Page 1

PROGRAMI MËSIMOR

MATEMATIKA

Shtator 2013/2014


PLANI GLOBAL VJETOR KLASA e VII-të Numri i orëve për TEMA MËSIMORE Zhvillim

Ushtrime

Teste tematike

Orë rezervë

GJITHSEJ

OPERACIONET ME THYESA

13

16

2

1

32

TREKËNDËSHAT DHE DREJTËZAT PARALELE

23

14

2

1

40

NUMRAT E PLOTË DHE RACIONAL

21

17

2

1

41

KATËRKËNDËSHI

14

13

2

2

31

Gjithsej numri i orëve

73

63

8

5

144

Ky konkretizim i programit mësimor të matematikës për klasën e VII përmban: -

Qëllimet e mësimit të matematikës në klasën e VII Plani vjetor global Plani tematik procesual Metodat mësimore Mjetet konkretizuese dhe burimet tjera


Qëllimet e mësimit të matematikës në klasën e VII-të Nxënësi: Ta kupton konceptin thyesë, Ti kryen operacionet me thyesa dhe ti zbaton gjatë zgjidhjes së detyrave Të paraqet madhësi nëpërmjet përqindjeve, të shfrytëzon njehsime me përqindje dhe të zgjidh detyra problemore nga praktika Ta kupton konceptin pasqyrim dhe ti pasqyron figurat gjatë simetrisë qendrore dhe boshtore Ti dallon figurat simetriko boshtore dhe simetriko qendrore dhe të cakton boshtet gjegjësisht qendrën e atyre figurave simetrike Ti kupton karakteristikat e trekëndëshit dhe katërkëndëshit, vetitë më të rëndësishme të tyre si dhe klasifikimin e tyre Të njehson perimetrin e trekëndëshit dhe katërkëndëshit Ta kupton relacionin puthitshmëri e trekëndëshave dhe kriteret për puthitshmëri ti shfrytëzon në detyra të thjeshta Ta kupton nevojën për vërtetim të teoremave dhe të vërteton disa teorema Ti kupton kriteret për puthitshmërinë e trekëndëshave Ta kupton nevojën për kyçjen e numrave negativ dhe formimin e bashkësisë së numrave të plotë Ta kupton përbërjen e bashkësisë së numrave racional dhe të zgjidh shprehje numerike Ti shfrytëzon operacionet dhe vetitë e tyre gjatë zgjidhjes së detyrave me numra racional


Ti kupton konceptet barazi dhe barazim dhe të zgjidh barazime lineare duke caktuar mbledhësin, shumëzuesin, të pjesëtueshmin dhe pjesëtuesin e panjohur Të zgjidh detyra tekstuale dhe barazime me shfrytëzim të operacioneve dhe vetitë e operacineve në bashkësinë e numrave racional Të mbledh në mënyrë sistematike, të organizon, lexon dhe paraqet të dhënat nga eksperimentet, matjet dhe ngjashëm Të njehson modën, medianën, rangun dhe mesin aritmetik të të dhënave Të sqaron me cka është dhënë simetria boshtore Të pasqyron pike dhe segment gjatë simetrisë boshtore Të konstrukton boshte të simetrisë te disa figura gjeometrike rrafshore Të sqaron me cka është dhënë simetria qendrore Të pasqyron ikë dhe segment gjatë simetrisë qendrore Të konstrukton normalen e drejtëzës T’a cakton largesën prej pikes në drejtëz T’a cakton qendrën e simetrisë te disa figura gjeometrike rrafshore Të vizaton trekëndësh dhe tie mëron elementet themelore të tij T’i dallon këndet e brendëshme dhe të jashtme të trekëndëshit T’i dallon dhe emëron trekëndëshat sipas brinjëve dhe këndeve T’a njoh dhe ndërton lartësinë e trekëndëshit T’a cakton ortoqendrën T’a njoh dhe vizaton vijën e rëndimit si dhe t’a cakton pikën e rëndimit të trekëndëshit T’a njoh dhe konstrukton simetralen e segmentit dhe simetralen e këndit Të konstrukton simetralet e brinjëve dhe këndeve të trekëndëshit


Të kupton se për cilat figura thuhet se janë të puthitshme T’i njoh dhe simbolikisht t’i shënon dy trekëndësha të puthitshëm T’a tregon indicin BKB (brinjë, kënd, brinjë) Të vërteton puthitshmërinë e dy trekëndëshave sipas indicit BKB T’a tregon indicin KBK (kënd, brinjë, kënd) Të vërteton puthitshmërinë e dy trekëndëshave sipas indicit KBK T’a tregon indicin BBB (brinjë, brinjë, brinjë) Të vërteton puthitshmërinë e dy trekëndëshave sipas indicit BBB T’i din dhe zbaton vetitë e trekëndëshit barakrahës gjatë zgjidhjes së detyrave T’a thotë aksiomën për drejtëzat paralele T’i dallon këndet me krah reciprokisht paralele dhe reciprokisht normale T’i dallon këndet e transverzales T’a njoh dhe t’a vizaton vijën e mesme të trekëndëshit Të ndërton kënd prej 60o, 30o, 90o, 45o Të konstrukton trekëndësh sipas elementeve të dhëna Të zgjidh situata të thjeshta problemore nëpërmjet punës me të dhëna Të shfrytëzon terminologji matematikore gjatë të shprehurit gojor dhe me shkrim Ta zhvillon të menduarit logjik, analitik, hapsinor, etj. Të jetë kritik ndaj punës së vet dhe punës së tjerëve Të mendon dhe me përgjegjësi ti kryen obligimet e veta Ta përjeton matematikën si përvojë të këndshme Të përdorë kalkulatorin në njësitë mësimore tek të cilat nuk ndikon negativisht në përvetësimin e njohurive; Të përdorë teknologjinë informatike kompjuterike (TIK) në përmbajtjet nga matematika;


PLANIFIKIMI TEMATIK PROCESUAL Periudha kohore: Shtator-Tetor-Nëntor/2013

Përmbajtja Njësia mësimore 1. Thyesat. Llojet e thyesave (përsëritje)

Aktivitetet. Të arriturat që priten Njeh thyesat e drejta, thyesat më të vogla se 1 dhe thyesat jo të drejta, më të mëdha se 1. Shënon numrin natyror si thyesë me emërues të caktuar Shndërron thyesën më të madhe se 1 në numër të përzier dhe anasjelltas

