En Acció Nº 1

Page 1

Publicaci贸 del 15M a Eivissa

Mar莽 2012 路 n煤m.1


Portada: ““Sa retallada final de s’educació””. Carlos Velasco.

Agraïments: A totes les persones que participeu a Ibiza Toma la Plaza per les aportacions i el suport. Hem participat en aquest número: Bea, Mireia, Marian, Salva, Sofía, Mª José, Leticia, Xavi, Lucía, Carlos, Joan, Miguel, Bea, Jeroni, Ricard, Nuria i Dani.


Núm1Contingut   4  Que no ens despistin les seves tisores.     Editorial. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6  Recortes sanitarios en tiempos de crisis.     Marian Suárez .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9  Duelo entre titanes: Porras vs libros.     Salva Aguilera. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10  El circo educativo.       Sofía Hernández y María José Mosquera. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12  Anorrear una educació sota mínims. Destruir la idea de comunitat.     Joan Buades. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14  El nacimiento de Pitiusës per l’educació.     Salva Aguilera. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17  El día a día de un estudiante.     María José Mosquera, Sofía Hernández y Leticia Hernández. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18  Oda a mi querida escuela pública.     Miguel Quiñones. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

20  Primavera Valenciana.     María José Mosquera, Sofía Hernández, Leticia Hernández. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

21  Has vist...? Has llegit...?     “Ser y tener” de Nicolas Philibert / Raimundo Cuesta Fernández: “Felices y escolarizados”. Bea Catena. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

22  Gracias pueblo, he despertado, despertemos al resto. Hombre de un par de zapatos.     JGW. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

23  En veu alta.     Eixerida.


Març2012EnAccióNúm1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

QUE NO ENS DESPISTIN LES SEVES TISORES

L

a idea de dedicar un número de En Acció al tema de l’Educació va sorgir fa ja uns mesos a Ibiza Toma La Plaza (ITLP), doncs aquest és un tema de debat i reflexió comú, no només a les nostres assemblees i a les de moltes altres associades al 15M, sinó també a diversos col•lectius i associacions que des de fa temps dediquen esforços a la innovació pedagògica o simplement a la defensa del dret a una educació de qualitat. I encara que la present edició es va posar en marxa algunes setmanes abans dels malaurats esdeveniments de violència policial a València, aquests no han fet més que corroborar la necessitat d’abordar l’extens tema de l’Educació des de, per i per a la nostra societat. I és que ja no parlem tan sols d’un tema de vital importància, sinó d’extrema urgència. Prenent com a excusa la salvació del encara vigent però agònic model econòmic, estem assistint impàvids, entre d’altres coses, al major atac al sistema d’educació pública perpetrat al nostre país. Una cascada de mesures de reducció pressupostària es vénen succeint, focalitzades en els dos pilars del què fins ara coneixíem com l’estat del benestar: la sanitat i l’educació públiques. Aquestes retallades no afecten tan sols a la cobertura de recursos d’infraestructura (construcció i modernització de centres), de necessitats bàsiques de condicionament i salubritat (calefacció, llum i aigua) i redueixen dràsticament el nombre de professors a les aules i, per tant, la qualitat de l’ensenyament. Aquestes retallades van més enllà, perquè, lluny d’ésser conseqüència d’un moment de crisis conjuntural , són en realitat part d’una idea més global de control social dels ciutadans i de concentració del poder i el coneixement en una elit dirigent. De fet, el model educatiu predominant va ser concebut amb la fi de formar únicament mà d’obra al servei d’un sistema productiu i econòmic basat en aquest mateix plantejament ideològic, essent un sistema que ha demostrat que la seva conseqüència directa és que els rics són molt més rics i els pobres molt més pobres i al servei d’aquells i, encara que uns pocs s’obstinin en perpetuarlo per beneficiar els seus interessos,per a la majoria ha quedat clarament obsolet. No en va existeixen diversos corrents pedagògics que convergeixen en l’aposta per metodologies alternatives

a aquest entumit model educatiu, per metodologies que promoguin una educació respectuosa amb els principis de la convivència, que integri totes les dimensions de la persona i respecti les necessitats, ritmes i intimitats dels alumnes; una educació que treballi el concepte de llibertat responsable, de corresponsabilitat i que propiciï un aprenentatge vivencial i actiu. Conseqüentment, és necessari adoptar un model més flexible, un model que eviti la compartimentació en favor de la transversalitat, un model més permeable en el què els centres educatius siguin, a la vegada, centres participatius d’interacció social, generadors de ciutadania activa. I per això mateix ha de ser la pròpia ciutadania l’únic subjecte legitimat per a decidir sobre el sistema educatiu que desitja, per sobre d’unes institucions de representació ineficients i que, com estem veient, en molts casos atempten contra el mateix. El 15M, com a moviment que advoca per un profund canvi social en el què els ciutadans puguin decidir com desenvolupar-se i conviure, no s’ha mantingut al marge en tot el que a educació concerneix, precisament perquè sabem que el canvi social requereix d’un model educatiu que el garanteixi. En aquest sentit, el passat 2 de febrer, ITLP va promoure un Àgora a l’ Institut de Sa Blanca Dona amb la intenció de generar un diàleg entre els diferents col•lectius vinculats al món educatiu (alumnat, professorat, famílies i personal no docent), així com a totes les persones preocupades per la deriva del sistema. Fruit d’aquesta primera trobada va néixer la Plataforma Pitiüses per l’Educació, com a agent catalitzador per a les diferents accions que es plantegin en resposta a les reivindicacions dels diferents col•lectius. Sens dubte, la creació d’aquesta Plataforma és una primera passa important cap al canvi, però desitgem que l’abast del debat obert transcendeixi en molt els temes candents de les retallades pressupostàries i la repressió policial contra la comunitat educativa que, òbviament, s’han d’abordar. Que no aconsegueixin que desviem l’atenció de la qüestió de fons. L’educació no és una despesa, ni la joventut l’enemic a batre. Ambdós són el futur.


QUE NO NOS DESPISTEN SUS TIJERAS

L

a idea de dedicar un número de En Acció a la Educación nació hace ya unos meses desde Ibiza Toma La Plaza (ITLP), pues éste viene siendo un tema de debate y reflexión común, no sólo en nuestras asambleas y en las de muchas otras asociadas al 15M, sino también en diversos colectivos y asociaciones que desde hace tiempo dedican esfuerzos a la innovación pedagógica o a la defensa del derecho a una educación de calidad. Y aunque la presente edición se puso en marcha algunas semanas antes de los desafortunados acontecimientos de violencia policial en Valencia, éstos no han hecho más que corroborar la necesidad de abordar el vasto tema de la Educación desde, por y para nuestra sociedad. Y es que ya no hablamos sólo de un tema de vital importancia, sino de extrema urgencia. Tomando como excusa la salvación del aún vigente pero agónico modelo económico, estamos asistiendo impávidos, entre otras cosas, al mayor ataque al sistema de educación pública perpetrado en nuestro país. Una cascada de medidas de reducción presupuestaría se vienen sucediendo, focalizadas en los dos pilares de lo que hasta ahora conocíamos como el estado del bienestar: la sanidad y la educación públicas. Estos recortes no sólo afectan a la cobertura de recursos de infraestructura (construcción y modernización de centros), de necesidades básicas de acondicionamiento y salubridad (calefacción, luz o agua) y reducen drásticamente el número de profesores en las aulas y, por ende, la calidad de la enseñanza. Estos recortes van más allá, porque, lejos de ser consecuencia de un momento de crisis coyuntural son en realidad parte de una idea más global de control social de los ciudadanos y de concentración del poder y el conocimiento en una élite dirigente. De hecho, el modelo educativo predominante fue concebido con el fin de formar únicamente mano de obra al servicio de un sistema productivo y económico basado en ese mismo planteamiento ideológico, siendo un sistema que ha demostrado que su consecuencia directa es que los ricos son mucho más ricos y los pobres mucho más pobres y al servicio de aquellos y, aunque unos pocos se empeñen en perpetuarlo para beneficiar sus intereses, para la mayoría ha quedado claramente obsoleto. No en vano existen diversas corrientes pedagógicas que

convergen en la apuesta por metodologías alternativas a este anquilosado modelo educativo, por metodologías que cultiven una educación respetuosa con los principios de la convivencia, que integre todas las dimensiones de la persona y que respete las necesidades, ritmos e intimidades de los educandos; una educación que trabaje el concepto de libertad responsable, de corresponsabilidad y que propicie un aprendizaje vivencial y activo. Consecuentemente, es necesario adoptar un modelo más flexible, un modelo que evite la compartimentación en favor de la transversalidad, un modelo más permeable en el que los centros educativos sean, a su vez, centros participativos de interacción social, generadores de ciudadanía activa. Y por esto mismo debe ser la propia ciudadanía el único sujeto legitimado para decidir sobre el sistema educativo que quiere, por encima de unas instituciones de representación ineficientes y que, como estamos viendo, en muchos casos atentan contra el mismo. El 15M, como movimiento que aboga por un profundo cambio social en el que los ciudadanos puedan decidir cómo desarrollarse y convivir, no se ha mantenido al margen en todo lo que a la educación concierne, precisamente porque sabemos que el cambio social requiere de un modelo educativo que lo garantice. En este sentido, el pasado 2 de febrero, ITLP promovió un Ágora en el instituto de Sa Blanca Dona con la intención de generar un diálogo entre los diferentes colectivos vinculados al mundo educativo (alumnado, profesorado, familias y personal no docente), así como a todas las personas preocupadas por la deriva del actual sistema. Fruto de este primer encuentro nació la Plataforma Pitiüses per l’Educació, como agente catalizador para las diferentes acciones que se planteen en respuesta a las reivindicaciones de los diferentes colectivos. Sin duda, la creación de esta Plataforma es un primer paso importante hacia el cambio, pero deseamos que el alcance del debate abierto trascienda en mucho los temas candentes de los recortes presupuestarios y la represión policial contra la comunidad educativa que, sin duda, hay que abordar. Que no consigan que desviemos la atención de la cuestión de fondo. La educación no es un gasto, ni la juventud el enemigo a batir. Ambos son el futuro.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Març2012EnAccióNúm1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

