Page 1

Publicaci贸 del 15M a Eivissa

Febrer 2012 路 n煤m.0


Portada: “Our revolution”. El Boke y el Embustes. Graffiti pintat a quatre mans durant l’ocupació de s’Alamera. Eivissa, maig de 2011. Enviat a la Plaça del Sol de Madrid per a rebre les marxes populars indignades.

Agraïments: A en Ric per l’enginy i la paciència. Al Boke i el Embustes per la imatge. A en Pep i na Carla per l’orientació i els consells. A totes les persones que participeu a Ibiza Toma La Plaza per les aportacions i el suport. Hem participat en aquest número:Octavio, Nuria, Salva, Marian, Miguel, Bea, Xavi, Lucia, Carlos, Ruth, Ricard i Dani.


Núm0Contingut   4  De la indignació al compromís.     Editorial. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  6 ¿Tiene Sentido?.     Miguel Quiñones. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  8 Mercat sense Sous.     Miguel Quiñones y Núria Luna. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11 Has vist...? Has llegit...?      “El client nº9. La caiguda d’Eliot Spitzer.” / José Saramago “Ensayo sobre la lucidez”.      Bea Catena .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12 Frau electoral a l’ajuntament de Sant Josep.     Marian Suárez. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  14 El nostre sistema democràtic… 34 anys després...     Núria Luna. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  16 Tecnócratas al poder.     Salva Aguilera. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18 SONOTON-e 1.5.     Ruth / Carlos / Dani. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

20 No (I). No ens representen.     Daniel Redolat. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

22  No (II). 2+2 = 4.     Daniel Redolat.


Febrer2012EnAccióNúm0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

DE LA INDIGNACIÓ AL COMPROMÍS

V

ivim durs temps de crisi. Crisi econòmica, crisi política i, sobretot, una crisi de valors que ens condueix a una inevitable transformació social. Moltes persones ja som conscients de les imposicions que determinats grups de poder no escollits democràticament han vingut exercint sobre les nostres societats i que, basant-se en la manipulació mediàtica i en la intervenció política, es fan evidents en la contínua destrucció dels nostres drets més elementals, deixant sense oportunitats a una important majoria i hipotecant el futur de les generacions futures. La ciutadania global de la que formem part té ara la gran responsabilitat de participar activament en la creació d’un model alternatiu basat en l’ètica i la sostenibilitat, on la dignitat i la justícia deixin d’ésser mers conceptes per convertir-se en els valors sobre els quals construir, des de baix, els fonaments d’una societat més democràtica. A Espanya, des dels esdeveniments del passat 15 de Maig i en el marc d’un important procés de re-evolució global del sistema, s’han començat a produir esperançadors canvis en la forma de pensar i actuar d’un nombre de persones cada cop més gran. Moltes d’elles han ocupat les places i els carrers per plantejar les seves reivindicacions en defensa d’una qualitat democràtica i d’uns drets bàsics pel que fa a igualtat, educació i sanitat públiques, habitatge o treball. En la nostra illa, sumant-nos als grups que ja estaven treballant per establir un model mediambiental, econòmic i socialment sostenible, gent corrent i diversa, amb la voluntat comú de transformar el compromís en acció, treballem amb il·lusió i de forma constructiva des del col·lectiu Ibiza Toma la Plaza, convençuts de poder iniciar, entre tots, un avenç en una altra direcció, obrint finalment els ulls i saltant-nos el guió predeterminat pels poders polítics i financers. Una de les bases per a materialitzar aquest canvi és superar la imposició a la ciutadania d’un pensament únic, havent de plantejar enfront d’aquest alternatives de pensament crític. Mitjançant el control de la informació per part dels mitjans de comunicació de masses corpo-

ratius, s’ha estat manipulant i dirigint l’opinió pública en una determinada direcció, ocultant els veritables mecanismes a través dels quals s’exerceix el poder. Resulta especialment denunciable la manca d’independència, transparència i objectivitat informativa dels mitjans públics, convertits en veritables instruments de propaganda partidista. No podem seguir admetent que aquells que dicten el rumb a les elits polítiques, essent els principals causants de l’actual degradació de les nostres democràcies, mantinguin el monopoli mediàtic, doncs és aquesta la seva principal eina de control i adoctrinament. El conjunt de la societat, unida en defensa dels seus drets, ha de recuperar la seva sobirania, i en aquest procés és primordial la transmissió de la informació mitjançant vies no sotmeses a interessos polític-mercantils. Resulta, doncs, bàsica la comunicació social. Els ciutadans hem de recollir, elaborar i compartir la nostra pròpia informació. Internet, i en particular les xarxes socials, estan essent un instrument molt valuós en aquest sentit, però creiem que a nivell local queda per omplir un espai de difusió, divulgació i opinió, crític i independent. La nostra aportació des de Ibiza Toma La Plaza és impulsar el projecte de En Acció, un nou mitjà amb el qual desitgem que la societat eivissenca prengui la paraula, s’escolti i s’organitzi per passar a ser part activa en el progrés dels esdeveniments. Per aquests motius aquest serà un mitjà obert a la ciutadania i als seus col·lectius socials, en el que aquells qui ho desitgin puguin participar aportant les seves opinions i col·laborant en el desenvolupament d’aquesta publicació. Aquest és un projecte en construcció, flexible pel que fa a periodicitat i continguts. Som conscients de les limitacions dels nostres recursos, però comptem amb el recolzament d’un gran nombre de persones i tan sols això ja ens anima a començar. Esperem que aquest treball editorial ajudi als lectors i als qui hi participem a comprendre millor la realitat. Per això seguim treballant, aprenent i en acció.


DE LA INDIGNACIÓN AL COMPROMISO

V

ivimos duros tiempos de crisis. Crisis económica, crisis política y, sobretodo, crisis de valores que nos conduce a una inevitable transformación social. Muchas personas somos ya conscientes de las imposiciones que determinados grupos de poder no elegidos democráticamente han venido ejerciendo sobre nuestras sociedades y que, basándose en la manipulación mediática y en la intervención política, se hacen evidentes en la continua destrucción de nuestros derechos más elementales, dejando carente de oportunidades a una importante mayoría e hipotecando el futuro de las generaciones venideras. La ciudadanía global de la que formamos parte tiene ahora la gran responsabilidad de participar activamente en la creación de un modelo alternativo basado en la ética y la sostenibilidad, donde la dignidad y la justicia dejen de ser meros conceptos para convertirse en los valores sobre los que construyamos, desde abajo, los cimientos para una sociedad más democrática. En España, desde los acontecimientos del pasado 15 de Mayo y en el marco de un importante proceso de reevolución global del sistema, se han empezado a suceder esperanzadores cambios en la forma de pensar y actuar de un número cada vez mayor de personas, muchas de las cuales han ocupado calles y plazas para plantear sus reivindicaciones en defensa de una calidad democrática y de unos derechos básicos en cuanto a igualdad, educación y sanidad públicas, vivienda o trabajo. En nuestra isla, sumándonos a los grupos que venían ya trabajando por establecer un modelo sostenible medioambiental, económica y socialmente, gente corriente y diversa con la voluntad común de hacer del compromiso acción, trabajamos con ilusión y de forma constructiva desde el colectivo Ibiza Toma La Plaza, convencidos de que entre todos podemos iniciar el avance en otra dirección, abriendo por fin los ojos y saltándonos el guion prefijado por los poderes financieros y políticos. Una de las bases para materializar este cambio es superar la imposición a la ciudadanía de un pensamiento único, debiendo plantear frente a éste alternativas de pensamiento crítico. Mediante el dominio de la información por parte de los medios de comunicación de

masas corporativos, se ha venido manipulando y dirigiendo la opinión pública en una determinada dirección, ocultando los verdaderos mecanismos por los que se ejerce el poder. Resulta especialmente denunciable la falta de independencia, transparencia y objetividad informativa en los medios públicos, convertidos en verdaderos instrumentos de propaganda partidista. No podemos seguir admitiendo que quienes dictan el rumbo a las élites políticas, siendo los causantes últimos de la actual degradación de nuestras democracias, mantengan el monopolio mediático, pues es ésta su principal herramienta de control y adoctrinamiento. El conjunto de la sociedad, unida en defensa de sus derechos, debe recuperar su soberanía, y en este proceso es primordial la transmisión de información por vías no sometidas a intereses político-mercantiles. Resulta, pues, básica la comunicación social. Los ciudadanos debemos recabar, elaborar y compartir nuestra propia información. Internet, y en particular las redes sociales, están siendo un instrumento muy válido en este sentido, pero creemos que a nivel local queda por llenar un espacio de difusión, divulgación y opinión, crítico e independiente. Nuestra aportación desde Ibiza Toma La Plaza es impulsar el proyecto de En Acció, un nuevo medio con el que deseamos que la sociedad ibicenca tome la palabra, se escuche y se organice para pasar a ser parte activa del devenir de los acontecimientos. Nuestras formas: la horizontalidad, la transparencia y el respeto. Para ello, éste será un medio abierto a toda la ciudadanía y a sus colectivos sociales, donde quienes lo deseen puedan participar aportando sus opiniones y colaborando en el desarrollo de la publicación. Es éste un proyecto en construcción, flexible en cuanto a periodicidad y contenidos. Somos conscientes de que nuestros recursos son limitados, pero contamos con el apoyo de tantas personas que solo eso ya nos mueve a empezar. Esperamos que este trabajo editorial ayude a lectores y a quienes en él participemos a una mejor comprensión de la realidad. Por todo ello seguimos trabajando, aprendiendo y en acción.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Febrer2012EnAccióNúm0