2. Paraqitja e thyesave në drejtëzën numerike. Brabarshmëria e thyesave

Vizaton drejtëz numerike Paraqet thyesën në drejtëzën numerike Me ndihmën e rregullës për barabarshmërinë e thyesave kontrollon se a janë dy thyesa të barabarta

3. Zgjerimi dhe thjeshtimi i thyesave

Zgjeron dhe thjeshton thyesën Vërteton se cila thyesë është e pathjeshtueshme

4. Detyra nga 1,2 dhe 3 Aktivitete për të arriturrat nga njësia 1, 2 dhe 3

OPERACIONET ME THYESA Aktivitetet e arsimtarit në fillim të vitit shkollor Në fillim të vitit mësimor arsimtari bën notim dhe kontrollim diagnostik, me qëllim të verifikimit të njohurive dhe aftësive të nxënësve të fituara për gjatë vitit shkollor pararendës. Arsimtari mund ta realizojë këtë me ndihmën e instrumenteve të ndryshme: përmes testeve diagnostike, përmes fletëzave anketuese, përmes pyetjeve gojore të përgatitura e të mirëmenduara nga ana e tij, etj. Rezultatet e fituara paraqesin pasqyrën e njohurive dhe aftësive konkrete të nxënësve dhe si të tilla shërbejnë edhe si pikënisje për planet e mëpastajme për realizimin e Programit mësimor dhe përparimin e procesit kompleks të vlerësimit gjatë vitit shkollor.


5. Sjellja e thyesave në emërues të barabartë. Krahasimi i thyesave

Sjell thyesat në emërues të përbashkët Krahason thyesat me emërues të ndryshëm

6. Detyra nga 5 Aktivitete për të arriturrat nga njësia 5 7. Mbledhja e thyesave

Mbledh thyesa me emërues të njejtë Mbledh thyesa me emërues të ndryshëm

8. Detyra nga 7 Aktivitete për të arriturrat nga njësia 7 9. Mbledhja e numrave të përzier. Vetitë e mbledhjes së thyesave

10. Detyra nga 8 dhe 9

11. Zbritja e thyesave. Zbritja e numrave të përzier natyrorë

Mbledh numra të përzier në dy mënyra Zbaton vetinë komutative dhe associative për mbledhjen e thyesave dhe numrave të përzier

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 8 dhe 9

Zbret thyesa me emërues të njejtë dhe emërues të ndryshëm Zbret numra të përzier në dy mënyra

12. Detyra nga 11 Aktivitete për të arriturrat nga njësitë 11

Notimi i të arriturave të nxënësit Njohja e nxënësve me qëllimet dhe të arriturat. Bisedë interaktive ndërmjet nxënësve dhe arsimtarit në lidhje me njësinë mësimore. Ndjekja e punës dhe aktiviteteve të nxënësve në klasë. Kontrollimi i të arriturave të nxënësve nëpërmjet të detyrave nga libri, fletorja e punës, etj. Notimi formativ i nxënësve nëpërmjet të çek-listave të ndryshme. Ndjekja e punës individuale dhe grupore e nxënësve. Bashkëpunimi i ndërsjelltë i nxënësve. Shfrytëzimi i teknikave të ndryshme për vlerësim. Ndjekja e punës së pavarur të nxënësit. Nxitja e frymës garuese tek nxënësit. Shfrytëzimi i fletave të punës për vlerësim më objektiv të diturive të nxënësit. Shfrytëzimi i listave holistike për vlerësimin e nxënësve. Vetëvlerësimi i nxënësve nëpërmjet instrumenteve të ndryshme vlerësuese


13. Shumëzimi i thyesës me thyesë

Njehson prodhimin e numrit natyror me thyesë Njehson prodhimin e dy thyesave

14. Detyra nga 13

Aktivitete për të arriturrat nga njësitë 13

15. Shumëzimi i numrave të përzier. Vetitë e shumëzimi të thyesave

Njehson prodhimin e numrave të përzier Zbaton vetinë komutative dhe associative si dhe vetinë distributive të shumëzimit në lidhje me mbledhjen ose zbritjen e thyesave

16. Detyra nga 15 Aktivitete për të arriturrat nga njësitë 15

17. Pjesëtimi i thyesës me thyesë

Cakton vlerën reciproke të numrit të dhënë Cakton herësin e dy thyesave ose thyesës me numër natyror

18. Detyta nga 17 Aktivitete për të arriturrat nga njësitë 17

19. Vetitë e pjesëtimit të thyesave. Shprehjet numerike dhye zbatimi

Zbaton vetinë distributive të pjesëtimit në lidhje me mbledhjen ose zbritjen e thyesave Njehson vlerën numerike të shprehjes Cakton shumëzuesin, të pjesëtueshmin ose pjesëtuesin në barazime me thyesa

Aktivitetet i arsimtarit Përgatit teknikën e mësimdhënies; Mësimdhënien , detyrat dhe sqarimet të jepë në nivelin e moshës; Nxitë nxënësit në punëindividuale,grupore,frontale dhe demonstrimit; Krijon klimë dhe atmosferë krijuese –produktive në mësojtore; Kërkon nga nxënësit që me vëmendje të përcjellin mësimëdhënien dhe sqarimet e arsimtarit; Insiston që nxënësit në mënyrë të drejtë dhe të pastërt të shkruajnë në fletoret e tyre ashtu që të shfrytëzohen maximalisht; Parashtron pyetje dhe kërkon përgjigje adekuate që të shoh a i kan kuptuar nxënësit detyrat e parashtruara; Individualisht përcjell për së afërmi nxënësit që zgjidhin detyra më të komplikuara; Detyrat i parashtron që te nxënësi të nxit të menduarit; Mat njohurin e nxënëve sipas kërkesave kognitive Përcjell dhe mer shënime për përparimin e nx. Shfrytëzon metoda të ndryshme për vlerësim; Rregullisht vlerëson punën e nxënësve; Jep, sqaron dhe kontrollon detyrat e shtëpisë; Jep udhëzime për përdorimin e librit dhe fletores së punës;


20. Detyra nga 19

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 19

21. Thyesat e dyfishta

Cakton anëtarët e jashtëm ose të brendshëm te thyesat e dyfishta Shndërron thyesën e dyfishtë në thyesë të rëndomtë

