Page 1

KATALOG 2013.

1


2


Nota bene

NOVO ur. Hannes Gradits i Karin Taylor

Sunčana strana Jugoslavije.

Sunčana strana

Povijest turizma u socijalizmu (1945-1990)

Ovaj zbornik radova posvećen temama vezanima uz domaći i međunarodni turizam u socijalističkoj Jugoslaviji nastao je kao rezultata projekPovijest turizma u socijalizmu ta realiziranog na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti. Autori su povjesničari i povjesničari kulture iz regije i europskih zemalja, koji se bave fenomenima svakodnevice i povijesti turizma. Knjiga sustavno povezuje turizam s ekonomskom i političkom promjenom i s jugoslavenskim socijalističkim projektom izgradnje zemlje u „bratstvu i jedinstvu“. Sva poglavlja odlikuje imaginativno i snalažljivo korištenje izvornoga materijala, uključujući usmenu povijest, koja pomaže da se razotkrije „neslužbena“ strana domaćega turizma, složenost obiteljskih ekonomija, važnost osobnih odnosa i izigravanja propisa, razvoj vikend-odmarališta (često bez lokacijske dozvole ili plaćanja lokalnih poreza), značenja potrošnje i odnosa između ideologije i svakodnevnice. ur. Hannes Grandits i Karin Taylor

Jugoslavije

Cijena: 210,00 kn Igor Duda

U potrazi za blagostanjem

O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih Cijena: 150,00 kn

Igor Duda

Pronađeno blagostanje

Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih Cijena: 190,00 kn

3


Nota bene

Marija Mogorović Crljenko

Marija Mogorović Crljenko

Druga strana braka

Nasilje i ilegitimnost u (izvan)bračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. stoljeća Cijena: 170,00 kn

Hrvoje Klasić

Hrvatsko proljeće u Sisku Cijena: 150,00 kn

Položaj i uloga žene u istarskim komunalnim društvima: primjer Novigrada u 15. i 16. stoljeću Cijena: 150,00 kn

Jerzy Łojek

Doba markiza de Sadea

Ogledi iz povijesti morala i književnosti u Francuskoj 18. stoljeća Cijena: 120,00 kn

4

Nepoznati svijet istarskih žena

Neven Budak – Mario Strecha – Željko Krušelj

Habsburzi i Hrvati (RASPRODANO)


Nota bene

Hagen Schulze

Kratka njemačka povijest Njemački povje­sni­čar H. Schulze, pr­o­­fe­sor na Freie Universitat Berlin, stručnjak za modernu njemačku i europsku povijest, u knjizi nudi jedno novo viđenje povijesti vlastitog naroda od prvih početaka u antičko doba do suvremenosti - ponovnog ujedinjenja Njemačke. Ova će knjiga, u kojoj autor otvoreno govori i o teškim pitanjima njemačke povijesti, poslužiti svima koji žele dobiti sažet prikaz povijesti velike europske nacije. Cijena: 115,00 kn

Ekrem Čaušević [priredio i preveo]

Autobiografija Osman-age Temišvarskog

Tatjana Paić-Vukić

Svijet Mustafe Muhibbija, sarajevskoga kadije Cijena: 180,00 kn

Cijena: 130,00 kn

Meri Kunčić

Od pošasti sačuvaj nas

Utjecaj osmanske opasnosti i kužnih epidemija na ikonografiju zavjetnih slika

O Titu kao mitu

Proslava Dana mladosti u Kumrovcu [ur. Nevena Škrbić Alempijević i Kirsti Mathiesen Hjemdahl] Cijena: 240,00 kn

Cijena: 150,00 kn

5


Biblioteka Srednje Europe

NOVO Magdalena Najbar-Agičić (priredila)

Radi se o časti hrvatske nauke... Ova je knjiga zbirka izvora vezanih uz obradu hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti u sklopu projekta Historije naroda Jugoslavije, koji je trebao – prema intenciji vlasti – ponuditi novu marksističku interpretaciju nacionalne povijesti jugoslavenskih naroda. Ovi izvori predstavljaju iznimno zanimljivo štivo koje zasigurno može privući pažnju i medievista i istraživača suvremene povijesti, ali i svih ostalih zainteresiranih za povijest hrvatske historiografije u razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata, razotkrivaju stanje historijske znanosti, ali i stupanj ideološkog pritiska na historiografiju na prijelazu iz 1940-ih u 1950-te. Uvodno je priložen i tekst o genezi projekta „Historije naroda Jugoslavije“ kojim se nastoji objasniti okolnosti nastanka objavljivanih izvora. Cijena: 126,00 kn

NOVO ur. Igor Duda, Anita Buhin i Igor Stanić

Radionica za suvremenu povijest.

