Page 1

Publicaci贸 del 15M a Eivissa

Febrer 2013 路 n煤m.4


Portada: Carlos Velasco.

Agraïments: A totes aquelles persones que aporten en seu gra de sorra diari per intentar cambiar l’engranatge devastador d’aquest sistema que ens devora. Gràcies a tots aquells que, com nosaltres, creuen que modificar la nostra forma de consum diari pot arribar a millorar una mica el mòn en que vivim i així ens ho han explicat en els seyus artícles. I gràcies especialment a tots aquells que construíu alternatives per demostrar que una altre forma de fer les coses és possible. Volem fer esment especial en aquest número a en Joan, el nostre col·laborador virtual que sempre està a punt per ajudar-nos quan necessitem un nou giny informàtic. I és que amb aquest quart número presentem també el nostre blog, que ens permetrà tenir un accés més àgil i actualitzat als continguts de En Acció. També a en Mauro i a na Ileana que fan que els nostres artícles siguin sempre gramaticalment correctes! I com sempre gracies Ricard per donar a En Acció els últims retocs.” Hem participat en aquest número: Ricard, Mauro, Ileana, Miguel, Inma, Jeroni, Joaquín, Octavio, Marian, Juanjo, Ruth y Núria


Núm4Contingut   4  L’innecesari és prescindible     Editorial .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  6  ¿Consumir o no consumir? Esa no es la cuestión     @joaquinluz .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8  Consumir menys, viure millor. Algunes idees per alliberar-se del consumisme      Opcions .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10 El desarrollo del consumo y la consumición del desarrollo     Inmaculada Saranova de Martín .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  14  Cooperativa Integral d’Eivissa     Cooperativa Integral d’Eivissa .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  16  Som Energia o de com consumir energia neta a Eivissa     J. Torres

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17  Compra-venta de Moral e identidad     Octavio Pertot

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18  La Fundació Deixalles, una alternativa de consum responsable i sostenible a les Pitiüses      Núria Luna .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

20 La moneda social aquí y ahora      Jeroni Gomez

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

21 Has vist? Has llegit?      Ruth Tealdi

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

22 Nadie Dice Basta      Maik Metódico


Febrer2013EnAccióNúm4

L’INNECESSARI ÉS PRESCINDIBLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

E

l tema central d’aquest número és el consum o, més exactament, la societat de consum, terme que aplicam a la societat del segle XXI en què vivim. El consum o, més bé, hauríem de dir el consumisme ha esdevingut l’essència de les societats occidentals, i amenaça, mitjançant la globalització, pràcticament tot el planeta. Com si es tractés de la religió monoteista d’altres segles, les poderoses corporacions transnacionals estan duent a terme una evangelització socioeconòmica i de valors dels anomenats països en via de desenvolupament, en els quals està arrelant d’una manera vertiginosa la dinàmica consumista. Els mitjans de comunicació de massa, en els quals s’inverteixen ingents quantitats de diners —el retorn dels quals està assegurat amb escreix— són l’instrument privilegiat que garanteix l’èxit d’aquest procés ideològic consumista. Per posar un exemple de la seva eficàcia, els mass media són capaços d’aconseguir que un nin que viu al Paraguai rural somniï poder calçar-se el darrer model de sabates esportives promocionat des de la NBA, i que, alhora, la marca corresponent sigui la patrocinadora d’una estrella del campionat espanyol de futbol. Aquest concepte de consumir per consumir —no ja el que ens cal per cobrir les nostres necessitats bàsiques sinó allò que la moda ens imposa— es va començar a implantar als Estats Units i el principal responsable va ser-ne Edward Bernays, nebot de Sigmund Freud. Per fer això, aplicà els principis de la psicoanàlisi freudiana a la manipulació de les masses. Bernays va ser el responsable de vendre al poble americà la intervenció a la guerra mundial amb el famós eslògan “fer que el món sigui segur per a la democràcia”, frase que els EEUU han fet servir a tots els conflictes bèl•lics en els quals han participat —que no són pocs, fins a l’actualitat. Es va encarregar d’associar a la poderosa indústria tabaquera metges tan “respectables” que, durant les dècades dels 40 i 50, varen promoure una o una altra marca de cigarretes com a beneficioses per a la salut. I, malgrat ser jueu, fou també font d’inspiració i guia per a Joseph Goebbels, ministre de propaganda nazi que, juntament amb Hitler, va ser un dels principals artífexs de l’extermini sistemàtic de milions de jueus. El que era important era vendre, i Edward Bernays era el millor en aquest camp; això sí, de valors ètics, millor no demanar-li’n. Es pot dir, doncs, que va ser l’inventor del màrqueting i va tenir tant de poder dins la política i el món empresarial que va transformar el món de les relacions públiques i de les vendes, tot creant un model que s’ha mantingut des de les primeres dècades del segles XX fins avui en dia.

Així doncs, la doctrina consumista consisteix en una neteja de cervell constant. Som receptors tota l’estona d’un bombardeig incessant de suposats plaers irresistibles. No importa si l’article en qüestió és necessari o no: el missatge ineludible és “ho has de tenir”. Roba de moda, el darrer model d’un aparell electrònic, un cotxe o, fins i tot, una hamburguesa. Ets els que consumeixes i, si no ho pots aconseguir, estàs exclòs. A aquesta dimensió individual, li hem d’afegir la col·lectiva. L’actual sistema de producció i consum és insostenible tant de cara al medi ambient com des del punt de vista social i ètic. Perpetuar l’actual model conduirà a l’esgotament dels recursos naturals del planeta perquè són limitats. D’altra banda, el ritme de producció de bens i serveis que requereix la societat de consum només està garantit a costa de la reducció i eliminació de drets elementals de les persones treballadores que, sovint, estan sotmeses a condicions d’explotació inhumanes. En conseqüència, les nostres decisions sobre què, quant i com consumim deixen de ser una qüestió exclusivament particular per esdevenir un acte d’indubtable transcendència social. D’aquesta presa de consciència sorgeixen els conceptes de consum responsable, ètic i sostenible, que consisteixen en l’adquisició de bens o serveis que han estat generats seguint criteris ambientals i de justícia social. La banca ètica, els productes ecològics locals, les energies renovables, el comerç just, el mercat sense sous i la cooperativa integral constituïda recentment, són exemples de bens i serveis generats d’acord amb els criteris esmentats, i al teu abast aquí, a Eivissa. Pot ser que pensis que no pots lluitar contra un sistema que et sembla injust i no t’agrada, i que la impotència et condueixi al desànim. Potser t’indignes i, com que no saps com vehicular la teva ira, et quedes paralitzat. Però nosaltres pensam que, si la conscienciació et duu a la indignació, és imprescindible passar d’aquesta a l’acció. Sobretot perquè és possible. Creiem que el canvi comença amb l’acció individual, que la modificació de les nostres rutines de consum pot tenir efectes positius des del punt de vista mediambiental i social i, a més, que el poder que ve de la suma de nombrosos consumidors és immens. Reflexiona i actua.


