Page 29

G- SONUÇ 

Ülkemizde araziler çok parçalı, dağınık ve sulanabileceği halde sulanmayan çok fazla arazi olmasına karĢın, sağlayabileceği yararlar göz önüne alınmadığı ve tüzel ve kurumsal yapılaĢma sağlanamadığı için yeterli ölçüde yaygılaĢamamıĢtır. ToplulaĢtırma konusunda gereksinimlere uygun çağdaĢ uygulamalar gerçekleĢtirilen ülkelerde arazi toplulaĢtırılmasına daima özel kanunlarla baĢlanılmıĢ ve uygulamalarda kazanılan tecrübelerle bu kanunlar kısa aralıklarla geliĢtirilmiĢtir.

Her ülkenin kendi özelikleri ve imkanlarına göre benimsediği özel kanun hükümleriyle yürüttüğü arazi toplulaĢtırma uygulama programı ve usulleri mevcuttur. Kendi bünyemize en uygun esas ve usullere ulaĢmak, baĢka bir deyiĢle diğer ülkelerde denenmiĢ olan toplulaĢtırma kanunu ve usullerinden kazanılan tecrübeleri bünyemize uydurmak gerekir.

arazi dizenlemesi  

arazi dizenlemesi

arazi dizenlemesi  

arazi dizenlemesi

Advertisement