Page 1

จดหมายข่าวจากมุสลิมะฮฺถึงพี่น้องร่วมประชาชาติ

สารมุ ส ลิ ม ะฮ ฺ

ฉบับที่ 16 มาดุลอาเคร-รอญับ 1431 (พฤษภา-มิถนุ า 2553)

สารมุสลิมะฮฺฉบับทีอ่ ยูใ่ นมือท่านนีม้ ขี อ้ แตกต่างจากสารมุสลิมะฮฺฉบับก่อน ๆ 2 ประการสำคัญ หนึง่ คือ การงด คอลัมน์ ‘ย้อนรอยประวัตศิ าสตร์’ เพือ่ ให้พน้ื ทีใ่ นการสังเกตการณ์ปฏิกริ ยิ าจากนานาชาติทม่ี ตี อ่ ‘การก่อการร้ายครัง้ ล่าสุด’ ของอิสราเอล เราเชือ่ ว่าท่าทีของ ฝ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ สามารถสะท้อนให้เห็นเงือ่ นปมบางอย่างทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเวทีโลกปัจจุบนั ได้อย่างมีนยั สำคัญ ประการทีส่ อง ด้วยความขัดข้องหลาย ๆ ประการ ทีมงานสารมุสลิมะฮฺจงึ ต้องขออนุญาตท่านผูอ้ า่ นตัดสินใจควบรวมเอกสารฉบับนีใ้ ห้เป็นเอกสารประจำสองเดือน คือ เดือนญะมาดุลอาคิร – รอญับ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน) นัน่ หมายถึงว่า เราจะออกเอกสารอีกเพียงฉบับเดียว คือฉบับประจำเดือนชะอฺบาน (กรกฎาคม) ก่อนจะขอลาหยุด 1 เดือน เพือ่ ไปต้อนรับแขกคนสำคัญชือ่ ว่า ‘รอมฎอน’ ซึง่ กำลังจะมาเยือนเราในอีกราว ๆ สองเดือนข้างหน้านีแ้ ล้ว อินชาอัลลอฮฺ ขออัลลอฮฺทรงตอบรับทุกการงานทีด่ ขี องเราทุกคน ขอพระองค์ทรงอภัยให้ในทุกความผิดพลาดของพวกเรา และขอพระองค์โปรดช่วยเหลือให้ เราได้มชี วี ติ อยูจ่ นพบกับรอมฎอน และผ่านพ้นรอมฎอนไปในฐานะผูป้ ระสบความสำเร็จด้วยเถิด อามีน โปรดอย่าลืมพีน่ อ้ งของท่านในดุอาอฺ สารมุสลิมะฮฺ