Istraživanja diplomanata pulskog Sveučilišta 2011-2013. U knjizi su objavljeni radovi sa skupa „Radionica za suvremenu povijest“, koji je održan u studenome 2012. u Puli. Na njemu je sudjelovalo devetoro mladih povjesničara koji su se u svojim istraživanjima, a potom i izlaganjima te na kraju tekstovima koji su objavljeni u ovoj knjizi, bavili problemima dvadesetostoljetne hrvatske i jugoslavenske povijesti. Budući da su autori obrađivali kratke povijesne epizode, neki su prilozi izrazito vezani uz događajnu povijest te prate zbivanja i poteze povijesnih aktera. S druge strane, u zborniku su zastupljeni i autori koji su društvene i gospodarske procese nastojali zahvatiti širim potezima te ih kontekstualizirati i uklopiti u povijest duljega trajanja. Većina se radova odnosi na povijest Hrvatske u užem smislu, ali je ta povijest smještena i u šire regionalno okruženje. U tri su članka obrađeni problemi povijesti Istre. Cijena: 120,00 kn

6


Biblioteka Srednje Europe

Željko Dugac

Kako biti čist i zdrav

Zdravstveno prosvjećivanje u međuratnoj Hrvatskoj. Na temelju opsežne pisane i slikovne građe u knjizi se govori o zdravstvenom prosvjećivanju koje je provodila Škola narodnog zdravlja u Zagrebu. Plastično su prikazane različite metode rada koje su se koristile (predavanja, tečajevi, zdravstveno-prosvjetni filmovi) te uključivanje lokalne zajednice u javnozdravstvene projekte Cijena: 145,00 kn

Franko Dota

Zaraćeno poraće

Konfliktni i konkurentski narativi o stradanju i iseljavanju Talijana Istre Iznimno zanimljiva studija u kojoj se analizira dinamika razvoja hrvatskog historijskog narativa i javnog diskursa o problematici talijanskog iseljavanja iz dijelova Hrvatske nakon Drugog svjetskog rata prema talijanskoj historiografiji i javnosti od vremena neposredno nakon ratnih i poratnih zbivanja sve do suvremenih radova.

Suzana Leček – Tihana Petrović Leš

Znanost i svjetonazor

Etnologija i prosvjetna politika Banovine Hrvatske 1939.-1941. U knjizi se govori na koji se način kulturni nacionalizam očitovao u Hrvatskoj i kako je utjecao na oblikovanje nacionalnog i socijalnog identiteta. Na primjeru prosvjetne reforme provedene u vrijeme Banovine Hrvatske (1939-1941) prikazan je složen suodnos ideologije i znanosti. Cijena: 120,00 kn

Cijena: 130,00 kn

7


Monografije

Snježana Koren

Politika povijesti u Jugoslaviji (1945-1960)

Komunistička partija Jugoslavije, nastava povijesti, historiografija U knjizi autorica is­tražuje pitanje me­­đusobnih veza i odnosa između političke moći i povijesnih narativa. Kako su državne vlasti postupale s prošlošću, kako se to manifestiralo kroz programske i udžbeničke narative, svakodnevne prakse poput stručnog usavršavanja nastavnika te školske proslave državnih praznika i značajnih datuma. U knjizi se propituje i odnos između aktera (pripadnika političke i kulturne elite) i recipijenata (nastavnika, učenika i njihovih roditelja) poslijeratne politike povijesti. Cijena: 220,00 kn

Andrzej Paczkowski

Tvrtko Jakovina

Pola stoljeća povijesti Poljske 1939.-1989.

Američki komunistički saveznik

Cijena: 120,00 kn

8

Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945.-1955. Cijena: 120,00 kn

Berislav Jandrić Hrvatska pod crvenom zvijezdom Komunistička partija Hrvatske 1945.-1952. godine Cijena: 220,00 kn


Monografije

NOVO Tihana Luetić

Studenti Sveučilišta u Zagrebu (1874-1914)

Društveni život, politika, kultura, svakodnevica Autorica je na temelju opsežne arhivske građe i literature podrobno opisala svakodnevicu i društveni život studenata i studentica Sveučilišta u Zagrebu od njegova osnutka do izbijanja Prvog svjetskog rata. U knjizi se govori i o političkim aktivnostima studentske populacije, kao i o odnosu studenata prema kulturi, sportu i dr. Cijena: 190,00 kn

Anna-Maria Gruenfelder

U radni stroj velikoga Njemačkog Reicha! Prisilni radnici i radnice iz Hrvatske Cijena: 145,00 kn

Kristian Novak

Višejezičnost i kolektivni identiteti iliraca

Jezične biografije Dragojle Jarnević, Ljudevita Gaja i Ivana Kukuljevića Sakcinskoga

Mario Strecha

Katoličko pravaštvo Politički katolicizam u Banskoj Hrvatskoj u predvečerje Prvog svjetskog rata Cijena: 198,00 kn

Cijena: 200,00 kn

9


Monografije

NOVO

53-55850-9-1

Stanko Jambrek u hrvatskim zemljama u europskom kontekstu

REFORMACIJA

u iznimno edu. Riječ hrvatskim hrvatskoj sustavno cionalizai 1630-ih

a Blažević

ća, brojni acijom na čari, komniz radoo se, ipak, enomene. e rezultate niz novih i teološke

a Štefanec

Stanko Jambrek

r, studirao akultetu u jesti. DokAmeričkim ištu u Zae i uredio apisao je i a povijesti, i stranim k časopisa narodnim kom i ensti crkve i u.