22. Detyra nga 21 Aktivitete për të arriturrat nga njësia 21 23. Kuptimi për përqindjen

Sqaron se ç’është përqindja Sqaron se çdo numër natyror, thyesë, mund të paraqitet si përqindje

24. Njehsimi i sasisë së përqindjes

Sqaron se çka është sasia e përqindjes Në detyrë e identifikon sasinë e përqindjes, vlerën themelore dhe përqindjen. Njehson në detyra sasinë e përqindjes

25. Detyra nga 23 dhe 24 Aktivitete për të arriturrat nga njësitë 23 dhe 24

26. Njehsimi i vlerës themelore dhe i përqindjes

Cakton: vlerën themelore nëse dihet sasia e përqindjes dhe përqindja dhe anasjelltas të tre rastet

27. Detyra nga 26 Aktivitete për të arriturrat nga njësia 26

Aktivitetet e nxënësit Ndjek me vëmendje dhe në mënyrë aktive merr pjesë në mësimëdhënien e arsimtarit; Merr pjesë aktive në çdo formë të punës në orë mësimore; Me përpikëshmëri realizon të gjitha kërkesat e arsimtarit në organizimin e punës-individuale, grupore, frontale dhe demonstrimit; Rregullisht merr shënime që ua jep arsimtari; Kërkon sqarime për detyrat të cilat nuk i kupton në klasë; Kërkon sqarime për detyrat e shtëpisë të cilat nuk i kupton; Nuk le pa sqaruar ato që nuk i kupton; Punon në orë dhe shtëpi sipas udhëzimeve dhe kërkesave të mësimdhënies dhe mësimnxënies; Zgjidh detyrat e shtëpisë; Shfrytëzon librin dhe fletoren e punës sipas udhëzimeve të arsimtarit;


28. Detyra nga 24 dhe 26 Aktivitete për të arriturrat nga njësitë 24 dhe 26

29. Paraqitja grafike e të dhënave

Paraqet grafikisht (shtyllor dhe sektorial) të dhënat që janë dhënë në përqindje

30. Test tematik Aktivitete për kontrollimin e të arriturave e qëllimeve arsimore të temës 1. Operacionet me thyesa

31. Analiza e të ariturave të nxënësve në test

Aktivitete për përmirësimin e mësimdhënies dhe të mësuarit

Vlerësimi sumativ Në bazë të të dhënave të tërësishme të fituara nga ndjekja dhe kontrollimi i të arriturave të nxënësve gjatë periudhës së realizimit të Programit mësimor, arsimtari e konstaton përparimin e çdo nxënësi veç e veç, në kuadër të secilës fushë programore. Nga notat e formuara sumative, të formuluara për çdo nxënës, duke u udhëhequr gjithnjë nga nivelet e arritjeve, gjatë një periudhe të caktuar kohore, arsimtari vendos notat përkatëse numerike

Vlerësimi formativ Gjatë kl. VII 9 vjeçare preferohet edhe vlerësimi formativ që mundëson notimin më objektiv të arritjeve të nxënësve gjatë një periudhe të caktuar. Këtë tip notimi arsimtari mund ta realizojë me shfrytëzimin e më shumë metodave të notimit: bisedave mes nxënësit dhe arsimtarit; prezentimeve gojore; provimeve me shkrim; testeve; detyrave të shtëpisë. portfolieve – mbledhjes së treguesve për arritjet e secilit nxënës, siç mund të jenë krijimeve origjinale të nxënësve... Portfoliet duhet të jenë të njohura për prindërit e nxënësve që edhe ata të mund të kontribuojnë në realizimin sa më të mirë të mësimit të lëndës së matematikës. Portfoliet e nxënësit plotësohen me të dhëna gjatë viteve të ardhshme shkollore. Këto metoda të notimit arsimtari mund t'i vlerësojë dhe t'i kontrollojë me lista të veçanta të evaluimit për çdo nxënës, të përgatitura paraprakisht, të cilat plotësohen me çdo aktivitet konkret. Rezultatet e fituara të arritjeve të nxënësve janë të arritshme për arsimtarët, nxënësit dhe prindërit e tyre.


Format, metodat dhe burimet e mësimit të matematikës

Format e punës:

Metodat e punës:

Mjetet konkretizuese:

Qëllimi arsimor:

Resurset mësimore:

Frontale Grupore Individuale Diferenciale Dialoge Tekstuale Analiza Sinteza Hulumtimi Fletat e punës Shkumësat me ngjyrë Flomastera Projektori, etj. Aftësimi i nxënësve që dituritë e fituara ti përsërisin, vërtetojnë dhe zbatojnë në shembuj të ndryshëm. Zhvillimi i aftësive për të vërtetuar varësinë e ndërsjelltë të diturive të fituara në veçanti. Formimi i mundësive për zbatimin e diturive teorike në zgidhjen e detyrave praktike. Zhvillimi i ndjenjave të përgjegjësisë, saktësisë dhe precizitetit. Forcimi i mardhënieve shoqërore dhe zhvillimi i kuptimit për punë kolektive. Libri Fletorja e punës Përmbledhje detyrash Revista matematikore Interneti, etj.


PLANIFIKIMI TEMATIK PROCESUAL Periudha kohore: Nëntor-Dhjetor-Janar/2013/2014

Përmbajtja Njësia mësimore 1. Normalja (pingulja) e drejtëzës. Pasqyrimi

2. Detyra për normalen (pingulen) e drejtëzës dhe pasqyrimin

Aktivitetet. Të arriturat që priten Të din se çka është normalja e drejtëzës Ta ndërton normalen e drejtëzës T’a cakton largesën prej pikes në drejtëz Të sqaron se çka është pasqyrimi