การก่อการร้ายรอบใหม่ของอิสราเอล

เช้าตรูข่ องวันที่ 31 พฤษภาคม อิสราเอลได้ ๑- อิสราเอลไม่ตอ้ งการจะเจรจาสันติภาพกับรัฐ ประกาศให้โลกร่วมรับรูก้ ารก่อการร้ายรอบใหม่ของ บาลฮะมาส และสันติภาพในภูมภิ าคนีก้ ไ็ ม่ใช่สง่ิ พึงปรารถ ตน ด้วยการส่งกองเรือรบบุกขึน้ เรือของกองเรือบรร นาของอิสราเอล เนือ่ งจากช่วงเวลาทีก่ องเรือดังกล่าวถูก เทาภัยระหว่างประเทศซึง่ บรรทุกเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ โจมตีนน้ั เป็นช่วงเวลาเดียวกับทีก่ ระบวนการเพือ่ สันติ ทางการแพทย์และอาหารมุ่งหน้าสู่ฆ็อซซะฮฺเพื่อ ภาพดังกล่าวกำลังดำเนินไป นายกรัฐมนตรีเนธันยาฮู ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาว ของอิสราเอลเองก็กำลังอยูใ่ นระหว่างการเดินทางเยือน ปาเลสไตน์ทถ่ี กู ปิดล้อม ส่งผลให้มผี เู้ สียชีวติ ระหว่าง สหรัฐฯเพือ่ พูดคุยในประเด็นนี้ แต่กต็ อ้ งยกเลิกกำหนด 9 – 19 คน บาดเจ็บอีกหลายสิบคน โดยอิสราเอล การณ์ แล้วเดินทางกลับทันทีทเ่ี กิดเรือ่ งขึน้ ยังยืนกรานจะขัดขวางเรือบรรเทาภัยลำอื่นๆที่จะ ๒-อิสราเอลต้องการเบีย่ งเบนประเด็นเกีย่ วกับ เข้ามาช่วยเหลือชาวฆ็อซซะฮฺหลังจากนี้ การปิดล้อมฆ็อซซะฮฺให้ประชาคมโลกมุง่ ไปทีป่ ญ ั หาเชิง รัฐบาลอิสราเอลอ้างว่านักเคลือ่ นไหวในกอง มนุษยธรรมเท่านัน้ ไม่ให้มองเห็นว่าแท้จริงแล้วมันเป็น เรือดังกล่าวนัน้ มีอาวุธ ฝ่าฝืนคำสัง่ ให้หยุดเรือของ ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเมืองการปกครองอันเกิดจาก ทหารอิสราเอล และเริม่ โจมตีกอ่ น อย่างไรก็ตามข้อ การที่อิสราเอลไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งของชาว กล่าวหานีเ้ กือบจะถือเป็นเรือ่ งทีร่ บั ฟังไม่ขน้ึ เลย เมือ่ ฆ็อซซะฮฺในปี2006 ซึง่ ฮะมาสเป็นฝ่ายได้รบั ชัยชนะ เป็นทีป่ รากฎชัดว่าการโจมตีนน้ั เกิดขึน้ ในขณะทีก่ อง ๓- ไม่ใช่วา่ อิสราเอลไม่ใยดีเลยต่อภาพพจน์ของ เรือบรรเทาภัยอยูใ่ นเขตน่านน้ำสากล ไม่ใช่นา่ นน้ำของอิสราเอล ดังที่ เกล็น ตนในเวทีโลก จึงได้กระทำการอันน่าละอายนี้ แต่เพราะอิสราเอลมีสอ่ื กระแส กรีนวอลด์ นักกฎหมาย นักเขียนอิสระ และคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ใน หลักของโลกอยูใ่ นมืออย่างครบวงจร และเชือ่ มัน่ ว่าใช้เวลาอีกไม่นาน ก็จะสา สหรัฐฯหลายฉบับได้แสดงความเห็นว่า “การแสดงความเสียใจของอิสราเอล มารถใช้สอ่ื เหล่านัน้ โฆษณาชวนเชือ่ ให้ผคู้ นลืมภาพอันเลวร้ายนี้ แล้วหันมามอง นัน้ มีบทสรุปอยูแ่ ค่วา่ อิสราเอลคือผูค้ รอบครองน่านน้ำสากลทัง้ หมด ดังนัน้ อิสราเอลตามทีอ่ สิ ราเอลอยากให้มองได้ ซึง่ เดลี่ คอสก็ได้จบบทวิเคราะห์ไว้ดว้ ย พวกเขาจึงมีสทิ ธิจ์ ะสัง่ การอย่างไรกับเรือลำไหนก็ได้ในน่านน้ำนี้ และทุกคนบน การเชิญชวนให้ทุกคนออกมามีส่วนร่วมในการแสดงการต่อต้านการกระทำ เรือก็จะต้องเชือ่ ฟังและปฏิบตั ติ ามพวกเขาด้วย ใครก็ตามทีไ่ ม่กระทำดังนี้ หรือ ครัง้ นีข้ องอิสราเอล และแสดงให้เห็นว่าความเข้าใจผิดๆของอิสราเอลประการ อยูร่ ายรอบผูท้ ไ่ี ม่กระทำดังนี้ ย่อมสมควรทีจ่ ะถูกยิง ถูกฆ่า หรือถูกกระทำอย่าง นีไ้ ม่เป็นความจริง ไรก็ได้ตามทีอ่ สิ ราเอลเห็นควร...น่าประหลาดสิน้ ดีทส่ี หรัฐฯพยายามจะวางตัว สำหรับมุสลิม นอกจากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จะยิง่ ตอกย้ำธาตุแท้อนั ชัว่ เป็นกลางสำหรับการกระทำเยีย่ งโจรสลัดเช่นนี”้ ร้ายโฉดเขลาของยิวซึง่ ไม่มอี ะไรแตกต่างไปจากทีร่ ะบุไว้ในอัล-กุรอ่านแล้ว มัน ‘เดลี่ คอส’ บล็อกสาธารณะ ในฐานะสือ่ อิสระทางเลือกทีเ่ คยได้รบั การ ยังเป็นเหมือนเครือ่ งตอกย้ำให้พวกเราทีม่ กั ลืมเลือนความเดือดร้อนของพีน่ อ้ ง จัดอันดับจากนิตยสารไทมส์วา่ เป็นบล็อกทีท่ รงอิทธิพลทีส่ ดุ ในสหรัฐฯเมือ่ ปี ปาเลสไตน์ไปในทันทีทไ่ี ม่มขี า่ วรายงานได้ตน่ื ขึน้ อีกครัง้ แล้วถามตัวเองว่า...นาน 2009 ได้วเิ คราะห์เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ไว้อย่างน่าสนใจ โดยผูเ้ ขียนหลักของ ไปแล้วหรือยัง ทีเ่ ราได้ปล่อยพีน่ อ้ งของเราไว้ในวงล้อมของศัตรูผซู้ ง่ึ ความโหด บล็อกได้พยายามหาเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจอันน่าประณามของ ร้ายในหัวใจของพวกเขานัน้ มากเกินกว่าทีจ่ ะจินตนาการว่ามันสามารถบรรจุอยู่ อิสราเอลครั้งนี้ และให้ข้อสรุปซึ่งสามารถจับใจความหลักๆได้ 3 ประเด็นคือ ได้ในหัวอกของมนุษย์ปกติชน? แหล่งข้อมูลอ้างอิง http://www.dailykos.com/storyonly/2010/5/31/871561/-Israel-massacres-unarmed-peace-activists http://english.aljazeera.net/focus/gazaflotilla/ http://www.salon.com/news/opinion/glenn_greenwald/2010/05/31/israel/index.html


