Page 1

)")3 5DDANNELSESKABERUDVIKLING

./6%-"%2.2

'HANA ENDESTATIONFOR%UROPAS SKROTTEDEELEKTRONISKEUDSTYR %UROPASELEKTRONISKEAFFALDLANDERPkDENVESTAFRIKANSKEKYST ,OSSEPLADSERNEBLIVERTILFARLIGEARBEJDSPLADSERFORBžRNOGUNGE ,SMERESIDE


,%$%2

6!'."%24(%,3%. '%.%2!,3%+2%42)")3

 SPNDENDEPERSPEKTIVERI6ESTAFRIKA $ETERALTIDSPNDENDEATOPBYGGENYT OG6ESTAFRIKAERSTADIGVK ´NYT´FOR)")36IHARVEDTAGETENSTRATEGIFORVORESARBEJDE DERSTTER NOGLERAMMER SOMSKALFYLDESUD OGHERERBRUGFORKREATIVITET/VER SKRIFTERNEERUDDANNELSEOGDEMOKRATI MENHVADSKALDERLIGGEUNDER OVERSKRIFTERNE /LIE DIAMANTER GULDOGANDREMETALLERUDGžRENRESSOURCEFORSAM FUNDET OGDEKANGIVEFATTIGELANDEENINDTGT SOMKANINVESTERES IBEDREUDDANNELSE SUNDHED INFRASTRUKTUROSV-ENDEDLEMETAL LEREROGSkENPOTENTIELFORBANDELSE FORDIKAMPENOMDEMKANFžRETIL BORGERKRIG UFREDOGKORRUPTION SOMBETYDER ATGEVINSTENGkRTILDE FORKERTEOGIKKETILUDVIKLINGFORDENBREDEBEFOLKNING 3IERRA,EONEERETGRUSOMTEKSEMPEL FORDINETOPDIAMANTOMRkDET OMKRING+ONOBLEVCENTRUMFORNOGLEAFDEHkRDESTEKAMPEIBORGER KRIGEN $ERERFUNDETOLIEI'HANA OGDERERANDREVRDIFULDEMETALLERIBk DE'HANA 3IERRA,EONEOG,IBERIA)")3VILARBEJDEFORATSKABEkBEN HEDOMFORVALTNINGENAFDISSERESURSEROGFOR ATMIDLERNEIKKEFORSVIN DERISKATTELY MENANVENDESTILGAVNFORBEFOLKNINGEN 5NGDOMMENERENANDENRESSOURCE-ENHVORDANFORHOLDERMANSIG KONSTRUKTIVTTILUNGDOMMENI,IBERIA NkRVIVED ATUNGEUNDERkR UDGžRHALVDELENAFBEFOLKNINGEN OGATDETSTOREFLERTALIKKEHARARBEJ DEELLERMULIGHEDFORATFkENRELEVANTUDDANNELSE -ENINGSFULDBESKFTIGELSEERENNžDVENDIGHED HVISIKKEUNGDOM MENSKALENDEIKRIMINALITETELLERPROSTITUTION SOMERNOGLEAFDEFk MULIGHEDER DEHARFORATFkENINDKOMST)")3UNDERSžGERNU HVORDAN VIKANGIVEUNGEENFAGLIGOGALMENUDDANNELSE SOMKANGIVEDEMEN INDTGTOGETBEDRELIV %NFOLKESKOLEAFGODKVALITETERENFORUDSTNINGFORNSTENALTAN DETUDVIKLING OGSkUNGDOMSUDDANNELSER"EHOVENEERMESTSKRIGEN

)")3 FOKUSUDGIVESAF)")3 2EDAKTIONPkDETTENUMMER ,OTTERSžE REDAKTžRANSVARLIG LAE IBISDK (ANNE3ELNS *OURNALISTHS IBISDK 0ER"ERGHOLDT*ENSENPBJ IBISCAORG )NFO RkDGIVERI-ELLEMAMERIKA 4OKE.YBORGTOKEN IBISURGORG )NFO RkDGIVERI3YDAMERIKA

&ORSIDEFOTO-ICHAEL3,UND ,AYOUTLS-EDIEFABRIKKEN 4RYK!RCO'RA½SK /PLAG )33. ˆ)")3

DEI3IERRA,EONEOG,IBERIA MENOGSkI'HANAERDERSTOREUDFORDRIN GERHER 3AMMEN MED CHOKOLADEPRODUCENTEN 4OMS ARBEJDER )")3 I NOGLE AF'HANASKAKAOOMRkDERFORATSTOPPEISRDETFARLIGEBžRNEARBEJDE MEDPESTICIDER MACHETEROGFORTUNGEBYRDER ´3KOLENERDETBEDSTESTEDATARBEJDE´EROVERSKRIFTEN OGSKOLEGAN GENSKALGžRESRELEVANTFORBžRNENEFORATSTOPPEBžRNEARBEJDETOG GIVEDEMMULIGHEDFORENBEDREFREMTID)DETNORDLIGE'HANAKANDER IKKEDYRKESKAKAO OGFAMILIERNEDmRERENDNURINGERESTILLET6IARBEJ DERSAMMENMED'HANA6ENSKABSGRUPPERNEOG$ANMARKS,RERFOR ENINGIETFLLESPROJEKTFORATSIKREGODSKOLEGANGFORDEMANGEBžRN DERIKKEKOMMERISKOLE 6IEROGSkIGANGMEDATVURDERE OMVISAMMENMEDANDREORGANI SATIONERKANHJLPEFAMILIERNETILENBEDREINDTGTPkGRUNDLAGAFDE RESSOURCER DERNUERIDETHALVBARSKEKLIMA6IVEDFRAANDRELANDE AT FATTIGDOMMENISIGSELVERENBARRIEREFORSKOLEGANG !LLIANCEGIVERMULIGHEDFORATEFFEKTIVISEREVORESINDSATS6IERI GANGMEDATDISKUTEREMEDVORESIRSKEOGTYSKEPARTNERORGANISATIONER I!LLIANCEN HVORDANDETBEDSTKANSKE3KALVIDELEKONTORERISAMAR BEJDSLANDENE3KALVILAVEFLLESPROJEKTER HVORVIHVERISRBIDRAGER MEDVORESFORSKELLIGEEKSPERTISER+ANVISAMORDNEKRAVENETILSAMAR BEJDSPARTNERE SkATVIIKKEBELASTERDEMMEDFORSKELLIGEKRAVTILRAP PORTERINGOGREGNSKAB-kLETERKLARTATSIKRE´MEREBISTANDFORPEN GENE´OGETSTžRREEJERSKAB -ENDETTEGNERTILATBLIVEENRIGTIG 6ESTAFRIKAERSTADIG´NYT´FOR)")3-ENDETTEGNERTILATBLIVEENRIGTIG KLINGSINDSATS SPNDENDEOGRIGTIGRELEVANTUDVIKLINGSINDSATS