¿TIENE SENTIDO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

D

esde que me fui de la gran ciudad, cada vez que regreso, lo miro todo con otros ojos, mi óptica cambia, me convierto en un observador atento que se sorprende ante practicamente todo lo que le rodea. Viajo en un vagón de metro que se desliza a toda velocidad por las entrañas de Madrid y me resulta curioso ver que la gran mayoría de gente que me acompaña tiene los ojos pegados a una pantalla, la de su nuevo móvil de última generación, o la de su nueva tableta (¿se llaman así?), una especie de móvil gigante con las mismas aplicaciones, las mismas funciones y el triple de tamaño, o la del canal del metro que suelta un panfletazo populista destinado a mostrar a los ciudadanos las bondades de la urbe en la que viven. Inevitablemente me hace pensar e inevitablemente me deprime, nuestros ojos ya no están acostumbrados a mirar otra cosa, vemos la vida a través de una pantalla colorida que tergiversa la realidad y nos idiotiza, nos impide pensar. Son curiosas las nuevas tecnologías, no sé muy bien si son un gran avance o una nueva forma de esclavitud, cadenas y más cadenas para la vida moderna. La depresión va en aumento, provocada en parte por la nostalgia que acompaña cada otoño y magnificada por estas fechas tan cercanas a la navidad. Bajo del metro en Callao y cuando salgo a la fría noche de diciembre un bofetón navideño me golpea sin piedad. Calles llenas de miles de luces que gastan la preciada energía por la que cada día pagamos un poquito más, calles llenas de gente que corre en forma de oleadas de una tienda a otra, de un restaurante a otro, gastando el poco dinero que tienen en un millón de cosas que yo considero innecesarias. Y la pregunta surge como una voz que va ganando volumen en mi cerebro: ¿tiene sentido algo de todo esto? En una época oscura donde asistimos al fin del capitalismo atroz que nos han implantado sin preguntarnos y con el que todos colaboramos, todo parece seguir igual. En un presente en el que las noticias que nos muestran los telediarios, aunque se esfuercen en suavizarlas, solo me provocan ansiedad e incertidumbre, nada ha cambiado. Este año volveremos a gastar miles de euros en lotería, algo irónico ya que lo hacemos para salir de la

crisis, asistiremos a varias cenas de empresa o con amigos, compraremos buenos regalos a grandes multinacionales que se frotan las manos con nuestra estupidez. Hace un par de días una ministra italiana lloraba lágrimas de cocodrilo al anunciar los brutales recortes con los que someterán al pueblo. Mientras tanto, nuestro nuevo presidente se prepara en la sombra buscando la mejor manera de anunciarnos que vamos a sufrir, a perder derechos y a pagar aun más por cosas que ya pagamos y que nos pertenecen. Cualquiera pensaría que la actividad en las calles sería mayor, ya que la situación es tan crítica que empieza a ser desesperante. Pero no es así, todo sigue como siempre, la gente parece no darse cuenta de que todo se va a la mierda de forma frenética y de que los únicos perjudicados seremos los de siempre, los que nunca hemos vivido holgadamente, a los que nunca nos ha sobrado ni un euro del sueldo que cobramos por nuestro trabajo esclavo. ¿Tiene sentido continuar la lucha? ¿Merece la pena seguir a pesar de esa sensación de que pasan los meses y nada cambia? ¿Debemos seguir esforzándonos a pesar de que la mayoría de la población permanece pasiva ante los atracos de los mercados y sus marionetas? Me paro un segundo y respiro, vuelvo a mirar las luces de navidad, la masa de gente que abarrota las calles. Me doy cuenta de que mi posición es injusta y juzga a la gente sin conocerla, sin haber escuchado sus quejas o


sus aportaciones al cambio, sin conocer su situación personal o las razones que les han llevado a estar en esta plaza abarrotada igual que yo, una noche como esta. Y a mi mente acuden imágenes de todo lo que ha ocurrido desde el 15 de mayo, de los valientes que aguantaron los palos de la policía en esta misma plaza tras la primera manifestación, de los valientes que fueron arrastrados por el suelo de la Puerta del Sol tras dos noches durmiendo al raso, de los valientes que aguantaron en Plaça Catalunya una de las mayores atrocidades de nuestra democracia. Valientes. Valientes que tomaron todas las plazas del país y gritaron bien alto que estaban hartos, que no iban a abandonar, que no iban a rendirse. Valientes que dieron una lección al mundo occidental y, lo queramos o no, provocaron una reacción en cadena que continuó la iniciada por las revueltas en países árabes y se extendió por el planeta.

1 2 3 4 5 6

¿Qué si merece la pena? Por supuesto que la merece. Puede que el desgaste del paso de los días a veces pese, puede que hayan pasado las grandes fechas que todos esperábamos y ahora parezca que no hay objetivos en el horizonte. Pero algo ha cambiado en un pueblo que desde hace muchos años no había expresado su opinión de una forma tan contundente, algo ha cambiado cuando somos tantos los que hacemos algo, aunque sea pequeño, por cambiar el mundo.

7 8 9 10

¿Que si tiene sentido? Para mi al menos lo tiene. Esta situación es injusta, esta crisis no es culpa nuestra. No importa que haya muchos que aun no hayan despertado, no importa que mucha gente haya ido abandonando la lucha con el paso de los meses, no importa que no sirva de nada. Lo que realmente importante es que sigamos adelante, aportando todos los pequeños cambios que podamos a un cambio global que llegará tarde o temprano.

11 12 13 14

Sonrío al darme cuenta de que se han despejado todas mis dudas y me pierdo entre la masa. Tengo claro que yo seguiré adelante, aunque todo se acabe y nadie más me acompañe. Seguiré adelante porque por primera vez en mucho tiempo estoy haciendo algo en lo que creo con todas mis fuerzas, porque ya no puedo quedarme a un lado y volver a mi vida ciega, porque algo en mi ha cambiado y me ha enseñado que luchar por lo que es justo es la mejor manera de pasar por esta vida.

15 16 17 18

Ánimo a todas las personas que siguen levantandose cada día con la sensación de que queda mucho por hacer. Vosotros y vosotras hacéis que este mundo ya sea un lugar mejor.

19 20 Fotografía: Moisés Copa

21 22 23


Febrer2012EnAccióNúm0

1 2 3 4 5 6 7 Em sapit alia consequos min pe et lacites sinimod icient alit omniet mo blabori ommolorum il eatur asperna

8 9 10 11

MERCAT SENSE SOUS

12

Tras el éxito de la primera edición, el sábado 4 de febrero, Ibiza Toma la Plaza instala en la plaza del Parque el segundo “Mercat Sense Sous”, un espacio de intercambio donde puedes encontrar todo tipo de cosas completamente gratis y donar todos esos objetos que ya no utilizas para aquel que los necesite. Aquí tu dinero, no sirve de nada.