ปฏิกิริยาจากนานาประเทศและองค์กรต่าง ๆ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จีน ประณามและเรียกร้องให้สภาความมัน่ คงแห่งสหประชา ชาติเร่งตอบโต้อิสราเอลกรณีบุกโจมตีเรือบรรเทาทุกข์นานาชาติและ ยุตกิ ารปิดล้อมฆ็อซซะฮฺ กรีซ รัฐบาลกรีซระงับความร่วมมือทางการทหารกับอิสราเอล และออกแถลงการณ์ประณามการกระทำของอิสราเอลอย่างรุนแรง สันนิบาตอาหรับ “การคว่ำบาตรอิสราเอลจะเกิดขึน้ ในทุกรูป แบบไม่วา่ ในทางกฎหมาย การเมือง และเศรษฐกิจ” ปาเลสไตน์ สมาชิกระดับสูงของพรรคฟาตะฮฺ แถลงว่าพรรค จะส่งตัวแทนไปยังฆ็อซซะฮฺเพื่อเจรจากับฮามาสเพื่อเสนอต่อสหประ ชาชาติให้เพิกถอนการปิดล้อมฉนวนฆ็อซซะฮฺ ตุรกี เป็นประเทศทีม่ ปี ฏิกริ ยิ าต่อเหตุการณ์นอ้ี ย่างรุนแรงและ ต่อเนือ่ ง (ผูเ้ สียชีวติ จากเหตุการณ์ถอื สัญชาติตรุ กีมากทีส่ ดุ ) นายกรัฐ มนตรีตุรกีประณามการโจมตีของอิสราเอลและการปิดล้อมฆ็อซซะฮฺ อย่างดุเดือด พร้อมทัง้ กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกบั อิสราเอล ว่ากลายเป็นอดีตไปแล้ว อิสราเอล นายเอฮุด บารัค รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า “ผูโ้ ดยสารบนเรือดังกล่าวทำร้ายทหารของเราด้วยอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีม่ อี ยู่ และบางคนได้รบั บาดเจ็บ ทหารเหล่านัน้ ป้องกันตัวเอง” ส่วนชาว ยิวหลายร้อยคนออกมาปกป้องการกระทำของทหารยิวหน้าสถานทูต ตุรกี หนึง่ ในผูเ้ ดินขบวนถือป้ายเรียกนายกตุรกีวา่ “ฟาสซิสต์” สหรัฐอเมริกา บารัค โอบามา กล่าวว่า “สหรัฐเสียใจต่อความ สูญเสียที่น่าสลดบนเรือบรรเทาทุกข์และเรียกร้องให้มีการสอบสวน” แต่ไม่ได้ประณามการกระทำของอิสราเอลแต่อย่างใด อังกฤษ นายกรัฐมนตรีองั กฤษแสดงความเสียใจอย่างมากต่อ เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ นอกชายฝัง่ กาซ่า ขอให้อสิ ราเอลรับผิดชอบตามกฎ หมาย พร้อมทัง้ เน้นย้ำให้ยตุ กิ ารปิดล้อมฉนวนกาซ่าและเปิดให้มกี าร ช่วยเหลือเข้าไปในพืน้ ที่ อย่างไรก็ตามก็ยงั ย้ำถึงคำมัน่ สัญญาในความ ปลอดภัยของอิสราเอล อิยปิ ต์ ประชาชนในอิยปิ ต์หลายพันคนออกมาประท้วงอิสรา เอล ขณะทีร่ ฐั บาลกลับมีบทบาทในการช่วยยิวปิดล้อมฉนวนกาซ่า แต่ ล่าสุดอิยปิ ต์ได้เปิดพรมแดนเราะฟะฮฺเพือ่ อำนวยการให้ความช่วยเหลือ แก่ฆอ็ ซซะฮฺแล้ว แต่ไม่ได้ประกาศว่าจะปิดพรมแดนเมือ่ ใด องค์กรสิทธิมนุษยชนสากล และองค์กรนิรโทษกรรมสากล เรียกร้องให้มีการสอบสวนเหตุการณ์นี้ภายใต้การดูแลจากนานาชาติ “การสอบสวนจำเป็นต้องกระทำอย่างเร่งด่วนที่สุดด้วยความโปร่งใส และยุติธรรมไม่ว่าการใช้กำลังของอิสราเอลจะเป็นไปในทางป้องกัน ตัวหรือสามารถเลีย่ งได้กต็ าม นานาชาติตอ้ งจัดการสอบสวนอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้มั่นใจในกฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐานระหว่างประเทศและนำคนผิด มาเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม” องค์การสนธิสญ ั ญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) เรียก ร้องให้มกี ารสอบสวนที่ “เร่งด่วน ยุตธิ รรม โปร่งใสและเชือ่ ถือได้” ต่อ เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ และขอให้อสิ ราเอลปล่อยลูกเรือและพลเรือนทีก่ กั ตัวไว้