)")3 FOKUSSKRIVESAFENUAFHNGIGREDAKTION!RTIKLERI)")3 FOKUS UDTRYKKERSkLEDESIKKENžDVENDIGVISUDGIVERENSHOLDNING

)")3 ARBEJDER FOR EN RETFRDIG VERDEN HVOR ALLE MENNESKER HARLIGEADGANGTILUDDANNELSE IND¾YDELSEOGRESSOURCER

%T kRSABONNEMENT KOSTER KR FOR NUMRE "LADET ER GRATIS FORMEDLEMMEROGBIDRAGYDERE OGSENDESDESUDENGRATISTILUD VALGTEINSTITUTIONEROGSAMARBEJDSPARTNERE

)")3ERENMEDLEMSBASERETOGUAFHNGIGDANSKUDVIKLINGSORGA NISATION

2EDAKTIONENSADRESSE )")3 FOKUS .žRREBROGADE" SAL +žBENHAVN. TLF FAX E MAILLAE IBISDK !DRESSENDRING BESTILLINGOGAFMELDINGAFABONNEMENTHOS)")3 GERNEPkMAILMS IBISDK .STENUMMERUDKOMMERMARTS

6IUDFžRERVORESARBEJDEISAMARBEJDEMEDFOLKELIGEORGANISATIO NEROGMYNDIGHEDERI!FRIKAOG,ATINAMERIKA 6IHARGODTUDSENDTERkDGIVEREOGSTžTTERMEREENDUD VIKLINGSPROJEKTERILANDE )")3 FOKUSUDGIVESMEDSTžTTEFRA$ANIDA


4%+34\&/4/

)")3STYRELSE "AGERSTFRAVENSTRE*OHNNY$AMKJR'RENZLIKOWSKI -ETTE -~LLER FORKVINDE 4INA "REUM 0OUL %RIK #HRISTOFFERSENOG*ETTE,UNA

 GENERALFORSAMLINGSTILLER SKARPTPk½NANSERNE

&OREST FRA VENSTRE #HRISTIAN 2OSENHOLM )SABEL 3ANDE &RANDSEN *AN .IKOLAI +RISTENSEN +AMILLA &RIMODT-ADSENOG5LRIK*ACOBSEN !NNE-ETTE$ANIELSEN +ATRINE.žRTOFT-AGELUND 3IGNE+RžJGAARDOG-ERETE*EPPESENOGSUPPLIANT .ICOLAI,ANGVARIKKETILSTEDEVEDFOTOGRAFERINGEN

4%+34 &/4/

$ELYSERžDESEDLERRžGOFTEENIGTIVEJRETUN DER AFSTEMNINGERNE DA )")3 FOR NYLIG HOLDT GENERALFORSAMLING Pk &RžBELSEMINARIET Pk &REDERIKSBERG$EBATTENVARAFDMPET ENIG HEDENUDBREDTOGFOKUSFžRSTOGFREMMESTPk )")3ŠžKONOMISKESITUATION 0kFkkRHAR)")3MkTTELREETHELTNYTFAG ³0RIVATFUNDRAISINGI$ANMARK´ OGSELVOMDET GkRRIGTIGGODT OG)")3SAMLEDE MIOKR INDI SkERDETIKKEHELTNOK ²/VERLIGGERENERSATFORHžJT ²KONSTATERE DEETMEDLEMTžRTMEDHENVISNINGTILREGERIN GENSKRAVOM AT)")3KUNFIKTOkRTILATLREAT SAMLENSTENGANGESkMEGETIND SOM ORGANISATIONENGJORDEI

(!..%3%,.3 ,/44%23Ž%

RESARBEJDEVIRKER$ERERMANGEMULIGHEDER FOR ATVIKANSKAFFEDEPENGE DERSKALTIL/G JEGTRORDETVILLYKKES ²SIGERDENNYVALGTEFOR KVINDE-ETTE-~LLER SOMPEGERPkTOINTERES SANTESAMARBEJDERMEDPRIVATEVIRKSOMHEDER SOM4OMS#HOKOLADEOG0ARADIS DERKANVISE VEJENFREM 5DOVERžKONOMIENVILDENNYEFORKVINDE HAVEFOKUSPkUDVIKLINGENAF)")3ŠARBEJDE UDE 5DDANNELSE I KRISESITUATIONER OG DE UNGES MULIGHEDER Pk UDDANNELSESOMRkDET OGDERESROLLEIDENYEDEMOKRATIER SRLIG NkRDETHANDLEROMATSKABEETAKTIVTCIVIL SAMFUND

&OKUSFORDENNYESTYRELSE $ETLYKKEDESDOGDENVALGTESTYRELSEATOVER BEVISE FORSAMLINGENS MEDLEMMER OM AT SITUATIONENPkFUNDRAISINGOMRkDETBLIVERFOR BEDRETI ²)")3ERENRIGTIGGODORGANISATIONOGVO

