Page 1

สารมุสลิมะฮฺ

จดหมายข่าวจากมุสลิมะฮฺถึงพี่น้องร่วมประชาชาติ

ฉบับที่ 15 ญมาดุลอูลา

1430 (เมษายน-พฤษภาคม 2553)

ความปั่นป่วนวุ่นวายทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกที่ดำเนินไปทุกวันและดูเหมือนจะยิ่งสับสนหาทางออกไม่ได้มาก ขึน้ ทุกที น่าจะเป็นเครือ่ งชีย้ ำ้ ทีแ่ สดงให้เห็นว่าระบบหรือแบบแผนการแก้ปญ ั หาแบบทีม่ นุษย์คดิ ค้นขึน้ และกำลังใช้กนั อยูใ่ นทุกวันนีน้ น้ั ไม่อาจให้ทางออกใดใด แก่สงั คมของพวกเขาได้ ในนัยหนึง่ ความวุน่ วายอลหม่านทีเ่ กิดขึน้ จึงให้บทเรียนแก่ผใู้ คร่ครวญว่า ท้ายทีส่ ดุ แล้ว มนุษย์จำเป็นจะต้องหวนกลับมาสูร่ ะบบและ ระบอบทีถ่ กู ตราขึน้ โดยผูท้ เ่ี ข้มแข็งกว่ามนุษย์ รูร้ อบกว่ามนุษย์ ผูท้ รงสร้างและบริหารจัดการทุกสิง่ รวมทัง้ มนุษย์ ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าระบอบการปกครองอัน เทีย่ งธรรมของผูส้ ร้างมนุษย์นจ้ี ะต้องกลับมาอีกครัง้ หนึง่ ในเร็ววัน มันคือคำสัญญาทีเ่ ราไม่ควรทำเพียงรอคอยอย่างเปีย่ มความหวัง แต่ควรลงมือทำอะไรสัก อย่างเพือ่ การกลับมาของสิง่ ทีโ่ ลกรอคอยนีด้ ว้ ย เพือ่ อนาคตอันสดใสทัง้ ของโลกและของเราเอง!

มุสลิมกับการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ทางการเมือง ความแตกต่างในอุดมการณ์ทางการเมือง หรือพูดให้มองเห็นภาพ หน่อยก็คือการแบ่งสีกันในสังคมไทยซึ่งส่งผลออกมาเป็นความเดือดร้อนที่ ทยอยเดินทางไปยังถนนสายต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ กลายมาเป็นภาวะทีอ่ ยูค่ บู่ า้ น เมืองนีม้ าตลอดขวบปีหลังๆเรียกว่าต่อให้เปลีย่ นอีกสักกีร่ ฐั บาลก็ยากทีจ่ ะมอง เห็นทางลงเอยอันสงบสุขเพราะอีกสีหนึง่ ทีย่ นื ตรงข้ามกับรัฐบาลชุดนัน้ ๆก็ตอ้ ง ลุกขึน้ มาโหวกเหวกให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯก่นด่าโทษฐานทำรถติดวายป่วง อยูด่ ี ปัญหาทีม่ องไม่เห็นทางออกนีไ้ ม่ใช่เรือ่ งน่าประหลาดใจเลยกับสังคมทีป่ ก ครองโดยกฎหมายมนุษย์ แต่ทน่ี า่ ประหลาดใจก็คอื มีพน่ี อ้ งมุสลิมทีถ่ กู บัญชา ให้เชือ่ มัน่ เฉพาะแต่ในกฎระเบียบของผูส้ ร้างมนุษย์กลับเข้าร่วมต่อสูอ้ ยูข่ า้ งกับ อุดมการณ์ทางการเมืองเหล่านีท้ ง้ั ทีไ่ ม่มฝี า่ ยไหนต่อสูเ้ พือ่ อิสลามเลย บางคน ถึงขัน้ ประกาศความเป็นอริกบั พีน่ อ้ งมุสลิมด้วยกันทีย่ นื อยูค่ นละอุดมการณ์ (คนละสี) ด้วยซ้ำไป มันน่าประหลาดใจก็เพราะว่ามุสลิมไม่อาจเห็นดีเห็นชอบกับระบอบ การเมืองการปกครองใดนอกจากชะรีอะฮฺอสิ ลามได้ และบรรดาสีหลักๆทีต่ กี นั อยูใ่ นสังคมเราทุกวันนีก้ ล็ ว้ นเรียกร้องไปสูส่ ง่ิ ทีข่ ดั แย้งกับแก่นแกนแห่งอิสลาม ทัง้ สิน้ สีหนึง่ เรียกร้องไปสูก่ ารปกปักรักษาอำนาจของฏอฆูต อีกสีหนึง่ เรียกร้อง ไปสูเ่ สรีภาพทีค่ นชัว่ ๆผูม้ เี งินจะสามารถขึน้ มามีอำนาจปกครองได้โดยง่าย โดย ทัง้ สองสีทว่ี า่ ยังมีสารพัดพิธกี รรมทีข่ ดั แย้งกับอะกีดะฮฺอสิ ลามอย่างสิน้ เชิง ซึง่ แม้แต่คนทัว่ ไปทีไ่ ม่ใช่มสุ ลิมก็ยงั เห็นว่าพิธกี รรมเหล่านัน้ ไม่กนิ แก่ปญ ั ญาสิน้ ดี ขอเรียกร้อง อ้อนวอน หรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้ให้พน่ี อ้ งทีส่ นับสนุน(ไม่ ว่าทางกายหรือใจ)การต่อสูเ้ พือ่ อุดมการณ์ทไ่ี ม่ใช่และไม่มอี ะไรใช่อสิ ลามเหล่า นีล้ องพิจารณาดูเถิดว่า เราจะกลับไปตอบคำถามอัลลอฮฺอย่างไรในการมีสว่ น ร่วมเรียกร้องสิง่ ทีข่ ดั แย้งกับคำสัง่ ใช้ของพระองค์เช่นนี้ ในฐานะผูไ้ ม่มคี วามรู้ ใดใดจะชีแ้ จงได้มากไปกว่านี้ ก็ขอจบบทความนีด้ ว้ ยฟะตะวา จากผูร้ เู้ กีย่ วกับ การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้เรียกร้องไปสู่ระบอบการปกครองอื่น จากอิสลาม ดังนี้ “จำเป็นทีบ่ รรดามุสลิมผูอ้ าศัยอยูใ่ นประเทศทีไ่ ม่ได้ปกครองด้วยกฎ หมายอิสลาม(ชะรีอะฮฺ)จะต้องพยายามอย่างเต็มทีต่ ามความสามารถของพวกเขา ในอันทีจ่ ะให้มกี ารตัดสินด้วยชะรีอะฮฺ พวกเขาควรจะรวมตัวกันในการสนับสนุน กลุม่ การเมืองทีเ่ ป็นทีร่ กู้ นั ว่าจะประกาศใช้ชะรีอะฮฺ ส่วนการสนับสนุนผูท้ เ่ี รียก ร้องไปสูก่ ารไม่ให้มกี ารประกาศใช้ชะรีอะฮฺนน้ั เป็นสิง่ ทีไ่ ม่อนุญาตให้กระทำ ทัง้ มันยังอาจนำผูส้ นับสนุนไปสูก่ ารเป็นผูป้ ฏิเสธด้วย เพราะอัลลอฮฺได้ตรัสไว้วา่

