Page 12

2-Planlama

 

 

 

 

Arazi toplulaĢtırma alanının ilanı ve tapuya Ģerh edilmesi Proje sahasının halihazır durumunun tespiti Mülkiyet etütlerinin yapılması Toprak etütlerinin yapılması ve arazinin derecelendirilmesi Blokların teĢkil edilmesi (yol ve su Ģebekesi planlaması) Sabit tesislerin tespit edilmesi Ortak tesislere katılım payı bulunması Planlama raporunun tanzimi

arazi dizenlemesi  

arazi dizenlemesi

arazi dizenlemesi  

arazi dizenlemesi

Advertisement