Page 24

 

          

 

Blokların ilgili idareye onaylattırılması (koordinat,alan,değer sayıları) Eski parsellerin,sabit tesislerin ve yeni blokları aynı paftada gösteren bir pafta çizdirilmesi Mülakat yapılması Dağıtımın yapılması Parselasyonun yapılması Ġdarenin onayının alınması (Ġl Özel Ġdaresi) Askıdan önce veya sonra genel müdürlüğe inceletilmesi Varsa genel müdürlüğün istekleri doğrultusunda düzeltmelerin yapılması Genel müdürlük tasdiki Parselasyonun aplikasyonu Yer teslim tutanaklarının hazırlanması Yerlerin maliklere teslimi,yer teslim tutanaklarının imzalatılması Üst yazı,Bakanlar Kurulu kararı,onaylı haritalar ve diğer evraklarla birlikte projenin ilgili kadastro müdürlüğüne teslim edilmesi Kadastro Müdürlüğü‟nün onayından sonra fotokopilerin çektirilmesi Klasör yaprakları ve tapuların yazılması Tescil iĢlemi

arazi dizenlemesi  

arazi dizenlemesi

arazi dizenlemesi  

arazi dizenlemesi

Advertisement