.ATURRESOURCERPkDAGSORDENEN 0k GENERALFORSAMLINGEN VAR DER DESUDEN ET SPNDENDE OPLG VED !NGELA -UGORE FRA 2EVENUE 7ATCH )NSTITUTE I ,ONDON OM UD VINDINGAFNATURRESSOURCERSOMOLIE DIAMAN TEROGTžMMER%TOMRkDESOM)")3IDETKOM MENDEkROGSkVILHAVEFOKUSPk

.2\

$!.-!2+

.93492%,3%

.YEOGGAMLEMEDLEMMER 0OUL%RIK#HRISTOFFERSEN )SABEL3ANDE&RAND SEN OG +ATRINE .žRTOFT -AGELUND GENVALGT FORTOkR 4INA"REUM 5LRIK*ACOBSEN *AN.IKOLAI+RI STENSENOG*ETTE,UNANYVALGTFORTOkR -ERETE*EPPESENBLEVVALGTINDISTYRELSEN FORETkROG.ICOLAI,ANGBLEVVALGTINDSOM SUPPLEANT )BLEVFžLGENDEVALGTINDFORTOkR!NNE METTE$ANIELSEN *OHNNY$AMKJR'RENZLIKOW SKI 3IGNE+RžJGAARD -ETTE-~LLER +AMILLA&RI MODT-ADSENOG#HRISTIAN2OSENHOLM 3TEFFEN2ASMUSSENBLEVGENVALGTSOM0AR LAMENTARISKREVISOR *OHN .ORDBO HAR GENNEM FIRE kR VRET FOR MANDFOR)")3STYRELSE(ANVALGTEATTRKKE SIGFRASTYRELSESARBEJDETPkGRUNDAFSTOREAR BEJDSOPGAVER SOM KLIMAMEDARBEJDER I 6ER DENSNATURFONDEN
SEJKAMPMODBžRNEARBEJDEI'HANA &LEREFORLDRELOVERATHOLDEDERESBžRNVKFRADETFARLIGEARBEJDEIKAKAOPRODUK TIONENI'HANA OGKVALITETENAFLRERNESUNDERVISNINGERALLEREDEBLEVETBEDRE

"EKMPBžRNEARBEJDE #HOKOLADEPRODUCENTEN 4OMS 'RUPPEN AS OG)")3HARDETSIDSTEkRSAMARBEJDETI'HANA OM AT BEKMPE BžRNEARBEJDE I KAKAO PRO DUKTIONEN HVORBžRNBLIVERUDSATFORHkRDT OGFARLIGTARBEJDEPkDESMkFAMILIEBRUG

-IDLERNE HEDDER BEDRE SKOLEGANG OPLYSNING OG DEBATMžDER MED FORLDRENE FOR AT Fk DEM TIL AT NDRE HOLDNING OG SENDE DERES BžRNISKOLE FREMFORATTAGEDEMUD NkRKA KAOENSKALHžSTES ²6IHARVALGTATSATSEPkKVALITETENAFUDDAN NELSEIDETOMRkDE HVOR4OMSKžBERENSTOR DELAFDERESKAKAOBžNNER ²SIGER6AGN"ERTHEL SEN )")3´ GENERALSEKRETR SOM I SEPTEMBER BESžGTEDETFLLESPROJEKT DERSKALGžRESKO LEGANGENBEDREFORBžRNIOMRkDET 5NDERSžGELSERVISERNEMLIG ATENAFGRUNDE NETIL ATFORLDRENETAGERDERESBžRNUDAF'(!.!

4%+34 &/4/

(!..%3%,.3 !..%(%&4).'

$ERERLANGTIGEN FžRDERBLIVERSATENENDE LIGSTOPPERFORBžRNEARBEJDEPkDESMkKA KAO FAMILIEBRUG I 'HANA KONSTATERER )")3´ GENERALSEKRETR 6AGN "ERTHELSEN SOM BE SžGTE'HANAISEPTEMBER

5$$!..%,3%

SKOLENOGMEDPkFARMENER ATKVALITETENAF DEN GHANESISKE GRUNDSKOLE UDDANNELSE ER UNDERALKRITIK ²%NDkRLIGSKOLEFkRFORSTkELIGTNOKFORLD RENETILATTVIVLEPk OMDETERUMAGENVRD ATSENDEDERESBžRNISKOLE&ORLDRENEKON KLUDERER ATHVISDELADERBžRNENEBLIVEISKO LEN FkR DE HVERKEN EN UDDANNELSE ELLER L RERATDYRKEKAKAO3kHELLERETAGEDEMUDAF SKOLEN SkDEKANLRENOGETOMKAKAOPRO DUKTIONISTEDET$ETERGRUNDENTIL ATVINU ARBEJDERHkRDTPkATGžRESKOLEGANGENBEDRE FORDEBžRN ²FORKLARER6AGN"ERTHEL SEN &/+53


 4OMS´OG)")3´SAMARBEJDE OMSKOLEPROJEKT 0ROJEKTETARBEJDERITOAF'HANASKAKAODISTRIKTER4ANO 3OUTHOG!SUNAFO3OUTHIDETžSTLIGEAFLANDET 0ROJEKTETSFORMkLERATSIKRE „ATBžRNPkSKOLERITOKAKAODISTRIKTER FkR ADGANG TIL EN GOD SKOLEGANG MED KVALITETSUN DERVISNING „UUDDANNEDELREREMODTAGERENKOMPLETL RERUDDANNELSE$EUNDERVISERPkSKOLERNETILHVER DAGOGDELTAGERIKURSERIFERIEROGWEEKENDER „,RERNEFkRDKKETDERESUDGIFTERTILMATERIALER UN DERVISNINGOGTRANSPORTTILOGFRAKURSERNEPkLRER SEMINARIET „UDDANNEDELREREMODTAGERTRNINGIUDVIK LING AF LSEPLANER ELEVCENTRERET UNDERVISNING OG MOTIVERENDEPDAGOGISKEMETODER „3AMTLIGEELEVERPkDEBERžRTESKOLERMODTAGERSKO LEMATERIALER „SUPERVISORERUDDANNESIATSTžTTEOGSUPERVISERE LRERNE

'(!.!