RECORTES SANITARIOS

EN TIEMPOS DE CRISIS Entrevista a Alda Yurramendi, portavoz de la Plataforma por la Convivencia de Ibiza

L

a crisis golpea con dureza, lo hace de forma desigual y se ceba en los más débiles. A los efectos de la crisis hay que sumar las consecuencias de las medidas tomadas por los gobiernos estatal, autonómico y local. La obsesión por las políticas de reducción del déficit se traducen en recortes presupuestarios de los pilares del estado del bienestar. Los servicios públicos de educación, sanidad y bienestar social son garantía de la igualdad de oportunidades y son objeto de un ataque sin precedentes. Una vez más, los que menos tienen son los que más padecen la tijera neoliberal. El boom constructivo que vivieron las Baleares hace unos años requería abundante mano de obra y las islas se convirtieron en fuente de trabajo para muchos inmigrantes. La construcción se convirtió en la gallina de los huevos de oro que permitía vivir a los de aquí y a los de fuera. El estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis financiera acabó con el espejismo y nos devolvió a la realidad. Una parte de los inmigrantes que vinieron a trabajar han vuelto a sus países de origen. Muchos de ellos se han quedado entre nosotros y hacen frente a la crisis en condiciones difíciles y sin contar con redes familiares y sociales que les puedan ayudar. Una parte de la ciudadanía y de los políticos parecen pensar que sólo eran mano de obra y se olvidan de que son personas. Con esta entrevista, intentamos aproximarnos a los problemas de los inmigrantes en tiempo de crisis. Recientemente, la Plataforma por la Convivencia de Ibiza daba una rueda de prensa para denunciar cómo afecta al colectivo de inmigrantes la política sanitaria de recortes del Partido Popular y será en esta cuestión en la que nos centraremos. Para profundizar en este tema, hablamos con Alda Yurramendi, Presidenta de la Asociación de Uruguayos de Ibiza y Portavoz de la Plataforma por la Convivencia de la isla.

Pregunta: Buenos días, Alda, y muchas gracias por su colaboración. Antes de nada y para quienes no lo sepan, ¿Qué es la Plataforma por la Convivencia, cuándo se formó y para qué? Respuesta: Alrededor del año 2001, los inmigrantes que habían llegado a Ia isla a trabajar se encerraron en la Iglesia de Sta. Cruz de Ibiza para solicitar sus papeles de residencia. La mayoría estaban en el sector de la construcción porque era donde se necesitaba más mano de obra. En esos años jugó un papel fundamental la Sra. Carmen Duarte que se encargaba del CITE (Centro Información Trabajadores Extranjeros) de CCOO. Su apoyo fue muy importante para que los inmigrantes se unieran y organizaran. Así comenzaron a formarse las asociaciones de inmigrantes con el objetivo de defender sus derechos como cualquier trabajador español y ayudar a los que iban llegando. A raíz de esta situación, se organizó la Plataforma por la Convivencia integrada por asociaciones de inmigrantes latinoamericanos, Cáritas, algunos partidos políticos y sindicatos. Actualmente, la Plataforma está constituida exclusivamente por las asociaciones de inmigrantes de Argentina, Uruguay, Paraguay, Marruecos, Colombia, Rumanía, Chile, Ecuador, Senegal y Mauritania.

“Nuestra mayor preocupación, y así nos lo trasladan nuestros asociados, es que les hacen sentir como si fueran simples números y no como seres humanos, como personas que tienen derechos y merecen respeto.” P: ¿Tiene sentido hoy la Plataforma por la Convivencia? R: Desde su creación, la Plataforma ha trabajado unien-


Balear y de la Dirección de Extranjería con los cuales manteníamos reuniones para tratar de mejorar los servicios. La oficina funciona pero faltan funcionarios, agilidad en los trámites y, sobre todo, una mejor atención. Nuestra mayor preocupación, y así nos lo trasladan nuestros asociados, es que les hacen sentir como si fueran simples números y no como seres humanos, como personas que tienen derechos y merecen respeto. P: Hace unas semanas que ha sido nombrado el nuevo Delegado del Gobierno en Ibiza. ¿Le han hecho llegar sus reivindicaciones? R: Aún no, pues es muy pronto y necesitará algo de tiempo para ubicarse en su nuevo trabajo. Pronto, le solicitaremos una reunión para presentarnos y darle a conocer los problemas que existen en la oficina. P: Hablemos de la crisis. ¿Cómo ha afectado y afecta la crisis a los inmigrantes?

do a las diferentes asociaciones y dando respuesta a la problemática de los inmigrantes que, cada vez, tienen una mayor presencia en la sociedad ibicenca. Hoy en día, los extranjeros representan un 25 % del conjunto de la población de la isla. Sí, la Plataforma tiene tanto o más sentido que en el momento de su creación porque conocemos la realidad, ayudamos a quienes lo necesitan y se continúan produciendo atropellos, en muchos casos por parte de las Administraciones, que nosotros denunciamos y a los que hacemos frente.

R: De muchas maneras, la principal es la falta de trabajo. Hay muchas personas que reciben una paga de alrededor de 400 € y saben que cuando terminen esta prestación no habrá otra y tampoco trabajo. Otros ya no tienen prestación. Muchos han tenido que regresar a su país de origen. Lo peor son las familias que han llegado aquí con hijos pequeños y hoy son adolescentes, van al instituto, tienen su círculo de amigos y no quieren regresar pues han crecido aquí. Otras familias quieren irse y no pueden pues los billetes de avión son muy caros. Cáritas y la Cruz Roja atienden a mucha gente sin recursos. P:¿Ha aumentado el número de personas que acuden a ustedes? ¿Qué les piden?

P: Uno de los problemas que tienen los inmigrantes es la complejidad burocrática que les supone tener “arreglados sus papeles”. Una reivindicación histórica de la plataforma era la apertura de una oficina de extranjería en Ibiza. La legislatura pasada se abrió una oficina delegada en la isla, ¿Funciona? ¿Ha mejorado la atención a los inmigrantes?

R: Sí que ha aumentado, nos preguntan si sabemos de algún trabajo, dónde pueden ir para que los ayuden, dónde pueden comer...Dentro de lo posible se ayudan entre ellos pues la solidaridad es una práctica muy arraigada entre los inmigrantes; se juntan para compartir piso, hay gente que recoge alimentos caducados cuando los tiran los supermercados....

R: Durante años estuvimos luchando para tener una oficina delegada de extranjería que centralizara la actividad que estaba dispersa entre la Comisaría, el Registro Civil, la Delegación de Gobierno (Casa del Mar)…Se perdía la documentación que venía de Palma y la situación era caótica. Recuerdo que en el 2005 se llevó a cabo el proceso de regularización y, para muchos trámites, había que viajar a Palma, con el coste económico y de tiempo que eso suponía.

Los que no tienen trabajo no pueden pagar ni siquiera eso...Esta tasa tiene un fin exclusivamente recaudatorio y parece que se olvidan que 90.000 hogares de las Baleares están en situación de pobreza.”

En el 2009 comenzó a funcionar la Oficina delegada de Extranjería y, en un principio, todo iba mejorando, más funcionarios, más medios, mejor información. A petición de la Plataforma, venían funcionarios del Govern

P: Pasemos al tema de las medidas que ha tomado el gobierno del Sr. Bauzà en política sanitaria. ¿De qué manera les afecta la decisión de tener que pagar 10 euros para la renovación de la tarjeta sanitaria?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Març2012EnAccióNúm1 R: Los que no tienen trabajo no pueden pagar ni siquiera eso...Esta tasa tiene un fin exclusivamente recaudatorio y parece que se olvidan de que 90.000 hogares de las Baleares están en situación de pobreza.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

P: Uno de los asuntos que ustedes han denunciado es la nueva exigencia del certificado de ingresos económicos del país de origen para la obtención de la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin recursos. ¿Nos podría explicar cuál es el problema? R: Se les exige un certificado de la Agencia Tributaria de su país de origen donde diga que no reciben ninguna pensión, renta, es decir, que acredite que no tienen ingresos económicos. Podríamos decir que es un certificado de pobreza. Este documento deberá ser legalizado ante Relaciones Exteriores y el Consulado Español. Este proceso, entre que lo legalizan y llega a las Baleares, es muy largo. Además, el coste es muy alto para gente que no tiene recursos y, mientras no presentan ese documento, no son atendidos. Hasta ahora, simplemente se pedía una declaración jurada a la persona sobre su situación económica. ¿Por qué hasta ahora servía y ahora no si no ha cambiado la normativa? P; ¿Qué está pasando con la atención de inmigrantes sin recursos en los servicios de Urgencias? R: Lo que sabemos es que, al no poder pagar la consulta en Urgencias, directamente no les atienden. Para no enfrentarse a esa situación, muchos optan por acudir a las farmacias y comprar algún medicamento que les recomiende el farmacéutico. A los niños que llegan con fiebre o vómitos al centro de salud les sucede lo mismo, o pagan o no los atienden. Estas son las directivas del IB-Salut a las que se atienen los médicos..El derecho a la Salud es universal y está recogido en el art. 43 de la Constitución Española donde se reconoce el derecho a la protección de la salud.

