Page 1

ůĞƚĞƚĂnjĠǀĞŬŶĞŬ ELJƵŐĚşũĂƐŬůƵďŽŬĠƐ/ĚƅƐĞŬ ͣůĞƚĞƚĂnjĠǀĞŬŶĞŬ͟KƌƐnjĄŐŽƐ^njƂǀĞƚƐĠŐĞ,şƌůĞǀĞůĞϮϬϭϳ͘ĨĞďƌƵĄƌ

<ĞĚǀĞƐ<ůƵďƚĂŐŽŬ͊ DŝŶĚĞŶŚſŶĂƉƌĂũƵƚĞŐLJďĞũĞůĞŶƚĠƐ͕ĂŵŝďŽƌnjŽůũĂĂŬĞĚĠůLJƺŶŬĞƚ͘njͲ ƷƩĂů Ă ŚĂnjĂŝ ĞŐĠƐnjƐĠŐƺŐLJ ĠŐĞƚƅ ŬĠƌĚĠƐĞŝƌƅů ƚĂƌƚŽƩ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĄŶ Ă ZſďĞƌƚ <ĄƌŽůLJ DĂŐĄŶŬſƌŚĄnj ŽƉĞƌĂơǀ ŝŐĂnjŐĂƚſũĂ͕ >ĂŶƚŽƐ 'ĂďƌŝĞůůĂ ĠƌĚĞŬĞƐ ŵĞŐŽůĚĄƐƚ ũĂǀĂƐŽůƚ͘ nj ĞŐĠƐnjƐĠŐƺŐLJŝ ĂůĂƉĚşũ ďĞǀĞnjĞƚĠƐĠƚ ũĂǀĂƐŽůƚĂ͕ Ăŵŝƚ Ă ŶLJƵŐĚşũĂƐŽŬŶĂŬ ŝƐ ŵĞŐ ŬĞůůĞŶĞ ĮnjĞƚŶŝƺŬ͘ ƌĠƐnjůĞͲ ƚĞŬƌƅůĂnjŽŶďĂŶ͕şŐLJĂƌƌſů͕ŚŽŐLJŵŝůLJĞŶŐLJĂŬƌĂŶ͕ĠƐŵĞŬŬŽƌĂƂƐƐnjĞŐĞƚ ŬĞůůĞŶĞĮnjĞƚŶŝ͕ŶĞŵƐŽŬĂƚƚƵĚƚĂŬŵĞŐĂŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƌĠƐnjƚǀĞǀƅŝ͘ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĄƚ ŬƂǀĞƚƅĞŶ ŝŶƚĞƌũƷƚ ĂĚŽƩ͕ ĠƐ Ăďďſů ǀĂůĂŵŝǀĞů ƚƂďďĞƚ ƚƵĚŚĂƩƵŶŬŵĞŐ͘>ĞŐďŝnjƚŽƐĂďďĂŶĂnjƚ͕ŚŽŐLJǀŝƐnjŽŶLJůĂŐŬĞǀĠƐŬŽŶŬƌĠƚ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝſƌĂĠƉşƚǀĞƂƚůĞƚĞůƚĞŐLJŽůLJĂŶƚĠŵĄďĂŶ͕ĂŚŽůĞůǀĄƌŚĂƚſůĞŶŶĞ Ă ĨĞůĞůƅƐ ŵĞŐƐnjſůĂůĄƐ͘ EĂƉŽŶƚĂ ƚĂƉĂƐnjƚĂůũƵŬ͕ ŚŽŐLJ ŵŝůLJĞŶ ĄůůĂƉŽƚŽŬ ƵƌĂůŬŽĚŶĂŬĂnjĞŐĠƐnjƐĠŐƺŐLJďĞŶ͘<ĞǀĠƐĂnjŽƌǀŽƐ͕ŵĠŐŬĞǀĞƐĞďďĂŶƅͲ ǀĠƌ͘ nj ŽƌǀŽƐŽŬ ĠƐ Ă ŶƅǀĠƌĞŬ ŶĞŵĐƐĂŬ Ănj ĂůĂĐƐŽŶLJ ŬĞƌĞƐĞƚ ŵŝĂƩ ŵĞŶŶĞŬ ŬƺůĨƂůĚƌĞ ĚŽůŐŽƵnjŶŝ͕ ŚĂŶĞŵ Ă ƚĂƌƚŚĂƚĂƚůĂŶ ŵƵŶŬĂŬƂƌƺůŵĠͲ ŶLJĞŬŵŝĂƩŝƐ͘dƵĚũƵŬ͕ŚŽŐLJĂnjŝĚƅƐĞďďĞŬŐLJĂŬƌĂďďĂŶǀĞƐnjŝŬŝŐĠŶLJďĞ Ănj ĞŐĠƐnjƐĠŐƺŐLJŝ ƐnjŽůŐĄůƚĂƚĄƐŽŬĂƚ͘ ůĞŵŝ ĠƌĚĞŬƺŶŬ͕ ŚŽŐLJ Ănj ŬĠƉĞƐ ůĞŐLJĞŶŵĞŐƅƌŝnjŶŝĂŵƾŬƂĚƅŬĠƉĞƐƐĠŐĠƚ͘ ŶLJƵŐĚşũĂƐŽŬĂŬơǀŬŽƌƵŬďĂŶĮnjĞƩĠŬĂũĄƌƵůĠŬŽŬĂƚ͕ƐĞnjƚĂnjnjĂůĂƚƵͲ ĚĂƩĂůƚĞƩĠŬ͕ŚŽŐLJĠůĞƚƺŬŶĞŬĂďďĂŶĂƐnjĂŬĂƐnjĄďĂŶ͕ĂŵŝŬŽƌŶLJƵŐĚşũĂͲ ƐŽŬůĞƐnjŶĞŬ͕ĞŐĠƐnjƐĠŐƺŐLJŝĞůůĄƚĄƐƚĨŽŐŶĂŬŬĂƉŶŝ͘>ĂŶƚŽƐ'ĂďƌŝĞůůĂƷŐLJ ŐŽŶĚŽůũĂ͕ĂŶLJƵŐĚşũĠƐĂnjĞŐĠƐnjƐĠŐƺŐLJŝũĄƌƵůĠŬĨĞůŚĂƐnjŶĄůĄƐĂƚĞůũĞƐĞŶ ŵĄƐ͘ ;&ŽůLJƚĂƚĄƐĂϯ͘ŽůĚĂůŽŶͿ

ƌĚĞů;ƉĞƌƐnjĞĠŶǀĞůĞŵͿĂnj SƐnjŚĂũĂŬŬĠƐƅŬŽƌĄƚ͕ ,ĂŶĞŵĞnjŶĞůĠŐLJĞŶŵĄƐ͕ŵŝŶƚ ůĂƌĐďĂŶĂnjŝłƵƐĄŐ͘ ;WĞƚƅĮ^ĄŶĚŽƌͿ

^njĞƌĞƚĞƩĞůŐƌĂƚƵůĄůƵŶŬ ĂŚſŶĂƉďĂŶƐnjƺůĞƚĠƐŶĂƉũƵŬĂƚ͕ ŶĠǀŶĂƉũƵŬĂƚ͕ĠǀĨŽƌĚƵůſũƵŬĂƚ ƺŶŶĞƉůƅŬŶĞŬ͊ ŐĠƐnjƐĠŐĞƚ͕ũſŬĞĚǀĞƚ͕ ďŽůĚŽŐƐĄŐŽƚ͊

ĚĚĠƐŬĠƌĚ Ănjϭй-Žƚ <ůƵďƐnjƂǀĞƚƐĠŐƺŶŬͲ ŶĞŬ͊

ĚſƐnjĄŵƵŶŬ͗ DĞŐLJĞŝĞůŶƂŬĞŝŶŬĠƌƚĞŬĞnjůĞƚĞ ;ƉŝůůĂŶĂƚŬĠƉĞŝŶŬĂϮ͘ŽůĚĂůŽŶ Ϳ

ϭϵϬϭϮϯϳϳ-Ϯ-ϰϭ


WŝůůĂŶĂƚŬĠƉĞŬĂŵĞŐLJĞŝ ĞůŶƂŬƂŬĠƌƚĞŬĞnjůĞƚĠƌƅů ƵĚĂƉĞƐƚĞŶ͕ĂDĞĚŝŵƉĞdžWĂůŽƚĄďĂŶ ƚĂƌƚŽƩĄŬ ŵĞŐLJĞŝ ĞůŶƂŬĞŝŶŬ Ă ϮϬϭϳ͘ ĠǀŶLJŝƚſĠƌƚĞŬĞnjůĞƚĠƚ͘ ŵĞŐǀŝƚĂƚŽƩŶĂƉŝƌĞŶĚĞŬƌƅůŵĄƌĐŝƵͲ Ɛŝ ,şƌůĞǀĞůƺŶŬďĞŶ ƐnjſůƵŶŬ ƌĠƐnjůĞƚĞͲ ƐĞŶ͘


ůĞƚĞƚĂnjĠǀĞŬŶĞŬ

<ĞĚǀĞƐ<ůƵďƚĂŐŽŬ͊ ;&ŽůLJƚĂƚĄƐĂnjϭ͘ŽůĚĂůƌſůͿ

ELJƵŐĚşũƌĂϰϬĠǀŝŐĮnjĞƚĂnjĞŵďĞƌ͕ĠƐĐƐĂŬƵƚĄŶĂŬĂƉƐnjŽůŐĄůƚĂͲ ƚĄƐƚ͘ŐĠƐnjƐĠŐƺŐLJƌĞŝƐϰϬĠǀŝŐĮnjĞƚ͕ĚĞĂƐnjŽůŐĄůƚĂƚĄƐƚĞnjĂůĂƩ ĂϰϬĠǀĂůĂƩŝƐŝŐĠŶLJďĞǀĞƐnjŝ;ǀĞŚĞƟͿĂŬĞnjĚĞƚĞŬƚƅůĨŽŐǀĂ͘nj ƉĞĚŝŐ ſƌŝĄƐŝ ŬƺůƂŶďƐĠŐ͘ sĂŐLJŝƐ ŶĞŵ ŬĠƉnjƅĚŝŬ ĞŐĠƐnjƐĠŐƺŐLJŝ ƚĂƌƚĂůĠŬ͕ Ăŵŝďƅů Ŭŝ ůĞŚĞƚŶĞ ĮnjĞƚŶŝ Ă ŶLJƵŐĚşũĂƐŽŬ ĞůůĄƚĄƐĄƚ͘ dĞƌŵĠƐnjĞƚĞƐĞŶ ƚƵĚũƵŬ͕ ŚŽŐLJ ĂŬơǀ ŬŽƌƵŶŬďĂŶ ŝƐ ŝŐĠŶLJďĞ ǀĞƩƺŬ Ănj ĞŐĠƐnjƐĠŐƺŐLJŝ ĞůůĄƚĄƐƚ͘ Ğ Ănjƚ ŝƐ ůĞŚĞƚ ƚƵĚŶŝ͕ ŚŽŐLJ ũſǀĂů ƌŝƚŬĄďďĂŶ͕ ŚŝƐnjĞŶ ĮĂƚĂůŬŽƌďĂŶ ĞŐĠƐnjƐĠŐĞƐĞďďĞŬ Ănj ĞŵͲ ďĞƌĞŬ͊ŐLJĞůƅƌĞĂnjŵĞŐŶLJƵŐƚĂƚſ͕ŚŽŐLJŬŽŵŽůLJĂďďŬŽƌŵĄŶLJͲ njĂƟƌĞĂŬĐŝſŶĞŵĨŽŐĂůŵĂnjſĚŽƩŵĞŐĞƌƌĞĂͣĨĞůǀĞƚĠƐƌĞ͘͟ nj ŬƺůƂŶƂƐĞŶ ĨŽŶƚŽƐ ĞŐLJ ŽůLJĂŶ ŝĚƅƐnjĂŬďĂŶ͕ ĂŵŝŬŽƌ ŵŝŶĚĞŶ ŽŬƵŶŬŵĞŐǀĂŶĂƌƌĂ͕ŚŽŐLJŬŝĨŽŐĄƐŽůũƵŬĂŶLJƵŐĚşũĂŬĞŵĞůŬĞĚĠͲ ƐĠŶĞŬŵĠƌƚĠŬĠƚ͕Ănjϭ͕ϲй-Žƚ͘ ŶLJƵŐĚşũĂƐ ĨŽŐLJĂƐnjƚſŝ ŬŽƐĄƌƌĂů ƐnjĄŵşƚŽƩ ĄƌŝŶĚĞdž ĚĞĐĞŵďĞƌͲ ďĞŶ Ϭ͕ϯй-ŬĂů ĞŵĞůŬĞĚĞƩ Ănj Ğůƅnjƅ ŚſŶĂƉŚŽnj͕ ĠƐ ϭ͕ϳй-ŬĂů Ănj ĞŐLJĠǀǀĞůŬŽƌĄďďŝŚŽnjŬĠƉĞƐƚ͘njĠǀƟnjĞŶŬĞƩĞĚŝŬŚſŶĂƉũĄďĂŶ ĂʹŚĂƚſƐĄŐŝĄƌĂŬ͕ŶLJĞƌƐĠůĞůŵŝƐnjĞƌĞŬĠƐƺnjĞŵĂŶLJĂŐŽŬĮŐLJĞůͲ ŵĞŶŬşǀƺůŚĂŐLJĄƐĄǀĂů ƐnjĄŵşƚŽƩ ʹŵĂŐŝŶŇĄĐŝſϭ͕ϳйǀŽůƚ͕Ăŵŝ Ă ŬƂǀĞƚŬĞnjƅ ŚſŶĂƉŽŬďĂŶ Ă ĨŽŐLJĂƐnjƚſŝ ĄƌŝŶĚĞdž ĨŽŬŽnjĂƚŽƐ ĞŵĞůŬĞĚĠƐĠƚǀĞơƟĞůƅƌĞ͘ ŶLJƵŐĚşũĂƐŽŬĠůĞƚŵŝŶƅƐĠŐĠŶĞŬŵĞŐƅƌnjĠƐĠƚŵĂŵĄƌĂnjŝŶŇĄͲ ĐŝſŬƂǀĞƚƅ ŶLJƵŐĚşũĞŵĞůĠƐ ŶĞŵ ďŝnjƚŽƐşƚũĂ͘ :ſů ůĄƚƐnjŝŬ͕ ŚŽŐLJ Ănj ĂŬơǀĂŬ ďĠƌĞŵĞůŬĞĚĠƐĞ Ă ŵĄƐŝŬ ƚĠŶLJĞnjƅ͕ Ăŵŝ ďĞĨŽůLJĄƐŽůũĂ Ănj ĠůĞƚŵŝŶƅƐĠŐƺŶŬĞƚ͘ ŶĞŵnjĞƚŐĂnjĚĂƐĄŐďĂŶ Ă ƚĞůũĞƐ ŵƵŶŬĂŝĚƅďĞŶ ĨŽŐůĂůŬŽnjƚĂͲ ƚŽƩĂŬ ďƌƵƩſ ĄƚůĂŐŬĞƌĞƐĞƚĞ Ănj ĞůƐƅ ƟnjĞŶĞŐLJ ŚſŶĂƉďĂŶ ʹ Ă <^, ĂĚĂƚŽŬ ĂůĂƉũĄŶ Ă ϮϬϭϲ͘ Ġǀƌƅů ǀĂŶ Ɛnjſ͊ - ϮϲϬ ϴϬϬ ĨŽƌŝŶƚ ǀŽůƚ͕ ϲ͕Ϯй-ŬĂů ƚƂďď ŵŝŶƚ ĞŐLJ ĠǀǀĞů ĂnjĞůƅƩ͘ ǀĞƌƐĞŶLJƐnjĨĠƌĄͲ ďĂŶ Ϯϳϰ ϴϬϬ ĨŽƌŝŶƚ ǀŽůƚ Ănj ĄƚůĂŐŽƐ ŬĞƌĞƐĞƚ͕ ϱ͕ϱй-ŬĂů ŚĂůĂĚƚĂ ŵĞŐĂnjĞŐLJĠǀǀĞůŬŽƌĄďďŝƚ͘ŬƂůƚƐĠŐǀĞƚĠƐŝŝŶƚĠnjŵĠŶLJĞŬďĞŶʹ ĂŬƂnjĨŽŐůĂůŬŽnjƚĂƚŽƩĂŬďĠƌĠƚĮŐLJĞůŵĞŶŬşǀƺůŚĂŐLJǀĂʹϮϳϳϳϬϬ ĨŽƌŝŶƚǀŽůƚĂŬĞƌĞƐĞƚĞŬĄƚůĂŐĂ͕ϵ͕ϲй-ŬĂůƚƂďďĂnjĞŐLJĠǀǀĞůĂnjͲ ĞůƅƫŶĠů͘ nj ĂůŬĂůŵĂnjĄƐďĂŶ ĄůůſŬ ŶĞƩſ ĄƚůĂŐŬĞƌĞƐĞƚĞ Ănj ĞůƐƅ ƟnjĞŶĞŐLJ ŚſŶĂƉďĂŶ ϭϳϯ ϱϬϬ ĨŽƌŝŶƚ ǀŽůƚ͕ ϳ͕ϴй-ŬĂů ŵĂŐĂƐĂďď͕ ŵŝŶƚ ĞŐLJ ĠǀǀĞůŬŽƌĄďďĂŶ͘ĨŽŐLJĂƐnjƚſŝĄƌĂŬĞďďĞŶĂnjŝĚƅƐnjĂŬďĂŶŵŝŶĚͲ ƂƐƐnjĞϬ͕ϯй-ŬĂůĞŵĞůŬĞĚƚĞŬ͕şŐLJĂƌĞĄůŬĞƌĞƐĞƚŶĂŐLJŵĠƌƚĠŬďĞŶ͕ ϳ͕ϱй-ŬĂů ŶƅƩ͘ ǀĞƌƐĞŶLJƐnjĨĠƌĄďĂŶ Ă ĮnjŝŬĂŝ ĚŽůŐŽnjſŬ ŶĞƩſ ĄƚůĂŐŬĞƌĞƐĞƚĞϭϮϳϮϬϬĨŽƌŝŶƚǀŽůƚ͕ϳ͕ϲй-ŬĂůƚƂďďŵŝŶƚĂŵĞŐͲ ĞůƅnjƅĠǀďĞŶ͖ĂƐnjĞůůĞŵŝĚŽůŐŽnjſŬŶĞƩſϮϳϬĞnjĞƌĨŽƌŝŶƚŽƐŬĞͲ ƌĞƐĞƚĞϲ͕ϯй-ŬĂůŚĂůĂĚƚĂŵĞŐĂnjĞŐLJĠǀǀĞůŬŽƌĄďďŝƚ͘ŬƂůƚƐĠŐͲ ǀĞƚĠƐŝŝŶƚĠnjŵĠŶLJĞŬďĞŶ ʹĂ ŬƂnjĨŽŐůĂůŬŽnjƚĂƚŽƩĂŬďĠƌĠƚ ĮŐLJĞůͲ ŵĞŶŬşǀƺůŚĂŐLJǀĂʹϭϴϰϳϬϬĨŽƌŝŶƚǀŽůƚĂnjĄƚůĂŐŬĞƌĞƐĞƚ͕ũĞůĞŶͲ ƚƅƐĞŶ͕ϭϭ͕ϯй-ŬĂůƚƂďďĂnjĞŐLJĠǀǀĞůĂnjĞůƅƫŶĠů͘ǀŬĞnjĚĞƩƅů Ă ŬĞƌĞƐĞƚĞŬ Ă ŬƂnjŝŐĂnjŐĂƚĄƐďĂŶ ĠƐ Ă ǀĠĚĞůĞŵ ĄŐĂnjĂƚďĂŶ ĞŐLJƺƩĞƐĞŶ ϭϮ͕ϯй-ŬĂů͕ Ănj ŽŬƚĂƚĄƐďĂŶ ϲ͕ϴй-ŬĂů͕ Ănj ĞŐĠƐnjƐĠŐͲ ƺŐLJďĞŶϭϮ͕ϳй-ŬĂů͕ŵşŐĂƐnjŽĐŝĄůŝƐĞůůĄƚĄƐďĂŶϭϭ͕ϲй-ŬĂůĞŵĞůͲ ŬĞĚƚĞŬĂnjĞŐLJĠǀǀĞůŬŽƌĄďďŝŚŽnjǀŝƐnjŽŶLJşƚǀĂ͘ njĞŬĂƚĠŶLJĞŬƚĞƐnjŝŬƐnjƺŬƐĠŐĞƐƐĠ͕ŚŽŐLJŝƐŵĠƚĞůƚĞŶŶĂƉŝƌĞŶĚƌĞ ŬĞƌƺůũƂŶ Ă ŶLJƵŐĚşũĞŵĞůĠƐ ŵĠƌƚĠŬĠŶĞŬ ŵſĚƐnjĞƌƚĂŶĂ͘ <ŽƌĄďͲ ďĂŶĂnjƷŐLJŶĞǀĞnjĞƩ͕ƐǀĄũĐŝŝŶĚĞdžĄůĄƐĨĞůĞ-ĨĞůĞĂƌĄŶLJďĂŶǀĞƩĞ ĮŐLJĞůĞŵďĞĂnjŝŶŇĄĐŝſƚĠƐĂŶĞƩſďĠƌŬŝĄƌĂŵůĄƐŵĠƌƚĠŬĠƚ͘ njƚũĂǀĂƐůŽŵ͕ŚŽŐLJĂnjŽƌƐnjĄŐƐnjŝŶƚĞŵŝŶĚĞŶƌĠŐŝſũĄďĂŶŵĞŐͲ ƐnjĞƌǀĞnjĠƐƌĞ ŬĞƌƺůƅ ŶLJƵŐĚşũĂƐ ƉĂƌůĂŵĞŶƚĞŬĞŶ ŵŽŶĚũĄƚŽŬ Ğů Ă ǀĠůĞŵĠŶLJĞƚĞŬĞƚĞnjĞŬƌƅůĂŬĠƌĚĠƐĞŬƌƅůŝƐ͘ ,ĞŐLJĞƐŝŶĠKƌƐſƐǀĂ

ϯ͘ŽůĚĂů

DĞŐƚĂƌƚŽƩĂĞůƐƅƺůĠƐĠƚ ĂnjƷũŽƌƐnjĄŐŽƐĞůŶƂŬƐĠŐ ƌ͘ ,ĞŐLJĞƐŝŶĠ KƌƐſƐ ǀĂ ĞůŶƂŬůĞƚĠǀĞů ŵĞŐƚĂƌƚŽƩĂ ŝĚĞŝ ĞůƐƅ ƺůĠƐĠƚ Ănj Ʒũ ƂƐƐnjĞƚĠƚĞůƾ ŽƌƐnjĄŐŽƐ ĞůŶƂŬƐĠŐ͘ WĂƵůŝĐƐ /ƐƚǀĄŶ ĞůͲ ŶƂŬŚĞůLJĞƩĞƐ͕ Ěƌ͘ <ŽĐƐŝƐ 'LJƵůĂ ƌĞŐŝŽŶĄůŝƐ ĠƐ Ěƌ͘ >ĂŬĂƚŽƐ :ƵĚŝƚ ƉĂƌƚŶĞƌŬĂƉĐƐŽůĂƚŽŬĠƌƚ ĠƐ ĞŐĠƐnjƐĠŐƺŐLJŝ ƉƌŽũĞŬƚĞŬĠƌƚ ĨĞůĞůƅƐ ĂůĞůŶƂŬ ŬĞƌƺůƚ ďĞ Ă ŵĄƌ ƂƐƐnjĞƐnjŽŬŽƩ ĂůĞůŶƂŬƂŬ ʹ<ƌŝnjƐĄŶ ^ĄŶͲ ĚŽƌŶĠŬƵůƚƵƌĄůŝƐ͕njŝŶŐůĞƌ^ĄŶĚŽƌƐƉŽƌƚĂůĞůŶƂŬʹŵĞůůĠ͘<ŝũĞůƂůͲ ƚĠŬĂnjĞůŶƂŬƐĠŐƚĂŐũĂŝĨĞůĂĚĂƚŬƂƌƺŬĞƚ͘ ŬƂůĐƐƂŶƂƐďĞŵƵƚĂƚŬŽnjĄƐƵƚĄŶĞůƐƅŬĠŶƚĂ ƐnjƂǀĞƚƐĠŐĂŬƚƵĄůŝƐ ŚĞůLJnjĞƚĠƚƚĞŬŝŶƚĞƩĠŬĄƚ͘<ŝĞŵĞůƚĠŬ͗ϮϬϭϳ-ďĞŶĂƐnjƂǀĞƚƐĠŐŵƾͲ ŬƂĚĠƐĠŶĞŬ ŐĂnjĚĂƐĄŐŝ ƐƚĂďŝůŝƚĄƐĂ ďŝnjƚŽƐşƚĄƐĂ Ă ůĞŐĨŽŶƚŽƐĂďď ĨĞůĂĚĂƚ͘ŶŶĞŬĠƌĚĞŬĠďĞŶƷũĂďďŽƌƐnjĄŐŽƐƉƌŽŐƌĂŵŽŬŝŶĚşƚĄƐĄƚ ĠƐƷũĂďďƚĄŵŽŐĂƚſŬŵĞŐŶLJĞƌĠƐĠƚƚĞƌǀĞnjŝŬ͘ <ĠƐnjƺů Ă ƐnjƂǀĞƚƐĠŐ ϮϬϭϲ͘ ĞƐnjƚĞŶĚĞŝ ŵƵŶŬĄũĄƌſů Ă ďĞƐnjĄŵŽůſ͕ ǀĂůĂŵŝŶƚĂŵĞŐLJĞŝƐnjĞƌǀĞnjĞƚĞŬƉƌŽŐƌĂŵũĂŝƚŵĂdžŝŵĄůŝƐĂŶƐnjĞŵ ĞůƅƩƚĂƌƚǀĂĂϮϬϭϳ͘ĠǀŝŵƵŶŬĂƚĞƌǀ͘ůƅŬĠƐnjƺůĞƚĂůĂƩǀĂŶŶĂŬĂnj ŽƌƐnjĄŐŽƐ ŶĂŐLJƌĞŶĚĞnjǀĠŶLJĞŬ͘ nj ĄƉƌŝůŝƐ ϭϵ-ϮϬ͘ ŬƂnjƂƩ ŵĞŐƚĂƌͲ ƚĂŶĚſĂůĂƚŽŶĨƺƌĞĚŝDƾǀĠƐnjĞƟ&ĞƐnjƟǀĄůƌĂůĂƐƐĂŶůĞnjĄƌƵůŶĂŬĂ ũĞůĞŶƚŬĞnjĠƐĞŬ͘ DĄũƵƐ-ũƷŶŝƵƐ ŚſŶĂƉďĂŶ ƷũĚŽŶƐĄŐŬĠŶƚ ƚĞƌǀďĞŶ ǀĂŶ ĞŐLJ :ĄƚĠŬʹ ĠƐ dĄŶĐĨĞƐnjƟǀĄů ŵĞŐƐnjĞƌǀĞnjĠƐĞ͕ ŵĞůLJƌĞ ƚƂďď ůĞŚĞƚƐĠŐĞƐ ŚĞůLJƐnjşŶƚƅů Ănj ĄƌĂũĄŶůĂƚŽŬ ďĞŬĠƌĠƐĞ ŵĄƌ ĞůŬĞnjĚƅͲ ĚƂƩ͘^njĞƉƚĞŵďĞƌďĞŶĂŚĂŐLJŽŵĄŶLJŽƐƐŽƉƌŽŶŝĨĞƐnjƟǀĄůŬƂnjŬşͲ ǀĄŶĂƚƌĂŶĠŐLJŶĂƉŽƐƌĂďƅǀƺů;ƐnjĞƉƚĞŵďĞƌϴ-ϭϭ͘Ϳ͕ŐĂnjĚĂŐŬƂnjƂƐͲ ƐĠŐŝĠƐŬƵůƚƵƌĄůŝƐƉƌŽŐƌĂŵŽŬĂƚƚĞƌǀĞnjĂŐƌĠŵŝƵŵ͘KŬƚſďĞƌϭϭϭϯ͘ ŬƂnjƂƩ ŐĞƌďĞŶ ƚĂůĄůŬŽnjŚĂƚŶĂŬ Ă ŵƾǀĠƐnjĞƟ ĠůĞƚďĞŶ ĂŬơǀ ŶLJƵŐĚşũĂƐĂŝŶŬ͕ŵşŐŶŽǀĞŵďĞƌϵ-ϭϭ͘ŬƂnjƂƩŝƐŵĠƚůĞƐnjDŽnjŐĄƐͲ ĨĞƐnjƟǀĄů 'LJƵůĄŶ͘ >ĞĨŽŐůĂůƚƵŬ Ă ƉſƚƐnjŝůǀĞƐnjƚĞƌ ƐnjĄŵĄƌĂ Ă ŶĂͲ ŐLJŽŶŵĞŐŬĞĚǀĞůƚŚĂƌŬĄŶLJŝŚŽƚĞůƚ͘ŐLJŶĂƉŽƐďƵĚĂƉĞƐƟŬŽŶĐĞƌƚ ƉƌŽŐƌĂŵŬĠƚƐnjĞƌŝƐůĞƐnjĂnjŝĚĠŶ͗ĂnjŝĚƅƉŽŶƚŽŬŵĠŐŶĞŵǀĠŐůĞͲ ŐĞƐĞŬ͕WƺŶŬƂƐĚĠƐĚǀĞŶƚŬƂƌŶLJĠŬĞƐnjĞƌĞƉĞůĂƚĞƌǀĞŬďĞŶ͘ DŝǀĞů Ă ŬƺůĚƂƩĞŬ ũĂŶƵĄƌďĂŶ Ă ŬƂnjŐLJƾůĠƐĞŶ ŵſĚŽƐşƚŽƩĄŬ Ănj ůĂƉƐnjĂďĄůLJƚ͕ĞnjĠƌƚƐnjƺŬƐĠŐĞƐƐĠǀĄůƚĂƐnjƂǀĞƚƐĠŐŵŝŶĚĞŶŶĂƉŽƐ ŵƵŶŬĄũĄƚ ƌƂŐnjşƚƅ ƐnjĂďĄůLJnjĂƚŽŬ ĨĞůƺůǀŝnjƐŐĄůĂƚĂ ŝƐ͕ ŵĞůLJƌĞ Ă ŬƂͲ ǀĞƚŬĞnjƅ ŚſŶĂƉŽŬďĂŶ ŬĞƌşƚĞŶĞŬ ƐŽƌƚ Ănj ĞůŶƂŬƐĠŐ ƚĂŐũĂŝ͘ ƂŶͲ ƚƂƩĞŬĂƌƌſůŝƐ͕ŚŽŐLJ ŵŝǀĞůĂ ŐLJſŐLJƺĚƺůĠƐĂƐnjƂǀĞƚƐĠŐŬŝĞŵĞůƚ ƚĞƌƺůĞƚĞ͕ Ănj ĂnjnjĂů ĨŽŐůĂůŬŽnjſ ƂŶŬĠŶƚĞƐĞŝŶŬ͕ ƐŽŚĄŶLJ 'ĄďŽƌ ĠƐ DĞĚǀĞĐnjŬŝ ƌĂŶŬĂ ŝƐ ŵŝŶĚŝŐ ŵĞŐŚşǀĄƐƚ ŬĂƉŶĂŬ Ănj ĞůŶƂŬƐĠŐ ƺůĠƐĠƌĞ͘ ƚĞƌǀĞŬƐnjĞƌŝŶƚĂnjŝĚĠŶƚƂďďůĄƚŽŐĂƚĄƐƌĂŝƐƐŽƌŬĞƌƺůŚĞƚ͕ŝŐLJĞͲ ŬĞnjŶĞŬŵŝŶĠůƚƂďďƌĞŶĚĞnjǀĠŶLJƌĞĞůũƵƚŶŝĂnjĞůŶƂŬƐĠŐƚĂŐũĂŝ͘ ͣůĞƚĞƚĂnjĠǀĞŬŶĞŬ͟,şƌůĞǀĠů ^njĞƌŬĞƐnjƟĂ^njĞƌŬĞƐnjƚƅŝnjŽƩƐĄŐ &ĞůĞůƅƐƐnjĞƌŬĞƐnjƚƅ͗>ƵŝĨ/ďŽůLJĂ &ĞůĞůƅƐŬŝĂĚſ͗Ěƌ͘,ĞŐLJĞƐŝŶĠKƌƐſƐǀĂ <ŝĂĚũĂ͗ELJƵŐĚşũĂƐŬůƵďŽŬĠƐ/ĚƅƐĞŬͣůĞƚĞƚĂnjĠǀĞŬŶĞŬ͟ KƌƐnjĄŐŽƐ^njƂǀĞƚƐĠŐĞ şŵ͗ϭϬϵϰƵĚĂƉĞƐƚ͕ĂůĄnjƐĠůĂƵƚĐĂϭϴ͘//͘ĞŵĞůĞƚ dĞů͗ͬ͘&Ădž͗ϬϬϯϲ-ϭ-ϯϮϳϬϭϭϴ -ŵĂŝů͗ŶLJƵŐƐnjŽǀΛŚƵ͘ŝŶƚĞƌ͘ŶĞƚ͖tĞď͗ǁǁǁ͘ĞůĞƚĞƚĂnjĞǀĞŬŶĞŬ͘ŚƵ ELJŽŵĄƐ͗^LJŶƌĂELJŽŵĚĂĠƐ<ŝĂĚſ<Ō͘ ϭϭϬϮƵĚĂƉĞƐƚ͕,ƂůŐLJƵƚĐĂϱϬͬ͘ ELJŽŵĚĂǀĞnjĞƚƅ͗^njƾĐƐWĠƚĞƌ ĞůƐƅƚĞƌũĞƐnjƚĠƐƌĞ͊


