 | 2018

Autoservismagazin.cz

topení). Plných 37 % zájemců ale není ochotno poskytnout data o vozu a stylu jízdy, a tedy sdílet data pro online služby, proti 27 % těch, kteří by tato data ochotně poskytli. Pro české řidiče jsou velice důležité rychlé dodání vozu (to preferuje 28 % respondentů, zatímco v roce 2016 to bylo jen 21 %, rychlost dodání preferují především starší kupující) i možnost podrobnější konfigurace (té dává přednost 43 % motoristů, ale v roce 2016 52 %). ||Text Vladimír Rybecký


REPORTÁŽE A ROZHOVORY

Multifunkční kompetenční centrum v Kvasinách

Otevřením multifunkčního kompetenčního centra v závodě v Kvasinách společnost Škoda Auto důsledně pokračuje v modernizaci tohoto závodu: (zleva) Jaroslav Vlk, vedoucí řízení kvality Kvasiny, Frank Schreier, vedoucí řízení kvality, Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast výroby a logistiky, Martin Lustyk, předseda odborů KOVO Kvasiny, Lubomír Vasický, vedoucí plánování staveb a infrastruktury a Jiří Černý, vedoucí výroby vozů Kvasiny

Škoda Auto v závodě Kvasiny otevírá multifunkční centrum  – zkušební centrum, centrum kvality, logistické centrum, odstavné plochy pro předsériové vozy a prezentační halu. Dosavadní zkušební centrum bude sloužit vývoji a výrobě modelu Škoda Superb Plugin-Hybrid.

Š

koda Auto pokračuje v modernizaci závodu v Kvasinách a uvádí do provozu nové kompetenční centrum. V multifunkčním areálu automobilka sloučila zkušební centrum a centrum kvality, logistické tréninkové centrum a centrum finálních úprav pro předsériové vozy. Automobilka do stavby investovala celkem 13,5 milionů eur. Současně závod v Kvasinách získá novou elektrorozvodnou síť a nabíjecí stanice pro elektromobily. Od roku 2019 bude v Kvasinách z linek sjíždět Škoda Superb Plug-in-Hybrid. Veškerá zařízení pro testy a analýzy vozů se nyní nachází pod jednou střechou v novém kvalitním centru. Například akustická laboratoř, pachová laboratoř a vibrační zkušební stavy. Kratší vzdálenosti mezi jednotlivými útvary urychlují kontrolní procesy a umožňují rychlé vyhodnocení výsledků.

Ve vodní komoře je možno simulovat jemné mrholení stejně jako tropický liják s více než 50 l vody na m2 při více než 30 °C. Zkušební centrum kromě toho disponuje i vysoce moderní „tichou kabinou“, kde odborníci na akustiku vyhledávají rušivé jízdní hluky. Pomocí „shakeru“ lze simulovat vibrace celého vozu. Kromě toho je k dispozici i speciální laboratoř pro dynamické zkoušky. Součástí kompetenčního centra bude po devítiměsíční výstavbě také vysoce moderní logistické centrum. Logistická oblast zaujímá zhruba třetinu celkové plochy: 1500 m2 připadá na skladovací halu, kde se skladují například díly pro stavbu předsériových vozů. Tréninkové centrum má 800 m2. Ve vzdělávacím centru logistiky se odborníci školí v nakládání s velkými a malými unifikovanými obaly (KLT/GLT),

bezpilotními přepravními systémy (FTS) a přívěsovými soupravami s E-Frames. Praxi odpovídající nabídka možností dalšího vzdělávání zahrnuje například ovládání interní ITsystémů a regálové logistiky a logistiky blokových skladů, zaskladňování a vyskladňování, ergonomie a různých pick-by-řešení. Jedna učebna splňuje i předpoklady pro virtuální trénink. Moderní komplex se rozkládá na ploše téměř 10 000 m2. Vedle mnoha kancelářských a týmových pracovišť nabízí komplex mimo jiné i sociální zařízení pro personál, ošetřovny i šatny. „Naše investice a otevření nového multifunkčního kompetenčního centra jsou dalším velkým krokem k tomu, abychom závod v Kvasinách důsledně a trvale připravili na další vývoj v automobilovém průmyslu Závod hraje důležitou roli při plnění našich cílů výroby, které jsme si definovali v rámci Strategie 2025,“ řekl člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus. Frank Schreier, vedoucí řízení kvality ve společnosti Škoda Auto, k tomu dodává: „Díky nejmodernější technice umožňuje naše nové Centrum kvality testování a analýzu vozů podle ještě přísnějších měřítek. Neustále pracujeme na tom, abychom zajistili kvalitu na všech úrovních a dále jí zlepšovali.“ ||Text Vladimír Rybecký podle podkladů Škoda Auto ||Foto Škoda Auto

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

61


REPORTÁŽE A ROZHOVORY

Valeo vybuduje v Rakovníku druhý výrobní závod Valeo rozšiřuje svou činnost v České republice. Vybuduje v Rakovníku nový výrobní závod pro produkci ovládacích panelů a senzorů do asistenčních systémů vozidel. Do provozu má být uveden v prvním čtvrtletí roku 2019.

V

aleo v České republice působí od roku 1995, kdy zde otevřelo svou první továrnu v Rakovníku. Postupně zde byly otevřeny tři další závody v Žebráku (2001), Humpolci (2002) a Podbořanech (2005), kde se vyrábějí komponenty klimatizace, zařízení pro recirkulaci výfukových plynů, kontrolní panely, front-end moduly a komponenty

62

5-6 | 2018

pro spojkovou a brzdovou hydrauliku. V roce 2002 bylo v Praze založeno výzkumné a vývojové centrum. V roce 2013 byl v Milovicích vytvořen zkušební polygon pro testování senzorů a systémů pro autonomní řízení. V současnosti je Valeo s více než 4500 zaměstnanci v pěti závodech jedním z největších a nejvýznamnějších zaměstnava-

Autoservismagazin.cz

telů v automobilovém průmyslu v České republice. Skupina navíc v nadcházejících letech plánuje další významný obchodní růst a vytvoření několika set nových pracovních míst. Za tímto účelem má všech pět závodů připravené plány na další zvýšení výrobní kapacity i rozšíření výzkumu a vývoje. V Rakovníku Valeo vybuduje nový výrobní závod pro produkci ovládacích panelů a senzorů do asistenčních systémů vozidel. Továrna bude mít 11 000 m² výrobních prostor a 2300 m2 kancelářských prostor. Valeo do nového výrobního závodu investuje 880 milionů korun. Na 25 výrobních linkách bude ročně vznikat více než 15 milionů ultrazvukových senzorů a 7 milionů kamer, což jsou klíčové komponenty pro autonomní řízení a autonomní parkování. Do provozu má být nový výrobní závod uveden v prvním čtvrtletí roku 2019. Již existující továrna Valeo v Rakovníku bude i nadále vyrábět klimatizační jednotky a přední masky s aktivní mřížkou chladiče (tzv. front-end moduly). Tyto systémy pomáhají snižovat spotřebu vozidel a tím i emise CO2.


REPORTÁŽE A ROZHOVORY

Continental rozšiřuje závod v Trutnově Continental rozšiřuje závod v Trutnově kvůli přísnějším emisním normám. V nové hale ročně vyrobí 8 milionů senzorů NOx ve výfukových plynech. Nová hala využívá prvky Průmyslu 4.0 a ve výrobě se uplatňuje pokročilá robotizace i automatizace.