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 1

3. Simetria boshtore

Të bën pasqyrimin e figurave gjeometrike gjatë simetrisë boshtore

4. Detyra për simetrinë boshtore

Të identifikon figurat simetriko-boshtore

TREKËNDËSHI DHE DREJTËZAT PARALELE

Notimi i të arriturave të nxënësit Njohja e nxënësve me qëllimet dhe të arriturat. Bisedë interaktive ndërmjet nxënësve dhe arsimtarit në lidhje me njësinë mësimore. Ndjekja e punës dhe aktiviteteve të nxënësve në klasë. Kontrollimi i të arriturave të nxënësve nëpërmjet të detyrave nga libri, fletorja e punës, etj. Notimi formativ i nxënësve nëpërmjet të çek-listave të ndryshme. Ndjekja e punës individuale dhe grupore e nxënësve. Bashkëpunimi i ndërsjelltë i nxënësve. Shfrytëzimi i teknikave të ndryshme për vlerësim. Ndjekja e punës së pavarur të nxënësit. Nxitja e frymës garuese tek nxënësit. Shfrytëzimi i fletave të punës për vlerësim më objektiv të diturive të nxënësit. Shfrytëzimi i listave holistike për vlerësimin e nxënësve. Vetëvlerësimi i nxënësve nëpërmjet instrumenteve të ndryshme vlerësuese


5. Simetralja e segmentit dhe simetralja e këndit

6. Detyra për simetralen e segmentit dhe simetralen e këndit

7. Simetria qendrore

8. Detyra për simetrinë qendrore

9. Trekëndëshi. Llojet e trekëndëshave

10. Lartësitë dhe vijat e rëndimit të trekëndëshit

Të konstrukton simetralen e segmentit dhe simetralen e këndit

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 5

T’a cakton qendrën e simetrisë te disa figurave gjeometrike rrafshore Të vizaton pasqyrën e figurave gjatë simetrisë qendrore

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 7

T’i dallon dhe emëron trekëndëshat sipas brinjëve dhe këndeve

T’a njoh dhe ndërton lartësinë e trekëndëshit T’a cakton ortoqendrën T’a cakton pikën e rëndimit të trekëndëshit

Aktivitetet i arsimtarit Përgatit teknikën e mësimdhënies; Mësimdhënien ,detyrat dhe sqarimet të jepë në nivelin e moshës; Nxitë nxënësit në punëindividuale,grupore,frontale dhe demonstrimit; Krijon klimë dhe atmosferë krijuese –produktive në mësojtore; Kërkon nga nxënësit që me vëmendje të përcjellin mësimëdhënien dhe sqarimet e arsimtarit; Insiston që nxënësit në mënyrë të drejtë dhe të pastërt të shkruajnë në fletoret e tyre ashtu që të shfrytëzohen maximalisht; Parashtron pyetje dhe kërkon përgjigje adekuate që të shoh a i kan kuptuar nxënësit detyrat e parashtruara; Individualisht përcjell për së afërmi nxënësit që zgjidhin detyra më të komplikuara; Detyrat i parashtron që te nxënësi të nxit të menduarit; Mat njohurin e nxënëve sipas kërkesave kognitive Përcjell dhe mer shënime për përparimin e nx. Shfrytëzon metoda të ndryshme për vlerësim; Rregullisht vlerëson punën e nxënësve; Jep, sqaron dhe kontrollon detyrat e shtëpisë; Jep udhëzime për përdorimin e librit dhe fletores së punës;


11. Lartësitë dhe vijat e rëndimit të trekëndëshit Ushtrime

12. Simetralet e brinjëve dhe këndeve të trekëndëshit

13. Figurat e puthitshme. Trekëndëshat e puthitshëm

14. Figurat e puthitshme. Trekëndëshat e puthitshëm-Ushtrime

15. Indicet (parashenjat) për puthitshmërinë e trekëndëshave. Indici brinjë-këndbrinjë (BKB)

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 10

Të konstrukton simetralet e brinjëve dhe këndeve të trekëndëshit

Të kupton se për cilat figura thuhet se janë të puthitshme

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 13

T’i njoh dhe simbolikisht t’i shënon dy trekëndësha të puthitshëm T’a tregon indicin BKB (brinjë, kënd, brinjë) Të vërteton puthitshmërinë e dy trekëndëshave sipas indicit BKB

Aktivitetet e nxënësit Ndjek me vëmendje dhe në mënyrë aktive merr pjesë në mësimëdhënien e arsimtarit; Merr pjesë aktive në çdo formë të punës në orë mësimore; Me përpikëshmëri realizon të gjitha kërkesat e arsimtarit në organizimin e punës-individuale, grupore, frontale dhe demonstrimit; Rregullisht merr shënime që ua jep arsimtari; Kërkon sqarime për detyrat të cilat nuk i kupton në klasë; Kërkon sqarime për detyrat e shtëpisë të cilat nuk i kupton; Nuk le pa sqaruar ato që nuk i kupton; Punon në orë dhe shtëpi sipas udhëzimeve dhe kërkesave të mësimdhënies dhe mësimnxënies; Zgjidh detyrat e shtëpisë; Shfrytëzon librin dhe fletoren e punës sipas udhëzimeve të arsimtarit;


16. Indici brinjë-këndbrinjë (BKB)-Ushtrime

17. Indici kënd-brinjëkënd (KBK)

18. Indici këndbrinjë-kënd (KBK)Ushtrime

19. Indici brinjëbrinjë-brinjë (BBB)

20. Indici brinjëbrinjë-brinjë (BBB)Ushtrime

21. Vetitë e trekëndëshit barakrahës

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 15

T’a tregon indicin KBK (kënd, brinjë, kënd) Të vërteton puthitshmërinë e dy trekëndëshave sipas indicit KBK

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 17

T’a tregon indicin BBB (brinjë, brinjë, brinjë) Të vërteton puthitshmërinë e dy trekëndëshave sipas indicit BBB

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 19

T’i din dhe zbaton vetitë e trekëndëshit barakrahës gjatë zgjidhjes së detyrave

Vlerësimi formativ Gjatë kl. VII 9 vjeçare preferohet edhe vlerësimi formativ që mundëson notimin më objektiv të arritjeve të nxënësve gjatë një periudhe të caktuar. Këtë tip notimi arsimtari mund ta realizojë me shfrytëzimin e më shumë metodave të notimit: bisedave mes nxënësit dhe arsimtarit; prezentimeve gojore; provimeve me shkrim; testeve; detyrave të shtëpisë. portfolieve – mbledhjes së treguesve për arritjet e secilit nxënës, siç mund të jenë krijimeve origjinale të nxënësve... Portfoliet duhet të jenë të njohura për prindërit e nxënësve që edhe ata të mund të kontribuojnë në realizimin sa më të mirë të mësimit të lëndës së matematikës. Portfoliet e nxënësit plotësohen me të dhëna gjatë viteve të ardhshme shkollore. Këto metoda të notimit arsimtari mund t'i vlerësojë dhe t'i kontrollojë me lista të veçanta të evaluimit për çdo nxënës, të përgatitura paraprakisht, të cilat plotësohen me çdo aktivitet konkret. Rezultatet e fituara të arritjeve të nxënësve janë të arritshme për arsimtarët, nxënësit dhe prindërit e tyre.