“Imagínese que usted estuviera enferma, fuera al médico y no pudiera comunicarle al profesional qué síntomas tiene, desde cuándo, qué le duele…porque hablan diferentes idiomas, imagíneselo.” P: Otra cuestión que ha pasado un tanto desapercibida es la supresión de los mediadores culturales en centros de salud y hospitales. ¿Qué función tienen los mediadores culturales? ¿Cómo afecta este recorte a las personas que acuden al médico? R: Han despedido a los mediadores culturales del Ib-

22 23

Salut de Ibiza cuyo trabajo era acompañar al médico a inmigrantes que no hablan español, oficiando de intérpretes para que puedan expresar lo que sienten al médico. Imagínese que usted estuviera enferma, fuera al médico y no pudiera comunicarle al profesional qué síntomas tiene, desde cuándo, qué le duele…porque hablan diferentes idiomas, imagíneselo. P: ¿Tienen pensado llevar a cabo alguna actuación para reclamar sus derechos? R: Sí, enviaremos una carta a la Consellera de Sanitat, Benestar Social i Família del Govern Balear, Sra. Carmen Castro, pidiéndole que revierta la decisión de exigir este documento a los inmigrantes y que se restituya el servicio de mediación cultural. También nos planteamos elevar una queja al Defensor del Pueblo. En función de la respuesta, analizaremos si es preciso llevar a cabo otro tipo de actuaciones.

“Les diría que Ibiza es una tierra de diversidad cultural y social, que las diferencias enriquecen pues cada uno aporta su modo de vida, sus costumbres, su trabajo y que la Convivencia y la Tolerancia son fundamentales en una sociedad democrática.” P: ¿Qué les diría a las personas que están leyendo esta entrevista? ¿De qué forma les pueden ayudar en sus reivindicaciones? R: Lo más importante es dar a conocer los problemas que están viviendo los trabajadores, que en el caso de los inmigrantes es más duro aún, por encontrarse fuera de su país, de su entorno familiar, etc. Les diría que Ibiza es una tierra de diversidad cultural y social, que las diferencias enriquecen pues cada uno aporta su modo de vida, sus costumbres, su trabajo y que la Convivencia y la Tolerancia son fundamentales en una sociedad democrática.

Entrevista realizada el día 15 de febrero. .............................................................................................................


Foto: CC Marc Sardon

1 2 3 4

DUELO ENTRE TITANES:

PORRAS vs LIBROS

H

oy, como antes de ayer y como tantos días en los últimos meses, en la calle o en la red, alzo mi voz para denunciar los atropellos de aquellos que nos dirigen y gobiernan. Salir a la calle a denunciar los recortes, por lo visto es ilegal y además trae consigo que te apaleen.

Como profesor y como ciudadano, ante las imágenes que pude ver el pasado febrero, no me puedo callar. La policía, garante del orden y de la seguridad, se convirtió en un esperpento, en una pesadilla difícil de olvidar. Todos hemos visto como pegaba a diestro y siniestro porrazos, rompía alguna nariz, estampaba a los jóvenes contra coches y contra el suelo, pegaban patadas y hostias, etc.. Ésta no es la policía que yo quiero. Todas estas imágenes grabadas con fuego en mi mente y en mi corazón provocan infinitos sentimientos negativos, como el odio, la rabia, la indignación, la impotencia, etc. Pero hoy, como tantos otros días, estos sentimientos quiero y deseo transformarlos en algo constructivo, en algo que me ayude a tener una sociedad mejor en la que vivo. Desde aquí hago un llamamiento a toda la sociedad pitiusa para que unamos fuerzas para denunciar los recortes en Educación. Hemos puesto una plataforma en marcha. Trabajo en el IES Sa Blanca Dona (ciclos formativos) pero he pasado por varios institutos de la isla y de Menorca, y creo que todos estamos igual. Es inadmisible que para este año 2012 nos recorten un 30% del presupuesto, es indigno no tener calefacción y no poder trabajar en mi departamento por el frío que hace. Es una vergüenza como está el patio de mi instituto y las clases porque no tenemos suficiente servicio de limpieza. Tenemos varios ordenadores infectados por virus por no tener un antivirus como toca. El mobiliario está hecho polvo, etc. ¿sigo?

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vas, te quejas a la dirección y dicen que no pueden hacer nada. ¿Os suena de algo todo esto? ¿Vamos a seguir permitiendo no poder trabajar y estudiar en unas condiciones dignas?

16

Al conseller d’Educació y al señor ministro de Educación les invito a que se pasen por mi instituto, por el IES Isidoro Macabich, por la escuela de arte, por la escuela paralizada de Sa Bodega, etc. y les haremos un recorrido alternativo al que otros les enseñarían.

17

Tienen tiempo nuestro Conseller para inaugurar “les Jornades sobre l’excel•lència TIC en les competències d’Educació” el pasado día 19 de este mes y nuestro ministro de Educación quiere empezar la casa por el tejado, quiere un bachiller de 3 años. !Ya está bien de tanta tontería y de tomarnos el pelo¡ !Escuchen a la ciudadanía¡

18 19

Quiero pensar y construir un sociedad inteligente, desarrollada, donde las personas estén formadas y sean capaz de dislumbrar una sociedad avanzada y donde las necesidades básicas estén cubiertas.

20

!Menos policia y más educación¡

21

Som el poble, no l’enemic!

22 23


Març2012EnAccióNúm1

1

EL

CIRCO EDUCATIVO

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

L

a idea surgió en un café en donde nos reunimos un grupo de estudiantes, como cada semana, para compartir y/o debatir puntos de vista de la sociedad. En uno de estos debates uno de los estudiantes comentó la posibilidad de organizar una carroza, ya que carnaval estaba a la vuelta de la esquina, con la temática de recortes educacionales con el fin de dar a conocer la situación y la opinión que tenemos los estudiantes respecto a este tema. Todos aceptamos con entusiasmo la idea, aunque algunos tuviésemos dudas de si tendríamos éxito y si podríamos realizarla en tan poco tiempo, ya que contábamos con tan sólo 2 semanas. Con el paso de los días empezamos a ver todos los contratiempos y los obstáculos que teníamos que sortear para conseguir la carroza, así que fuimos desechando la idea poco a poco y dándonos por vencidos. Sin embargo, cuando ya lo dábamos todo por perdido, se nos brindó la oportunidad que estábamos esperando. Algunos de los estudiantes decidimos asistir al Ágora de educación, que actualmente se ha convertido en la Plataforma Pitiüses per l’Educació, con el fin de mostrar nuestro descontento contra los recortes. Sin ni siquiera pensarlo, una estudiante expuso el proyecto anteriormente mencionado con la esperanza de encontrar una solución. La propuesta fue acogida con emoción por parte de los allí presentes e Ibiza Toma la Plaza nos ofreció su ayuda y participó activamente con nosotros en el proyecto. Después de muchos planteamientos, llegamos a una

idea que nos pareció bastante buena y clara: El circo educativo. La idea constaba de una carroza que simulara ser una parodia de una clase del futuro (2012/2013) que sería representada como un espectáculo de un circo, en la que habría una profesora con una soga en el cuello que sujetaría un banquero situado detrás de ella. La profesora estaría impartiendo clases a unos alumnos sentados en el suelo sin sillas ni mesas, con mantas y con gorros de burro. Esto representaría la situación en la que se encontraría la educación en un futuro si los recortes siguen adelante. El banquero simbolizaría el origen de los recortes y el payaso, con unas tijeras gigantes, figuraría ser el acatante de las órdenes del banquero, que intenta robarles lo poco que les queda a los alumnos. Para remarcar más el carácter del show, estaría la figura del presentador de circo anunciando el espectáculo a los espectadores. Siguiendo a la carroza e intentando frenar los recortes, se encontrarían un grupo de personas ocultas tras la máscara de Guy Fawkes, sacada de la película de V de Vendetta, representando el poder de un pueblo despierto. Nos esperaban unos duros y ajetreados días de trabajo. Con tan sólo a una semana de la fecha del desfile de carnaval, ya nos habíamos puesto manos a la obra. Empezamos a crear eventos en facebook para que más estudiantes se sumaran a nuestro propósito e iniciamos la búsqueda de los materiales que necesitábamos.