0ROJEKTETSFžRSTEkR )DETFžRSTEkRAFPROJEKTETHARFOKUSVRETEF TERUDDANNELSE AF DE LRERE DER UNDERVISER PkOMRkDETSSKOLER,RERE SOMUNDERVISER UDENATHAVEENLRERUDDANNELSE HARVRET GENNEMETET kRIGTUDDANNELSESFORLžB-ENS DE UDDANNEDE LRERE HAR VRET Pk KORTERE PDAGOGISKEKURSERIUNDERVISNINGSMETODER DERKANFORBEDREBžRNENESINDLRING 0ROJEKTLEDER0ROSPER.YAVORSIGER ²%FTERKUNETkRERDETFORTIDLIGTATKONKLU DEREENDELIGTPkPROJEKTET-ENFRAMINEBE SžGPkSKOLERNEKANJEGGODTSIGE ATUNDER VISNINGENALLEREDENUERENFORBEDRETMARKANT

)SRNkRDETHANDLEROMATINDDRAGEBžRNENE ²'HANAS EGEN LOVGIVNING SIGER KLART AT OGDERESVIDENIUNDERVISNINGEN ²SIGERHAN BžRN UNDER EN VIS ALDER IKKE Mk ARBEJDE MED MACHETER KEMIKALIER ELLER LAVE TUN /PLYSNINGILOKALOMRkDET GELžFT/GPkMžDETVARDERSTORLYDHžR 5DOVER AT SžRGE FOR UNDERVISNINGSMATERIA HED FRA FORLDRENE DA DET BLEV DISKUTE LERTILSKOLERNEIOMRkDETOGEFTERUDDANNEL RET &ORLDRENE HAR FLERE STEDER LOVET AT SEAFLREREHANDLERPROJEKTETOGSkOMOP DEIKKEVILSTTEBžRNENETILDETFARLIGEAR LYSNING 0ROJEKTFOLKENE HOLDER FOR EKSEMPEL BEJDE$ETERMEGETPOSITIVT ²SIGER6AGN MžDERMEDFORLDREOGANDREILANDSBYERNE "ERTHELSEN FORATDISKUTEREBžRNSRETTILUDDANNELSEOG BžRNEARBEJDE ²-ENVIVEDJO ATDETTAGERLANGTIDATNDRE 5NDER 6AGN "ERTHELSENS BESžG I 'HANA HOLDNINGEROGADFRD SkVIERFORBEREDTPk DELTOGHANIETAFDEMžDER HVORBkDEFORL ATDETERETLANGTSEJTTRKDERSKALTIL ²SIGER DREOGBžRNVARTILSTEDE 6AGN"ERTHELSEN

.2\

'(!.!

5$$!..%,3%
*OSm,UIS-ONTESDEOCA LEDER AFLANDSBYEN*ALUPATA

%#5!$/2

VANDETERMODERJORDSBLOD )kRHUNDREDERHARCAuARq FOLKETBEBOET!NDESBJERGENEIHJERTETAF%CUADOR MENETFREMRYKKENDELANDBRUGTRUEROMRkDETSSKRžBELIGEžKOSYSTEMOG IKKEMINDSTCAuARqERNESLIVSGRUNDLAGOGKULTUR3KALCAuARq FOLKETOVERLEVE ERDETAFGžRENDE ATDEFkRDERESEGETTERRITORIUM 4%+34\&/4/

4/+%.9"/2'

(žJTOPPEI%CUADORS!NDESBJERGE HVORTEM PERATURENFALDERDRASTISK OGTkGENINDHYLLER DETžRREVINDBLSTESLETTER LEVERCAuARq FOLKET ETSTOLTFOLKSOMFORBLOTkRSIDENVANDT DERESFRIHEDEFTERINSTENETHALVTkRTUSINDE ATHAVELEVETSOMANDENRANGSBORGEREIDERES EGETLAND VARkRET HVOR%CUADORSDAVRENDERE GERINGVEDTOGENKONTROVERSIELJORDLOV DERFOR BžDSTOREGODSEJEREATBESIDDEENORMELAND OMRkDEROGHOLDEDEINDIANSKEFOLKSOMSLAVER -ENCAuARqERNEHARENDNUIKKEFkETOVERDRAGET DERESEGETTERRITORIUM SELVOMDETHARVRETET 

AFDERESSTžRSTEKRAVIMEREENDTOkRTIER 2ETTENTILTERRITORIUMERAFGžRENDEFOROPRIN DELIGEFOLK FORDIDENJORDOGNATUR DEHARLEVET PkIUTALLIGEGENERATIONER ERUADSKILLIGTFORBUN DETMEDDERESRELIGION KULTUROGIDENTITET %NDVIDEREERJORDENOGNATURENLIVSGRUND LAGETFOROPRINDELIGEFOLKOGKILDETILJAGT FI SKERI LANDBRUG MEDICINOGMATERIALERTILHUSE OGBkDE #AuARq FOLKET KMPER DERFOR FOR AT Fk RET TENTILATBESTEMMEOVERDERESEGETTERRITO RIE MENDETERENKAMPMODTIDEN FORITAKT MED ATLANDBRUGSAREALETVOKSEROGINDDRAGER STADIG STžRRE DELE AF CAuARqERNES LEVESTEDER BELASTES BJERGENES SKRžBELIGE žKOSYSTEMER OGDERMEDCAuARqERNESEKSISTENSGRUNDLAG %#5!$/2