S

polečnost Continental v reakci na  přísnější automobilové emisní předpisy rozšiřuje výrobu v trutnovském závodě. Z důvodu nutnosti navýšení výrobních i skladovacích kapacit slavnostně otevřela novou halu s užitnou plochou větší než 8000 m2. V nových prostorách je zavedena řada inteligentních prvků Průmyslu 4.0. Klíčovou součástí nového objektu je osm linek specializovaných na produkci NOX senzorů doplněných o dvě SMT linky sloužící k výrobě tištěných spojů. Celková kapacita produkce nově zprovozněné části je 8 milionů součástek ročně, a to především díky implementaci prvků Průmyslu 4.0. Instalovány jsou moderní jednotky pro inteligentní sledování toku materiálu

i řízení pohybu logistických vozidel. Zajímavostí je prediktivní údržba jednotlivých zařízení díky průběžnému sběru dat z jednotlivých technologií. I přes velkou míru automatizace a robotizace bylo v rámci expanze vytvořeno 200 nových pracovních míst. Celkový počet tak bude 2000, čímž společnost Continental upevňuje svoji pozici mezi klíčovými zaměstnavateli regionu. Součástí objektu jsou také kanceláře, zasedací místnosti, nové tréninkové centrum a sociální zázemí se šatnami s podlahovým vytápěním. Moderní budova je díky důmyslnému systému vzduchotechniky a využití odpadního tepla energeticky úsporná. Pro nové i stávající zaměstnance budou kromě moderního pracovního

a sociálního zázemí připraveny neformální i odpočinkové zóny, tréninkové centrum, fitness stroje, fotbalové hřiště a stolní tenis ve výrobních prostorách. „V době nízké nezaměstnanosti je pro nás nábor zaměstnanců nelehkým úkolem a jejich spokojenost je pro nás zásadní. Naším cílem je zajistit, aby areál celého závodu nebyl pouze pracovním místem, ale také příjemným prostředím,“ říká L­ ukáš Rosůlek, ředitel závodu Continental ­Trutnov. ||Text Vladimír Rybecký podle podkladů Continental ||Foto Continental

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

63


REPORTÁŽE A ROZHOVORY

3. Grand Prix Kaipan

Do třetího ročníku technické soutěže Grand Prix Kaipan, pořádané společností Bosch Diesel Jihlava, se zapojilo sedm týmů. Podpora technického vzdělávání mládeže je součástí společenské odpovědnosti firmy Bosch.

K

raj Vysočina z podnětu a za podpory firmy Bosch Diesel s.r.o. od roku 2016 vypisuje pro střední školy nabízející studium technických oborů projekt pod názvem Postav si své auto. Tento v České republice jedinečný projekt má za cíl prostřednictvím stavby atraktivní stavebnice sportovního vozu české výroby Kaipan podnítit zájem mladé generace o techniku a studium oborů technického vzdělávání.

64

5-6 | 2018

Na jihlavském Polygonu proběhl v rámci projektu Postav si své auto již 3. ročník technické soutěže Grand Prix Kaipan. Celkem se akce účastnilo sedm konstruktérských týmů středních technických škol z Kraje Vysočina. V každém týmu byli čtyři soutěžící a v každém soutěžním týmu musela být zastoupena minimálně jedna dívka. Kromě Jízdy zručnosti byl součástí soutěže také Pohár designerů, Pohár marketingu a Pohár konstruktérů. Absolutním vítězem třetího ročníku se stala Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí.

Autoservismagazin.cz

„Projektem Postav si své auto se nám podařilo i díky podpoře firem jako Bosch vzbudit zájem mladých lidí o technické obory. Projekt na sebe postupně nabaluje další činnosti, nápady a inspirace. Studenti se chtějí auty bavit, chtějí je zlepšovat. Těší nás, že chtějí stavět další a jsou ochotni Kaipanům věnovat i svůj volný čas,“ říká o projektu Postav si své auto radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová. „V rámci podpory technického vzdělávání u školních dětí vyhlašuje od roku 2014 firma Bosch společně s Krajem Vysočina technickou soutěž pro žáky a žákyně regionálních základních škol pod názvem Stavíme z Merkuru. Firma Bosch v Jihlavě opakovaně podporuje základní školy v Kraji Vysočina nákupem technických stavebnic Merkur a Roto. V roce 2017 jsme společně s Krajem Vysočina nastartovali projekt Lego Mindstorms – programovatelné robotické stavebnice. Tento projekt cílí na žáky devátých tříd základních škol, navazuje na projekty Merkur a Roto a vhodným způsobem doplňuje technickou výuku právě u žáků devátých tříd základních škol,“ doplnil vedoucí personálního oddělení Bosch Diesel Oldřich Židlík. Podporou duálního vzdělávání a podporou technicky zaměřených studentů firma Bosch Diesel přispívá jak k zajištění budoucnosti závodu v Jihlavě, tak i českého průmyslu. ||Text Vladimír Rybecký podle podkladů Bosch ||Foto Bosch


REPORTÁŽE A ROZHOVORY

Úspěch ve Škoda Challenge Tým Porsche České Budějovice rozšířil svou sbírku trofejí ze soutěže Škoda Challenge.

S

polečnost Porsche České Budějovice, člen sítě Porsche Inter Auto CZ, byla úspěšná i v letošním ročníku soutěže Škoda Challenge pro zaměstnance prodejní a servisní sítě mladoboleslavského výrobce automobilů. Prvenstvím

v národním kole se do mezinárodního finále soutěže Škoda Challenge 2018 v Sitges u Barcelony probojovali dva zástupci Porsche České Budějovice David Kocián v kategorii Prodejce náhradních dílů a Robert Doležal v kategorii Autolakýrník. Oba ze Španělska přivezli bronzové ocenění za třetí místo v silné mezinárodní konkurenci servisních odborníků celkem z 33 zemí celého světa. „Blahopřejeme ke skvělému úspěchu panu Kociánovi a panu Doležalovi a děkujeme jim za mimořádné nasazení a reprezentaci naší společnosti v prestižní mezinárodní soutěži Škoda Challenge. Vynikající úspěchy týmu Porsche České Budějovice v letošním i minulých ročnících této soutěže dokládají dlouhodobě nejvyšší úroveň kvality služeb autorizovaného servisu Škoda v jihočeském regionu,“ říká generální ředitel a jednatel Porsche Inter Auto CZ Michael Antosch. „Máme velkou radost, že se našemu mimořádně motivovanému týmu dařilo v soutěži Škoda Challenge i v letošním roce. Oba bronzoví medailisté patří mezi naše nejlepší servisní specialisty pro značku Škoda a se stejným nasazením jako