โปรดอย่าลืมพีน่ อ้ งของท่านในดุอาอฺ สารมุสลิมะฮฺ

อื่น นอกเหนือจากอิสลาม

“และเจ้าจงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานลงมาเถิด และจงอย่าปฏิบตั ติ ามความใคร่ใฝ่ตำ่ ของพวกเขา และจงระวังพวกเขาในการ ที่พวกเขาจะจูงใจเจ้าให้เขวออกจากบางสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานลงมา แก่เจ้า แล้วถ้าหากพวกเจ้าผินหลังให้ ก็พงึ รูเ้ ถิดว่า แท้จริงอัลลอฮฺนน้ั เพียง ประสงค์จะให้ประสบแก่พวกเขาซึ่งบางส่วนแห่งโทษของพวกเขาเท่านั้น และแท้จริง จำนวนมากมายในหมู่มนุษย์นั้นเป็นผู้ละเมิด ข้อตัดสินสมัย ญาฮิลีญะฮฺกระนั้นหรือ ที่พวกเขาปรารถนา และใครเล่าที่จะมีข้อตัดสินดียิ่ง กว่าอัลลอฮฺสำหรับกลุ่มชนที่เชื่อมั่น” [อัล-มาอิดะฮฺ 5 : 49-50] ดังกล่าวนี้ อัลลอฮฺได้ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ไม่ปกครองด้วยชะรีอะฮฺอิสลาม คือผู้ที่ทำการปฏิเสธ และพระองค์ก็ยังได้ย้ำเตือนไม่ให้เราสนับสนุนพวกเขา หรือยึดเอาพวกเขาเป็นมิตรด้วย และอัลลอฮฺได้กำชับให้บรรดาผู้ศรัทธายำ เกรงพระองค์หากพวกเขาเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริง ดังที่พระองค์ตรัสว่า