ŚĂũĚƷƐnjŽďŽƐnjůſŝĂƌĄƚƐĄŐ'LJſŐLJ-ĠƐtĞůůŶĞƐƐ^njĄůůŽĚĂΎΎΎƐƵƉĞƌŝŽƌ ŬĞĚǀĞnjŵĠŶLJĞƐĞůƅƐnjĞnjŽŶŝĂũĄŶůĂƚĂŝ ĂnjͣůĞƚĞƚĂnjĠǀĞŬŶĞŬ͟ŬůƵďƚĂŐŽŬƌĠƐnjĠƌĞ͊ ^njŽďŽƐnjůſŝ^njŝĞƐnjƚĂ;ϯŶĂƉͬϮĠũͿ

dĂƌƚĂůŵĂ͗ϮĠũƐnjĂŬĂƐnjĄůůĄƐĨĠůƉĂŶnjŝſƉůƵƐnjĞůůĄƚĄƐƐĂů͕ ĨƺƌĚƅ-ĠƐƐnjĂƵŶĂŚĂƐnjŶĄůĂƚ͕ƚĠƌşƚĠƐŵĞŶƚĞƐĂŶŝŵĄĐŝſƐƉƌŽŐƌĂŵŽŬ <ĠƚĄŐLJĂƐƐnjŽďĄďĂŶͬĨƅϭϳ͘ϱϬϬ͘-&ƚͬĨƅƚƅů ŐLJĄŐLJĂƐĨĞůĄƌ͗ϰ͘ϬϬϬ͘-&ƚ ĐƐŽŵĂŐϯǀĂŐLJϰĠũƐnjĂŬĄƌĂŚŽƐƐnjĂďďşƚŚĂƚſ͊ njĂũĄŶůĂƚĠƌǀĠŶLJĞƐϮϬϭϳ͘ũĂŶƵĄƌϬϮ͘-ĄƉƌŝůŝƐϭϯ͘ŬƂnjƂƩ͘

ĂƌĄƚƐĄŐŽƐƉŝŚĞŶĠƐ;ϲŶĂƉͬϱĠũƐnjĂŬĂͿ

dĂƌƚĂůŵĂ͗ϱĠũƐnjĂŬĂƐnjĄůůĄƐĨĠůƉĂŶnjŝſƉůƵƐnjĞůůĄƚĄƐƐĂů͕ ĨƺƌĚƅ-ĠƐƐnjĂƵŶĂŚĂƐnjŶĄůĂƚ͕ƚĠƌşƚĠƐŵĞŶƚĞƐĂŶŝŵĄĐŝſƐƉƌŽŐƌĂŵŽŬ͘ <ĠƚĄŐLJĂƐƐnjŽďĄďĂŶͬĨƅϰϰ͘ϵϬϬ͘-&ƚͬĨƅƚƅů ŐLJĄŐLJĂƐĨĞůĄƌ͗E/E^͊ ĐƐŽŵĂŐƚĞƚƐnjĠƐƐnjĞƌŝŶƚŚŽƐƐnjĂďďşƚŚĂƚſ͊ njĂũĄŶůĂƚĠƌǀĠŶLJĞƐϮϬϭϳ͘ũĂŶƵĄƌϬϮ͘-ĄƉƌŝůŝƐϭϯ͘ŬƂnjƂƩ͘

ϳĠũƐnjĂŬĄƐƐnjƵƉĞƌŬĞĚǀĞnjŵĠŶLJ

;ϴŶĂƉͬϳĠũƐnjĂŬĂͿ dĂƌƚĂůŵĂ͗ϳĠũƐnjĂŬĂƐnjĄůůĄƐĨĠůƉĂŶnjŝſƉůƵƐnjĞůůĄƚĄƐƐĂů͕ĨƺƌĚƅ- ĠƐƐnjĂƵŶĂŚĂƐnjŶĄůĂƚ͕ƚĠƌşƚĠƐŵĞŶƚĞƐĂŶŝŵĄĐŝſƐƉƌŽŐƌĂŵŽŬ͘ <ĠƚĄŐLJĂƐƐnjŽďĄďĂŶͬĨƅϱϵ͘ϱϬϬ͘-&ƚͬĨƅƚƅů ŐLJĄŐLJĂƐĨĞůĄƌ͗E/E^͊ njĂũĄŶůĂƚĠƌǀĠŶLJĞƐϮϬϭϳ͘ũĂŶƵĄƌϬϮ͘-ĄƉƌŝůŝƐϭϯ͘ŬƂnjƂƩ͘

&ŽŐůĂůĄƐŬŽƌŚŝǀĂƚŬŽnjnjŽŶĂnjͣ>dds<E<͟ĂũĄŶůĂƚƌĂ͊ ^njĄůůŽĚĄŶŬƐnjŽůŐĄůƚĂƚĄƐĂŝ͗ ʹĨĞůƷũşƚŽƩŬĠƚĄŐLJĂƐƐnjŽďĄŬ͕ǀĂůĂŵĞŶŶLJŝĞƌŬĠůůLJĞů͕ĨƺƌĚƅƐnjŽďĄǀĂůĨĞůƐnjĞƌĞůƚ͖ ʹƐĂũĄƚŐLJſŐLJĄƐnjĂƟƌĠƐnjůĞƚd-ƚĄŵŽŐĂƚŽƩŬĞnjĞůĠƐĞŬŬĞů͕ƌĞƵŵĂƚŽůſŐƵƐƐnjĂŬŽƌǀŽƐƐĂů͘ŬĞnjĞůĠƐĞŬŝŐĠŶLJďĞǀĠƚĞͲ ůĠŚĞnjďĞƵƚĂůſŶĞŵƐnjƺŬƐĠŐĞƐ͕ŬŝnjĄƌſůĂŐĂd:ŬĄƌƚLJĂ͖ ʹƐĂũĄƚĨƺƌĚƅƌĠƐnjůĞŐϮŬƺůƂŶďƂnjƅŚƅĨŽŬƷŐLJſŐLJǀŝnjĞƐŵĞĚĞŶĐĠǀĞů͕ƐnjĂƵŶĂ͕ŐƅnjĨƺƌĚƅ͕ƉĞnjƐŐƅĨƺƌĚƅ͕ŝŶĨƌĂƐnjĂƵŶĂ͕ ǀĄůƚſĨƺƌĚƅ͕ϭƐnjĂďĂĚƚĠƌŝŐLJſŐLJǀŝnjĞƐŵĞĚĞŶĐĞ͖ ʹĂnjůĞƚĞƚĂnjǀĞŬŶĞŬĄůƚĂůŵŝŶƅƐşƚĞƩŝĚƅƐďĂƌĄƚƐnjĄůůŽĚĂ͖ ʹŚĞƚĞŶƚĞϰĂůŬĂůŽŵŵĂůĠůƅnjĞŶĞ͕ϮĂůŬĂůŽŵŵĂůŽƉĞƌĞƩĠƐŵĂŐLJĂƌŶſƚĂŵƾƐŽƌ͖ ʹĐƐŽƉŽƌƚŽŬŶĂŬƚŽǀĄďďŝŬĞĚǀĞnjŵĠŶLJĞŬ͖ ʹ^njĠĐŚĞŶLJŝWŝŚĞŶƅŬĄƌƚLJĂ;KdW͕<Θ,ĂŶŬ͕D<ĂŶŬͿĠƐƌnjƐĠďĞƚWůƵƐnj<ĄƌƚLJĂĞůĨŽŐĂĚſŚĞůLJ͘

ƅǀĞďďŝŶĨŽƌŵĄĐŝſĠƐĨŽŐůĂůĄƐ͗ ϰϮϬϬ,ĂũĚƷƐnjŽďŽƐnjůſ͕DĄƚLJĄƐŬŝƌĄůLJƐĠƚĄŶLJϭϵ͘ dĞů͗͘нϯϲ-ϱϮͬϱϱϴ-ϱϳϬ͕нϯϲ-ϱϮͬϱϱϴ-ϱϵϮ -ŵĂŝů͗ƐĂůĞƐΛďĂƌĂƚƐĂŐ͘ŚƵ͕ǁǁǁ͘ďĂƌĂƚƐĂŐ͘ŚƵ


ůĞƚĞƚĂnjĠǀĞŬŶĞŬ

ϱ͘ŽůĚĂů

<ůƵďǀĞnjĞƚƅŬƚĂŶĄĐƐŬŽnjƚĂŬWĞƚƅŚĄnjĄŶ njͣůĞƚĞƚĂnjĠǀĞŬŶĞŬ͟<ůƵďƐnjƂǀĞƚƐĠŐ'LJƅƌ-DŽƐŽŶ-^ŽƉƌŽŶŵĞͲ ŐLJĞŝ <ůƵďƚĂŶĄĐƐĂ WĞƚƅŚĄnjĄŶ ƚĂƌƚŽƩĂ ĠǀŶLJŝƚſ ĠƌƚĞŬĞnjůĞƚĠƚ͘ :ĞͲ ůĞŶůĞŐ ϰϱ ŵĞŐLJĞŝ ŶLJƵŐĚşũĂƐ ŬůƵď͕ ĞŐLJĞƐƺůĞƚ ƚĂƌƚŽnjŝŬ ĞŚŚĞnj Ă ƐnjĞƌǀĞnjĞƚŚĞnj͘ŚĄnjŝŐĂnjĚĄŬŶĞǀĠďĞŶ >ĠǀĂŝŶĠ^ŽſƐ<ůĄƌĂ͕ĂŵƾͲ ǀĞůƅĚĠƐŝŚĄnjŝŐĂnjŐĂƚſŶƅũĞĠƐZĄƐŬŝDĂƌŐŝƚ͕ĂWĞƚƅŚĄnjŝELJƵŐĚşũĂƐ ŐLJĞƐƺůĞƚĞůŶƂŬĞŬƂƐnjƂŶƚĞƩĞĂŬůƵďǀĞnjĞƚƅŬĞƚ͘ƚĂŶĄĐƐŬŽnjĄƐĨƅ ƚĠŵĄũĂ Ă ϮϬϭϳ-ĞƐ ŵĞŐLJĞŝŵƵŶŬĂƚĞƌǀĞůŬĠƐnjşƚĠƐĞǀŽůƚ͘ ƐĄŵďŽͲ ŬŝŶĠ ƵĚĂLJ ŶŶĂ ĞůŶƂŬ ŝƐŵĞƌƚĞƩĞ Ă ƚĞƌǀĞnjĞƚĞƚ͘ ƉƌŽŐƌĂŵŽŬ ƐŝŬĞƌĞƐůĞďŽŶLJŽůşƚĄƐĄŚŽnjƐnjƺŬƐĠŐǀĂŶĂĨĞůĂĚĂƚŽŬŵĞŐLJĞŝƐnjŝŶƚƾ ƂƐƐnjĞŚĂŶŐŽůĄƐĄƌĂ͕ Ănj ŝĚƅƉŽŶƚŽŬ ĞŐLJĞnjƚĞƚĠƐĠƌĞ͘ ŬůƵďǀĞnjĞƚƅŬ ǀĠůĞŵĠŶLJĞ ĂůĂƉũĄŶ ŬĞƌƺůƚ ĞůĨŽŐĂĚĄƐƌĂ Ănj ŝĚĞŝ ƚĞƌǀ͕ ĂŵĞůLJ ŶĂͲ ŐLJŽŶƐŽŬƉƌŽŐƌĂŵŽƚƚĂƌƚĂůŵĂnj͘njĠǀĨŽůLJĂŵĄŶŵĞŐLJĞŝŬĄƌƚLJĂͲ ǀĞƌƐĞŶLJ 'LJƅƌďĞŶ͕ ZĄďĂŬƂnjŝ <ĠnjŵƾǀĞƐ ŬŝĄůůşƚĄƐ <ŝƐĨĂůƵĚŽŶ͕ ŵĞͲ ŐLJĞŝ ŵĞƐĞŵŽŶĚſ ǀĞƌƐĞŶLJ <ƵŶƐnjŝŐĞƚĞŶ ůĞƐnj͘ ŬůƵďǀĞnjĞƚƅŬ ,ŝŵŽĚŽŶ͕ DĠŶĨƅĐƐĂŶĂŬŽŶ͕ ĠƐ 'LJƅƌďĞŶ ƚĂŶĄĐƐŬŽnjŶĂŬ͘ jũĚŽŶͲ ƐĄŐ͕ ŚŽŐLJ Ă ŶLJƷůŝ ŶLJƵŐĚşũĂƐŽŬ Ănj ŝĚĠŶ ŵĞŐLJĞŝ ŬĞƌĞƐnjƚƌĞũƚǀĠŶLJ ĨĞũƚƅ ǀĞƌƐĞŶLJƚ ƌĞŶĚĞnjŶĞŬ͘ sĞƌƐ ĠƐ ƉƌſnjĂŵŽŶĚſ ǀĞƌƐĞŶLJ ŬĠƚ ŚĞůLJĞŶ ŝƐ ůĞƐnj͕ &ĞƌƚƅƐnjĞŶƚŵŝŬůſƐŽŶ ĠƐ ^njĞƌĞĐƐĞŶLJďĞŶ͘ ƌĂŶLJ

DĞŐLJĞŝŬƂnjŐLJƾůĠƐĠŬĠƐďĞŶ

nj ͕͕ůĞƚĞƚ Ănj ǀĞŬŶĞŬ͛͛ ĠŬĠƐ DĞŐLJĞŝ ELJƵŐĚşũĂƐ ŐLJĞƐƺůĞƚĞŬ ^njƂǀĞƚƐĠŐĞϮϬϭϳ͘ũĂŶƵĄƌϮϬ-ĄŶŵĞŐƚĂƌƚŽƩĂŵĞŐLJĞŝƐnjƂǀĞƚƐĠŐŝ ĠǀŬƂƐnjƂŶƚƅ ŐLJƾůĠƐĠƚ͘ nj ƂƐƐnjĞũƂǀĞƚĞůĞŶ Ɛnjſ ĞƐĞƩ Ă ŵĞŐLJĞŝ ƐnjƂǀĞƚƐĠŐ ϮϬϭϲ͘ Ġǀŝ ĞƐĞŵĠŶLJĞŝƌƅů͕ Ă ϮϬϭϳ͘ Ġǀ ĨĞůĂĚĂƚĂŝƌſů͕ Ă ϮϬϭϳ͘ĠǀŝŵƵŶŬĂƚĞƌǀĞŐLJĞnjƚĞƚĠƐĠƌƅů͘njƚŬƂǀĞƚƅĞŶĂnjĞŐLJĞƐƺͲ ůĞƚĞŬƚĂŐũĂŝƌƂǀŝĚƐnjſƌĂŬŽnjƚĂƚſŵƾƐŽƌƚĂĚƚĂŬĞůƅ͕ŵĂũĚĮŶŽŵ ĞďĠĚĚĞůnjĄƌƵůƚĂŶĂƉ͘

:ĄŶŽƐƐnjƺůĞƚĠƐĠŶĞŬϮϬϬ͘ĠǀĨŽƌĚƵůſũĄƚƺŶŶĞƉĞůũƺŬ͕ĂŬƂůƚƅĞŵůĠͲ ŬĠƌĞǀĞƚĠůŬĞĚƅƚƌĞŶĚĞnjƺŶŬ'LJƅƌƷũďĂƌĄƚŽŶ͘<ŽĚĄůLJŽůƚĄŶǀŝůĄŐͲ ŚşƌƾŬĂƌŶĂŐLJĠƐnjĞŶĞƐnjĞƌnjƅŚĂůĄůĄŶĂŬϱϬ͘ĠǀĨŽƌĚƵůſũĂƟƐnjƚĞůĞƚĠͲ ƌĞ ͣ>ĞŐLJĞŶ Ă njĞŶĞ ŵŝŶĚĞŶŬŝĠ͟ ĐşŵŵĞů ŬƵůƚƵƌĄůŝƐ ĨĞƐnjƟǀĄů ůĞƐnj sŝƚŶLJĠĚĞŶ͘ ƚƷƌĄnjĄƐ ƐĞŵ ŵĂƌĂĚ Ŭŝ Ă ƉƌŽŐƌĂŵďſů͗ ůĞƐnj ƐĠƚĂ Ă ĐƐĄĨŽƌĚŝƚƅnjŝŬĠƐďĞŶ͕ƚƷƌĂĂŶLJƷůŝĚŽŵďŽŬŽŶ͕ŽŬƚſďĞƌϲ-ĄŶĐƐĂƚͲ ůĂŬŽnjƵŶŬĂŐLJĂůŽŐůſǀŝůĄŐŶĂƉƉƌŽŐƌĂŵũĄŚŽnj͘ƐƉŽƌƚŽůŶŝǀĄŐLJſŬͲ ŶĂŬ ŝƐ ďŝnjƚŽƐşƚƵŶŬ ƉƌŽŐƌĂŵŽƚ͕ DŽƐŽŶƐnjŽůŶŽŬŽŶ ĠƐ WĞƚƅŚĄnjĄŶ ƚĞŬĞǀĞƌƐĞŶLJ͕ dĄƉŽŶ ĂƐnjƚĂůŝƚĞŶŝƐnj ǀĞƌƐĞŶLJ͕ ĞůĞĚĞŶ ELJƵŐĚşũĂƐ ŽůŝŵƉŝĂůĞƐnj͘ƌĂƚſďƌŝŐĄĚŽŬǀĞŚĞƚŶĞŬƌĠƐnjƚĂďƺŬŝĂƌĂƚſĨĞƐnjƟǀĄͲ ůŽŶ͘ ŐĠƐnjƐĠŐƺŐLJŝ ĞůƅĂĚĄƐŽŬĂƚ ŝƐ ŚĂůůŐĂƚŚĂƚƵŶŬ ƚƂďď ŚĞůLJĞŶ͘ KƌƐnjĄŐŽƐ ŵƾǀĠƐnjĞƟ ĨĞƐnjƟǀĄů ůĞƐnj ĂůĂƚŽŶĨƺƌĞĚĞŶ͕ ^ŽƉƌŽŶďĂŶ ĠƐ ŐĞƌďĞŶ͘ ŐLJ ŬŝƌĄŶĚƵůĄƐ ŬĞƌĞƚĠďĞŶ ĞďďĞŶ Ănj ĠǀďĞŶ <ŽŵĄͲ ƌŽŵ ŵĞŐLJĞ ŶĞǀĞnjĞƚĞƐƐĠŐĞŝƚ ƚĞŬŝŶƚũƺŬ ŵĞŐ͘ ZĞŵĠůũƺŬ͕ ŚŽŐLJ ŬƂnjƂƐ ƂƐƐnjĞĨŽŐĄƐƐĂů ƐŝŬĞƌĞƐĞŶ ŵĞŐǀĂůſƐşƚũƵŬ ĞnjĞŬĞƚ Ă ƉƌŽŐƌĂͲ ŵŽŬĂƚ͕ŵĞůLJĞŬƐnjĠƉĠůŵĠŶLJĞŬĞƚŶLJƷũƚĂŶĂŬŶLJƵŐĚşũĂƐĂŝŶŬŶĂŬ͘ &ƺůƂƉŶŶĂ͕DŽƐŽŶƐnjĞŶƚŵŝŬůſƐ

 ŵŝƐŬŽůĐŝ DŽƐŽůLJŽƌƐnjĄŐĂ ELJƵŐĚşũĂƐ ŐLJĞƐƺůĞƚ ĨĞƌŐĞƚĞͲ ŐĞƐ ĨĂƌƐĂŶŐŝ ƂƐƐnjĞũƂǀĞƚĞůƚ ƌĞŶĚĞnjĞƩ ϮϬϭϳ͘ ĨĞďƌƵĄƌ ϭϭĠŶ͘DĞŐŚşǀŽƩǀĞŶĚĠŐŬĠŶƚĂsĂĚŶĂŝSƐnjŝƌſnjƐĂ ELJƵŐĚşũĂƐ <ůƵďǀŽůƚũĞůĞŶ͘ĨĂƌƐĂŶŐŝďĄůŽŶŽĚĂŝůůƅĞŶǀŝĚĄŵďŽƌĚĂͲ ůŽŬĂƚ ĠŶĞŬĞůƚĞŬ͘  ŬůƵďďſů ƚƂďďĞŶ ŝƐ ũĞůŵĞnjďĞŶ ǀŽŶƵůͲ ƚĂŬĨĞů͕ǀŽůƚŬƂnjƚƺŬƷƩƂƌƅ͕ ĨĞŬĞƚĞƂnjǀĞŐLJ͕ǀĄƌŽƐŝĚĄŵĂ͘