22. Vetitë e trekëndëshit barakrahës-Ushtrime

23. Drejtëzat paralele. Këndet e transverzales së dy drejtëzave

24. Këndet e transverzales së dy drejtëzave -Ushtrime

25. Këndet me krahë reciprokisht paralele dhe reciprok. normale

26. Këndet me krahë reciprokisht paralele dhe normaleUshtrime

27. Shuma e këndeve në trekëndësh

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 21

T’a thotë aksiomën për drejtëzat paralele T’i dallon këndet e transverzales

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 23

T’i dallon këndet me krah reciprokisht paralele dhe reciprokisht normale

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 25

Të din shumën e këndeve të brendshme dhe të jashtme në trekëndësh


28. Shuma e këndeve në trekëndësh Ushtrime

29. Relacioni ndërmjet brinjëve dhe këndeve në trekëndësh

30. Relacioni ndërmjet brinjëve dhe këndeve në trekëndësh -Ushtrime

31. Vija e mesme e trekëndëshit

32. Vija e mesme e trekëndëshit Ushtrime

33. Konstruktimi i vijës rrethore të jashtashkruar në trekëndësh

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 27

Të din se përballë brinjës më të madhe shtrihet këndi më i madh dhe anasjelltas Të din se shuma e dy brinjëve është më e madhe se brinja e tretë

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 29

T’a njoh dhe t’a vizaton vijën e mesme të trekëndëshit

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 31

Të din ta jashtashkruan vijën rrethore te të gjitha llojet e trekëndëshave


34.Konstruktimi i vijës rrethore të brendashkruar në trekëndësh

35. Konstruktimi i këndeve. Konstr. i tangjentës së vijës rrethore

36. Konstruktimi i trekëndëshit

37. Konstruktimi i trekën. barabrinjës, barakrahës dhe kënddrejtë

38. PROVIMI I DYTË TEMATIK

Të din ta brendashkruan vijën rrethore te të gjitha llojet e trekëndëshave

A Të ndërton kënd prej 60o, 30o, 90o, 45o

Të konstrukton trekëndëshat e ndryshëm me elementet e dhëna

Të konstrukton trekëndëshat barabrinjës, barakrahës dhe kënddrejtë me elementet e dhëna Aktivitete për kontrollimin e të arriturave e qëllimeve arsimore të temës 2.TREKËNDËSHI DHE DREJTËZAT PARALELE

39. ANALIZA DHE DISKUTIMI I PROVIMIT

Aktivitete për përmirësimin e mësimdhënies dhe të mësuarit 2.TREKËNDËSHI DHE DREJTËZAT PARALELE RACIONALE

Vlerësimi sumativ Në bazë të të dhënave të tërësishme të fituara nga ndjekja dhe kontrollimi i të arriturave të nxënësve gjatë periudhës së realizimit të Programit mësimor, arsimtari e konstaton përparimin e çdo nxënësi veç e veç, në kuadër të secilës fushë programore. Nga notat e formuara sumative, të formuluara për çdo nxënës, duke u udhëhequr gjithnjë nga nivelet e arritjeve, gjatë një periudhe të caktuar kohore, arsimtari vendos notat përkatëse numerike


Format, metodat dhe burimet e mësimit të matematikës

Format e punës:

Metodat e punës:

Mjetet konkretizuese:

Qëllimi arsimor:

Resurset mësimore:

Frontale Grupore Individuale Diferenciale Dialoge Tekstuale Analiza Sinteza Hulumtimi Fletat e punës Shkumësat me ngjyrë Flomastera Projektori, etj. Aftësimi i nxënësve që dituritë e fituara ti përsërisin, vërtetojnë dhe zbatojnë në shembuj të ndryshëm. Zhvillimi i aftësive për të vërtetuar varësinë e ndërsjelltë të diturive të fituara në veçanti. Formimi i mundësive për zbatimin e diturive teorike në zgidhjen e detyrave praktike. Zhvillimi i ndjenjave të përgjegjësisë, saktësisë dhe precizitetit. Forcimi i mardhënieve shoqërore dhe zhvillimi i kuptimit për punë kolektive. Libri Fletorja e punës Përmbledhje detyrash Revista matematikore Interneti, etj.


PLANIFIKIMI TEMATIK PROCESUAL Periudha kohore: Shkurt-Mars-Prill/2014

Përmbajtja Njësia mësimore

Aktivitetet. Të arriturat që priten

1.Kahu.Numrat pozitiv dhe negativ

Të din se çka është kahu Ti din numrat pozitiv Ti din numrat negativ

2.Numrat e kundërt. Bashkësia e numrave të plotë

Të din se cilët janë numrat e kundërt Ta din bashkësinë e numrave të plotë

3.Vlera absolute e numrit. Krahasimi i numrave të plotë

4.Vlera absolute dhe krahasimi i numrave të plotë -Ushtrime

Të njehson vlerën absolute të numrave Të krahason numrat e plotë

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 3

NUMRAT E PLOTË DHE RACIONALË

Aktivitetet i arsimtarit Përgatit teknikën e mësimdhënies; Mësimdhënien ,detyrat dhe sqarimet të jepë në nivelin e moshës; Nxitë nxënësit në punëindividuale,grupore,frontale dhe demonstrimit; Krijon klimë dhe atmosferë krijuese –produktive në mësojtore; Kërkon nga nxënësit që me vëmendje të përcjellin mësimëdhënien dhe sqarimet e arsimtarit; Insiston që nxënësit në mënyrë të drejtë dhe të pastërt të shkruajnë në fletoret e tyre ashtu që të shfrytëzohen maximalisht; Parashtron pyetje dhe kërkon përgjigje adekuate që të shoh a i kan kuptuar nxënësit detyrat e parashtruara; Individualisht përcjell për së afërmi nxënësit që zgjidhin detyra më të komplikuara; Detyrat i parashtron që te nxënësi të nxit të menduarit; Mat njohurin e nxënëve sipas kërkesave kognitive Përcjell dhe mer shënime për përparimin e nx. Shfrytëzon metoda të ndryshme për vlerësim; Rregullisht vlerëson punën e nxënësve;