1 2 3 4 5 6 7 Acordado esto, sólo contábamos con dos días antes del desfile para preparar la coreografía y la decoración de la carroza. En estos dos días creamos los accesorios (gorritos de burro, tijeras, libro gigante, etc) y las pancartas que decorarían la carroza con lemas tales como ‘’ellos mandan porque tú obedeces’’ o ‘’atrévete a pensar por ti mismo’’. Montamos la coreografía e hicimos los últimos retoques. Por fin había llegado el tan esperado día. A las 9:00 hrs de la mañana ya estábamos ultimando los detalles y ensayando la coreografía una vez más. Unas horas más tarde ya nos tocaba entrar en acción. Había comenzado el desfile desde la Av. Santa Eularia hasta Vara de Rey, pasando por la Av. Isidoro Macabich y por la Av. España. Una vez empezado el desfile, el primer contratiempo que encontramos fue que la música de nuestra carroza quedaba totalmente silenciada por las demás. Más adelante descubrimos que el tiempo de las paradas no coincidía con nuestra coreografía y que por lo tanto, descartamos el baile. Tuvimos que improvisar el resto de paradas a la vez que repartíamos cupones en los que se podía leer: ‘’Cupón válido para recibir un tortazo gratis para que le haga despertar y ver la realidad del mundo en el que realmente vive’’. Durante el trayecto hubo algunos momentos de tensión, de miedo, de emoción, etc…

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Acabado el desfile, a pesar del cansancio y del agotamiento físico y mental, nos llevamos un buen recuerdo de esta experiencia y unas bonitas fotos del momento.

20

A pesar de todo, estamos satisfechos con el resultado. Podéis ver más imágenes de la rúa en: http://db.tt/me-

21

BjGHG4 .............................................................................................................

22 23


Març2012EnAccióNúm1 Abril2012EnAccióNúm1

1 2 3 4 5

ANORREAR UNA EDUCACIÓ SOTA MÍNIMS, DESTRUIR LA IDEA DE COMUNITAT “Les actuals retallades són a penes la punta de l’iceberg del pitjor sistema educatiu d’Espanya, el balear, que exclou el 40% de l’alumnat i l’envia al descampat laboral. A més, la nostra educació comparteix amb Ceuta i Melilla els pitjors resultats en qualitat. Per això, l’ofegament econòmic en marxa tindrà un impacte molt més radical que en altres regions. La lògica subjacent és afavorir la lluita de tothom contra tothom per sobreviure i incrementar el poder de les grans poders econòmics (lligat al totxo i al turisme) sobre una ciutadania amb un nivell cultural molt precari”.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

P

lou sobre banyat. El més sorprenent del debat incipient sobre les retallades en educació a Balears és la inconsciència general del fet que ja estàvem en una situació terminal abans del que comença a caure. Mentre focalitzem l’atenció sobre l’aparent 6,7% de les retallades que es desprenen dels pressupostos per al 2012, perdem de vista el context d’on ens trobem a escala espanyola i europea. Si no hi parem atenció, la badada extremarà l’impacte a les Balears de les primeres receptes neoliberals administrades a la ciutadania amb l’excusa de la “crisi”. Vegem-ne alguns exemples . Per començar parlant també de xifres, Balears inverteix en educació a penes el 3,1% del PIB, sent la regió – amb Madrid – que menys s’hi esforça. A l’altre extrem, Extremadura hi dedica el 5,8%, gairebé el doble. La mitjana espanyola és del 4,3%. Mentre, la de l’OCDE és del 5,2% i a Finlàndia, del 5,9%. Traduït, vol dir que cada any invertim un 28% menys en educació que la mitjana espanyola i gairebé la meitat que a l’envejada Finlàndia, l’estat capdavanter a nivell educatiu. Si ens ho mirem pel costat de quants estudiants aconsegueixen el graduat en acabar l’educació obligatòria, a Balears a penes l’obtenen la meitat dels aspirants (54%), el pitjor nivell tret de Ceuta. Per contrastar cal saber que són nou punts menys que a Canàries (i 30 que a Astúries!). La mitjana estatal és del 71%. Si bé tothom parla que hi ha massa fracàs escolar a Espanya (el 31% dels estudiants abandonen sense graduar-se), aquí tenim el “privilegi” de ser la regió líder: 4 de cada 10 estudiants nostres seran lliurats al mercat laboral amb

16 anys sense cap acreditació acadèmica bàsica. Crida molt l’atenció que al País Basc (16%), Navarra (19%) i fins i tot Andalusia (21%) la proporció sigui la meitat o menys.

“Cada any invertim un 28% menys en educació que la mitjana espanyola i gairebé la meitat que a l’envejada Finlàndia” Quants d’estudiants balears seguiran estudiant en acabar l’ESO? Doncs, mentre que la mitjana espanyola de joves que segueixen estudiant als 18 anys és del 63%, a Balears ens conformem amb el 41,4%. La forquilla va del 44,3% a Ceuta fins a un europeu 77,4% al País Basc. A la universitat, som la regió que hi enviem menys gent: en tenim prou amb un 4% de llicenciats i llicenciades en una Espanya on la mitjana supera el 18% (el quàdruple!) i on Madrid frega el 31% i el País Basc supera el 24%. Per a qui pensi que el nostre mercat de treball vol preparació professional i no pas superior, les xifres són lapidàries: tot just el 12,5% de la població té finalitzat un cicle formatiu de grau mitjà i un misèrrim 7,5% un de grau superior (en contrast amb un 16,8 i un 16,4%, respectivament, de mitjana espanyola). Aquests aspectes quantitatius de la gestió educativa han de relacionarse, necessàriament, amb la seva qualitat. Si fem una ullada a l’èxit escolar de les Balears en relació a l’avaluació de més prestigi interna-

cional, l’ informe PISA, l’arxipèlag se situaria sempre amb Ceuta i Melilla en la franja més baixa de les tres variables principals: comprensió lectora, competència matemàtica i científica. En tot cas, molt per sota de la penosa posició 32 d’Espanya a l’esmentada avaluació. Per una comparació espaordidora: en comprensió lectora, mentre a Finlàndia el 15% dels alumnes són molt bons i a penes un 8% té greus problemes, a Balears només en tenim un 2% d’excel•lents mentre acumulem un 28% d’alumnat amb grans deficiències. A hores d’ara, es desconeixen les mesures posades en marxa pel govern anterior i l’actual per incidir de manera planificada i pensant en les necessitats de l’alumnat en la millora de la manera d’educar.

“El 18,1% de tot el diner públic adreçat a educació el donem en subvenció a les empreses privades del ram (les popularment conegudes com “concertades)” Si mirem grosso modo els pressupostos invertits, no pot afirmarse que hi hagi menys despesa per alumne que a la resta d’Espanya i fins i tot a la UE. Ara bé, si afinem i mirem com s’assignen aquests diners, les Balears tornem a destacar positivament: el 18,1% de tot el diner públic adreçat a educació el donem en subvenció a les empreses privades del ram (les popularment cone-


gudes com “concertades”). Només ens guanya el País Basc (23,3%) i Navarra per no res (18,3%) i superem de llarg Catalunya (15,5%) i Madrid (14,8%). No deixa de ser fascinant que aquest percentatge rècord s’assolís el 2008 sota govern autonòmic del centreesquerra. Les principals víctimes d’aquest desviament de bé públic a butxaques privades és la precarietat o la simple inexistència dels serveis educatius no lligats directament al treball en aula. A diferència del que fan a Finlàndia o a Ontàrio (la primera província del Canadà, amb excel•lents resultats també a PISA), aquí manquem d’una xarxa de suport a la millora educativa que faciliti i recolzi l’atenció personalitzada a l’alumnat així com el canvi metodològic i de perfil del professorat i els equips educatius. Des del menjadors escolars de simple càtering fins a la compartimentació entre una inspecció merament policial i una formació del professorat anecdòtica i voluntarista, passant per una gestió burocràtica del currículum sense tenir en compte les necessitats creixentment complexes de l’alumnat real que tenim, l’eixutesa estructural de recursos, la desviació massiva cap al sector privat i les noves retallades ofeguen la possibilitat de sortir de la UCI educativa que patim des de sempre. Mentre, les Balears han viscut una revolució demogràfica vertiginosa en la darrera dècada (un 32% més d’habitants que el 2001, el nivell més alt de tot Espanya). Això ha triplicat fins prop del 16% l’escolarització d’alumnat nouvingut a les nostres aules en l’ensenyament obligatori. Tot i que no hi ha lloc a Espanya amb una necessitat de potenciar i generalitzar un enfocament intercultural i inclusiu de l’educació com aquí, s’ha fet molt poc i gairebé ja s’ha desmantellat del tot (equip Paire, programes Palic). El resultat és que pràcticament no hi ha alumnat nouvingut que arribi a la universitat i el seu percentatge en graduació està molt per sota de la seva matrícula inicial. El risc d’exclusió social, de guetització, és evident per qui vulgui mirar què pot passar amb ells en pocs anys, quan assoleixin la majoria d’edat. El resultat global de tot plegat en termes de nivell d’estudis de la pobla-

ció adulta (25-64 anys) reflecteix el baixíssim nivell cultural de la nostra comunitat. Així, estem a la part baixa de les 19 comunitats o ciutats autònomes quan mirem quanta gent té estudis superiors o almenys secundaris no obligatoris. Mentre que a Espanya en té el 51,8%, a Balears just hi arriba el 48,4%. A l’OCDE, n’és un 71%. Tenint en compte l’evolució demogràfica de les Balears, totalment deutora de l’aposta cega pel totxo i el turisme massiu, és força probable que, si no reaccionem, aquest migrat nivell d’estudis general tendeixi a ser cada cop més esquifit. I així tornem al principi, a repensar la lògica de les retallades. Com diu Naomi Klein a “La doctrina del xoc”, el capitalisme no sols aprofita les crisis sinó que s’alimenta de provocar-les. La idea de base és que res com en temps de crisi per remodelar societats de manera radical per tal que els interessos dels “mercats” (més guanys per als rics, més control i precarietat social) guanyin en protecció davant el risc que el virus democràtic exigeixi transparència i equitat social. Retallar un 6,7% (més el salari del professorat, tot esperant noves ocurrències contra l’estat del benestar) afavoreix l’anorreament del sistema educatiu balear, el més penós i esquifit d’Espanya. Provocarà l’emergència d’una nova clientela per al sector privat subvencionat, que seguirà cruspint-se uns recursos públics cada cop més migrats. Molts joves de famílies pobres i empobrides quedaran penjats i tampoc no trobaran feina a no ser que vulguin minijobs a 400€ i amb