ůĞƚĞƚĂnjĠǀĞŬŶĞŬ

ϲ͘ŽůĚĂů

ϭϱĠǀĞƐĂ,ĠƌĞŐŝƷnjĂǀŝƌĄŐELJƵŐĚşũĂƐŬůƵď

,ĠƌĞŐ <ŽŵĄƌŽŵ-ƐnjƚĞƌŐŽŵ ŵĞŐLJĠďĞŶ͕ Ă 'ĞƌĞĐƐĞ ŚĞŐLJƐĠŐ ƂůĞůĠƐĠďĞŶĨĞŬǀƅ͕ĞnjĞƌĨƅƚƐnjĄŵůĄůſŐLJƂŶLJƂƌƾŬŝƐĨĂůƵ͘ƚĞůĞƉƺͲ ůĠƐĞŐLJŝŬƚĞǀĠŬĞŶLJĐƐŽƉŽƌƚũĂ͕ĂƷnjĂǀŝƌĄŐELJƵŐĚşũĂƐ<ůƵďŶŽǀͲ ĞŵďĞƌ ϭϮ-ĠŶ ƺŶŶĞƉĞůƚĞ ŵĞŐĂůĂŬƵůĄƐĄŶĂŬ ϭϱ͘ ƐnjƺůĞƚĠƐŶĂƉũĄƚ͘ ZĞŶĚĞnjǀĠŶLJƺŶŬƂŶƌĠƐnjƚǀĞƩĂĨĂůƵũĞůĞŶůĞŐŝĠƐĂŬůƵďŵĞŐĂůĂͲ ŬƵůĄƐĂŝĚĞũĠŶĞŬƉŽůŐĄƌŵĞƐƚĞƌĞ͕ĂƚĞƐƚǀĠƌƚĞůĞƉƺůĠƐĠƐĂŬƂƌŶLJĞͲ njƅŶLJƵŐĚşũĂƐŬůƵďŽŬƚĂŐũĂŝ͕Ă&ŝĂƚĂů,ĄnjĂƐŽŬ<ůƵďũĄŶĂŬƚĂŐũĂŝ͕Ă ĂƌĄƟ>ŽǀĂƐŬƂƌǀĞnjĞƚƅũĞ͕ĂŬůƵďƵŶŬĂƚƚĄŵŽŐĂƚſŚĞůLJŝǀĄůůĂůŬŽͲ njſŬ͕ĂŬƂnjƐĠŐſǀŽĚĄũĄŶĂŬǀĞnjĞƚƅũĞ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĂ'ĞƌĞĐƐĞDĂnjƐŽͲ ƌĞƩ ƐŽƉŽƌƚ ŬŽƌĞŽŐƌĄĨƵƐĂ͘ ^njĄnjŚĞƚǀĞŶĞŶ ƺŶŶĞƉĞůƚƺŶŬ ĞŐLJƺƩ͘ ŬĠƐnjƺůƅĚĠƐƐŽƌĄŶĂ ŬůƵďĞĚĚŝŐŝĨŽŶƚŽƐĂďďƚƂƌƚĠŶĠƐĞŝƌĞĮůŵͲ ǀĞơƚĠƐƐĞůĞŵůĠŬĞnjƚƺŶŬǀŝƐƐnjĂ͘njƺŶŶĞƉŝŵƾƐŽƌƚĂƐnjƺůĞƚĠƐŶĂͲ Ɖŝ ĚĂů ĞůĠŶĞŬůĠƐĠǀĞů ŬĞnjĚƚƺŬ͘ njƵƚĄŶ ĞůŚƵŶLJƚ ŬůƵďƚĂŐũĂŝŶŬƌĂ ĞŵůĠŬĞnjƚƺŶŬŵĠĐƐĞƐŐLJƷũƚĄƐƐĂůĠƐŶĠǀƐŽƌƵŬĨĞůŽůǀĂƐĄƐĄǀĂů͘  ŬůƵď ǀĞnjĞƚƅũĞ͕ >ĞŶƟ :ſnjƐĞĨŶĠ ƌnjƐŝŬĞ ŵĞŐŶLJŝƚſ ŬƂƐnjƂŶƚƅũĠͲ ďĞŶ ƂƐƐnjĞĨŽŐůĂůƚĂ Ănj ĞůŵƷůƚ ŝĚƅƐnjĂŬ ĞƐĞŵĠŶLJĞŝƚ͘ ŵůĠŬůĂƉƉĂů ŬƂƐnjƂŶƚĞŵĞŐĂƌĠƐnjƚǀĞǀƅŶLJƵŐĚşũĂƐŬůƵďŽŬǀĞnjĞƚƅŝŶĞŬĞŐLJƺƩͲ ŵƾŬƂĚĠƐĠƚ͘ŵĞŐŚşǀŽƩĂŬŵĠůƚſĞůŝƐŵĞƌĠƐƐĞů͕ǀĞƌƐĞƐŬƂƐnjƂŶͲ ƚƅŬŬĞůƐnjſůƚĂŬŬůƵďƵŶŬŵƵŶŬĄũĄƌſů͘ĨŽůLJƚĂƚĄƐďĂŶŵĂŐLJĂƌƚĄŶͲ ĐŽƚ ŵƵƚĂƩĂŬ ďĞ ƚĄŶĐŽƐůĄďƷ ƚĂŐũĂŝŶŬ͕ ƵƚĄŶĂ Ă ďŽƐnjŽƌŬĄŶLJƚĄŶĐ ĂƌĂƚŽƩŶĂŐLJƐŝŬĞƌƚ͘DĞŐůĞƉĞƚĠƐ ǀŽůƚ Ă DĂnjƐŽƌĞƩƐŽƉŽƌƚ ƐnjĞͲ ƌĞƉůĠƐĞ͘ƐnjƺůĞƚĠƐŶĂƉŝƚŽƌƚĂŐLJĞƌƚLJĄũĄƚŬƂnjƂƐĞŶĨƷũƚƵŬ Ğů͘sĂͲ ĐƐŽƌĂƵƚĄŶǀŝĚĄŵŚĂŶŐƵůĂƚďĂŶ͕ƚĄŶĐĐĂů͕ŶſƚĄnjĄƐƐĂůƌĞƉƺůƚĞůĂnj ŝĚƅ͘ĄƌĄƐŬĠƉƉĞŶĠƌƚĠŬĞƐƚŽŵďŽůĄŬƐŽƌƐŽůĄƐĄƌĂŝƐƐŽƌŬĞƌƺůƚ͘ ŬůƵď :ĞůĞŶůĞŐŝ ƚĂŐůĠƚƐnjĄŵĂ ;ƉĄƌƚŽůſ ƚĂŐŽŬŬĂů ĞŐLJƺƩͿ ϰϱ Ĩƅ͘ PƐƐnjĞũƂǀĞƚĞůƺŶŬĞƚŵŝŶĚĞŶŚſŶĂƉŵĄƐŽĚŝŬĠƐŶĞŐLJĞĚŝŬĐƐƺƚƂƌͲ ƚƂŬĠŶƚĂƌƚũƵŬ͘sĞnjĞƚƅŶŬ͕ƌnjƐŝŬĞŶĂŐLJƐnjĂŬĠƌƚĞůĞŵŵĞůĠƐůĞůŬĞͲ ƐĞĚĠƐƐĞůƐnjĞƌǀĞnjŝĂƉƌŽŐƌĂŵŽŬĂƚ͘ŐŝůŝƚĄƐĄŶĂŬŬƂƐnjƂŶŚĞƚƅĞŶĂ ŬƂnjƐĠŐŵŝŶĚĞŶŵĞŐŵŽnjĚƵůĄƐĄŶĂŬĨƅƌĠƐnjƚǀĞǀƅŝĠƐƐnjĞƌĞƉůƅŝĂ ŬůƵďƚĂŐũĂŝ͘sĂůĂŵĞŶŶLJŝ͕ĂnjƂŶŬŽƌŵĄŶLJnjĂƚĄůƚĂůƐnjĞƌǀĞnjĞƩƌĞŶͲ ĚĞnjǀĠŶLJĞŶ͕ĄůůĂŵŝĠƐĞŐLJŚĄnjŝƺŶŶĞƉĞŶ͕ĐŝǀŝůƐnjĞƌǀĞnjĞƚĞŬƉƌŽŐͲ ƌĂŵũĂŝŶ ƌĠƐnjƚ ǀĞƐnjƺŶŬ ;Ɖů͘ Ă ŽŶŝ ŚƅƐƂŬ ƟƐnjƚĞůĞƚĠƌĞ ƚĂƌƚŽƩ ŵĞŐĞŵůĠŬĞnjĠƐ͕ ŚƅƐƂŬ ŶĂƉũĂ͕ ĨĂůƵŶĂƉ͕ ŵĄƌĐŝƵƐ ϭϱ͕͘ ĂƵŐƵƐnjƚƵƐ ϮϬ͕͘ŽŬƚſďĞƌϮϯ͘Ϳ͘ ĨĂƌƐĂŶŐŝďĄůƚĠǀƌƅůĠǀƌĞŵŝƐnjĞƌǀĞnjnjƺŬ͕ŵĞŐƚĂƌƚũƵŬĂnjŝĚƅƐĞŬ ǀŝůĄŐŶĂƉũĄƚ͕ Ġǀ ǀĠŐĠŶ ĠǀnjĄƌſ ƂƐƐnjĞũƂǀĞƚĞůƌĞ ŚşǀũƵŬ Ă ŬƂƌŶLJĞnjƅ ŶLJƵŐĚşũĂƐ ŬůƵďŽŬ ƚĂŐũĂŝƚ͕ ŝůůĞƚǀĞ ŵĞŐŚşǀĄƐƵŬƌĂ ŵŝ ŝƐ ĞůůĄƚŽŐĂͲ ƚƵŶŬ ƌĞŶĚĞnjǀĠŶLJĞŝŬƌĞ͘ ^njŽƌŽƐ ŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƚ ƚĂƌƚƵŶŬ dĂƌĚŽƐ͕ 'LJĞƌŵĞůLJ͕Ăũ͕Ă ƐnjůŽǀĄŬŝĂŝ ƚĞƐƚǀĠƌƚĞůĞƉƺůĠƐƺŶŬ͕/ŵĞůLJŶLJƵŐĚşͲ ũĂƐĂŝǀĂů͘ DĄƌ ŚĂŐLJŽŵĄŶLJŽƐŶĂŬ ŵŽŶĚŚĂƚũƵŬ Ă &ĂůƵŶĂƉŽŶ͕ Ă ELJŝƚŽƩ ƚĄũŚĄnjŝ ŶĂƉŽŶ ǀĂůſ ŬƂnjƌĞŵƾŬƂĚĠƐƚ͕ ŵĞůLJĞŶ ŵŝŶĚĞŶ ĠǀďĞŶ ŵĄƐ-ŵĄƐ ŚĂŐLJŽŵĄŶLJŽƐ ĠƚĞůůĞů͕ ĮŶŽŵƐĄŐŐĂů ǀĄƌũƵŬ Ă ůĄƚŽŐĂƚſŬĂƚ͘ŬơǀƌĠƐnjĞƐĞŝǀĂŐLJƵŶŬĂĂƌĄƟ>ŽǀĂƐŬƂƌĄůƚĂůƐnjĞƌͲ

ǀĞnjĞƩ>ŽǀĂƐŶĂƉŽŬƌĞŶĚĞnjǀĠŶLJĞŝŶĞŬ͘'LJĞƌŵĞŬŶĂƉŽŶĠƐĂDĄƌͲ ƚŽŶ ŶĂƉŝ ĨĞůǀŽŶƵůĄƐ ƵƚĄŶ ĞůŵĂƌĂĚŚĂƚĂƚůĂŶ Ă ͣ^njƵƉĞƌŶĂŐLJŝŬ͟ ĄůƚĂů ŬĠƐnjşƚĞƩ ƉĂůĂĐƐŝŶƚĂ ĠƐ njƐşƌŽƐŬĞŶLJĠƌ͘ <ůƵďǀĞnjĞƚƅŶŬ ƌĞŶĚͲ ƐnjĞƌĞƐĞŶ ƚĄũĠŬŽnjƚĂƚ ďĞŶŶƺŶŬĞƚ Ă ŵĞŐLJĞŝ ŶLJƵŐĚşũĂƐ ƐnjƂǀĞƚƐĠŐ ƐnjĞƌǀĞnjĠƐĠďĞŶ ŵĞŐƌĞŶĚĞnjĠƐƌĞ ŬĞƌƺůƅ ĞƐĞŵĠŶLJĞŬƌƅů͘ ŬƂnjƐĠͲ ŐƺŶŬďĞŶƚĂůĄůŚĂƚſDĂŐLJĂƌLJŽůƚĄŶĞŵůĠŬĠƌĞĄůůşƚŽƩŬŽƉũĂĨĄŶĄů ƐnjƺůĞƚĠƐŝĠǀĨŽƌĚƵůſũĄŶŵĞŐĞŵůĠŬĞnjĠƐƚƚĂƌƚƵŶŬ͘ĨĂůƵŶŬďĂŶĠůƅ DĞŶĂƐĄŐŝ ŵƾǀĠƐnj ŚĄnjĂƐƉĄƌ ŬůƵďƚĂŐũĂŝŶŬƌſů ĨŽƌŵĄnjƚĂ Ănjƚ Ănj ĠůĞƚŶĂŐLJƐĄŐƷ͕ ϭϮ ƐnjŽďŽƌďſů Ąůůſ ĞŐLJƺƩĞƐƚ͕ ŵĞůLJŶĞŬ Ă ĂƌĄŶͲ ĚŽŬůĂƚ ĐşŵĞƚ ǀŝƐĞůŝ͘ <ƂnjƂƐĞŶ ƺŶŶĞƉĞůũƺŬ Ă ŶƅŶĂƉŽƚ͕ Ă ŬĂƌĄͲ ĐƐŽŶLJƚ͕ĨĠůĠǀĞŶƚĞƚĂƌƚũƵŬĂŶĠǀŶĂƉŽŬĂƚ͘ŬĞƌĞŬƐnjƺůĞƚĠƐŶĂƉŽͲ ƐŽŬŬƂƐnjƂŶƚĠƐĞĐƐĂůĄĚŝĂƐůĠŐŬƂƌďĞŶnjĂũůŝŬ͘DŝŶĚĞŶĠǀďĞŶƐnjĞƌͲ ǀĞnjƺŶŬŬŝƌĄŶĚƵůĄƐƚ͕ƚĂǀĂƐƐnjĂůWĂůſĐĨƂůĚƌĞůĄƚŽŐĂƩƵŶŬĞů͘ŵĞͲ ŐLJĞŝ ƌĞŶĚƅƌĨƅŬĂƉŝƚĄŶLJƐĄŐ ŵĞŐŚşǀĄƐĄƌĂ ŵĞŐŚĂůůŐĂƩƵŬ Ănj ŝĚƅͲ ƐĞŬŶĞŬĐşŵnjĞƩ͕ſǀĂƚŽƐƐĄŐƌĂŝŶƚƅĠƐĮŐLJĞůŵĞnjƚĞƚƅƚĂŶĄĐƐŽŬŬĂů ƚĂƌŬşƚŽƩ ǀĠĚĞůŵŝ ĞůƅĂĚĄƐƚ͘ <ůƵďƚĂŐũĂŝŶŬ ƌĠƐnjƚ ǀĞƩĞŬ Ă ZŝĐŚƚĞƌ 'ĞĚĞŽŶ 'LJſŐLJƐnjĞƌŐLJĄƌ ĄůƚĂů ŚŝƌĚĞƚĞƩ ĞŐĠƐnjƐĠŐǀĠĚĞůŵŝ ǀĞƌƐĞͲ ŶLJĞŶ͕ ĂŚŽů ϰ͘ ŚĞůLJĞnjĠƐƚ ĠƌƚƺŶŬ Ğů͘ ,ĠƞƅŶŬĠŶƚ WŝůĂƚĞƐ ƚŽƌŶĄǀĂů ƚĂƌƚũƵŬŬŽƌĚĄďĂŶŬŽŶĚşĐŝſŶŬĂƚŝŵŵĄƌϯĠǀĞ͘ƌŽƐƐnjŝĚƅĞůůĞŶĠͲ ƌĞ ŽŬƚſďĞƌ ϲ͘-ĄŶ͕ Ă sŝůĄŐŐLJĂůŽŐůſ EĂƉŽŶ ůĞũĄƌƚƵŬ Ă ďĞǀĄůůĂůƚ ŬŝůſŵĠƚĞƌĞŬĞƚ͕ Ă ŶĂƉŽƚ ƐnjĂůŽŶŶĂƐƺƚĠƐƐĞů njĄƌǀĂ͘ ůŚƵŶLJƚ ƚĂŐũĂͲ ŝŶŬĞŵůĠŬĠƌĞĂŚĂůŽƩĂŬŶĂƉũĄŶƐşƌũĂŝŬŶĄůŵĠĐƐĞƐĞŬĞƚŐLJƷũƚƵŶŬ͘ dĞƌŵĠƐnjĞƚĞƐĞŶ Ă ƐŝŬĞƌĞƐ ŵƾŬƂĚĠƐŚĞnj ƐnjƺŬƐĠŐ ǀĂŶ ƚĄŵŽŐĂƚĄͲ ƐŽŬƌĂŝƐ͕ŵĞůLJĞƚĞnjƷƚŽŶŝƐŬƂƐnjƂŶƺŶŬ͘<ƂnjƂƐƐĠŐƺŶŬŬŝǀĄůſƉĠůĚĂ Ănj ƂƐƐnjĞƚĂƌƚĄƐƌĂ͕ ĞŐLJŵĄƐƌĂ ǀĂůſ ŽĚĂĮŐLJĞůĠƐƌĞ͕ Ă ŚĞůLJŝ ƐnjĞƌǀĞͲ njĞƚĞŬ ŬƂnjƟ ũſ ĞŐLJƺƩŵƾŬƂĚĠƐƌĞ͘ dĞǀĠŬĞŶLJƐĠŐƺŶŬĞƚ Ănj ƂŶŬŽƌͲ ŵĄŶLJnjĂƚͣDŝ<ŝƐ&ĂůƵŶŬĠƌƚ͟ůŝƐŵĞƌƅKŬůĞǀĠůůĞůĚşũĂnjƚĂ͘ WĞŬĄƌ<ĂƚĂůŝŶŬůƵďƚĂŐ


ůĞƚĞƚĂnjĠǀĞŬŶĞŬ

ϳ͘ŽůĚĂů

<ůƵďǀĞnjĞƚƅŬƚĂŶĄĐƐŬŽnjƚĂŬ,ĂƚǀĂŶďĂŶ njͣůĞƚĞƚĂnjǀĞŬŶĞŬ͟,ĞǀĞƐŵĞŐLJĞŝ^njĞƌǀĞnjĞƚĞũĂŶƵĄƌϮϳ-ĠŶ ƚĂƌƚŽƩĂ ĠǀĂĚnjĄƌſ͕ ĠǀĂĚŶLJŝƚſ ŬůƵďǀĞnjĞƚƅŝ ƚĂŶĄĐƐŬŽnjĄƐĄƚ͘ ůƐƅͲ ŬĠŶƚ^ĄŶƚĂ'LJƵůĂŵĞŐLJĞŝĞůŶƂŬŬƂƐnjƂŶƚƂƩĞĂŵĞŐũĞůĞŶƚƟnjĞŶͲ ŚĂƚŬůƵďŝůůĞƚǀĞĞŐLJĞƐƺůĞƚŬĠƉǀŝƐĞůƅũĠƚ͘<ĞĚǀĞƐŐĞƐnjƚƵƐŬĠŶƚĞŐLJ -ĞŐLJƐnjĄůƌſnjƐĄǀĂůŬƂƐnjƂŶƚƂƩĞĂnjĞůƐƅŶĞŐLJĞĚĠǀďĞŶƐnjƺůĞƚĞƩĞͲ ŬĞƚ͗ƵƌŐĞƌŵĞŝƐƚĞƌ:ĄŶŽƐŶĠƚ͕<ŽǀĄĐƐDŝŬůſƐŶĠƚ͕>ƵŬĄĐƐŝ/ƐƚǀĄŶͲ ŶĠƚ͕ ĄƟ &ĞƌĞŶĐŶĠƚ͕ ĚĂŵĞŬ >ĄƐnjůſŶĠƚ ĠƐ >ĄnjĄƌ dƺŶĚĠƚ͘ njƚ ŬƂǀĞƚƅĞŶ Ă ŬůƵďǀĞnjĞƚƅŬ ŶĞǀĠďĞŶ :ĞƌŶĞŝŶĠ ŶŝŬſ ůĞƉƚĞ ŵĞŐ Ă ŵĞŐLJĞŝĞůŶƂŬƂƚƐnjƺůĞƚĠƐŶĂƉũĂĂůŬĂůŵĄďſů͘ ϮϬϭϲ͘ĠǀŝďĞƐnjĄŵŽůſƚ<ĂůŵĄƌ'LJƵůĄŶĠŬƵůƚƵƌĄůŝƐĂůĞůŶƂŬŝŶĚşͲ ƚŽƩĂĂŬƵůƚƵƌĄůŝƐƉƌŽŐƌĂŵŽŬƚĞůũĞƐşƚĠƐĠǀĞů͕ŵĂũĚ<ŽǀĄĐƐDŝŬůſƐ ƐƉŽƌƞĞůĞůƅƐ ĞůŶƂŬƐĠŐŝ ƚĂŐ Ă ƐƉŽƌƩĞǀĠŬĞŶLJƐĠŐƌƅů ƐnjĄŵŽůƚ ďĞ͘ DŝŶĚŬĠƚďĞƐnjĄŵŽůſƚĂƌƚĂůŵĂƐǀŽůƚĠƐŚşǀĞŶƚƺŬƌƂnjƚĞĂƐŽŬƌĠƚƾ ƚĞǀĠŬĞŶLJƐĠŐĞƚ͘ ďĞƐnjĄŵŽůſŬĂƚ ŬŝĞŐĠƐnjşƚĞƩĞ &ƾƌĠƐnj :ĄŶŽƐ͕ >ĄnjĄƌdƺŶĚĞ͕,ŽƌǀĄƚŚ/ŵƌĞ͕ſŶĂ:ĄŶŽƐ͕ĂŬŝŬĂƐĂũĄƚĞŐLJĞƐƺůĞͲ ƚƺŬĄůƚĂůƐnjĞƌǀĞnjĞƩŵĞŐLJĞŝŬŝĞŵĞůƚƌĞŶĚĞnjǀĠŶLJĞŬƌƅůďĞƐnjĠůƚĞŬ ďƅǀĞďďĞŶ͘ ^ĄŶƚĂ 'LJƵůĂ ŵĞŐLJĞŝ ĞůŶƂŬ ƂƐƐnjĞĨŽŐůĂůſũĄďĂŶ ĞůͲ ŵŽŶĚƚĂ͗ ŚĂ ĞůƅǀĞƐƐnjƺŬ Ă ϮϬϭϲ-ŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵƵŶŬĂƚ͕ ĞůŵŽŶĚŚĂƚͲ ũƵŬ͕ƚĞůũĞƐşƚĞƩƺŬ͘<ƺůƂŶŬŝĞŵĞůƚĞĂŬůƵďǀĞnjĞƚƅŝŬŝƌĄŶĚƵůĄƐƚĠƐĂ ŵĞŐLJĞŝ /ĚƅƐĞŬ EĂƉũĂ ŵĞŐƌĞŶĚĞnjĠƐĠƚ͘ nj ŽƌƐnjĄŐŽƐ ƌĞŶĚĞnjǀĠͲ ŶLJĞŬĞŶ ƚƷů WĞƐƚ͕ ,ĂũĚƷ-ŝŚĂƌĠƐ EſŐƌĄĚ ŵĞŐLJĞŝ ƌĞŶĚĞnjǀĠŶLJĞͲ ŬĞŶŝƐƌĠƐnjƚǀĞƩĞŬĐƐĂƉĂƚŽŬĂŵĞŐLJĞŬĠƉǀŝƐĞůĞƚĠďĞŶ͕ǀĂůĂŵŝŶƚ ĞnjĞŬďƅůĂŵĞŐLJĠŬďƅůĂŵŝƌĞŶĚĞnjǀĠŶLJĞŝŶŬĞŶƵŐLJĂŶĐƐĂŬĠƌŬĞnjͲ ƚĞŬƌĠƐnjƚǀĞǀƅŬ,ĞǀĞƐďĞ͘ :ĞƌŶĞŝ:ĄŶŽƐŶĠĂƉĠŶnjƺŐLJŝďĞƐnjĄŵŽůſƚŝƐŵĞƌƚĞƩĞ͕ŵĂũĚĂŬůƵďͲ ǀĞnjĞƚƅŬ ŵŝŶĚŬĠƚ ďĞƐnjĄŵŽůſƚ Ănj ĞůŚĂŶŐnjŽƩ ŬŝĞŐĠƐnjşƚĠƐĞŬŬĞů ĞŐLJƺƩĞŐLJŚĂŶŐƷĂŶĞůĨŽŐĂĚƚĄŬ͘ njƚ ŬƂǀĞƚƅĞŶ ŬĞƌƺůƚ ƐŽƌ Ă ϮϬϭϳ͘ Ġǀŝ ƉƌŽŐƌĂŵ ƂƐƐnjĞĄůůşƚĄƐĄƌĂ͕ ĂŵĞůLJĞƚĂnjĞůŶƂŬƐĠŐŵĄƌǀĄnjĂŝďĂŶƂƐƐnjĞƌĂŬƚĂ͘ũĞůĞŶůĠǀƅŬĂnjƚ ŬŝĞŐĠƐnjşƚĞƩĠŬ͕ĂnjŝĚƅƉŽŶƚŽŬĂƚŵĞŐŚĂƚĄƌŽnjƚĄŬ͘jũĞůĞŵĂƉƌŽŐͲ ƌĂŵďĂŶ͕ ŚŽŐLJ Ănj ƷŶ͘ ͣŬĞƌĞŬ͟ ĠǀĨŽƌĚƵůſƐŽŬ ŝƐ ďĞŬĞƌƺůƚĞŬ Ănj ĠǀĞƐƉƌŽŐƌĂŵďĂ͘njĠǀďĞŶĨĞďƌƵĄƌϰ-ĠŶĂnjĞŐĞƌĨĂƌŵŽƐŝSƐnjŝƌſͲ njƐĂ ELJƵŐĚşũĂƐ ^njĞƌǀĞnjĞƚ ϯϬ͕͘ ŵĄƌĐŝƵƐ ϭϳĠŶ Ă ŚĂƚǀĂŶŝ >ŝƐnjƚ &ĞͲ ƌĞŶĐ sĂƐƵƚĂƐ ELJƵŐĚşũĂƐ <ůƵď ϮϬ͕͘ ĂƵŐƵƐnjƚƵƐ ϭϭ-ĠŶ Ă ŚĂƚǀĂŶŝ EĂƉůĞŵĞŶƚĞ ELJƵŐĚşũĂƐŬůƵď ϯϬ͕͘ ŽŬƚſďĞƌďĞŶ Ă ƟƐnjĂŶĄŶĂŝ EĂƉͲ ůĞŵĞŶƚĞ ELJƵŐĚşũĂƐ <ůƵď ŐLJĞƐƺůĞƚ ϯϱ͕͘ ŶŽǀĞŵďĞƌ ϭϬ-ĠŶ Ănj njƺƐƟĚƅ^njĂďĂĚŝĚƅƐŐLJĞƐƺůĞƚϭϬ͘ĠǀĨŽƌĚƵůſũĄƚƺŶŶĞƉůŝ͘ ŐLJƂŶŐLJƂƐŚĂůĄƐnjŝ'LJƂŶŐLJƂƐ,ŽŶǀĠĚ<ĂƐnjŝŶſĠƐŐĞƌǀĄůůĂůƚĂĂ ŵĞŐLJĞŝ ŬůƵďǀĞnjĞƚƅŝ ƚĂŶĄĐƐŬŽnjĄƐ ŵĞŐƌĞŶĚĞnjĠƐĠƚ͘ nj ĞůŶƂŬƐĠŐŝ ƺůĠƐĞŬĞƚŚĂǀŽŶƚĂƚĞƌǀĞnjnjƺŬ͘

