Page 21

2- Büro Hazırlık ÇalıĢmaları  

 

     

Tahdidin 1/25000 „lik kanava için haritaya iĢlenmesi Projenin STK paftalarına iĢlenmesi,koordinatlarının okunması proje verilerine göre ve araziden gelen alımlara göre (yol,kanal,kanalet geniĢlikleri) koordinatların kesinleĢtirilmesi Eski mülkiyetin sayısallaĢtırılması Arazide eski nirengilerin aranması Nirengi istikĢafının yapılıp idareye onaylattırılması Proje sahasına giren parsellerin tespit edilmesi Ġlgili tapu sicil müdürlüklerinden kütük sayfalarının fotokopisinin alınması Alanların pafta ile karĢılaĢtırılması Parsel dönüĢüm katsayılarının kütük sayfalarına yazılması AT-1 „in oluĢturulup hisse kontrollerinin yapılması Tapu Sicil Müdürlüğü‟nden alınan tapu sicil kütükleri ile ;AT-1 listesinin karĢılaĢtırılması,değiĢikliklerin listede düzeltilmesi, parseller için tapuya Ģerh konulması Bilgisayarda AT-1 listelerinin düzeltilmesi, AT-2 listelerinin oluĢturulması

arazi dizenlemesi  

arazi dizenlemesi

arazi dizenlemesi  

arazi dizenlemesi

Advertisement