v této soutěži uspokojují také požadavky našich zákazníků v každodenním provozu našeho servisu,“ říká ředitel Porsche České Budějovice Ing. Josef Kiselica. Do mezinárodního kola soutěže Škoda Challenge 2018 postoupili vítězové jednotlivých kategorií národních klání z 33 zemí celého světa. V českém týmu byli dva zástupci společnosti Porsche České Budějovice, a to David Kocián v kategorii Prodejce náhradních dílů a Robert Doležal v kategorii Autolakýrník. Oba servisní specialisté si díky svým mimořádným dovednostem vedli skvěle i ve světovém finále, v němž obsadili 3. místa ve svých kategoriích. Zaměstnanci Porsche České Budějovice se dlouhodobě umisťují na nejvyšších příčkách jak v národním, tak i mezinárodním kole soutěže Škoda Challenge. Vysoká úroveň vědomostí a dovedností svědčí o nejvyšší kvalitě servisního týmu Porsche České Budějovice, který v letech 2012 až 2017 získal šestkrát v řadě ocenění Nejlepší tým značky Škoda v České republice. Mezinárodní finále 8. ročníku soutěže Škoda Challenge se uskutečnilo v malebném přímořském městečku Sitges nedaleko Barcelony ve Španělsku. Do katalánského regionu se sjelo celkem 177 soutěžících z 33 zemí světa, aby poměřili své síly s nejlepšími z nejlepších ze světové dealerské sítě Škoda. Kromě teoretických a praktických zkoušek byl pro účastníky připraven také zážitkový program v areálu španělské vývojářské společnosti Applus+ IDIADA. Na jejím testovacím polygonu, který patří mezi nejlepší na světě, si mohli vyzkoušet jízdní vlastnosti vozu Karoq na různých površích, v terénních podmínkách nebo při jízdě do kopce. Účastníci navštívili také Barcelonu včetně slavného stadionu Camp Nou. Vítězové soutěže Škoda Challenge obdrželi křišťálové trofeje z dílny české sklárny Lasvit.

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

65


AUTOSALON

Bosch nabízí řešení problémů s NOx u dieselů Bosch ve Stuttgartu provozuje za nejrůznějších klimatických podmínek automobily, jejichž vznětové motory mají v reálném provozu emise NOx pouhých 13 mg/km. Nová technologie Bosch zaručuje menší dopad dieselu na životní prostředí a přitom zachovává jeho výhodu nízké spotřeby.

N

ovinka firmy Bosch slibuje rozhodující průlom v technice vznětových motorů. Při testování v běžném provozu RDE jsou emise testovacích vozidel vybavených novou technologií Bosch nejenom značně pod hodnotami aktuálních limitů, nýbrž i pod limity, které budou platit až od roku 2020. Vývojáři společnosti Bosch těchto výsledků dosáhli zdokonalením stávající techniky, takže nejsou nutné žádné komponenty, které by zvyšovaly výrobní a provozní náklady. Celkové náklady na všechny potřebné úpravy by neměly překročit hodnotu 50 eur! Limit emisí NOx pro euro 6 je při laboratorním měření 80 mg/km. Od roku 2017 evropská legislativa Euro 6d požaduje, aby nové modely osobních automobilů testované v souladu s RDE emitovaly maximálně 168 mg NOx/km (koeficient 2,1). Od roku 2020 to bude maximálně 120 mg (koeficient 1,0 + 0,5). Automobil s experimentálním vznětovým motorem Bosch dosáhl ve skutečném provozu rekordní hodnotu 13 mg NOx/km! Protože opatření ke snížení emisí oxidů dusíku nijak výrazně nemění spotřebu, zachovává si tento diesel svoji výhodu nízké spotřeby, a tedy emisí CO2, a tím menšího dopadu na životní prostředí. S nejnovější technologií Bosch budou automobily se

66

5-6 | 2018

Experimentální vznětový motor s integrovaným systémem čištění výfukových plynů navržený techniky společnosti Bosch vznětovými motory klasifikována jako vozidla s nízkými emisemi (LEV) a přitom zůstanou i nadále finančně dostupnými.

Autoservismagazin.cz

Jak vznětové motory znečišťují svými emisemi ovzduší? Po stránce emisí CO2, které jsou v přímé úměře se spotřebou pohonných hmot, jsou na tom vznětové motory nejlépe. Je to dáno samotným principem moto-


AUTOSALON

ru, který má o cca 15 % vyšší účinnost než zážehový motor. Přitom zde je stále prostor pro dosažení dalšího zlepšení. Současný odklon zákazníků od vznětových k zážehovým motorům má logický důsledek v růstu emisí CO2 u nových aut prodávaných v Evropě. Přitom použití metodiky měření v reálném provozu RDE také u emisí CO2 by ještě mnohem víc zvýhodnilo auta se vznětovými motory proti zážehovým. Emise pevných částic se u turbodieselů zavedením vysoce účinných filtrů podařilo prakticky zcela eliminovat – DPF zachytávají více než 95 % pevných částic. Analýza částic z prostoru Neckartor ve Stuttgartu ukazuje, že pouze 2 % ze zde zachycených částic pochází ze vznětových motorů. Mnohem víc jich je od pneumatik a brzd. Emise CO/HC se po zavedení oxidačních katalyzátorů podařilo prakticky zcela eliminovat. Jediným problémem pro vznětové motory jsou emise NOx. Splnit stávající emisní limity lze jen s použitím selektivní katalytické redukce SCR. Klíčovým faktorem je inteligentní spolupráce motoru a systému dodatečného zpracování výfukových plynů. Použití nejmodernějších technologií pro splnění emisních limitů umožňuje vznětovým motorům udržet jejich jednoznačnou výhodu z hlediska emisí CO2 při stále ještě rozumných nákladech.

Zkušební vozidlo Bosch na místě s nejvyššími emisemi NOx v Německu – Neckartor ve Stuttgartu

Co je to RDE? Měření emisí za reálných podmínek jízdy RDE (Real Driving Emissions) se nově používá pro kontrolu emisí NOx. Režim jízdy byl zvolen tak, aby pokrýval 95 % běžných jízdních podmínek v Evropě. Dosavadní testy potvrzují, že se tento cíl podařilo splnit. V podstatě je možné zvolit libovolnou trasu při splnění rámcových parametrů. Součástí měřicího cyklu je jízda v měst-

ském provozu s rychlostí do 60 km/h se zahrnutím studeného startu. Režim je definován rychlostí a nikoliv místem, takže i pomalé popojíždění po dálnici je vyhodnoceno jako městský provoz. Druhou částí je jízda po venkovských silnicích rychlostí 60 až 90 km/h a třetí je jízda po dálnici rychlostí 90 až 145 km/h. Každá část musí zahrnovat třetinu ujeté vzdálenosti, přičemž musí měřit minimálně 16 km. Celková doba testu je 90 až 120 minut.

Tradiční uspořádání systému zachytávání NOx s SCR a pevných částic s DPF u vznětových motorů

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

67


AUTOSALON

V rámci trasy musejí být stoupání a jezdí se se zátěží 180 kg. Nejsložitější je definovat jízdní dynamiku, aby se zahrnuly všechny běžné způsoby jízdy. Test je velmi pracný a trvá dlouhou dobu. Přitom pokud dojde k porušení některého z definovaných parametrů, musí se test přerušit a výsledek je neplatný. Bosch má u Stuttgartu vytyčenou testovací okruh dlouhý 86 km vedoucí centrem města a jeho okolím po venkovských silnicích i po dálnici. Parametry okruhu plně odpovídají požadavkům pro RDE. Součástí okruhu je i Neckartor, místo s největší koncentrací škodlivých látek v celém Německu. Emise NOx se zde dlouhodobě snižují, nicméně stále výrazně překračují limit ročního průměru 40 µg/m3 – v roce 2017 to byl takřka dvojnásobek. Množství pevných částic se pohybuje na limitu nebo mírně pod ním.