ũſůƐŝŬĞƌƺůƚĂŶĄĐƐŬŽnjĄƐǀĠŐĠŶĂƌĞŶĚĞnjƅŚĂƚǀĂŶŝEĂƉůĞŵĞŶƚĞ ELJƵŐĚşũĂƐŬůƵďǀŝƌƐůŝǀĞůŬşŶĄůƚĂĂƚĂŶĄĐƐŬŽnjĄƐƌĠƐnjƚǀĞǀƅŝƚ͕ĂŬŝŬĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂůĂƩŬĄǀĠƚ͕ƚĞĄƚ͕ƺĚşƚƅƚƉŽŐĄĐƐĄŬĂƚĠƐƐƺƚĞŵĠŶLJĞŬĞƚ ĨŽŐLJĂƐnjƚŚĂƩĂŬ͘<ƂƐnjƂŶĞƚŝůůĞƟĂŬůƵďĂŬơǀƚĂŐũĂŝƚĂ ƐŝŬĞƌĞƐůĞͲ ďŽŶLJŽůşƚĄƐĠƌƚĠƐǀĞŶĚĠŐůĄƚĄƐĠƌƚ͘

sĠƉŝ ŬůƵďĠůĞƚ sĠƉŝEĞĨĞůĞũĐƐŶLJƵŐĚşũĂƐŬůƵďďĂŶ͘ƌĞŶĚƐnjĞƌĞƐĞŶŵĞŐƚĂƌƚͲ ũĄŬ Ă ŶĠǀŶĂƉŽŬĂƚ͕ ƐnjƺůĞƚĠƐŶĂƉŽŬĂƚ͘ EĞŵƌĠŐ ŬƂƐnjƂŶƚƂƩĠŬ ŬĠƚƚĂŐũƵŬĂƚϴϯ͘ĠƐϴϱ͘ƐnjƺůĞƚĠƐŶĂƉũƵŬŽŶ͕ƚŽƌƚĄǀĂů͕ũſŬşǀĄŶͲ ƐĄŐŽŬŬĂůŬĞĚǀĞƐŬĞĚǀĞŶĞŬŝŬ͘ŬĠƚŶĠǀŶĂƉŽƐƚ͕ĂŬĠƚsĞƌĄƚ͕ ũſ ĞŐĠƐnjƐĠŐĞƚ ŬşǀĄŶǀĂ ŬƂƐnjƂŶƚƂƩĠŬ ǀŝƌĄŐŐĂů͘  ůĞŐƵƚſďďŝ ŬůƵďĨŽŐůĂůŬŽnjĄƐƌĂ ŵŝŶƚĞŐLJ ŬĠƚƐnjĄnj ĨĄŶŬŽƚ ƐƺƚƂƩĞŬ͊ &ŽŐůĂůͲ ŬŽnjƚĂŬŬƂůƚƅŬĠůĞƚĠǀĞů͕ǀĞƌƐĞŝŬŬĞůǀŝĚĄŵũĄƚĠŬŽƐǀĞƚĠůŬĞĚƅͲ ŬĞƚƚĂƌƚŽƩĂŬ͕ŬŝƌĄŶĚƵůƚĂŬƚĂǀĂůLJ&ĞďƌƵĄƌϮϱ-ĠŶĨĂƌƐĂŶŐŝďĄůƚ ƐnjĞƌǀĞnjŶĞŬ͘DƾƐŽƌƌĂů͕ũĞůŵĞnjĞƐĨĞůǀŽŶƵůĄƐƐĂů͕ǀĂĐƐŽƌĄǀĂůĠƐ ŚĂũŶĂůŝŐ ƚĂƌƚſ njĞŶĠǀĞů ǀĄƌũĄŬ Ă ǀĞŶĚĠŐĞŬĞƚ͘ dĂŐůĠƚƐnjĄŵƵŬ ũĞůĞŶůĞŐϱϳĨƅ͕ĂnjƵƚſďďŝŝĚƅďĞŶĮĂƚĂůĂďďĂŬŝƐĐƐĂƚůĂŬŽnjƚĂŬ ŚŽnjnjĄũƵŬ͘


ůĞƚĞƚĂnjĠǀĞŬŶĞŬ

ϴ͘ŽůĚĂů

ŐLJĞƌĞŬĞŬŶLJĂŬĄďĂƐnjĂŬĂĚŚĂƚĂƐnjƺůƅŬĞůƚĂƌƚĄƐĂ ŶĂŐLJŬŽƌƷŐLJĞƌŵĞŬĞƚƚĞƌŚĞůƅƐnjƺůƅƚĂƌƚĄƐŝŬƂƚĞůĞnjĞƩƐĠŐƐnjĂͲ ďĄůLJĂŝƚŽǀĄďďƐnjŝŐŽƌŽĚƚĂŬϮϬϭϳ͘ũĂŶƵĄƌϭ-ƚƅů͘ůĞŐƚƂďďŐLJĞƌͲ ŵĞŬŶĞŬĠƐƐnjƺůĞŝŬŶĞŬũĞůůĞŵnjƅĞŶĨŽŐĂůŵƵŬƐŝŶĐƐ͕ŵŝůLJĞŶŬƂͲ ƚĞůĞnjĞƩƐĠŐĞŬƚĞƌŚĞůŝŬĠƐŵŝůLJĞŶũŽŐŽŬŝůůĞƟŬŵĞŐƅŬĞƚ͘ DĂŐLJĂƌŽƌƐnjĄŐůĂƉƚƂƌǀĠŶLJĞ;Ă<şŶĂŝEĠƉŬƂnjƚĄƌƐĂƐĄŐůŬŽƚŵĄͲ ŶLJĄďſůǀĞƩƉĠůĚĂĂůĂƉũĄŶͿĞůƌĞŶĚĞůŝ͕ŚŽŐLJĂŶĂŐLJŬŽƌƷŐLJĞƌŵĞͲ ŬĞŬ ŬƂƚĞůĞƐĞŬ ƌĄƐnjŽƌƵůſ ƐnjƺůĞŝŬƌƅů ŐŽŶĚŽƐŬŽĚŶŝ͘ nj ĂůŬŽƚŵĄͲ ŶLJŽƐĞůƅşƌĄƐƚǀĠŐƌĞŚĂũƚŚĂƚſƌĞŶĚĞůŬĞnjĠƐĞŬƌĞĨŽƌĚşƚũĂ ĂnjƷũWŽůͲ ŐĄƌŝ dƂƌǀĠŶLJŬƂŶLJǀ ;ϮϬϭϯ͘ Ġǀŝ s͘ ƚƂƌǀĠŶLJͿ͕ ĂŵĞůLJ ƌĠƐnjůĞƚĞƐĞŶ ƐnjĂďĄůLJŽnjnjĂĂƚĂƌƚĄƐŝŬƂƚĞůĞnjĞƩƐĠŐĞŬĞƚ͕ŶĞŵŝƐďĞƐnjĠůǀĞĂ ƐnjŽͲ ĐŝĄůŝƐ ƚƂƌǀĠŶLJƌƅů ;ϭϵϵϯ͘ Ġǀŝ ///͘ ƚƂƌǀĠŶLJͿ͕ ĂŵĞůLJĞŬ ŬŽŶŬƌĠƚ ĠƐ ƐƷůLJŽƐŬƂƚĞůĞnjĞƩƐĠŐĞŬĞƚƌſƌĄƐnjŽƌƵůſƐnjƺůĞŝŬŬĞůŬĂƉĐƐŽůĂƚďĂŶĂ ŶĂŐLJŬŽƌƷŐLJĞƌŵĞŬĞŬƌĞ͘WƚŬ͘ƌŽŬŽŶƚĂƌƚĄƐŝƐnjĂďĄůLJĂŝ ƐnjĞƌŝŶƚ Ă ƚĂƌƚĄƐŝŬƂƚĞůĞnjĞƩƐĠŐĞůƐƅƐŽƌďĂŶĂŶĂŐLJŬŽƌƷŐLJĞƌŵĞŬĞƚƚĞƌŚĞůŝ Ă ƌĄƐnjŽƌƵůſ ƐnjƺůƅũĠǀĞů ƐnjĞŵďĞŶ͘ EĞŵ ĐƐƵƉĄŶ Ă ǀĠƌ ƐnjĞƌŝŶƟ ǀĂŐLJƂƌƂŬďĞĨŽŐĂĚŽƩŐLJĞƌŵĞŬŬƂƚĞůĞƐĂnjĞůƚĂƌƚĄƐƌĂ͕ŚĂŶĞŵĂ ŵŽƐƚŽŚĂ-ĠƐŶĞǀĞůƚŐLJĞƌŵĞŬŝƐ͘ ͙ƚĂƌƚĄƐŵĠƌƚĠŬĠƌĞĠƐŵſĚͲ ũĄƌĂǀŽŶĂƚŬŽnjſĂŶĞůƐƅƐŽƌďĂŶĂũŽŐŽƐƵůƚĠƐĂŬƂƚĞůĞnjĞƩŵĞŐĄůͲ ůĂƉŽĚĄƐĂ Ănj ŝƌĄŶLJĂĚſ͘ DĞŐĄůůĂƉŽĚĄƐ ŚŝĄŶLJĄďĂŶ Ă ũŽŐŽƐƵůƚ Ă ƚĂƌƚĄƐ ďşƌſƐĄŐŝ ŵĞŐŚĂƚĄƌŽnjĄƐĄƚ ŬĠƌŚĞƟ͘ ďşƌſƐĄŐ Ă ƚĂƌƚĄƐ ŵĠƌƚĠŬĠƚ Ă ũŽŐŽƐƵůƚ ŵĞŐĠůŚĞƚĠƐĠŶĞŬ ŝŶĚŽŬŽůƚ ŬƂůƚƐĠŐĞŝ ĠƐ Ă ŬƂƚĞůĞnjĞƩ ƚĞůũĞƐşƚƅŬĠƉĞƐƐĠŐĞ ĂůĂƉũĄŶ ŚĂƚĄƌŽnjnjĂ ŵĞŐ͘ nj ŝĚƅƐ ŬŽƌĂ͕ ďĞƚĞŐƐĠŐĞ͕ ĨŽŐLJĂƚĠŬŽƐƐĄŐĂ ǀĂŐLJ ŵĄƐ ŽŬ ŵŝĂƩ ŐŽŶĚŽͲ njĄƐƌĂƐnjŽƌƵůſƐnjƺůƅƚĂƌƚĄƐĄŶĂŬŬƂƚĞůĞnjĞƩƐĠŐĞĂŐŽŶĚŽnjĄƐĄŶĂŬ ĠƐ ĄƉŽůĄƐĄŶĂŬ ŬƂůƚƐĠŐĞŝƌĞ͕ ǀĂůĂŵŝŶƚ Ănj ĂnjŽŬŬĂů ŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐ ŵĄƐ ƐnjƺŬƐĠŐĞƐ ƐnjŽůŐĄůƚĂƚĄƐŽŬƌĂ ŝƐ ŬŝƚĞƌũĞĚ͘ ƌƚƐƺŬ ũſů͗ Ănj ĞŐĠƐnjƐĠŐƺŐLJŝ͕ ĄƉŽůĄƐŝ͕ ŐŽŶĚŽnjĄƐŝ͕ ŐLJſŐLJƐnjĞƌĞnjĠƐŝ ƐnjŽůŐĄůƚĂƚĄͲ ƐŽŬŬƂůƚƐĠŐĠŶĞŬĨĞĚĞnjĠƐĠƌĞŝƐŬŝƚĞƌũĞĚŚĞƚĂƐnjƺůƅƚĂƌƚĄƐŝŬƂƚĞůĞͲ njĞƩƐĠŐ͊ ZĞŶĚŬşǀƺůŝ ŵĞŐƚĞƌŚĞůĠƐƚ ũĞůĞŶƚŚĞƚ Ă ŐLJĞƌŵĞŬĞŬƌĞ ;ĠƐ ĂnjƵŶŽŬĄŬƌĂͿĂnjĂnjĞůƅşƌĄƐ͕ŚŽŐLJĂǀĞůƺŬƐnjĞŵďĞŶĠƌǀĠŶLJĞƐşƚŚĞͲ ƚƅ ƂƐƐnjĞƐƚĂƌƚĄƐŝŝŐĠŶLJĞůĠƌŚĞƟĂũƂǀĞĚĞůŵƺŬĨĞůĠƚ͘ ϮϬϭϲ͘ ũƷůŝƵƐ ϭ-ũĠƚƅů Ă WƚŬ͘ ŬŝĞŐĠƐnjƺůƚ ĞŐLJ Ʒũ ƌĞŶĚĞůŬĞnjĠƐƐĞů͕ ŵĞůLJƐnjĞƌŝŶƚĂŬŝĂƚĂƌƚĄƐƌĂƌĄƐnjŽƌƵůƚƐnjƺůƅƐnjƺŬƐĠŐůĞƚĞŝŶĞŬĞůůĄͲ ƚĄƐĄƌſů Ă ƚĂƌƚĄƐƌĂ ŬƂƚĞůĞƐ ŐLJĞƌŵĞŬ ŚĞůLJĞƩ ĂŶĠůŬƺů ŐŽŶĚŽƐŬŽͲ ĚŝŬ͕ŚŽŐLJĞƌƌĞũŽŐƐnjĂďĄůLJǀĂŐLJƐnjĞƌnjƅĚĠƐƌĞŶĚĞůŬĞnjĠƐĞĂůĂƉũĄŶ ŬƂƚĞůĞƐ ůĞŶŶĞ͕ Ănj ŝŶĚŽŬŽůƚĂŶ ŶLJƷũƚŽƩ ĞůůĄƚĄƐ ĞůůĞŶĠƌƚĠŬĠŶĞŬ ŵĞŐƚĠƌşƚĠƐĠƚĂnjĞůůĄƚĄƐŶLJƷũƚĄƐĄƚſůƐnjĄŵşƚŽƩĞŐLJĠǀĞƐũŽŐǀĞƐnjƚƅ ŚĂƚĄƌŝĚƅŶďĞůƺůŬƂǀĞƚĞůŚĞƟĂƚĂƌƚĄƐƌĂŬƂƚĞůĞnjŚĞƚƅŐLJĞƌŵĞŬƚƅů͘ nj Ănj ĞůũĄƌĄƐƌĞŶĚ ƚŽǀĄďď ƐnjŝŐŽƌŽĚŽƩ ϮϬϭϳ͘ ũĂŶƵĄƌ ϭ-ũĠƚƅů͕ Ă ƐnjŽĐŝĄůŝƐ ƚƂƌǀĠŶLJ Ʒũ ƌĞŶĚĞůŬĞnjĠƐĠǀĞů͕ ĂŵĞůLJ ƐnjĞƌŝŶƚ ŚĂ ƚĂƌƚſƐ ďĞŶƚůĂŬĄƐŽƐŝŶƚĠnjŵĠŶLJŝĞůůĄƚĄƐĞƐĞƚĠŶĂnjĞůůĄƚŽƩŶĂŬǀĂŶŶĂŐLJͲ ŬŽƌƷ͕ǀĠƌƐnjĞƌŝŶƟǀĂŐLJƂƌƂŬďĞĨŽŐĂĚŽƩŐLJĞƌŵĞŬĞ͕ĂũƂǀĞĚĞůĞŵͲ ŚĄŶLJĂĚ;ũĞůůĞŵnjƅĞŶĂŶLJƵŐĚşũϴϬй-ĂͿĠƐĂnjŝŶƚĠnjŵĠŶLJŝƚĠƌşƚĠƐŝ ĚşũŬƂnjƂƫŬƺůƂŶďƂnjĞƚ ŵĞŐĮnjĞƚĠƐĠƌĞĂnjĞƌƌĞŝƌĄŶLJƵůſŵĞŐĄůůĂͲ ƉŽĚĄƐ ĂůĂƉũĄŶ Ă ŐLJĞƌŵĞŬ ŬƂƚĞůĞƐ͘ ,Ă Ă ŐLJĞƌĞŬ ŵĞŐĄůůĂƉŽĚĄƐ ĂůĂƉũĄŶŶĞŵŚĂũůĂŶĚſĮnjĞƚŶŝ͕ĂŬŬŽƌĂnjŝŶƚĠnjŵĠŶLJƐĂũĄƚũŽŐŽŶ͕ Ă Ɛnjƺůƅ ĞŐLJĞƚĠƌƚĠƐĞ͕ Ɛƅƚ ƚƵĚŽŵĄƐĂ ŶĠůŬƺů ŝƐ ďĞƉĞƌĞůŚĞƟ Ă

ŐLJĞƌŵĞŬĞƚ ƚĂƌƚĄƐŝ ŬƂƚĞůĞnjĞƩƐĠŐĞ ĠƐ ŬĠƉĞƐƐĠŐĞ ŵĠƌƚĠŬĠǀĞů ĂƌĄŶLJďĂŶĄůůſĂŶĂĚşũŬƺůƂŶďƂnjĞƚŵĞŐĮnjĞƚĠƐĞĠƌĚĞŬĠďĞŶ͘͘͘͘ EĞŵĞůŬĠƉnjĞůŚĞƚĞƚůĞŶ͕ŚŽŐLJ Ă ƐnjŽĐŝĄůŝƐƐnjĨĠƌĂŬƌſŶŝŬƵƐĨŽƌƌĄƐͲ ŚŝĄŶLJĂ ŵŝĂƩ Ă ƐnjƺůƅƚĂƌƚĄƐ ŝƌĄŶƟ ŝŶƚĠnjŵĠŶLJŝ ƉĞƌŝŶĚşƚĄƐ ŶĞŵ ĐƐƵƉĄŶ ũŽŐ͕ ŚĂŶĞŵ ĞŐLJĞŶĞƐĞŶ ŬƂƚĞůĞnjĞƩƐĠŐ ůĞƐnj͕ ĂŵĞůLJĞƚ Ă ĨĞŶŶƚĂƌƚſŬĞůƅşƌŶĂŬĂnjĞůůĄƚſŝŶƚĠnjŵĠŶLJĞŬƐnjĄŵĄƌĂ͘͘͘͘ ƐĂŬŚŽŐLJ Ă ƚĄƌƐĂĚĂůŽŵďŝnjƚŽƐşƚĄƐ ĠƉƉĞŶ ĂnjĠƌƚ ũƂƩ ůĠƚƌĞ DĂͲ ŐLJĂƌŽƌƐnjĄŐŽŶ ƉŽŶƚŽƐĂŶ ϵϬ ĠǀǀĞů ĞnjĞůƅƩ͕ ϭϵϮϳ-ďĞŶ͕ ŚŽŐLJ Ănj ŝĚƅƐĞŬ ĞůůĄƚĄƐĄŶĂŬ ƚĞƌŚĠƚ ůĞǀĞŐLJĞ Ănj ĞƌƌĞ ŬĠƉƚĞůĞŶŶĠ ǀĄůƚ ĐƐĂůĄĚŽŬ ǀĄůůĄƌſů ĠƐ ƚĄƌƐĂĚĂůŵĂƐşƚƐĂ Ănj ŝĚƅƐĞŬ ĞůƚĂƌƚĄƐĄƚ Ănj ĂŬơǀŬŽƌƷĚŽůŐŽnjſŬƌĂĠƐŵƵŶŬĄůƚĂƚſŝŬƌĂŬŝƌſƩũĄƌƵůĠŬĮnjĞƚĠƐ ƌĠǀĠŶ͘ nj͕ĂŬŝŬĠƉĞƐƌĄĠƐŵĠŐƐĞŵŐŽŶĚŽƐŬŽĚŝŬĂƐnjƺůƅũĠƌƅů͕ĂŚŝǀĂƚĂͲ ůŽƐŵĞŐşƚĠůĠƐƐnjĞƌŝŶƚŚĄůĄƚůĂŶ͘nj͕ĂŬŝŶĞŬǀĂŶƉĠŶnjĞĠƐŵĠŐƐĞŵ ŐŽŶĚŽƐŬŽĚŝŬĂƐnjƺůƅũĠƌƅů͕ǀĂůſũĄďĂŶĂƚƂďďŝĂĚſĮnjĞƚƅƚƚĞƌŚĞůŝ͕ ĨŽůLJƚĂƚũĂĂŚŝǀĂƚĂůŽƐŝŶĚŽŬŽůĄƐ͕ŬŝĞŵĞůǀĞ͕ŚŽŐLJĂnjƵƌſƉĂŝhŶŝſ ϮϴƚĂŐĄůůĂŵĄďſůϭϴ-ďĂŶũŽŐŝŶŽƌŵĄŬƐnjĂďĄůLJŽnjnjĄŬĂŐLJĞƌŵĞŬĞŬ ƐnjƺůĞŝŬŝƌĄŶƟƚĂƌƚĄƐŝŬƂƚĞůĞnjĞƩƐĠŐĠƚ͘ ůƚĞŬŝŶƚǀĞĂƩſů͕ŚŽŐLJĂŚĄůĂŶĞŵƉŽůŝƟŬĂŝĠƐŶĞŵŬƂnjŐĂnjĚĂƐĄŐŝ ŬĂƚĞŐſƌŝĂ͕ƐƷůLJŽƐƚĠǀĞĚĠƐƚ ƚĂƌƚĂůŵĂnjĞnj Ă ŵĞŐĄůůĂƉşƚĄƐ͕ŚŝƐnjĞŶ ŚĂĂŐLJĞƌŵĞŬĮnjĞƟĂƌĄŬŝƌſƩŬƂnjƚĞƌŚĞŬĞƚ͕ŬƂnjƚƺŬĂŶLJƵŐĚşũũĄͲ ƌƵůĠŬŽƚ͕ ŵƵŶŬĄůƚĂƚſŬĠŶƚ ƉĞĚŝŐ ĮnjĞƟ Ă ƐnjŽĐŝĄůŝƐ ŚŽnjnjĄũĄƌƵůĄƐŝ ĂĚſƚ͕ĂŬŬŽƌ ƚĞůũĞƐşƟĂ ƐnjƺůƅŬ ĞůƚĂƌƚĄƐĄŶĂŬĂ ƚĄƌƐĂĚĂůŽŵďŝnjƚŽƐşͲ ƚĄƐ ƌĠǀĠŶ ƚĄƌƐĂĚĂůŵĂƐşƚŽƩ ŬƂƚĞůĞnjĞƩƐĠŐĠƚ ĠƐ Ă ůĞŐŬĞǀĠƐďĠ ƐĞŵƚĞƌŚĞůŝĂƚƂďďŝĂĚſĮnjĞƚƅƚ͘ ŬŽƌŵĄŶLJ ŚĂƚĄƌŽnjŽƩ ĐĠůũĂ͕ njĄƌƵů Ă ǀŽŶĂƚŬŽnjſ ŬƂnjůĞŵĠŶLJ͕ Ănj ŝĚƅƐĞŬƐnjĄŵĄƌĂŶLJƷũƚŽƩŝŶƚĠnjŵĠŶLJĞƐĞůůĄƚĄƐŵŝŶƅƐĠŐĠŶĞŬĠƐĂ ƐnjĂŬĄƉŽůĄƐĨĞůƚĠƚĞůĞŝŶĞŬƚŽǀĄďďŝũĂǀşƚĄƐĂ͕ĂnjĞƌƌĞĨŽƌĚşƚŽƩĨŽƌͲ ƌĄƐŽŬ ďƅǀşƚĠƐĞ͘ dĂůĄŶ ƅƐnjŝŶƚĠďď ůĞƩ ǀŽůŶĂ ďĞũĞůĞŶƚĞŶŝ͕ ŚŽŐLJ ŶŝŶĐƐĠƐŶĞŵŝƐůĞƐnjƉĠŶnjĂƐnjŽĐŝĄůŝƐĞůůĄƚſƌĞŶĚƐnjĞƌďĞŶ͕şŐLJĂnjͲ ƚĄŶ ǀĂůſďĂŶ ĞůƐƅĚůĞŐĞƐĞŶ Ă ĐƐĂůĄĚ ĨĞůĂĚĂƚĂ ůĞƐnj Ă ƌĄƐnjŽƌƵůſ ŝĚƅƐĞŬ ĞůƚĂƌƚĄƐĂ͕ ĄƉŽůĄƐĂ͕ ŐŽŶĚŽnjĄƐĂ͘ ĐƐĂůĄĚŽŬĂƚ ĂnjŽŶďĂŶ ƂƐƐnjĞƌŽƉƉĂŶƚŚĂƚũĂĞnjĂŬƂƚĞůĞnjĞƩƐĠŐ͘ϵϬĠǀǀĞůĞnjĞůƅƩĂƐnjƺůĞͲ ƚĠƐŬŽƌ ǀĄƌŚĂƚſ ĠůĞƩĂƌƚĂŵ DĂŐLJĂƌŽƌƐnjĄŐŽŶ ŶĞŵ ĠƌƚĞ Ğů Ănj ϱϬ ĠǀĞƚ͕ ŵŽƐƚ Ă ĨĠƌĮĂŬ ĞƐĞƚĠďĞŶ ϳϭ͕ Ă ŶƅŬ ĞƐĞƚĠďĞŶ ϳϴ Ġǀ͘ DĂ ϭϬϬ ƚĞƌŵĠŬĞŶLJ ŬŽƌƷ ŵĂŐLJĂƌ ŶƅŶĞŬ ϭϰϬ ŐLJĞƌŵĞŬĞ ǀĂŶ Ă ƐnjĄnj ĠǀǀĞůĞnjĞůƅƫ ϴϬϬ-ŚŽnj ŬĠƉĞƐƚ͘1ŐLJ ĂƐŽŬŬĂůŚŽƐƐnjĂďďŝĚĞŝŐĠůƅ ƐnjƺůƅŬ ĞůƚĂƌƚĄƐĄŶĂŬ ƚĞƌŚĞ ƐŽŬŬĂů ŬĞǀĞƐĞďď ŐLJĞƌŵĞŬ ŬƂnjƂƩ ŽƐnjůŝŬ ŵĞŐ ʹ ĂŬŝŬĞƚ ǀĄůƚŽnjĂƚůĂŶƵů ƚĞƌŚĞů Ă ƚĄƌƐĂĚĂůŵĂƐşƚŽƩ ŬƂnjƚĞŚĞƌǀŝƐĞůĠƐ ĠƐ Ă ƐĂũĄƚ ŬŝƐŬŽƌƷ ;ǀĂŐLJ ƚĂŶƵůſ ŶĂŐLJŬŽƌƷͿ ŐLJĞƌŵĞŬĞŬĞůƚĂƌƚĄƐĄŶĂŬƚĞƌŚĞŝƐ͘͘͘͘ ƚĄƌƐĂĚĂůŽŵďŝnjƚŽƐşƚĄƐ ůĠŶLJĞŐĞ͕ ŚŽŐLJ Ănj ŝĚƅƐĞŬ ĠƐ ĞŐLJĠď ŶĂŐLJŬŽƌƷ ƌĄƐnjŽƌƵůſŬ ĞůƚĂƌƚĄƐĄŶĂŬ ƚĞƌŚĞ ĞůƐƅĚůĞŐĞƐĞŶ ŶĞŵ Ă ĐƐĂůĄĚ͕ŚĂŶĞŵĂƚĄƌƐĂĚĂůŽŵĨĞůĂĚĂƚĂ͘ƐnjƺůƅƚĂƌƚĄƐĨĞůƚƵƌďſͲ ƐşƚĄƐĂĠƐĂĐƐĂůĄĚĨĞůĞůƅƐƐĠŐĠŶĞŬƚƷůŚĂŶŐƐƷůLJŽnjĄƐĂĞnjĠƌƚŶŝŶĐƐ ƂƐƐnjŚĂŶŐďĂŶĂƚĄƌƐĂĚĂůŽŵďŝnjƚŽƐşƚĄƐĂůĂƉĞůǀĞŝǀĞů͘ ;&ŽƌƌĄƐ͗ǁǁǁ͘ŶLJƵŐĚşũŐƵƌƵ͘ŚƵͿ