Stanko Jambrek

Reformacija u hrvatskim zemljama u europskom kontekstu

Autor je iz istražio i sustavno prikazao problematiku prodora, širenja i stvaranja institucionalnih okvira reformacije na prostoru hrvatskih zemalja. Polazeći od pretpostavke da su u kontekstu procesa širenja reformacije u Europi hrvatske zemlje bile rubna područja tog proREFORMACIJA cesa, ispitao je modalitete prenošenja, modifikacije i u hrvatskim zemljama u europskom kontekstu primjene reformskih ideja u hrvatskim zemljama i među iseljenim hrvatskim stanovništvom. Pritom je posebnu pozornost posvetio recepciji reformskih ideja među intelektualnom i političkom elitom Hrvatsko-slavonskoga kraljevstva te modalitetima i medijima posredovanja reformacijskog učenja gradskim i seoskim slojevima. Nastojao je rekonstruirati dominantne teološko-dogmatske obrasce i socio-kulturne prakse koje karakteriziraju elitni i pučki protestantizam. Cijena: 189,00 kn

Nataša Štefanec

Država ili ne

Ustroj Vojne krajine 1578. godine i hrvatsko-slavonski staleži u regionalnoj obrani i politici Cijena: 269,00 kn

10

Zoran Ladić

Stefano Petrungaro

Last Will: Passport to Heaven

Kamenje i puške

Urban last wills from late Medieval Dalmatia Cijena: 250,00 kn

Društveni protest na hrvatskom selu krajem XIX. stoljeća Cijena: 220,00 kn


Monografije

NOVO Vlatka Dugački

Svoj svome...

Češka i slovačka manjina u međuratnoj Jugoslaviji (1918.-1941.) U knjizi se analizira djelovanje pripadnika češke i slovačke manjine u međuratnoj Jugoslaviji, odnosno u Hrvatskoj i Vojvodini. Pritom je naglasak stavljen na manjinski tisak, na novine što su ih Česi i Slovaci izdavali između 1918. i 1941. godine. Preko tih je novina obrađena bogata djelatnost čeških i slovačkih političkih stranaka, institucija i društava pomoću kojih su nositelji češke i slovačke samosvijesti pokušavali utjecati na položaj pripadnika svojih manjina u političkom, društvenom, kulturnom, gospodarskom i zdravstvenom životu Kraljevine SHS / Kraljevine Jugoslavije. Cijena: 199,50 kn

Ivica Šute

Suzana Leček

Željko Dugac

Slogom slobodi!

Seljačka obitelj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1918.1941.

Protiv bolesti i neznanja

Gospodarska sloga 1935-1941. Cijena: 180,00 kn

(RASPRODANO)

Rockefellerova fondacija u međuratnoj Jugoslaviji Cijena: 100,00 kn

11


Monografije

Anita Peti-Stantić

Jezik naš i/ili njihov

Vježbe iz poredbene povijesti južnoslavenskih standardizacijskih procesa U knjizi se autorica, jezikoslovka Anita Peti-Stantić, bavi jezicima s povijesnoga i sociolingvističkoga stajališta te nastoji otvoriti pitanja koja se tiču mogućnosti razumijevanja standardizacijskih procesa kroz koje su prolazili južnoslavenski jezici tijekom povijesti. Riječ je o pionirskom radu na području poredbene povijesne standardologije. Cijena: 220,00 kn

NOVO

Antoni Cetnarowicz

Mislava Bertoša

Narodni preporod u Dalmaciji

Jamči se za uspjeh, kano i za neštetnost

Od «slavenstva» do moderne hrvatske i srpske nacionalne ideje Cijena: 190,00 kn

Antoni Cetnarowicz

Narodni preporod u Istri

Podnaslov nove knjige Cijena: XXX,00 kn

O reklamnome diskursu iz sociosemiološke perspektive Cijena: 210,00 kn

12


Monografije

Lászlo Kontler

Povijest Mađarske

Tisuću godina u Srednjoj Europi Knjiga daje opsežan, a ipak pristupačan pregled mađarske povijesti od pretpovijesnog doba do danas. Politika i kultura, gospodarski, društveni i intelektualni razvoj, kao i šire europsko okruženje uključeni su u jedinstvenu priču. Budući da su mađarska i hrvatska povijest stoljećima bile nerazdvojivo povezane, ova je knjiga nezaobilazno štivo za sve koji žele razumjeti srednjoeuropski kontekst hrvatske povijesti. Cijena: 220,00 kn

Boris Olujić

Ljubiša Doklestić

Andrija Štampar

Povijest Japoda

Stjepan Verković (1821-1894)

Dnevnik s putovanja 1931.-1938.