LO INNECESARIO ES PRESCINDIBLE 1

E

l tema central de este número es el consumo o, más exactamente, la ‘sociedad de consumo’, expresión que aplicamos a la sociedad del siglo XXI en la que vivimos. El consumo, o más bien habría que decir “el consumismo”, se ha convertido en la esencia de las sociedades occidentales y amenaza, a través de la globalización, a prácticamente todo el planeta. Como si de la religión monoteísta de otros siglos se tratara, las poderosas corporaciones transnacionales están llevando a cabo una evangelización socio-económica y de valores de los llamados países “en vías de desarrollo” en los que está prendiendo de manera vertiginosa la dinámica consumista. Los medios de comunicación masiva en los que se invierten ingentes cantidades de dinero —cuyo retorno con creces está asegurado— son el instrumento privilegiado que garantiza el éxito de este proceso de ideologización consumista. Por poner un ejemplo de su eficacia: estos medios de difusión masiva son capaces de lograr que un niño que vive en el Paraguay rural sueñe con calzarse el último modelo de zapatillas deportivas promocionado desde la NBA al tiempo que es la marca patrocinadora de alguna estrella en el campeonato español de fútbol. Este concepto de consumir por consumir, no ya lo que precisamos para cubrir nuestras necesidades básicas sino lo que “la moda” nos impone, se comenzó a implantar en Estados Unidos y su principal promotor fue Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud. Para ello, aplicó los principios del psicoanálisis freudiano a la manipulación de masas. Bernays fue el responsable de venderle al pueblo americano la intervención en la guerra mundial con el famoso lema “hacer que el mundo sea seguro para la democracia”, frase que EE.UU. ha seguido utilizando en todos sus conflictos bélicos, que no son pocos, hasta la actualidad. Se encargó de asociar a la poderosa industria tabacalera con “respetables” médicos que, durante los años cuarenta y cincuenta, promocionaban una u otra marca de cigarrillos como beneficiosas para la salud. Y, pese a ser judío, fue fuente de inspiración y guía para Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi que, junto a Hitler, fue uno de los principales gestores del exterminio sistemático de millones de judíos. Lo importante era vender y Edward Bernays era el mejor, eso sí, de valores éticos mejor no preguntarle. Se puede decir que fue el inventor del marketing y tuvo tanto poder dentro de la política y del mundo empresarial que transformó el mundo de las relaciones públicas y de las ventas, creando un modelo que ha perdurado desde las primeras décadas del siglo XX hasta hoy en día.

Así pues, la doctrina consumista consiste en un lavado de cerebro constante. Todo el tiempo somos receptores de un bombardeo incesante de supuestos placeres irresistibles. No importa si el artículo en cuestión es necesario o no, el mensaje ineludible es que tienes que tenerlo. Ropa de moda, el aparato electrónico de última generación, un coche o incluso una hamburguesa. Eres lo que consumes y, si no puedes hacerlo, estás excluido. A esta dimensión individual hemos de añadir la colectiva. El actual sistema de producción y consumo es insostenible tanto medioambiental como social y éticamente. Perpetuar el actual modelo conducirá al agotamiento de los recursos naturales del planeta porque son limitados. Por otra parte, el ritmo de producción de bienes y servicios que requiere la sociedad de consumo solo está garantizado a costa de la reducción y eliminación de derechos elementales de las personas trabajadoras que, a menudo, están sometidas a condiciones inhumanas de explotación. En consecuencia, nuestras decisiones sobre qué, cuánto y cómo consumimos dejan de ser una cuestión particular que nos atañe en exclusiva para convertirse en un acto de indudable trascendencia social. De esta toma de conciencia surgen los conceptos de consumo responsable, ético y sostenible que consiste en la adquisición de bienes o servicios que han sido generados siguiendo criterios ambientales y de justicia social. La banca ética, los productos agrícolas ecológicos locales, las energías renovables, el comercio justo, el mercado sin dinero o la recientemente constituida Cooperativa Integral son ejemplos de bienes y servicios generados de acuerdo a los criterios mencionados y a los que puedes tener acceso aquí, en Ibiza. Es posible que pienses que no puedes luchar contra un sistema que te parece injusto y no te gusta, y que la impotencia te conduzca al desánimo. Puede que te indignes y que, al no saber cómo vehicular tu ira, te quedes paralizado. Sin embargo, nosotros pensamos que, si la concienciación te lleva a la indignación, es imprescindible pasar de esta a la acción. Y además es posible. Creemos que el cambio comienza con la acción individual, que la modificación de nuestras rutinas de consumo puede tener efectos positivos medioambientales y sociales y que el poder de la suma de numerosos consumidores individuales es inmensa. Reflexiona y actúa.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Febrer2013EnAccióNúm4

1 2 3 4 5 6

¿Consumir o no consumir

Esa no es la cuestión...

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

E

timológicamente consumir es gastar, pero también destruir. Se consume una cerilla o una vela encendida, como se consume nuestra vida hasta que se apaga. Consumimos tanto una manzana que nos aporta vitaminas como el fruto prohibido que nos expulsa del paraíso. Así podríamos seguir conjugando el verbo consumir para referirnos a diferentes gastos y destrucciones, pero el contexto actual, en el que los términos económicos prevalecen, impone un sentido restringido al verbo consumir, desplazándolo a comprar mercancías, como si lo único que gastásemos fuese dinero, como si todos los objetos fueran mercancías, todos los espacios mercados y todas las relaciones mercantiles. Este sentido restringido ha llegado a ser hegemónico, convirtiéndose por tanto en sentido común, a partir del cual se abre la serie de valoraciones éticas y políticas. En general para los vendedores y los economistas la bondad del consumo es cuantitativa, medida por tasas de beneficio, índices de precios y demás; luego cuanto más, mejor. Esto implica necesariamente políticas de promoción del consumo. Una posición contrapuesta es que el consumo es malo porque encadena a los consumidores para beneficiar a los vendedores, como está implícito, por ejemplo, en la llamada a una huelga de consumo coincidiendo con la convocatoria a la última huelga general [del 14 de noviembre]. Se me objetará que todo el mundo entendía que no se convocaba a una especie de ramadán en el que no había que beber, comer o fumar, sino que se refería a abstenerse de comprar. ¿Por qué entonces no llamarlo de otra manera y no aceptar que consumir es comprar? Muchos responderán que es una cuestión irrelevante llamarlo de una o de otra manera. Entonces, ¿por qué se utilizan los eufemismos? ¿Por qué a Zapatero le costó tanto utilizar la palabra ‘crisis’ o a Rajoy la palabra ‘rescate’? Creo que no soy el único que piensa que ceder en las palabras es ceder en los hechos.

“Convirtiendo cualquier cosa, animal o persona en objeto consumible, por lo tanto en destruible, desencadenando así el ansia devoradora, que acaba por devorarnos a nosotros mismos” El negocio del exceso Diferenciar nuestras relaciones con los objetos es combatir la indiferenciación que supone que todo es consumible. Ya hemos visto que consumir no es comprar. Otra diferencia importante se da entre usar y consumir. Unas buenas botas mejoran con el uso. De la misma forma, hay muchas cosas que no se destruyen usándolas, como por ejemplo un martillo, y en general las herramientas, si se utilizan para trabajar. Pero la herramienta se puede convertir en otra cosa, veamos un ejemplo: un operario que realiza un trabajo complejo que requiera un gran número de herramientas específicas estará interesado en mantener un cierto orden que le permita encontrar la herramienta que necesita sin perder tiempo en buscarla. Pero si se dedica obsesivamente a ordenarlas una y otra vez, el orden se convierte en todo lo contrario, una pérdida de tiempo. Las herramientas en este caso han adquirido un valor diferente para el sujeto, neurótico en este caso, que su uso para el trabajo. Es el caso también de algunos geeks dominados por la neofilia. Para ellos, la novedad es el valor del gadget, por encima de su uso, por lo que pasa de ser una herramienta a un objeto de consumo compulsivo. Esta indiferenciación se puede extender a cualquier otro objeto, convirtiendo cualquier cosa, animal o persona en objeto consumible, por lo tanto en destruible, desencadenando así el ansia devoradora, que acaba por devorarnos a nosotros mismos. Llegamos así a la epidemia actual de consumo compulsivo que se puede dar en cualquiera de las


actividades humanas, desde comer y beber, drogarse, jugar, informarse... hasta trabajar. El exceso en todas estas actividades no es para nada nuevo en la historia de la humanidad, sin embargo sí es nuevo que sea encauzado masivamente a través de la compra. El exceso se ha convertido en un gran negocio para unos pocos y en la ruina para muchos.

