Page 27

ToplulaĢtırma projesinin tamamlanmasından sonra ikinci uçuĢ hazırlıklarına baĢlanır.Önce yol-sulama planının araziye geçirilmesi ele alınır.Bunun için de kavĢak ve yollara ait kırık noktalar zemindeki mahalli sabit tesislere dayanarak ve mümkün olduğu kadar plandaki durumu karĢılayacak Ģekilde yere uygulanır,iĢaretlenir ve kireçlenir. ÇalıĢmaları kolaylaĢtırmak amacıyla önce tüm yol-sulama ağına ait kırık noktaları gösteren bir „iĢaretleme haritası‟ hazırlanır.ĠĢaretleme haritası zemine uygulandıktan ve noktalar kireçle boyandıktan sonra bazıları mahalli ölçüler yardımıyla nirengi-poligon ağına bağlanır ve yüksekliği saptanır.Yol-sulama ağı zemine geçirilip kireçlendikten sonra ikinci kez uçulur ve fotoğraflar çekilir.ĠĢaretleme haritasında hangi noktaların tersim edildiği ve koordinatlarının hesaplandığı, hangilerinin ise yalnız çizilmesi gerektiği renkli sembollerle gösterilir. Sonuç olarak poligon atma, ölçü, koordinat hesabı, çizim iĢleri önemli ölçüde azaltılmıĢ ve kadastro haritaları hızlıca üretilmiĢ olur.

arazi dizenlemesi  

arazi dizenlemesi

arazi dizenlemesi  

arazi dizenlemesi

Advertisement