ůĞƚĞƚĂnjĠǀĞŬŶĞŬ

ϵ͘ŽůĚĂů

WŝůĂƚĞƐDŽnjŐĂůŽŵϲ͘dĂůĄůŬŽnjſũĂ nj ŝŶŐLJĞŶĞƐ͕ s ĂůĂƉƷ ŬƂnjƂƐƐĠŐŝ WŝůĂƚĞƐ ƚŽƌŶĂ ŶĠƉƐnjĞƌƾƐĠŐĞ ůƅnjĞƚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝſŬ͗ WŝůĂƚĞƐ DŽnjŐĂůŽŵ &ĂĐĞŬ ƐŽƉŽƌƚ ĞŵĞůŬĞĚĠƐĠƚ ũſů ũĞůnjŝ͕ ŚŽŐLJ Ănj ĠǀĞŶƚĞ ŵĞŐƌĞŶĚĞnjĠƐƌĞ ŬĞƌƺůƅ ŽůĚĂůŽŶ͘ :ĞůĞŶƚŬĞnjĠƐ͗ ƚĞůĞĨŽŶ͗ ϯϰ ϰϵϯ ϴϰϮ Ğ-ŵĂŝů͗ ƚĂƌͲ ƐĞƌĞŐƐnjĞŵůĠŬĞŶ ĞŐLJƌĞ ƚƂďďĞŶ ĠůǀĞnjŝŬ Ănj ĞŐLJƺƩ ƚŽƌŶĄnjĄƐ ŬƺͲ ũŽƐŬΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ ůƂŶůĞŐĞƐĠůŵĠŶLJĠƚ͘dĂǀĂůLJŵĄƌĄƚůĠƉƚƺŬĂďƾǀƂƐŚĂƚĄƌƚ͕ĂϭϬϬ &ĞůƐnjĞƌĞůĠƐ͗ƚŽƌŶĂƐnjƅŶLJĞŐ͕njŽŬŶŝ͕ůĂnjĂŶĂĚƌĄŐ͕Ɖſůſ͘ ĨƅƐ ƌĠƐnjǀĠƚĞůƚ͘ ĚĚŝŐ ǀĂůĂŵĞŶŶLJŝ ƌĞŶĚĞnjǀĠŶLJ ƐnjşŶŚĞůLJĞ Ă sĄƌͲ ŐĞƐnjƚĞƐŝ &ĂůƵŚĄnj ǀŽůƚ͘ /ĚĠŶ Ă Ăũ ŬƂnjƐĠŐďĞŶ ŵƾŬƂĚƅ WŝůĂƚĞƐ <ůƵď ǀĄůůĂůƚĂ Ă ƌĞŶĚĞnjĠƐƚ͘  ƌĞŶĚĞnjǀĠŶLJƌĞ ŵŝŶĚĞŶŬŝƚ ǀĄƌƵŶŬ͕ ĂnjŽŬĂƚ ŝƐ͕ĂŬŝŬ ŵĄƌƌĞŶĚƐnjĞƌĞƐĞŶƚŽƌŶĄnjŶĂŬ͕ĠƐĂnjŽŬĂƚ ŝƐ͕ĂŬŝŬ ƐnjĞƌĞƚŶĠŶĞŬ ŬƂnjĞůĞďďƌƅů ŵĞŐŝƐŵĞƌŶŝ Ă WŝůĂƚĞƐ ƚŽƌŶĂ ŶĞŐLJǀĞŶ ĠǀŶĠů ŝĚƅƐĞďďĞŬ ƌĠƐnjĠƌĞ ƂƐƐnjĞĄůůşƚŽƩ ƉƌŽŐƌĂŵũĄƚ͘ ƚĂůĄůŬŽnjſ ϵ͗ϬϬſƌĂŬŽƌĂ^njĞŶƚ/ƐƚǀĄŶĄůƚĂůĄŶŽƐŝƐŬŽůĄďĂŶŬĞnjĚƅĚŝŬ͘ϭϬ͗ϬϬ ſƌĄƚſůŵĞŐŶLJŝƚſ͕ĂĂũŝǀŝƌƚƵſnjƚĞƌĞŵďŝĐŝŬůŝƐĞŬďĞŵƵƚĂƚſũĂ͕ϱϬ ƉĞƌĐĞƐŬƂnjƂƐƚŽƌŶĂ^ŽůLJŵŽƐŝŶƚĂůůĂůĂsŵĞŐĂůŬŽƚſũĄǀĂů͕Ă WŝůĂƚĞƐ DŽnjŐĂůŽŵ njĄƐnjůſũĄŶĂŬ ĨĞůĂǀĂƚĄƐĂ͕ Ă WŝůĂƚĞƐ DŽnjŐĂůŽŵ /ŶĚƵůſũĄŶĂŬƅƐďĞŵƵƚĂƚſũĂ͕ĐƐŽƉŽƌƚŬĠƉŬĠƐnjşƚĠƐĞ͘ ϭϮ͗ϬϬſƌĄƚſů WŝůĂƚĞƐ <ůƵďŽŬ &ſƌƵŵĂ Ănj ſǀŽĚĂ ĠƩĞƌŵĠďĞŶ͕ ǀĞŶĚĠŐĞŬ ŬƂͲ ƐnjƂŶƚĠƐĞ͕ ͣ,ŽŐLJĂŶ ĐƐŝŶĄůũĄŬ Ă ŬůƵďŽŬ͍͟- ƚĂƉĂƐnjƚĂůĂƚĐƐĞƌĞ͕ WŝͲ ůĂƚĞƐDŽnjŐĂůŽŵ/ŶĚƵůſĞŐLJƺƩĠŶĞŬůĠƐĞ͘ůƵƚĂnjĄƐϭϰ͗ϬϬſƌĄƚſů͘

ĞƌĞĐƐŬĞ͗ǀŝƐƐnjĂƉŝůůĂŶƚĄƐĂnjĞůŵƷůƚĠǀƌĞ /ƐŵĠƚ ĞůƌĞƉƺůƚ ĨĞůĞƩƺŶŬ ĞŐLJ Ġǀ͕ Ɛ Ă :ſďĂƌĄƚŽŬ ELJƵŐĚşũĂƐ <ůƵď ŵĄƌĂnjƷũĞƐnjƚĞŶĚƅĨĞůĂĚĂƚĂŝƚƚĞƌǀĞnjŐĞƟ͘ĞŵŝŝƐƚƂƌƚĠŶƚϮϬϭϲďĂŶ͍ nj Ğůƅnjƅ ĠǀĞŬŚĞnj ŚĂƐŽŶůſĂŶ ŝŐĞŶ ŵŽnjŐĂůŵĂƐ͕ ĞƐĞŵĠͲ ŶLJĞŬďĞŶ͕ ƐŝŬĞƌĞŬďĞŶ ŐĂnjĚĂŐ͕ ŚŽů ǀŝĚĄŵ͕ ŚŽů ŬĞŵĠŶLJ ŵƵŶŬĄƚ ŝŐĠŶLJůƅ ƌĞŶĚĞnjǀĠŶLJĞŬĞŶ ǀĞƩƺŶŬ ƌĠƐnjƚ͘  ŬůƵďĨŽŐůĂůŬŽnjĄƐŽŬĂƚ ŝŐLJĞŬĞnjƚƺŶŬ ƐnjşŶĞƐƐĠ͕ ǀĄůƚŽnjĂƚŽƐĄ ƚĞŶŶŝ͕ ƐnjĂďĂĚďĂŶ ƚĂƌƚĂŶŝ͕ Ɛ ĂnjĞŐĠƐnjƐĠŐĞƐĠůĞƚŵſĚƌĂĮŐLJĞůǀĞƐŽŬĂƚŐLJĂůŽŐŽůŶŝ͕ŬĞƌĠŬƉĄƌŽnjͲ Ŷŝ͘ EĞŐLJĞĚĠǀĞŶƚĞ ŬƂƐnjƂŶƚƂƩƺŬ Ă ŶĠǀŶĂƉũƵŬĂƚ ƚĂƌƚſŬĂƚ͘ DĞŐͲ ƺŶŶĞƉĞůƚƺŬĂ ĄƌĄŶLJ ŚĄnjĂƐƉĄƌϱϬ͕͘Ă ĄǀŝĚĠƐĂ^njĞŐĞĚŝ ŚĄͲ njĂƐƉĄƌϰϱ͘ŚĄnjĂƐƐĄŐŝĠǀĨŽƌĚƵůſũĄƚ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĂŬůƵďŵĞŐĂůĂŬƵͲ ůĄƐĄŶĂŬ ϱ͘ ĠǀĨŽƌĚƵůſũĄƚ͘ ^ĂũŶŽƐ ĞŐLJ ƐnjŽŵŽƌƷ ĞƐĞŵĠŶLJŶĞŬ ŝƐ ƌĠƐnjĞƐĞŝ ǀŽůƚƵŶŬ͗ ĞůŬşƐĠƌƚƺŬ ƵƚŽůƐſ ĨƂůĚŝ ƷƚũĄƌĂ WŽnjƐĄƌ /ƐƚǀĄŶ ŶſŵŝĂŝ ƚĞƌŵĠŬĞŬĞƚ ŬşŶĄůƚĄŬ ĠƐ ƌĞŬůĄŵŽnjƚĄŬ͘ ^njĞƌĞŶĐƐĠƌĞ ŵŝ Ă ǀŽůƚŬůƵďƚĂŐƵŶŬĂƚ͘ sĄƌŽƐƵŶŬ͕ Ă DƾǀĞůƅĚĠƐŝ <ƂnjƉŽŶƚ ĠƐ <ƂŶLJǀƚĄƌ͕ Ă ƌĞĨŽƌŵĄƚƵƐ ŵƾƐŽƌ ĞůĞũĠŶ ƐnjĞƌĞƉĞůƚƺŶŬ Ă ĂũŽƌ ƐƂƌƚĄŶĐĐĂů͕ ŵĞůLJĞƚ ŶĂŐLJ ĞŐLJŚĄnj ĠƐ Ănj ŝƐŬŽůĂ ƌĞŶĚĞnjǀĠŶLJĞŝŶ  ;ŬŝĄůůşƚĄƐŽŬ͕ ĞůƅĂĚĄƐŽŬ͕ ƚĂƉƐƐĂů ĨŽŐĂĚŽƩ Ă ŬƂnjƂŶƐĠŐ͘ hƚĄŶĂ ŶLJƵŐŽĚƚĂŶ ŶĠnjĞůƅĚͲ ƺŶŶĞƉĞŬͿ Ϯϳ ĂůŬĂůŽŵŵĂů ǀŽůƚƵŶŬ ũĞůĞŶ͕ ŬŽƐnjŽƌƷnjƚƵŶŬ͕ ǀĂŐLJ ŚĞƩƺŶŬ͕ ĠůǀĞnjŚĞƩƺŬ Ă ƚƂďďŝĞŬ͕ ǀĂůĂŵŝŶƚ Ă ŶĞǀĞƐ ŵƾǀĠƐnjĞŬ͕ ŵƾƐŽƌƵŶŬŬĂů ĂŬơǀĂŶ ƌĠƐnjƚ ǀĞƩƺŶŬ͕ ǀĂŐLJ ĨƅnjƚƺŶŬŬĞů͕ ƐƺƚĞŵĠͲ ĠŶĞŬĞƐĞŬ ŵƾƐŽƌĄƚ͘ ůŵĠŶLJĞŬďĞŶ ŐĂnjĚĂŐŽŶ ŬĠƐƅ ĞƐƚĞ ĠƌƚƺŶŬ ŶLJĞŝŶŬŬĞů͕ĐƐŝŐĂŬĠƐnjşƚĠƐƐĞů ƐĞŐşƚĞƩƺŶŬ ĨĞůŬĠƌƅŝŶŬŶĞŬ͘^njşǀĞƐĞŶ ŚĂnjĂ͘ZĞŵĠůũƺŬ͕ŚŽŐLJĞďďĞŶĂnjĠǀďĞŶŝƐůĞƐnjĞůĠŐĞƌƅŶŬ͕ĞŶĞƌͲ ƚĞƩƺŬ͕ ŵĞƌƚ ƂƌƂŵĞƚ ƐnjĞƌĞnjƚƺŶŬ ǀĞůĞ͘ nj ĞůŵƷůƚ ĠǀďĞŶ ůĞŐŶĂͲ ŐŝĄŶŬ͕ĞŐĠƐnjƐĠŐƺŶŬ͕ŚŽŐLJĂƚĂǀĂůLJŝŚŽnjŚĂƐŽŶůſƚĞƌǀĞŝŶŬĞƚŵĞŐͲ ŐLJŽďď ƌĞŶĚĞnjǀĠŶLJƺŶŬ Ă /s͘ ,ĂŐLJŵĂĨĞƐnjƟǀĄů ǀŽůƚ͘ EĂŐLJ ƂƌƂͲ ǀĂůſƐşƚŚĂƐƐƵŬ͕ĠƐĞƌĞĐƐŬĞǀĄƌŽƐŚşƌŶĞǀĠƚƂƌĞŐďşƚŚĞƐƐƺŬ͘ ŵƺŶŬƌĞ ŶĞŵĐƐĂŬ ŚĂŐLJŽŵĄŶŶLJĄ ǀĄůƚ͕ ŚĂŶĞŵ ďĞŬĞƌƺůƚ Ă ĞͲ ƌĂŶLJŽƐŝ /ŵƌĞ ǀĞƌƐĠŶĞŬ ƐŽƌĂŝ ůĞŐLJĞŶĞŬ ƐĞŐşƚƐĠŐƺŶŬƌĞ ƚŽǀĄďďŝ ƌĞĐƐŬĞŝƌƚĠŬƚĄƌďĂŝƐ͘dĂǀĂůLJŝƐŶĂŐLJǀŽůƚĂnjĠƌĚĞŬůƅĚĠƐŝƌĄŶƚĂ͕Ă ŵĞŐLJĠďƅů ϭϲ ŬůƵď ůĄƚŽŐĂƚŽƩ Ğů͕ ƂƐƐnjĞƐĞŶ Ϯϱϰ-ĞŶ ǀŽůƚƵŶŬ͘  ,ĂŐLJŵĂĨĞƐnjƟǀĄůŽŶ ƌĠƐnjƚ ǀĞǀƅ ŬůƵďŽŬŬĂů͕ Ɛ ĞůƐƅƐŽƌďĂŶ Ă ŬƂƌͲ ŶLJĠŬďĞůŝĞŬŬĞůĄƉŽůƚƵŬŬĂƉĐƐŽůĂƚĂŝŶŬĂƚ͕ŚşǀĄƐƵŬƌĂĞůŵĞŶƚƺŶŬĂnj ƅ ĨĞƐnjƟǀĄůũƵŬƌĂ͕ ĠƐ ďĞŵƵƚĂƩƵŬ ŵƾƐŽƌƵŶŬĂƚ ŝƐ͘ ĞďƌĞĐĞŶďĞŶ ŵĞŐLJĞŝƌĞŶĚĞnjǀĠŶLJĞŶŶĠŐLJĂůŬĂůŽŵŵĂůƐnjĞƌĞƉĞůƚƺŶŬ͘ >ĞŐũĞůĞŶƚƅƐĞďďĨĞůůĠƉĠƐƺŶŬĂďƵĚĂƉĞƐƟ^LJŵĂƐĂƌŶŽŬďĂŶǀŽůƚ͘ njͣůĞƚĞƚĂnjĠǀĞŬŶĞŬ͟<ůƵďƐnjƂǀĞƚƐĠŐŽƌƐnjĄŐŽƐƌĞŶĚĞnjǀĠŶLJĠƌĞ ŬĂƉŽƩ ŵĞŐŚşǀĄƐƚ ƚĄŶĐĐƐŽƉŽƌƚƵŶŬ͘ ŚĂũŶĂůŝ ƵƚĂnjĄƐ ;ďƵƐnj͕ ǀŽͲ ŶĂƚ͕ ǀŝůůĂŵŽƐͿ ŶĞŵ ǀĞƩĞ Ğů ũſŬĞĚǀƺŶŬĞƚ͘ ĞŶƚ Ă ĐƐĂƌŶŽŬďĂŶ ſƌŝĄƐŝƚƂŵĞŐĨŽŐĂĚŽƩďĞŶŶƺŶŬĞƚ͘ƐnjşŶƉĂĚŬƂƌƺůŵĄƌŵŝŶĚĞŶ ŚĞůLJ ĨŽŐůĂůƚ ǀŽůƚ͘ <ƂƌďĞŶ ƐƚĂŶĚŽŬ͕ ŵĞůLJĞŬ Ănj ĞŐĠƐnjƐĠŐĞƐ ĠůĞƚͲ ŵſĚĚĂů ŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐ ĄƌƵŬĂƚ͕ ǁĞůůŶĞƐƐ ůĞŚĞƚƅƐĠŐĞŬĞƚ͕ ŐĂƐnjƚƌŽͲ


ůĞƚĞƚĂnjĠǀĞŬŶĞŬ

ϭϬ͘ŽůĚĂů

,ĂŐLJŽŵĄŶLJƅƌnjƅĂƌĂƚſďĞŵƵƚĂƚſEĂŐLJůſŬŽŶ

ϮϬϬϰ͘ſƚĂƚĂƌƚƵŶŬŚĂŐLJŽŵĄŶLJƅƌnjƅĂƌĂƚſďĞŵƵƚĂƚſƚEĂŐLJůſŬŽŶ͘ ϮϬϭϲ-ďĂŶũƷůŝƵƐϯϬ-ĄŶŬĞƌƺůƚƐŽƌƌĄĂELJƵŐĚşũĂƐ<ůƵďƐnjĞƌǀĞnjĠƐͲ ĠďĞŶ͘ůƅďďŶĞŵŝƐŶĂŐLJŽŶƚƵĚƚƵŬǀŽůŶĂ͕ŵŝǀĞůĐƐĂŬŶĞŵŵŝŶͲ ĚĞŶŚĠƚǀĠŐĠŶƐnjĂŬĂĚƚĂnjĞƐƅ͘ ĂŬŽŶLJŝ :ſnjƐĞĨ ŬĞƌƚũĠďĞŶ <ŝƐƐ EĄŶĚŝ ǀĞƚĞƩĞ Ğů Ă ďƷnjĄƚ͕ Ăŵŝƚ ĨĞůĂũĄŶůŽƩ ƐnjĄŵƵŶŬƌĂ͕ ŵŝ ƉĞĚŝŐ ƂƌƂŵŵĞů ĞůĨŽŐĂĚƚƵŬ͕ ŚŽŐLJ ůĞĂƌĂƚũƵŬ͘ĂŬŽŶLJŝ:ſƐŬĂŵĄƌŚĞƚĞŬŬĞůĞůƅƩĞůĞůŬĞƐĞŶŬĠƐnjƺůƚĂ ǀĞŶĚĠŐĞŬ ĨŽŐĂĚĄƐĄƌĂ͘ mĚǀƂnjůƅ ƚĄďůĄƚ ĠƐ ũſƉŽĨĂ ŬĂƐnjĄƐ ďĄďŽƚ ĄůůşƚŽƩŬŝŬŽƌĂƌĞŐŐĞůĂŚĄnjĂĞůĠ͕ŚŽŐLJĞůŶĞƚĠǀĞĚũĞŶĞŬĂŵĞŐͲ ŚşǀŽƩĂŬ͘ DĞŐŚşǀſŬĂƚ ŬƺůĚƚƺŶŬ ďĂƌĄƟ ŬůƵďŽŬŶĂŬ͗ &ĞůƐƅŬƂƌƚǀĠͲ ůLJĞƐƌĞ͕ <ŝŶĐƐĞƐďĄŶLJĄƌĂ͕ DſƌƌĂ͕ ^ŽƉŽŶLJĄƌĂ ĠƐ ĞŐLJ ŬŝĐƐŝƚ ƚĄǀŽͲ ůĂďďƌĂ͕ dĄƉŝſƐnjĞůĠƌĞ͘ EĂŐLJ ƂƌƂŵƺŶŬƌĞ ŵŝŶĚĞŶŬŝ ĞůĨŽŐĂĚƚĂ Ă ŵĞŐŚşǀĄƐƚ͕ ĠƐ ŬƂnjĞů ŚĞƚǀĞŶĞŶ ũƂƩĞŬ Ğů͘ nj ĠƌŬĞnjƅŬĞƚ ũſĨĠůĞ ƉĄůŝŶŬĄǀĂů͕ njƐşƌŽƐ ŬĞŶLJĠƌƌĞů͕ ŶĂŐLJ ƐnjĞƌĞƚĞƩĞů ĠƐ ǀŝĚĄŵƐĄŐŐĂů ĨŽŐĂĚƚƵŬ͘EĞŵŬĞůůĞƩƐŽŬĂƚǀĄƌŶŝĠƐĂƐŽƉŽŶLJĂŝĂŬŵĄƌĠŶĞŬĞůͲ ƚĞŬŝƐ͕ĞnjnjĞůŝƐĞŵĞůǀĞĂŚĂŶŐƵůĂƚŽƚ͘ ZĞŝƚĞƌ :ſnjƐŝ ďĄĐƐŝ Ă ŵĂŐĂ ϵϮ ĠǀĠǀĞů Ănj ĂƌĂƚĄƐ ŵĞƐƚĞƌĞ͘ nj S ƐnjĂǀĄƌĂŬĞnjĚƅĚƂƩĂnjĂƌĂƚĄƐ͕ƚĞƌŵĠƐnjĞƚĞƐĞŶĂnjĞůƐƅŬĂƐnjĂǀĄŐĄƐ ŝƐĂnjƂǀĠǀŽůƚ͘<ŝĂůĂŬƵůƚĂŬĂƉĄƌŽŬ͗ŬĂƐnjĄƐ-͕ŵĂƌŽŬƐnjĞĚƅ-͕ŬƂƚĠůͲ ĨŽŶſ-͕ŬĠǀĞŬƂƚƅ͘^njĠƉĞŶĚƅůƚĞŬĂďƷnjĂŬĂůĄƐnjŽŬ͕ƐnjĂƉŽƌŽĚƚĂŬĂ ŬĠǀĠŬ͘ DŝƌĞ ŵĞŐĠŚĞnjĞƩ ǀŽůŶĂ Ă ƚĄƌƐĂƐĄŐ͕ ŵĄƌ Ă ŬĞƉĠŬĞƚ ƌĂŬͲ ƚƵŬ͕ ƚĞƚĞũĠƌĞ Ă ƉĂƉŬĠǀĠƚ͘ ,ĂƚĂůŵĂƐ ŐĞƌĞďůLJĠǀĞů Ănj ĞůŵĂƌĂĚƚ ďƷnjĂƐnjĄůĂŬĂƚ ĞŐLJ ĐƐŽŵſďĂ ͣƚĞƌĞůŐĞƩƺŬ͟ ĠƐ ǀĠŐĞnjƚƺŶŬ͊ DĠŐ ĞŐLJĐƐŽƉŽƌƚŬĠƉĂƌĠƐnjƚǀĞǀƅŬŬĞů͕ĠƐŬĠƐnj͕ũƂŚĞƚĂĮŶŽŵĞďĠĚ͊ ůƅƩĞ ŵĞŐ ůĞŚĞƚĞƩ ƉƌſďĄůŶŝ͕ ŚŽŐLJ Ŭŝ Ă ůĞŐĠŶLJ Ă ďƷnjĂŚŽƌĚĄƐͲ

ďĂŶ͊ ϱϬ ĠƐ ϴϬ ŬŐ-ŽƐ ďƷnjĄǀĂů ƚƂůƚƂƩ njƐĄŬŽŬĂƚ ŬĞůůĞƩ ǀŝŶŶŝ ĞŐLJ ŵĞŐĂĚŽƩƚĄǀŽŶ͘ ^njĂďſ>ĂĐŝ ĂŐLJĄďſůƉĂƩĂŶƚŬŝ Ğnj Ă ƌĞŵĞŬƂƚͲ ůĞƚ͕ ƉĞƌƐnjĞ͕ ŚŽŐLJ ǀŽůƚĂŬ ǀĄůůĂůŬŽnjſŬ͘ >ĂĐŝ Ănj ĂƌĂƚĄƐ ŝĚĞũĞ ĂůĂƩ ďĞŵƵƚĂƩĂ Ă ŬĂƐnjĂĠůĞnjĠƐ ĨŽƌƚĠůLJĂŝƚ͕ ŵĞƌƚ ĐƐĂŬ ũſ ƐnjĞƌƐnjĄŵŵĂů ŬƂŶŶLJƾ Ă ŶĞŚĠnj ŵƵŶŬĂ͘ >ĞŚĞƚĞƩ ǀĄůĂƐnjƚĂŶŝ Ă ďƵƐnjŽƐ ŵĞŐŽůͲ ĚĄƐƚŝƐ͕ĚĞďƅǀĞŶĂŬĂĚƚ͕ĂŬŝƐnjşǀĞƐĞďďĞŶƐĠƚĄůƚĂǀĠŐŝŐƐnjĠƉǀŝƌĄͲ ŐŽƐĨĂůƵŶŬďĂŶĂŬĠƚďƵƐnjŵĞŐĄůůſŶLJŝƚĄǀŽƚĂĨŽĐŝƉĄůLJĄŝŐ͕ĂŚŽůĂnj ĞďĠĚǀĄƌƚĂĂĐƐĞƉƉĞƚƐĞŵĨĄƌĂĚƚƚĄƌƐĂƐĄŐŽƚ͕ŐLJĂůŽŐŽƐĂŶ͕ǀŝĚĄͲ ŵĂŶďĞƐnjĠůŐĞƚǀĞ͘ ĨŽĐŝƉĄůLJĄŶ ŶĂŐLJ ƐĄƚŽƌďĂŶ ŵĞŐƚĞƌşƚǀĞ ǀĄƌƚƵŬ Ănj ĠŚĞƐĞŬĞƚ͊ ĮŶŽŵ ĐƐƺůŬƂƐ ďĂďŐƵůLJĄƐ͕ ŵĞůLJĞƚ &ŝŶƚĄŶĠ sĞƌŽŶŬĂ ŬĠƐnjşƚĞƩ ƺŐLJĞƐ ŬĞnjƾ ƐĞŐşƚƅŝǀĞů͕ ƐnjĞƌĞŶĐƐĠƌĞ ŐLJŽƌƐĂŶ ĨŽŐLJŽƩ͕ ŵŝŶĚĞŶŬŝ ũſůůĂŬŽƩ͘hƚĄŶĂĞŐLJŬŝƐŵƵůĂƚĄƐ͕ĞŐLJŬŝƐƚĄŶĐ͕ĂŵſƌŝĂŬĂƚŶĞŵ njĂǀĂƌƚĂ Ă ĨƺǀĞƐ ƉĄůLJĂ͕ ƉƂƩLJƂƐ ƌƵŚĄũƵŬďĂŶ͕ ŵĂŐĂƐ ƐĂƌŬƷ ĐŝƉƅͲ ũƺŬďĞŶƌŽŬŝnjƚĂŬ͕ƉĞƌƐnjĞŵŝŝƐďĞƐĞŐşƚĞƩƺŶŬŶĞŬŝŬ͊ DĞŐĄůůĂƉşƚŽƩĄŬ Ă ǀĞŶĚĠŐĞŬ͕ ŚŽŐLJ ŶĂŐLJŽŶ ũſů ƐŝŬĞƌƺůƚ Ğnj Ănj ĂƌĂƚſŶĂƉ͕ ƐŽŬ ĠƌĚĞŬĞƐ ĚŽůŐŽƚ ůĄƩĂŬ͕ ŵĞŐşnjůĞůƚĠŬ Ă ƌĠŐŝ ŝĚƅŬ ŚĂŶŐƵůĂƚĄƚ͕ ƚĞƚƐnjĞƩ ŶĞŬŝŬ ŬŝĐƐŝŶLJ ĨĂůƵŶŬ ĠƐ ůĂŬſŝ͊ <ƂƐnjƂŶũƺŬ͕ ŚŽŐLJĞůũƂƩĞƚĞŬ͊ ,ĞŝĐnjŝŶŐĞƌ:ſnjƐĞĨŶĠŬůƵďĞůŶƂŬ