2%44)'(%$%2

%NKAMPMODTIDEN &LODERNEERENAFGžRENDERESSOURCEIDETTžR REHžJLAND$ESIKRERVANDTILMENNESKER DYR OGAFGRžDER OGFISKERIBRžDFžDERMANGEFAT TIGE FAMILIER -EN HžJLANDETS FLODER HAR IKKE KAPACITETTILATOVERRISLEDESTADIGVOKSENDE LANDBRUGSAREALER 6ANDSTANDENEREFTERFLEREkRSOVERFORBRUG KRITISK LAV OG FLERE STEDER ER FLODERNE TžRRET HELTUD5DENFLODERNEVILOMRkDETMISTESIN ENESTEVANDFORSYNINGOGDERMEDDENENESTE RESSOURCE DERHOLDERLIVIOMRkDET $EMANGEKVGBRUGTRUERLIGELEDESOMRk DETSžKOSYSTEM/VERGRSNINGFkR!NDESBJER GENESSLETTERTILATERODERE5DENVEGETATION TILATHOLDEPkJORDENSKYLLESDENIREGNTIDEN UDIFLODERNE SOMLANGSOMTSANDESTIL &/+53


²,IGESOM JORDEN ER VI MENNESKER AFHNGIGE AFFLODERNE TžRRERDEUDVILCAuARq FOLKETFOR SVINDE ²FORKLARER&RANCISCO#AGUANA LEDERAF SAMMENSLUTNINGENAFOPRINDELIGEFOLKI4AM BO KOMMUNE 5#/)4 (AN ER kR GAMMEL OGSELVCAuARq (ANBLEVTILBUDTLEDERPOSTENALLEREDESOM kRIG MENTAKKEDENEJFORATFRDIGGžRESI NESTUDIER.UHARHAN²HELLIGETSIGSITFOLKS KAMP² SOMHANUDTRYKKERDET /GSk*OSm,UIS-ONTESDEOCA DERERLEDER FOR LANDSBYEN *ALUPATA UNDERSTREGER AT DET IKKE LNGERE ER REGERINGSSOLDATER OG GODS EJERE DERTRUERCAuARq FOLKET MENTžRKE ²6IKMPERIKKELNGEREFORFRIHED MENFOR ATDEROGSkERVANDIFLODERNETILVORESBžRN OGBžRNEBžRN ²SIGERHAN (AN ER kR OG HANS RYNKEDE EFTERTNK SOMME ANSIGT FORTLLER OM ET HkRDT LIV (AN KANHVERKENLSEELLERSKRIVE MENLANDSBYEN HARVALGTHAMSOMPRSIDENTFORLANDSBYRkDET Pk GRUND AF HANS ALDER OG ERFARING 3AMMEN MED SINE INDIANSKE BRžDRE HAR HAN KMPET MODBkDEREGERINGSSOLDATEROGGODSEJERE

TGT SOMVIKANBRUGETILATFORBEDREVORES SKOLER OMRkDETS INFRASTRUKTUR LžNNE LRERE OGKžBEMEDICINTILSUNDHEDSKLINIKKERNE² FOR KLARER&RANCISCO#AGUANA $EMANGEPROJEKTERHENVENDERSIGISRTIL KVINDERNE OG STYRKER Pk DEN MkDE IKKE KUN CAuARqERNESKULTUR MENOGSkKVINDERNESPO SITIONISAMFUNDET3AMTIDIGVIDEREGIVESUVUR DERLIG VIDEN OM HžJLANDETS MANGE PLANTERS BRUG OG MEDICINSKE POTENTIALE TIL DE YNGRE GENERATIONER -ANGETURISTERBESžGERCAuARqERNESOMRk DEHžJTOPPEI!NDESBJERGENE OG&RANCISCO #AGUANAMENER ATžKOTURISMENHARENPOSI TIV INDFLYDELSE Pk DE UNGE CAuARqERS FORHOLD TILDERESEGENKULTUR ²$EUNGELREROMDERESKULTUROGTRADITIO NEROGFžLERSTOLTHEDVEDATVISEDENFREMFOR TURISTERNE²

,AMAEROGžKOTURISME 5#/)4KMPERFžRSTOGFREMMESTFORATBEVA REDENNATUR SOMCAuARqERNEERAFHNGIGEAF OGPkSIGT FORCAuARq FOLKETSEGETTERRITORIUM -EN DET ER IKKE NOK AT GžRE KRAV Pk DEN JORD DEBORPk OGHARBOETPkIGENERATIO NER$EOPRINDELIGEFOLKSKALOGSkFREMVISEEN FORVALTNINGSPLANFOROMRkDET DABREDYGTIG PRODUKTIONERETKRAVFORATKUNNEKONSOLIDE REEGETTERRITORIUM )")3 STžTTER 5#/)4 I UDARBEJDELSEN AF EN BREDYGTIG UDVIKLINGSPLAN FOR OMRkDET DER BkDETAGERHENSYNTILNATURENOGKULTUREN #AuARqERNEARBEJDERBLANDTANDETMEDžKO TURISME KUNSTHkNDVRKOGTRADITIONELMEDI CINTILKOMMERCIELPRODUKTION ²0kDENMkDEGENERERERVIENKOLLEKTIVIND