กองเรือที่ถูกอิสราเอลโจมตี

กองเรือบรรเทาภัยระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานทีไ่ ด้ทนุ สนับสนุนจากกว่า 40 ประเทศ เพือ่ ระดมความช่วยเหลือเข้าไปยังฆ็อซซะฮฺซง่ึ ถูกปิดล้อมมานานกว่า 3 ปี ประกอบ ด้วยเรือ 6 ลำ บรรทุกเครือ่ งใช้ทางการแพทย์และอาหารหนักกว่า 1 หมืน่ ตัน บนเรือมีลกู เรือทัง้ หมดราว 650 คน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปและอาหรับ โดยตามกำหนดเดิมกองเรือจะเดิน ทางถึงพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลในฆ็อซซะฮฺ ตอนเทีย่ งของวันที่ 31 พฤษภาคมตามเวลาท้องถิน่ แถลงการณ์ของ 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และรัสเซีย “เราขอประณามการใช้ความรุนแรงซึง่ ทำให้มผี เู้ สียหายเป็นจำนวนมาก และเรียก ร้องให้มีการสอบสวนด้วยความยุติธรรมอย่างเร่งด่วนต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ โดยรอบทั้งหมด นอกจากนี้ สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฆ็อซซะฮฺยังคงน่าเป็นห่วง อย่างมาก สหภาพยุโรปไม่ยอมรับนโยบายปิดล้อมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง มันเป็นเรื่อง ที่รับไม่ได้และเป็นผลเสียในทางการเมือง เราต้องการการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนอย่างเร่งด่วน ต่อสถานการณ์ในฉนวนกาซ่า” แถลงการณ์ของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ “สภาความมั่นคงฯขอแสดงความเสียใจอย่างลึกซึ้งต่อความสูญเสียในชีวิตและ บาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดกับเรือบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือกาซ่าด้วยเหตุของการใช้กำ ลังระหว่างปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในน่านน้ำสากล เราขอประณามทุกการกระ ทำที่ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตของพลเรือน10รายเป็นอย่างน้อยและบาดเจ็บอีกจำ นวนมาก ขอเรียกร้องให้อิสราเอลปล่อยลูกเรือและพลเรือนที่กักตัวไว้และอนุญาตให้มี การติดต่อทางการทูตเพือ่ ให้ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องเข้าไปรับผูเ้ สียชีวติ และบาดเจ็บทันที และ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจากคณะเรือดังกล่าวได้ถกู ลำเลียงไปยังที่ หมายแล้ว” แถลงการณ์ของกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ “กลุม่ มุสลิมเพือ่ สันติ ขอประณามพฤติกรรมเยีย่ งโจรสลัดของกองกำลังอิสราเอล และขอเรียกร้องให้สหประชาชาติ ได้เร่งรีบในการดำเนินตามกฏหมายระหว่างประเทศกับ กองกำลังอิสราเอลที่ออกปฏิบัติการดังกล่าว และนำผู้สั่งการมาดำเนินคดีเพื่อคืนความ เป็นธรรมให้กับผู้บริสุทธิ์ที่ต้องเสียชีวิตจากการบุกปล้นเรือบรรเทาทุกข์ของกองกำลัง อิสราเอล” แหล่งข้อมูลอ้างอิง : http://www.muslim4peace.net/dp6/?q=node/2162 http://blogs.aljazeera.net/middle-east/2010/05/31/livecoverage-israels-flotilla-raid http://blogs.aljazeera.net/middle-east/2010/05/31/livecoverage-aftermath-israels-flotilla-raid