Demonstrační vozidla Bosch 3. generace Testovací vozidla 3. generace jsou určena pro interní testy, které jsou součástí vlastního výzkumu Bosche nezávislého

68

5-6 | 2018

na práci pro externí zákazníky, ale používají se i k demonstračním jízdám, jako byla i ta, jíž jsme se zúčastnili. Základem je Volkswagen Golf se čtyřválcem 2,0 TDI, ovšem zcela předělaný techniky společnosti Bosch. Pohonná jednotka byla pozměněna tak, aby ve výsledku splnila veškeré budoucí legislativní požadavky z hlediska emisí škodlivých látek, spotřeby paliva (tzn. i emisí CO2), hlučnosti a elektrifikace. Zdvihový objem motoru byl snížen na 1,7 l. Zlepšil se systém vstřikování Common Rail a byla optimalizována činnost turbodmychadla. Rozšířily a vylepšily se strategie řízení činnosti motoru. Pro následné zpracování výfukových plynů byly použity filtr pevných částic DPF a selektivní katalytická redukce SCR s přidáváním směsi AdBlue. Nebyl tedy použit žádný nový nebo nedostupný systém, vše jsou běžně dostupné technologie. Konstrukce motoru a výfukové soustavy je mimořádně kompaktní s velmi krátkými spojovacími částmi potrubí, což umožňuje minimalizovat tepelné a třecí

Autoservismagazin.cz

ztráty. Základem řešení je integrace systému SCR do filtru pevných částic, přičemž proudící horké spaliny se využívají k ohřevu hlavy válců. Celek je uspořádán tak, aby každá komponenta byla v místě, kde pracuje s optimální teplotou. Výsledkem je současně výrazné snížení spotřeby kapaliny AdBlue pod hranici 1 l/1000 km s dosažitelnou hodnotou 0,5 l/1000 km. Toto uspořádání má jedinou nevýhodu: neposkytuje dostatek tepla pro topení! Zásadní zlepšení týkající se emisí NOx bylo dosaženo inteligentní kombinací optimalizace činnosti motoru a maximalizace účinnosti následných systémů čištění výfukových plynů. To bylo dosaženo kombinací pokročilé technologie vstřikování, nově vyvinutého systému sání a inteligentního teplotního managementu. Pomocí dostupných technologií se dosáhla dosud nevídaná čistota výfukových plynů s významně nižšími emisemi než povolují emisní standardy. Emise oxidů dusíku teď mohou při všech jízdních situacích zůstat pod zákonným limitem – bez ohledu na to, jestli je


AUTOSALON

styl jízdy dynamický nebo pomalý, ať je venku teplota pod nulou nebo panují letní vedra, ať se měří na dálnici nebo ve vlekoucím se městském provozu. Řešení Bosch využívá rychle reagující systém sání. Čím je způsob jízdy dynamičtější, tím dynamičtější musí být i recirkulace výfukových plynů. To je možné mimo jiné také díky optimalizovaným rychleji reagujícím turbodmychadlům. S kombinací vysokotlaké a nízkotlaké recirkulace výfukových plynů je systém sání ještě flexibilnější, takže při rychlém rozjezdu emise příliš nerostou. Stejně tak důležitý je i vliv teplot. Pro optimální konverzi oxidů dusíku musí mít výfukové plyny teplotu přes 200 °C, což je teplota, která při jízdách po městě často není dosažena. Zde Bosch vsadil na promyšlený tepelný management motoru. Ten aktivně řídí teplotu výfukových plynů, takže výfukový systém zůstává tak teplý, aby pracoval ve stabilním teplotním rozmezí a zůstaly nízké emise. Optimalizací konstrukce výfukového systému lze významnou měrou snížit vliv studených startů, jízdy malou rychlostí a bez zatížení. Rozhodující je, že každý detail v konstrukci má na celkový výsledek velký vliv. Vše může fungovat pouze jako kombinace všech dílčích úprav. Přitom technici společnosti Bosch nás ujistili, že mají ještě mnoho nápadů na další zlepšení. Velké možnosti jsou například v konstrukci i ovládání vstřikovačů a turbodmychadla. Systém také zatím plně nevyužívá možnosti rekuperace kinetické a tepelné energie, částečně hybridní systém nemluvě o aktivním využití navigace pro doporučení předvídavějšího stylu jízdy a samozřejmě systémů autonomního řízení.

Navržené řešení Bosch lze bez problémů aplikovat i na motor s větším zdvihovým objemem. U těch bude mnoho věcí jednodušších včetně řešení problému studených startů. Vývojové práce na nízkoemisním vznětovém motoru začaly v září 2015 a na řešení pracovalo 100 inženýrů. K zásadnímu průlomu došlo před dvěma roky, kdy se díky zavádění testů RDE staly dostupnými hodnoty emisí NOx v reálném provozu. Ty ukázaly, že mnohé vlivy se v reálném provozu projevují jinak než v laboratorních podmínkách. Díky tomu se podařilo stanovit účinnější směrování vývojových prací.

Výsledky testů Každá testovací jízda začínala studeným startem při teplotě okolí, přičemž testy začínaly také při teplotě -2 °C, tedy mnohem nižší, než se používá při běžném měření RDE. Průměrná hodnota emisí NOx ze všech testů byla 13 mg/km, přičemž na dosažený výsledek neměla vliv teplota okolí ani dynamika jízdy. Při absolvování pouze městského okruhu byla průměrná hodnota 26 mg NOx/km. To je způsobeno potřebou

co nejrychleji zahřát motor na provozní teplotu. Přitom katalyzátory ve vozech mají najeto přes 160 000 km – s novými by byly naměřené výsledky ještě lepší. Ve druhé fázi testů se technici společnosti Bosch soustředili jen na městskou část okruhu při nejhorších možných podmínkách, tzn. i za velmi nízké teploty (od -6 °C) a s téměř maximální možnou zátěží vozidel. Zkrácená verze okruhu na 16 km znamená, že vliv studeného startu je zde mnohem významnější. Stoupání a klesání na trase bylo na horním limitu RDE 1200 m/100 km. Přitom odlehčení v klesání způsobuje pokles teploty katalyzátoru, což může snížit jeho účinnost. Na výsledek měření opět nemá vliv teplota okolí, ale výrazněji se už projevila dynamika jízdy – při plynulém způsobu jízdy byl výsledek pod úrovní 40 mg/km a i při hodně agresivním způsobu jízdy, překračujícím limit RDE, byly výsledky vždy pod „laboratorním“ limitem Euro 6, tedy pod úrovní 80 mg/km. Celkový průměr ze všech jízd byl 43 mg/km. ||Text Vladimír Rybecký ||Foto Vladimír Rybecký a Bosch

Opakovaná měření ukazují, že nový systém zachytávání emisí NOx společnosti Bosch dokáže zajistit mnohonásobně lepší výsledky než požadují limity pro rok 2021

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

69


AUTOSALON

BMW i8 a i3 Starlight Edition BMW Group Česká republika připravila exkluzivní sběratelskou edici dvou vozů BMW i8 a BMW i3 Starlight Edition dvoubarevným provedením – s černou zádí, zlatou přídí vytvořenou s použitím prachu ze 24karátového zlata a přechodem připomínajícím hvězdnou oblohu.