²-INBEDSTEFARDRžMTEOMCAuARqERNESEGET LAND MINFARDRžMTEOMDET OGNUKANDET MkSKELYKKES ²FORTLLERENIVRIG&RANCISCO#A GUANA(ANTAGERETKORTFREMOGFOLDERDET UDPkGRSSETFORATVISE HVORCAuARqERNEBOR ) žJEBLIKKET HAR CAuARqERNE IKKE ET SAMLET TERRITORIUM (VER LANDSBY EJER DERIMOD KOL LEKTIVT NOGLE Fk HUNDREDE HEKTARER SOM TIL SAMMENUDGžRCAuARqERNESTERRITORIER -ENDENNYEGRUNDLOVGIVERMULIGHEDFOR ATINDBYGGERNEI%CUADORSKOMMUNER¯ VIAAFSTEMNING¯KANAFGžRE OMDEVILNED LGGEKOMMUNENOGISTEDETETABLEREETIN DIANSK TERRITORIUM MED INDIANSKE LEDERE INDIANSKJURIDISKSYSTEMOGSELVSTYRE )4AMBOKOMMUNEERMEREENDTOTREDJE DELEAFBEFOLKNINGENCAuARq$ETSAMMEGL

.2\

%#5!$/2

.YGRUNDLOVSKABERNYTHkB 6EDTAGELSENAFENNYGRUNDLOVI%CUADORHAR SKABTMULIGHEDFOR ATLANDETSOPRINDELIGEFOLK KANKONSOLIDEREDERESEGNETERRITORIER

2%44)'(%$%2

DER FOR DE OMKRINGLIGGENDE NABOKOMMUNER OGDERERDERFORSTORCHANCEFOR ATCAuARq FOL KETENDELIGKANFkDERESEGETTERRITORIUM-k LETERETSTORTSAMLETTERRITORIUM DERSTRKKER SIGOVERFIREKOMMUNER $ETERENLNGEREPROCESATMOBILISEREDE INDIANSKELANDSBYERFORET²JA²TILEGETTERRITO RIUM FORVIDENOMRETTIGHEDEROGLOVGIVNING MINIMAL I MANGE LANDSBYER -ANGE KAN IKKE LSEELLERSKRIVE OG5#/)4SKALDERFORFžRST OPLYSEDEMANGEINDIANSKESAMFUNDOMIND HOLDETAFDENNYEGRUNDLOVOGMULIGHEDERNE FORATKUNNEFkDERESEGETTERRITORIUM ²(VISVISKALVINDEETVALGOMVORTEGETTERRI TORIUM ERDETVIGTIG ATVISTkRSAMMEN¯OG DETKANVIKUN HVISVIALLEVED HVADVISTEM MEROM ²FORKLARER&RANCISCO#AGUANA $ELOKALEMYNDIGHEDER¯OGISRDENIKKE INDIANSKEDELAFBEFOLKNINGEN SOMSIDDERPk DETMESTEAFJORDENIDENLILLELANDBRUGSKOM MUNE ERSKEPTISKEOVERFORINDIANSKSELVSTY RE DAKOMMUNALBESTYRELSENIREALITETENVILMI STESINPOLITISKEINDFLYDELSEIOMRkDET

5#/)4HARINDGkETSTRATEGISKEALLIANCERMED DEORGANISATIONER DERREPRSENTERERCAuARq FOLKET FRA DE OMKRINGLIGGENDE KOMMUNER Sk DESAMMENKANPRESSEPkFORENFOLKEAFSTEM NINGOMINDIANSKAUTONOMI )")3STžTTER5#/)4VEDATUDDANNEDEINDIAN SKELEDEREINATIONALLOVGIVNING OPLYSEOMDE RESRETTIGHEDEROGGIVEPOLITISKRkDGIVNING Sk DEBLIVERBEDREISTANDTILATUDžVEFORTALERVIRK SOMHEDOVERFORDELOKALEMAGTHAVERE ²*ATUNTATANCHIQPATAJALLPŠANKOWATIGMANTA MAKISMINCHIQMANKUTIMUNKA ²SIGER*OSm,U IS-ONTESDEOCAPkCAuARq¯²%NDAGVILVORE FORFDRESJORDATTERBLIVERVORES²/GMANKAN KUNHkBE)MELLEMTIDENKMPER5#/)4VI DEREMEDSTžTTEFRA)")3 


.)'%2)!

IRžGENFRAENLOSSEPLADS "%.).

4%+34 &/4/ %,&%."%.3+934%.

'(!.!

'(!.!

6!'."%24(%,3%. -)#(!%,3,5.$

3EKSDRENGESTkROGRIVERISOLERINGENAFGAMLE KžLESKABEOGFORDRERETBkLMEDDETSKUMAG TIGEMATERIALE$ETBRNDERGODT MENRžGEN ER VOLDSOM OG DER LIGGER EN TYK GIFTIG RžG HENOVERLOSSEPLADSENIUDKANTENAF'HANAS HOVEDSTAD !CCRA )NDE I FLAMMERNE BRNDER ISOLERINGEN Pk NOGLE LEDNINGER OG GRADVIST KOMMERKOBBERETINDENUNDERTILSYNE$REN GENEFISKERBUNKENAFLEDNINGERUDOGBANKER DEFORKULLEDERESTERAFISOLERINGENAF4ILSIDST ER METALLET NOGENLUNDE RENSET FOR ISOLERING OGDRENGENEHARNOGETMEREMETALATSLGE TILSKROTHANDLEREN

4/'/',/"!,)3%2).'