Cijena: 170,00 kn (rasprodano)

Život i put Cijena: 240,00 kn

Cijena: 250,00 kn

13


Monografije

Marko Zajc

Gdje slovensko prestaje, a hrvatsko počinje

Slovensko-hrvatska granica u 19. i početkom 20. stoljeća Knjiga govori o hrvatsko-slovenskim odnosima u vremenu od na­cionalnog buđenja u tridesetim godinama 19. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata. Bilo je to doba intenzivnih kulturnih i političkih odnosa. U hrvatskoj je historiografiji tema tek djelomice obrađena, pa će ovo djelo svakako pridonijeti boljem međusobnom upoznavanju dvaju susjednih naroda. Kulturna će javnost moći vidjeti kako su se hrvatski i slovenski preporoditelji međusobno slagali i nadopunjavali, ali i vodili oštre rasprave. Cijena: 190,00 kn

Slaven Bertoša Marino Manin

Zapadna Istra u katastru Franje I Cijena: 280,00 kn (dva toma)

14

Osebujno mjesto austrijske Istre

Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku Cijena: 220,00 kn


Povijest i suvremenost

Andrzej Chwalba

Poljska nakon komunizma Knjiga je osvrt na posljednja dva desetljeća poljske povijesti. Zasigurno će biti zanimljiva ne samo čitateljima koje zanima suvremena Poljska, već i široj kulturnoj javnosti. Put koji je nakon pada komunizma Poljska prošla prema Europskoj Uniji i njezina prva iskustva u toj europskoj zajednici nesumnjivo mogu biti poučna i građanima Hrvatske na pragu njezina članstva. Andrzej Chwalba je poljski povjesničar, profesor Jagelonskog sveučilišta u Krakovu. Cijena: 140,00 kn

Antonello Biagini

Povijest moderne Turske A. Biagini, talijanski povjesničar, profesor istočnoeuropske povijesti na Sveučilištu u Rimu, u knjizi daje jezgrovit prikaz povijesti Republike Turske, zemlje nastale nakon propasti moćnog Osmanskog Carstva. Dvadeseto stoljeće za Turke i Tursku bilo je prepuno mnogih iskušenja, a u knjizi su opisani procesi modernizacije, unutarnja i vanjska politika, kao i situacija u zemlji na pragu 21. stoljeća kada su se otvorile perspektive njezina ulaska u Europsku Uniju. Cijena: 130,00 kn

15


Povijest i suvremenost

Marc Bloch

Apologija historije ili zanat povjesničara Radi se o klasičnom djelu o historiografskom istraživanju i, ujedno, o knjizi u kojoj Marc Bloch, jedan od osnivača najpoznatije povjesničarske škole 20. stoljeća, škole Anala, razmišlja o prirodnom smislu povijesne znanosti. Autor je knjigu napisao tijekom Drugoga svjetskog rata (u kojem je kao Židov i pripadnik francuskog pokreta otpora i stradao), a u izvorniku je objavljena posmrtno, 1949. godine. Otada neprestano do danas ova knjiga ima utjecaja na historiografsku struku, ali i na širu društvenu i kulturnu zajednicu. Cijena: 150,00 kn

Edward H. Carr

Padraic Kenney

Miroslav Hroch

Što je povijest?

Breme slobode

Društveni preduvjeti nacionalnih preporoda u Europi

Cijena: 130,00 kn

Istočna Europa nakon 1989. godine Cijena: 150,00 kn

Cijena: 180,00 kn

16


Povijest i suvremenost

Halil Inalcik

Osmansko Carstvo Klasično doba (1300-1600) Jedno od najboljih povijesnih djela o prva tri stoljeća osmanske države. Autor jasno i pregledno opisuje najvažnije probleme osmanske povijesti: postanak i politički razvoj Carstva, društvene, gospodarske, kulturne i vjerske odnose, strukturu državnih institucija i brojne druge aspekte. U pisanju je iskoristio svoje bogato poznavanje literature i izvorne osmanske građe iz turskih arhiva. Ovu će knjigu rado uzeti u ruke i oni koji o Osmanskom Carstvu trebaju steći prve spoznaje, kao i oni koji se profesionalno bave povijesnim istraživanjima ili predaju povijest u školama. Halil Inalcik (1916) najpoznatiji je osmanist današnjice. Cijena: 200,00 kn

Piotr S. Wandycz

Michael Howard

David S. Painter

Cijena slobode

Rat u europskoj povijesti

Hladni rat

Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega vijeka do danas

Cijena: 150,00 kn

Povijest međunarodnih odnosa Cijena: 120,00 kn (meki uvez)