5.Mbledhja e numrave të plotë me shenja të njejta

6.Mbledhja e numrave të plotë me shenja të njejta Ushtrime

7.Mbledhja e numrave të plotë me shenja të ndryshme 8.Mbledhja e numrave të plotë me shenja të ndryshmeUshtrime

9.Vetitë e mbledhjes së numrave të plotë

10.Vetitë e mbledhjes së numrave të plotë Ushtrime

Të bën mbledhjen e numrave të plotë me shenja të njejta

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 5

Të bën mbledhjen e numrave të plotë me shenja të ndryshme

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 7

T’i zbaton vetitë e mbledhjes për numrat e plotë

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 9

Notimi i të arriturave të nxënësit Njohja e nxënësve me qëllimet dhe të arriturat. Bisedë interaktive ndërmjet nxënësve dhe arsimtarit në lidhje me njësinë mësimore. Ndjekja e punës dhe aktiviteteve të nxënësve në klasë. Kontrollimi i të arriturave të nxënësve nëpërmjet të detyrave nga libri, fletorja e punës, etj. Notimi formativ i nxënësve nëpërmjet të çek-listave të ndryshme. Ndjekja e punës individuale dhe grupore e nxënësve. Bashkëpunimi i ndërsjelltë i nxënësve. Shfrytëzimi i teknikave të ndryshme për vlerësim. Ndjekja e punës së pavarur të nxënësit. Nxitja e frymës garuese tek nxënësit. Shfrytëzimi i fletave të punës për vlerësim më objektiv të diturive të nxënësit. Shfrytëzimi i listave holistike për vlerësimin e nxënësve. Vetëvlerësimi i nxënësve nëpërmjet instrumenteve të ndryshme vlerësuese


11.Zbritja e numrave të plotë

12.Zbritja e numrave të plotë -Ushtrime

13.Numrat e shënuar në shumë. Përdorimi i kllapave

14.Numrat e shënuar në shumë. Përdorimi i kllapave -Ushtrime

15.Shumëzimi i numrave të plotë

16.Shumëzimi i numrave të plotë Ushtrime

Të din ti zbret numrat e plotë

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 11

Të din ti shënon numrat e plotë në shumë Të din ti përdor kllapat Të din të lirohet prej kllapave

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 13

Të mund të bëjë shumëzimin e numrave të plotë

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 15

Aktivitetet e nxënësit Ndjek me vëmendje dhe në mënyrë aktive merr pjesë në mësimëdhënien e arsimtarit; Merr pjesë aktive në çdo formë të punës në orë mësimore; Me përpikëshmëri realizon të gjitha kërkesat e arsimtarit në organizimin e punës-individuale, grupore, frontale dhe demonstrimit; Rregullisht merr shënime që ua jep arsimtari; Kërkon sqarime për detyrat të cilat nuk i kupton në klasë; Kërkon sqarime për detyrat e shtëpisë të cilat nuk i kupton; Nuk le pa sqaruar ato që nuk i kupton; Punon në orë dhe shtëpi sipas udhëzimeve dhe kërkesave të mësimdhënies dhe mësimnxënies; Zgjidh detyrat e shtëpisë; Shfrytëzon librin dhe fletoren e punës sipas udhëzimeve të arsimtarit;


17.Vetitë e shumëzimit të numrave të plotë

18.Vetitë e shumëzimit të numrave të plotë Ushtrime

19.Pjesëtimi i numrave të plotë

Ti din vetitë e shumëzimit të numrave të plotë Të zbaton vetitë e shumëzimit në detyra

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 17

Të din të kkkryen pjesëtimin e numrave të plotë

20.Pjesëtimi i numrave të plotë Ushtrime

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 19

21.Vlera e shprehjes numerike

T’i din dhe cakton vlerën e shprehjes numerike me numrat e plotë

22.Vlera e shprehjes numerike -Ushtrime

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 21

Vlerësimi formativ Gjatë kl. VII 9 vjeçare preferohet edhe vlerësimi formativ që mundëson notimin më objektiv të arritjeve të nxënësve gjatë një periudhe të caktuar. Këtë tip notimi arsimtari mund ta realizojë me shfrytëzimin e më shumë metodave të notimit: bisedave mes nxënësit dhe arsimtarit; prezentimeve gojore; provimeve me shkrim; testeve; detyrave të shtëpisë. portfolieve – mbledhjes së treguesve për arritjet e secilit nxënës, siç mund të jenë krijimeve origjinale të nxënësve... Portfoliet duhet të jenë të njohura për prindërit e nxënësve që edhe ata të mund të kontribuojnë në realizimin sa më të mirë të mësimit të lëndës së matematikës. Portfoliet e nxënësit plotësohen me të dhëna gjatë viteve të ardhshme shkollore. Këto metoda të notimit arsimtari mund t'i vlerësojë dhe t'i kontrollojë me lista të veçanta të evaluimit për çdo nxënës, të përgatitura paraprakisht, të cilat plotësohen me çdo aktivitet konkret. Rezultatet e fituara të arritjeve të nxënësve janë të arritshme për arsimtarët, nxënësit dhe prindërit e tyre.


23.Caktimi i shumëzuesit, pjes. ose të pjesëtueshmit të panjohur

T’a cakton componentën e panjohur në shprehje

24.Caktimi i komponentës së panjohur -Ushtrime

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 23

25.Bashkësia e numr. racional. Paraqitja e Q në boshtin numerik

26.Vlera absolute e numrit racional. Krahasimi i numrave rac.