&/+53


*EG BESžGTE I SEPTEMBER LOSSEPLADSEN I UD KANTEN AF !CCRA FOR SAMMEN MED DEN GHA NESISKE SAMMENSLUTNING AF MILJžJOURNALISTER ,%* AT VURDERE OM )")3 KAN GžRE EN RELE VANTINDSATSHER/VENSTkENDEERmTAFDEBIL LEDER JEGSTADIGHARPkNETHINDEN ,OSSEPLADSENEROPSTkETEFTER AT'HANAERVED ATBLIVEDENSTOREENDESTATIONFORGAMMELTELEK TRONISKUDSTYRFRA%UROPA5DSLIDTECOMPUTERE RADIOER #$AFSPILLEREMVEKSPORTERESTIL'HA NAOGENDERPkLOSSEPLADSER HVORBžRNOGUN GESKILLERAPPARATERNEADFORATFkFATIDLEME TALLER"žRNENESLGERMETALLET PRIMRTKOBBER TILSKROTHANDLERE SOMIGENVIDERESLGERBLANDT ANDETTILRE EKSPORTTIL%UROPA$ETSKERUNDER RDSELSFULDE FORHOLD HVOR KEMIKALIETUNG RžG FORGIFTERBžRNENEOGFORURENERMILJžET )$ANMARKOGRESTENAF%UROPAUDSKIFTESCOM PUTERE OG ANDET ELEKTRONISK UDSTYR STEDSE HURTIGERE -EGET AFLEVERES Pk GENBRUGSSTA TIONEROGHkNDTERESPkFORSVARLIGVIS BLANDT ANDETFORDIPRODUCENTERNEFORNYLIGERBLEVET PkLAGTATTAGEGAMMELTUDSTYRTILBAGEOGSIK REHELEPRODUKTETS´LIVSCYKLUS´-ENENSTIGEN DEDELAFDEGAMLEAPPARATERDUMPESIU LAN

.2\

DE OG'HANAERIDENFORBINDELSEBLEVETEN CENTRALENDESTATION

SVAGEREI'HANA OGDETERFORHOLDSVISLETAT BESTIKKEUNDERBETALTETOLDERE

$ETERDYRTATHkNDTEREDETGIFTIGEAFFALDOR DENTLIGT OGMELLEMHANDLEREI%UROPAKANTJE NEPENGEPkATOPKžBEELLEROVERTAGEBRUGT UDSTYROGEKSPORTEREDETTIL'HANA.OGETAF UDSTYRET ER RENT FAKTISK FUNKTIONSDYGTIGT OG KANBRUGESEFTERHENSIGTENI'HANA MENEN STORDELERUBRUGELIGTOGDUMPES VELVIDEN DE ATDETVILENDEPkLOSSEPLADSER SOMDEN VIBESžGTEI!CCRA

$EGHANESISKEMYNDIGHEDERKANGžREENIND SATS MENDETFORUDSTTER ATDEEROPMRK SOMMEPkPROBLEMET OGATDERFOREKSEMPEL VIAMEDIERNEGžRESENINDSATSFORATLGGEET POLITISKPRESPkDEFOLKEVALGTE$ETKANGIVE BASISFORATFORHOLDESIGTILTILSTANDENEPkLOS SEPLADSERNE OGDETKANMkSKEFkPOLITIKEREI 'HANATILATGžRENOGETVEDDET

0ROBLEMET ER KOMPLEKST OG DER ER INGEN NEMME LžSNINGER $ET MEST ´ENKLE´ VIL VRE AT STOPPE EKSPORTEN FRA $ANMARK OG RESTEN AF %UROPA -EN DET ER LEGITIMT AT EKSPORTE RE FUNKTIONSDYGTIGE UDSTYR TIL GENBRUG HVIL KETDERKANVREGODFORNUFTI)$ANMARKTA GESDERSTIKPRžVERINDENUDSTYRETSENDESUD AFLANDET MENDERFOREGkRINGENREELKONTROL EJHELLERENSIKRINGAFOMUDSTYRETTEKNISKSET KANBRUGESIDESTINATIONSLANDET +ONTROLLENKANSKRPESIHAVNENI!CCRA MEN DmT DERIKKEERREALISTISKI$ANMARK EREJHEL LERREALISTISKI'HANA4VRTIMODERSYSTEMET

'(!.!

',/"!,)3%2).'

$ERVILVRERIGTIGGODMENINGI AT'HANAOGAN DREAFRIKANSKELANDELAVERNATIONALEHANDLINGSPLA NERFOR HVORDANELEKTRONISKAFFALDHkNDTERES%N LžSNINGKANVRE ATFIRMAERLOKALTI!CCRAPkLG GESATTAGEELEKTRONISKUDSTYRTILBAGEOGUDBETA LEENFORMFORTILBAGELEVERINGSPANT$ETKANGžRE DETMEREATTRAKTIVTATINDLEVEREGAMMELTUDSTYRI STEDETFORSELVATSPLITTEDETAD $ERERBRUGFORATARBEJDEMEREMEDPROBLE MET ) FžRSTE OMGANG SATSER VI Pk AT STžTTE MILJžJOURNALISTERNEI'HANAMEDATSTTEFO KUSPkPROBLEMET$ETERETOMRkDE )")3GER NEVILGžREMEREVED HVISVISAMMENMEDAN DREKANFINDENOGLEHOLDBARELžSNINGER
 FOKUSPkOPRINDELIGEFOLKSRETTIGHEDER I-ELLEMAMERIKA 3OMDENFžRSTEINTERNATIONALE.'/I-ELLEMAMERIKAHAR)")3BESLUTTETSIGFORAT ARBEJDESPECI½KTFORDEOPRINDELIGEFOLKSRETTIGHEDER SkDEKANGENVINDEDERES SELVBESTEMMELSEOGBEVAREDERESLEVEVISEFTERMEREENDkRSUNDERTRYKKELSE 4%+34 &/4/

0%2"%2'(/,$4*%.3%. !2.%3)-/.3%. 0%2"%2'(/,$4*%.3%.