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

S

eguro que si buscas bien en casa, dentro de ese cuarto donde guardas todos los trastos o en lo más profundo de tu armario, donde casi no llega la luz, eres capaz de encontrar al menos un valioso tesoro que nunca jamás utilizas. Sí, hablo de ese jersey de una marca cara que te regalaron una vez y que jamás te has puesto, de ese libro que te regalaron y que sabes que nunca leeras, de esos viejos juguetes que todavía conservas... Si piensas por un momento en ese objeto, ¿no crees que se debe sentir algo abandonado por tu parte? ¿no crees que hay alguien por ahí que estaría encantado de utilizarlo?. El simple hecho de regalarlo ya te haría ganar algo de espacio para tus apretadas cosas pero, ¿y si tú encontraras el viejo tesoro que otra persona nunca utiliza y que a ti te lleva tiempo haciendo falta? Con el objetivo de hacer de esta idea una realidad, Ibiza Toma la Plaza instala el sábado 17 de diciembre de 2011 en la Plaza del Parque el “Mercat Sense Sous”. Desde las 10 de la mañana se empiezan a distribuir “los puestos”

y a colocar los carteles en la plaza y a las 11, el mercado abre sus puertas. Aunque se había planeado como un mercado de trueque directo con un espacio de “barra libre” donde las cosas eran gratis, lo que todos aportamos es para donar, por lo que espontáneamente el mercado se transforma en una “Tienda Gratis”. - ¿Gratis? ¿Como va a ser gratis? - De verdad, son diferentes cosas que teníamos guardadas en casa. Hemos pensado ¿para que va alguien a comprarlo si yo tengo uno y no lo utilizo? Así que se lo puede llevar sin dar nada a cambio. - Pues yo tengo un montón de ropa que ya no me pongo y está nueva... ¡Voy a casa y te lo traigo por si a alguien le sirve! Cualquiera pensaría que si te pones en la calle a regalar cosas todo el mundo acudirá corriendo y te desvalija-


rán en más o menos treinta segundos, pero la primera reacción de la gran mayoría de la gente que se acerca al mercado es de sorpresa. Cuando buscan entre los objetos distribuidos sobre telas en el suelo lo hacen despacio, pensándoselo bien, ¿realmente me hace falta?. Todo aquel que se lleva cualquier cosa, quiere corresponder dando algo a cambio, los que viven cerca vuelven a los pocos minutos con algún objeto para dejar en el mercado, los que están de paso dejan sus datos por si se repite la iniciativa. El día avanza y cada vez mas gente se acerca a interesarse por el mercado. Empiezan los talleres para niños y los briks de leche se convierten por arte de magia en una casita portavelas o en coloridas cestas. Los árboles de la Plaza del Parque comienzan a llenarse de pájaros y flores hechos con botellas o rollos de papel, aquí todo se aprovecha. Y las experiencias en el mercado se acumulan: una niña se queda muy seria ante la posibilidad de llevarse un juguete gratis y decide que es más justo si entrega a cambio su collar; un hombre nos explica que no tiene dinero para comprar ropa y necesita algo para el invierno mientras nos enseña como le queda el jersey que ha encontrado; una chica de veintitantos sonríe emocionada y enseña a su amiga el libro que llevaba tanto tiempo buscando, una señora se niega rotundamente a llevarse un pequeño bolso sin dar nada a cambio y no se detiene hasta que no aceptamos una bolsa de mandarinas; una madre no puede creer haber encontrado un carrito perfecto para su hijo y le ajusta las sujecciones mientras nos dice: “¡se lo lleva puesto!”

Y poco a poco una idea preciosa va tomando forma, haciéndose tangible. Una idea viva y que cambia con cada nueva persona que decide participar, con cada nueva donación que llega al mercado, con cada niño que se lleva otro juguete. Porque todas esas cosas que tenemos olvidadas merecen ser usadas por alguien que las necesite, porque no hay mayor placer que ver una sonrisa en la cara del que encuentra lo que buscaba. Cuando queremos darnos cuenta el día se está agotando y toca recoger. Casi tenemos más cosas que cuando empezamos pero eso es fantástico, hay muchas cosas que donar para la gente que lo necesite, todo lo que sobra en este mercado es donado a Caritas y Deixalles. Hemos acumulado muchos contactos de gente que nos ha animado a repetir, que nos ha prometido que la próxima vez vendrán cargados de cosas para hacer crecer el mercado, así que tomamos nota y empezamos a pensar en el segundo Mercat Sense Sous, que esperamos que vaya seguido de otros muchos... Participar es tan fácil... Solo hay que dejar de lado la pereza, dedicar un rato a recopilar cosas y después acudir al mercado con ganas de compartir una experiencia. No faltarán las charlas animadas, los ángeles que acuden para traer una tetera caliente que ayuda a combatir el frío, ni las sonrisas sinceras de todo aquel que se acerca. Y sería raro, muy muy raro, que te fueras de allí con las manos vacías. Piensa por un momento, ¿qué da valor a las cosas, el dinero que nos cuesta adquirirlas o el uso que hacemos de ellas?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Febrer2012EnAccióNúm0

¿CÓMO FUNCIONA EL “MERCAT SENSE SOUS”? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Como su nombre indica aquí no sirve el dinero, todo funciona por trueque. La idea es ofrecer aquellas cosas que ya no usas, que ya no te gustan, que ya no necesitas (y que por supuesto siguen estando en buen estado y pueden ser usados por otros) y encontrar aquellas cosas que necesitas, que te pueden ser de utilidad y que alguien te puede regalar evitando así el tener que comprarlas. Qué conseguimos con esto? Aunque algunos piensen que parar la economía pues se va a parar la producción, lo que conseguimos es parar un poco esa producción masiva que está consumiendo nuestro planeta re-usando, re-utilizando, re-ciclando aquellas cosas que se ofrecen en el mercado (no hace falta comprarlas si las puedo encontrar allí!), y aunque parezca una broma conseguimos vaciar nuestras casas de todas aquellas cosas que para nosotros ya son “trastos” pero que otros andan buscando. Al mismo tiempo nos permite conocer a nuestros vecinos y compartir con ellos no solo las cosas que dejamos en el mercado sino muchas más cosas que seguro descubrimos que podemos compartir (él me va a ayudar a cortar el césped y yo le ayudaré arreglar aquella ropa que le ha quedado grande!) Acciones como esta son nuestro pequeño grano de arena para el cambio global! Aquí os dejamos 8 puntos interesantes para conocer mejor el funcionamiento del Mercat sense sous: · No euros. El principal aspecto a destacar es que ningún intercambio puede hacerse con dinero. · Calidad. Trae cosas dignas de ser intercambiadas. Trae lo que sabes que puede gustar y como te gustaría a ti encontrarlo. · Crea. ¿Sabes hacer cosas con las manos? No pienses en llevar siempre lo viejo, crea cosas nuevas y tráelas. Sorprende y enseña. · Comer. ¿Tienes aceitunas o conservas del pueblo? ¿Los pasteles se te dan bien? Con comida intercambiarás lo que quieras. · Conocimientos. Si quieres enseñar o aprender algo hazlo saber. Entre tod@s intentaremos dinamizar el banco del tiempo. · Barra libre. ¿Estás dispuesto a regalar sin intercambiar? Acércate al espacio donde podrás ceder aquello que no necesitas y encontrar lo que buscas. · Recicla. Reduce, reutiliza y finalmente recicla. Lo que no quieras y no se pueda utilizar o reciclar será llevado a Cáritas si no te lo llevas a casa. · Conoce. Esta es una buena ocasión para conocer a la gente de tu barrio. Charla, ríe y disfruta intercambiando. Esto será un primer contacto, seguro que con tus vecinos puedes compartir más. .............................................................................................................................................................................................................

Próximo Mercat Sense Sous: Día: Sábado 4 de febrero Lugar: Plaza del Parque. Horario: De 11.00 h. a 17.00 h.


Has vist...? Has llegit...? DOCUMENTAL ...................................................................................................

NOVEL·LA ...................................................................................................

1 2 3 4 5 6 7

Título: “El cliente nº9. La caída de Eliot Spitzer” Año: 2010 Guión y dirección: Alex Gibney

Título: “Ensayo sobre la lucidez” Editorial: Alfaguara (2004) Autor: José Saramago

Eliot Spitzer, licenciado en derecho e hijo de un exigente y moralista magnate de negocios en EEUU, ascendía en su carrera política cuando en 2006 fue elegido como gobernador de Nueva York por el Partido Democrata con el 69% de votos.

Llega el día de las elecciones en la capital de un país sin nombre. Las fuertes lluvias parecen ser el motivo principal de la baja afluencia de votantes a las urnas, cosa que preocupa a los representantes de los tres partidos (el de derechas, el de izquierdas y el del medio) pero que cambia asombrosamente en el último momento.

Conocido como “Don Limpio” o “El sheriff Wall Street”, durante su ejercicio como fiscal general, demandó a corporaciones por delitos ecológicos, denunció fraudes por parte de la industria farmacéutica y luchó por los derechos de los trabajadores y por la igualdad de género en el mundo laboral. Bajo el lema de “Wall Street no debe regularse sólo” Spitzer trató de poner freno a la gran especulación que acabaría desembocando en la futura debacle de las hipotecas y perseguir a los banqueros y directivos ejecutivos que engañaban a los inversores. Eliot pretendía seguir luchando contra la política de corrupción y sobornos una vez asumido su cargo como gobernador, cuando fue él mismo quien repentinamente se encontró envuelto en un escándalo. Se le acusaba de ser un asiduo cliente de un negocio de prostitución de lujo. Spitzer admitió su implicación en el caso y presentó la dimisión de su cargo, tal como lo cuenta en primera persona en este documental. Sin embargo, se baraja la posibilidad de que tal acusación corresponda a una venganza por parte de los enemigos de Eliot, una jugada oportunista por parte del Partido Republicano, un caso de Troopergate. Una vez caído el gobernador también se eliminaron sus reformas y se restituyeron las condiciones que en el futuro iban a conducir a la actual crisis financiera.