“L’1% poderós, que s’ha fet d’or amb la construcció i el turisme, baveja de felicitat. Ells esperen que, desesperats i amb una formació molt bàsica i de baixa qualitat, joves i grans anem a la nostra, tots contra tots, a veure qui sura xafant els altres” “dret” a indemnització 0 per a acomiadaments en contractes de durada inferior a un any. En poques paraules: l’1% poderós, que s’ha fet d’or amb la construcció i el turisme, baveja de felicitat. Ells esperen que, desesperada i amb una formació molt bàsica i de baixa qualitat, jove si grans anem a la nostra, tots contra tots, a veure qui sura xafant els altres. El 99% restant hauríem de ser capaços de sortejar aquesta trampa i començar a reconstruir llaços de resistència i alternativa comunitàries, a reverdir la idea de democràcia real. En aquest horitzó, més que un no a les retallades cal un sí a protegir l’educació de qualitat com un dret bàsic per a tothom. Això no només no s’ha de retallar sinó que s’ha de curar més que mai, amb més recursos i pensant en el futur dels nostres joves. Que la seva crisi, la dels mercats i bancs especuladors, la paguin ells. Nosaltres, la immensa majoria, sabem que hi ha solucions, basta mirar a Islàndia. ........................................................................

MÉS INFORMACIÓ: Les dades recollides en aquest article provenen d’informes oficials del MEC i de l’IAQSE (l’Institut d’Avaluació de la Qualitat Educativa de les Balears). Es poden trobar sintetitzats en aquesta presentació: http://www.slideshare. net/jbbeltran/realitat-sistema-educatiu-balear-2011segons-mec-i-iaqse Es pot trobar una edició catalana de la “Doctrina del xoc” a l’editorial Empúries. Per tastar-ne un poc, llegiu http://www. rebelion.org/noticia.php?id=56504. Manuel Castells, “La solución islandesa” a http:// elcomentario.tv/reggio/la-solucion-islandesa-de-manuelcastells-en-la-vanguardia/08/10/2011/.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Març2012EnAccióNúm1

1 2 3 4 5 6 7

EL NACIMIENTO DE

8

“PITIÜSES PER L’EDUCACIÓ”

9 10 11 12 13 14 15

El movimiento 15 M ha intentando unir, desde su nacimiento, a la ciudadanía para poder cambiar aquello que sentimos que debe ser cambiado y que no nos gusta. De esta inquietud, nace la idea ser el nexo de unión en un tema tan crucial como es la educación. Y aquí tenemos el fruto de ello..

D

esde que el 15M hizo acto de presencia en la sociedad española, muchos han sido los temas tratados y que han servido para informarse, formarse, debatir y buscar alternativas. La educación junto con la sanidad, han sido dos temas básicos desde que el gobierno empezó a aplicar de una forma desproporcionada y sin paragón, los recortes que tantas páginas y minutos han llenado en los medios de comunicación.

16 17 18 19 20 21 22 23

Muchas veces cuando hablamos de la educación sólo pensamos en los docentes y en el alumnado y obviamos que hay otros colectivos que también se ven afectados de una forma directa o indirecta en el día a día. Como consecuencia de ello, desde Ibiza Toma la Plaza, ya se había propuesto algún ágora, pero se pensó que reunir en una misma mesa a todos los miembros de la comunidad educativa podría ser la excusa perfecta para que algunos integrantes de toda esta comunidad informasen de la situación actual. Una parte muy importante de la ciudadanía somos de la opinión que la educación, la formación que se recibe a lo largo de nuestro caminar dentro del sistema educativo, es la base para poder hacer que una sociedad avance

y se desarrolle. Para nuestra desgracia hemos visto como nuestros políticos desde el ámbito local hasta el nacional, se adueñaban de palabras tan maravillosas y que se las ha tragado la tierra como “autopistas de la educación”, “no habrá recortes en educación” y “la educación es imprescindible para salir de la crisis”. ¿Se acuerdan de todo esto o como siempre nos mienten? Para ello se propuso desde el colectivo que se tratase el tema de educación previendo los brutales recortes que se llevarían a cabo por parte de nuestro Govern Balear. De ese debate, en una asamblea, se lanzó la idea de organizar un ágora que llevase como título “¿Cómo afrontamos los recortes desde la comunidad educativa?”. Muchas veces cuando hablamos de la educación sólo pensamos en los docentes y en el alumnado y obviamos que hay otros colectivos que también se ven afectados de una forma directa o indirecta en el día a día. Quisimos sentar en una misma mesa a miembros de esta comunidad, es decir, a las familias, a los sindicatos, a los alumnos, al personal docente y no docente. Hacía mucho tiempo que no se conseguía reunir a todos para hablar de educación cara a cara. Para este ágora, que se celebró el pasado día 2 de febrero, se invitó a Pere Lomas, representante del sindicato Stei; Conchi Guerrero, presidenta FAPA; Alejandro To-


rres, delegado segundo bachillerato IES Balàfia; Sebastian Franch, aux. administrativo IES Sa Blanca Dona; Joan Buades y Salva Aguilera, ambos profesores. Dicho ágora tuvo lugar en la biblioteca del IES Sa Blanca Dona con un notable éxito de asistencia. Cada uno de los participantes a esta charla-debate, expusieron durante unos minutos cómo percibían los recortes y las repercusiones que en el día a día tenían para cada uno de ellos. Fueron interesantes las aportaciones a título informativo de Pere Lomas y Joan Buades, que nos hicieron presentes la precariedad de nuestro sistema educativo dentro de la comunidad balear aportando datos estadísticos de la situación actual. También fue muy dinámico y gratificante ver como los alumnos exponían sus preocupaciones en su devenir diario. El hecho que puedan estar más de un mes sin profesor, porque no se cubren las bajas de profesorado, puede ser un problema muy grave y sin solución para alumnos de segundo de bachillerato que están preparando su acceso a la universidad. Si fue interesante esta primera parte en la que se informó a los asistentes, lo fue más la segunda, en la que se abrió el debate a los asistentes. Muchas manos alzadas para comentar, para preguntar, para aportar ideas y buscar soluciones. Un tarde que sirvió para ver que la comunidad educativa tenía que hacer algo ante la grave situación y panorama que se planteó. De este encuentro surgió la creación de la plataforma “Pitiüses per l’Educació” que se convirtió en una realidad virtual a las pocas horas de acabar dicho encuentro. Las redes sociales se convirtieron en el instrumento para empezar a dar a conocerla y poder reunirse en próximas reuniones. En este ágora se plantearon objetivos y acciones que han servido y servirán en un futuro no muy lejano. Y las reuniones se han ido celebrando semana a semana salvo en el puente del día de Baleares. Hasta la fecha han sido cuatro reuniones y tres centros más los que han acogido dichos encuentros. En dichas reuniones,

la asamblea, ha ido proponiendo, y decidiendo, poco a poco, pero seguros y optimistas en afrontar este reto. Ver como desde el minuto cero, la FAPA, los sindicatos, los estudiantes y la ciudadanía estaban reunidos para construir una realidad diferente a la que tenemos, es todo un logro que debemos destacar. Escuchar sus aportaciones, sus inquietudes y preocupaciones, entablar un diálogo, etc. han sido momentos que seguro que no olvidaremos los que participamos directamente en las diferentes reuniones.

El individualismo está llamado al fracaso, sólo la unión de muchas personas y mentes pensantes, conseguirá hacer frente a un panorama nada halagüeño. Ahora queda que este proyecto sea lo suficientemente consistente para poder alzar su voz, proponer alternativas y movilizar a la ciudadanía pitiusa para poder cambiar la ruta que desde las altas esferas han trazado y que a la ciudadanía no nos gusta nada. Fruto de diversas reuniones nació este manifiesto. Un documento en el que se definen claramente quienes forman dicha plataforma, así como los objetivos de partida. La unión de diferentes colectivos nos puede ayudar a hacer frente a nuestros gobernantes. El individualismo está llamado al fracaso, sólo la unión de muchas personas y mentes pensantes, conseguirá hacer frente al panorama actual nada halagüeño. Esta vez, el colectivo 15M ha sido la conexión para movilizar a otros colectivos en aras de una sociedad mejor y en este caso, para unirnos en la lucha por una educación pública y de calidad. .............................................................................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Març2012EnAccióNúm1