Cijena: 220,00 kn

17


Povijest i suvremenost

Mark Mazower

Balkan

Kratka povijest Jedna od najboljih knjiga o povijesti Balkana iz pera britanskog povjesničara srednje generacije, poznatog po izvrsnim sintezama europske povijesti. Autor je biranim stilom objasnio povijest područja jugoistočne Europe u novom vijeku i najnovijem dobu. Njegova knjiga popunjava prazninu koja postoji kod nas – nedostatak vrijednih recentnih djela o povijesti jugoistočne Europe na hrvatskom jeziku. Mazower pokazuje kompleksniju sliku Balkana, drukčiju od uobičajenih stereotipnih predodžbi o zaostalom području koje naseljavaju divlji barbari i necivilizirani narodi. Cijena: 150,00 kn

Zoran Janjetović

Dušan Nećak

Jerzy Holzer

Od Auschwitza do Brijuna

Hallsteinova doktrina i Jugoslavija

Komunizam u Europi

Pitanje odštete žrtvama nacizma u jugoslavenskozapadnonjemačkim odnosima Cijena: 150,00 kn

18

Tito između Savezne Republike Njemačke i Demokratske Republike Njemačke Cijena: 100,00 kn

Povijest pokreta i sustava vlasti Cijena: 150,00 kn


Mala biblioteka Srednje Europe

Dragica Hammer Tomić

Jugoslavenstvo Ivana Meštrovića U knjizi se govori o suodnosu umjetničkih i političkih uvjerenja Ivana Meš­trovića i s njima povezanim aktivnostima tog velikog umjetnika i političara, posebno u prijelomnim godinama Prvoga svjetskog rata te u međuratnom razdoblju. Meštrovićev je umjetnički rad bio toliko politički opredijeljen da se može reći kako je predstavljao glavni kotač zamašnjak u oblikovanju kulturne pozadine političkog projekta stvaranja zajedničke južnoslavenske države. Cijena: 90,00 kn

Husnija Kamberović

HISTORIOGRAFIJA U BOSNI I HERCEGOVINI U SLUŽBI POLITIKE

Vesna Lisičić

Pisma kažu...

Rukopisi na francuskom jeziku u ostavštini grofova Zrinskih Cijena: 90,00 kn

Husnija Kamberović

Historiografija u Bosni i Hercegovini u službi politike Cijena: 94,00 kn

Kako vidimo strane zemlje: uvod u imagologiju [ur. Davor Dukić] Cijena: 170,00 kn

19


Mala biblioteka Srednje Europe

Damir Agičić (prir.)

Dragi Franta!

Hrvatska korespondencija Františeka Hlaváčeka (1896.-1904.) Cijena: 45,00 kn

Damir Agičić

Podijeljena Poljska 1772.1918. Cijena: 65,00 kn Zvjezdana Sikirić Assouline

U obranu hrvatskih municipalnih prava i latinskog jezika Cijena: 85,00 kuna

Giuseppe Mazzini

Slavenska pisma Cijena: 65,00 kn

20


Izvan serije

NOVO Leszek Kołakowski

Male rasprave o velikim stvarima

MALE RASPRAVE O VELIKIM STVARIMA

LESZEK KOŁAKOWSKI

Knjiga poznatog filozofa i intelektualca Leszeka Kołakowskog sastoji se od tri serije u kojima je objavljeno po desetak kratkih rasprava/ eseja o važnim pitanjima ljudske svakodnevice. Kołakowski se protivi stereotipima o predodređenosti filozofije samo za „posvećene“. Ova je njegova knjiga namijenjena prije svega običnim ljudima koji vole čitati i razmišljati o tome što čitaju te o svijetu oko sebe. Glasoviti im filozof nudi materijal za razmišljanje – o vlasti, slavi, ravnopravnosti, toleranciji, putovanjima, laži i obmani, poštenju, seksu, nasilju, slobodi... i mnogim drugim „velikim“ i važnim pitanjima koja nas sa svih strana okružuju. Cijena: 120,00 kn

Leszek Kołakowski

Neven Budak

Keith Jenkins

13 bajki iz kraljevstva Lailonije za velike i male

Što nam se događa?

Promišljanje historije

Cijena: 60,00 kn

Cijena: 90,00 kn

Cijena: 90,00 kn

21


Izvan serije

Hanna Krall

Marta Verginella

Stići prije Boga

Granica drugih

Jedna od najvećih poljskih reporterki i poznata književnica Hanna Krall napisala je ovu knjigu na temelju razgovora s Marekom Edelmanom, zamjenikom zapovjednika ustanka Židova u Varšavskom getu. Čitatelj saznaje mnogo o svakodnevici i patnjama židovskih stanovnika. U knjizi se isprepliću dva vremenska nivoa – godine rata, umiranja i neprestano sjećanje Edelmana na to vrijeme, kao i suvremeno doba i Edelmanova razmišljanja o odgovornosti kardiokirurga pred onima koje od smrti dijeli tek tanka nit..