เบื้องลึก-เบื้องหลังสินค้าบอยคอต บาสกิ้น-ร็อบบิ้นส์ และฮาเก้น-ดาส ฮาเก้น-ดาส (Haagen-Dazs) ไอศครีมสัญชาติอเมริกาอีกเช่นกัน ออกจำหน่ายครัง้ แรกในปี 1961 บาสกิน้ -ร็อบบิน้ ส์ (Baskin-Robbins) เป็น โดยสองสามีภรรยาชาวยิวคือรูเบ็น แมททุส (Reuben Mattus) และ โรส ทีอ่ พยพจากโปแลนด์มาอยูท่ บ่ี รูค ไอศกรีมชื่อดังจากประ ลิน รูเบ็น แมททุสผูท้ เ่ี กิดมาในครอบครัวธุรกิจทำไอศครีมโฮมเมด เมือ่ ธุรกิจเติบโตมากแมททุสจึงตัดสินใจ เทศสหรัฐอเมริกา ก่อกำ จัดตัง้ บริษทั “ฮาเก้น-ดาส” ขึน้ หลังจากนัน้ ลูกสาวของเขาก็ได้เปิดร้านฮาเก้น-ดาสจนได้รบั ความนิยมขยายร้าน เนิดโดยอดีตนายทหาร ข้ามประเทศ ปัจจุบนั ฮาเก้น-ดาสถูกถือครองโดยบริษทั เจนเนอรัล มิลส์ สหรัฐอเมริกา มีจำหน่ายอยู่ 54 เชือ้ สายยิวสองนาย คือนายเออร์ไวน์ ร็อบบิน้ ส์ (Irv ประเทศทัว่ โลก สำหรับประเทศไทยธุรกิจของไอศกรีมฮาเก้น-ดาสมีลกั ษณะเป็นธุรกิจร่วมทุน ระหว่างบริษทั Robbins) กับนายเบิรท์ บาสกิน้ (Burt Baskin) เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษทั เจนเนอรัล มิลส์ ในสัดส่วน 51% และ 49% ตามลำดับ และฮาเก้น-ดาสยังเคยถูกบอยคอตเป็นข่าวใหญ่โตหลังจากทีน่ ายรูเบ็นได้แสดงการสนับสนุนและให้ ผูเ้ ป็นพีเ่ ขย และนายเบิรท์ เองยังเป็นสมาชิกของ สถาบันภราดรภาพชาวยิว ซีตา้ เบต้า ทาว ( Zeta เงินช่วยเหลือแก่ Jewish Defense League (JDL) เป็นเงินหลายแสนเหรียญสหรัฐ ในส่วนของโรสผูเ้ ป็น Beta Tau Fraternity) ซึง่ ก่อตัง้ โดยยิวไซออนิสต์ ภรรยาจัดได้วา่ เป็นเศรษฐียวิ นักสังคมสงเคราะห์ทม่ี ชี อ่ื เสียงมาก ในช่วง 23 ปี ก่อนเสียชีวติ เธอทุม่ เทชีวติ ของ โดยองค์กรนีม้ ีภารกิจในการอุปถัมภ์และพัฒนา เธอเพือ่ การช่วยเหลืออนุเคราะห์ชาวยิว และยังอุทศิ เงินทุนของเธอและสามีเพือ่ โรงเรียนสอนศาสนายิว โรง ศัพยภาพชาวยิวในด้านการเป็นผู้นำและการ พยาบาลและมูลนิธิทางศาสนาในอิสราเอลและในเวสแบงค์ นอกจากนี้ยังเป็นกำลังสำคัญของโครงการ Jerusalem Reclamation Project (JRP) ในการนำชาวยิวกว่า 10 ล้านหรือทีเ่ รียกกันว่า ‘ยิวทีห่ ายไป’ บริการสังคม ทุกวันนีธ้ รุ กิจแฟรนไชส์บาสกิน้ -ร็อบบิน้ ส์ ทีก่ ระจัดกระจายตามเอเชียยุโรปกลับมายังเวสแบงค์และเธอเธอยังนัง่ เป็นกรรมการขององค์กรยิวในอเมริกา อยูภ่ ายใต้การดำเนินงานของบริษทั ดังกิน้ แบรนด์ อยูถ่ งึ 12 ปี Morton Klein ประธานองค์กรยิวในอเมริกาได้กล่าวว่า “เธอเป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนช่วยเหลือยิว ปัจจุบนั บาสกิน้ -ร็อบบิน้ ส์มจี ำนวนกว่า 5,800 สาขา ทีอ่ าศัยอยูใ่ น จูเดียและโซมาเลีย ไม่มใี ครทีจ่ ะทำได้ดเี ทียมเท่าเธอในการช่วยเหลือชาวยิวในดินแดนอันศักดิ์ ใน 34 ประเทศทัว่ โลกรวมทัง้ ประเทศไทย นอก สิทธิแ์ ห่งอิสราเอล” และลูกสาว ของเธอยังกล่าวว่า “แม่ของฉันเต็มไปด้วยพลังความต้องการทีจ่ ะให้อสิ ราเอล จากนีด้ งั กิน้ แบรนด์ยงั ได้จดั ตัง้ มูลนิธชิ มุ ชน “ดัง เป็นรัฐให้ได้ ท่านใช้จา่ ยเงินของเธออย่างมากมายเพือ่ ช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ในอิสราเอลและไปทีอ่ สิ ราเอล กิน้ โดนัทและบาสกิน้ -ร็อบบิน้ ส์” ขึน้ โดยมูลนิธดิ งั หลายต่อหลายครัง้ จริงๆแล้ว แม่ของฉันท่านสามารถยกหูโทรศัพท์หานายกรัฐมนตรีได้ทกุ เมือ่ เลยถ้าท่าน กล่าวมีสว่ นในการให้ความช่วยเหลือทหารอเมริกา ต้องการ แต่ทา่ นไม่ตอ้ งการทำ ...” บาสกิน้ -ร็อบบิน้ ส์ , ฮาเก้น-ดาส หะล้าล ? และครอบครัว คือเป็นผู้สนับสนุนให้กับองค์กร ทางเวบไซต์ของกลุม่ ผูบ้ ริโภคมุสลิม (Muslim Consumer Group: MCG) ประเทศสหรัฐอเมริกา “บ้านสำหรับกองทัพของเรา” (Homes for Our Troops) องค์กรนีก้ อ่ ตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2004 เพือ่ ช่วย ได้ออกมาเตือนว่าไอศกรีมหลายรสของบาสกิน้ -ร็อบบิน้ ส์และฮาเก้น-ดาสนัน้ มีสว่ นประกอบทีต่ อ้ งสงสัยว่า เหลือทหารผ่านศึกอเมริกาทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บจากสง อาจไม่หะล้าล อีกทัง้ ไอศกรีมสองยีห่ อ้ ดังกล่าวทีจ่ ำหน่ายในประเทศไทยก็ยงั ไม่ได้รบั การรับรองตราหะล้าลจาก ครามในอิรกั และอัฟกานิสถาน มูลนิธนิ ถ้ี อื ว่าทหาร องค์กรใด ๆ ทัง้ นีท้ ง้ั นัน้ การผลิตไอศกรีมบางรส บางสูตรจะมีการใส่สว่ นผสมทีไ่ ม่หะล้าลเช่น เจลาติน อัลกอ ฮอล์ หรือเหล้า ลงไปด้วย ฉะนัน้ ทางทีด่ กี อ่ นทีจ่ ะเลือกซือ้ หาไอศกรีมมารับประทานก็ควรดูตราหะล้าลด้วย เหล่านัน้ คือฮีโร่ผเู้ สียสละให้กบั ประเทศชาติ แหล่งข้อมูลอ้างอิง http://www.forward.com/articles/9595/ http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/Haagen.html http://www.muslimconsumergroup.com/Product.do?menu=Product&eventAction=atfoodchains http://www.muslimconsumergroup.com/Events.do?menu=Events&eventAction=eventdetail&eventId=84