MANIFEST 1

DE LA PLATAFORMA PITIÜSES PER L’EDUCACIÓ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pitiüses per l’Educació és una Plataforma ciutadana formada per persones que pertanyem a tots els sectors de la comunitat educativa (famílies, alumnat, professorat i personal no docent) i a la societat d’Eivissa i Formentera. En formen part la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes d’Eivissa (FAPA Eivissa), la Federació Autònoma d’Associacions d’Estudiants de Balears (FADAE Balears), els sindicats CCOO, STEI i UGT i el moviment Ibiza Toma La Plaza. Som una plataforma amb funcionament assembleari, apartidista i oberta a la participació de totes aquelles persones i col·lectius que coincideixin amb els nostres objectius. Pitiüses per l’Educació considera que l’educació equitativa i de qualitat és garantia per al futur de la nostra societat i que els diners que s’hi dediquen no són una despesa sinó una inversió. En la situació de crisi que estam vivint, invertir en educació és condició imprescindible per una sortida duradora de la crisi. Pitiüses per l’Educació neix de la inquietud i preocupació que sentim davant la política dels retalls pressupostaris en educació que està duent a terme el Govern, els efectes dels quals sobre els centres educatius, el professorat, l’alumnat i les famílies s’estan tornant insostenibles. Pitiüses per l’Educació creu que l’impacte de les retallades a les nostres illes serà més gran que a la resta de l’Estat perquè aquí partim d’uns nivells d’inversió educativa raquítics mentre que el fracàs escolar (prop del 40% de l’alumnat de 16 anys no es gradua) és sensiblement superior al de la mitjana espanyola. Pitiüses per l’Educació vol que el Govern rectifiqui la seva política de retalls pressupostaris i els nostres objectius prioritaris són: 1. Perjudici que això provoca en el seu en el normal funcionament així com el pagament en el present curs de tots els deutes pendents d’activitats i programes ja executats corresponents al curs anterior. 2. Que es cobreixin les baixes dels docents des del primer dia per garantir la continuïtat del procés d’aprenentatge i que es mantinguin les plantilles i les quotes de professorat per no empitjorar la qualitat de l’educació i l’atenció a l’alumnat. 3. Que es recuperin els programes de suport i de reforç̧ educatiu a l’alumnat amb dificultats específiques (PROA, PRA, etc...) per tal d’afavorir l’equitat del sistema, la inclusivitat i l’assoliment del nivell educatiu necessari per a tot l’alumnat.

15

4. Que s’inverteixi en la millora de les infraestructures educatives i es substitueixin els barracons per instal·lacions definitives, donant solució d’aquesta manera a un dèficit històric que s’ha anat gestant al llarg dels diferents Governs.

16

5. Que l’educació sigui una prioritat inversora per al Govern i, per tant, s’augmenti el seu pressupost per enguany i al llarg de la legislatura en totes les etapes educatives fins a nivells de la mitjana de la UE.

17

Pitiüses per l’Educació traslladarà les seves reivindicacions al Govern Balear i durà a terme totes aquelles actuacions que consideri oportunes per tal d’aconseguir una educació equitativa i de qualitat.

18

19 20 21 22 23

Eivissa, 8 de març de 2012

.................................................................................................................................................................................................

Propera reunió Pitiüses per l’educació: Dia: 30 de març Lloc: C.P. Can Cantó. Hora: 18:00 h


ESTUDIANTE ¿Alguna vez pensaste tener cucarachas como compañeras de pupitre? ¿O tener que ir a clase como un esquimal? ¿Llegaste a imaginar darle clases a tu profesor del funcionamiento de las pizarras? Estas y muchas otras preguntas son las que pasan por la cabeza de los estudiantes de Ibiza durante estos meses, que ven como cada día la situación de la educación pública se va deteriorando cada vez más.

N

“Sólo los baños de la planta baja están abiertos; el material de tecnología está en un estado lamentable y poco seguro ;debéis saber que hay escasez de personal de limpieza.” Llegada la hora del patio la llamada de la naturaleza acude a ti… Y, ¿qué descubres? Que sólo los baños de la planta baja están abiertos y ocupados, habiendo un baño en cada piso. Decides esperar a la cuarta hora para acudir a los baños de los vestuarios, que sí, están libres, pero para tu mala suerte sale a tu encuentro una simpática cucaracha. Una vez pasado el mal trago, tu profesor da inicio a la clase de educación física: toca juego libre. Algunos de tus compañeros escogen jugar a baseball pero los bates están rotos y astillados. Otros prefieren jugar a bádminton pero los volantes están sin plumas y las raquetas destensadas y con algunas cuerdas rotas. Los que han optado por básquet descubren que las pelotas están prácticamente desinfladas. Y los que han decidido jugar a hockey comprueban que sus sticks están partidos por la mitad. El material es defectuoso, y a duras penas consigues realizar una clase de educación física

2 3 4 5

Pongámonos en situación: ada más llegar al instituto te das cuenta de que hace más frío dentro de tu propia aula que fuera. A medida que pasan las horas descubres que no hay cortinas, ni persianas con las que evitar que la luz del sol refleje en las pizarras y que la calefacción, que debería estar encendida hace una hora, sigue estando apagada, enfriando nuestros cuerpos, a la vez que nuestra motivación y entusiasmo, tanto la nuestra como la de nuestros profesores. Cuando llega la tercera hora, recibes la noticia de que tu profesor de filosofía está de baja, que no hay sustituto, que tampoco hay un profesor de guardia que se haga cargo de tu clase durante esa hora, y que esta situación se alargará durante un mes. Con la selectividad a la vuelta de la esquina, para los alumnos de segundo de bachillerato, esta situación se vuelve insostenible.

1

decente. Faltan quince minutos para finalizar la clase, y toca ducharse. No hay agua, así que la ducha tendrá que esperar a que llegues a casa. Toca el timbre y tu profesora de tecnología te está esperando en el aula. El proyecto de esta evaluación consiste en realizar un coche automático. A primera vista resulta sencillo y seguro, ¿verdad? Pues no. Resulta que el material de tecnología (pistola de silicona, sierras, martillos, alicates…) está en un estado lamentable y poco seguro. ¿Cómo es posible trabajar en estas condiciones? No se puede. Y por fin llega la tan anhelada hora del patio, que después de disfrutarla queda a nuestras espaldas, inevitablemente, los restos de comida esparcidos por el suelo. ¿Quién los limpia? Una sola mujer para un patio tan grande. Porque, estimados lectores, debéis saber que hay escasez de personal de limpieza. Y para finalizar este encantador día, nos encontramos ante la dificultad que supone, por parte del profesor, el no saber utilizar una pizarra electrónica. ¿Te parecen unas condiciones apropiadas para alumnos y profesores de secundaria? Porque debes saber que esto no es una simple historia. Esto supone una realidad con la que viven cada día gran parte de los estudiantes de la isla, y en general todo el país. Cierto es que esto está endulzado con una pizca de humor, pero no resulta tan gracioso cuando lo vives en carne propia. Recuerda, a veces la realidad supera la ficción.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Març2012EnAccióNúm1

Foto: CC José María

1 2 3 4

ESCUELA PÚBLICA

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Foto: CC José María

“…Una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.” Preámbulo de la Ley Orgánica de Educación. .

E

n mi casa se respiraba educación pública. Qué queréis, con un padre y una madre profesores mamé desde bien pequeño los valores de la escuela de la que formaban parte. Supongo que me puedo considerar afortunado, porque los horarios y las vacaciones de mis progenitores eran muy acordes a los míos y pude disfrutar de ellos, pero también me he resignado a compartirlos siempre con cientos y cientos de niños que pasaban por sus aulas. Escudándome en papá y mamá, no pretendo tener la osadía de sobrevalorar mi humilde opinión, ahora que ya ni siquiera soy alumno. Los que saben y deben hablar de este tema son los profesionales que conocen el sector y que sufren sus problemáticas. Todas esas personas que cada día se plantan delante de varias decenas de mentes con el objetivo de enriquecerlas, de enseñarlas a funcionar. Es siempre su mensaje el importante y su voz la que debe ser oída. Pero viendo el drama al que se enfrenta hoy nuestra educación, quiero sumar mis palabras a sus gritos. Hace poco estuve en casa y pude hablar con mis padres de la actualidad de su profesión. Aunque ya no tienen que lidiar con sus trabajos, aún siguen con mucho interés el devenir de los acontecimientos educativos, supongo que hay algunas “deformaciones” profesionales que no se corrigen con el tiempo. Les pregunté por los famosos recortes y su primera reacción fue de cabreo, es comprensible la indignación de alguien que ve cómo se va destruyendo poco a poco, ladrillo a ladrillo, la pared que ha ayudado a levantar. “La situación es muy grave” me dicen los dos varias veces, “no sé muy bien que va a pasar con estos chavales”, y en sus ojos se adivina la preocupación. Mi mente, que es proclive a la evasión, se empeña en recordar las viejas historias que contaban, historias de huelgas y protesta en las calles por mejorar su situación laboral y la calidad de la educación en nuestro país. Les pregunto por ello y la luz de sus pupilas cambia, revelando el orgullo de la lucha por lo correcto, la satisfacción de haber participado. Me cuentan como en el

76, trabajando en un pequeño colegio de un pequeño pueblo, pararon las clases y mandaron a los alumnos a casa, “íbamos a trabajar a colegios vacíos para reivindicar nuestros derechos laborales” relatan sonrientes. También se emocionan al recordar la huelga de 1988, en la que se pararon prácticamente todos los colegios de España. Ellos ya vivían en Madrid y se implicaron activamente, colaborando en todo lo que podían. “Íbamos de un centro a otro intercambiando información y experiencias, las asambleas se alargaban y se cargaban de pasión, aguantamos como jabatos. Fue muy bonito”. “Querían tratar de convencer a la gente de que sólo nos preocupaba que nos subieran el sueldo, cuando éramos los funcionarios que menos cobrábamos; ya entonces hablaban de que teníamos muchas vacaciones y de que trabajábamos pocas horas, no creas que es algo nuevo…”