Pitanje Julijske krajine i slovensko pamćenje Knjiga obrađuje pro­ blematiku zapadnih granica slovenske i hrvatske, odnosno is­točnih granica talijanske nacije i međunacionalnih odnosa na sjevernom Jadranu. Autorica prati sudbinu slovenske zajednice u razdoblju od Rapalskog sporazuma, preko fašističke epohe i Drugog svjetskog rata do ulaska Jugoslavenske armije u Trst u svibnju 1945. godine. Cijena: 89,00 kn

Cijena: 98,00 kn Snježana Grković-Janović

Snježana Grković-Janović

Boje jednog vremena

Lujzin dnevnik Dnevnički zapisi Lujze Janović-Wagner iz Drugoga svjetskog rata

Mojih dvanaest beogradskih godina Izvrsno memoarsko djelo književnice Snje­žane Grković-Janović (1933) odnosi se na svakodnevni život u Beogradu između 1958. i 1970. godine kada je autorica ondje studirala i radila kao socijalna radnica. Cijena: 119,00 kn

22

Knjiga dnevničkih zapisa Lujze Janović-Wagner, istaknute medicinske djelatnice u međuratnom razdoblju, donosi svjedočenje o teškim danima Drugoga svjetskog rata u Splitu i na Braču te prikazuje ljudsku svakodnevnicu u tom teškom vremenu. Cijena: 120,00 kn


Lingvistika

NOVO ur. Anita Peti-Stantić i Mateusz-Milan Stanojević

Jezik kao informacija Zbornik radova s me­đu­narodnoga znans­tvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanog 11. do 13. svibnja 2012. u Zagrebu. Problemati­zi­rana su različita sociolingvistička pitanja, a u knjizi su zastupljeni mnogi autori koji pragmalingvističkim i sociolingvističkim pitanjima pristupaju sa stajališta jezika kao informacije, te se bave drugim sociolingvističkim pitanjima, primjerice preispitivanjem informacijske strukture mentalnog leksikona ili specifičnostima računalno posredovane komunikacije. Uredili Anita Peti-Stantić Mateusz-Milan Stanojević

Cijena: 120,00 kn

NOVO ur. Barbara Kryżan-Stanojević

Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata

JAVNI JEZIK KAO POLIGON JEZIČNIH EKSPERIMENATA

[Barbara Kryżan-Stanojević]

Zbornik Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata donosi radove s različitom problematikom u kojima se iz različitih gledišta pristupa problemu suvremenoga javnoga jezika. Raspravlja se o promjenama u izgovoru, u pravopisu, o socijalnoj i kulturnoj podlozi jezičnih promjena, o odlikama jezične uporabe u suvremenim elektroničkim medijima, o jeziku politike. Zastupljeni su ugledni etablirani stručnjaci, ali i mladi znanstvenici koji su tek na putu da to postanu; hrvatski i strani autori; pogledi koji podupiru neka tradicionalna i proširena uvjerenja, ali i oni koji ih argumentirano dovode u pitanje. Cijena: 140,00 kn

Lice i naličje jezične globalizacije [ur. Barbara KryżanStanojević]

(ur. Barbara Kryżan-Stanojević)

Inovacije u slavenskim jezicima Cijena: 150,00 kn

Cijena: 160,00 kn

23


Lingvistika

NOVO Mateusz-Milan Stanojević

Konceptualna metafora. Temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode Knjiga se temelji na teoriji konceptualne metafore koja je nastala 80-ih godina 20. stoljeća, a teorija konceptualne metafore vrlo je privlačna istraživačima jer na jednostavan način može objasniti mnoge vrste podataka vezane uz metafore. Knjiga se bavi konceptualnom metaforom prvenstveno tekstualno, pa su primjeri i studije prvenstveno utemeljene u jezičnim podacima. Ipak, kako bi se prikazala „realnost“ konceptualne metafore, spominju se i drugi pristupe koji idu ruku pod ruku s tekstualnima – pogotovo psiholingvistički i neurolingvistički pristup. U knjizi se daje i pregled osnovnih pojmova, koji je u skladu s najnovijim istraživanjima u ovome području, a sva je terminologija navedena na hrvatskome. Cijena: 130,00 kn

NOVO Goran Arčabić

Zagrebački zbor kao poveznica hrvatskog i europskog gospodarstva (1922.-1940.) Knjiga govori o povijesti Zagrebačkog zbora (današnjeg Zagrebačkog velesajma) utemeljenog 1909. godine kao sajamske ustanove s ciljem unapređivanja trgovine, obrta i industrije te povećanja interesa stranaca za dolazak u Zagreb. Obrađuje ulogu te institucije u komunikaciji hrvatskog gospodarstva s europskim gospodarstvima između dva svjetska rata. Praćenjem utjecaja političkih i privrednih kretanja na trendove sajamskih manifestacija Zagrebačkog zbora ukazuje se na odnose s europskim državama u određenim periodima od svršetka Prvoga do početka Drugoga svjetskog rata. Cijena: 168,00 kn