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย!จงอย่าได้ยึดเอามาเป็นมิตรผู้ซึ่งถือเอาศรัทธา ของพวกเจ้าเป็นการเย้ยหยัน และเป็นการล้อเล่น จากบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ ก่อนพวกเจ้า และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย และพึงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา” [อัล-มาอิดะฮฺ 5 : 57] [ชัยคฺ อับดุลอะซีซ บินบาซ , ชัยคฺ อับดุรเราะซาก อะฟีฟ,ี ชัยคฺ อับดุลลอฮฺ บิน ฆ็อดยาน / ฟะตาวา อัลลัจญนะฮฺ อัดดาอิมะฮฺ, 373/1 ] แหล่งข้อมูลอ้างอิง : http://www.islam-qa.com/ar/ref/107166/


ที่มาที่ไป

ของเสื้อเหลือง-เสื้อแดง

พธม. (เสื้อเหลือง) จุดเริ่มต้น พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย(พธม.)หรือเรียกว่ากลุม่ พันธมิตร กูช้ าติหรือกลุม่ คนเสือ้ เหลืองเป็นกลุม่ การเคลือ่ นไหวทางการเมืองในประเทศไทย ทีเ่ ริม่ ปรากฏตัวอย่างชัดเจนในช่วง พ.ศ. 2548 เพือ่ ขับไล่พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีขณะนัน้ ออกจากตำแหน่ง และปกป้องสถาบันกษัตริยข์ องสังคมไทย การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่ผ่านมา - พ.ศ. 2548 ได้มกี ารเคลือ่ นไหวในรูปแบบต่างๆเพือ่ ต้อต้านและขับไล่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จนกระทัง่ ลงเอยด้วย เหตุการณ์รัฐประหารในเดือนกันยายน 2549 และอดีตนายกฯต้องหลบหนี ออกนอกประเทศ - พ.ศ. 2550 พรรคพลังประชาชนซึง่ ถูกมองว่าเป็นพรรคพวกของอดีต นายกฯทักษิณ ชนะการเลือกตั้ง ทำให้กลุ่มเสื้อเหลือง กลับมาชุมนุมครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ. 2551 เพือ่ กดดันให้นายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวชและต่อเนือ่ ง ไปจนถึงนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ออกจากตำแหน่ง มีการปิดล้อมท่าอากาศยาน นานาชาติหลายแห่ง ก่อนจะยอมยุตกิ ารชุมนุมเมือ่ ศาลพิพากษายุบพรรคพลัง ประชาชน ในเดือนธันวาคม 2551 อุดมการณ์หลักและข้อเรียกร้อง - ต่อต้านการกลับสู่อำนาจของอดีตนายกฯทักษิณ ตลอดจนพวก พ้องทั้งหมด - เชิดชูสถาบันกษัตริย์ และไม่ยนิ ยอมให้ใครมาจาบจ้วงได้เป็นอันขาด - เรียกร้องไปสู่ “การเมืองใหม่” ตามสูตร 30/70 คือผูแ้ ทนราษฎรมา จากการเลือกตั้ง 30% และแต่งตั้ง 70% - เรียกร้องไปสู่การยืนหยัดในระบอบประชาธิปไตยแบบไทย ๆ อัน มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ย้อนรอยประวัติศาสตร์

นปช.(เสื้อแดง) จุดเริ่มต้น แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือกลุม่ คน เสือ้ แดง มีชอ่ื เดิมว่าแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) ก่อตัง้ เมือ่ พ.ศ. 2550 หลังการรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 เป็นกลุม่ การเคลือ่ นไหวทางการ เมืองทีส่ นับสนุน อดีตนายกรัฐมนตรีทกั ษิณ ชินวัตร และต่อต้านรัฐประหาร การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่ผ่านมา - พ.ศ.2550 เริ่มชุมนุมเพื่อขับไล่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ออกจากตำ แหน่งนายกรัฐมนตรี โดยมีการเดินขบวนไปยังบ้านสี่เสาเทเวศร์ในช่วงเดือน กรกฎาคม แต่ได้ยุติการชุมนุมลงเมื่อพรรคพลังประชาชนได้รับเลือกเป็นรัฐ บาลในเดือนธันวาคม - พฤษภาคม 2551 กลับมารวมตัวกัน เพื่อต่อต้านการชุมนุมของพันธ มิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย จนเกิดเหตุการณ์ปะทะกันในช่วงต้นกันยายน ปีเดียวกัน - มีนาคม 2552 กลับมาชุมนุมครั้งใหญ่ หลังจากพรรคประชาธิปัตย์ ได้เป็นรัฐบาล จนเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งใหญ่ในช่วงเมษายน รัฐบาล ประกาศภาวะฉุกเฉิน และสลายการชุมนุมจนสำเร็จในวันที่ 14 เมษายน 2552 - มีนาคม 2533 กลับมาชุมนุมใหญ่อีกครั้งโดยเริ่มต้นที่ย่านผ่านฟ้าราชดำเนิน เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั รุนแรงจนมีผเู้ สียชีวติ หลายคนในวัน ที่ 10 เมษายน ก่อนจะเปลี่ยนมายึดพื้นที่แถวราชประสงค์เป็นที่ชุมนุมหลัก นับตั้งแต่กลางเดือนเมษายนจนถึงปัจจุบัน (ณ เวลาที่จัดทำเอกสารฉบับนี้) อุดมการณ์หลักและข้อเรียกร้อง - สนับสนุนการกลับสู่อำนาจของอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร - เรียกร้องให้รัฐบาลชุดปัจจุบันยุบสภา และจัดให้มีการเลือกตั้ง - เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2550 ซึ่งเป็นฉบับที่ได้ มาจากคณะรัฐประหาร - ต่อต้านอำมาตย์และชนชัน้ สูงในประเทศ ซึง่ นปช.เห็นว่าเป็นอภิสทิ ธิ์ ชนในสังคมไทย - มุง่ ไปสูก่ ารปกครองระบอบประชาธิปไตยและเสรีนยิ มตามแบบชาติ ตะวันตก