ข่าวสั้น ทันอุมมะฮฺ

องค์กรสิทธิ์ฯยังแคลงใจ กรณีทหารบอกผู้ต้องสงสัยมุสลิมฆ่าตัวตาย

เมือ่ เวลา 07.10 น.วันที่ 30 พฤษภาคม 2553 นายสุไลมาน แนแซ อายุ 25 ปี ซึง่ ถูกควบคุมตัวในข้อหาเป็นผูต้ อ้ งสงสัยคดีความมัน่ คงตัง้ แต่วนั ที่ 22 พ.ค.เป็น ต้นมา ได้เสียชีวติ ภายในศูนย์เสริมสร้างความสมานฉันท์ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยเจ้าหน้าทีท่ หารอ้างว่าเป็นการเสียชีวติ เนือ่ งจาก ผูกคอตายในห้องพักและภายหลังจากดำเนินการชันสูตรศพตามขัน้ ตอนทางกระบวนการยุตธิ รรมโดยมีญาติของผูต้ ายร่วมสังเกตการณ์แล้วก็ได้ให้ครอบครัวของผูต้ าย นำศพกลับไปประกอบพิธที างศาสนา โดยเจ้าหน้าทีร่ ะบุวา่ ครอบครัวของผูต้ ายยอมรับในผลชันสูตรและไม่ตดิ ใจสงสัยใดใด อย่างไรก็ตาม องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนซึง่ ร่วมเป็นผูส้ งั เกตการณ์และบันทึกข้อมูลข้อเท็จจริง ได้จดั ทำรายงานเบือ้ งต้นกรณีการเสียชีวติ ของนาย สุไลมาน ซึง่ มีขอ้ มูลหลายอย่างแตกต่างจากทีป่ รากฏในข่าวและรายงานของฝ่ายทหารอาทิเช่นพบว่าท่าตายนัน้ ขาท่อนล่างทัง้ ซ้ายและขวางออยูต่ ดิ พืน้ ไม่ได้ลอยเหนือพืน้ เช่นที่ สภาพศพผูกคอตายควรจะเป็น พบว่ามีเลือดไหลออกมาจากอวัยวะเพศ มีรอยแผลจากของมีคมขนาดไม่เกินหนึง่ เซนติเมตร 2 รอย บริเวณหลัง ระยะต่ำกว่า เอวเล็กน้อยและบริเวณต้นขามีรอยช้ำเลือดเป็นจำนวนมากนอกจากนัน้ แล้วในขณะทีเ่ คลือ่ นย้ายศพกลับไปทีบ่ า้ นตอนทีย่ กศพออกจากรถมีเลือดไหลออกมาจำนวน มากโดยไม่ทราบสาเหตุคิดว่าน่าจะออกจากอวัยวะเพศแต่ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีรอ่ งรอยบาดแผลใดๆ ในขณะเดียวกันมีการเผยแพร่คลิปสัมภาษณ์บดิ าของสุลยั มาน ในอินเตอร์เน็ต ซึง่ ระบุวา่ ญาติ ๆ ไม่มใี ครเชือ่ ว่าสุลยั มานผูกคอตาย และก่อนหน้าทีล่ กู ชายจะเสียชีวติ ญาติทไ่ี ปเข้าเยีย่ มต่างพูดว่าสภาพของสุลยั มานดูออ่ นเพลีย มาก เหมือนคนถูกทำร้าย ข้อเท็จจริงที่ไม่มีระบุในรายงานของฝ่ายทหารเหล่านี้ก่อให้เกิดคำถามถึงความน่าเชื่อถือของบทสรุปที่ว่านายสุไลมานเสียชีวิตจากการผูกคอตาย เราได้แต่หวังว่าผูม้ อี ำนาจและผูเ้ กีย่ วข้องจะทำให้เรือ่ งนีเ้ ป็นทีก่ ระจ่างชัดในเร็ววัน


บทสัมภาษณ์ภรรยาของยูซุฟ เฮาวาช (ตอนสุดท้าย)