Así, la temida abstención resulta ser bajísima, lo mismo que los votos nulos; sin embargo el porcentaje de votos válidos también lo es: más del 60% del electorado ha decidido votar en blanco. De acuerdo con las leyes de dicho país, se convocan de nuevo elecciones para el siguiente domingo, reanudándose además la campaña electoral durante los días de esa semana. En la nueva fecha convocada resulta hacer un día radiante y la abstención parece ser todavía menor. Las largas colas a las puertas de los colegios electorales se plagan de espías infiltrados y de periodistas encargados de realizar sondeos, cuya labor de averiguar hacia donde se moverá esta vez el voto y por qué parece resultar totalmente infructuosa. ¿Cuál será finalmente el porcentaje de votos blancos? ¿Cómo se interpretará o se tratará de utilizar por parte de cada una de las fuerzas políticas? Son algunas de las preguntas que forman la trama de esta brillante novela de J. Saramago.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Febrer2012EnAccióNúm0

1

FRAU ELECTORAL

A L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

T

al vegada, algú no entengui què fem parlant de la moció que el PP i Nova Alternativa han presentat a l’Ajuntament de S. Josep si aquesta primera publicació d’Ibiza Toma La Plaza està dedicada a les eleccions del 20 N. La raó fonamental ens la dóna el mateix President del Partit Popular d’Eivissa, Miguel Jerez, quan, sense cap vergonya, declara a un diari local que ell mateix va aturar la presentació de la moció abans de les eleccions generals perquè resultava “inconvenient” atès que podria haver afectat als resultats del seu partit al Municipi de Sant Josep. Es tracta, per tant, del reconeixement implícit de la difícil explicació que aquesta operació té, fins i tot, per als mateixos votants del PP. Aquesta moció de censura podria passar als llibres d’història com un perfecte exemple de frau electoral. En primer lloc, perquè un dels protagonistes és un partit, Nova Alternativa, que es va presentar a les eleccions proclamant que mai donarien suport a un candidat/a a batlle/sa que no fos del seu partit. És més varen anar al notari a deixar constància dels seus compromisos i varen fer campanya amb aquella frase de “o cumplimos o nos vamos”. No votar un altre candidat que el seu va ser també l’argument que vàrem fer servir quan es va constituir l’Ajuntament després de les eleccions municipals del passat maig i que va donar l’alcaldia als progressistes. Ara, només un mesos després, han fet alcaldessa a la candidata del PP dient que “nosaltres no hem incomplert cap compromís. Nosaltres ens donam el suport a nosaltres mateixos...” i es queden tant tranquils. Crida l’atenció, així mateix, que la decisió de Nova Alternativa de donar suport a la moció hagi estat decidida només pels militants d’Alternativa Insular; no oblidem que Nov A és una coalició formada per dos partits: Alternativa Insular i Es Nou Partit. Cal recordar també que aquest darrer, amb representació al Municipi de S. Antoni, està fent una dura oposició al PP sent la seva darrera actuació la denúncia judicial de la pujada de sous de l’equip de govern.


1 2 3 4 5 En segon lloc, perquè del que coneixem de l’acord entre PP i NovA es desprèn que no hi ha cap acord programàtic de govern sinó un simple repartiment de càrrecs/dedicacions exclusives, la qual cosa ens fa pensar que, en comptes de l’interés general, l’únic que prima són els interessos ben individuals. Certament, l’interés per la cadira pot ser forta però no em crec que no hi hagi cap full de ruta; el que passa, segurament, és que aquest és “inconfessable”. Ja sabem que el PP ens ha acostumat a això del “programa amagat”. Però, en tenim cap indici? Em permetreu que assenyali alguns. El primer senyal el vàrem veure la primera, i gairebé única, vegada que PP i NovA es varen posar d’acord durant aquests mesos a l’oposició. Va ser amb la presentació d’una moció per permetre la continuïtat del funcionament iŀlegal de l’Hotel-concert Ushuaia del grup hoteler Fiesta de la família Matutes. No són menyspreables tampoc les declaracions d’en Vicent Torres, de NovA, a favor de la construcció de camps de golf al Municipi de S. Josep i la voluntat expressada pel Sr. Matutes de mantenir el seu projecte de camp de golf coincidint amb la seva retirada del procediment judicial en curs. I tenim un tercer element molt significatiu. Ens referim a l’aparició de la figura de l’anterior batlle de S. Josep com a “propiciador” de les negociacions de la moció de censura. Amb el Sr. Serra Escandell viatjam al fosc passat - amb judicis encara pendents - en què la corrupció urbanística era la senya d’identitat de l’Ajuntament de S. Josep amb el mateix batlle i l’arquitecte Huerta al seu capdavant. Tot això no tindria tanta importància si no fos perquè un dels grans assumptes pendent al Consistori és l’aprovació de les Normes Subsidiàries del Municipi, instrument regulador del seu urbanisme. Tenint en compte que el PP ja ha sortit de l’armari demostrant que vol tornar al seu model de depredació del territori i urbanisme es-

peculatiu, tots aquests indicis resulten extremadament preocupants. Com deia a l’inici estam davant una moció de censura que constitueix un frau electoral de manual que resulta de difícil comprensió inclús per als mateixos votants del PP. Com va dir el President del PP d’Eivissa, Sr. Jerez, a una entrevista a un mitjà local dies abans del ple: “de vegades, els partits fan coses que no responen necessàriament als interessos dels seus votants”(!). Amb afirmacions d’aquest tipus i actuacions com l’explicada, no és d’estranyar el distanciament progressiu que es produeix entre ciutadania i polítics. El dubte que em queda és si no ho fan intencionadament. Ho dic perquè la majoria que ha tingut el Partit Popular a les Pitiüses a les passades eleccions del 20N l’han aconseguida amb el rècord d’abstenció, vots blancs i nuls de tota la història de la nostra democràcia. La reflexió està servida. ...................................................................................................

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RESUM DE L' ESCRUTINI DE SANT JOSEP DE SA TALAIA REGIDORS TOTALS: 21 VOTS COMPTABILITZATS:

7755

49.22 %

ABSTENCIONS:

8000

50.78 %

VOTS NULS: VOTS EN BLANC:

85

1.1 %

215

2.8 %

16 17 18

VOTS PER PARTITS A SANT JOSEP DE SA TALAIA PARTIT PSOE-PACTE

REGIDORS

19

VOTS 10

3098

PP

9

3027

40.39 % 39.47 %

NOV-A

2

802

10.46 %

EXC

0

362

4.72 %

UPYD

0

166

2.16 %

20 21 22 23


Febrer2012EnAccióNúm0

1

EL NOSTRE SISTEMA DEMOCRÀTIC… 34 anys després.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A

viat farà tres mesos que ha començat la X Legislatura al Congres dels Diputats i al Senat. Just pocs mesos abans va fer 34 anys de les primeres eleccions en Democràcia. Molta gent va votar per onzè cop a unes eleccions generals el passat 20 de Novembre. M’hauria agradat parlar amb aquesta gent i preguntarlis com ha canviat la seva vida en els darrers 34 anys i comparar-ho en com ha canviat el nostre sistema electoral en aquest mateix període de temps. El nostre sistema electoral fou creat una mica a correcuita per regular les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura franquista... i no ha sofert gairebé cap modificació. I els marges de maniobra per efectuar una possible reforma del sistema electoral són estrets si tenim en compte que una reforma en profunditat suposaria una reforma d’algun article de la constitució. I la constitució no es toca... o bé, això pensàvem...

Els marges de maniobra per efectuar una possible reforma del sistema electoral són estrets si tenim en compte que una reforma en profunditat suposaria una reforma d’algun article de la constitució

20 21 22 23

El nostre sistema electoral fou pensat per propiciar governs estables i de llarga durabilitat... tant ha estat així que ens hem immers en un bipartidisme ridícul que casi faria innecessàries les eleccions. S’ho podrien repartir tan tranquil·lament, 8 anys tu, 8 anys jo (1982-1996 PSOE, 1996 – 2004 PP, 2004 – 2011 PSOE, 2011 – 2019... ens atrevim a pronosticar PP?). A Espanya mai s’ha arri-

bat a crear un govern en coalició. En alguns casos s’ha governat en minoria amb el suport de partits minoritaris, però mai en coalició amb altres partits. Aquesta estabilitat, potser sí necessària en el seu moment, ha tingut efectes negatius en el nostre sistema actual: la manca de proporcionalitat entre vots i escons i la falta de mecanismes per a que els polítics rendeixin comptes davant dels seus electors (podríem parlar de llistes obertes o de llistes no bloquejades). El nostre sistema electoral premia aquells partits que competeixen en poques circumscripcions on es concentra la major part del seu electorat (com per exemple Convergència i Unió, Amaiur, Bloque Nacionalista Gallego o Coalición Canaria) i no permet escollir de forma més directa als nostres representants. No permet votar a una opció política evitant votar a una persona concreta, tot ve en el mateix paquet. D’aquesta manera es veu reduïda la nostra capacitat d’elecció a una única dimensió ideològica i no hi ha cap mecanisme que permeti “premiar o castigar” l’actuació d’un diputat durant el seu mandat sense “premiar o castigar” a tot el partit del que forma part.

