Page 23

4-Arazi Ölçülerinin Değerlendirilmesi,Planlama,Uygulama ĠĢleri

Dengeleme  Rasatların indirgeme ve kontrollerinin yapılması  Baz hesaplarının yapılması  Geçici koordinatların hesaplanması  Dengelemenin yapılması  Varsa gerekli rasat düzeltmelerinin yapılması  Dengelemede kullanılan rasatlarla arazi rasatlarının karĢılaĢtırılması  Nirengi silsile özetinin yazılması  Rasatların karesel ortalama hata hesaplarının yapılması  Sabit tesislerin koordinatlandırılması  SayısallaĢtırılan tahdit ile koordinatlardan bulunan tahdidin karĢılaĢtırılması (KarĢılaĢtırma tutmazsa pafta esas alınır)  Ada numaralaması  Blok koordinatlarının kesinleĢtirilmesi,varsa blokların derece sınırlarına göre isimlendirilmesi 

arazi dizenlemesi  

arazi dizenlemesi

arazi dizenlemesi  

arazi dizenlemesi

Advertisement