“No tiene ningún sentido que los jóvenes de hoy se formen peor de lo que nosotros lo hicimos, porque no sólo tienen que estar preparados para agarrar con sus manos todas las piezas de esta sociedad, sino que deben tener la posibilidad de mejorarla.” Con toda esta historia familiar a las espaldas, tendría sentido plantear que no soy objetivo, pero yo considero que tuve una buena educación. Visto lo visto, creo mi generación, la que nació a principios de los 80, se puede considerar afortunada en este asunto. Muchos de nosotros tenemos carreras y otros estamos orientados y formados para algún ramo profesional concreto. En general hablamos idiomas, o los chapurreamos al menos, nos manejamos bien con la informática y las nuevas tecnologías, tenemos inquietudes artísticas de algún tipo. Yo considero que esta generación perdida de la que hablan algunos, la del paro juvenil desorbitante, tuvo la suerte de acceder fácilmente a una educación


decente, algo que para mí no sólo no tiene precio, sino que es indispensable en una sociedad moderna. Ahora, con la excusa de la crisis, se castiga a la educación contra la pared, se la deja en un segundo plano. Se reducen los medios disponibles, que nunca sobraron precisamente. y se empeoran las condiciones laborales de los profesores sin tener en cuenta que de estos profesionales depende el futuro de los más jóvenes. Cada vez que escucho a algún político tratar de menospreciar la labor del profesorado recuerdo a mis padres corrigiendo exámenes hasta tarde, preparando alguna clase, preocupados por algún alumno problemático. Cada vez que veo a alguien intentando convencernos de que la educación sale muy cara, me pregunto cómo es posible que el futuro de las nuevas generaciones tenga precio. Algo tan vocacional como la docencia se convierte automáticamente en motivo de orgullo, un orgullo necesario para afrontar la labor con la convicción de ser capaz de llevarla a cabo. Es ese orgullo al que apelo esperando que los maestros tomen las riendas de la situación, ese orgullo que espero que todos sepamos comprender porque no tiene más bien que el bien común.

blema complicado, pero también me enfrenté a la exigencia del profesor más severo en más ocasiones de lo habitual. Haber crecido de esta forma me ha permitido conocer como observador lo que supone ser profesor, el mérito que tiene dedicar toda tu vida a tratar de fabricar buenas personas.

“Esto es un mensaje de apoyo a todos los profesores y profesoras de la enseñanza pública de nuestro país. Os lo pido de corazón, no dejéis de sentir ilusión por lo que hacéis, porque es tan importante…”

Quiero dar las gracias a todos los profesores de la escuela pública de este país, a los que trabajaron y a los que trabajan, a los que me enseñaron y a los que enseñaron a otros. Gracias a todas esas personas que emplearon su tiempo en insistir en que aprendiera, gracias por llenarme de conocimiento y de inquietudes, gracias por enseñarme a seguir aprendiendo siempre. Sois vosotros y vosotras los que habéis utilizado mis manos para escribir este texto.

Haberme criado en casa de un maestro y una maestra ha sido una bendición y una condena al mismo tiempo. Siempre conté con esa explicación extra para ese pro-

El problema de la educación inevitablemente nos concierne a todos, debemos tomar partido. No tiene ningún sentido que los jóvenes de hoy se formen peor de lo que nosotros lo hicimos, porque no sólo tienen que estar preparados para agarrar con sus manos todas las piezas de esta sociedad, sino que deben tener la posibilidad de mejorarla. Esto es un mensaje de apoyo a todos los profesores y profesoras de la enseñanza pública de nuestro país. Os lo pido de corazón, no dejéis de sentir ilusión por lo que hacéis, porque es tan importante… Nunca os sintáis solos ni desamparados, nunca os penséis incomprendidos o infravalorados, aquí fuera, en el mundo para el que nos preparasteis, somos muchos los conscientes de lo fundamental de vuestra tarea.

..............................................................................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Foto: CC Brocco_lee

ENLACES DE INTERÉS : Huelga de profesores de 1976: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/11/24/029.html Huelga de profesores de 1988: http://elpais.com/diario/1988/05/01/espana/578440808_850215.html Carta de un profesor durante la huelga de 1988: http://elpais.com/diario/1988/03/16/opinion/574470008_850215.html

20 21 22 23


Març2012EnAccióNúm1 Foto: CC Marc Sardon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRIMAVERA

Primavera Valenciana es el término que utilizan los alumnos valencianos para referirse a las movilizaciones acontecidas en la Comunidad Valencia a causa de los recortes educativos. A raíz de esto, cientos de estudiantes salieron a la calle en protesta por la falta de profesorado, las condiciones en las que se dan las clases, y posteriormente, por la actuación de la policía.

D

urante las manifestaciones que tuvieron lugar en la comunidad valenciana el pasado mes de Febrero, la policía cargó contra los estudiantes en al menos dos ocasiones. Algunos medios de comunicación, como el diario ABC, aseguran que los estudiantes no tenían motivos para manifestarse, puesto que nunca han pasado frío, ya que contaban con calefacción. También aseguran que no hubo hospitalizaciones ni detenciones. ¡MENTIRA!

29-F (29 de febrero) día en el que se organizó una huelga general estudiantil a nivel estatal en la cual los estudiantes de toda España, a las 12:00 hrs, salieron a la calle en apoyo a los estudiantes valencianos. Por parte de los estudiantes de Ibiza, estamos totalmente indignados ante la situación a la que se han visto expuestos nuestros compañeros valencianos. Por ello hemos actuado, y seguiremos haciéndolo, en apoyo a su humilde causa de protesta contra los recortes educativos.

La actuación de la policía estuvo totalmente fuera de lugar. Con el argumento de que los manifestantes estaban cortando el tráfico y tenían actitud violenta, detuvieron a 10 estudiantes y agredieron a los manifestantes allí reunidos.

Porque si algo tenemos claro y presente es que nosotros no somos el enemigo.

Recordemos que se tratan de jóvenes estudiantes, muchos menores de edad, los cuales fueron golpeados con una brutalidad desmedida. Algunos de los agredidos tuvieron que ser atendidos de urgencias. Uno de los médicos que estuvo aquel día, afirma el abuso de poder de los policías que irrumpieron en el hospital con la intención de apropiarse de los partes médicos de los agredidos para evitar posibles represalias judiciales por parte de éstos.

21

A partir de esto los estudiantes exigen la dimisión de la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León.

22

La última acción activa de los estudiantes ha sido el

23

VALENCIANA

Foto: CC Marc Sardon


Has vist...? Has llegit...? DOCUMENTAL ...................................................................................................

ENSAYO ...................................................................................................

1 2 3 4 5 6

Título: “Ser y tener” Año: 2002 Director: Nicolas Philibert En “Ser y tener” podemos asistir al día a día en una escuela de clase única, en la cual un número reducido de alumnos de diferentes edades comparten una misma clase. En un entorno rural, situada al norte de Francia, esta escuela cuenta con tan sólo un profesor, cuya labor no se limita a la enseñanza de las distintas materias, ajustándolas al nivel de cada al umno. Su papel es también estimular a los alumnos en el aprendizaje, atender a las dificultades que éstos puedan presentar y los aspectos emocionales y de conducta que puedan estar ligados a ellas, además de garantizar el vínculo positivo entre niño y maestro, niño y compañeros, niño y escuela. Con ello, podemos verle resolviendo conflictos entre compañeros mediante el diálogo, hablando con ellos sobre sus sueños, sus miedos o sobre qué quieren ser de mayores, dando la acogida a nuevos alumnos o preparando a los más mayores para el cambio que supondrá incorporarse a la escuela secundaria el próximo año. Este documental nos muestra situaciones cotidianas que a cualquiera que trabaje o haya trabajado en el ámbito de la educación pueden resultarle familiares. Sin embargo, no deja de sorprendernos, ya que la situación en la mayoría de nuestras escuelas dista mucho de lo que aquí se presenta, dado que en ellas, si bien los alumnos sí están separados por edades, el número de ellos es superior y en ocasiones el profesor no puede atender a las problemáticas que éstos presentan, ante lo cual se siente desbordado.

Título: “Felices y escolarizados. Crítica de la escuela en la era del capitalismo” Editorial: Octaedro (2005) Autor: : Raimundo Cuesta Fernández Desde un punto de vista muy crítico, Raimundo Cuesta (doctor en Historia y catedrático de educación secundaria) pone en cuestión el por qué de la obligatoriedad de la escolarización, un sobrentendido universal que hoy es tomado como verdad axiomática, pero que no podría entenderse sin atender a los factores históricos que lo han determinado. La educación es un derecho inherente al ser humano, tal como se explicita en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos redactada en 1948. Con ello, en la segunda mitad del siglo XX, la tasa de escolarización en educación primaria ha ascendido a una media del 90% a nivel mundial y los sistemas educativos nacionales de todo el mundo han adoptado normas y medidas de asistencia obligatoria. Esto se traduce, según el autor, en un “raro consenso transcultural” impulsado por los países más desarrollados, capitalistas, que ha ido implantando un modo de educación tecnocrático de masas en el cual sus valores se han convertido en los valores, y ante el cual corrientes alternativas como el “home schooling” en USA no son más que una tormenta en un vaso de agua. Raimundo hace un interesante y documentado recorrido histórico en el cual nos presenta la escuela como un artificio institucional, que da como resultado un fenómeno de homogeneización educativa y curricular cuya función es el moldeamiento de la subjetividad desde la infancia y que lleva a los padres a delegar la educación de sus hijos primero a la Iglesia y, más tarde, al Estado.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Març2012EnAccióNúm1