24


Pitanja i kontroverze

Berislav Jandrić

KONTROVERZE IZ SUVREMENE HRVATSKE POVIJESTI

979-42-X

979424

I Berislav Jandrić Kontroverze iz suvremene hrvatske povijesti I Cijena: 190,00 kn

Berislav Jandrić Kontroverze iz suvremene hrvatske povijesti II Cijena: 220,00 kn

Berislav Jandrić Kontroverze iz suvremene hrvatske povijesti III Cijena: 250,00 kn

Stefano Petrungaro

Pisati povijest iznova

Hrvatski udžbenici povijesti 1918.-2004. Autor je analizirao događaje i povijesne likove kroz njihove historiografske re-interpretacije. Pozornost je posvetio različitim nacionalno-integracijskim projektima koji su provedeni na hrvatskom prostoru u dvadesetom stoljeću i koji su bili promicani, kao posvuda u tadašnjoj Europi, i preko školskih udžbenika. U knjizi se prati rekonstrukcija historiografskih iskustava nekih od najvažnijih “mjesta sjećanja” Hrvatske. Cijena: 190,00 kn

25


Pitanja i kontroverze

NOVO Anita Peti-Stantić i Keith Langston

Hrvatsko jezično pitanje danas. Identiteti i ideologije

Knjiga govori o promjenama statusa i normi hrvatskog jezika u kontekstu teorije o jezičnom planiranju te odnosu jezika i identiteta. Analiza je usmjerena na razdoblje nakon osamostaljenja Republike Hrvatske 1991. godine, ali se u knjizi raspravlja i o povijesnom razvoju standardnog jezika te o jezičnoj situaciji u bivšoj Jugoslaviji. U svjetlu suprotstavljenih, a nerijetko i pretjerano emotivno obojenih stajališta o posebnosti hrvatskog jezika, u knjizi se nastoji ponuditi što potpunija i objektivnija procjena situacije koja je utemeljena na kvalitativnim i kvantitativnim metodama analize.

nih ra, em nih elu e o like nosi osti, d o uz ove šta, vno iga etu ke, na elu

JUGOSLAVIJA I NJENI POVJESNIÈARI

[ur. Norman M. Naimark i Holly Case]

JUGOSLAVIJA I NJENI POVJESNIÈARI

Cijena: 168,00 kn

Razumijevanje balkanskih ratova 1990-ih

Jugoslavija i njeni povjesničari Razumijevanje balkanskih ratova 1990-ih

[ur. Norman M. Naimark i Holly Case] Cijena: 180,00 kn

26

Robert D. Greenberg

Jezik i identitet na Balkanu Raspad srpskohrvatskoga Cijena: 170,00 kn

Identitet jezika jezikom izrečen

[ur. Anita Peti-Stantić] Cijena: 150,00 kn


Nastava povijesti

Danijela Trškan

Provjera znanja i ocjenjivanje u nastavi povijesti Knjiga prikazuje suvremene načine provjere i ocjenjivanja znanja u nastavi povijesti. Predstavljene su brojne ideje za sastavljanje pismenih zadataka. Mnogi se zadaci mogu koristiti i pri usmenoj provjeri i ocjenjivanju. Cijena: 95,00 kn

Robert Stradling

Robert Stradling

Nastava europske povijesti 20. stoljeća

Multiperspektivnost u nastavi povijesti

Cijena: 50,00 kn

Cijena: 60,00 kn

Klio na Balkanu

Ruth Tudor

Prilozi analizi stanja u nastavi povijesti u Jugoistočnoj Europi

Poučavanje ženske povijesti 20. stoljeća Cijena: 80,00 kn

Cijena: 75,00 kn

27


Hrvatska historiografija

Bibliografija hrvatske historiografije u povijesnim časopisima (2000-2004)

Bibliografija hrvatske historiografije u povijesnim časopisima (2005-2008)

Cijena: 115,00 kn

Cijena: 145,00 kn

Damir Agičić

Poslijediplomski magistarski studij povijesti Cijena: 85,00 kn

Krakov Zagrebu – Kraków Zagrzebiowi Krakovski umjetnici i ljudi pera priredili su i 1881. objavili ovaj album prepun slika, crteža i tekstova, a prihod od prodaje knjige uplatili su žrtvama potresa u Zagrebu 1880. godine. U obnovljenom izdanju pridodani su tekstovi povjesničara i povjesničara književnosti u kojima je objašnjena pozadina cijelog tog kulturno-humanitarnog pothvata. Cijena: 240,00 kn