27.Vlera absolute dhe krahasimi i numrave racionalë -Ushtrime

28.Mbledhja dhe zbritja e numrave racional

T’i dallon bashkësinë e numrave të plotë dhe racional Ti paraqet numrat racionalë në boshtin numerik

Të din ta cakton vlerën absolute të numrit racional Të mundet ti krahason numrat racionalë

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 26

Të mundet të kryen mbledhjen dhe zbritjen e numrave racionalë


29.Mbledhja dhe zbritja e numrave racional -Ushtrime

30.Shumëzimi dhe pjesëtimi i numrave racional

31.Shumëzimi dhe pjesëtimi i numrave racional -Ushtrime

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 28

Të mundet ti shumëzon dhe pjesëton numrat racionalë

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 30

32.Vetitë e operacioneve me numrat racional

Të din ti përdorë vetitë e operacioneve me numrat racionalë

33.Vlera e shprehjes numerike me numra racional

Të din ta cakton vlerën numerike të shprehjes me numra racionalë

34.Vlera e shprehjes numerike me numra racional -Ushtrime

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 33


35.Caktimi i komponentës së panjohur në operacionet me Q

36.Caktimi i komponentës së panjohur -Ushtrime

37.Mesi aritmetik. Rangu. Mediana. Moduli

38.Mesi aritmetik, rangu, mediana dhe moduli -Ushtrime

39.PROVIMI I TRETË TEMATIK

Të mundet ta njehson componentën e panjohur operacionet me Q

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 35

Të din se çka është mesi aritmetik, rangu, mediana dhe moduli Të mundet ta njehson mesin aritmetik, rangun, medianën dhe modulin

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 37

Aktivitete për kontrollimin e të arriturave e qëllimeve arsimore të temës 3. NUMRAT E PLOTË DHE RACIONALË

40.ANALIZA DHE DISKUTIMI I PROVIMIT

Aktivitete për përmirësimin e mësimdhënies dhe të mësuarit 3. NUMRAT E PLOTË DHE RACIONALË

Vlerësimi sumativ Në bazë të të dhënave të tërësishme të fituara nga ndjekja dhe kontrollimi i të arriturave të nxënësve gjatë periudhës së realizimit të Programit mësimor, arsimtari e konstaton përparimin e çdo nxënësi veç e veç, në kuadër të secilës fushë programore. Nga notat e formuara sumative, të formuluara për çdo nxënës, duke u udhëhequr gjithnjë nga nivelet e arritjeve, gjatë një periudhe të caktuar kohore, arsimtari vendos notat përkatëse numerike


Format, metodat dhe burimet e mësimit të matematikës

Format e punës:

Metodat e punës:

Mjetet konkretizuese:

Qëllimi arsimor:

Resurset mësimore:

Frontale Grupore Individuale Diferenciale Dialoge Tekstuale Analiza Sinteza Hulumtimi Fletat e punës Shkumësat me ngjyrë Flomastera Projektori, etj. Aftësimi i nxënësve që dituritë e fituara ti përsërisin, vërtetojnë dhe zbatojnë në shembuj të ndryshëm. Zhvillimi i aftësive për të vërtetuar varësinë e ndërsjelltë të diturive të fituara në veçanti. Formimi i mundësive për zbatimin e diturive teorike në zgidhjen e detyrave praktike. Zhvillimi i ndjenjave të përgjegjësisë, saktësisë dhe precizitetit. Forcimi i mardhënieve shoqërore dhe zhvillimi i kuptimit për punë kolektive. Libri Fletorja e punës Përmbledhje detyrash Revista matematikore Interneti, etj.


PLANIFIKIMI TEMATIK PROCESUAL

KATËRKËNDËSHI

Periudha kohore: Prill-Maj-Qershor/2014

Përmbajtja Njësia mësimore

Aktivitetet. Të arriturat që priten

1.Elementet e katërkëndëshit

Të din se cilët janë elementet e katërkëndëshit

2.Shuma e këndeve në katërkëndësh

Të din se sa është shuma e këndeve të brendshme dhe të jashtme në çdo katërkëndësh Të njehson këndet e panjohura të katërkëndëshit

3.Shuma e këndeve në katërkëndësh Ushtrime

4.Llojet e katërkëndëshave

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 2

Të identifikon llojet e katërkëndëshave

Notimi i të arriturave të nxënësit Njohja e nxënësve me qëllimet dhe të arriturat. Bisedë interaktive ndërmjet nxënësve dhe arsimtarit në lidhje me njësinë mësimore. Ndjekja e punës dhe aktiviteteve të nxënësve në klasë. Kontrollimi i të arriturave të nxënësve nëpërmjet të detyrave nga libri, fletorja e punës, etj. Notimi formativ i nxënësve nëpërmjet të çek-listave të ndryshme. Ndjekja e punës individuale dhe grupore e nxënësve. Bashkëpunimi i ndërsjelltë i nxënësve. Shfrytëzimi i teknikave të ndryshme për vlerësim. Ndjekja e punës së pavarur të nxënësit. Nxitja e frymës garuese tek nxënësit. Shfrytëzimi i fletave të punës për vlerësim më objektiv të diturive të nxënësit. Shfrytëzimi i listave holistike për vlerësimin e nxënësve. Vetëvlerësimi i nxënësve nëpërmjet instrumenteve të ndryshme vlerësuese


5.Llojet e katërkëndëshave Ushtrime

6.Diagonalet dhe lartësitë e paralelogramit

7.Vetitë e paralelogrameve

8.Diagonalet, lartësitë dhe vetitë e paralelogrameve Ushtrime

9.Indicet për paralelogramet

10.Indicet për paralelogramet Ushtrime

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 4

Të mundet ti tërhjek diagonalet dhe lartësitë e katërkëndëshit

Ti din vetitë e paralelogrameve Të vërteton vetitë e paralelogrameve

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 7

T’i din dhe vërteton indicet për paralelogramet

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 9

Aktivitetet i arsimtarit Përgatit teknikën e mësimdhënies; Mësimdhënien ,detyrat dhe sqarimet të jepë në nivelin e moshës; Nxitë nxënësit në punëindividuale,grupore,frontale dhe demonstrimit; Krijon klimë dhe atmosferë krijuese –produktive në mësojtore; Kërkon nga nxënësit që me vëmendje të përcjellin mësimëdhënien dhe sqarimet e arsimtarit; Insiston që nxënësit në mënyrë të drejtë dhe të pastërt të shkruajnë në fletoret e tyre ashtu që të shfrytëzohen maximalisht; Parashtron pyetje dhe kërkon përgjigje adekuate që të shoh a i kan kuptuar nxënësit detyrat e parashtruara; Individualisht përcjell për së afërmi nxënësit që zgjidhin detyra më të komplikuara; Detyrat i parashtron që te nxënësi të nxit të menduarit; Mat njohurin e nxënëve sipas kërkesave kognitive Përcjell dhe mer shënime për përparimin e nx. Shfrytëzon metoda të ndryshme për vlerësim; Rregullisht vlerëson punën e nxënësve; Jep, sqaron dhe kontrollon detyrat e shtëpisë; Jep udhëzime për përdorimin e librit dhe fletores së punës;


