Page 1

ITK në mësimin e matematikës Klasa VI

Nr

Tema mësimore

Njësia mësimore

1.

1. Bashkësia. Mënyra e të shkruarit të bashkësive

2.

2. Numri i bashkësisë. Bashkësitë e fundshme

3.

4.

5.

Tema 1: Numrat natyror

3. Bashkësitë e njëvlerëshme (ekuivalente). Bashkësitë e barabarta. Nënbashkësitë 4. Bashkësitë e njëvlerëshme dhe të barabarta. Nënb.Ushtrime 6. Prerja, unioni dhe ndryshimi i bashkësive Ushtrime

Aktivitetet dhe te arriturat që priten Të din nxënësi të shënon bashkësi në Smart Board në të gjitha mënyrat e dhënies së saj Të shënon bashkësi të fundme në smartboard dhe të cakton numrin e elementeve e saj Të shënon bashkësi ekujvalente, të barabarta në smartboard dhe të dalloj ato Të shënon bashkësi ekujvalente, të barabarta në smartboard dhe të dalloj ato Më ndihmën e smartboardit të caktojë nxënësi prerjen, unionin dhe ndryshimin e bashkësive ku

Kushtet dhe mjetet e puës

Kompjuter, projector,aplikacion Smartnotbook11 Kompjuter, projector,aplikacion Smartnotbook11 Kompjuter, projector,aplikacion Smartnotbook11 Kompjuter, projector,aplikacion Smartnotbook11 Kompjuter, projector,aplikacion Smartnotbook11


ITK në mësimin e matematikës Klasa VI

6. 13. Mbledhja

7.

14. Zbritja

8.

18. Shumëzimi

9.

25. Mesi aritmetik

10.

33. Indicet për plotëpjesëtueshmërinë me 4 -Ushtrime

11. 40. Llojet e diagrameve

bashkësitë jan përgaditur paraprakisht nga arsimtari Me ndihmën e makinave për llohgaritje të vërteton nxënësi saktësin e detyrave që punoi Me ndihmën e makinave për llohgaritje të vërteton nxënësi saktësin e detyrave që punoi Me ndihmën e makinave për llohgaritje të vërteton nxënësi saktësin e detyrave që punoi Të paraqet tabular ne Calc dhe Writer ku do të llogaris mesin aritmetik të të dhënave Me ndihmën e makinave për llohgaritje të vërteton nxënësi saktësin e detyrave që punoi Në Ëriter ose Calc të paraqes diagrame me ndihmën e grafikoneve

Calkulator, I Phon, I Pad, cellular,aplikacioni Calc

Calkulator, I Phon, I Pad, cellular,aplikacioni Calc

Calkulator, I Phon, I Pad, cellular,aplikacioni Calc

Kompjuter, projector, aplikacioni Calc, Writer

Calkulator, I Phon, I Pad, cellular,aplikacioni Calc

Kompjuter, projector, aplikacioni Calc, Writer


ITK në mësimin e matematikës Klasa VI 12.

1. Pika dhe drejtëza. Vetitë themelore të drejtëzës

13.

2. Pozita reciproke e dy drejtëzave

14.

5 Gjysmëdrejtëza. Segmenti. Gjatësia e segmentit

Tema 2:Figurat gjeometrike ë rrafsh

Me aplikacionin GeoGebra të tregon nxënësi vetitë themelore të drejtëzës Me aplikacionin GeoGebra të tregon nxënësi pozitën reciproke të drejtzave Me aplikacionin GeoGebra të cakton gjatësinë e segmentit

15.

6. Bartja e segmentit

Me aplikacionin GeoGebra të bart segmentin

16.

8. Vija e thyer

17.

11 Vija rrethore dhe rrethi

18.

12. Pozita reciproke e vijës rrethore, pikës dhe drejtëzës

19.