B

MW Group Česká republika připravila dva unikátní vozy BMW i3 a i8 s unikátním dvoubarevným provedením, v němž zlatá přední část plynule přechází do černé zádi. Přechod připomíná svítící hvězdy noční oblohy, odtud rovněž pochází název edice. Barevné ztvárnění vozů navrhl a společně s lakýrníkem Miroslavem Špičákem zhotovil slovenský designér Zoltán Matuška. Jedinečnost edice Starlight spočívá v použití zlatého prachu s ryzostí téměř

70

5-6 | 2018

24 karátů, kterým je originálně vyvinutou metodou pokryta přední polovina obou vozů. Od každého z nich byl vyroben pouze jediný kus, a proto je zdobí plaketa s nápisem Starlight Edition one of one. „Zlato jsme zvolili proto, že je to čistý exkluzivní přírodní materiál,“ vysvětlil Zoltán Matuška. „Proporčně a tvarově velmi specifický design BMW i3 a i8 doslova vybízí ke kontrastní úpravě vzhledu, a co víc – podtrhuje jejich výrazné charaktery. Působí přitom

Autoservismagazin.cz

tak přirozeně a elegantně jako samotný „hvězdný“ přechod z přírodní zlaté do hluboké černé barvy. Povrchová úprava má ale další rozměr – statisíce zlatých kapek viditelných z bezprostřední blízkosti, které původní lak změnily na skutečný klenot,“ vysvětluje designér Zoltán Matuška. Speciální edice BMW i8 a BMW i3 Starlight Edition jsou postaveny na základě


AUTOSALON

zcela nových sériových modelů. Jejich úprava podle požadavků BMW Group Česká republika probíhala ve spolupráci se společností Toplac, která je oficiálním partnerem pro BMW ColorSystem v České republice a zastupuje výrobce laků BASF. V rámci přípravy bylo potřeba vyvinout speciální proces nanášení zlata, který vytvoří plynulý přechod do původní barvy vozů. Použité zlato od společnosti Liebscher Blattgold má v podobě zlatého prachu ryzost 23,75 karátu, což je maximum pro danou konzistenci. Oba vozy jsou pokryty

čtyřmi vrstvami zlata, z toho poslední čtvrtá vrstva tvořící strukturu je nanesena speciální ruční metodou. Pro dosažení vizuální hloubky povrchu jsou vozy lakovány šesti vrstvami originálního laku BMW ColorSystem. Celý proces úpravy podléhal přísným technologickým postupům. Zlato bylo použito také na vybraných površích v interiéru, mezi nimiž dominují především výústky ventilace, středový panel nebo kroužek loga na volantu a prahové lišty s názvem edice. Zlato použité u BMW i8 a BMW i3 Starlight Edition doplňuje další exkluzivní materiály, z nichž jsou tyto vozy vyrobené – například uhlíkový kompozit tvořící nosnou strukturu, hliníkové slitiny, ale také bombajské konopí,

eukalyptové dřevo, výtažky z olivových listů nebo ovčí vlnu. Celkové množství zlata, použitého pro nalakování obou vozů, se dozví pouze jejich nový majitel. BMW i8 je plug-in hybridní sportovní vůz, zatímco BMW i3 je čistý elektromobil s dlouhým dojezdem. Vozy BMW i8 a BMW i3 Starlight Edition jsou od 21. června vystaveny v pražském showroomu společnosti Invelt. Oba vozy bude možné zakoupit výhradně společně v rámci benefiční aukce, jejíž výtěžek půjde na dobročinné účely Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Aukce se uskuteční v zahraničí před koncem letošního roku. Vyvolávací cena by měla být 10 milionů korun. ||Text Vladimír Rybecký ||Foto Vladimír Rybecký

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

71


AUTOSALON

OCENĚNÍ PRO BMW Plug-in hybridní poháněcí soustava BMW i8 získala již po čtvrté prvenství ve své kategorii v nejprestižnější anketě na světě, jež hodnotí motory – Mezinárodní motor roku. BMW i8 Coupé má kombinovanou spotřebu paliva 1,8 l/100 km, kombinovanou spotřebu elektrické energie 14,0 kWh/100 km a kombinované emise CO2 42 g/km.

P

oháněcí soustava BMW i8 vyhrála v anketě Mezinárodní motor roku (International Engine of the Year) svou kategorii 1,4 až 1,8 litru již po čtvrté za sebou. Takto řešený pohon modelu i8 se poprvé představil v roce 2014 a od té doby vyhrává svou kategorii této prestižní ankety. První rok svého působení na trhu získal titul Nejlepší nový motor a také celkové prvenství. Poslední úspěch této plug-in hybridní jednotky v anketě Mezinárodní motor roku opět demonstruje, jak výrazný náskok má před konkurencí. Nedávno modernizované BMW i8 spojuje výkony sportovního vozu se spotřebou paliva, jaká je běžná u malých automobilů. Tříválcový zážehový motor v BMW i8 poskytuje výkon 170 kW (231 k) a pohání zadní kola. Elektromotor, jehož výkon vzrostl na 105 kW (143 k), čerpá energii z vysokonapěťového akumulátoru, který lze dobíjet z běžné domácí zásuvky, a vygenerovanou energii posílá na přední nápravu. Tento specifický plug-in hybridní systém byl vyvinut a vyroben společností BMW Group a umožňuje jízdu čistě

72

5-6 | 2018

na elektrický pohon, nově až do vzdálenosti 55 km v testovacím cyklu NEDC. Kombinace elektrického motoru na přední nápravě a spalovacího motoru vzadu tvoří pohon všech kol, což zvyšuje stabilitu vozu za všech jízdních situací. Výhody tohoto pohonu lze nejlépe zužitkovat při razantní akceleraci nebo dynamických výjezdech ze zatáček. Výkonnější ze dvou pohonných zdrojů roztáčí zadní kola a spolupracuje s elektrickým pohonem hybridní jednotky s cílem nabídnout radost z jízdy, pro kterou je BMW známé po celém světě, v tomto případě navíc doplněnou jedinečnou hospodárností. BMW i8 zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,4 s. Přesto je kombinovaná spotřeba paliva BMW i8 Roadster podle testovacího cyklu NEDC pro plug-in hy b r i d voz i dla

Autoservismagazin.cz

2,0 l + 14,5 kWh/100 km. Emise CO2 odpovídají 46 g/km. Hodnoty pro BMW i8 Coupé jsou 1,8 l + 14,0 kWh/100 km, což znamená emise CO2 dosahující 42 g/km. Tento rok je 20. ročníkem ankety Mezinárodní motoru roku. V průběhu těchto let získaly motory vyvinuté pro automobily BMW Group celkově 69 prvenství ve svých kategoriích a celkových vítězství. Letos byla porota složena ze 70 automobilových novinářů z 31 zemí.


AUTOSALON

Avia představila vůz 4x4 Avia Motors oficiálně představila vůz Avia D120 4x4 Euro 6 vyrobený v továrně v Přelouči. Vůz je určen k provozu v lehkém a středním terénu a mezi potenciální zákazníky patří především stavebnictví, komunální sféra a hasiči.

„V

ozidla se znakem náprav 4x4, která v premiéře představujeme, jsou oblíbená především pro svou robustnost a schopnosti v obtížnějším terénu. Zákazníci si je již mohli objednávat prostřednictvím naší dealerské sítě a zájem především ze strany hasičů, komunálních služeb a stavebnictví potvrdil naše očekávání. Plánujeme, že zhruba 30 až 40 procent naší letošní produkce bude v provedení 4x4,“ řekl v rámci slavnostního

představení nového automobilu na přeloučském polygonu generální ředitel společnosti Avia Motors Martin Šustek. Především pro hasiče bude určena prodloužená sedmimístná kabina, jejíž výroba začne na podzim a již v srpnu má být na akci Pyrocar představen zbrusu nový CAS automobil Avia s hasičskou nástavbou od společnosti Karbox.

