Page 20

1-Ġdareden Alınacak Bilgi ve Belgelerin Temini     

 

 

Tahdit haritası (Ġl Özel Ġdaresi) Derecelendirme haritası (Ġl Özel Ġdaresi) DönüĢüm katsayıları (Ġl Özel Ġdaresi) Yol,kanal,kanalet projeleri Ġl Özel Ġdaresi veya DSĠ) Standart topoğrafik kadastral pafta temini (STK) (Kad. Müd. Veya TKGM) Eski mülkiyet listesi (AT-1) ve eski maliklerin alfabetik listesi (AT-2) alınması (Ġl Özel Ġdaresi) Bölgenin 1/25000 „lik haritasının temini (Ġl Özel Ġdaresi,DSĠ,Ġller Bankası) Ġlgili idare ile görüĢülüp eski çalıĢmaların nirengi röper ve koordinatlarının alınması Fenni klasör yaprakları (Kadastro Müdürlüğü) Türkiye Elektrik Kurumunun (TEK) istimlak ettiği yerlerin yüzölçümleri (TEK „ten alınır) Yeni ada ve nirengi numaraları (Kadastro Müdürlüğü)

arazi dizenlemesi  

arazi dizenlemesi

arazi dizenlemesi  

arazi dizenlemesi

Advertisement