เราไม่พบว่ามีอุดมการณ์หรือข้อเรียกร้องข้อใดของทั้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดงที่เกี่ยวข้องกับกับอิสลาม ไม่มีสักส่วนเสี้ยวหนึ่งจากการต่อสู้ของ พวกเขาทีจ่ ะนำไปสูก่ ารภักดีตอ่ อัลลอฮฺอนั เป็นภารกิจเดียวทีม่ สุ ลิมมีชวี ติ อยูเ่ พือ่ และแทบจะมองไม่เห็นทางทีบ่ ทสรุปการต่อสูข้ องฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดจะนำ ไปสูช่ ะรีอะฮฺได้ซึง่ แน่นอนว่าการร่วมต่อสูก้ บั อุดมการณ์การเมืองใดทีไ่ ม่ได้มจี ดุ มุง่ หมายสูช่ ะรีอะฮฺทัง้ ยังมีรายละเอียดในตัวมันเองทีข่ ดั แย้งกับชะรีอะฮฺอย่างชัดเจน (ในทั้งสองสี) ย่อมเป็นการกระทำที่มุสลิมพึงหลีกห่างและระมัดระวังให้จงหนัก ไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจปัญหาของสังคมและอยู่เฉพาะแต่กับพวกเราเอง เราสนใจและยังปรารถนาจะหาทางออกให้อกี ด้วย แต่ทางออกของเรามีเพียงทางเดียวเท่านัน้ คือการกลับสูร่ ะบอบการปกครองทีถ่ กู ตราขึน้ โดยผูบ้ งั เกิด มนุษย์ ไม่มีทางอื่นใดนอกจากทางนี้ ถ้าเราเชื่อมั่นในอิสลามจริง เราย่อมต้องเชื่อว่าการเอาตัวเองไปร่วมอยู่ในแนวทางอื่นจากแนวทางนี้ย่อมรังแต่จะ เพิ่มปัญหาให้สังคมที่อลหม่านอยู่แล้วยิ่งอลหม่านกันไปใหญ่เท่านั้น และมันไม่อาจเป็นทางออกที่สันติปลอดภัยให้ใครได้เลย แม้แต่ตัวเราเอง !

“อื่นจากศาสนาของอัลลอฮฺกระนั้นหรือที่พวกเขาแสวงหา? และแด่พระองค์นั้น ผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินได้นอบน้อมกัน ทั้งด้วยการสมัครใจ และฝืนใจ และยังพระองค์นั้นที่เราต้องกลับไป” [อาละอิมรอน 3 : 83] แหล่งข้อมูลอ้างอิง http://th.wikipedia.org, www.matichon.co.th, www.puntamitr.com, www.norporchorusa.com