1 2

Cómo hacer entonces con el exceso? Si echamos un vistazo a cómo lidiaban en otros tiempos y en otros lugares con ese exceso nos encontraremos por ejemplo con los mitos, en el caso de los griegos, para los que la hybris era castigada por los dioses. La cantidad de goce estaba asignada a cada uno por el destino y rebasarla implicaba nefastas consecuencias. A grandes rasgos, era una sociedad donde cada uno debía permanecer en su sitio: el esclavo como esclavo, el zapatero como zapatero, la mujer en el ámbito doméstico y el hombre libre debatiendo en el ágora o combatiendo. La ética resultante era la de la moderación, el justo medio aristotélico. Pero la intemperancia resultaba un problema que era resuelto calificando de bestiales, no humanos, los excesos. Más tarde, los romanos celebraban las saturnales, el precedente de la actual Navidad, en las que se intercambiaban regalos y se tiraba la casa por la ventana. Dando un salto de continente y de época tenemos otro ejemplo en el potlatch, de los indígenas de la costa noroeste americana, donde se llega a regalar y destruir los propios bienes. Más cerca de nosotros tenemos las Fallas de Valencia, donde el fuego consume el trabajo de todo un año de los artesanos. Y eso bastante antes de que fuera un producto para atraer turistas. Pero esas formas de encauzar el exceso por medio de fiestas, ritos, folclore y tradiciones no pueden competir con la aparentemente imparable fuerza del capitalismo que desborda fronteras y vacía de sentido estas construcciones humanas. Los nostálgicos querrían volver al pasado, pero no es posible. Desde posiciones religiosas y otras laicas se predican diversas formas de ayuno y abstinencia, pero para su escándalo el propio ayuno, la abstinencia y la renuncia en general se convierten en excesivas en fenómenos como la anorexia o el masoquismo. ¿Cómo hacer entonces con ese exceso? En primer lugar creo que hay que reconocerlo, no negarlo. En segundo lugar creo que no puede haber una respuesta para todos. Hay que reconocer que no todos nos excedemos de la misma manera. Por lo tanto no sermoneemos, no prediquemos, nadie tiene la última palabra en este asunto. Ocupar las plazas para algo que no fuera comprar pudo ser un indicio de cómo romper el marco del absolutismo del mercado. Se trataría entonces de abrir espacios y tiempos para la invención.

“El exceso se ha convertido en un gran negocio para unos pocos y en la ruina para muchos”

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Febrer2013EnAccióNúm4

Consumir menys, viure millor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Algunes idees per alliberar-se del consumisme

S

i intentem fer l’exercici de seguir les conseqüències que tenen els nostres actes i la nostra manera de viure des que ens llevem fins que ens anem a dormir segurament ens trobarem amb realitats que la nostra ètica ciutadana no toleraria. Així, darrere del got de llet de cada dematí s’hi pot estar amagant tant l’empobriment del nostre entorn rural com les importacions de matèries primes modificades genèticament; o darrere de l’electrodomèstic que comprem sense ni tan sols intentar reparar el vell també hi podríem trobar abocaments descontrolats de residus electrònics o guerres llunyanes pel control de determinats minerals; o darrere d’una compra de roba impulsiva ens podríem trobar a nosaltres mateixos tancats en els estereotips i models de moda que ens diuen que “comprant més seràs més feliç”... Evidentment, sotmetre’s un mateix a un acte d’anàlisi permanent com aquest pot resultar força complicat i ens pot portar molts mals de cap, massa: tampoc es tracta d’això. Pel que sí que ens pot servir entregar-nos a aquest exercici és per prendre consciència de que amb els nostres actes quotidians, amb el nostre estil de vida, estem reproduint unes realitats ambientals, socials, econòmiques i culturals determinades. Per tant, en els nostres hàbits podem trobar un espai de poder que transforma la societat i a nosaltres mateixos en la direcció que volem. No volem sentir-nos culpables o víctimes de la societat de consum, i encara menys fer-ho sentir als altres, sinó que es tracta més aviat de treure-li pes al consum a les nostres vides, prendre les regnes de les nostres de-

cisions i, a través d’un consum conscient i transformador, exercir també com a ciudatans en els nostres hàbits diaris. Perquè la informació moltes vegades no és accessible, perquè és difícil plantejar-se cada cosa que fas, perquè moltes vegades estem immersos en rutines difícils de trencar... us donem alguns consells per a que el camí sigui més fàcil: 1. C  onsumeixo més del que caldria per satisfer les mateixes necessitats o desitjos quan… · Faig servir productes d’usar i llençar, · Compro productes que no es podran reparar, que no tindran peces de recanvi, que són de poca qualitat, etc., · Llenço un objecte sense intentar reparar-lo, · Compro coses que puc fer jo mateix: molts jocs de taula, menjar preparat, refrescos, etc., · Compro sense saber exactament per a què vull el que estic comprant, · Menjo en establiments on el servei és d’usar i llençar,o accepto “objectes-regal” o propaganda que no necessito. Com puc reduir la meva contribució en aquesta problemàtica? · Triar materials durables i valents, · Preguntar-nos si hi ha recanvis i per quant de temps, i si el període de garantia és raonable, · Prioritzar la compra a professionals, que generalment Foto: ens GSZ ofereixen millor qualitat, donen servei post-venda, poden aconsellar quina és la millor opció per a les nostres necessitats i com podem allargar la vida del pro-


ducte, · Fer servir el meu got en màquines de cafè i fonts d’aigua o el meu servei pel menjar per emportar, · Tenir cura dels objectes perquè no es facin malbé en poc temps, podem arreglar molts objectes nosaltres mateixos o portar-los a professionals que es dediquen a reparar coses: mitjons, ganivets, cremalleres, sabates, telèfons, rellotges, joguines, roba, etc., · Llogar o demanar prestats els objectes que faré servir poques vegades o durant un temps curt: la vaixella per a una festa, un vestit de mudar, un cotxe, eines que utilitzo ocasionalment, llibres, guies turístiques, sacs de dormir i tendes, etc., · Buscar el producte en canals de segona mà o d’intercanvi. 2. I ncremento innecessàriament la quantitat d’envasos i embalatges que faig servir quan… · Faig servir bosses noves en anar a comprar, o envasos i contenidors que no faré servir. El fet que en un envàs s’indiqui que és reciclable o biodegradable no vol dir que s’acabi reciclant o que es biodegradi en un temps raonablement curt. Com puc reduir la meva contribució en aquesta problemàtica? · Anar a comprar amb carretó, cabàs... Per costum, portar una o més bosses plegades per a la compra, preferiblement de roba o material compostable (com el Mater-Bi), · En un autoservei de verdura i fruita podem posar tots els productes en una sola bossa, · Triar productes en envasos retornables o com més grans possible, · Comprar a granel: fruita, verdura, embotits, olives, llegums cuits, fruita seca, galetes, brioixeria, vi, bombons i dolços, cereals, material de papereria i ferreteria, etc., · Emportar-me recipients de casa en anar a comprar a granel o a buscar menjar per emportar: carmanyoles, oueres, ampolles per al vi, etc. 3. Incremento innecessàriament la demanda de transport quan… · Faig servir el cotxe per anar a comprar, · Compro productes que vénen de lluny. Com puc reduir la meva contribució en aquesta problemàtica? · Demanar al botiguer per la procedència dels productes i escollir els més propers, · Si compro a la vora de casa o de la feina segurament podré anar-hi a peu, · Si m’he de desplaçar ho puc fer en transport públic o en bici. 4. Contribueixo a l’ús de materials poc reciclables o verges quan…

· Compro objectes fets de diferents tipus de plàstics o diferents materials, · Compro productes de plàstic en general, especialment els de PVC (joguines, cables elèctrics, canonades, finestres i portes...) o porexpan (safates per aliments, material per embalar...), · Escullo aliments amb envàs d’alumini (llaunes de begudes, bosses d’aperitius...), · Faig servir paper o cartró verge.

1 2

Com puc reduir la meva contribució en aquesta problemàtica?

3

· Com a envasos cal descartar el Tetra brick, el porexpan i el plàstic, i buscar el vidre i el paper, que es reciclen fàcilment, · Comprar objectes d’un sol material, o que les parts de diferents materials es puguin separar fàcilment, · Materials fàcilment reciclables: paper, vidre, celofan, matèria orgànica, cotó... El plàstic més reciclable és el PET, · Consumir productes reciclats: material de papereria, tòners, cartutxos de tinta per a impressores i faxos, vidre, fusta reciclada (conglomerat), biodièsel per al cotxe, etc., · Cada cop és més comú trobar peces de vestir i de decoració fetes amb materials reciclats, · Separar la brossa perquè els diferents materials es puguin reciclar.