11.Llojet e paralelogrameve

Ti identifikon llojet e paralelogrameve

12.Llojet e paralelogrameve Ushtrime

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 12

13.Vetitë e drejtëkëndëshit, rombit dhe katrorit

Të kupton se cilat veti i kanë drejtëkëndëshi, rombi dhe katrori

14.Vetitë e drejtëkëndëshit, rombit dhe katrorit Ushtrime

15.Konstruktimet themelore të paralelogrameve

16.Konstruktimet themelore të paralelogrameve Ushtrime

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 13

Të din të bën konstruktimet themelore të paralelogrameve

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 15

Vlerësimi formativ Gjatë kl. VII 9 vjeçare preferohet edhe vlerësimi formativ që mundëson notimin më objektiv të arritjeve të nxënësve gjatë një periudhe të caktuar. Këtë tip notimi arsimtari mund ta realizojë me shfrytëzimin e më shumë metodave të notimit: bisedave mes nxënësit dhe arsimtarit; prezentimeve gojore; provimeve me shkrim; testeve; detyrave të shtëpisë. portfolieve – mbledhjes së treguesve për arritjet e secilit nxënës, siç mund të jenë krijimeve origjinale të nxënësve... Portfoliet duhet të jenë të njohura për prindërit e nxënësve që edhe ata të mund të kontribuojnë në realizimin sa më të mirë të mësimit të lëndës së matematikës. Portfoliet e nxënësit plotësohen me të dhëna gjatë viteve të ardhshme shkollore. Këto metoda të notimit arsimtari mund t'i vlerësojë dhe t'i kontrollojë me lista të veçanta të evaluimit për çdo nxënës, të përgatitura paraprakisht, të cilat plotësohen me çdo aktivitet konkret. Rezultatet e fituara të arritjeve të nxënësve janë të arritshme për arsimtarët, nxënësit dhe prindërit e tyre.


17.Trapezi. Elementet dhe vetitë

18.Trapezi. Elementet dhe vetitë -Ushtrime

19.Trapezi barakrahës

20.Trapezi barakrahës -Ushtrime

Të din se çka është trapezi Ti din elementet e trapezit Ti din vetitë e trapezit

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 17

Të din se cili trapez është barakrahës Ti din vetitë e trapezit barakrahës

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 19

21.Deltoidi

Të din se çka është deltoid Ti din vetitë e deltoidit

22.Deltoidi -Ushtrime

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 21

23.Perimetri i paralelogramit

Ti din formulat për njehsimin e perimetrave të paralelogrameve Të mundet ti njehson perimetrat e paralelogrameve

Aktivitetet e nxënësit Ndjek me vëmendje dhe në mënyrë aktive merr pjesë në mësimëdhënien e arsimtarit; Merr pjesë aktive në çdo formë të punës në orë mësimore; Me përpikëshmëri realizon të gjitha kërkesat e arsimtarit në organizimin e punës-individuale, grupore, frontale dhe demonstrimit; Rregullisht merr shënime që ua jep arsimtari; Kërkon sqarime për detyrat të cilat nuk i kupton në klasë; Kërkon sqarime për detyrat e shtëpisë të cilat nuk i kupton; Nuk le pa sqaruar ato që nuk i kupton; Punon në orë dhe shtëpi sipas udhëzimeve dhe kërkesave të mësimdhënies dhe mësimnxënies; Zgjidh detyrat e shtëpisë; Shfrytëzon librin dhe fletoren e punës sipas udhëzimeve të arsimtarit;


24.Perimetri i paralelogramit Ushtrime

25.Perimetri i trapezit dhe deltoidit

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 23

Të zgjidh detyra me perimetrin e trapezit dhe deltoidit

26.Perimetri i trapezit dhe deltoidit Ushtrime

Aktivitete për të arriturrat nga njësia 25

27.PËRFORCIM I TEMËS

Aktivitete për përforcim të temës 4. KATËRKËNDËSHI

28.PROVIMI I KATËRT TEMATIK

Aktivitete për kontrollimin e të arriturave e qëllimeve arsimore të temës 4. KATËRKËNDËSHI

29.ANALIZA DHE DISKUTIMI I PROVIMIT

Aktivitete për përmirësimin e mësimdhënies dhe të mësuarit 4. KATËRKËNDËSHI

Vlerësimi sumativ Në bazë të të dhënave të tërësishme të fituara nga ndjekja dhe kontrollimi i të arriturave të nxënësve gjatë periudhës së realizimit të Programit mësimor, arsimtari e konstaton përparimin e çdo nxënësi veç e veç, në kuadër të secilës fushë programore. Nga notat e formuara sumative, të formuluara për çdo nxënës, duke u udhëhequr gjithnjë nga nivelet e arritjeve, gjatë një periudhe të caktuar kohore, arsimtari vendos notat përkatëse numerike


Format, metodat dhe burimet e mësimit të matematikës

Format e punës:

Metodat e punës:

Mjetet konkretizuese:

Qëllimi arsimor:

Resurset mësimore:

Frontale Grupore Individuale Diferenciale Dialoge Tekstuale Analiza Sinteza Hulumtimi Fletat e punës Shkumësat me ngjyrë Flomastera Projektori, etj. Aftësimi i nxënësve që dituritë e fituara ti përsërisin, vërtetojnë dhe zbatojnë në shembuj të ndryshëm. Zhvillimi i aftësive për të vërtetuar varësinë e ndërsjelltë të diturive të fituara në veçanti. Formimi i mundësive për zbatimin e diturive teorike në zgidhjen e detyrave praktike. Zhvillimi i ndjenjave të përgjegjësisë, saktësisë dhe precizitetit. Forcimi i mardhënieve shoqërore dhe zhvillimi i kuptimit për punë kolektive. Libri Fletorja e punës Përmbledhje detyrash Revista matematikore Interneti, etj.

Microsoft word plani tematik kl 7  
Microsoft word plani tematik kl 7  
Advertisement