Ja juguem a un joc en el que els polítics són peons i els ciutadans ja hem quedat, fa temps, fora del taulell

Com s’ha comentat al principi de l’article aquestes regles del joc es varen imposar durant els primers anys de la “Democràcia” per tal de facilitar les coses a la gent. Havíem de construir una “Democràcia” sòlida que es pogués comparar ben aviat amb les principals democràcies europees i competir en la mateixa lliga. I ho han aconseguit, ja juguem a un joc en el que els polítics són peons i els ciutadans ja hem quedat, fa temps, fora del taulell. I els polítics ja no defensen els interessos dels ciutadans sinó els interessos de quelcom anomenat “mercats”. L’any 1977 el nou sistema espanyol s’enfrontava a uns electors inexperts, que no sabien que era “la democràcia”, que s’apropaven per primer cop a les urnes i als que s’havia d’acostumar a aquest nou sistema democràtic. En 34 anys la gent ha estat capaç d’acostumar-se a mil i un canvis en el seu dia a dia (electrodomèstics, noves formes de transport, noves i revolucionaries formes de comunicació, noves formes de treballar – crec que ja no hi ha ningú acostumat a l’estabilitat laboral -, noves formes de viure – possibilitat d’estalviar? Pis en propietat? Crec que són paraules que ja queden lluny de


molta gent- etc.). Però sembla que no seriem capaços d’adaptar-nos a un nou sistema democràtic, doncs no el volen canviar. I ho fan pensant en nosaltres... en seguir garantint la nostra “estabilitat”. No seriem nosaltres capaços d’adaptar-nos a un nou sistema ... o no ho serien ells? Segons els resultats, aquest és un dels parlaments més “plurals” (entenent plural, per un parlament amb un nombre més elevat de partits representants, 13 en aquesta nova legislatura) que hem tingut mai. Un parlament

La situació actual de la democràcia española; lligats de peus i mans. Després de 34 anys de vigència de la Constitució espanyola encara ens manquen instruments eficaços de “democràcia” com el referèndum o la iniciativa legislativa popular (que sí que existeixen en països com Itàlia, Suïssa, Estats Units, Uruguai o Islàndia). I és que tal com està la Constitució Espanyola actualment no podem demanar la convocatòria d’un referèndum (cosa que sí poden fer països com Itàlia), ni decidir sobre la derogació d’una llei (els italians també poden fer-ho) o sol·licitar una reforma constitucional (cosa que poden fer els suïssos). Tampoc podem presentar Iniciatives legislatives per a demanar el canvi d’una llei orgànica (fonamentals per al funcionament del país, com per exemple la llei electoral, la llei d’educació o la pròpia llei que regula el dret a petició.) Sí, realment només tenim dret a...

plural davant d’una majoria absoluta. Veurem realment canvis en aquest “parlament plural”? Un cop més, la paraula “coalició” no apareix en el nostre parlament. Si hem estat capaços d’acostumar-nos a un munt de canvis durant més de 30 anys, si hem estat capaços d’aprendre de tot el que ens ha anat passat (si hem estat capaços fins i tot d’adaptar-nos a un canvi de moneda!) creiem que la ciutadania és capaç d’adaptar-se a un nou sistema per escollir als nostres representants i ja està preparada per escollir als seus representats sota unes altres regles de joc. S’ha escrit i parlat molt sobre les possibilitats de canvis en la llei electoral (una persona un vot, llistes obertes, ampliar el nombre de representants en el congrés, fer servir un sistema mixt que unís eleccions per circumscripcions i eleccions en una circumscripció única – l’anomenat “sistema alemany” – etc.) i no caldria entrar en més anàlisis. Tampoc no ens toca a nosaltres fer-ho, ho podem deixar als experts. El que sí ens correspon com a ciutadans és exigir aquest canvi. Considerem que som prou adults “democràticament parlant” com per a que ens donin més responsabilitats. Així mateix considerem que els nostres polítics tenen ja prou experiència democràtica com per plantejar-se la possibilitat de crear noves formes de govern (governs en coalició, més representació ciutadana mitjançant diverses vies de participació, etc.) on es premií menys l’estabilitat (en pocs anys hem après a viure sense ella... inestabilitat laboral, inestabilitat personal, inestabilitat en la nostra vivenda i una inestabilitat en els mercats, que marca la forma de fer política) i es busqui realment una representació ciutadana, una anhelada “democràcia real i participativa”. Les coses han canviat molt, però molt, en 30 anys... és hora de demanar més canvis. “Con malos cimientos se levantan débiles edificios. La generación de la Transición cerró la puerta y puso un filtro cultural donde para entrar había que recitar su nuevo catecismo. Sólo cuando sus protagonistas dejen de decir: ‘¡Hicimos una gesta maravillosa!’ y lo sustituyan por el más humilde: ‘Hicimos lo que pudimos’, podremos dar cuenta de la escasa calidad de la democracia española. Para que el nocturno de la democracia cambie su partitura y abra paso a tonadas donde voces más alegres cuenten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

................................................................................................... http://www.juancarlosmonedero.org/ http://www.falternativas.org/estudios-de-progreso/ documentos/documentos-de-trabajo/propuestas-para-lareforma-del-sistema-electoral-espanol http://www.readyfortomorrow.com/el-negocio-de-lapolitica-y-la-financiacion-publica-de-los-partidos-politicos;

18 19 20 21 22 23


Febrer2012EnAccióNúm0

1 2 3 4 5 6

TECNÓCRATAS

7

AL PODER

8 9 10

Semanas atrás hemos visto como los mandatarios de varios países han cambiado. El motivo, todos los sabemos, la presión de los mercados y de la UE. ¿Qué podrán hacer los nuevos presidentes?

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

E

l mes de noviembre será recordado por algunos países como un mes horribilis. Un mes en el que la tan manida crisis hizo salir de sus asientos a los presidentes de varios países, incluido el nuestro. La salida de Berlusconi en Italia, Panpandreu en Grecia y Zapatero en España, tienen como responsable la situación económica, financiera y social que estamos viviendo en Europa. La diferencia estriba en que en los dos primeros casos, los nuevos mandatarios no han sido elegidos por el pueblo, si no que ha sido puestos “a dedo” para que puedan ayudar a ambos países a salir de donde están. El término tecnócrata ha sido una de las nuevas palabras que la gran mayoría de mortales han tenido que incorporar a su vocabulario. Según la RAE, un tecnócrata es un técnico o persona especializada en alguna materia de economía, administración, etc., que ejerce su cargo público con tendencia a hallar soluciones eficaces por encima de otras consideraciones ideológicas o políticas.

La gran mayoría de los que votaron decidieron dar su voto al PP, pero éste no será el que realmente gobierne nuestro país. La influencia de los mercados será la que haga tomar decisiones a nuestro presidente para nuestra desgracia. Por tanto, después de leer dicha definición podemos extraer como conclusión que las personas elegidas para dirigir esas naciones son personas que les avala una formación en la empresa privada o en la pública, pero que no son políticos. Está claro que la clase política en muchos países hace agua desde hace mucho tiempo, pero hemos visto que el descontrol, la mala gestión, las inadecuadas políticas, la corrupción, etc., han llevado a algu-

nos países casi al abismo y por ende contagiando a toda Europa. Otra de las palabrejas a la que nos hemos tenido que acostumbrar para nuestra desgracia es la prima de riesgo. Ésta es el sobreprecio que tiene que pagar un país para financiarse en los mercados con respecto a la deuda alemana. En nuestro caso hemos superado los 500 puntos, es decir, más de un 5% de diferencia con la alemana. Simplemente una locura. Los especuladores llevaron el año pasado al rescate de Grecia, Portugal e Irlanda y este año, otra vez han vuelto a las andadas. Ante la pasividad de los gobiernos para atajar su sangría, ellos hacen su agosto a cos-

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo


S

ta del pueblo. Los intereses que un país tiene que pagar demás para poder obtener financiación, se incorporan automáticamente en los gastos a los que tiene que hacer frente una nación y por tanto su deuda se aumenta.

