Page 9

* Büyük toprak maliklerine bırakılacak toprakların belirlenmesi ve fazlasının kamulaĢtırılması,

*

Gerekli olan yerlerde arazi ve toprak ıslahının yapılması,

* Arazinin yeniden tanzim ve dağıtımı,mümkün olan hallerde iĢletmelerin geniĢletilmesi, *

Tarımsal iĢletmelerin ıslahı ve yeniden düzenlenmesi,

* Çiftçinin hayat standardını yükseltecek bütün teknik,sosyal,kültürel ve ekonomik tedbirlerin alınması, *

Kırsal alanda yerleĢimin planlanması ve yeniden düzenlenmesi, amacıyla yapılan düzenlemelerin tamamıdır.

arazi dizenlemesi  

arazi dizenlemesi

arazi dizenlemesi  

arazi dizenlemesi

Advertisement