28


KULTURNO NASLJEÐE

Mira Kolar-Dimitrijević – Elizabeta Wagner

Autoportret jednog intelektualca u doba socijalizma Knjiga donosi izvanredno zanim­ ljivu građu – i tekstualnu i grafičku – o preokupacijama i životnoj svakodnevnici u Hrvatskoj u pedesetim i šezdesetim godinama dvadesetog stoljeća. Radi se o knjizi pisama i crteža poznatog zagrebačkog arheologa i sveučilišnog profesora Stojana Dimitrijevića supruzi Miri Kolar iz razdoblja 1955.1964. Svojim pismima s različitih arheoloških istraživanja, znanstvenih stipendija i ostalih mjesta u kojima se kretao, a osobito crtežima koja je stavljao u gotovo svako pismo, Dimitrijević je ostavio jedinstveno svjedočanstvo o jednom vremenu i zemlji u kojoj je djelovao i stvarao. Stojan Dimitrijević bio je jedan od najznačajnijih hrvatskih arheologa druge polovice 20. stoljeća, a njegova supruga Mira Kolar-Dimitrijević poznata je povjesničarka, sveučilišna profesorica u mirovini. Cijena: 250,00 kn

Tihana Petrović Leš

Lepoglavsko čipkarstvo Knjiga govori o nastanku i razvoju lepoglavskog čipkarstva te oblikovanju fenomena lepoglavske čipke od kraja 19. stoljeća do kraja Drugoga svjetskog rata. Opremljena je izvrsnim ilustracijama primjeraka lepoglavske čipke. Cijena: 180,00 kn

29


Dječja biblioteka

Michał Rusinek

Mali Chopin Briljantna i zabavna stihovana priča o tomu kako je mali Fredi postao genijalni skladatelj – Fryderyk Chopin. Nemalu zaslugu za to imali su gladni mravi i ukusni uskršnji kolač mazurek. Priča je oslikana izvrsnim ilustracijama Joanne Rusinek. Knjigu objavljujemo kao naš prilog proslavi Godine Fryderyka Chopina 2010. Cijena: 60,00 kn

Povodom godine Fryderyka Chopina

Mieczysław Maliński

A možda je bilo tako… Knjiga sadrži deset priča poznatog poljskog svećenika i pisca, biografa pape Ivana Pavla II. o anđelima, đavolima i svetom Nikoli, raju i paklu. Hoće li odvratni Lucifer svladati Svetog Nikolu? / Hoće li se djeca moći veseliti poklonima? / Znate li tko je anđelčić? / Pročitajte sami ili zamolite mamu ili tatu, baku ili djeda, tetu u vrtiću, sestru ili brata, te upoznajte neobične zgode omiljene osobe djece cijelog svijeta – Svetog Nikole i njegove družine anđela. Mieczysław Maliński napisao je čudesnu zbirku priča za djecu od dvije do sto godina. Cijena: 50,00 kn

Najbolji poklon za Sv. Nikolu! 30


POSEBNA IZDANJA

Francis Wheen

Marxov Kapital Veliki ideolog, promašeni znanstvenik ili genijalni vidovnjak? Karl Marx se svojim životnim djelom Kapital trajno urezao u povijest čovječanstva. Je li njegova analiza društvenih odnosa ispravna ili promašena? Je li uistinu točno predvidio krizu kapitalizma? Suočeni s realitetom posvemašnje krize, mnogi i danas posežu za Marxovim djelima. U knjizi su na vrlo pristupačan način opisane glavne ideje Marxova Kapitala te prikazane okolnosti njegova postanka i recepcije. Cijena: 98,00 kn

Roger Moorhouse

Ubiti Hitlera

Treći Reich i urote protiv Führera U sjajno napisanoj knjizi objašnjen je niz pokušaja atentata na Adolfa Hitlera, od onih najpoznatijih poput atentata pukovnika von Stauffenberga do manje poznatih ili posve nepoznatih atentatora koji su željeli promijeniti tijek povijesti. Pojedini od tih pokušaja bili su znatno prije samog rata, već od Hitlerova dolaska na vlast, a njihovi su akteri katkad bili posve blizu svoga cilja – ubojstva vođe nacističke stranke. Tko su oni bili, kakve su ih pobude vodile, čemu su uistinu težili? Cijena: 145,00 kn

31


Narudžba knjiga Ukoliko želite naručiti knjige uz 10% popusta, obratite nam se izravno poštom na adresu: Srednja Europa Vankina 13 10 020 Zagreb telefonom ili telefaksom na broj: 01 / 66 87 055 ili e-mailom na adresu: srednja.europa@zg.t-com.hr Ako knjige naručujete kao pravna osoba, u na­ rudžbenicu upišite naslove i broj primjeraka, naziv Vaše institucije ili firme, adresu, matični broj (OIB), te ime i potpis odgovorne osobe. Dobit ćete poštom knjige i račun koji ćete platiti virmanom. Ako knjige naručujete kao fizička osoba (pri­ vat­no), poslat ćemo Vam opću uplatnicu ili predračun, pa molimo da naručene knjige pla­ tite. Nakon što nam pošaljete potvrdu o uplati, mi ćemo vam knjige isporučiti poštom.

www.srednja-europa.hr

32

Srednja europa katalog 2013 za provjeru  

Katalog Srednja Europa - 2013