ŽƌƐŽĚŝƂƐƐnjĞŐnjĠƐ ŽƌƐŽĚ-ďĂƷũ-ĞŵƉůĠŶŵĞŐLJĞŝƐnjĞƌǀĞnjĞƚŬůƵďũĂŝǀŝĚĄŵŚĂŶͲ ŐƵůĂƚďĂŶďƷĐƐƷnjƚĂƩĄŬĂnjſĠǀĞƚ͗ĂŵŝƐŬŽůĐŝƂŶŬŽƌŵĄŶLJnjĂƚ^ĂůͲ ŬĂŚĄnjŝƉƌŽŐƌĂŵũĂŬĞƌĞƚĠďĞŶŬŝƌĄŶĚƵůĄƐŽŶǀĞƩĞŬƌĠƐnjƚ>ŝůůĂĨƺͲ ƌĞĚĞŶĠƐŬƂƌŶLJĠŬĠŶĂŶĞǀĞnjĞƚĞƐ>ŝůůĂĨƺƌĞĚŝŬŝƐǀĂƐƷƩĂů͘ hŐLJĂŶĐƐĂŬĂ ^ĂůŬĂŚĄnjŝƉƌŽŐƌĂŵŬĞƌĞƚĠďĞŶ ƐnjƺƌĞƟďĂƚLJƵƐďĄͲ ůŽŶ ǀĞƩĞŬ ƌĠƐnjƚ ĠƐ Ă ŶĂŐLJƐŝŬĞƌƾ ƉŽƐƚŽů ŐLJƺƩĞƐ ƐnjĄŵĂŝƌĂ ƚĂƉƐŽůŚĂƩĂŬ͘ ŵŽnjŐĄƐƐĠƌƺůƚĞŬ ĠƐ ĂƌĄƚĂŝ ŐLJĞƐƺůĞƚĞ ƐƺƚĞͲ ŵĠŶLJ ĨĞƐnjƟǀĄůƚ ƚĂƌƚŽƩ͕ ŵĞůLJŶĞŬ njƐƾƌŝ ĂƐƐnjŽŶLJĂ DĂůĄŬ ^njŝůǀŝĂ ĞůŶƂŬǀŽůƚ͘ƌĞŶĚĞnjǀĠŶLJĞŶƌĠƐnjƚǀĞƩsŝŶĐnjůĞƌŶĚƌĄƐ͕ĂŬŝĞŐLJͲ ďĞŶĂd^-ƐnjĞƌǀĞnjĞƚĞƚŝƐŬĠƉǀŝƐĞůƚĞ͘/ĚƅƐĞŬEĂƉŝŵĞŐĞŵůĠŬĞͲ njĠƐƚ ƚĂƌƚŽƩĂŬ ^ĄƚŽƌĂůũĂƷũŚĞůLJĞŶ͕ DĞnjƅŶĂŐLJŵŝŚĄůLJŽŶ͘ ĂŚŽů Ă ŵĞŐLJĞŝ ĞůŶƂŬ͕ ^njƅŶLJŝ 'ĄďŽƌŶĠ ŝƐ ũĞůĞŶ ǀŽůƚ͘ ƂĐƐŝ ůĞƚĞƚ Ănj ǀĞŬŶĞŬ <ůƵďĠƐĂWŽƐƚĄƐĠƐdĄǀŬƂnjůĠƐŝ<ůƵďŝƐƺŶŶĞƉĞůƚ͘ DŝƐŬŽůĐŝDŽƐŽůLJŽƌƐnjĄŐĂŐLJĞƐƺůĞƚďĞŶ ^njŝƌŵĂŝƚĞůŬĂƂŶĄůůſ ĞƐƚũĠƚ ŚĂůůŐĂƩƵŬ͕ ĂŬŝ ĐƐŽĚĄůĂƚŽƐ ƐĂŶnjŽŶŽŬĂƚ ĠƐ ŽƉĞƌĞƩĞŬĞƚ ĠŶĞŬĞůƚ͘ DĠůƚſŬĠƉƉĞŶ ƺŶŶĞƉĞůƚĞ ŵĞŐ Ănj ĂĚǀĞŶƟ ĠƐ ŬĂƌĄĐƐŽͲ ŶLJŝ ƺŶŶĞƉĞŬĞƚ Ă ĂƌĄƚƐĄŐ ŶLJƵŐĚşũĂƐ ŬůƵď KŶŐĄŶ͘ ZĞƚƌſ <ĂƌĄͲ ĐƐŽŶLJƚƚĂƌƚŽƩĂsĂƐĂƐ<ƂnjƂƐƐĠŐŝŚĄnjďĂŶĂŐŽŶĚŶŽŬĂƐƐnjŽŶLJĂ͕ WĄůDſŶŝŬĂ͕ĂŬŝĂŵŝƐŬŽůĐŝŬůƵďŽŬĂƚŚşǀƚĂƂƐƐnjĞĞŐLJŬŝƐǀŝĚĄŵͲ ƐĄŐƌĂ͘ŵĞůLJƌĞŵĞŐŚşǀŽƩǀĞŶĚĠŐǀŽůƚ^njƅŶLJŝ'ĄďŽƌŶĠĞůŶƂŬ͕ĠƐ ŵĠŐ ŬĠƚ ŬůƵďƚĄƌƐ ŝƐ͘ nj Ġǀ ǀĠŐĠƚ ŵĠůƚſ ŚĂŶŐƵůĂƚďĂŶ͕ ƚĄŶĐŽƐ ƂƐƐnjĞũƂǀĞƚĞůĞŬŬĞů njĄƌƚĂ Ă DŝƐŬŽůĐŝ sĂƐĂƐ ELJƵŐĚşũĂƐ ŬůƵď͕ Ă ELJƵŐĚşũĂƐDĂŐĄŶLJŽƐŽŬŬůƵďũĂ͕ĂĂůůĂŵŽŬƐnjĄƌŶLJĄŶŐLJĞƐƺůĞƚ͘ ^njŝůǀĞƐnjƚĞƌŝ ďĄůŽŶ ǀĞƩƺŶŬ ƌĠƐnjƚ Ă DŝƐŬŽůĐŝ DŽƐŽůLJŽƌƐnjĄŐĂ ŐLJĞƐƺůĞƚƌĞŶĚĞnjĠƐĠŶ͕ĂŚŽůĂƚĂůƉĂůĄǀĂůſƚŬĞĚǀĞŶĐnjĞŶĠƐnjƺŶŬ &ĄƚLJŽů /ƐƚǀĄŶ͕ WŝƐƚƵŬĂ ƐnjŽůŐĄůƚĂƩĂ͘ dĞƌŵĠƐnjĞƚĞƐĞŶ ƌĠƐnjƚ ǀĞƩƺŶŬ ĂnjŽƌƐnjĄŐŽƐ ƐnjƂǀĞƚƐĠŐĄůƚĂů ƌĞŶĚĞnjĞƩǀĞƌƐŵŽŶĚſŐĄͲ ůĄŶ͕ĂsŝŐĂĚſďĂŶƚĂƌƚŽƩĂĚǀĞŶƟŵƾƐŽƌŽŶĠƐĂ^LJŵĂĐƐĂƌŶŽŬŝ /ĚƅƐĞŬŶĂƉŝƌĞŶĚĞnjǀĠŶLJĞŶŝƐ͘ DŝŶĚĞŶƺƩũſůĠƌĞnjƚƺŬŵĂŐƵŶŬĂƚ͕ǀĄƌũƵŬĂϮϬϭϳ-ĞƐĠǀĞƚ͕ŚŽŐLJ ƷũƌĂĞŐLJƺƩůĞŚĞƐƐƺŶŬ͘


ůĞƚĞƚĂnjĠǀĞŬŶĞŬ

DŽnjĚƵůũ͕ŶLJƵŐĚşũĂƐ͊

>ŽǀĄƐnjŝďĂŶ Ă ŚĞůLJŝ KůĂũďĄŶLJĄƐnj ELJƵŐĚşũĂƐ <ůƵď͕ ŵĄƌ ŵĄƐŽĚŝŬ ĂůŬĂůŽŵŵĂů ƚĞŬĞǀĞƌƐĞŶLJƚ ƐnjĞƌǀĞnjĞƩ͘ ǀĞƌƐĞŶLJĞŶ Ă ůŽǀĄƐnjŝ͕ ůĞŶƟ ĠƐ Ă ĐƐĞƐnjƚƌĞŐŝ ŬůƵďŽŬ ƚĂŐũĂŝ ǀĞƩĞŬ ƌĠƐnjƚ͘ ,ĄƌŽŵ ơnj ĨƅƐ ĐƐĂƉĂƚŵĠƌƚĞƂƐƐnjĞƚƵĚĄƐĄƚ͘ 'LJƅnjƚĞƐƚ ĐƐĂŬ ĞŐLJĠŶŝďĞŶ ŚŝƌĚĞƩĞŬ͘ ůĞŐũŽďď ĞƌĞĚŵĠŶLJƚ ƐĞƐnjƚƌĞŐƌƅů͕ EĠŵĞƚŚ /ŵƌĠŶĠ ĠƐ ,ĞƌŵĄŶ /ƐƚǀĄŶ ĠƌƚĠŬ Ğů͘ ŬĞůůĞŵĞƐ ĚĠůƵƚĄŶƚ ďĂƌĄƟ ďĞƐnjĠůŐĞƚĠƐƐĞů njĄƌƚƵŬ͘ ŚĄƌŽŵ ŬůƵď

ϭϯ͘ŽůĚĂů

ŬƂnjƂƩƐnjŽƌŽƐďĂƌĄƟŬĂƉĐƐŽůĂƚĂůĂŬƵůƚ͘ ǀĞŶƚĞƚƂďďƐnjƂƌƌĞŶĚĞͲ njƺŶŬŬƂnjƂƐƉƌŽŐƌĂŵŽŬĂƚ͘ >ŽǀĄƐnjŝďĂŶĠƐƐĞƐnjƚƌĞŐĞŶDĂŐLJĂƌ<ƵůƚƷƌĂEĂƉũĂĂůŬĂůŵĄďſů şƌſ-ŽůǀĂƐſ ƚĂůĄůŬŽnjſƚ ƚĂƌƚŽƩƵŶŬ͘ >ŽǀĄƐnjŝďĂŶ ŵĞŐƌĞŶĚĞnjĠƐƌĞ ŬĞƌƺůƚ Ă ƚĞŬĞǀĞƌƐĞŶLJ͘ >ĞŶƟĞŬ ŐLJĂůŽŐƚƷƌĄƌĂ ǀĄƌũĄŬ Ă ŵĄƐŝŬ ŬĠƚ ŬůƵďƚĂŐũĂŝƚŝƐ͘ ZſŶĄƐŝDĂƌŝŬĂ

jũƚĠŵĄŬĂ,ĂƌŵĂĚŝŬ<ŽƌŐLJĞƚĞŵĠŶ

 WĞĚĂŐſŐŝĂ ĠƐ WƐnjŝĐŚŽůſŐŝĂŝ <Ăƌ &ĞůŶƅƩŬĠƉnjĠƐ-ŬƵƚĂƚĄƐŝ ĠƐ dƵĚĄƐŵĞŶĞĚnjƐŵĞŶƚ /ŶƚĠnjĞƚĞ ŬĂƉĐƐŽůſĚǀĂ Ă ŶĞŵnjĞƚŬƂnjŝ ƚƌĞŶͲ ĚĞŬŚĞnj ŝŶƚĞŶnjşǀĞďďƚĂŶƵůĄƐŝůĞŚĞƚƅƐĠŐĞƚ ŬşŶĄů Ă ƚĂŶƵůŶŝǀĄŐLJſ ŶLJƵŐĚşũĂƐ ŐĞŶĞƌĄĐŝſ ƐnjĄŵĄƌĂ͗ ƐnjĞŵŝŶĄƌŝƵŵŽŬ ŬĞƌĞƚĞŝ ŬƂnjƂƩ͕ ŝŶƚĞƌĂŬơǀŵſĚƐnjĞƌĞŬŬĞůĠƐŬŝƐĐƐŽƉŽƌƚďĂŶŶLJşůŝŬůĞŚĞƚƅƐĠŐĞŐLJĞŐLJƚĠŵĂŬƂƌĂůĂƉŽƐĂďďĨĞůĚŽůŐŽnjĄƐĄƌĂ͘,ĂƌŵĂĚŝŬ<Žƌ ŐLJĞͲ ƚĞŵĞ ĞůƅĂĚĄƐĂŝ ŵĞůůĞƩ Ă ƐnjĞŵŝŶĄƌŝƵŵŽŬ ϭϬ ŚĠƚĞŶ ŬĞƌĞƐnjƚƺů ƵŐLJĂŶĂnjnjĂůĂnjŽŬƚĂƚſǀĂůĠƐĐƐŽƉŽƌƩĂů͕ŵĄƐĨĠůſƌĄƐŝĚƅŬĞƌĞƚďĞŶ ĚŽůŐŽnjnjĄŬĨĞůĂnjĂĚŽƩƚĠŵĂŬƂƌĞŐLJ-ĞŐLJĂƐƉĞŬƚƵƐĄƚ͕ŬŝƐĐƐŽƉŽƌƚͲ ďĂŶŐŽŶĚŽůũĄŬǀĠŐŝŐĂĨĞůŵĞƌƺůƅŬĠƌĚĠƐĞŬĞƚ͘ŬĞnjĚĞŵĠŶLJĞnjĠƐ Ă ELJƵŐĚşũĂƐŽŬ ƵĚĂƉĞƐƟ ^njƂǀĞƚƐĠŐĞ ;Ezhh^Ϳ ǀĂůĂŵŝŶƚ Ă ELJƵŐĚşũĂƐŬůƵďŽŬ ĠƐ /ĚƅƐĞŬ ͣůĞƚĞƚ Ănj ĠǀĞŬŶĞŬ͟ KƌƐnjĄŐŽƐ ^njƂͲ ǀĞƚƐĠŐĞ ;ůĞƚĞƚ Ănj ĠǀĞŬŶĞŬͿ ƚĄŵŽŐĂƚĄƐĄƚ ŝƐ ĠůǀĞnjŝ͘ ϮϬϭϲͬϮϬϭϳ͘ƚĂŶĠǀƚĂǀĂƐnjŝĨĠůĠǀĠďĞŶĂEĞǀĞůĠƐƚƵĚŽŵĄŶLJŝŽŬͲ ƚŽƌŝ /ƐŬŽůĂ ŶĚƌĂŐſŐŝĂŝ WƌŽŐƌĂŵũĄŶĂŬ ĚŽŬƚŽƌĂŶĚƵƐnjĂŝ ŽƐƚũĄŬ ŵĞŐƚƵĚĄƐƵŬĂƚĂnjĠƌĚĞŬůƅĚƅŬŬĞů͘ dĂŶƵůĄƐŝ ŶĞŚĠnjƐĠŐĞŬ ŐLJĞƌŵĞŬ-͕ ĨĞůŶƅƩ- ǀĂůĂŵŝŶƚ ŝĚƅƐŬŽƌďĂŶ KŬƚĂƚſ͗WĂƉŶŶĂ ƐnjĞŵŝŶĄƌŝƵŵŽŶĂƌĠƐnjƚǀĞǀƅŬŵĞŐŝƐŵĞƌŬĞĚŚĞƚŶĞŬĂƚĂŶƵůĄƐŝ ŶĞŚĠnjƐĠŐĞŬŬĞů͕ Ă ƚĂŶƵůĄƐŝ njĂǀĂƌŽŬŬĂů͕ ďĞƚĞŬŝŶƚĠƐƚ ŶLJĞƌŚĞƚŶĞŬ ĂnjĠƌŝŶƚĞƩĚŝĄŬŽŬŶĂŬ͕ĨĞůŶƅƩƚĂŶƵůſŬŶĂŬĂƐĂũĄƚŽƐŬƺnjĚĞůŵĞŝͲ ďĞ͘ƚĠŵĂŬƂƌďĞƚĂƌƚŽnjſĂůĂƉĨŽŐĂůŵĂŬƟƐnjƚĄnjĄƐĄƌĂ͕ĂǀŝnjƐŐĄůĂƟ ŵſĚƐnjĞƌĞŬ ĠƐ Ă ĚŝĂŐŶŽƐnjƟŬĂŝ ĨŽůLJĂŵĂƚ ŵĞŐŝƐŵĞƌĠƐĠŶ ƚƷů Ănj ĠƌŝŶƚĞƩĞŬ ƐnjĄŵĄƌĂ ŚĂƚĠŬŽŶLJ ƚĂŶƵůĄƐŝ ƚĞĐŚŶŝŬĄŬ͕ ƚĂŶƵůĄƐŵſĚͲ ƐnjĞƌƚĂŶ͕ ĞƐnjŬƂnjƌĞŶĚƐnjĞƌ͕ ƚĂŶƵůĄƐŝ ŬƂƌŶLJĞnjĞƚ ĠƐ Ă ƚĄŵŽŐĂƚſ ĐƐĂůĄĚŝŚĄƩĠƌďĞŵƵƚĂƚĄƐĄƌĂŝƐƐŽƌŬĞƌƺů͘ DŝůLJĞŶĞŬŶĂƉũĂŝŶŬĞŐLJĞƚĞŵĞŝ͍ KŬƚĂƚſ͗<ĂƐnjĂ'ĞŽƌŐŝŶĂ

ŐůŽďĂůŝnjĄĐŝſŵĂŵĄƌŵŝŶĚĞŶƐnjŝŶƚĞŶĠƌĞnjƚĞƟŚĂƚĄƐĄƚ͕ĄƚƐnjƂǀŝ ĠůĞƚƺŶŬĞƚ͕ĄƚĂůĂŬşƚũĂŐŽŶĚŽůŬŽĚĄƐƵŶŬĂƚ͘sĂũŽŶŵŝůLJĞŶŚĂƚĄƐƐĂů ǀĂŶ Ğnj Ănj ŽŬƚĂƚĄƐƌĂ͕ Ă ĨĞůƐƅŽŬƚĂƚĄƐŝ ŝŶƚĠnjŵĠŶLJĞŬƌĞ͍ ĨƅŝƐŬŽͲ ůĄŬ͕ĞŐLJĞƚĞŵĞŬŵŝůLJĞŶƐnjĞƌĞƉĞƚƚƂůƚĞŶĞŬďĞŶĂƉũĂŝŶŬďĂŶ͍DŝͲ ůLJĞŶ ƚƂƌƚĠŶĞƟ ĞůƅnjŵĠŶLJĞŝ ǀĂŶŶĂŬ Ă ŶĞŵnjĞƚŬƂnjŝ ĞŐLJƺƩŵƾŬƂͲ ĚĠƐĞŬŶĞŬ͍ dĂŶƵůĄƐƚĄŵŽŐĂƚĄƐĂnjŽŶůŝŶĞŬƂƌŶLJĞnjĞƚďĞŶ;ŬĠƚŚĞƚĞŶƚĞϮƚĂŶͲ ſƌĂŐĠƉƚĞƌĞŵďĞŶͿ KŬƚĂƚſ͗^njŝůĄŐLJŝ'ĂďƌŝĞůůĂ ŬƵƌnjƵƐĂƌĠƐnjƚǀĞǀƅŬĚŝŐŝƚĄůŝƐŝƐŵĞƌĞƚĞŝŶĞŬ͕ƚƵĚĄƐĄŶĂŬĨĞũůĞƐnjͲ ƚĠƐĠƌĞĠƐďƅǀşƚĠƐĠƌĞŝƌĄŶLJƵů͘ĠůũĂ͕ŚŽŐLJŵĞŐŝƐŵĞƌƚĞƐƐĞĂnjŽŬĂƚ Ă ƉƌŽŐƌĂŵŽŬĂƚ͕ĂůŬĂůŵĂnjĄƐŽŬĂƚ͕ŵĞůLJĞŬ ƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞůƂŶĄůůſĂŶ ŬƂŶŶLJĞďďĞŶ ĠƐ ŚĂƚĠŬŽŶLJĂďďĂŶ ŬĠƉĞƐĞŬ ƌĞŶĚƐnjĞƌĞnjŶŝ ƐĂũĄƚ ƚƵĚĄƐƵŬĂƚ͘ ŬƵƌnjƵƐ ŐLJĂŬŽƌůĂƟ ũĞůůĞŐƾ͕ ĞnjĠƌƚ Ă ƐnjĄŵşƚſŐĠƉ ŬĠƐnjƐĠŐƐnjŝŶƚƾŚĂƐnjŶĄůĂƚĂƐnjƺŬƐĠŐĞƐ͘ ƉƚĞƐƚďĞŶĠƉůĠůĞŬ KŬƚĂƚſ͗^njƅĐƐƌŝŐŝƩĂ ŬƵƌnjƵƐĐĠůũĂĂnjĞŐĠƐnjƐĠŐĨŽŐĂůŵĄŶĂŬŵĞŐŝƐŵĞƌĠƐĞĂƚĞƐƚĠƐ ůĠůĞŬ ŬĂƉĐƐŽůĂƚĄŶ ŬĞƌĞƐnjƚƺů͘ ƐnjĞŵŝŶĄƌŝƵŵ ƌĠƐnjƚǀĞǀƅŝ ŵĞŐŝƐͲ ŵĞƌŬĞĚŚĞƚŶĞŬ Ănj ĞŐĠƐnjƐĠŐŵĂŐĂƚĂƌƚĄƐ ĞůĞŵĞŝǀĞů ĠƐ ĂnjŽŬ ũĞůͲ ůĞŵnjƅŝǀĞů͕ ǀĂůĂŵŝŶƚ ůĞŚĞƚƅƐĠŐƺŬ ŶLJşůŝŬ ŬƺůƂŶĨĠůĞ ƌĞůĂdžĄĐŝſƐ ƚĞĐŚŶŝŬĄŬ ĞůƐĂũĄơƚĄƐĄƌĂ ŝƐ͘ ƐnjĞŵŝŶĄƌŝƵŵ ƌĠƐnjƚǀĞǀƅŝ ƉƐnjŝĐŚŽͲ ůſŐƵƐ ǀĞŶĚĠŐĞůƅĂĚſŬ ƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞů ŝŶĨŽƌŵĄĐŝſŬĂƚ ŬĂƉŚĂƚŶĂŬ Ă ŵĞŶƚĄůŝƐũſůůĠƚŵĞŐƚĞƌĞŵƚĠƐĠŶĞŬůĞŚĞƚƅƐĠŐĞŝƌƅů͕ĠƐĂŬƺůƂŶďƂͲ njƅĮnjŝŬĂŝŵŽnjŐĄƐĨŽƌŵĄŬŚĂƚĄƐĂŝƌſůŝƐ͘ ƐnjĞŵŝŶĄƌŝƵŵ ĐƐŽƉŽƌƚůĠƚƐnjĄŵĂ ϭϱ Ĩƅ͕ ĂŵĞůLJƌĞ ĞůƅnjĞƚĞƐ ƌĞͲ ŐŝƐnjƚƌĄĐŝſǀĂůůĞŚĞƚũĞůĞŶƚŬĞnjŶŝ͘ZĞŐŝƐnjƚƌĄůŶŝĨĞďƌƵĄƌϮϮ-ĠŶϭϯ͘ϬϬ ſƌĄƚſůůĞŚĞƚĂnj>dWW<<ĂnjŝŶĐnjLJƵƚĐĂŝĠƉƺůĞƚĠŶĞŬĂƵůĄũĄďĂŶ͘


ŶŐĞĚũĞ͕ŚŽŐLJEĂŐLJĂƚĄĚPŶƚŝƐĞůǀĂƌĄnjƐŽůũĂ͊ EĂŐLJĂƚĄĚ͕ĞnjĂŬĞůůĞŵĞƐŚĂŶŐƵůĂƚƷƉĂƌŬŽƐ-ůŝŐĞƚĞƐŬŝƐǀĄƌŽƐŝĚĞĄůŝƐ ĨĞůƚĠƚĞůĞŬĞƚŶLJƷũƚĂƉŝŚĞŶĠƐƌĞǀĄŐLJſŬŶĂŬ͘ ŵŝŶĚĞŶŬŽƌŽƐnjƚĄůLJƐnjĄŵĄƌĂŵĞŐĨĞůĞůƅŬĠŶLJĞůŵĞƚ͕ŬŝŬĂƉĐƐŽůſĚĄƐƚ ďŝnjƚŽƐşƚſ,ŽƚĞů^ŽůĂƌΎΎΎďĂƌĄƚƐĄŐŽƐƐnjĞŵĠůLJnjĞƚĞ ĐƐĂůĄĚŝĂƐŚĂŶŐƵůĂƩĂů͕ĠƐǀĞŶĚĠŐƐnjĞƌĞƚĞƩĞůǀĄƌũĂ ƌĠŐŝĠƐƷũůĄƚŽŐĂƚſŝƚ͘

<ĠŶLJĞnjƚĞƚĠƐƌĞŚĂŶŐŽůſĚǀĂ ͼ ͼ ͼ ͼ ͼ

ϯĠũƐnjĂŬĂƐnjĄůůĄƐ ^ǀĠĚĂƐnjƚĂůŽƐĨĠůƉĂŶnjŝſ ϮĚďĨƺƌĚƅďĞůĠƉƅ ϮĂůŬĂůŽŵŵĂůǀşnjŝƚŽƌŶĂ ϭĂůŬĂůŽŵŵĂůƐnjĂƵŶĂŚĂƐnjŶĄůĂƚĠƐŵĂƐƐnjĄnjƐ

'LJſŐLJŬƷƌĂ ͼ ͼ ͼ ͼ

ϱĠũƐnjĂŬĂƐnjĄůůĄƐ ^ǀĠĚĂƐnjƚĂůŽƐĨĠůƉĂŶnjŝſ ĠůďĞŶďƺĨĠůĞǀĞƐ ϭϴĚďŐLJſŐLJŬĞnjĞůĠƐĠƐŶĂƉŝĨƺƌĚƅďĞůĠƉƅ

<ĠŶLJĞnjƚĞƚĠƐƌĞŚĂŶŐŽůſĚǀĂ

'LJſŐLJŬƷƌĂ

ϮϬϭϳ͘ϬϮ͘ϬϭʹϬϰ͘ϯϬ-ŝŐ ϮϬϭϳ͘ϭϭ͘ϬϭʹϭϮ͘Ϯϰ-ŝŐ

Ϯϰ͘ϵϬϬ&ƚͬĨƅн/&

ϰϬ͘ϬϬϬ&ƚͬĨƅн/&

ϮϬϭϳ͘Ϭϱ͘ϬϭʹϭϬ͘ϯϭ-ŝŐ

Ϯϲ͘ϰϬϬ&ƚͬĨƅн/&

ϰϮ͘ϱϬϬ&ƚͬĨƅн/&

/&͗ϰϬϬ&ƚͬĨƅͬĠũ ŐLJĄŐLJĂƐĨĞůĄƌ͗Ϯ͘ϬϬϬ&ƚͬĠũ WƌĠŵŝƵŵƐnjŽďĂĨĞůĄƌ͗ϯ͘ϬϬϬ&ƚͬĠũ;ŬŽƌůĄƚŽnjŽƩƐnjĄŵďĂŶͿ ŐĠƐnjŶĂƉŽƐĨƺƌĚƅďĞůĠƉƅ͗ϴϱϬ&ƚͬĨƅ;ŶLJƵŐĚşũĂƐ͕ĚŝĄŬͿ͕ϭ͘ϰϬϬ&ƚͬĨƅ;ĨĞůŶƅƩͿ

mĚƺůĠƐƚƐnjşŶĞƐşƚƅ͕ĂũĄŶĚĠŬƉƌŽŐƌĂŵũĂŝŶŬĂŚĠƚŬƂnjŶĂƉŽŬƌĂ͊ ͣ&ƾďĞŶʹĨĄďĂŶŽƌǀŽƐƐĄŐ͟ʹSƐŝƚƵĚĄƐŬſƐƚŽůſǀĂůʹEĂŐLJĂŶLJĄŝŶŬƟƚŬĂŝĂŐLJſŐLJƚĞĄŬƌſůĠƐĂŵĠnjƌƅů͊ ^ĠƚĂĂnjĞŐĠƐnjƐĠŐĠƌƚʹĞǀĞnjĞƚĠƐĂŚĞůLJĞƐůĠŐnjĠƐĠƐŵŽnjŐĄƐƚĞĐŚŶŝŬĄďĂ͊ DſŬĄƐĨĞũƚƂƌƅ͕ŬǀşnjƉĂƌƚLJʹ:ĄƚĠŬŽƐ͕ƐnjĞůůĞŵŝƉƌſďĂƚĠƚĞů͊ EĠƉŝdĄŶĐŚĄnjʹůĞƐƐnjƺŬƷũũĄĂŚĂŐLJŽŵĄŶLJŽŬĂƚʹĞŐLJƺƩ͊

,ŽƚĞů^ŽůĂƌΎΎΎEĂŐLJĂƚĄĚ ^njĠĐŚĞŶLJŝƚĠƌϮϴ͘dĞů͗ϴϮͬϱϬϰ-ϭϯϱ͖ϯϬͬϲϵϳ-Ϯϲϲϴ ŝŶĨŽƐŽůĂƌΛƚ-ŽŶůŝŶĞ͘ŚƵ͖ǁǁǁ͘ŚŽƚĞůƐŽůĂƌ͘ŚƵ