Un tecnócrata es un técnico o persona especializada en alguna materia de economía, administración, etc., que ejerce su cargo público con tendencia a hallar soluciones eficaces por encima de otras consideraciones ideológicas o políticas. Durante el mes de noviembre hemos asistido atónitos como en España se han tenido que remunerar a más del 5% las Letras del Tesoro a tres meses y a dieciocho meses. Italia tuvo que pagar el día 25 de noviembre sus letras a 6 meses a un 7,81% . Y qué decir del caso de Grecia. Europa está asistiendo a un momento crítico en el futuro de la Unión Europea y del euro. La debilidad de la moneda y la falta de liderazgo está provocando que sean los mercados los que dirijan el devenir de las naciones. Es igual el color del partido que esté o estuviera gobernando, automáticamente desde Alemania y Francia, la alianza de Merkel y Sarkozy, han marcado y siguen marcando las políticas económicas, fiscales y sociales en los países más afectados por el

devenir de la economía. Vemos como los mercados, un ente que no tiene cabeza visible, son los responsables del devenir hacía un abismo. Bueno, yo diría que nos lo quieren hacer creer y juegan con los rumores y con el miedo, para hacerse poderosos y dirigir el mundo. Para nuestra desgracia, los gobernantes en los diferentes países y en la UE, en los organismos e instituciones que rigen Europa y la economía, no han sabido atajar dicho descontrol. ¿Quién le pone al gato el cascabel? No aprendimos nada desde la caída de Lehman and Brothers y todo lo que con ello se desencadenó. No hemos aprendido nada del rescate de entidades financieras en multitud de países. No hemos aprendido nada de los rescates de varios países el año pasado. En conclusión, no hemos aprendido, o mejor dicho, en mi opinión, los mandatarios no lo han aprendido o no han sido capaces de enfrentarse a ese poder oculto que se haya detrás de los mercados. Es aberrante e inmoral que algunas personas se dediquen a especular con la deuda de países, con alimentos, con expectativas, etc. Si las autoridades encargadas de regular la economía y los mercados se lo permiten, tendremos que seguir siendo testigos y sintiendo en nuestras carnes las consecuencias de esta sangría. Volviendo al concepto de tecnócratas, parece que a muchas personas les provoca urticaria escuchar su nombre, sobre todo a los políticos. La clase política ve con malos ojos el que determinados individuos lleguen al poder, les arrebaten sus asientos y dirijan el país. En Italia Mario Monti, en Grecia Lukas Papa-

dimos y en España Mariano Rajoy, son los nuevos presidentes de dichos países. ¿Y qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué pensamos cuando vemos que son elegidos según su “curriculum” y su experiencia? ¿De verdad van a tener presente al pueblo ante la toma de decisiones? A mi parecer, creo que no, estos especialistas “intentarán” con sudor, lágrimas y sangre, poner orden en las cuentas de estos países. Los Papadimos y Monti son economistas y políticos, ¿podemos esperar que ellos y sus equipos puedan reflotar sus países? Duro, largo y sinuoso se presenta el camino. ¿Los sacarán a costa del sacrificio del pueblo? ¿Podrán poner en marcha políticas que reactiven a sus naciones? Un sinfín de preguntas que nos podríamos hacer pero que tienen difícil solución o una respuesta no muy clara. ¿Y en España, el señor Rajoy nos volverá a enviar a la “primera liga” en Europa como se nos quiso hacer creer? La ciudadanía habló el 20N, fuimos a decidir qué dirigentes iban a gobernar nuestra nación dentro de un puñado de opciones en las que identificar alguna opción válida se convertía en una odisea. La gran mayoría de los que votaron decidieron dar su voto al PP, pero éste no será el que realmente gobierne nuestro país. La influencia de los mercados, para nuestra desgracia, será la que haga tomar las decisiones a nuestro presidente. .................................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Febrer2012EnAccióNúm0

1

SONOTON-e 1.5

©

el dispositivo pro-democrático

2 3 4 5 6 7 8

E

l pasado mes de noviembre, con motivo de las elecciones generales, la comisión de tecnología de Ibiza Toma La Plaza (ITLP) creó el grupo de trabajo multidisciplinar de I+D+I (investigación, desarrollo e innovación), con el propósito de descubrir porqué nuestra democracia se va al traste. Después de un intenso trabajo, en una colaboración sin precedentes con laboratorios análogos de todo el mundo (los prestigiosos HIT de AppletonWisconsin, QUA de Ahmedabad-India o el BRI de Unguja-Zanzíbar, entre otros), el equipo de investigación llegó a varias conclusiones. Una de las más llamativas fue la extraída después de un riguroso trabajo de campo y un posterior ensayo en laboratorio con una muestra representativa de dirigentes políticos. Sometidos a diversas pruebas de audición y otros estímulos externos, se observó que no respondian a ninguno de ellos. Salvaguardando la presunción de inocencia en cuanto a su maldad, se dedujo que estaban sordos; simplemente no oian. El equipo de investigación, fascinado ante tal descubrimiento, elevó a la Asamblea General la propuesta de destinar todos los fondos disponibles al desarrollo y producción de un artefacto que paliara la deficiencia detectada, quedando dicha iniciativa aprobada por consenso inmediatamente. Presentamos a continuación el resultado de la dedicación abnegada de las personas que forman el grupo de I+D+I, entregadas de lleno a la noble causa de intentar recuperar la salud democrática para nuestra sociedad. Ante ustedes:

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1. QUÉ ES SONOTÓN-e 1.5 Y PARA QUÉ SE UTILIZA SONOTÓN-e 1.5 es un dispositivo electrónico que hace audible todo el espectro de frecuencias en las que la ciudadanía expresa sus opiniones, demandas y reivindicaciones. SONOTÓN-e 1.5 se utiliza en los casos de sordera patológica detectada en la clase política, generando un déficit democrático. SONOTÓN-e 1.5 está indicado en el tratamiento de personas con aspiraciones de gobierno, personas participantes en campañas electorales y, en general, de personas vinculadas al poder, que presenten alguno o varios los siguientes síntomas: • Despotismo en cualquiera de sus formas • Paternalismo compulsivo • Convicción mesiánica • Ínfulas por razón de cargo • Torpeza en la gestión pública • Incomprensión por parte de sus administrados • Maldad 2. ANTES DE USAR SONOTÓN-e 1.5 No es necesario el uso de SONOTÓN-e 1.5 si es usted un político honesto. Para comprobar dicho supuesto debe usted ponerse frente a un espejo y mirarse a los ojos durante 2 minutos, 3 veces al día, durante no menos de una semana. Si es capaz de mantener la mirada mientras pronuncia las palabras: “Soy un político honesto. No he mentido jamás a los ciudadanos. No he abusado jamás de mi poder. No he malversado jamás fondos públicos. No he usado jamás mis influencias en beneficio propio o de personas afines. Todo lo que he hecho en política ha sido exclusivamente en beneficio de la sociedad, pues represento a la ciudadanía y a ella me debo” , es posible que sea realmente un político honesto.* *(Se han descrito ciertos transtornos de personalidad que afectan


1 2 3

Entregada la patente a la ONU y puestas más de 15.000 unidades a disposición de clase política de nuestro país de manera totalmente desinteresada, desde la comisión de tecnología de ITLP debemos reconocer, en esta aventurada acción, el más absoluto de los fracasos. Únicamente un concejal octogenario de Mosqueruela (Teruel) ha reconocido haberle cambiado la vida con el uso de SONOTÓN-e 1.5. Así nos va.

4 5 6 7 8 9 10

a un elevado porcentaje de la clase política, especialmente en gobernantes, que ponen en cuestión la solvencia del presente test. Consulte inmediatamente con su médico en caso de dar positivo) La eficacia de SONOTÓN-e 1.5 no varía por razones de edad, género, raza, religión, estatus social o siglas de afiliación política. 3. CÓMO USAR SONOTÓN-e 1.5 Siga las siguientes instrucciones y su credibilidad política se verá reforzada. a. Disponga su dispositivo SONOTÓN-e 1.5 en una de sus orejas y pulse “ON”. (Es indistinto el uso de SONOTÓN-e 1.5 a derecha o izquierda). Salga a la calle y pasee por su barrio. La acción de SONOTÓN-e 1.5 es inmediata, por lo que ya debería estar oyendo a sus conciudadanos. No se limite a eso: pulse el botón “ADS” (alta definición de sonido) y ESCÚCHELOS. (en caso de no saber la diferencia semántica entre “oir” y “escuchar”, consulte cualquier diccionario). Los efectos de escuchar pueden ser, inicialmente, desagradables y pueden provocar mareos (se han descrito excepcionalmente episodios convulsivos y rotación acelerada de la cabeza sobre el tronco). No tema: los procesos de sordera patológica provocan alteraciones en la percepción de la realidad, y es habitual un inicial estado de conmoción al tomar contacto con ésta. Dichos efectos se van mitigando con el uso contínuo de SONOTÓN-e 1.5. b. Tome el autobús y desplácese a la periferia de su ciudad. ESCUCHE las conversaciones de las pasajeras. Baje del autobús y camine. Siéntese en el banco de una plaza. ESCUCHE las conversaciones de los ancianos, las de las niñas y sus padres, así como las de la juventud que en ella se congrega. Pregunte dónde está el mercado de barrio y diríjase a éste. Tome un café en el bar y ESCUCHE, vaya a la pescadería y ESCUCHE, compre unas flores y ESCUCHE. Diríjase ahora al instituto público del lugar. Éntre en la sala de profesores y ESCÚCHELES al salir de sus clases, siéntese

11

en las escaleras y ESCUCHE a las alumnas. Diríjase ahora al centro de asistencia primaria, sitúese junto al mostrador de recepción y ESCUCHE a las usuarias de la sanidad pública así como a sus trabajadores. Vuelva a tomar el autobús en dirección a cualquier polígono industrial. Entre en una de sus naves y ESCUCHE a las trabajadoras.