Výroba v Přelouči V automobilce Avia Motors, která se poté, co ji od předchozího indického vlastníka získala v roce 2016 průmyslová skupina Czechoslovak Group, přestěhovala z tradičních prostor v pražských Letňanech do Přelouče, pracuje aktuálně 75 zaměstnanců. S tím, jak se rozšiřuje výroba, shání firma řádově deset nových pracovníků. Kromě posil do montáže poptává na trhu práce také zaměstnance do skladu, konstrukce i administrativy. Společnost Avia Motors zahájila sériovou výrobu vozidel Avia D 4x2 Euro 6 Initia

v letošním roce poté, co získala příslušné homologace. Vozidla řady D Initia jsou k dispozici ve verzi D120 s celkovou hmotností podvozku 11 990 kg a rozvory náprav 3400 a 3900 mm. Postupně bude do výroby nasazený rozvor 4500/5100 mm a 5600 mm. „V nových výrobních prostorách v Přelouči zatím bylo vyrobeno 50 vozidel Avia, z toho 30 z nich je již v provozu. Prodeje zatím probíhají prostřednictvím naší sítě dealerů nejvíce v České republice, ale aktuálně řešíme několik obchodních případů na Slovensku, v Polsku a Estonsku. Kromě toho jednáme s dalšími partnery ve východní Evropě. Výrobní plán pro letošní rok byl stanoven na 150 kusů vozidel a zatím se nám jej daří úspěšně plnit,“ uvedl Martin Šustek s tím, že do konce roku by měla být spuštěna také sériová výroba hasičských vozidel Avia. ||Text Vladimír Rybecký ||Foto Avia

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

73


AUTOSALON

Elektromobily Renault Z.E. také na český trh až 5000 eur na vůz). Protože v České republice nic takového není, český trh s elektro­ mobily se nijak nerozvíjí. Proto vedení Renaultu nevidělo smysl elektromobily u nás nabízet, i když v celé Evropě roste tlak na automobilky, aby zvyšovaly prodej elektromobilů. V současné době je v ČR vypsán limitovaný program podpory elektromobility, ­ovšem jen pro municipality. Proto se Renault rozhodl vstoupit se svými elektromobily i na český trh. Neočekává zde prodej ve velkém množství, ale z prestižních důvodů chce i u nás jako vedoucí evropský výrobce v tomto segmentu vstupovat do výběrových řízení, například v nabídce vozidel pro českou poštu (ve Francii pošta provozuje už přes 7000 vozidel Renault Z.E. s elektrickým pohonem).

Twizzy, Zoe a Kangoo Z.E. Renault na český trh přichází se třemi vozidly s elektrickým pohonem – čtyřkolkou Twizzy v osobní a užitkové verzi, nejprodávanějším evropským elektromobilem Zoe a užitkovým Kangoo Z.E. ve třech

Renault zahajuje prodej vozidel s elektrickým pohonem na českém trhu. Do prodeje se tak i u nás dostává nejprodávanější elektromobil v Evropě, model Zoe a spolu s ním i čtyřkolka Twizzy a užitkový model Kangoo Z.E.

R

enault před 12 roky jako první v Evropě zahájil rozsáhlý program elektro­ mobility Z.E. (Zero Emission). Dnes je jasně dominantní značkou na evropském trhu s elektromobily (v roce 2017 získal 24 % trhu) a model Zoe je už tři roky nejprodávanějším elektromobilem v Evropě.

74

5-6 | 2018

Bez dotací se elektromobily nekupují Trh s elektromobily je všude v Evropě zcela závislý na dotacích. Elektromobily se prodávají jen v těch zemích, kde je nastolena dlouhodobě fungující dotační politika s vysokou finanční podporou (běžně 2500

Autoservismagazin.cz


AUTOSALON

podobách – základní, prodloužené Maxi Z.E. a Maxi Kombi Z.E. Všechna tři tato vozidla jsme na našich stránkách už představili, ale postupně se ke každému z nich vrátíme podrobnějším popisem verzí, které přicházejí na český trh. Objednávky na tato vozidla se budou přijímat od 1. června s předpokládanou dodací lhůtou asi čtyři měsíce. Unikátní předností vozidel Renault Z.E. je použití tepelného čerpadla pro větrání a ohřev interiéru, čímž se snižuje spotřeba elektrické energie.

Specializovaná centra Z.E. Expert

Spolu se zahájením prodeje jsou připravena první tři centra Z.E. Expert a do 18 měsíců by se jich mělo přidat dalších 10 až 12 s cílem do dvou let mít tato centra v každém krajském městě.

Speciální služby Renault pro své elektromobily nabízí i speciální služby. Standardně poskytovaná aplikace My Z.E. Connect umožňuje přístup k údajům o vozu z chytrého telefonu nebo z počítače připojeného k internetu. Na dálku lze zjistit stav nabití, aktuální dojezd vozu, historii dobíjení, nastavení varovných hlášení a doporučení.

Služba My Z.E. Inter@ctive, která je k dispozici pro některé úrovně výbavy, umožňuje komunikaci s vozem a spuštění některých funkcí na dálku prostřednictvím chytrého telefonu nebo počítače připojeného k internetu: přednastavení optimální teploty vozu spuštěním na dálku vyhřívání nebo vychlazení vozu v přednastaveném čase na maximálně 5 minut, nastavení dobíjení volbou času dobíjení s využitím nejvýhodnějších sazeb elektrické energie nebo doby, kdy je k dispozici maximální výkon apod. Aplikace Z.E. Trip umožňuje řidiči prostřednictvím navigačního systému Renault R-Link najít dostupné veřejné dobíjecí stanice. Zákazníci budou mít k dispozici bezplatnou asistenci, která jim zajistí odtah k nejbližší vhodné dobíjecí stanici v případě, že se zastaví se zcela vybitým akumulátorem. Na akumulátory se poskytuje záruka na 8 let resp. 160 000 km – pokud v tomto období poklesne kapacita akumulátoru pod 66 %, tak bude nabídnuta výměna zdarma. V ČR se nebude nabízet služba prodeje vozu spojená s pronájmem akumulátoru, používaná v některých zemích. ||Text Vladimír Rybecký ||Foto Vladimír Rybecký a Renault

Vozidla s elektrickým pohonem mohou nabízet všichni koncesionáři značky a také všichni už mají proškolené prodejce. Postupně se bude budovat síť specializovaných center Z.E. Expert s patřičným vybavením a odborně vyškoleným personálem. V těchto centrech bude možné uskutečňovat i potřebný servis a opravy elektrických obvodů vč. odpojování akumulátorů, zatímco v běžných servisech bude možné dělat jen opravy karoserii a další servis či opravy bez možnosti zásahu do elektroinstalace. V centrech Z.E. Expert budou i nabíjecí stanice Schneider určené pro předvádění a poučení zákazníků. Kromě toho zde budou i dobíjecí stanice pro servis a veřejně přístupné dobíjecí stanice.

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

75


AUTOSALON

N

První hybridní vůz z české produkce Hyundai v Nošovicích zahájil výrobu hybridního modelu Tucson s technologií MHEV 48 V. Jedná se tak o první hybridní vůz vyráběný na území České republiky.