ůĞƚĞƚĂnjĠǀĞŬŶĞŬ

DŽnjĚƵůũ͕ŶLJƵŐĚşũĂƐ͊

>ŽǀĄƐnjŝďĂŶ Ă ŚĞůLJŝ KůĂũďĄŶLJĄƐnj ELJƵŐĚşũĂƐ <ůƵď͕ ŵĄƌ ŵĄƐŽĚŝŬ ĂůŬĂůŽŵŵĂů ƚĞŬĞǀĞƌƐĞŶLJƚ ƐnjĞƌǀĞnjĞƩ͘ ǀĞƌƐĞŶLJĞŶ Ă ůŽǀĄƐnjŝ͕ ůĞŶƟ ĠƐ Ă ĐƐĞƐnjƚƌĞŐŝ ŬůƵďŽŬ ƚĂŐũĂŝ ǀĞƩĞŬ ƌĠƐnjƚ͘ ,ĄƌŽŵ ơnj ĨƅƐ ĐƐĂƉĂƚŵĠƌƚĞƂƐƐnjĞƚƵĚĄƐĄƚ͘ 'LJƅnjƚĞƐƚ ĐƐĂŬ ĞŐLJĠŶŝďĞŶ ŚŝƌĚĞƩĞŬ͘ ůĞŐũŽďď ĞƌĞĚŵĠŶLJƚ ƐĞƐnjƚƌĞŐƌƅů͕ EĠŵĞƚŚ /ŵƌĠŶĠ ĠƐ ,ĞƌŵĄŶ /ƐƚǀĄŶ ĠƌƚĠŬ Ğů͘ ŬĞůůĞŵĞƐ ĚĠůƵƚĄŶƚ ďĂƌĄƟ ďĞƐnjĠůŐĞƚĠƐƐĞů njĄƌƚƵŬ͘ ŚĄƌŽŵ ŬůƵď

ϭϯ͘ŽůĚĂů

ŬƂnjƂƩƐnjŽƌŽƐďĂƌĄƟŬĂƉĐƐŽůĂƚĂůĂŬƵůƚ͘ ǀĞŶƚĞƚƂďďƐnjƂƌƌĞŶĚĞͲ njƺŶŬŬƂnjƂƐƉƌŽŐƌĂŵŽŬĂƚ͘ >ŽǀĄƐnjŝďĂŶĠƐƐĞƐnjƚƌĞŐĞŶDĂŐLJĂƌ<ƵůƚƷƌĂEĂƉũĂĂůŬĂůŵĄďſů şƌſ-ŽůǀĂƐſ ƚĂůĄůŬŽnjſƚ ƚĂƌƚŽƩƵŶŬ͘ >ŽǀĄƐnjŝďĂŶ ŵĞŐƌĞŶĚĞnjĠƐƌĞ ŬĞƌƺůƚ Ă ƚĞŬĞǀĞƌƐĞŶLJ͘ >ĞŶƟĞŬ ŐLJĂůŽŐƚƷƌĄƌĂ ǀĄƌũĄŬ Ă ŵĄƐŝŬ ŬĠƚ ŬůƵďƚĂŐũĂŝƚŝƐ͘ ZſŶĄƐŝDĂƌŝŬĂ

jũƚĠŵĄŬĂ,ĂƌŵĂĚŝŬ<ŽƌŐLJĞƚĞŵĠŶ

 WĞĚĂŐſŐŝĂ ĠƐ WƐnjŝĐŚŽůſŐŝĂŝ <Ăƌ &ĞůŶƅƩŬĠƉnjĠƐ-ŬƵƚĂƚĄƐŝ ĠƐ dƵĚĄƐŵĞŶĞĚnjƐŵĞŶƚ /ŶƚĠnjĞƚĞ ŬĂƉĐƐŽůſĚǀĂ Ă ŶĞŵnjĞƚŬƂnjŝ ƚƌĞŶͲ ĚĞŬŚĞnj ŝŶƚĞŶnjşǀĞďďƚĂŶƵůĄƐŝůĞŚĞƚƅƐĠŐĞƚ ŬşŶĄů Ă ƚĂŶƵůŶŝǀĄŐLJſ ŶLJƵŐĚşũĂƐ ŐĞŶĞƌĄĐŝſ ƐnjĄŵĄƌĂ͗ ƐnjĞŵŝŶĄƌŝƵŵŽŬ ŬĞƌĞƚĞŝ ŬƂnjƂƩ͕ ŝŶƚĞƌĂŬơǀŵſĚƐnjĞƌĞŬŬĞůĠƐŬŝƐĐƐŽƉŽƌƚďĂŶŶLJşůŝŬůĞŚĞƚƅƐĠŐĞŐLJĞŐLJƚĠŵĂŬƂƌĂůĂƉŽƐĂďďĨĞůĚŽůŐŽnjĄƐĄƌĂ͘,ĂƌŵĂĚŝŬ<Žƌ ŐLJĞͲ ƚĞŵĞ ĞůƅĂĚĄƐĂŝ ŵĞůůĞƩ Ă ƐnjĞŵŝŶĄƌŝƵŵŽŬ ϭϬ ŚĠƚĞŶ ŬĞƌĞƐnjƚƺů ƵŐLJĂŶĂnjnjĂůĂnjŽŬƚĂƚſǀĂůĠƐĐƐŽƉŽƌƩĂů͕ŵĄƐĨĠůſƌĄƐŝĚƅŬĞƌĞƚďĞŶ ĚŽůŐŽnjnjĄŬĨĞůĂnjĂĚŽƩƚĠŵĂŬƂƌĞŐLJ-ĞŐLJĂƐƉĞŬƚƵƐĄƚ͕ŬŝƐĐƐŽƉŽƌƚͲ ďĂŶŐŽŶĚŽůũĄŬǀĠŐŝŐĂĨĞůŵĞƌƺůƅŬĠƌĚĠƐĞŬĞƚ͘ŬĞnjĚĞŵĠŶLJĞnjĠƐ Ă ELJƵŐĚşũĂƐŽŬ ƵĚĂƉĞƐƟ ^njƂǀĞƚƐĠŐĞ ;Ezhh^Ϳ ǀĂůĂŵŝŶƚ Ă ELJƵŐĚşũĂƐŬůƵďŽŬ ĠƐ /ĚƅƐĞŬ ͣůĞƚĞƚ Ănj ĠǀĞŬŶĞŬ͟ KƌƐnjĄŐŽƐ ^njƂͲ ǀĞƚƐĠŐĞ ;ůĞƚĞƚ Ănj ĠǀĞŬŶĞŬͿ ƚĄŵŽŐĂƚĄƐĄƚ ŝƐ ĠůǀĞnjŝ͘ ϮϬϭϲͬϮϬϭϳ͘ƚĂŶĠǀƚĂǀĂƐnjŝĨĠůĠǀĠďĞŶĂEĞǀĞůĠƐƚƵĚŽŵĄŶLJŝŽŬͲ ƚŽƌŝ /ƐŬŽůĂ ŶĚƌĂŐſŐŝĂŝ WƌŽŐƌĂŵũĄŶĂŬ ĚŽŬƚŽƌĂŶĚƵƐnjĂŝ ŽƐƚũĄŬ ŵĞŐƚƵĚĄƐƵŬĂƚĂnjĠƌĚĞŬůƅĚƅŬŬĞů͘ dĂŶƵůĄƐŝ ŶĞŚĠnjƐĠŐĞŬ ŐLJĞƌŵĞŬ-͕ ĨĞůŶƅƩ- ǀĂůĂŵŝŶƚ ŝĚƅƐŬŽƌďĂŶ KŬƚĂƚſ͗WĂƉŶŶĂ ƐnjĞŵŝŶĄƌŝƵŵŽŶĂƌĠƐnjƚǀĞǀƅŬŵĞŐŝƐŵĞƌŬĞĚŚĞƚŶĞŬĂƚĂŶƵůĄƐŝ ŶĞŚĠnjƐĠŐĞŬŬĞů͕ Ă ƚĂŶƵůĄƐŝ njĂǀĂƌŽŬŬĂů͕ ďĞƚĞŬŝŶƚĠƐƚ ŶLJĞƌŚĞƚŶĞŬ ĂnjĠƌŝŶƚĞƩĚŝĄŬŽŬŶĂŬ͕ĨĞůŶƅƩƚĂŶƵůſŬŶĂŬĂƐĂũĄƚŽƐŬƺnjĚĞůŵĞŝͲ ďĞ͘ƚĠŵĂŬƂƌďĞƚĂƌƚŽnjſĂůĂƉĨŽŐĂůŵĂŬƟƐnjƚĄnjĄƐĄƌĂ͕ĂǀŝnjƐŐĄůĂƟ ŵſĚƐnjĞƌĞŬ ĠƐ Ă ĚŝĂŐŶŽƐnjƟŬĂŝ ĨŽůLJĂŵĂƚ ŵĞŐŝƐŵĞƌĠƐĠŶ ƚƷů Ănj ĠƌŝŶƚĞƩĞŬ ƐnjĄŵĄƌĂ ŚĂƚĠŬŽŶLJ ƚĂŶƵůĄƐŝ ƚĞĐŚŶŝŬĄŬ͕ ƚĂŶƵůĄƐŵſĚͲ ƐnjĞƌƚĂŶ͕ ĞƐnjŬƂnjƌĞŶĚƐnjĞƌ͕ ƚĂŶƵůĄƐŝ ŬƂƌŶLJĞnjĞƚ ĠƐ Ă ƚĄŵŽŐĂƚſ ĐƐĂůĄĚŝŚĄƩĠƌďĞŵƵƚĂƚĄƐĄƌĂŝƐƐŽƌŬĞƌƺů͘ DŝůLJĞŶĞŬŶĂƉũĂŝŶŬĞŐLJĞƚĞŵĞŝ͍ KŬƚĂƚſ͗<ĂƐnjĂ'ĞŽƌŐŝŶĂ

ŐůŽďĂůŝnjĄĐŝſŵĂŵĄƌŵŝŶĚĞŶƐnjŝŶƚĞŶĠƌĞnjƚĞƟŚĂƚĄƐĄƚ͕ĄƚƐnjƂǀŝ ĠůĞƚƺŶŬĞƚ͕ĄƚĂůĂŬşƚũĂŐŽŶĚŽůŬŽĚĄƐƵŶŬĂƚ͘sĂũŽŶŵŝůLJĞŶŚĂƚĄƐƐĂů ǀĂŶ Ğnj Ănj ŽŬƚĂƚĄƐƌĂ͕ Ă ĨĞůƐƅŽŬƚĂƚĄƐŝ ŝŶƚĠnjŵĠŶLJĞŬƌĞ͍ ĨƅŝƐŬŽͲ ůĄŬ͕ĞŐLJĞƚĞŵĞŬŵŝůLJĞŶƐnjĞƌĞƉĞƚƚƂůƚĞŶĞŬďĞŶĂƉũĂŝŶŬďĂŶ͍DŝͲ ůLJĞŶ ƚƂƌƚĠŶĞƟ ĞůƅnjŵĠŶLJĞŝ ǀĂŶŶĂŬ Ă ŶĞŵnjĞƚŬƂnjŝ ĞŐLJƺƩŵƾŬƂͲ ĚĠƐĞŬŶĞŬ͍ dĂŶƵůĄƐƚĄŵŽŐĂƚĄƐĂnjŽŶůŝŶĞŬƂƌŶLJĞnjĞƚďĞŶ;ŬĠƚŚĞƚĞŶƚĞϮƚĂŶͲ ſƌĂŐĠƉƚĞƌĞŵďĞŶͿ KŬƚĂƚſ͗^njŝůĄŐLJŝ'ĂďƌŝĞůůĂ ŬƵƌnjƵƐĂƌĠƐnjƚǀĞǀƅŬĚŝŐŝƚĄůŝƐŝƐŵĞƌĞƚĞŝŶĞŬ͕ƚƵĚĄƐĄŶĂŬĨĞũůĞƐnjͲ ƚĠƐĠƌĞĠƐďƅǀşƚĠƐĠƌĞŝƌĄŶLJƵů͘ĠůũĂ͕ŚŽŐLJŵĞŐŝƐŵĞƌƚĞƐƐĞĂnjŽŬĂƚ Ă ƉƌŽŐƌĂŵŽŬĂƚ͕ĂůŬĂůŵĂnjĄƐŽŬĂƚ͕ŵĞůLJĞŬ ƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞůƂŶĄůůſĂŶ ŬƂŶŶLJĞďďĞŶ ĠƐ ŚĂƚĠŬŽŶLJĂďďĂŶ ŬĠƉĞƐĞŬ ƌĞŶĚƐnjĞƌĞnjŶŝ ƐĂũĄƚ ƚƵĚĄƐƵŬĂƚ͘ ŬƵƌnjƵƐ ŐLJĂŬŽƌůĂƟ ũĞůůĞŐƾ͕ ĞnjĠƌƚ Ă ƐnjĄŵşƚſŐĠƉ ŬĠƐnjƐĠŐƐnjŝŶƚƾŚĂƐnjŶĄůĂƚĂƐnjƺŬƐĠŐĞƐ͘ ƉƚĞƐƚďĞŶĠƉůĠůĞŬ KŬƚĂƚſ͗^njƅĐƐƌŝŐŝƩĂ ŬƵƌnjƵƐĐĠůũĂĂnjĞŐĠƐnjƐĠŐĨŽŐĂůŵĄŶĂŬŵĞŐŝƐŵĞƌĠƐĞĂƚĞƐƚĠƐ ůĠůĞŬ ŬĂƉĐƐŽůĂƚĄŶ ŬĞƌĞƐnjƚƺů͘ ƐnjĞŵŝŶĄƌŝƵŵ ƌĠƐnjƚǀĞǀƅŝ ŵĞŐŝƐͲ ŵĞƌŬĞĚŚĞƚŶĞŬ Ănj ĞŐĠƐnjƐĠŐŵĂŐĂƚĂƌƚĄƐ ĞůĞŵĞŝǀĞů ĠƐ ĂnjŽŬ ũĞůͲ ůĞŵnjƅŝǀĞů͕ ǀĂůĂŵŝŶƚ ůĞŚĞƚƅƐĠŐƺŬ ŶLJşůŝŬ ŬƺůƂŶĨĠůĞ ƌĞůĂdžĄĐŝſƐ ƚĞĐŚŶŝŬĄŬ ĞůƐĂũĄơƚĄƐĄƌĂ ŝƐ͘ ƐnjĞŵŝŶĄƌŝƵŵ ƌĠƐnjƚǀĞǀƅŝ ƉƐnjŝĐŚŽͲ ůſŐƵƐ ǀĞŶĚĠŐĞůƅĂĚſŬ ƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞů ŝŶĨŽƌŵĄĐŝſŬĂƚ ŬĂƉŚĂƚŶĂŬ Ă ŵĞŶƚĄůŝƐũſůůĠƚŵĞŐƚĞƌĞŵƚĠƐĠŶĞŬůĞŚĞƚƅƐĠŐĞŝƌƅů͕ĠƐĂŬƺůƂŶďƂͲ njƅĮnjŝŬĂŝŵŽnjŐĄƐĨŽƌŵĄŬŚĂƚĄƐĂŝƌſůŝƐ͘ ƐnjĞŵŝŶĄƌŝƵŵ ĐƐŽƉŽƌƚůĠƚƐnjĄŵĂ ϭϱ Ĩƅ͕ ĂŵĞůLJƌĞ ĞůƅnjĞƚĞƐ ƌĞͲ ŐŝƐnjƚƌĄĐŝſǀĂůůĞŚĞƚũĞůĞŶƚŬĞnjŶŝ͘ZĞŐŝƐnjƚƌĄůŶŝĨĞďƌƵĄƌϮϮ-ĠŶϭϯ͘ϬϬ ſƌĄƚſůůĞŚĞƚĂnj>dWW<<ĂnjŝŶĐnjLJƵƚĐĂŝĠƉƺůĞƚĠŶĞŬĂƵůĄũĄďĂŶ͘


ůĞƚĞƚĂnjĠǀĞŬŶĞŬ

ϭϰ͘ŽůĚĂů

ELJƵŐĚşũĂƐŵŽƐŽůLJ ŶLJƵŐĚşũĂƐĂƌƌĂĠďƌĞĚ͕ŚŽŐLJďĞƚƂƌƅũĄƌŬĄůĂůĂŬĄƐĄďĂŶ͘ ʹ^ĞŐşƚƐĠŐ͊ʹŬŝĂďĄů͘ ʹEĞĐƐĂƉũŽŶnjĂũƚʹĐƐŝơƚũĂĂďĞƚƂƌƅ͘ʹEĞŬĞŵĐƐĂŬƉĠŶnj ŬĞůů͘ DŝƌĞĂŶLJƵŐĚşũĂƐ͗ ʹ:Ă͕ĂnjŵĄƐ͘ŬŬŽƌŬĞƌĞƐƐƺŶŬĞŐLJƺƩ͕ŵĞƌƚĂnjŶĞŬĞŵŝƐ ŬĞůůĞŶĞ͘

ŐLJĂŶŐŽů͕ĞŐLJĨƌĂŶĐŝĂĠƐĞŐLJŵĂŐLJĂƌŶLJƵŐĚşũĂƐĂƌƌſůďĞƐnjĠůŐĞƚŶĞŬ͕ ŚŽŐLJĂŶƚĞůŶĞŬĂŶĂƉũĂŝŬ͗ ŶŐŽůŶLJƵŐĚşũĂƐ͗ ʹ Ŷ ƌĞŐŐĞů ŵŝƵƚĄŶ ĨĞůŬĞůƚĞŵ͕ ĨŽŐŽŬ ĞŐLJ ƺǀĞŐ ǁŚŝƐŬLJƚ͕ ĞůǀŝƐnjĞŵ Ă ůƵďďĂ͕ĠƐŽƩƚƂůƚƂŵĂnjĞŐĠƐnjŶĂƉŽŵ͘ &ƌĂŶĐŝĂŶLJƵŐĚşũĂƐ͗ ʹŶƌĞŐŐĞůŵŝƵƚĄŶĨĞůŬĞůƚĞŵ͕ĨŽŐŽŬ ĞŐLJƺǀĞŐŬŽŶLJĂŬŽƚ͕ĞůǀŝƐnjĞŵĂ ďĂƌĄƚŶƅŵŚƂnj͕ĠƐŽƩƚƂůƚƂŵĂnjĞŐĠƐnjŶĂƉŽŵ͘ DĂŐLJĂƌŶLJƵŐĚşũĂƐ͗ ʹ Ŷ ƌĞŐŐĞů ŵŝƵƚĄŶ ĨĞůŬĞůƚĞŵ͕ ĨŽŐŽŬ ĞŐLJ ƺƌĞƐ ƺǀĞŐĞƚ͕ ďĞůĞƉŝƐŝůĞŬ͕ ĞůǀŝƐnjĞŵĂŬƂƌnjĞƟƌĞŶĚĞůƅďĞ͕ĠƐŽƩƚƂůƚƂŵĂnjĞŐĠƐnjŶĂƉŽŵ͘

&ŝŐLJĞůĞŵ͊ƌǀĄůƚŽnjĄƐ͊ ,:j^KK^>Mʹ^>>KΎΎΎ ƐnjĄůůŽĚĂ Ă ǀĄƌŽƐ ŬƂnjƉŽŶƚũĄďĂŶ͕ Ă ǀĄƌŽƐŝ ŐLJſŐLJĨƺƌĚƅ ďĞũĄƌĂƚĄƚſů ϭϱϬ ŵĠƚĞƌƌĞ ƚĂůĄůŚĂƚſ͕ ŵĞůLJďĞŶ ϭ Ěď ĞŐLJĄŐLJĂƐ͕ ϭϰ Ěď ŬĠƚͲ ĄŐLJĂƐ͕ ϰ Ěď ŚĄƌŽŵĄŐLJĂƐ ƐnjŽďĂ ĠƐ ϭϱ ĂƉĂƌƚŵĂŶ ƚĂůĄůŚĂƚſ͘ ƐnjŽďĄŬ ĨƺƌĚƅƐnjŽďĄǀĂů͕ ƐnjşŶĞƐ ƚĞůĞǀşnjŝſǀĂů͕ ƚĞůĞĨŽŶŶĂů͕ ŵŝŶŝďĄƌƌĂů ǀĂŶŶĂŬĨĞůƐnjĞƌĞůǀĞ͘ŚŽƚĞůĨƂůĚƐnjŝŶƚũĠŶƚĂůĄůŚĂƚſŐLJſŐLJƌĠƐnjůĞŐŵĂƐƐnjĄnjƐŽŬŬĂů͕ŬĄĚĨƺƌĚƅŬŬĞů͕ƉĂŬŽůĄƐŽŬŬĂů͕ĞůĞŬƚƌŽƚĞƌĄƉŝĄƐŬĞͲ njĞůĠƐĞŬŬĞůĠƐĞŐLJĠďŐLJſŐLJƐnjŽůŐĄůƚĂƚĄƐŽŬŬĂůĄůůĂǀĞŶĚĠŐĞŬƌĞŶĚĞůŬĞnjĠƐĠƌĞ͘ dĠƌşƚĠƐŝĚşũƚĂƌƚĂůŵĂnjnjĂĂƐnjĄůůĄƐĚşũĂƚ͕ĂŬŽŶƟŶĞŶƚĄůŝƐƌĞŐŐĞůŝƚнĞďĠĚĞƚ͕ǀĂŐLJǀĂĐƐŽƌĄƚ͘ŐLJĄŐLJĂƐƐnjŽďĄĠƌƚϮϬй-ŽƐĨĞůĄƌĂƚƐnjĄŵşͲ ƚĂŶĂŬĨĞů͘ĨĞŶƟĄƌĂŬŬŝĞŵĞůƚƺŶŶĞƉĞŬƌĞŶĞŵǀŽŶĂƚŬŽnjŶĂŬ͘njƺĚƺůĠƐŝĚşũĂŬŶĞŵƚĂƌƚĂůŵĂnjnjĄŬĂnjŝĚĞŐĞŶĨŽƌŐĂůŵŝĂĚſƚ͕ŵĞůLJ ϰϱϬ&ƚͬĨƅͬĠũϭϴĠǀĨĞůĞƩ͘ /ĚƅƐnjĂŬ ϮϬϭϳ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ʹϬϱ͘ϯϭ͘ ϮϬϭϳ͘ϭϬ͘Ϭϭ͘-ϭϮ͘ϮϬ͘ ϮϬϭϳ͘Ϭϲ͘Ϭϭ͘ʹϬϳ͘ϭϯ͘ ϮϬϭϳ͘Ϭϴ͘Ϯϭ͘ʹϬϵ͘ϯϬ͘ ϮϬϭϳ͘Ϭϳ͘ϭϰ͘ʹϬϴ͘ϮϬ͘

ϯŶĂƉͬϮĠũͬϮĨƅ Ϯϳ͘ϬϬϬ͕-&ƚ Ϯϳ͘ϬϬϬ͕-&ƚ ϯϬ͘ϬϬϬ͕-&ƚ ϯϬ͘ϬϬϬ͕-&ƚ ϯϲ͘ϬϬϬ͕-&ƚ

ϰŶĂƉͬϯĠũͬϮĨƅ ϯϯ͘ϬϬϬ͕-&ƚ ϯϯ͘ϬϬϬ͕-&ƚ ϯϵ͘ϬϬϬ͕-&ƚ ϯϵ͘ϬϬϬ͕-&ƚ ϰϴ͘ϬϬϬ͕-&ƚ

ϱŶĂƉͬϰĠũͬϮĨƅ ϰϮ͘ϬϬϬ͕-&ƚ ϰϮ͘ϬϬϬ͕-&ƚ ϰϰ͘ϬϬϬ͕-&ƚ ϰϰ͘ϬϬϬ͕-&ƚ ϱϴ͘ϬϬϬ͕-&ƚ

ϴŶĂƉͬϳĠũͬϮĨƅ ϱϲ͘ϬϬϬ͕-&ƚ ϱϲ͘ϬϬϬ͕-&ƚ ϲϴ͘ϬϬϬ͕-&ƚ ϲϴ͘ϬϬϬ͕-&ƚ ϴϵ͘ϬϬϬ͕-&ƚ

jũƺĚƺůĠƐŝĂũĄŶůĂƚ͊ ,:j^KK^>MʹsE', ,ĂũĚƷƐnjŽďŽƐnjůſƚĂͣƌĞƵŵĄƐŽŬDĞŬŬĄũĂ͟-ŬĠŶƚŝƐƐnjŽŬƚĄŬĞŵůĞŐĞƚŶŝ͕ĂǀĄƌŽƐŵĄƌŶLJŽůĐǀĂŶĠǀĞ͕ĂŚĠǀşnjĨĞůƐnjşŶƌĞƚƂƌĠƐĞſƚĂĨŽŐĂĚͲ ũĂ Ă ĨƺƌĚƅnjŶŝ ĠƐ ŐLJſŐLJƵůŶŝ ǀĄŐLJſ ǀĞŶĚĠŐĞŬĞƚ͘ ǀĄƌŽƐ ĠƐ ŬƂƌŶLJĠŬĞ ŬŝƐĞďď-ŶĂŐLJŽďď ŬŝƌĄŶĚƵůĄƐŽŬƌĂ ĐƐĄďşƚũĄŬ Ănj ŝĚĞĠƌŬĞnjƅŬĞƚ͗ ĚĞďƌĞĐĞŶŝǀĄƌŽƐůĄƚŽŐĂƚĄƐ͕ƉƵƐnjƚĂ-ƉƌŽŐƌĂŵĂ,ŽƌƚŽďĄŐLJŽŶ͕ŬŝƌĄŶĚƵůĄƐŐĞƌďĞ͕dŽŬĂũďĂ͕ĂďŽƌŽŬǀĄƌŽƐĄďĂ͕ƟƐnjĂŝŚĂũſŬĄnjĄƐ͘ sĞŶĚĠŐŚĄnjĂ'LJſŐLJĨƺƌĚƅďĞũĄƌĂƚĄƚſůϭϬϬŵ-ƌĞƚĂůĄůŚĂƚſ͘ ůŚĞůLJĞnjĠƐ͗ <ĠƚĄŐLJĂƐ͕ŚĄƌŽŵĄŐLJĂƐ;ĨƺƌĚƅƐnjŽďĄƐ͕ƚĞůĞǀşnjŝſǀĂů͕ŚƾƚƅǀĞůĨĞůƐnjĞƌĞůƚͿƐnjŽďĄŬďĂŶ͘ĨĞůƐnjĞƌĞůƚ ŬŽŶLJŚĂ ĠƐƚĄƌƐĂůŐſ ůĞŚĞƚƅƐĠŐĞƚĂĚĂĐƐŽƉŽƌƚŽƐƂƐƐnjĞũƂǀĞƚĞůĞŬƌĞ͘ dĠƌşƚĠƐŝĚşũ͗njĄƌĂŬĂnjŝĚĞŐĞŶĨŽƌŐĂůŵŝĂĚſƚŶĞŵƚĂƌƚĂůŵĂnjnjĄŬ͘ŐLJĄŐLJĂƐĨĞůĄƌϱϬй͘ ůůĄƚĄƐ͗ ĨĠůƉĂŶnjŝſǀĂů͘ nj ĞůůĄƚĄƐ Ă sĞŶĚĠŐŚĄnj ŵĞůůĞƩ ůĠǀƅ EĠŐLJ ǀƐnjĂŬ ,ŽƚĞů sĞŶĚĠŐůƅũĠďĞŶ ƚƂƌƚĠŶŝŬ ;ŬŽŶƟŶĞŶƚĄůŝƐ ƌĞŐŐĞůŝ ĠƐ ŵĞŶƺǀĄůĂƐnjƚĄƐŽƐǀĂĐƐŽƌĂͿ͘ dĠƌşƚĠƐŝĚşũ͗ /ĚƅƐnjĂŬ ϮϬϭϳ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ʹϬϱ͘ϯϭ͘ ϮϬϭϳ͘Ϭϲ͘Ϭϭ͘-Ϭϴ͘ϯϭ͘ ϮϬϭϳ͘Ϭϵ͘Ϭϭ͘ʹϭϬ͘ϯϭ͘

ϴŶĂƉͬϳĠũͬĨƅ;ĨĠůƉĂŶnjŝſǀĂůͿ ϯϯ͘ϮϬϬ͕-&ƚ ϰϭ͘ϰϬϬ͕-&ƚ ϯϯ͘ϱϬϬ͕-&ƚ :ĞůĞŶƚŬĞnjĠƐůĞǀĠůďĞŶ;ϭϬϵϰƵĚĂƉĞƐƚ͕ĂůĄnjƐĠůĂƵƚĐĂϭϴ͘//͘ĞŵĞůĞƚͿ͕ ǀĂŐLJĞ-ŵĂŝůďĞŶ;ŝŶĨŽΛŶLJƵŐƐnjƂǀ͘ŚƵͿĂnjƺĚƺůĠƐŝďŝnjŽƩƐĄŐŶĄů͊