4

Com veieu, hi ha camí per fer, i això és només una mostra... En qualsevol cas sempre serà més enriquidor si ens guiem per la curiositat i no deixem que ens aixafi el pes de la responsabilitat, perquè hem de ser molt conscients de que vivim en un món que, malauradament, camina en la direcció oposada. Per tant, tinguem present que com a individus podem generar canvis al nostre voltant, però tampoc pequem de magnificar el poder de l’acció individual: el consum conscient i transformador és un canvi necessari, però no suficient. Per entendre’ns: difícilment aconseguirem reduir les emissions de CO2 només a través de la suma de molts individus comprant productes locals; sempre serà necessària l’organització col·lectiva tant per facilitar la creació d’alternatives de producció com per incidir políticament per generar canvis estructurals en els espais que regulen els nostres hàbits diaris. Com en tantes altres coses, quan pensem en el que podem fer cadascú de nosaltres, ens movem entre un “ni tant, ni tan poc”, però està clar que, si ens ha picat el cuc del consum conscient i transformador, el canvi (ni que sigui en u mateix) és imparable.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Per poder accedir a més informació, tant pràctica com de reflexió, et recomanem que naveguis per la nostra web:

20

www.opcions.org

21 22 23


Febrer2013EnAccióNúm4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

E

l proceso de repensar radicalmente el desarrollo y la modernidad podría abrir las puertas a poderosas posibilidades. Si aceptamos ya sea la necesidad de rebasar la modernidad o el planteamiento de que estamos en un período de transición paradigmática, esto quiere decir que los conceptos de desarrollo y del Tercer Mundo ya pertenecen al pasado: que en paz descansen.” Así expresaba uno de los más reconocidos investigadores críticos sobre desarrollo, Arturo Escobar, la necesidad de revisar de forma crítica un concepto muy asentado en la mente de la gran mayoría de las personas tanto del norte como del sur: el desarrollo. ¿Pero, qué es el desarrollo? Si planteáramos esta pregunta al alumnado de primaria, probablemente no podrían darnos una respuesta concreta, pero sí algunos ejemplos de lo que es y no es desarrollo, y sus ejemplos no diferirían demasiado de los que nos podría dar cualquier persona adulta. En el imaginario colectivo, ‘desarrollo’ es Europa, Estados Unidos, centros comerciales, coches, casas nuevas… Y el ‘subdesarrollo’ sería África, y hasta hace bien poco América Latina, el hambre, la guerra, la escasez, la “falta de”… Pero, ¿el imaginario colectivo sobre desarrollo se corresponde con la realidad? La noción clásica de desarrollo tiene

su origen en la idea del “progreso” tal como se entiende en Occidente, cuyo origen reside en la imaginería griega del crecimiento, que a partir de la Ilustración se asimiló al “crecimiento económico” basado en el consumo, y al adelanto científico y tecnológico, y que desde entonces se incorporó en todas las prácticas del espectro político. Desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, el interés por el desarrollo fue una constante en las políticas internacionales, cuya voluntad no era otra que la de transformar de manera drástica dos terceras partes del mundo en pos de los objetivos de “prosperidad material y progreso económico”. Esto pasaba por la reconstrucción de Europa, pero sobre todo por la reconstrucción de un modelo de consumo que implicaba volver a poner en marcha el sistema de compraventa capitalista entre Europa y EE.UU., y la creación de nuevos mercados donde antes no los había, en lo que se vino a denominar el ‘Tercer Mundo’, que además cumpliría una misión básica en el desarrollo del modelo, el de ser el proveedor de materias primas y mano de obra baratísima para maximizar los beneficios de los grandes capitalistas. El término ‘Tercer Mundo’ originariamente no hacía referencia a la situación geopolítica de los Estados. Fue el demógrafo francés Alfred Sauvy el primero en establecer

un paralelismo entre las naciones pobres con lo que se vino a denominar durante la Revolución Francesa como ‘Tercer Estado’ (el pueblo). En 1952 Sauvy parafraseó una frase de Emmanuel-Joseph Sieyès, (un delegado de los Estados Generales que en 1789 dijo que “el tercer estado lo es todo, no tiene nada, pero quiere ser algo”); así Sauvy señaló que “el ignorado, explotado y despreciado Tercer Mundo, al igual que el Tercer Estado, quiere ser algo también”, recalcando que la característica más destacada del Tercer Mundo era que quería más poder económico y político. Los países con pretensiones económicas que también se vinieron considerando como países “dependientes” se encuentran en la actualidad en una nueva situación en la que ya no parece estar tan claro qué países dependen de otros.

Desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, el interés por el Desarrollo fue unaconstante en las políticas internacionales, cuya voluntad no era otra que la de transformar de manera drástica dos terceras partes del mundo en pos de los objetivos de “prosperidad material y progreso económico.”


Este concepto imperante de desarrollo se ha venido considerando como un proceso ya ocurrido en los países desarrollados, capaz de llegar a ocurrir en cualquier país y, sobre todo, un proceso deseable, en tanto que se presupone que satisface las necesidades humanas. Esta lógica ha sido impulsada tanto ideológica como teóricamente por la Escuela de Chicago, cuyo máximo exponente fue Milton Friedman. Según este ideólogo del monetarismo, la causa de las crisis y de los desajustes económicos no reside en las contradicciones que emanan de la propia estructura y funcionamiento del régimen capitalista basado en el consumo, sino por el manejo del dinero que realiza el Estado. Para esta escuela la solución a los problemas de la economía, de su estabilidad y, por tanto, del desarrollo, hay que buscarla en la reducción de la intervención estatal, en la limitación de gastos que generan inflación, y en la oferta monetaria. Sin

embargo, pese a que estos preceptos se han seguido de forma mayoritaria tanto en el norte como en el sur, la situación actual ha devenido en un panorama que difiere de las anteriores crisis capitalistas en que, por primera vez, las consecuencias de esta lógica las están sufriendo muchos países “desarrollados” del norte, que en su día impulsaron desde la socialdemocracia el Estado del Bienestar y que ahora están en fase de destrucción del mismo, y no solo los del sur. Desde hace aproximadamente cuatro años el mundo entero está aquejado de lo que se ha denominado ‘crisis global’, cuyas causas inmediatas que la desencadenaron fueron una serie de problemas financieros: los bancos estadounidenses difundieron de forma atractiva una amplia variedad de productos financieros derivados de contratos hipotecarios que, finalmente, resultaron ser simple basura financiera, la cual hizo quebrar a los bancos y a los inversores que los habían adquirido. Al dar-

se esta situación, los bancos dejaron de conceder créditos, por lo que empresas y consumidores dependientes de esta fórmula de financiación no pudieron mantener sus labores de producción ni de consumo. Consumo: el concepto en el que se basa la idea hegemónica de desarrollo. La coyuntura descrita dio lugar a una caída significativa de la actividad económica y al aumento del desempleo, por lo que en 2008 diferentes organismos económicos, como el FMI, calificaron esta situación de ‘Gran Recesión’, advirtiendo en 2009 que desde el año anterior se presenciaba la caída más pronunciada de la actividad económica y comercial en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este catastrófico panorama difiere significativamente del que presentaba el mismo FMI en 2006, cuando aseguraba que la economía global estaba cerrando el cuarto año consecutivo de la expansión más fuerte desde los inicios de los setenta, y nada parecía indicar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Febrer2013EnAccióNúm4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

que se aproximaba la crisis que se empezó a gestar en 2007, sino que se auguraba un crecimiento económico igual o más fuerte para los años siguientes. Pero los señalados son sólo los motivos superficiales y más inmediatos de la crisis mundial; sin embargo, son otras las causas estructurales que desde hace treinta años vienen configurando la situación actual. Como señala Rojas (2009): “La actual crisis posee un carácter múltiple, no es una sola crisis, corresponde a la conjunción de varias crisis que se expresan simultáneamente. Corresponde a una crisis económica, alimentaria, ecológica, del Estado de Derecho, de la violencia y, principalmente, a una crisis comercial”. De esta forma, el mismo sistema