เธอคือความหวัง

(ยูซฟุ เฮาวาชเป็นสมาชิกคนสำคัญของกลุม่ อิควานุลมุสลิมนู ในอียปิ ต์ เขาถูกประหารชีวติ พร้อมซัยยิด กุฏบุ ฺ ในปี 1966) ตอนที่ 4 : ฤดูใบไม้รว่ งกับตอนจบของชีวติ และความปรารถนาของชะฮีด - คุณเคยได้ยนิ เรือ่ งราวของเขาตอนทีอ่ ยูใ่ นคุกบ้างไหม? เคยสิ ฉันได้ยนิ พีน่ อ้ งของเขาพูดถึงเขามากมาย มีพน่ี อ้ งคนหนึง่ ถาม เขาว่าฤดูทเ่ี ขาชอบทีส่ ดุ คือฤดูอะไร เขาตอบว่า “ฤดูใบไม้รว่ ง เพราะใบไม้ท่ี ร่วงหล่นลงมาทำให้ฉนั นึกถึงจุดสิน้ สุดของเวลาชีวติ คน” เขาเคยฝันเห็นท่านนบีมากกว่าหนึง่ ครัง้ ฉันเชือ่ ว่าเขาต้องเห็นท่านจริงๆ แล้วเขายังเคยฝันเห็นตัวเองอยู่ร่วมกับบรรดาศอฮาบะฮฺตอนที่กำลังทำ บัยอะฮฺกบั ท่านนบีดว้ ย โดยในฝันนัน้ เมือ่ มาถึงเขาทีจ่ ะต้องเป็นผูท้ ำบัยอะฮฺ เขาพูดว่า “โอ้ทา่ นรอซูลลุ ลอฮฺ เราได้เปลีย่ นแปลงสิง่ ต่างๆ หลังจากทีท่ า่ นจาก ไปหรือเปล่า? เราได้แทนสิง่ อืน่ ใดเข้าไปแทนหลังจากทีท่ า่ นจากไปหรือไม่?” ท่านตอบว่า “ไม่เลย แต่ทา่ นนัน้ สัตย์จริง สัตย์จริง และสัตย์จริง” นอกจากนัน้ แล้ว เขายังเคยเล่าให้พน่ี อ้ งคนหนึง่ ฟังว่า ครัง้ หนึง่ ทีเ่ ขา หมดสติขณะสุญดู ตอนกลางคืนอยูน่ น้ั ลูกกรงขังได้เปิดให้พวกเขาหนีออก ไป ก่อนที่บรรดาเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับจะตามจับพวกเขากลับไป ไปขังไว้อกี เรือ่ งนีเ้ กิดขึน้ หลังจากปี 1967 พี่น้องของเขาเล่าว่า หากเขาเหนื่อยมากๆ ขณะเข้าแถวเขาจะพูดว่า “ใช่แล้ว พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเมตตาเหลือเกิน” และ หากมีพี่น้องพูดเรื่องความเจ็บปวดต่อหน้าเขา เขาจะตอบว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า (ผู้ทรงประทานมันลงมา) คืออัลลอฮฺนั่นเอง แล้วจงปล่อยพวก เขาสนุกสนานกันในการวิพากษ์วจิ ารณ์ของพวกเขาต่อไป” (อัลอันอาม 6:91) และหากมีพน่ี อ้ งพูดคุยกับเขาเรือ่ งความคาดหวังในคำพิพากษา เขา จะบอกว่า “แน่นอนว่าคำพูดเหล่านีไ้ ม่ได้เป็นผูต้ ดั สิน เพราะอัลลอฮฺนน้ั คือผู้ ตัดสิน และอัลลอฮฺจะไม่ทรงตัดสินเว้นแต่ดว้ ยความจริงและผูซ้ ง่ึ อยูเ่ คียงข้าง พระองค์ จงอย่าตัดสิน ไม่วา่ จะด้วยอะไรก็ตามแต่ พวกเราและคำพูดเหล่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

นั้นเป็นเหมือนอะตอมในพระหัตถ์ของพระองค์ หากอัลลอฮฺทรงเห็นว่าพวก เราควรที่จะได้เป็นชะฮีดแล้ว พระองค์ก็จะทรงเลือกเรา ถ้าไม่แล้วล่ะก็กำ หนดของอัลลอฮฺกจ็ ะผ่านเราและคำพูดเหล่านัน้ ไป - คุณบอกว่ามุศฮัฟ (ตัวเล่มกุรอ่าน) ของอะฮฺหมัด (ลูกชาย) มีเรือ่ งเล่าขาน เรือ่ งนัน้ เป็นมาอย่างไร? เมือ่ พวกเขาขังยูซฟุ ไว้ในปี 1965 เขาได้พกมุศฮัฟไปด้วย หลังจากทีเ่ ขา ชะฮีดแล้วฉันก็ไม่พบมุศฮัฟนัน้ ในบรรดาข้าวของของเขา ยีส่ บิ ปีตอ่ มา ขณะที่ เราอยูท่ ม่ี ะดีนะฮฺในบ้านของลูกสาวของฉันและสามีของเธอ ฉันเจอมันอยูบ่ น ชัน้ ฉันจึงไปถามสามีของลูกสาวฉันว่าเขาได้มศุ ฮัฟนีม้ าจากไหน เขาจึงเล่าให้ ฉันฟังว่า ตอนทีเ่ ขาอยูท่ ม่ี สั ยิดฮะรอม มีผหู้ ญิงคนหนึง่ ได้ยนิ พีน่ อ้ งของเขา กำลังเรียกชือ่ เขาอยู่ เธอจึงเดินเข้ามาหาแล้วถามว่า “คุณคือคนนัน้ คนนีใ้ ช่ หรือเปล่า?” เขาจึงบอกว่าใช่ เธอบอกว่า “งัน้ รอฉันก่อนนะ อย่าเพิง่ ไปจนกว่า ฉันจะให้อะมานะฮฺคณ ุ อย่างหนึง่ ” แล้วเธอก็บอกเขาว่า สามีของเธอให้มศุ ฮัฟนี้ กับเธอ ซึง่ มุศฮัฟนีเ้ ป็นของชะฮีด เขาบอกให้เธอนำไปให้กบั ญาติของเขา มุศฮัฟ นีเ้ คยไปอยูท่ ฝ่ี รัง่ เศส ลอนดอน แล้วก็ซาอุดอิ ารเบีย จนในทีส่ ดุ 20 ปีตอ่ มาก็ มาถึงมือเรา ฉันไม่คดิ อะไรเว้นแต่วา่ อัลลอฮฺทรงทำให้สญ ั ญาทีพ่ ระองค์ให้ไว้ กับบรรดาชะฮีดเป็นจริง - ถ้าขอให้คณ ุ เขียนจดหมายถึงเขาในวันนี้ คุณจะบอกเขาว่าอะไร ฉันขอต่ออัลลอฮฺให้ฉันยังอยู่บนสัญญานี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากทีท่ า่ นจากไปแล้ว และขอให้ตอนนีท้ า่ นอยูใ่ นระดับเดียวกับบรรดา ชุฮะดาอฺและศิดดีกนี ขอให้อลั ลอฮฺรวมฉันกับท่านไว้ดว้ ยกัน “พวกเขาและคู่ ครองของพวกเขาจะอยูภ่ ายใต้รม่ เงานอนเอกเขนกอยูบ่ นเก้าอีน้ วม”(ยาซีน36:56)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง http://www.islamicawakening.com/viewarticle.php?articleID=1043 (โดยระบุวา่ บทสัมภาษณ์ชน้ิ นี้ เคย ตีพมิ พ์ในวารสาร อัด-ดะอฺวะฮฺ ฉบับที่ 109 ประจำเดือนมุฮรั รอม 1422)

- ขอเชิญผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมบริจาค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กฬี า หนังสือต่างๆ ทัง้ หนังสือเรียนสามัญและศาสนาอิสลาม ตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาลถึง มัธยมปลาย หนังสืออ่านนอกเวลา ดิกชัน้ นารี นิทาน ตลอดจนทุนทรัพย์สำหรับซือ้ อุปกรณ์ขา้ งต้น ให้กบั เด็กมุสลิมผูล้ ภ้ี ยั ชาวพม่าทีอ่ าศัยอยูใ่ นค่ายแม่หละ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยในค่ายดังกล่าวมีมสุ ลิมอยูท่ ง้ั สิน้ เกือบแปดพันคน มีมสั ยิด 5 แห่ง โรงเรียนสอนศาสนาประจำแต่ละมัสยิด ตลอดจนโรง เรียนสามัญระดับเตรียมอนุบาล ประถม และมัธยม อีก 4 แห่ง ซึง่ ในขณะนีเ้ ด็กๆทีน่ น่ั ยังขาดแคลนอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการศึกษาอยูเ่ ป็นจำนวนมาก พีน่ อ้ งท่านใดสนใจร่วมบริจาคสามารถติดต่อสอบถามเพิม่ เติมได้ท่ี คุณฮณา ฮารีส 081-9575112 หรือผ่านทางอีเมล yasminsattar@hotmail.com - เว็บไซต์อสิ ลามมอร์มที นุ การศึกษาต่อในประเทศซาอุดอี ารเบียมอบให้ผทู้ ส่ี นใจ และมีเงือ่ นไขครบ 5 ประการต่อไปนี้ คือ 1.จบการศึกษาระดับซานาวีย์ 2. อายุ 18-24 ปี เฉพาะ มุสลิมนี 3. มีคะแนนเฉลีย่ ไม่ตำ่ กว่า 80% 4.โรงเรียนทีจ่ บการศึกษาได้รบั การรับรองวิทยฐานะจากมหาวิทยาลัยในประเทศซาอุดิ อาระเบีย (มุอาดะละอ์) 5. มีจดหมายรับรองในด้านความประพฤติจากอาจารย์ จำนวน 1 ท่าน โดยผูส้ นใจต้องเขียนเรียงความส่งไปยังเว็บไซต์อสิ ลามมอร์เพือ่ ประกอบการ พิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิ ดูเงือ่ นไขในการเขียนเรียงความและรายละเอียดอืน่ ๆเพิม่ เติมได้ท่ี www.islammore.com ต้องการแนะนำ-ติชม-เสนอแนะ-ติดต่อ หรือให้เราจัดส่งเอกสารไปยังท่าน สามารถแจ้งความประสงค์มาทางเราได้ที่อี-เมล์ risalah.muslimah@gmail.com หรือที่ ‘ฝ่ายสมาชิกสารมุสลิมะฮฺ’ 2881 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://sites.google.com/site/risalahmuslimah

RisalatulmuslimahVol16  

จดหมายข่ า วจากมุ ส ลิ ม ะฮฺ ถ ึ ง พี ่ น ้ อ งร่ ว มประชาชาติ ฉบับที่ 16 มาดุลอาเคร-รอญับ 1431 (พฤษภา-มิถุนา 2553) กองเรือที่ถูกอิสราเอลโจม...

RisalatulmuslimahVol16  

จดหมายข่ า วจากมุ ส ลิ ม ะฮฺ ถ ึ ง พี ่ น ้ อ งร่ ว มประชาชาติ ฉบับที่ 16 มาดุลอาเคร-รอญับ 1431 (พฤษภา-มิถุนา 2553) กองเรือที่ถูกอิสราเอลโจม...

Advertisement