Měnič napětí stejnosměrného proudu Akumulátor 48 V

76

5-6 | 2018

Mild Hibrid Starter Generátor Spalovací motor

Autoservismagazin.cz

ový Hyundai Tucson je prvním vozem značky Hyundai, který je vybaven částečně hybridního systému pohonu s elektrickou sítí napětím 48  V. Nový Tucson Hybrid je vybaven vznětovým motorem 2,0 l v kombinaci s elektromotorem. Vznětový motor 2,0 litru je se 137 kW (186 k) nejvýkonnější v nabídce pro nový Tucson. Elektrická část systému zahrnuje lithio-ionové akumulátory 48 V s kapacitou 0,44 kWh, motorgenerátor s funkcemi spouštěče a elektromotoru MHSG (Mild Hybrid Starter Generator), nízkonapěťový měnič stejnosměrného proudu LDC (Low Voltage DC/DC) a invertor. Při akceleraci MHSG podporuje spalovací motor výkonem až 12 kW. Systém automaticky přepíná mezi použitím spalovacího motoru a režimem rekuperace kinetické energie. MHSG dokáže poskytovat mírnou akceleraci využíváním energie z akumulátorů, čímž snižuje zatížení spalovacího motoru, a při intenzivní akceleraci podporuje spalovací motor dodatečným točivým momentem. Během brzdění, ať motorem nebo brzdovou soustavou, jsou prostřednictvím rekuperací kinetické energie nabíjeny akumulátory. Výsledkem je snížení spotřeby nafty a emisí CO 2 až o 7 %. Technologie bude od jara 2019 dostupná také s novým vznětovým motorem Smart Stream 1,6 l. Stejně jako ostatní modernizovaná provedení Hyundai Tucson splňuje i verze MHEV 48  V přísnou emisní normu Euro 6d Temp. Výroba modernizovaného Hyundai Tucson včetně verze Mild Hybrid 48 V byla zahájena 1. června 2018 a vůz se tak stal prvním sériově vyráběným osobním vozem s hybridním pohonem v České republice. Jeho prodej bude zahájen v průběhu léta 2018. ||Vladimír Rybecký ||Foto Hyundai


AUTOSALON

Škoda Auto na pomoc autoškolám Škoda Autoškolám je zvýhodněný finanční produkt pro provozovatele výuky a podpora participujících autoškol i jejich studentům. Škoda Auto se svými autorizovanými obchodními partnery poskytne nejen nové vozy, ale také výukové materiály.

Š

koda Auto startuje projekt Škoda Autoškolám, v jehož rámci chce komplexně podporovat české provozovatele autoškol. Nabídne jim nové vozy pro výuku za mimořádně výhodných podmínek. Kromě toho poskytne vzdělávací a výukové materiály. Úspěšní absolventi participujících autoškol získají zajímavé bonusy. Škoda Auto hodlá tímto způsobem nejen oslovit nastupující generaci motoristů, ale především přispět k obnově vozového parku a zkvalitnění dopravní výuky v tuzemských autoškolách. V České republice je v současné době registrováno téměř 3000 provozovatelů autoškol, které dohromady disponují zhruba 30 000 vozidly. Každoročně jejich výukovými programy projde na 150 000 studentů, kteří následně dělají první samostatné krůčky v silničním provozu. Není tajemstvím, že právě tato skupina řidičů patří k nejrizikovějším z pohledu dopravně-bezpečnostních statistik. Příčinou většiny nehod bývá nezkušenost spojená s nedostatky ve výuce. Řada autoškol odkládá nákup nových automobilů,

případně řeší tyto potřeby ojetými vozy problematického původu a jejich vozový park stárne. To neprospívá jejich dobré pověsti ani bezpečnosti žáků a učitelů. Škoda Auto si klade za cíl tuto situaci změnit, a proto přichází s programem Škoda Autoškolám. „Speciálně pro autoškoly jsme ve spolupráci s naší dceřinou finanční společností Škoda Financial Services připravili zvýhodněné finanční produkty, díky kterým se vozy Škoda stanou pro mnohé provozovatele výuky řízení automobilu snáze dostupnými. Vedle finanční podpory operativního leasingu nabízíme také mimořádně výhodný úvěr na 3 roky s úrokem 1,99 % a možností nulové akontace,“ vysvětluje vedoucí prodeje Škoda Auto Česká republika Miroslav Bláha. Snazší dosažitelnost nových automobilů pro obnovu vozového parku není jediným přínose­m ­p rojektu

Škoda Autoškolám. Spolu s vozem získají přístup k unikátním v ýukov ým ­materiálům, vzdělávacím videím a školením, kterých je v Česku nedostatek. Už nyní existuje speciální výukový server www.bezpecnecesty.cz, jehož je Škoda generálním partnerem. Zde lze najít interaktivní testy, hry, soutěže a spoustu informací, které začínající řidiči ocení. V rámci spolupráce budou mít participující autoškoly k dispozici reklamní předměty, které mohou rozdávat svým žákům. Úspěšní absolventi pak obdrží dárkový balíček, v němž najdou například samolepky, letáky, pozvánky na testovací jízdy s novými vozy Škoda, slevové kupony do Škoda E-shopu a další drobné dárky. „Jako lídr českého automobilového trhu se chceme aktivně podílet na obnově vozového parku tuzemských autoškol a chceme být nápomocni při jeho modernizaci,“ vysvětluje vedoucí prodeje Škoda Auto Česká republika Miroslav Bláha. Kvalita vozového parku je nepochybně jedním z kritérií při výběru konkrétní autoškoly. Nové vozy Škoda vybavené soudobými technologiemi a nejmodernějšími bezpečnostními systémy chrání žáky i učitele mnohem lépe než dosluhující vozidla často na samé hranici životnosti. ||Text Vladimír Rybecký podle podkladů Škoda Auto ||Foto Škoda Auto

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

77


AUTOSALON

Taktické obrněné vozidlo od Zetoru

Společnost Zetor Engineering Slovakia, součást investiční skupiny HTC Investments, na veletrhu IDEB 2018 v Bratislavě představuje projekt taktického obranného vozidla 4x4 Gerlach, jehož koncept spojuje aktuální technické a konstrukční poznatky a zkušenosti z bojových operací posledních let.

Z

etor není jen značkou v Brně vyráběných traktorů. Prostřednictvím dceřiné společnosti Zetor Engineering Slovakia na Slovensku v Bytči vyvíjí i techniku pro obranný průmysl. Právě tam před dvěma roky začaly práce na návrhu a vývoji konceptu obrněného taktického vozidla AFV 4x4 Gerlach. Společnost Zetor Engineering Slovakia, která je profesionálním výzkumným a vývojovým centrem pro vývoj, inovace a komplexní dodávky, mimo jiné také v oblasti obranného průmyslu, také stojí za realizací funkčního prototypu. Hlavní předností vozidla Gerlach je spojení nejnovějších technických, konstrukč-

78

5-6 | 2018

ních, ale i bojových zkušeností 21. století. Díky tomu, že většina konkurentů z tohoto segmentu jsou vozy, které byly vyvinuty před několika desetiletími, představuje Gerlach zcela novou úroveň ochrany, modularity a komfortu. Gerlach proto nabízí nejrůznější možnosti bojového nasazení. Vozidlo Gerlach vyniká především unikátní kombinací dosaženého stupně ochrany a vysoké mobility. To vše za vysoce konkurenční cenu – v základním provedení od 398 000 eur. Cena platí pro všechny odběratele bez ohledu na cílový trh. Projekt Gerlach najde uplatnění všude tam, kde probíhá modernizace zastaralých modelů víceúčelových vozidel 4x4. Ger-

Autoservismagazin.cz

lach je proto ideálním řešením pro splnění nejnáročnějších požadavků na modernizaci armád či bezpečnostních složek. Vozidlo se vyznačuje jednoduchou obsluhou a nízkými náklady na servis. Volitelná balistická a protiminová ochrana umožňuje nakonfigurovat Gerlach pro bojové a taktické obrněné verze


AUTOSALON

odpružením. Hmotnost vozidla je podle konfigurace posádky 12 t (2+3 resp. 2+2) nebo 12,5 t (2+4). Prostor pro posádku je vybaven klimatizací. Největší rychlost 110 km/h. Dojezd s nádrží na 220 l je 800 km (tzn. 27,5 l/100 km).