12

c. Tome un tren y diríjase ahora a un pueblo cercano. Pída un menú y ESCUCHE a los parroquianos del bar. Atrévase a pedir una silla y ESCUCHE la tertulia de las abuelas del pueblo, a la sombra de un árbol. Pídale a un caminionero que le acerque a la ciudad y ESCÚCHELE.

14

d. Vuelva ahora a su barrio, salude a su vecina al entrar en su casa. Prepare una cena ligera, siéntese con su familia y ESCUCHE a su pareja y a sus hijos. Tome una ducha y métase en la cama. Ahora PIENSE y, si puede, concilie el sueño. Repita este procedimiento, al menos, una vez por semana. En apenas un mes, debería empezar a notar mejoría. De no ser así, intensifique el tratamiento. Continúe con éste en periodo de campaña electoral, pero deberá abstenerse de ir acompañado de fotógrafos, cámaras y medios de información o propaganda. Dichos medios alteran la eficacia de SONOTÓN-e 1.5.

13

15 16 17 18 19

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

20

El uso de SONOTÓN-e 1.5 puede causar efectos adversos, aumentando su incidencia en políticos herméticos, engreídos, prepotentes y convencidos de sí mismos.

21

Se han advertido los siguientes efectos adversos: incredulidad ante la evidencia, descrédito hacía la inteligencia colectiva, desconsideración hacia las minorías y estigmatización de colectivos ciudadanos. De perdurar en el tiempo dichos efectos, abandone la política o, pronto, la política le abandonará a usted.

22 23


Febrer2012EnAccióNúm0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO (I)

NO ENS REPRESENTEN

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

El passat 15 de maig centenars de milers de persones prenien les places del país en els dies previs a la convocatòria a les eleccions municipals i autonòmiques del 22M. Moltes i variades són des de llavors les reivindicacions del que s’ha anomenat el Moviment 15M, i un dels seus lemes més compartits ha estat el conegut “NO ENS REPRESENTEN”. Amb nou mesos de recorregut des de l’inici d’aquesta contestació social, dos mesos després de les últimes eleccions al Congrés i al Senat, constituïdes ambdues càmeres i format el nou govern, és oportú abordar el significat d’aquest “no ens representen” i, en conseqüència, sotmetre a anàlisi la legitimitat de la posició de poder que ocupa la classe política del nostre país.

C

omençant per l’evident, molta gent no se sent representada per una classe política que ignora les demandes de la població, una classe política que gaudeix d’uns incomprensibles privilegis i a la qual se li descobreixen contínuament escandalosos casos de corrupció. Una classe política incapaç de resoldre els problemes de la ciutadania, que administra de manera nefasta els recursos humans i econòmics del país i que tendeix a reduir o anul·lar molts dels drets que crèiem ja consolidats. Una classe política que incompleix

sistemàticament i sense pudor els seus programes electorals, enganyant i trencant el compromís que té amb els seus electors. Una classe política que, ja a la vista de tots, representa a grups de poder no democràtics i no als ciutadans. Però aquesta classe política argumenta, en defensa de la seva posició, que li empara el sistema, les regles del joc “que tots ens hem donat” i que aquestes regles determinen que, efectivament, sí són els nostres representants ja que han estat triats

mitjançant el vot i això, en el nostre model democràtic, diuen, és condició necessària i suficient. Estan convençuts que n’hi ha prou amb el vot per estar legitimats per a exercir el poder. Doncs replico que, admetent que pogués ser condició necessària, extrem també qüestionable, en absolut pot ser suficient. Per començar, nego el punt de partida del seu discurs. Les regles del joc, i per aquestes entendrem la Constitució Espanyola, van ser redactades i acordades sota unes circumstàncies


completament excepcionals i en un context sociopolític determinat, sortint de quaranta anys de dictadura feixista i sota un règim polític transitori de difícil equilibri. Òbviament les coses han canviat trentatres anys més tard, per la qual cosa veig no solament possible sinó necessari afrontar modificacions en l’anomenada Carta Magna. Seguidament, posar de manifest una evidència: molts ciutadans hem adquirit el nostre dret a vot amb posterioritat a l’aprovació de la Constitució i, per tant, no tots “ens hem donat” aquestes regles del joc. I tercer, tot i en el supòsit d’admetre-la com a bona, hauríem d’aclarir que no s’ha desenvolupat completament i fins i tot que s’incompleix contínuament.

La societat no solament és suficientment madura sinó que demana a crits nous instruments per involucrar-se més en el debat i en la presa de les decisions que li afecten

Solament pel que fa a la participació ciutadana en els assumptes públics, la legislació que desenvolupa la Constitució no fa més que limitar la implicació política dels ciutadans al fet d’exercir el seu dret a sufragi cada quatre anys, bloquejant de facto qualsevol possibilitat de participació en el debat o aprovació de les iniciatives legislatives o de sanció a l’acció del govern. Aquesta actitud paternalista no és més que un exercici despòtic del poder, prèvia consideració que els ciutadans no tenim suficient enteniment per intervenir en la cosa pública. Però solament cal escoltar pel carrer o navegar per la xarxa per adonar-se que hi ha, en realitat, molta activitat política de base i que la societat no solament és suficientment madura sinó que demana a crits nous instruments per involucrar-se més en el debat i en la presa de les

decisions que li afecten. Existeixen avui dia mitjans tècnics i diferents propostes -com a Democràcia 4.0 o la petició de modificació dels articles 87.3, 92 i 166 de la Constitució- que fonamenten la possibilitat tècnica i jurídica d’una participació directa de la ciutadania, fins i tot al Parlament. Únicament cal habilitar-les, però existeix voluntat política per fer-ho? La resposta és òbviament negativa, doncs els qui ostenten el poder no estan disposats a cedir-lo. És llavors suficient el vot per legitimar el poder polític? La legitimitat d’exercici implica que la ciutadania imposa uns requisits, més enllà dels estrictament jurídics, perquè compleixin els qui la governin. Entre d’altres, per sentir-se representada, li exigeix a la classe política: sentit de la justícia en les seves iniciatives, honestedat o exemplaritat, i aquesta respon, per exemple, amb l’increment d’impostos indirectes, l’incompliment dels seus programes electorals o el suport incondicional als seus imputats per corrupció. Per molts vots que hagin obtingut, com pot la ciutadania sentir-se representada per uns polítics moltes vegades arrogants i paternalistes, corruptes o, com a mínim, incapacitats per a la gestió pública? Com no ha de sentir-se allunyada dels òrgans de representació quan, una vegada aconseguit el seu vot, les persones, la seva realitat i la seva veu són clamorosament ignorades i menyspreades?

La “democràcia representativa” podria anomenar-se, en un sentit purament teatral, “democràcia de la representació” Lluny de promoure un model polític participatiu, se’ns ofereix una mena d’espectacle, en el qual la “democràcia representativa”, més aviat, podria anomenar-se “democràcia de la representació”,

en un sentit purament teatral, i pel qual una elit política usa el vot de la ciutadania, aconseguit mitjançant la manipulació, la demagògia o l’engany, per perpetuar-se en la seva posició, des d’on defensa els seus propis interessos i els dels grups de pressió que la mantenen i la financen, i tot això sota la pretesa aparença d’una immaculada democràcia.

1 2 3

Davant aquesta situació, molta és la gent que no vol seguir sent espectadora d’aquesta funció i, aixecant-se de les seves butaques, ha pujat a l’escenari a cridar, amb total legitimitat, “que no, que no ens representen”. És hora d’escoltar-los.

6

.................................................................