เบื้องลึก-เบื้องหลังสินค้าบอยคอต ทิมเบอร์แลนด์ (Timberland) บริษทั สัญชาติอเมริกนั เป็นผูน้ ำระดับ โลกในด้านการออกแบบ วิศวกรรมและจำหน่ายสินค้าจำพวกเครือ่ งแต่งกาย ทัง้ ชายและหญิง ไม่วา่ จะเป็นเสือ้ ยืด เสือ้ เชิต้ หมวก รองเท้า ถุงเท้า รวมถึงเครือ่ ง ประดับต่าง ๆ เช่น นาฬิกา แว่นตา เข็มขัด เป็นต้น บริษทั ทิมเบอร์แลนด์กอ่ ตัง้ เมือ่ ปี 1952 โดยนาย นาธาน สวอร์ตซ์ ชาว ยิวผูม้ อี าชีพช่างทำรองเท้าทีเ่ มืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ปัจจุบนั มีนายซิดนีย์ ดับเบิลยู. สวอร์ตซ์ ดำรงตำแหน่งประธานบริหารของบริษทั และนายเจฟฟรี่ สวอร์ตซ์ เป็นประธานคณะผูบ้ ริหารระดับสูง (ซีอโี อ) ตัง้ แต่ปี 1998 ทัง้ นี้ นาย เจฟฟรี่ เป็นผูท้ ม่ี ี บทบาทอย่างมากในการสนับสนุนการอพยพชาวยิวเข้าสูป่ า เลสไตน์ และถึงแม้วา่ ทิมเบอร์แลนด์จะมีบริษทั ในเครือมากมายแต่ผถู้ อื หุน้ ใหญ่ก็ ยังคงเป็นคนในตระกูลสวอร์ตซ์ บริษทั เครือ่ งแต่งกายในเครือบริษทั ทิมเบอร์ แลนด์ได้แก่ ทิมเบอร์แลนด์ โปร , โฮวีส่ ์ ,ไอแพท และสมาร์ทวูล CEO ทิมเบอร์แลนด์กบั การสนับสนุนอิสราเอล เมือ่ เมษายน ปี 2002 หลังจากเหตุการณ์สงั หารผูบ้ ริสทุ ธิท์ เ่ี มืองญินนี ทางตอนเหนือของเวสต์แบงค์เจฟฟรี่สวอร์ตซ์ได้แสดงให้เห็นความเป็นน้ำหนึง่ ใจเดียวกันระหว่างเขากับชาวยิว ด้วยการไปเยือนอิสราเอลและช่วยคิดหาหน ทางที่ดีที่สุดที่อิสราเอลจะรณรงค์โฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ได้การยอมรับจาก สือ่ ในสหรัฐอเมริกา ในการให้สมั ภาษณ์ ซึง่ เขาได้แสดงตัวชัดเจนว่าพูดในฐานะ ซีอโี อของทิมเบอร์แลนด์ สวอร์ตซ์แนะนำให้สง่ กองกำลังของอิสราเอล 100 นาย ทีม่ สี ว่ นในการสังหารหมูผ่ บู้ ริสทุ ธิค์ รัง้ ล่าสุดทีญ ่ นิ นี ไปยังสหรัฐอมริกา ในฐานะ ตัวแทนทีอ่ สิ ราเอลให้คำรับรองว่าพวกเขาเป็นคนธรรมดาทัว่ ไปทีส่ หรัฐสามารถ เกีย่ วข้องด้วยได้ ซีอโี อของทิมเบอร์แลนด์ผนู้ ย้ี งั ได้แสดงความปรารถนาทีจ่ ะ ให้มกี ารรณรงค์ในการระดมพลทหารอเมริกนั เชือ้ สายยิว 100,000 นาย เพือ่ ที่ จะเข้าไปมีสว่ นร่วมทางการเมือง และเชิญชวนให้เขียนเช็ค เงินสดเพือ่ ช่วยเหลือ อิสราเอล และนำทหารอเมริกนั เชือ้ สายยิว 25,000 นายเข้าไปยังอิสราเอลในช่วง ปลายฤดูรอ้ น รวมทัง้ รณรงค์ให้ชว่ ยเหลืออิสราเอลจากภาวะฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ ในปี 2002 ทิมเบอร์แลนด์มรี า้ นถึง 6 ร้านในประเทศอิสราเอล และผลิต ภัณฑ์ตา่ งๆ ของทิมเบอร์แลนด์ยงั ได้ขายใน 17 ร้านขายอุปกรณ์กฬี าซึง่ เจ้าของ เป็นชาวอิสราเอล สวอร์ตซ์ได้ให้สมั ภาษณ์วา่ “เราต้องการเห็นการเปิดสาขาทีม่ าก ขึน้ โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ (หมายถึงหลังเหตุการณ์สงั หารหมูท่ เ่ี มืองญินนี )” ซีอีโอทิมเบอร์แลนด์ยังเป็นหนึ่งในคณะตัวแทนความสามัคคีจาก บอสตันเพือ่ ไปทีอ่ สิ ราเอลในเดือนมีนาคม 2004 ซึง่ ทีน่ น้ั ได้รบั การสมทบจาก ทหารเรือ 25 นายจากวิทยาลัยการทหารอิสราเอล โครงการนีค้ รอบคลุมถึงการ ช่วยเหลือชาวยิวทีอ่ พยพมาจากสหภาพโซเวียตและเอธิโอเปีย กลุม่ ซากัล(Sakal)