28. Simetralja e segmentit. Simetralja e këndit

Me aplikacionin GeoGebra dhe smartboard të vizaton vijë të thyer Me aplikacionin GeoGebra dhe smartboard të vizaton vijë rrethore dhe rreth Me aplikacionin GeoGebra dhe smartboard të vizaton pozitat reciproke të vijës rrethore dhe rrethit Me aplikacionin GeoGebra dhe

Projektor, kompjuter, aplikacionet GeoGebra dhe Smartnotbook 11, Projektor, kompjuter, aplikacionet GeoGebra dhe Smartnotbook 11, Projektor, kompjuter, aplikacionet GeoGebra dhe Smartnotbook 11, kalkulator, I Phon, celular Projektor, kompjuter, aplikacionet GeoGebra dhe Smartnotbook 11, Projektor, kompjuter, aplikacionet GeoGebra dhe Smartnotbook 11, Projektor, kompjuter, aplikacionet GeoGebra dhe Smartnotbook 11, Projektor, kompjuter, aplikacionet GeoGebra dhe Smartnotbook 11,

Projektor, kompjuter, aplikacionet GeoGebra


ITK në mësimin e matematikës Klasa VI

20.

32. Shumëkëndëshi

21.

33. Disa lloje të shumëkëndëshave

22.

34. Perimetri i shumëkëndëshit.

23.

1. Thyesat. Leximi dhe shënimi i thyesës

24.

4. Thyesat. Llojet e thyesave -Ushtrime

25.

6. Barazia e thyesave

smartboard të vizaton simetralen e segmentir dhe këndit Me aplikacionin GeoGebra dhe smartboard të vizaton shumëkëndësha Me aplikacionin GeoGebra dhe smartboard të vizaton shumëkëndësha dhe të dalloj llojet e shumëkëndëshave Me aplikacionin GeoGebra dhe smartboard të llogarit perimetrin e shumëkendëshave Me poëerpoint arsimtari prezanton mësimin ku nxënësit e përsëritin të njëjtin me sllajdet e përpunuara nga arsimtari Me poëerpoint arsimtari prezanton mësimin ku nxënësit e përsëritin të njëjtin me sllajdet e përpunuara nga arsimtari Nxënësit gjejnë

dhe Smartnotbook 11, Projektor, kompjuter, aplikacionet GeoGebra dhe Smartnotbook 11, Projektor, kompjuter, aplikacionet GeoGebra dhe Smartnotbook 11,

Projektor, kompjuter, aplikacionet GeoGebra dhe Smartnotbook 11, kalkulator, I Phon, celular Projektor, kompjuter, aplikacioni PoëerPoint

Projektor, kompjuter, aplikacioni PoëerPoint

Projektor, kompjuter,


ITK në mësimin e matematikës Klasa VI

26.

Tema 3:Thyesat

8. Mbledhja e thyesave me emërues të barabartë

27.

10. Mbledhja dhe zbritja e thyesave me emërues të bar. -Ushtrime

28.

12. Zgjerimi dhe thjeshtimi i thyesave

29.

13. Zgjerimi dhe thjeshtimi i thyesave Ushtrime

30.

17. Vetitë e numrave dhjetorë

thyesat e barabarta tek tabelari I punuar me sllajde(kuiz) Ne K-brush nxënësit ushtrojnë mbledhjen e thyesave me emërues të njejtë Ne K-brush nxënësit ushtrojnë mbledhjen e thyesave me emërues të njejtë

aplikacioni PoëerPoint

Me powerpoint arsimtari prezanton mësimin ku nxënësit e përsëritin të njëjtin me sllajdet e përpunuara nga arsimtari Me powerpoint arsimtari prezanton mësimin ku nxënësit e përsëritin të njëjtin me sllajdet e përpunuara nga arsimtari Me powerpoint arsimtari prezanton mësimin ku nxënësit e përsëritin të njëjtin me sllajdet e përpunuara nga arsimtari

Projektor, kompjuter, aplikacioni PowrePoint

Projektor, kompjuter, aplikacioni K-brush Projektor, kompjuter, aplikacioni K-brush

Projektor, kompjuter, aplikacioni PowrePoint

Projektor, kompjuter, aplikacioni PowrePoint


ITK në mësimin e matematikës Klasa VI 31. 32. 33.