GRACIAS PUEBLO, HE DESPERTADO, DESPERTEMOS AL RESTO 1 2 3 4 5 6 7 8

H

emos estado dormidos durante mucho tiempo a base de somníferos de diseño, estratégicamente introducidos en nuestras gargantas, para permanecer somnolientos durante el resto de nuestras vidas. Gracias pueblo por despertarme, de esta manera no llegaré tarde, esta vez no me refiero llegar tarde al trabajo, sino a levantar las manos y gritar libertad. Tenemos la fuerza de seguir despertando a más gente, de hacerle ver que la democracia no es esto. ¿Acaso alguien tiene el sentimiento de que es dueño de su vida y de las decisiones que se toman en este sistema? Yo no. Esta vida que vivimos es nuestra y para nosotros y todo el trabajo que realizamos debe repercutir de una manera directa en beneficio del pueblo. Este gran movimiento que estamos despertando es apasionante, me demuestra momento a momento que no estoy solo con mis raros pensamientos, que siempre he tenido y ahora refuerzo gracias a todos vosotros. Lo siento de verdad por los de allí arriba, porque como no reaccionéis a tiempo, os vais a dar un gran porrazo, yo os recomiendo que bajéis de allí arriba por los escalones que hay a los cuatro lados de esta gran pirámide. Aquí abajo os estaremos esperando con los brazos abiertos, solo os pedimos que dejéis allí arriba vuestro Kit de gomina, puro y corbata y que se os llene el corazón de humanidad y las manos de esperanza. Todos juntos labraremos el futuro con nuestras manos y no con los látigos. No importa si es un camino desconocido, no importa si nos golpeamos mil veces con la misma piedra, no importa si tenemos que retroceder para seguir avanzando, lo realmente importante es estar bien encaminados, bien unidos y rumbo hacia un mundo libre y justo.

9 10

ZAPATOS

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Por qué vivir sin tener nada Cómo vivir sin quererlo todo Hombre de un par de zapatos ¿Cómo es tú humilde morada? Cómo vivir sin pensar en poseer Por qué poseer sin tener que pensar Hombre de un par de zapatos ¿Cómo vivís solo para ser? Cómo vivir sin competir Por qué vivir sin ser el mejor Hombre de un par de zapatos ¿Qué quiere decir amar para vivir? Cómo usar sin poseer Por qué ser dueño para disfrutar Hombre de un par de zapatos ¿Cómo disfrutáis tanto sin comprar para ser? Contra quién luchar para no ganar Por qué una vida sin vivir Hombre de un par de zapatos ¿Quién es el que debe cambiar? Por qué nada cambia con lo que invertimos para cambiar Cómo es que todo rueda volviendo al mismo lugar Hombre de un par de zapatos ¡Dime! ¿Por qué nada cambia? Y si fuera yo el que sigue igual Por qué todo lo cambio, para no variar Hombre de un par de zapatos ¿Qué puedo hacer para empezar a andar?


EN VEU

ALTA

S

ovint m’agrada pensar en veu alta per intentar clarificar les meves idees. D’un temps ençà sento que em perdo en un mar de notícies - m’aventuraria a dir, males notíciesen un oceà de canvis i transformacions que van tan ràpid que sóc incapaç d’assumir. Reforma de la constitució, reforma laboral, retallades en educació, retallades en sanitat, tancaments d’empreses, privatitzacions de serveis públics, etc. Sóc incapaç d’analitzar globalment que suposa tot això en el meu dia a dia. Suposo que tampoc els hi interessa que ho pensi, com més ignorants més fàcils de dominar; potser aquest és un dels motius de les grans retallades en educació... modelar una societat més dòcil?. Així com no sóc capaç d’entendre tot el que succeeix, tampoc sóc capaç de donar-hi resposta. I crec que això és una altre victòria per a ells. “Tan sols 400 persones han sortit al carrer en contra de la reforma laboral”, “Poc més de 100 persones s’han concentrat en rebuig dels esdeveniments succeïts a València el passat mes de Febrer”, “Una cinquantena de persones s’han manifestat en contra de la reforma constitucional”. Si cada cop que estiguéssim en desacord amb alguna mesura presa pels actuals governs haguéssim de sortir al carrer, hi viuríem. Malauradament no ens ho podem permetre. Hem d’anar a treballar les nostres 8 - 10 hores al dia per cobrar els nostres 1000€, el mateix sou que portem cobrant des de fa més de 5 anys. El fet que no totes les mobilitzacions organitzades siguin multitudinàries no vol dir que la gent accepti aquests canvis, simplement que la gent es resigna. “Tot això no servirà per a res”. Jo no sóc del mateix parer. Crec durant molts anys les lluites al carrer, els moviments socials, les manifestacions massives, etc. han aconseguit que la ciutadania disposi d’uns drets que ara ens volen treure amb l’excusa d’una crisi que nosaltres patim i que no hem provocat. Una educació pública i una assistència sanitària per

a tothom, uns drets laborals que ens permetin viure en unes condicions “dignes”, el dret a mantenir una cultura, una llengua i una identitat pròpia que reconegui la pluralitat del territori, etc. No pot ser que nosaltres o les generacions futures tinguin unes condicions de vida pitjors que les dels nostres pares. Hem de seguir lluitant per mantenir aquells drets que ha costat tant aconseguir... I sobretot que no ens enganyin fent-nos creure que aquests drets que ara reclamem són fruit d’una època de benestar econòmic en que tothom vivia per sobre de les seves possibilitats, d’un somni irreal on tot era massa perfecte i que, ara, ja no és possible. És més, no es tracta només de mantenir el que tenim sinó d’ampliar els drets per al conjunt de la ciutadania. Jo segueixo pagant els mateixos impostos, sinó més. Benvingut “cèntim sanitari” (que realment en són 5 a partir del mes d’Abril), benvinguda pujada del IRPF (malgrat estar 4 mesos a l’atur i cobrar 15.000€ bruts anuals per feines d’estiu en les que treballes quasi 50 hores setmanals), benvinguda pujada del IBI (tot i no ser propietària segur que em repercutirà en un augment del preu del lloguer). Ara resulta que tinc menys drets i menys beneficis. A mi no em surten els comptes... Estic força tipa d’escoltar que és moment d’estrènyer el cinturó i de fer un esforç comú per sortir de la crisi. Després d’estudiar 5 anys (pagant, és clar, no totes les carreres són públiques, i si vols estudiar turisme, un sector importantissim en aquest país, el que se suposa que ens ha de treure de la crisis, has de pagar. Deu ser així que ens en sortirem de la crisis... amb els diners que hem de pagar per estudiar...), de treballar molt de temps com a becària (sense cotitzar a la seguretat social, però pagant IRPF) i cobrar un sou mínim per a viure (però invertint en formació i coneixement, en créixer com a persona i com a professional. Una inversió de futur per a obtenir una bona feina), ara em trobo a l’atur (dóna gràcies que vaig anar fent feinetes, perquè si només hagués tingut beques ara no tindria

ni això!), cercant feines en les que sé que no cobraré més de 1000€ al mes però per a les que em demanen que parli un mínim de dos idiomes a més del castellà, que domini el programa informàtic i que tingui experiència prèvia! Feines que sé que s’acabaran al mes de Setembre, i després sant tornem-hi, que no ha estat res. Crec que porto molts anys amb el cinturó estret, no sé si m’hi queden més forats... Sacrifici i solidaritat són també dos conceptes molt utilitzats per la nostra classe política. Fa molts anys que participo en moviments socials als que hi dedico bona part del meu temps i una part dels meus diners. Ja m’agradaria poder dedicar-li més però és el que té haver de fer feines extres per complementar els 1.000€ mensuals. Si m’haig de pagar els estudis, les visites mèdiques, i una “vivenda digna” necessito fer moltes hores!. Així que potser no cal apel.lar al sacrifici i a la solidaritat dels mateixos, que ja no podem donar més. Potser seria moment que els nostres dirigents facin el sacrifici d’agafar el transport públic enlloc d’utilitzar cotxes oficials, o de viatjar en classe turista enlloc de en primera classe o en jets privats. Potser seria el moment d’exigir solidaritat als què més tenen, als què han provocat la crisi i als què continuen beneficiant-se d’ella. Segurament seguir sortint al carrer no és la única forma de canviar les coses, però és una d’elles. Per mi, participar en projectes com En Acció, en pot ser una altre. Lo important és que no ens quedem a casa i que els deixem seguir fent, com si aquí no passés res. No, no em fareu creure que part del que ha succeït és culpa meva i que n’haig de pagar les conseqüències. No, no em deixaré manipular per les vostres històries de sacrifici i solidaritat. No, no em creuré tot allò que m’expliqueu i seguiré contrastant opinions i pensant per mi mateixa. No, no vull ser un ninot en una història de la que no em deixeu escriure el guió.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


VOLS INFORMAR-TE? ¿QUIERES INFORMARTE?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VOLS COMPARTIR UNA REFLEXIÓ? ¿QUIERES COMPARTIR UNA REFLEXIÓN?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

EN ACCIÓ es un mitjà obert a tota la ciutadania eivissenca per a seva la lliure expressió

PARTICIPA-HI! Per a participar en el projecte d’En Acció adressa’t a: enaccio@ibizatomalaplaza.net Per a més informació sobre el Moviment 15M a Eivissa, consulta: www.ibiza.tomalaplaza.net .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................