está empezando a trasladar las consecuencias de su propia lógica depredadora a los países que hasta hace poco se consideraban “desarrollados” económicamente (como por ejemplo Italia, Grecia o España), acumulando en menos manos la autoridad colectiva, cada vez más estricta en lo que a neutralización gubernamental se refiere. El desmoronamiento del pacto social que contribuía a ampliar el consumo y a alimentar el crecimiento de los países capitalistas ricos comenzó con la primera crisis del petróleo de 1973, cuando aparecieron en el panorama político figuras como Carter, Reagan o Thatcher, que comenzaron con las políticas de corte neoliberal que favorecían el enriquecimiento de los más ricos a costa de los derechos y las garantías sociales de las clases

medias trabajadoras. La progresiva disminución de los sueldos, la reducción de la imposición fiscal a los más pudientes, el aumento de la desigualdad social, los ataques a las asociaciones sindicales y la liberalización comercial fueron algunas de las medidas más significativas tomadas por estos y otros políticos de corte neoliberal, las cuales pudieron llevarse a cabo gracias a una campaña ideológica orquestada y financiada por nuevas instituciones relacionadas directamente con grandes empresas que se encargaron de extender el discurso del desmonte del Estado del Bienestar, y del papel del Estado, en beneficio de la privatización. El resultado fue un incremento desproporcionado de la influencia empresarial en la política


que dio lugar, a su vez, a un auge de la especulación y de la corrupción política y del aumento vertiginoso del volumen total de las transacciones financieras internacionales que acabarían desembocando en un endeudamiento generalizado. Como señala Ramonet, en este ciclo de “economía de guerra” los mercados han obtenido exactamente lo que querían: “que sus propios representantes accedan directamente al poder sin tener que someterse a elecciones”. En consecuencia, los mercados están destruyendo el Estado del Bienestar que aún sobrevivía en la UE, siendo precisamente esa la misión estratégica de los tecnócratas que acceden a los gobiernos mediante “golpes de estado financieros” que, por otra parte, se presentan como compatibles con los sistemas democráticos.

La actual crisis posee un carácter múltiple, no es una sola crisis, corresponde a la conjunción de varias crisis que se expresan simultáneamente. Corresponde a una crisis económica, alimentaria, ecológica, del Estado de Derecho, de la violencia y principalmente a una crisis comercial.” (Rojas, 2009) Desde el comienzo de la crisis, son los países más ricos los que están incurriendo en enormes déficits presupuestarios por lo que ya no es posible hacer la distinción clásica entre Tercer y Primer Mundo de acuerdo con la política económica y las relaciones de consumo. Si bien es verdad que las economías más pobres todavía dependen de los mercados occidentales, su recuperación revela que son más resistentes de lo que solían ser, en parte porque sus políticas económicas son mejores, y en parte debido a los mecanismos de cooperación entre países en igualdad de condiciones. Así, al contrario de lo que sucedió en las décadas de 1970 y 1980 –cuando los países pobres con-

trajeron enormes deudas, gracias a las políticas de ajuste estructural que primaban el consumo privado sobre el gasto social–, en la actualidad el crecimiento económico se ha concentrado en el sur, mientras que la deuda se ha dirigido hacia el norte. Como resultado, los países del sur se están convirtiendo en lugares más seguros para invertir que los del norte, mientras que los PIGS (acrónimo peyorativo con el que medios financieros anglosajones se refieren al grupo de países del sur de la Unión Europea: Portugal, Italia, Grecia y España) han sido degradados. De este modo el Primer Mundo parece depender tanto del Tercero como a la inversa, puesto que la creciente contribución de la demanda mundial y los altos rendimientos de los países más pobres son indispensables para los ricos en sus intentos de recuperar el crecimiento y reducir la deuda. ¿Significa esto que estamos ante lo que muchos han tildado de ‘crisis del capitalismo’? La respuesta es drástica: NO. El capitalismo se fagocita a sí mismo y agota sus mercados geográficos, pero busca otros nuevos a los que desgastar de igual manera. En el caso de los países “desarrollados” como España –que alcanzaron niveles altísimos de consumo y que ahora se encuentran en plena extinción del Estado del Bienestar– los mercados crecieron según la capacidad de consumo de sus habitantes, para lo cual se potenció una financiarización de la sociedad civil. El acceso crediticio y la bancarización generalizada de la economía del norte fue la que hizo posible esta situación que ahora, una vez agotado este modelo insostenible, se exporta a terceros países mal llamados subdesarrollados. La burbuja especulativa alimentada por el crédito barato se reflejó en los más diversos mercados en los que los precios subieron enormemente impulsados por la fe ciega en que la demanda por estos productos continuaría creciendo indefinidamente, al igual que las acciones de empresas y bancos crecieron desorbitadamente con la ilusión

de ganancias infinitas. Lo mismo sucedió con el mercado estadounidense de créditos inmobiliarios, precisamente cuando la burbuja empezó a reventar. El acceso a crédito hipotecario se hizo tan fácil que millones de familias se embarcaron en comprar casas, lo que llevó a su vez al alza de los precios de las viviendas y a la situación que ya conocemos. La intención de los lobbys financieros internacionales es precisamente introducir el sistema de créditos bancarios en aquellas sociedades “subdesarrolladas” que aún funcionan sin bancos para aumentar allí la capacidad de consumo capitalista de los más pobres. Son los nuevos mercados emergentes. Y mientras tanto, los países del norte donde ya se alcanzó esta perversión del “desarrollo” empiezan a aplicar los mismos planes de ajuste estructural que antaño impusieron a los países del sur y que son, precisamente, los principales causantes del subdesarrollo humano que sufrieron dichas regiones durante su aplicación.

¿Significa esto que estamos ante lo que muchos han tildado de Crisis del Capitalismo? La respuesta es drástica: NO. El ciclo se completa así: países pobres que en apariencia se hacen rápidamente ricos y que después vuelven a ser pobres. Hoy son unos países los que están arriba y mañana, los que estaban abajo ascienden al mismo tiempo que los primeros se hunden en picado. ¿Y el capitalismo se resiente por ello? De nuevo: NO. Las estadísticas lo demuestran, desde el comienzo de la crisis las grandes fortunas del mundo son muchísimo más ricas ahora que entonces, la diferencia es que esa riqueza cada vez se concentra en menos manos mientras la pobreza de la gente común cada vez es más flagrante. ¿Pero acaso no es precisamente ese el fin mismo del desarrollo capitalista?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Febrer2013EnAccióNúm4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cooperativa

Integral d’Eivissa El comienzo La idea de crear la Cooperativa Integral d’Eivissa (CIE) surge en el mes de mayo de 2012, después de una serie de reuniones y reflexiones de un grupo de amigos. La intención es hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales, medioambientales y culturales comunes a todos los socios: trabajo, consumo responsable –preferentemente local–, agricultura ecológica, comercialización conjunta, educación libre, moneda social, banca ética, energías renovables, salud holística, etc. Por otra parte, la CIE –todavía en fase de constitución– asume como propios los principios básicos del cooperativismo: pertenencia a la organización abierta y voluntaria, control democrático por parte de los socios de la cooperativa, autonomía e independencia, especial atención a la educación tanto infantil como de adultos, cooperación con otras cooperativas y compromiso con la comunidad configurando un proyecto de empresa de naturaleza solidaria y sostenible –tanto hacia adentro como hacia afuera–, donde es más importante el trabajo y la creatividad de los miembros que el dinero que aportan, y donde los valores fundamentales se basan en la cooperación, la responsabilidad, la igualdad, la justicia, el respeto y el apoyo mutuo. En la actualidad Todos los miércoles se celebra una asamblea en el bar Es Cantó de San Antonio, donde los socios pueden dar su opinión y decidir directamente sobre cada tema a tratar. Todas las decisiones que se adoptan son democráticas y están encaminadas a dar solución a todos los problemas o dudas que van surgiendo. Desde el comienzo del proyecto, en la CIE tenemos un acuerdo con la Aso-