ข่าวสั้น ทันอุมมะฮฺ

ทิมเบอร์แลนด์

ซึง่ เป็นตัวแทนทิมเบอร์แลนด์ในอิสราเอล ได้มอบสินค้าจำพวกรองเท้าและเสือ้ ผ้าจากโกดังสินค้าของพวกเขากว่า 1,000 ชิน้ เพือ่ สนับสนุนโครงการดังกล่าวนี้ ยิง่ ไปกว่านัน้ เจฟฟรี่ สวอร์ตซ์ยงั เป็นคณะกรรมการสิทธิของอิสราเอล ซึง่ ดูแลโครงการทีส่ ง่ ชาวยิวมากกว่าหนึง่ พันคนไปยังอิสราเอลทุกปี โดยหวังว่า พวกเขาจะใช้เวลาแสดงออกถึงสิทธิของชาวยิว และตัง้ รกรากบนแผ่นดินปาเลสไตน์ ทีพ่ วกเขาขโมยมา ในปี 2000 นายสวอร์ตซ์ได้ขน้ึ ปราศรัย ในงานเลีย้ งอาหารค่ำ ทีจ่ ำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพือ่ ช่วยเพิม่ เม็ดเงินให้แก่รฐั อิสราเอลซึง่ งานนีท้ ำเงิน ให้รฐั บาลอิสราเอลได้มากกว่าหนึง่ ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยยอดรวมของการขาย พันธบัตรทำให้อสิ ราเอลมีรายได้เพิม่ ขึน้ มากกว่า 26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการพันธบัตรรัฐบาลนีถ้ กู ริเริม่ ขึน้ ในปี1951 โดยเดวิดเบน-กูเรียน นายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอล (พ.ศ. 2429-2516) เพือ่ สนับสนุนโครงการ เศรษฐกิจอันจำเป็นเร่งด่วนของอิสราเอล จำนวนเงินจากการจำหน่ายพันธบัตร รัฐบาลนี้ได้ถูกใช้ไปในหลายโครงการรวมถึงโครงการสร้างรางรถไฟฟ้าเชื่อม ต่อระหว่างเยรูซาเล็มตะวันตกไปจนถึงถิ่นฐานที่ชาวยิวเข้ายึดครองอย่างผิด กฎหมายในเยรูซาเล็มตะวันออก อันเป็น เส้นทางรถไฟทีส่ ร้างขึน้ อย่างผิด กฎหมายบนดินแดนของพีน่ อ้ งชาวปาเลสไตน์ นอกจากนัน้ แล้ว ภายหลังจาก อิสราเอลโจมตีฆอ็ ซซะฮฺ หน่วยงานพันธบัตรอิสราเอลได้จดั เจ้าหน้าทีก่ องกำลัง 8 นาย ทีร่ เู้ รือ่ งอาชญากรรมสงครามของพวกเขาไปทัวร์สหรัฐอเมริกา เพือ่ ช่วย กระจายเรือ่ งโกหกเกีย่ วกับการสังหารหมูท่ เ่ี กิดขึน้ สำนักข่าว ‘เคลเวอร์แลนด์ จิววิช’ ได้รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากปาก เจฟฟรี่ สวอร์ตซ์ ทีว่ า่ พ่อแม่ของเขาคือ จูดแ้ี ละซิดนี่ ซึง่ เป็นประธานของบริษทั ทิมเบอร์แลนด์คอื ไซออนิสต์หวั รุนแรง โดยเขากล่าวว่า “มารดาของผมพอใจ เป็นอย่างมากในรูปแบบการดำเนินชีวติ แบบฮาเดชาห์ (Hadassah) และดิน แดนของอิสราเอล” ฮาเดชาห์คอื องค์กรสตรีชาวยิวไซออนิสต์ของอเมริก า ซึง่ มีนโยบายที่จะทำทุกทางเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาแสดงท่าทียับ ยัง้ การลงมติของสหประชาชาติในการต่อต้านอิสราเอล และเรียกร้องให้สหรัฐ อเมริกาเพิม่ ความช่วยเหลืออิสราเอล แหล่งข้อมูลอ้างอิง

http://www.inminds.co.uk/boycott-timberland.php

ตำรวจฝรั่งเศสสั่งปรับมุสลิมะฮฺปิดหน้าขับรถ

เมือ่ 23 เมษายน ทีผ่ า่ นมา มุสลิมะฮฺชาวฝรัง่ เศส อายุ 31 ปี ถูกตำรวจเมืองนองส์สง่ั ปรับเงิน 22 ยูโร (ประมาณ 980 บาท) เนือ่ งจากเธอสวมนิกอบคลุมหน้า เหลือแต่ดวงตาในขณะขับรถซึง่ ตำรวจนายนัน้ เห็นว่าเป็นการแต่งกายทีบ่ ดบังทัศนะวิสยั ของผูข้ บั ขีย่ านยนต์และอาจก่อให้เกิดอันตรายบนท้องถนนได้อย่างไรก็ตาม ทนายความของมุสลิมะฮฺรายนีไ้ ด้ยนื ยันทีจ่ ะฟ้องร้องตำรวจคนดังกล่าวเนือ่ งจากไม่อาจยอมรับการกระทำทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขัน้ ร้ายแรงครัง้ นีไ้ ด้โดยเขากล่าวว่า “ลูกความของผมยังสามารถเคลือ่ นไหวร่างกายได้อย่างอิสระภายใต้เครือ่ งแต่งกายของเธอและสามารถมองเห็นได้รอบทิศมากกว่าคนขีม่ อเตอร์ไซค์ทส่ ี วมหมวกกันน๊อคเสียอีก” ทั้งนี้รัฐบาลฝรั่งเศส นำโดยประธานาธิบดีนิโคลัส ซาร์โกซี่ กำลังเร่งผลักดันออกกฎหมายห้ามสตรีมุสลิมสวมชุดบุรเกาะฮฺ (ชุดคลุมมิดชิดทั้งร่าง กายเหลือเพียงดวงตา)ในที่สาธารณะ แม้จะถูกเตือนว่ากฎหมายดังกล่าวอาจเข้าข่ายละเมิดรัฐธรรมนูญก็ตาม