Partneři projektu Společnost Zetor Engineering Slovakia byla založena v červnu 2000 a je součástí divize Engineering v investiční společnosti HTC Investments. Zabývá se výzkumem a vývojem v oblasti průmyslového know-how. V současnosti se společnost profiluje jako R&D centrum mobilních aplikací strojů a speciálních vozidel mimo jiné také v oblasti obranného průmyslu. Na projektu Gerlach spolupracovaly i další společnosti z divize Engineering společnosti HTC Investments, například česká společnost Zetor Engineering Brno, která je podepsána i pod projekty rodiny pásových vozidel Wolfdog a lehkého taktického vozidla Fox, nebo IPM Engineering, která stála u zrodu projektů muničního vozidla, nosiče polního přistávacího systému, cisterny pohonných hmot či bezposádkového dálkově ovládaného vozidla UGV. Využity byly i zkušenosti společnosti Zetor Tractors v oblasti offroad techniky.

až na stupeň ochrany Stanag 4569 Volume 3, tedy na jednu z nejvyšších úrovní určených pro podmínky s ohrožením tzv. IED – improvizovanými nástražnými výbušnými systémy. Bezpečností kabina má ochranu řešenou přídavným modulárním pancéřováním spolu s dvojitou podlahou s protiminovým ochranným štítem V. Mimo obvyklých konfigurací komfortního prostoru pro posádku 2+2 a 2+3 je možné nakonfigurovat prostor pro nadstandardní posádku 2+4. Vysoké mobility je dosaženo díky vlastnímu unikátnímu konstrukčnímu řešení a díky použití kvalitních klíčových komponent od renomovaných evropských dodavatelů.

||Text Vladimír Rybecký ||Foto Zetor a Autožurnál.sk

Základní technické parametry Vozidlo je dlouhé 5,65 m (rozvor náprav 3600 mm), široké 2,5 m a vysoké 2,5 m. Průměr zatáčení je 15,0 m. Motor má výkon 240 kW (326 k). Převodovka je šestistupňová samočinná. Pneumatiky 14 R20 s dofukováním CTIS (Central Tire Inflation System). Vůz má rámovou konstrukci se systémem náprav s nezávislým

stoupání 45° boční náklon

40%

přejezd zákopu

0,9 m

kolmá překážka

0,5 m

45°

70 %

brodění

1,2 m

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

79


AUTOSALON

Toyota otevřela nový showroom v Brně Toyota otevřela v Brně ojedinělý showroom, který spojuje fleetové centrum pro podnikatele a zároveň se specializuje i na nabídku užitkových vozů. Zákazníci tak dostanou veškeré firemní služby a maximální péči na jednom místě.

N

ový brněnský showroom značky Toyota je reakcí na rostoucí prodej firemním zákazníkům. Jedná se nejen o specializované prodejní místo užitkových vozů, ale showroom zároveň splňuje parametry pro certifikovaný prodej firemním zákazníkům v rámci konceptu Toyota Business Plus. „Koncepce užitkových vozů a nabídky pro podnikatele na jednom místě je unikátem svého druhu minimálně v rámci Evropy, možná i světově. V novém Toyota Business centru jsou klientům k dispozici

80

5-6 | 2018

fleetoví ­s pecialisté a rovněž specialisté přímo na užitkové vozy, kteří jsou připraveni vyhovět potřebám nejen firemních zákazníků,“ říká Radim Kurka, předseda představenstva společnosti C&K, která je brněnským partnerem značky Toyota. Nový prostor je výjimečný také svou velikostí. Celkově může být v showroomu C&K ve Vídeňské ulici 100 vystaveno více

Autoservismagazin.cz

než 20 vozů Toyota včetně nejnovějších modelů z řad osobních i užitkových vozů. Celý prostor je zároveň zařízen tak, aby se v něm klienti cítili dobře, a v příjemném prostředí mohli počkat na vyřízení objednávky či servis vozu. Samozřejmostí je proto wi-fi připojení, kávový servis i spousta parkovacích míst přímo před showroomem. V souvislosti s otevřením Business Centra je pro zákazníky připravena velice výhodná nabídka osobních a lehkých užitkových vozů značky Toyota, zahrnující mimo jiné: záruku na pět let/1 000 000 km na užitkové vozy a financování s 0 % úrokem.


PARTNERS IN QUALITY. BMW PROGRAM PRO NEZÁVISLÉ OPRAVCE.

Radost z jízdy

PRO NÁKUP BMW ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ KONTAKTUJTE SVÉHO PARTNERA: ACR auto, a.s. Okružní 49, 370 04 České Budějovice klima@acrauto.cz 725 529 454

CarTec Praha s.r.o. Průběžná 80, 100 00 Praha 10 janci@cartecpraha.cz 739 453 014

Renocar a.s. Řípská 5c, 627 00 Brno – Slatina pavel.zeman@renocar.cz 730 584 549

Bychl Auto, a.s. Vídeňská 169, 252 42 Vestec slavkovsky@bmwbychl.cz 724 869 269

DyCom Group, s.r.o. Jenišov 187, 360 01 Karlovy Vary prochazka@bmwdycom.cz 602 616 216

Renocar a.s. Lipová 280, 251 01 Praha – Čestlice david.rous@renocar.cz 602 167 701

CarTec Group, s.r.o. Vítkovická 3246/1A, 702 00 Moravská Ostrava svec@bmwcartec.cz 733 714 197

Invelt Plzeň s.r.o. Rokycanská 4122/111, 312 00 Plzeň jan.krnoul@invelt.com 377 684 178

STRATOS AUTO, spol. s r.o. Březhradská 195, 503 32 Hradec Králové – Březhrad komarek@stratosauto.cz 734 585 455

CarTec Liberec, s.r.o. Obchodní 622, 460 01 Liberec 11 spic@bmwliberec.cz 733 621 307 CarTec Olomouc, s.r.o. Tovární 1297/1B, 779 00 Olomouc rolny@cartecolomouc.cz 774 880 991

Invelt Praha s.r.o. Jeremiášova 5, 155 00 Praha 5 – Stodůlky frantisek.kalina@invelt.com 606 056 684 Kopecký auto s.r.o. Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem matej.suchopar@kopecky.cz 778 715 530

STRATOS AUTO, spol. s r.o. Za Klíčovem 1, 190 00 Praha 9 brandejs@stratosauto.cz 724 373 631 Synot Auto a.s. tř. Tomáše Bati 400, 763 02 Zlín Jiri.Leikep@synotbmw.cz 737 277 194

Autoservismagazin.cz 5-6 | 2018

III


Messe fĂźr Young- und Oldtimer

28. - 30. Sept. 18 Messe Wels

classic-austria.at CA18_Ins_210x197mm_Wertungsfahrt-kuk.indd 1

23.04.18 13:27

Autoservis 5-6/2018  
Autoservis 5-6/2018