ciación de Productores de Agricultura Ecológica de Eivissa y Formentera (APAEEF) mediante el cual disponemos semanalmente de frutas y verduras ecológicas de temporada y de producción local, con lo que además de disfrutar de muy buenos productos, saludables y a un precio razonable, colaboramos con la economía local, elemento básico en nuestra cooperativa. Además, poco a poco vamos contactando con otros proveedores locales (cuya lista se va ampliando) que nos abastecen bajo pedido de otros productos de la Isla como vino, huevos, pan, miel, mermeladas, aceite de oliva, etc. Asimismo, y como complemento de otras necesidades, tanto de alimentos como de productos de higiene personal y doméstica, realizamos quincenalmente pedidos a distribuidores de productos de la pe-


nínsula que nos abastecen de todo aquello que no podemos conseguir aquí. Por otra parte, desde hace unos meses venimos implementando en el seno del grupo el uso de la moneda social Eco a través de la herramienta web CES (Community Exchange System) para gestionar y facilitar la contabilidad y las transacciones de los intercambios de bienes y servicios producidos entre los socios dentro de la cooperativa. Cada nuevo usuario empieza sus operaciones a cero, pero con la posibilidad de gastar hasta 100 ecos, para poder incorporarse al grupo sin necesidad de empezar aportando. En una segunda fase, cuando la CIE sea una realidad legal, la idea es exportar el uso de la moneda social a los intercambios comerciales con algunas entidades (empresas, autónomos, ONG) con las que desarrolle algún tipo de actividad económica y que formen parte de la economía social. Los proyectos En la CIE pretendemos consolidar una red comunitaria de apoyo mutuo y de relaciones sociales saludables y enriquecedoras para todos. En la actualidad dentro del grupo se trabaja en el diseño y desarrollo de diferentes proyectos: creación de una escuela de educación libre, implantación y consumo de energías renovables, huertos ecológicos, desarrollo y expansión de la moneda social, coordinación y cooperación con la banca ética FIARE, y una apuesta decidida por los principios de la Salud Holística. Es importante remarcar que cualquier propuesta de proyecto que sea afín a los principios de la cooperativa puede ser puesto en marcha dentro de ella.

Cómo participar en la CIE Para participar es preciso tener interés en el fomento de una economía solidaria que esté al servicio de las personas, que sea respetuosa con el medio ambiente y que fomente la cultura y la diversidad, de forma que los participantes generen confianza mutua y alternativas económicas que beneficien a la comunidad en base al valor de los bienes y servicios que cada miembro aporte. Para ser socio de la CIE es imprescindible la participación en el grupo, de tal manera que cada miembro aporte tanto o más que lo que recibe de ella. La forma más efectiva para iniciar la participación en la cooperativa es asistir a las reuniones que se realizan en el bar Es Cantó de San Antonio de Portmany los miércoles a las 19.30h. Son reuniones totalmente abiertas a todo el mundo. ¡NOS VEMOS ALLÍ! Contacto Tel.: 971346737 / 679215074 Correo-e: info@cooperativaintegraldeivissa.org Web: http://www.cooperativaintegraldeivissa.org/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Febrer2013EnAccióNúm4

1 2

SOM ENERGIA

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

o DE COM CONSUMIR a EIVISSA

energia neta Història de Som Energia Les primeres passes de Som Energia varen ser a l’any 2010, quan un grup de persones vinculades a la Universitat de Girona varen veure la necessitat de promoure i participar en un canvi de model energètic. El 2011 va ser el primer any en què Som Energia funcionà plenament com una cooperativa comercialitzadora d’electricitat 100% renovable certificada. I també es començà la construcció de la primera instal·lació de producció d’energia renovable de la cooperativa, una coberta fotovoltaica de 100kW a Lleida, que començà a generar electricitat el març del 2012. Per què Som Energia La suma de moltes persones pot generar una força imparable. L’objectiu de Som Energia és ser una cooperativa sense ànim de lucre que reuneixi a milers de persones amb el desig de canviar el model energètic actual i treballar junts per assolir un model 100% renovable.No hem d’esperar a que els governs ho facin per nosaltres, ho podem fer nosaltres mateixos, si ens ho proposem. Si cadascú de nosaltres demana consumir energia verda a casa nostra, a la llarga ens hauran d’escoltar. Si cadascú de nosaltres inverteix una petita quantitat és possible engegar projectes de generació a partir de fonts renovables de manera independent, sense dependre de res més, només de la nostra voluntat. Som Energia vol ser una eina que permeti caminar cap al futur que volem, i que comencem a fer-ho a partir d’ara mateix! I a Eivissa? Casualitats que conflueixen varen fer que a la vegada que començaven els primers socis a Eivissa, Amics de la Terra va proposar fer una presentació més formal i amb més difusió al Club Diari amb la intenció de donar a conèixer solucions i possibilitats reials i factibles que

cadascú de nosaltres pot fer per lluitar contra el canvi climàtic. El dia 29 d’octubre Gijsbert Huijink (vicepresident fundador de Som Energia) i Amics de la Terra presenten Som Energia a Eivissa. Jo què puc fer? Aquesta és l’eterna pregunta que molts de nosaltres ens fem a diari per canviar les coses, i que en el cas de l’energia ens pot parèixer difícil o molt car. Difícil perquè encara no es sap massa que podem canviar de companyia comercialitzadora elèctrica com qui canvia de companyia de telefonia, i que en el cas que aquí es presenta es tan fàcil com fer un parell de clics a la web de Som Energia Car si estem pensant en assolir i muntar a casa una instal·lació pròpia d’energies renovables, ja que suposa un desemborsament inicial de diners important i que, depenent de la nostra disponibilitat econòmica, ho pot fer complicat a curt termini En el cas de decidir passar de la nostra antiga companyia elèctrica i contractar amb Som Energia, la nostra factura vindrà via mail cada dos mesos, amb lectura reial i amb la confiança que l’energia que estem pagant està produïda amb fonts renovables certificades, i que el benefici anirà a la cooperativa per engegar nous projectes renovables que pertanyeran a tots el socis. Tot això amb una tarifa igual a la famosa tarifa TUR (Tarifa Último Recurso) i a la que bona part de nosaltres estem abonats si tenim contractats menys de 10 kW de potència. Un petit gest que ara a Eivissa ha començat a donar les primeres passes, creant el grup a facebook, fent una reunió per decidir on serà el pròxim lloc per anar a difondre el missatge de poder disposar d’energia verda a casa, sense cap sobrecost, sense ser més cara i amb la satisfacció de poder dir que no contribuïm al fum negre que surt de les xemeneies de la fàbrica termoelèctrica d’Eivissa. Anima’t i prova-ho! Fer el canvi és fàcil i comença per tu mateix!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Febrer2013EnAccióNúm4

1 2 3

FUNDACIÓ DEIXALLES UNA ALTERNATIVA DE CONSUM RESPONSABLE I SOSTENIBLE A LES PITIÜSES.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Entrevista a Flor Del’Agnolo, coordinadora de la Delegació de la Fundació Deixalles a Eivissa.

U

n de les principals excuses en les quals ens escudem quan no fem les coses ben fetes és la dificultat de trobar alternatives a la forma convencional. Alternatives més ètiques, solidàries, responsables. Sovint pensem que no existeixen, però realment no és així: a vegades el que passa és que no les coneixem. Per aquest motiu us volem presentar una alternativa de consum solidari i responsable a sa nostra illa: la Fundació Deixalles. La Fundació Deixalles és una entitat sense ànim de lucre d’àmbit balear amb una àmplia experiència en el camp de la gestió i el tractament de residus. Els seus principals objectius són: · La inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col•lectius amb risc d’exclusió (aturats de llarga durada, immigrants, persones en condicions de pobresa, etc.); · La recollida, reutilització i reciclatge dels residus voluminosos (electrodomèstics, mobles, aparells elèctrics, etc.); · El foment del comerç just; · Serveis ambientals a espais naturals (gestió forestal, eliminació d’espècies vegetals invasores, neteja de costes, agricultura ecològica, etc.); Així que la Fundació Deixalles és una alternativa més per fomentar l’economia alternativa i solidària: una economia on els pilars fonamentals no són els beneficis o la productivitat, sinó la igualtat en la feina, la cooperació (i no la com-

petència), el desenvolupament que respecti el medi ambient i que suposi un compromís amb el nostre entorn social. De fet, l’economia solidària sorgeix de la necessitat de donar respostes a la creixent deshumanització de l’economia, al deteriorament del medi ambient i de la qualitat de vida, així com a la falta de valors ètics que produeixen una degradació creixent en la cultura i en l’educació.