เธอคือความหวัง

บทสัมภาษณ์ภรรยาของยูซุฟ เฮาวาช (ตอนที่ 3) (ยูซุฟ เฮาวาชเป็นสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มอิควานุลมุสลิมูนในอียิปต์ เขาถูกประหารชีวิตพร้อมซัยยิด กุฏุบฺ ในปี 1966) ตอนที่ 3 : ช่วงเวลาแห่งการอำลา - ขอให้คณ ุ ช่วยอธิบายถึงความทรงจำครัง้ สุดท้าย ก่อนทีย่ ซู ฟุ เฮาวาช จะถูกประหารชีวิตให้เราได้ทราบ พวกเขา(เจ้าหน้าที่ของทางการ)ได้แจ้งให้เราไปเยี่ยมเขาเป็น ครั้งสุดท้ายก่อนจะถูกตัดสินประหารชีวิต ฉันจึงพาลูกทั้งสอง คือ อะหฺหมัด และ สุมัยยะฮฺ ไปด้วย พร้อมทั้งเตรียมอาหารมื้อพิเศษ ไปให้เขา แต่บรรดาเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ฉันนำอาหารดังกล่าวนั้น เข้าไปให้เขา แต่กลับพาเราไปคอยในเต็นท์ แห่งหนึ่ง แล้วก็พาไป ยังเต็นท์อื่นอีกเป็นจำนวนถึง ๔ เต็นท์ ในที่สุดบรรดาผู้คุมก็นำเขา มา พร้อมกับเหวี่ยงเขาอย่างรุนแรงเข้ามาในเต็นท์ที่เรารออยู่ แล้ว ยูซุฟก็กล่าวว่า “ฉันไม่เข้าใจว่าฉันจะต้องรู้สึกเสียใจกับสิ่งใด พวก เขาอยากให้ฉันสำนึกผิดและรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ฉันได้กระทำ แต่ฉัน ยังนึกไม่ออกว่ามีสิ่งใดให้ฉันต้องรู้สึกผิดกระนั้นหรือ?” แล้วฉันก็ได้ขอเจ้าหน้าทีใ่ ห้นำอาหารทีฉ่ นั เตรียมไว้มาให้เขา แต่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิเสธ ยูซุฟ เฮาวาชก็บอกฉันว่า “อย่าทำให้ตัวเอง ต้องเหนือ่ ยมากไปกว่านีเ้ ลย อย่าทำให้เวลาทีเ่ ราจะได้อยูด่ ว้ ยกันต้อง เสียไปเปล่า ๆ หากพวกเขายอมให้นำอาหารเข้ามา พวกเขาก็จะบัง คับให้ฉนั ต้องกินในตอนนี้ ซึง่ วันนีฉ้ นั ถือศีลอด” แล้วอะหฺหมัดก็เดิน ไปนั่งบนตักพ่อของเขาแล้วร้องไห้ พร้อมกับกล่าวว่า “ทำไมพ่อถึง ต้องถูกประหารชีวิต” ยูซุฟจึงตอบว่า “ตราชั่งแห่งความยุติธรรม ณ ทีน่ ไ่ี ด้เอียงไปแล้ว พวกเขาสามารถจะทำอะไรก็ได้ จนกระทัง่ ถึงวันที่ เราจะได้พบกับตราชั่งแห่งความยุติธรรมในวันแห่งการพิพากษา”