7

democracia participativa: http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_ participativa participació directa: http://demo4punto0.net/

4 5

8 9 10

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA Article 1.2. La sobirania nacional resideix al poble espanyol, del que emanen els poders de l’Estat. Article 9.2. Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Febrer2012EnAccióNúm0

1 2

NO (II)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2+2=4

P

osada en qüestió la legitimitat de la posició de poder que ocupa la classe política del nostre país (NO(I). No ens representen), abordem ara el tema des d’un altre angle. Convivim en el marc d’un model polític anomenat de “democràcia representativa”, segons el qual els qui legislen i governen ho fan en representació d’uns electors, que al seu torn representen a la totalitat de la població, en la qual, suposadament, resideix la sobirania. En l’àmbit estatal i amb la legislació vigent, això significa que la ciutadania amb dret a vot -i que fa ús d’aquest- tria entre unes llistes elaborades pels partits polítics, majorment per procediments interns no democràtics (en contra de l’article 6 de la Constitució), i en les quals estan presents, per circumscripcions i en un ordre determinat, els candidats a exercir de representants en les Corts Generals (Congrés dels Diputats i Senat). En aquestes càmeres s’estudiaran, proposaran i votaran les lleis per les quals es regirà la ciutadania, s’aprovaran els pressupostos i es controlarà l’acció del govern. A més, els representants al Parlament triaran, sobre la base d’una majoria simple, a la persona que ocuparà la presidència del govern. Aquesta persona configurarà el govern segons els seus propis criteris i, en principi, ja sense mediació alguna. Per tant, a la ciutadania solament se la convoca a escollir el poder legislatiu, éssent el poder executiu, així com les altes instàncies del poder judicial triats per les càmeres, sense haver-hi participació directa de l’electorat. Una consideració a part mereix la (no)

elecció del cap de l’estat que és, fins i tot, predemocràtica. Hi ha, per tant, una cadena de delegacions i representacions que, iniciant-se en cada ciutadà, i passant pel Parlament i el Senat per exercir el poder legislatiu, culminen en la presidència del govern per exercir el poder executiu. Pretenc d’ara endavant qüestionar la representativitat dels qui ostenten aquests poders en la mesura que el sistema els atorga, de facto i per delegació, la inicial sobirania nacional, que no oblidem que resideix en el “poble espanyol”, segons l’article 1 de la Constitució. Obrim doncs una hipòtesi que qüestioni la representativitat real dels diputats i senadors i argumentem-la, tal com fan la classe política i els mitjans de comunicació, des del que és tangible, és a dir, des de l’aritmètica.

Més de la meitat de la població espanyola, queda sense representació real al Parlament Doncs bé, del resultat de les últimes eleccions generals, es desprèn que 23.874.042 de les ciutadanes i ciutadans empadronats a tot l’Estat no han recolzat cap de les llistes dels partits que han obtingut escons al Parlament. Incloc en aquest recompte la població sense dret a vot, l’abstencionista, el vot nul (que s’han duplicat en aquestes últimes eleccions), el vot en blanc, les persones que han emès el seu vot en favor de partits que no han aconseguit

entrar en el sistema de repartiment d’escons i els electors que han optat per partits que, havent entrat en aquest sistema, no han obtingut representació parlamentària. Resulta inevitable comparar aquesta xifra als 23.146.989 de persones que sí han votat a partits que han obtingut representació en l’hemicicle. Podem doncs considerar que més de la meitat de la població espanyola, queda sense representació real al Parlament. Seguint amb l’argumentació i sense pretendre ara fer un estudi sobre el sistema de repartiment d’escons en aplicació de l’anomenada llei de D’Hont a la nostra estructura provincial de circumscripcions, sí es pot afirmar que el mètode, clarament, no és ni proporcional ni representatiu de la ciutadania del país. Pràcticament ningú qüestiona ja que aquest sistema afavoreix el bipartidisme PPPSOE i els partits d’àmbit autonòmic, configurant, elecció rera d’elecció, un mapa electoral en el qual es reflecteix perfectament l’absència de pluralisme polític, en contra del que propugna l’article 1 de la Constitució. La desproporcionalitat entre el nombre de vots necessaris per a cada partit per a l’obtenció d’un escó, produeix situacions tan absurdes com que GBAI obtingui 1 diputat amb 42.411 paperetes i EQUO quedi fora del parlament amb 215.776 vots, o que al PP li costi 58.073 vots obtenir un escó, mentre que per UPyD representa 228.048 vots. És ja inexcusable que s’obri el debat sobre les alternatives a l’atomització de circumscripcions, 52 per al Con-


MÉS INFORMACIÓ: Sobirania: http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0211229&BATE=sobirania Cens electoral i càmeres: http://www.infoelectoral.mir.es/ Circumscripcions: http://es.wikipedia.org/wiki/Circunscripcion Model electoral: http://madrid.tomalaplaza.net/files/2011/11/periodico_20N.pdf Resultats electorals: http://www.publico.es/especial/elecciones-generales/2011/resultados/resultados.php Resultats amb model alternatiu: http://noticias.lainformacion.com/politica/elecciones-locales/elecciones-20n-asi-quedaria-el-parlamento-si-todos-los-votosvalieran-lo-mismo_6mFClXJKXTTa2JZve5QLo1/

1 2 3 4

grés i 59 pel Senat, que genera aquestes desigualtats, doncs és sabut que a major nombre d’escons per circumscripció, major proporcionalitat tindrà el sistema electoral, i igualment que l’ús de criteris demogràfics en comptes de criteris territorials la incrementa. Hi ha en el nostre entorn múltiples models de sistema electoral per usar com a referència i persones suficientment capacitades en les càmeres per replantejar profundament el nostre. La qüestió és si hi ha voluntat política per escometre el canvi des dels dos partits majoritaris, doncs sense un acord entre ells és inviable aquest plantejament. Per finalitzar amb l’argument aritmètic, cal destacar que, tant els mitjans com el propis partits, ens presenten un panorama polític de majoria absoluta, aclaparadora i incontestable. Efectivament, el PP pot aprovar qualsevol proposta al Parlament -excepte les que requereixin de majories qualificades, com és el cas de la reforma de la llei electoralamb 176 dels 186 diputats que formen actualment el seu grup. Podria llavors afirmar-se que aquesta capacitat absoluta de decisió ve recolzada per 8.792.659 electors. Quan amb el suport d’un 18.70% de la població és possible governar i legislar sense oposició efectiva, cal considerar en quin lloc queda el 77% de la ciutadania que no ha votat al PP. Poden aquests 36.190.338 de persones sentir-se representats en les iniciatives que aprovi el parlament o en les accions del govern? Pot afirmar-se, doncs, que estem davant un suport

inqüestionable de la societat espanyola al Partit Popular per exercir el poder? Sembla existir, si més no, un dubte raonable. Així doncs, davant d’aquesta majoria absoluta, davant una llei electoral que empara la desigualtat entre ciutadans, davant la deficient pluralitat política i davant l’apropiació de la sobirania popular per part d’una classe dirigent que no vetlla per l’interès comú, és absolutament legítim i necessari contestar i cridar “que no, que no ens representen”. .................................................................

5

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA Article 1.1. Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític. Article 1.2. La sobirania nacional resideix al poble espanyol, del que emanen els poders de l’Estat. Article 6. Els partits polítics expressen el pluralisme polític, concorren a la formació i manifestació de la voluntat popular i són instrument fonamental per a la participació política. La seva creació i l’exercici de la seva activitat són lliures dins del respecte a la Constitució i a la Llei. La seva estructura interna i funcionament hauran de ser democràtics.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


VOLS INFORMAR-TE? ¿QUIERES INFORMARTE?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VOLS COMPARTIR UNA REFLEXIÓ? ¿QUIERES COMPARTIR UNA REFLEXIÓN?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

EN ACCIÓ es un mitjà obert a tota la ciutadania eivissenca per a seva la lliure expressió

PARTICIPA-HI! Per a participar en el projecte d’En Acció adressa’t a: comunicacion.ibiza@tomalaplaza.net Per a més informació sobre el Moviment 15M a Eivissa, consulta: www.ibiza.tomalaplaza.net .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Properes activitats a Eivissa: dijous 2 de febrer, a les 18h. Biblioteca de l’IES Sa Blanca Dona. ÀGORA: com afrontem les retallades des de la comunitat educativa dissabte 4 de febrer, de les 11h a les 17h. Plaça del Parc, Eivissa. MERCAT SENSE SOUS: regala, recicla, intercanvia. cada divendres a les 18h Plaça del Parc, Eivissa. (consultar blogg per confirmar lloc i hora) ASSEMBLEA GENERAL de Ibiza Toma La Plaza

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

En Acció  
En Acció  

En Acció. Publicació periòdica del moviment 15M a Eivissa. Número 0