L’Economia Solidaria sorgeix de la necesitat de donar respostes a la creixent deshumanització de l’economia, al deteriorament del medi ambient i de la qualitat de vida. Deixalles està implantada a Eivissa des de l’any 2003. Primer fou mitjançant una botiga de comerç just que va haver de tancar l’any 2012. L’any 2004 es va començar a treballar amb la inserció laboral de persones desfavorides mitjançant la gestió de residus (principalment recollida i reutilització de mobles i electrodomèstics) i, a partir d’aquell mateix any, es va iniciar el tercer camp d’acció de la Fundació Deixalles: el Servei d’Orientació Laboral (SOL), especialitzat en la inserció de persones i grups amb risc d’exclusió. Des del 2012 les tasques d’orientació i inserció es desenvolupen a la nau de Deixalles amb la participació de dues orientadores i una tècnica

d’inserció laboral. Per conèixer millor les activitats i el funcionament de la Fundació Deixalles hem parlat amb Flor Dell’Agnolo, coordinadora de la delegació d’Eivissa. PREGUNTA: En aquest número d’En Acció parlem sobre el consum, i sobre el concepte Consum Responsable. Com col·labora la Fundació Deixalles en fomentar aquest Consum Responsable? RESPOSTA: La Fundació Deixalles treballa tres aspectes, per a nosaltres fonamentals, per garantir un desenvolupament ètic i sostenible del nostre món. Fomentem un consum ètic i responsable, ja sigui adquirint productes de comerç just, donant objectes que ja no usem i que poden ser usats per altres persones, o adquirint objectes del nostre mercat de segona mà, fent així un donatiu econòmic al nostre projecte i donant una segona vida útil a objectes que altres persones ja havien donat per inútils. A més, fomentant l’ús de productes de segona mà es treballen també aspectes ambientals, ja que es redueix el volum de residus. La recuperació, reutilització i reciclatge de residus voluminosos permeten assolir una sèrie d’objectius ambientals molt importants per a les Pitiüses: · Reducció de la quantitat de residus que arriben a l’abocador (i, per tant, dels corresponents costos d’abocament);


· Augment de la vida útil de l’abocador amb el benefici econòmic, ecològic i social que suposa; · Augment dels percentatges de recuperació i reutilització dels objectes voluminosos i del reciclatge dels seus components (principalment metalls); · Reducció dels objectes voluminosos que hauran de ser gestionats i tractats com a residus; · Potenciació de les activitats de recuperació i reciclatge de materials a les nostres illes. I no podíem deixar de banda els aspectes socials. Els encarregats de realitzar les tasques de recollida, selecció, recuperació i venta dels objectes que han estat donats a la Fundació són persones amb risc d’exclusió social: persones víctimes de violència de gènere, persones que surten de la presó, ex toxicòmans, persones amb problemes de salut mental, alguns col·lectius d’immigrants i persones sense recursos (un col·lectiu cada cop més gran a causa de la situació econòmica actual). Aquestes persones no són treballadores de la Fundació, sinó que són beneficiaris dels nostres projectes d’inserció sociolaboral i, mentrestant, desenvolupen el seu itinerari d’inserció mitjançant una beca econòmica. En resum, les persones que donen o adquireixen objectes a la Fundació Deixalles no tan sols estan realitzant una acció ambientalment sostenible sinó que estan col·laborant en un projecte social. P: Ens podries explicar en què consisteixen exactament aquests projectes d’inserció laboral? R: Els projectes es basen en la recollida d’objectes voluminosos (mobles, electrodomèstics, etc.) en bon estat per a la seva recuperació. La recollida es realitza prèvia trucada telefònica sense cap cost per a la persona que fa la donació. Tot el que recollim ho traslladem a la nau industrial que tenim en el polígon de Cor de Jesús (Montecristo). Un cop allí tots els objectes passen per un procés de valoració on es decideix, en funció del seu estat, si

l’objecte es pot recuperar sencer o bé només en part. Un cop feta aquesta tria, els objectes que es poden recuperar sencers passen als nostres tallers on es realitza la reparació i l’habilitació per tal de posar-los de nou tots a la venta com a articles de segona mà. A la nau tenim un taller de roba, un de mobles, un d’electrodomèstics i el que anomenem rastro, on es pot trobar tot tipus d’objectes (llibres, vaixelles, joguines, objectes de decoració, etc.). Totes aquestes tasques són dutes a terme per persones amb risc d’exclusió social, que passen a ser usuaris dels nostres “Itineraris Integrats d’Inserció”. Aquestes persones realitzen la recollida domiciliària de mobles i electrodomèstics, la seva separació i reparació als tallers, així com tasques d’atenció al públic que visita el mercat de segona mà. Els nostres usuaris estan assessorats en tot moment per monitors especialitzats. Actualment disposem de tres treballadores que s’encarreguen de la gestió i el desenvolupament d’aquests itineraris. Els usuaris reben per una banda formació per facilitar el seu procés de reinserció i per l’altra desenvolupen i recuperen hàbits laborals a través de diferents tallers. L’itinerari integrat del 2012 constava de quatre tallers relacionats amb la gestió dels residus: recollida domiciliària, electrodomèstics, fusteria i mercat de segona mà, així com diferents mòduls de formació (medi ambient, habilitats socials, prevenció de riscos laborals, formació i orientació laboral, etc.). Tots els beneficiaris passen pels tallers de manera rotativa i reben fins a sis hores setmanals de formació. P: Com poden participar els ciutadans d’Eivissa en aquest projecte? R: Qualsevol ciutadà té dues vies principals per ajudar-nos a seguir desenvolupant la nostra tasca social i ambiental. Per un costat pot donar tots aquells estris (mobles, electrodomèstics, objectes de decoració, roba, etc.) que ja no utilitzi. Si cal que es faci una tria, ja que, en cas que els mobles i electrodomès-

tics o altres objectes no siguin reutilitzables, la Fundació ha d’assumir el cost de transport a l’abocador i la taxa corresponent d’abocament. Per altra banda també cooperam amb la xarxa insular de deixalleries per a recuperar tot el que arriba i és reutilitzable, que ens ho fan arribar per als nostres projectes. L’altre forma de col•laborar amb nosaltres és visitar la zona d’exposició (mercat de segona mà) i endur-se alguna cosa a canvi d’un donatiu. La nostra botiga de segona mà és una de les nostres principals vies d’autofinançament, cada cop més important en moments com aquest en que s’estan retallant les subvencions a projectes socials i hem de trobar altres vies per a poder continuar amb els nostres projectes. Recentment hem establert col·laboracions amb empreses i escoles que ens faciliten periòdicament material per seguir treballant en els nostres tallers. Les donacions es poden fer tant de manera col·lectiva com individualment, o bé ens poden portar les coses a la nau o ens poden trucar i fem recollida domiciliària de forma gratuïta; això si, demanem que les peticions de recollida es facin amb quatre o cinc dies d’antelació perquè ens puguem organitzar per venir a recollir-ho tot.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Al llarg de 2012 els resultats ambientals dels tallers d’inserció de la Fundació Deixalles han sigut els següents: · s ’han recollit més de 89 tones d’objectes voluminosos; · s e n’han reutilitzat més de 70 tones. · s e n’han reciclat quasi 9 tones; ·n  omés s’han portat a l’abocador 12.140 kg de residus (13,61% de les entrades). Del total recollit, el percentatge de reutilització és quasi del 80%. De les 89 tones recollides s’ha valoritzat (reutilització + reciclatge) quasi el 90% del material.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Febrer2013EnAccióNúm4