36. Llojet e diagramit. Zgjedhja e diagramit 37. Llojet e diagramit. Zgjedhja e diagramitUshtrime 38. Zgjedhja e ekzemplarit. Analiza dhe përfundimi

34.

39. Zgjedhja e ekzemplarit. Analiza dhe përfundimi - Ushtrime

35.

40. Përforcim i temës

36.

1.Njësitë për gjatësi

37.

2.Njësitë për gjatësiUshtrime

Nxënësit përpunojnë diagram në Calk Nxënësit përpunojnë diagram në Calk

Projektor, kompjuter, aplikacioni Calc Projektor, kompjuter, aplikacioni Calc

Nxënësit punojnë detyra në ëriter dhe postojnë në Edmodo ku marrin informatë kthyese Nxënësit punojnë detyra në ëriter dhe postojnë në Edmodo ku marrin informatë kthyese Nxënësit punojnë detyra në ëriter dhe postojnë në Edmodo ku marrin informatë kthyese Me powerpoint arsimtari prezanton mësimin ku nxënësit e përsëritin të njëjtin me sllajdet e përpunuara nga arsimtari Me powerpoint arsimtari prezanton mësimin ku nxënësit e përsëritin të njëjtin me sllajdet e përpunuara nga

Projektor, kompjuter, aplikacioni Vriter, rrjeti Edmodo Projektor, kompjuter, aplikacioni Vriter, rrjeti Edmodo Projektor, kompjuter, aplikacioni Vriter, rrjeti Edmodo Projektor, kompjuter, aplikacioni PowrePoint

Projektor, kompjuter, aplikacioni PowrePoint


ITK në mësimin e matematikës Klasa VI 38.

5. Njësitë për lëngje

Tema 4: Matje

39.

7. Njësitë për kohën dhe temperaturën

40.

14. Operacione me numra të emëruar

41.

15. Njësitë për syprinën

42.

17. Njësitë për vëllimin

arsimtari Me powerpoint arsimtari prezanton mësimin ku nxënësit e përsëritin të njëjtin me sllajdet e përpunuara nga arsimtari Me powerpoint arsimtari prezanton mësimin ku nxënësit e përsëritin të njëjtin me sllajdet e përpunuara nga arsimtari Me ndihmën e makinave për llohgaritje të vërteton nxënësi saktësin e detyrave që punoi Me powerpoint arsimtari prezanton mësimin ku nxënësit e përsëritin të njëjtin me sllajdet e përpunuara nga arsimtari Me powerpoint arsimtari prezanton mësimin ku nxënësit e përsëritin të njëjtin me sllajdet e përpunuara nga

Projektor, kompjuter, aplikacioni PowrePoint

Projektor, kompjuter, aplikacioni PowrePoint

Calkulator, I Phon, I Pad, cellular,aplikacioni Calc

Projektor, kompjuter, aplikacioni PowrePoint

Projektor, kompjuter, aplikacioni PowrePoint


ITK në mësimin e matematikës Klasa VI 43.

18. Njësitë për vëllimin Ushtrime

44.

19. Vëllimi i kuboidit dhe kubit

45.

20. Vëllimi i kuboidit dhe kubit -Ushtrime

arsimtari Me powerpoint arsimtari prezanton mësimin ku nxënësit e përsëritin të njëjtin me sllajdet e përpunuara nga arsimtari Me powerpoint arsimtari prezanton mësimin ku nxënësit e përsëritin të njëjtin me sllajdet e përpunuara nga arsimtari Me powerpoint arsimtari prezanton mësimin ku nxënësit e përsëritin të njëjtin me sllajdet e përpunuara nga arsimtari

Projektor, kompjuter, aplikacioni PowrePoint, Calkulator, I Phon, I Pad, cellular,aplikacioni Calc

Projektor, kompjuter, aplikacioni PowrePoint

Projektor, kompjuter, aplikacioni PowrePoint

Itk në mësimin e matematikës kl 6  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you