ůĞƚĞƚĂnjĠǀĞŬŶĞŬ

ϭϱ͘ŽůĚĂů

,ãò›ÝƒÙ®‘«ã›ÙƒÙƒÄùƒÄùç—°¹ʹ®Ä—罃¹›½Ï½Ý ZŝĐŚƚĞƌƌĂŶLJĂŶLJƵşũĂnjĞŐLJŝŬůĞŐƌĂŶŐŽƐĂďďŚĂnjĂŝĞůŝƐŵĞƌĠƐ͕ĂŵĞůLJĂnjŽƌǀŽƐŶƅŬĞƚ͕ƉĞĚĂŐſŐƵƐŽŬĂƚ͕ĞŐĠƐnjƐĠŐͲ ƺŐLJŝƐnjĂŬĚŽůŐŽnjſŬĂƚĠƐĂƐnjŽĐŝĄůŝƐƚĞƌƺůĞƚĞŶĚŽůŐŽnjſŶƅŬĞƚĚşũĂnjnjĂŝŵŵĄƌŚĞƚĞĚŝŬĠǀĞ͘njŽŬĂƚĂŶƅŬĞƚ͕ĂŬŝŬƐŽŬͲ ƐnjŽƌĂŚĄƩĠƌďĞŶŵĂƌĂĚǀĂ͕ŬĞǀĠƐĂŶLJĂŐŝĠƐĞƌŬƂůĐƐŝĞůŝƐŵĞƌĠƐŵĞůůĞƩǀĠŐĞnjŶĞŬĂnjĞŐĠƐnjƚĄƌƐĂĚĂůŽŵƐnjĄŵĄƌĂĨĞůͲ ďĞĐƐƺůŚĞƚĞƚůĞŶĠƌƚĠŬƾŵƵŶŬĄƚ͘njĂůĂƉşƚſŬʹĂZŝĐŚƚĞƌ'ĞĚĞŽŶELJƌƚ͘ĠƐZĄĐnjƐƵnjƐĂşƌſʹǀĂůĂŵŝŶƚĂnjƐƾƌŝƚĂŐũĂŝĂ ŶĂŐLJŬƂnjƂŶƐĠŐƚƅůďĞĠƌŬĞnjĞƩũĞůƂůĠƐĞŬĂůĂƉũĄŶǀĄůĂƐnjƚũĄŬŬŝĂnjƌĂŶLJĂŶLJƵŬĂƚ͘ǁǁǁ͘ĂƌĂŶLJĂŶLJƵ͘ŚƵŽůĚĂůƌĂŵĄũƵƐ ϭϰ-ŝŐůĞŚĞƚĨĞůƚƂůƚĞŶŝĂƚƂƌƚĠŶĞƚĞŬĞƚ͘ ,d/<sPPE>E<:>P>^< <ŽƌĂƐnjƺůƂƩĞŬŬĞůĨŽŐůĂůŬŽnjſĚŽŬƚŽƌŶƅ͕ĂŬŝƐƉĞĐŝĄůŝƐŵſĚƐnjĞƌĞŝǀĞůƐĞŐşƟĂďĂďĄŬĂƚ͕ ĠƐ ĂĐƐĂůĄĚĚĄŬŽǀĄĐƐŽůſĚĄƐƚ͖Ănj ŝŐĂnjŐĂƚſŚĞůLJĞƩĞƐ͕ĂŬŝŵŝŶĚĞŶŐLJĞƌĞŬĠůĞƩƂƌƚĠŶĞƚĠƚƉŽŶƚŽƐĂŶŝƐŵĞƌŝ͖ĂnjĞĚnjƅ͕ĂŬŝĂďďĂŶŚŝƐnj͕ŚŽŐLJĂǀĞƌƐĞŶLJƐƉŽƌƚͲ ďĂŶŝƐĐƐĂŬŵŽƟǀĄůĄƐƐĂůůĞŚĞƚĞƌĞĚŵĠŶLJƚĞůĠƌŶŝ͖ĂnjŝĚƅƐŐŽŶĚŽnjſ͕ĂŬŝƉƵƐnjƚĂũĞůĞŶůĠƚĠǀĞůŬĠƉĞƐŬƂŶŶLJĞďďĠǀĂƌĄnjƐŽůͲ Ŷŝ Ănj ŝĚƅƐĞŬ ŵŝŶĚĞŶŶĂƉũĂŝƚ͖ Ă ƉĂƟŬƵƐ͕ ĂŬŝ ĞŐLJ ǀĄƌŽƐŝ ŐLJſŐLJƐnjĞƌƚĄƌĂƚ ǀĄůƚŽnjƚĂƚŽƩ ŬƂnjƂƐƐĠŐŝ ƚĠƌƌĠ͘ DŝŶĚĂŶŶLJŝĂŶ ƌĂŶLJĂŶLJƵŬůĞƩĞŬƚĂǀĂůLJ͕ƚƂƌƚĠŶĞƚƺŬĠƐŬŝƚĂƌƚĄƐƵŬƉĠůĚĂŬĠŶƚƐnjŽůŐĄůƚƐŽŬĂŬƐnjĄŵĄƌĂ͘ ZŝĐŚƚĞƌƌĂŶLJĂŶLJƵşũĂnjĞůŵƷůƚŚĂƚĠǀĠďĞŶŵĠůƚſĞůŝƐŵĞƌĠƐĞůĞƩĂnjŽůLJĂŶŬůĂƐƐnjŝŬƵƐƐĞŐşƚƅƐnjĂŬŵĄŬďĂŶĚŽůŐŽnjſ ŶƅŬŶĞŬ͕ĂŬŝŬŶĞŬĂŵƵŶŬĄũĂŶĠůŬƺůƂnjŚĞƚĞƚůĞŶĂŬƂnjƂƐƐĠŐĞŬƐnjĄŵĄƌĂ͕ŵĠŐƐĞŵŬĂƉũĄŬŵĞŐĂnjƅŬĞƚŵĞŐŝůůĞƚƅĮŐLJĞůͲ ŵĞƚĠƐĞůŝƐŵĞƌĠƐƚ͘ ͣZŝĐŚƚĞƌƌĂŶLJĂŶLJƵĚşũŶĂŬ ĂnjĞůŵƷůƚĠǀĞŬĂůĂƩƉƌĞƐnjơnjƐĞ ůĞƩ͕ĞĚĚŝŐϰϲ-ĂŶƌĠƐnjĞƐƺůƚĞŬĞůŝƐŵĞƌĠƐďĞŶ͘ůŵŽŶĚŚĂͲ ƚŽŵ͕ŚŽŐLJĂĚşũĂZŝĐŚƚĞƌĂEƅŬĠƌƚƉƌŽŐƌĂŵƵŶŬĞŐLJŝŬůĞŐƐŝŬĞƌĞƐĞďďĞůĞŵĞ͘^ŝŬĞƌƺůƚĠƌƚĠŬĞƚƚĞƌĞŵƚĞŶƺŶŬĠƐƚĄŵŽŐĂƚͲ ŶƵŶŬĞnjnjĞůŝƐĂŶƅŬƂŶďĞĐƐƺůĠƐĠŶĞŬĠƐƚĄƌƐĂĚĂůŵŝŵĞŐďĞĐƐƺůƚƐĠŐĠŶĞŬŶƂǀĞůĠƐĠƚ͘PƌƺůƺŶŬ͕ŚŽŐLJĂŬĞnjĚĞŵĠŶLJĞnjĠƐƺŶŬ ĞŶŶLJŝĞŵďĞƌƚĐƐĞůĞŬǀĠƐƌĞŬĠƐnjƚĞƚ͕ĠƐŚŽŐLJƌĄŝƌĄŶLJşƚŚĂƚũƵŬĂĮŐLJĞůŵĞƚĞnjĞŬƌĞĂŶĂŐLJƐnjĞƌƾŶƅŬƌĞĠƐĠƌƚĠŬĞƐŵƵŶŬĄͲ ũƵŬƌĂ͘njĠǀĞŶƚĞďĞĠƌŬĞnjƅƚƂďďƐnjĄnjũĞůƂůĠƐĠƐŬƂnjƂŶƐĠŐƐnjĂǀĂnjĂƚŝƐĂnjƚŵƵƚĂƚũĂ͕ŚŽŐLJǀĂŶŝŐĠŶLJĂnjŝŶƐƉŝƌĄůſƉĠůĚĄŬƌĂ͟ ͶŚĂŶŐƐƷůLJŽnjƚĂĞŬĞƐƵnjƐĂ͕ĂZŝĐŚƚĞƌ'ĞĚĞŽŶELJƌƚ͘ŬŽŵŵƵŶŝŬĄĐŝſƐǀĞnjĞƚƅũĞ͘ ϮϬϭϳ-E/^</>EES>,dZEzEzh ZŝĐŚƚĞƌƌĂŶLJĂŶLJƵşũƌĂĂnjĂũĄŶůĄƐŽŬĂƚŶĠŐLJŬĂƚĞŐſƌŝĄďĂŶǀĄƌũĄŬŵĄũƵƐϭϰ-ŝŐĂǁǁǁ͘ĂƌĂŶLJĂŶLJƵ͘ŚƵ ŚŽŶůĂƉŽŶ͘ŐLJ ƐnjĞŵĠůLJĞƐ ƚƂƌƚĠŶĞƚďĞŶ ŬĞůů ďĞŵƵƚĂƚŶŝ Ă ũĞůƂůŶŝ ŬşǀĄŶƚ ŽƌǀŽƐŶƅƚ͕ ƉĞĚĂŐſŐƵƐƚ͕ ĞŐĠƐnjƐĠŐƺŐLJŝ ƐnjĂŬĚŽůŐŽnjſƚ ŝůůĞƚǀĞ Ă ƐnjŽĐŝĄůŝƐƚĞƌƺůĞƚĞŶĚŽůŐŽnjſũĞůƂůƚĞƚ͘ŵĂdžŝŵƵŵϭϱϬϬŬĂƌĂŬƚĞƌĞƐşƌĄƐďĂŶĂũĞůƂůƚĞůŚŝǀĂƚŽƩƐĄŐĄƚ͕ŽĚĂĂĚſƐnjĞŵĠůLJŝƐĠͲ ŐĠƚ͕ĞŐLJĞĚŝƐĠŐĠƚŬĞůůďĞŵƵƚĂƚŶŝ͕ŵŝŶĚĂnjƚ͕ĂŵŝĠƌƚĠƌĚĞŵĞƐŶĞŬƚĂƌƚũĂũĞůƂůƅũĞƅƚĂĚşũƌĂ͘njƐƾƌŝĄůƚĂůŬŝǀĄůĂƐnjƚŽƩĚƂŶͲ ƚƅƐƂŬƌƅů ŬŝƐĮůŵ ŬĠƐnjƺů͕ ŵĂũĚ Ă ŶĂŐLJŬƂnjƂŶƐĠŐ ŝŶƚĞƌŶĞƚĞƐ ƐnjĂǀĂnjĄƐƐĂů ĚƂŶƚŚĞƚ Ăƌƌſů͕ ŚŽŐLJ ŬŝŬ ůĞŐLJĞŶĞŬ Ă ŬƂnjƂŶƐĠŐ ĚşũĂnjŽƩũĂŝ͘ ŵĄƌũſůŝƐŵĞƌƚnjƐƾƌŝƚĂŐũĂŝͶĞŬĞƐƵnjƐĂ͕ĂZŝĐŚƚĞƌ'ĞĚĞŽŶELJƌƚ͘ŬŽŵŵƵŶŝŬĄĐŝſƐǀĞnjĞƚƅũĞ͕ZĄĐnjƐƵnjƐĂşƌſ͕<ƌŝƐͲ ƚŽŶŶĚƌĞĂ͕Ă<ƌŝƐƚŽŶ/ŶƟŵdŽƌŶĂŵſĚƐnjĞƌŬŝĚŽůŐŽnjſũĂ͕EĂŐLJdşŵĞĂŽůŝŵƉŝĂŝďĂũŶŽŬƉĄƌďĂũƚƅƌǀşǀſ͕ǀĂůĂŵŝŶƚŽͲ ďſ<ĂƚĂƐnjşŶĠƐnjŶƅͶƐnjŝŶƚĠŶŽĚĂşƚĠůŶĞŬŬĂƚĞŐſƌŝĄŶŬĠŶƚĞŐLJ-ĞŐLJĚşũĂƚ͕ĂZŝĚŝŬƺůDĂŐĂnjŝŶƉĞĚŝŐŝĚĠŶŝƐŬƺůƂŶĚşũĂƚĂĚ Ąƚ͘ ͣEĞŵůĞŚĞƚĞůĠŐŐĠŚĂŶŐƐƷůLJŽnjŶŝ͕ŚŽŐLJDĂŐLJĂƌŽƌƐnjĄŐŽŶĂnjŽŬƚĂƚĄƐďĂŶ͕ĂnjĞŐĠƐnjƐĠŐƺŐLJďĞŶĠƐĂƐnjŽĐŝĄůŝƐƐnjĨĠƌĄďĂŶ ĚŽůŐŽnjſƚƂďďƐnjĄnjĞnjĞƌŶƅǀĄůůĄŶŶĞŵŬŝƐĞďďƚĞŚĞƌǀĂŶ͕ŵŝŶƚĂƚĞůũĞƐƌĞŶĚƐnjĞƌŶĂƉŝŵƾŬƂĚƚĞƚĠƐĞ͕ƚƂďďŶLJŝƌĞƌĞŶĚŬşǀƺů ŵŽƐƚŽŚĂŬƂƌƺůŵĠŶLJĞŬŬƂnjƂƩ͘ŵĞnjĠƌƚĂĨĞůďĞĐƐƺůŚĞƚĞƚůĞŶĠƌƚĠŬƾŵƵŶŬĄĠƌƚĂůŝŐŬĂƉŶĂŬĞůŝƐŵĞƌĠƐƚ͘dŽǀĄďďƌĂŝƐĂnjƚ ƐnjĞƌĞƚŶĠŶŬŵĞŐŵƵƚĂƚŶŝ͕ ŚŽŐLJĂŵŝŶĚĂŶŶLJŝƵŶŬƐnjĄŵĄƌĂĠůĞƚďĞǀĄŐſŵƵŶŬĄƚǀĠŐnjƅŶƅŬĞŵďĞƌƐĠŐĞ͕ƐnjĂŬĠƌƚĞůŵĞĠƐ ŽĚĂĂĚĄƐĂŶĠůŬƺůĞŐLJƐnjĞƌƾĞŶŵĞŐĄůůŶĂĂnjĠůĞƚƺŶŬ͟ͶŚĂŶŐƐƷůLJŽnjƚĂ ZĄĐnjƐƵnjƐĂ şƌſ͕ ĂZŝĐŚƚĞƌƌĂŶLJĂŶLJƵşũŵĞŐĄůͲ ŵŽĚſũĂ͘ ĚşũĄůƚĂůĠƐĂnjƌĂŶLJĂŶLJƵŬŵƵŶŬĄũĄŶĂŬďĞŵƵƚĂƚĄƐĄŶŬĞƌĞƐnjƚƺůĂƐŽŬƐnjŽƌƚĂďƵŬĠŶƚŬĞnjĞůƚĨŽŶƚŽƐƚĞƌƺůĞƚĞŬŝƐĮŐLJĞůͲ ŵĞƚŬĂƉƚĂŬĞůŵƷůƚŚĂƚĠǀďĞŶ͘ůƅƚĠƌďĞŬĞƌƺůƚƉĠůĚĄƵůĂŬŽƌĂƐnjƺůƂƩ-ĞůůĄƚĄƐ͕ĂŐLJĞƌŵĞŬǀĠĚĞůĞŵ͕ĂŐLJĞƌŵĞŬƉƐnjŝĐŚŝĄƚͲ ƌŝĂǀĂŐLJĠƉƉĞŶĂŵĂŐLJĂƌŽƌƐnjĄŐŝƌŽŵĄŬŚĞůLJnjĞƚĞ͘ njŝĚĞŝƌĂŶLJĂŶLJƵŬĂƚĠƐŵƵŶŬĄũƵŬĂƚĂŶŽǀĞŵďĞƌŝĚşũĄƚĂĚſŐĄůĄŶŝƐŵĞƌŚĞƟŵĞŐĂŶĂŐLJŬƂnjƂŶƐĠŐŝƐ͘ ĚşũƌſůĠƐĂũĞůƂůĠƐŵĞŶĞƚĠƌƅůďƅǀĞďďŝŶĨŽƌŵĄĐŝſƚĂǁǁǁ͘ĂƌĂŶLJĂŶLJƵ͘ŚƵŽůĚĂůŽŶ͕ ǀĂŐLJĂnjƌĂŶLJĂŶLJƵĨĂĐĞŬŽůĚĂůĄŶƚĂůĄůŚĂƚŶĂŬ͘ ĞŚĂƌĂŶŐŽnjſŬŝƐĮůŵ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬLJŽƵƚƵ͘ďĞͬũϱϭs:/Ƌ>ůϬŬ


WZ/D-WZKdd/<<Ō͘ ǁǁǁ͘ƉƌŝŵĂ-ƉƌŽƚĞƟŬĂ͘ŚƵ ŐĞƌŝŶĐĞƐĞŬ ĠƐ Ă ǀĠŐƚĂŐũĂŝŶĂŬ ƐŽŬƌĠƚƾ ŵŽnjŐĄƐĂŝƚ Ănj şnjƺůĞƚĞŬ ƚĞƐnjŝŬ ůĞŚĞƚƅǀĠ͘ nj şnjƺůĞƚďĞŶ Ă ƚĂůĄůŬŽnjſ ĐƐŽŶƚǀĠŐĞŬ Ă ĐƐŽŶƚŽŬ şnjƺůĞƟ ǀĠŐĞŝŶĞŬ ŐĞŽŵĞƚƌŝĄũĂ ĄůƚĂů ŵĞŐŚĂƚĄƌŽnjŽƩ ũĞůůĞŐƾ͕ ĚĞ ŶŽƌŵĄůŝƐ ĞƐĞƚďĞŶ ƐnjŝŶƚĞ ƐƷƌůſĚĄƐŵĞŶƚĞƐ ĞůŵŽnjĚƵůĄƐƌĂ ŬĠƉĞƐĞŬ ĞŐLJŵĄƐŚŽnjŬĠƉĞƐƚ͘^njŽƌŽƐĂŶĂnjşnjƺůĞƚĞƚĠƌŝŶƚƅďĞƚĞŐƐĠŐĞŬ͕ůĞĞŐLJƐnjĞƌƾƐşƚǀĞŬĠƚŶĂŐLJĐƐŽƉŽƌƚƌĂŽƐnjƚŚĂƚſĂŬ͘ŐLJƵůůĂĚĄƐŽƐ͕ǀĂůĂͲ ŵŝŶƚ Ă ŬŽƉĄƐŽƐ ;ǀĂŐLJ ŵĄƐ ŶĠǀĞŶ ĚĞŐĞŶĞƌĂơǀͿ şnjƺůĞƟ ŵĞŐďĞƚĞŐĞĚĠƐĞŬ͘ EĂŐLJŽŶ ĨŽŶƚŽƐ ĞůŬƺůƂŶşƚĞŶŝ Ă ŬĠƚ ĐƐŽƉŽƌƚŽƚ͕ ŚŝƐnjĞŶ Ă ŬĞnjĞůĠƐŝƚĞƌǀŝƐĞŐĠƐnjĞŶŵĄƐ͘ <ŽƉĄƐŽƐşnjƺůĞƟŵĞŐďĞƚĞŐĞĚĠƐ;ĂƌƚŚƌŽƐŝƐ͕ŽƐƚĞŽĂƌƚŚƌŝƟƐͿ njşnjƺůĞƟƉŽƌĐŬĄƌŽƐŽĚĄƐĄǀĂůũĞůůĞŵĞnjŚĞƚƅďĞƚĞŐƐĠŐ͕ŵĞůLJŶĞŬƐŽƌĄŶĂŬƺůƂŶďƂnjƅůĞĠƉƺůĠƐŝĨŽůLJĂŵĂƚŽŬŬĞƌƺůŶĞŬĞůƅƚĠƌďĞ͘:ĞůĞŶͲ ƚƅƐĠŐĠƚĂnjŚĂŶŐƐƷůLJŽnjnjĂ͕ŚŽŐLJĂůĞŐŐLJĂŬŽƌŝďďŵŽnjŐĄƐƐnjĞƌǀŝŵĞŐďĞƚĞŐĞĚĠƐϱϬĠǀĞƐŬŽƌĨĞůĞƩ͘ 'LJƵůůĂĚĄƐŽƐşnjƺůĞƟŵĞŐďĞƚĞŐĞĚĠƐĞŬ;ĂƌƚŚƌŝƟƐĞŬͿ ďďĞĂĐƐŽƉŽƌƚďĂŝƐƌĞŶĚŬşǀƺůƐŽŬĨĠůĞŬſƌŬĠƉƚĂƌƚŽnjŝŬ͕ŵĞůLJĞŬĞůŬƺůƂŶşƚĠƐĞƐŽŬƐnjŽƌĂƌĞƵŵĂƚŽůſŐƵƐŶĂŬŝƐŬŽŵŽůLJŬŝŚşǀĄƐƚũĞůĞŶƚ͘ ŐLJĂŬŽƌůĂƟ ũĞůĞŶƚƅƐĠŐƺŬ ĂnjĠƌƚ ſƌŝĄƐŝ͕ ŵĞƌƚ ƐŽŬ ĞƐĞƚďĞŶ ƐƺƌŐƅƐƐĠŐŝ ĞůůĄƚĄƐƚ ŝƐ ŝŐĠŶLJĞůŚĞƚŶĞŬ͘ ŐLJƵůůĂĚĄƐƌĂ ũĞůůĞŵnjƅ͕ ŚŽŐLJ Ănj ĠƌŝŶƚĞƩşnjƺůĞƚĨĄũĚĂůŵĂƐƐĄůĞƐnjĠƐĂŐLJƵůůĂĚĄƐŽƐĨŽůLJĂĚĠŬĨĞůƐnjĂƉŽƌŽĚĄƐĂŬƂǀĞƚŬĞnjƚĠďĞŶďĞĚƵnjnjĂĚ͘ ,ŽŐLJĂŶŬĞnjĞůũƺŬ͍ ůƐƅĠƐůĞŐĨŽŶƚŽƐĂďďƐnjĞŵƉŽŶƚĂnjşnjƺůĞƚŶLJƵŐĂůŽŵďĂŚĞůLJĞnjĠƐĞ͘/ůLJĞŶŬŽƌůĞŐũŽďď͕ŚĂĂnjşnjƺůĞƚŬƂnjĠƉŚĞůLJnjĞƚďĞŬĞƌƺů͕ŵĞƌƚĂŬŬŽƌ ŶĞŵĨĞƐnjƺůĂƚŽŬ͕ŬŝƐĞďďĂĨĄũĚĂůŽŵ͘ŐLJƵůůĂĚĄƐĐƐƂŬŬĞŶƚĠƐĠƌĞƚƂďďĨĠůĞŵſĚƐnjĞƌĄůůƌĞŶĚĞůŬĞnjĠƐƌĞ͘ ƚĞƐƚĞŶǀŝƐĞůƚşnjƺůĞƟƌƂŐnjşƚƅŬŐLJƾũƚƅŶĞǀĞ͗KZd/^͘njĞŬŶĞŬƚƂďďǀĄůƚŽnjĂƚĂůĠƚĞnjŝŬ͕ĂnjĞŐLJƐnjĞƌƾŐƵŵşƌŽnjŽƩƐnjŽƌşƚſŬƚſůĂnjƂƐƐnjĞͲ ƚĞƩƚƂďďşnjƺůĞƚƌƂŐnjşƚĠƐĠƌĞƐnjŽůŐĄůſĞƐnjŬƂnjƂŬŝŐ͘ƐĠƌƺůƚşnjƺůĞƚĞŬƐnjĄŵĄƚſůĨƺŐŐƅĞŶǀĄůĂƐnjƚũƵŬŬŝŵĞůLJŝŬĂůĞŐũŽďďĂƉĄĐŝĞŶƐŶĞŬ͕ ŵĞůLJƚĞƌŵĠŬŬĞůĠƌũƺŬĞůĂůĞŐũŽďďŚĂƚĄƐƚĂŐLJſŐLJƵůĄƐĠƌĚĞŬĠďĞŶ͘ ƌƂŐnjşƚƅŬĨŽŶƚŽƐĞůǀĞŝ͗ x ĂƐĠƌƺůƚşnjƺůĞƚŶLJƵŐĂůŽŵďĂŚĞůLJĞnjĠƐĞ͘ x ĂƌƂŐnjşƚƅŬŽŵƉƌĞƐƐnjŝſƐ;ƐnjŽƌşƚſͿŚĂƚĄƐĂĄůƚĂůĂĨĄũĚĂůŽŵĐƐƂŬŬĞŶƚĠƐĞ͘ x ĂnjşnjƺůĞƚŵŽnjŐĄƐŝƌĄŶLJĄŶĂŬŚĞůLJĞƐǀĞnjĞƚĠƐĞ͕ĨŽŬďĂŶƚƂƌƚĠŶƅƐnjĂďĄůLJŽnjĄƐĂ͘ &ŽŶƚŽƐ͕ŚŽŐLJĐƐĂŬĂŶŶLJŝŝĚĞŝŐŚĂƐnjŶĄůũƵŬĂƌƂŐnjşƚƅƚ͕ƌƂŐnjşƚƅŬĞƚ͕ĂŵĞĚĚŝŐĨĞůƚĠƚůĞŶƺůƐnjƺŬƐĠŐĞƐ͊ njƚƐnjĂŬŽƌǀŽƐƚſů͕ƐnjĂŬĞŵďĞͲ ƌĞŬƚƅůĠƌĚĞŵĞƐŵĞŐŬĠƌĚĞnjŶŝ͘ nj Ʒũ ĞůǀĞŬ ĂůĂƉũĄŶ ĞŐLJĞƐ ƚĞƌŵĠŬĞŬďĞ ŵĄŐŶĞƐĞŬ ďĞĠƉşƚĠƐĞ ƚƂƌƚĠŶŝŬ͕ ŵĞůLJĞŬ ƐĞŐşƚŚĞƟŬ Ă ŐLJſŐLJƵůĄƐŝ ĨŽůLJĂŵĂƚŽƚ͘ ŵĄŐŶĞƐĞŬ ŐLJſŐLJşƚſŚĂƚĄƐĂĞŐLJƌĞũŽďďĂŶŝŐĂnjŽůǀĂǀĂŶ͊ njĞŵďĞƌŝƚĞƐƚŵŝŶĚĞŶşnjƺůĞƚĠƌĞǀĂŶƌƂŐnjşƚĠƐŝŵſĚ͕ůĞŚĞƚƅƐĠŐ͘ x sĄůů x <ƂŶLJƂŬ x ƐƵŬůſ x hũũĂŬ x ƐşƉƅ x dĠƌĚ;ĂnjĞŵďĞƌŝƚĞƐƚůĞŐŶĂŐLJŽďďşnjƺůĞƚĞͿ x ŽŬĂ ƌƂŐnjşƚƅŬƷŐLJŶĞǀĞnjĞƩĂŶĂƚſŵŝĂŝƉſnjďĂŶĮdžĄůũĄŬĂƐĠƌƺůƚĨĄũĚĂůŵĂƐƌĠƐnjƚ͊

ŚƩƉ͗ͬͬǁĞďĂƌƵŚĂnj͘ƉƌŝŵĂ-ƉƌŽƚĞƟŬĂ͘ŚƵͬŝŶĚĞdž͘ƉŚƉ͍ƌŽƵƚĞсƉƌŽĚƵĐƚͬĐĂƚĞŐŽƌLJΘƉĂƚŚсϵϭ

Hírlevél 2017 február sz flash  

Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetség Hírlevele 2017. február

Hírlevél 2017 február sz flash  

Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetség Hírlevele 2017. február

Advertisement