ยูซุฟได้สั่งเสียให้ฉันดูแลลูก ๆ อย่างดีที่สุด ส่วนฉันก็ขอให้ เขาดูแลตัวเองดี ๆ จนเช้าวันที่ 29 สิงหาคม 1966 ทางวิทยุได้ประ กาศข่าวของชะฮีดทั้งสาม ซึ่งขณะนั้นฉันกำลังเตรียมอาหารเช้าอยู่ ฉันจึงกล่าว “อินนาลิลลาฮฺ วะอินนา อิลัยฮิรอญิอูน” และขออภัยโทษ พร้อมน้ำตาที่เอ่อท้นมาอย่างมากมาย โดยที่ไม่มีใครรู้ บรรดาเจ้า หน้าทีก่ ม็ าทีบ่ า้ นของฉันเพือ่ ให้ฉนั เซ็นยินยอมว่าจะไม่มกี ารละหมาด ญะนาซะฮฺสำหรับเขา และได้คืนของใช้ของเขาให้กับฉัน - ช่วยเล่าให้เราได้ทราบถึงศรัทธาอันหนักแน่นของยูซฟุ เฮาวาช รวม ถึงการดะอฺวะฮฺของเขา เหล่านีม้ อี ทิ ธิพลอย่างไรในชีวติ ของคุณบ้าง ? ยูซฟุ เฮาวาช เป็นมุสลิมทีศ่ อลิหฺ ลักษณะนิสยั ส่วนตัวของเขา คือ ความใจกว้าง หญิงรับใช้คนหนึ่งที่เคยทำงานกับเขาได้เล่าให้ฉัน ฟังหลังจากที่ฉันได้นิกาฮฺกับเขาว่า เขาจะไม่รับประทานอาหารที่นาง ได้ปรุงไว้สำหรับเขา เนือ่ งจาก บ้านของเขามักจะเปิดให้บรรดาพีน่ อ้ ง นักศึกษาทีม่ าจากแดนไกลหรือผูท้ ข่ี ดั สน พวกเขาสามารถเข้ามาทาน อาหาร สวมเสื้อผ้าของเฮาวาชได้ตามต้องการ แม้ว่าเขาจะมิได้อยู่ใน บ้านก็ตาม หรือแม้กระทั่งหยิบยืมเงินของเขา และเมื่อเขากลับมา เขาเพียงแค่ทานชีส หรือขนมหวานที่ซื้อจากร้านของชำ เขาไม่เคย ปล่อยให้มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นระหว่างเขากับบรรดาพี่น้องร่วม ศาสนา เขามักจะดูแลตัวเองกระทั่งจิตใจให้สะอาดตลอดเวลา และ มักจะอาบน้ำฆุสลฺนอกเหนือไปจากการอาบน้ำละหมาดในวันหนึง่ ๆ (ติดตามต่อ ฉบับหน้า อินชาอัลลอฮฺ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประธานชมรมมุสลิมโรงพยาบาลรามัน อ.รามัน จ.ยะลา เชิญผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างบ้านและสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจำวันให้แก่”โต๊ะเย๊าะ”มุสลิมะฮฺแม่หม้ายอายุกว่า80ปีทีใ่ ช้ชวี ติ อยูล่ ำพัง เนื่องจากไม่มีลูกหลาน โดยสามารถบริจาคได้ที่ บัญชี คุณสอารี แวนาแว เลขที่ 920 1 12274 8 ธนาคารกรุงไทย สาขารามัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณสอารี แวนาแว โทร.089 6537375 หรือ s.waenawae@hotmail.com คุณมะมุสตะ ปะแตบือแน โทร.080 7012879 - เว็บบ้านมุสลิมะฮฺรับสมัครผูม้ จี ติ อาสาช่วยงานเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดคือ 1) เป็นมุสลิมะฮฺมใี จรัก ทำงานรับใช้อสิ ลาม 2) ใช้อนิ เตอร์เน็ต เป็นประจำอย่างรู้เท่าทันและรับส่งอีเมลเป็น 3) ช่วยลงบทความให้เว็บไซต์มีความเคลื่อนไหว 4) พร้อมส่งงานเขียนเข้ามาเผยแผ่ในเว็บไซต์ 5) ยินดี รับข่าวสารจากเว็บไซต์บ้านมุสลิมะฮ 6) เขียนอีเมลพูดคุยจิปาถะ ตักเตือนกันระหว่างอาสาสมัครด้วยกันทุกสัปดาห์ ผู้สนใจสามารถสอบถามราย ละเอียด และยื่นความจำนงสมัครเป็นผู้ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮฺได้ที่ www.baanmuslimah.com , baanmuslimah@gmail.com ต้องการแนะนำ-ติชม-เสนอแนะ-ติดต่อ หรือให้เราจัดส่งเอกสารไปยังท่าน สามารถแจ้งความประสงค์มาทางเราได้ที่อี-เมล์ risalah.muslimah@gmail.com หรือที่ ‘ฝ่ายสมาชิกสารมุสลิมะฮฺ’ 2881 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://sites.google.com/site/risalahmuslimah

RisalatulmuslimahVol15  

[ชัยคฺ อับดุลอะซีซ บินบาซ , ชัยคฺ อับดุรเราะซาก อะฟีฟี, ชัยคฺ อับดุลลอฮฺ บิน ฆ็อดยาน / ฟะตาวา อัลลัจญนะฮฺ อัดดาอิมะฮฺ, 373/1 ] แหล่งข้อมูลอ้...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you