1

La moneda social AQUÍ y AHORA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

H

istóricamente la moneda fue creada como herramienta de intercambio entre personas, por eso el nombre de moneda de cambio. La moneda en sí es simplemente un concepto. Cualquier cosa a la que se le pueda asignar un valor actual o futuro puede servir de moneda de cambio: piedras, conchas, sal, plumas, metales e incluso una promesa. En la actualidad, por culpa del capitalismo depredador de conciencias, hemos olvidado el significado del dinero. El dinero debe ser un poder de intercambio y no un fin en sí mismo. La gente actualmente busca desesperadamente la acumulación de dinero. La acumulación solo lleva a la pobreza de una sociedad; para que una sola persona acumule fortunas, muchas otras deben vivir en escasez. Hay una frase de Eduardo Galeano que dice: “¿Cuánta gente tiene que morir de hambre, para que solo unos pocos mueran de indigestión?” y me parece realmente estupenda. La riqueza de una sociedad se consigue mediante la circulación fluida de bienes y servicios entre sus miembros, trabajando constantemente para que no existan excesos ni carencias entre los mismos. Esta labor no es un trabajo sencillo, pero se debe conseguir dotándonos de herramientas de intercambio útiles, dinámicas y autogestionadas. La moneda debe ser gestionada por el pueblo, que es quien la usa, y no por mercados e índices absurdos que nadie comprende. Para conseguir estos objetivos tenemos la oportunidad de utilizar nuestra propia moneda social. Hay que entender que la moneda en una u otra forma debe existir, ya que hay situaciones en las que es imposible aplicar los intercambios directos entre personas o grupos. Entonces, gracias a la moneda social podemos dejar constancia de un intercambio, de una manera rápida y negociada entre ambas partes. De esta forma podemos conseguir que Yo te ayude a Ti, Tú ayudes a

En la actualidad existen varios sistemas de moneda social; el más usado es la moneda comunitaria virtual. Aquí en la Isla, la Cooperativa Integral d’Eivissa ha puesto en marcha el funcionamiento de la moneda social a través de un programa que se gestiona como una banca online. El servicio lo proporciona la web www.community-exchange.org , un proyecto con muchos años de experiencia, que ofrece este servicio a cualquier grupo que le pueda interesar. La moneda de la Cooperativa Integral se llama ‘Eco’, y con ella ya se pueden realizar multitud de intercambios de casi cualquier tipo: alimentación, terapias naturales, construcción, clases de idiomas, publicidad, leña, costura, etc. Un eco equivale a un euro; esto es así para facilitar la valoración a la hora de iniciar un intercambio, cosa que también permite que se pueda cobrar una parte en euros y la otra en ecos. De esta forma si yo estoy vendiendo una docena de huevos por diez euros podré cambiarlo por diez ecos o bien por cinco euros más cinco ecos. Desde la Cooperativa Integral d’Eivissa se están promoviendo mercadillos en diferentes puntos de la Isla, para que la gente pueda realizar intercambios con esta nueva moneda social y de esta manera pueda acabar siendo una alternativa real a la moneda tradicional. Para cambiar las cosas que no nos gustan no podemos seguir haciendo siempre lo mismo, como si tuviéramos un programa que nos va dirigiendo sobre lo que debemos o no debemos hacer. Si no nos gustan los partidos políticos, no los votemos, si no nos gusta Inditex no vistamos Zara, si no nos gusta Botín no le pongamos nuestro dinero en su bolsillo, y si no nos gusta el euro no lo usemos.

21

Para poder usar esta moneda social se tiene que contactar con la Cooperativa Integral d’Eivissa ya que la gestión se realiza desde sus asambleas.

22

Email: jeronigomez@yahoo.es Tfno.: 679215074

23


Has vist...? Has llegit...? LIBRO .................................................................................................

DOCUMENTAL ...................................................................................................

1 2 3 4 5

Título: “Consumir menos, vivir mejor” Año: 2008 Autor: Toni Lodeiro

Título: “Un juego de inteligencia” Año: 2007 Guión y dirección: Hans Weingartner

6

S

E

8

omos muchas las que, teniendo claro que nos gustaría vivir “de otra manera” –con más tiempo para disfrutar de la vida y cuidarnos, más ecológica y solidariamente–, vemos que nuestra realidad cotidiana suele ser bastante diferente de nuestros valores y de la vida que soñamos. Pero es difícil “salirse de la rueda”, y a menudo la corriente del entorno en que vivimos es muy fuerte y nos arrastra. Nos falta tiempo y apoyo, nos sentimos solas e incomprendidas, nos faltan ideas e información... A pesar de las dificultades, hay cientos de pequeñas y grandes cosas que podemos hacer para que nuestro día a día se vaya pareciendo cada vez un poco más a nuestros deseos. A veces cuesta dar con ellas, y necesitamos que alguien o algo nos abra camino con un ejemplo que nos anime... Este libro pretende darnos las claves que nos ayuden a entender y llevar mejor la “movida” emocional que nos produce cambiar cosas de nuestra vida, y más cuando algunos de estos cambios suponen querer vivir “a contracorriente”. Reflexiona sobre nuestras frustraciones, soledades, incomprensiones y zancadillas; sobre cómo ser nosotras mismas y a la vez estar integradas en nuestro entorno... Ideas para el día a día. Contactos. Movimientos alternativos. Reflexiones afiladas. Preguntas radicales (que buscan la raíz). Crítica de las falsas alternativas. ¿Por qué viajamos a otros países cuando no conocemos nuestro entorno más cercano? ¿Por qué un cuerpo que huele a cuerpo “huele mal”? ¿Es de verdad sostenible el “desarrollo sostenible” del que tanto hablan instituciones públicas y grandes empresas? ¿El desarrollo tecnológico nos va a permitir consumir como hasta ahora sin dañar el medio? ¿Todo lo que nos venden como bio, eco o solidario realmente lo es? ¿Qué hay de alternativo en el “hipermercado” de dietas, terapias, cursos y espiritualidades varias?

s incuestionable el hecho de que los contenidos televisivos son cada día más nocivos y podemos preguntarnos: ¿la televisión es mala porque es lo que quiere el espectador, o el espectador ve malos programas porque es lo que hay y quiere ver la tele? ¿Quién elige lo que se pone? ¿Cómo lo elige? ¿Hay alguna razón política para la tele-basura? ¿Podemos cambiarla? ¿Compramos lo que queremos o queremos lo que compramos? El ser humano se adapta a todo, lo que no quiere decir que le guste donde está. El conformismo es la base de la manipulación mediática. Tratarnos como idiotas puede llegar a convertirnos en idiotas. Principio de la vulgarización: “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada, y su comprensión, escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar” (Goebbels, ministro de propaganda del partido nazi; es muy recomendable leer sus once principios porque siguen siendo utilizados por los grandes medios exactamente de la misma forma en que se hizo en su momento, considerando al pueblo como un conjunto de imbéciles a los que hay que dirigir). Del director de Los edukadores, esta es otra película de culto-activismo. Weingartner utiliza el humor para contarnos algo muy serio: cómo se miden las audiencias y cómo nos afecta. Y sobre todo es una película que nos dice: sí, puedes cambiar las cosas si sabes cómo.

7

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Febrer2013EnAcci贸N煤m4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


VOLS INFORMAR-TE? ¿QUIERES INFORMARTE?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VOLS COMPARTIR UNA REFLEXIÓ? ¿QUIERES COMPARTIR UNA REFLEXIÓN?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

EN ACCIÓ es un mitjà obert a tota la ciutadania eivissenca per a seva la lliure expressió

PARTICIPA-HI! Per a participar en el projecte d’En Acció adressa’t a: enaccio@ibizatomalaplaza.net Per seguir-nos online: http://enaccio.ibizatomalaplaza.net/ Per a més informació sobre el Moviment 15M a Eivissa, consulta: www.ibiza.tomalaplaza.net .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

En Accio Nº 4  
En Accio Nº 4  

En Acció. Publicació periòdica del moviment 15M a Eivissa. Número 4