)-ELLEMAMERIKAVIL)")3FREMOVERFOKUSERESIT UDVIKLINGSARBEJDEI'UATEMALA (ONDURASOG .ICARAGUA Pk OPRINDELIGE FOLKS RETTIGHEDER )")3´ AKTIONSRADIUS VIL SPNDE FRA DE KOLDE TkGEDEMAYA LANDSBYERI'UATEMALASBJERGE HVORFOLKERNRERSIGSOMMAJSBžNDER TILRA MA FOLKETS UFREMKOMMELIGE JUNGLE Pk .ICA RAGUASCARIBISKEKYST HVORMANLEVERAFJAGT OG FISKERI 4IDLIGERE ARBEJDEDE )")3 MED AN DREGRUPPER MENHARNUVALGTDETNYEFOKUS DAOPRINDELIGEFOLKERDEMESTUDSATTEBEFOLK NINGSGRUPPERIREGIONENOGDERMEDOGSkHAR MESTBRUGFORATBLIVESTYRKET ²6IVARTOkROMATUDFORME)")3´NYESTRATE GIOGDENYETEMAPROGRAMMERI-ELLEMAMERI KA SIDELžBENDEMEDATVIFORTSATTEARBEJDET INDEN FOR DE TIDLIGERE PROGRAMMER $ET TOG SINTID MENDETVARENNžDVENDIGLRINGSPRO CESPkGRUNDAFDEKOMPLEKSEPROBLEMSTILLIN GER VISTkROVERFOR/GNUERVIGODTRUSTETTIL OPGAVEN ²FORTLLER+LAVS7ULFF DERERLEDER AF)")3I-ELLEMAMERIKA -EN DET ER OGSk NžDVENDIGT AT VRE VEL FORBEREDT !LENE I 'UATEMALA FINDES DER OPRINDELIGE FOLK MENS (ONDURAS OG .ICARA GUAHVERISRHARETNISKEGRUPPER$ERTA LESOVERFORSKELLIGESPROGIDETRELANDE OG DERTILKOMMERSTOREKULTURELLEFORSKELLE 3TžTTETILFORFULGTEOGUDSTžDTEFOLK /PRINDELIGEFOLKERBLANDTDEFATTIGSTEOGRIN GESTUDDANNEDEI-ELLEMAMERIKA VISERANALY SERFRA&.OGANDREORGANISATIONER$EHARDkR LIG ADGANG TIL SUNDHEDSPLEJE UDDANNELSE OG ARBEJDE HVILKETFASTHOLDERDEMIFATTIGDOM ²)")3´ MkL HAR ALTID VRET AT STžTTE FATTI GE OG MARGINALISEREDE BEFOLKNINGSGRUPPER 6I KONKLUDEREDE AT VORES INDSATS VILLE BLIVE MEREEFFEKTIV HVISVIFOKUSEREDEPkOPRINDE LIGEFOLK SOMIENkRRKKEERBLEVETFORFULGT OGUDSTžDTAFSAMFUNDETAFRACISTISKEGRUNDE SOMDETERSKETIBkDE.ICARAGUAOGI(ONDU 

RAS$EVRSTEOVERGREBERDOGSKETI'UATE MALA HVORDERBLEVBEGkETFOLKEDRABPkMA YAERNE UNDER LANDETS BORGERKRIG ² FORKLARER +LAVS7ULFF &OR)")3ERDETDOGVIGTIGT ATDEOPRINDE LIGEFOLKIKKEFASTHOLDESIENPASSIVOFFERROLLE $ESKALSELVSKABEDERESEGENFREMTID$ES UDENKANDEOPRINDELIGEFOLKOGSkBIDRAGEAK TIVTTILSAMFUNDENEI-ELLEMAMERIKA$EHAR ENUNIKVIDENOMBREDYGTIGBRUGAFNATUREN SOM BkDE KAN BESKYTTE MILJžET OG FORBED REFžDEVARESIKKERHEDENIREGIONEN/GDERES KENDSKABTILLOKALEKLIMAFORHOLDKANBRUGESI FORHOLDTILBEREDSKABVEDNATURKATASTROFEROG OBSERVATIONERAFKLIMANDRINGER 3TžRREFOKUSOGUDNYTTELSEAFMIDLER ²$EOPRINDELIGEFOLKHAROFTEBOETIDESAM MEOMRkDERIMANGEGENERATIONER OGDEHAR FASTHOLDTDERESTRADITIONEROGLEVEVISSOMET SAMLETFOLK$ETGIVERDERESLOKALSAMFUNDEN INTEGRITETOGSOCIALSAMMENHNGSKRAFT SOM MANGE ANDRE BEFOLKNINGSGRUPPER IKKE HAR $EOPRINDELIGEFOLKERBEVIDSTEOMVIGTIGHE DENAFATFORSVAREDERESRETTIGHEDER OGNET OPDERFORKANVISAMMENOPNkFORDELAGTIGE RESULTATER ²FREMHVER+LAVS7ULFF²6IKANIK KEVREALLESTEDER MENVEDATBRUGEVORES PENGEPkOPRINDELIGEFOLKFkRVISTžRREGEN NEMSLAGSKRAFT END VED AT SPREDE INDSATSEN TILFLERESAMFUNDSGRUPPER IKKEMINDSTFORDI )")3I3YDAMERIKALIGELEDESHARFOKUSPkDIS SEGRUPPER² -ANGESTEDERI-ELLEMAMERIKABORFLEREFOR SKELLIGEETNISKEGRUPPERINDENFORDETSAM ME OMRkDE OG DET KAN SKABE SPNDINGER $ERFORMk)")3HAVEENVARSOMTILGANGTILDE FORSKELLIGEFOLK FORMANKANIKKEALTIDOVER FžRE ARBEJDSMETODER FRA EN ETNISK GRUPPE TILENANDEN-ANMkHAVEDEKULTURELLEFž LEHORNUDEOGTILPASSEARBEJDSMETODERNETIL -%,,%-!-%2)+!

/02).$%,)'%&/,+

DESKIFTENDEFORHOLD$ETVIRKERTILGENGLD OGSk ²$ETERUTROLIGTHVORSTOREFFEKT MANKAN OPNk MED Fk MIDLER INDEN FOR FORTALERVIRK SOMHED OG PILOTPROJEKTER &OR EKSEMPEL ER )")3 MED TIL AT LGGE FUNDAMENTET TIL KVALI TETSUNDERVISNING FOR ISOLEREDE ETNISKE GRUP PER SOMDEOPRINDELIGEFOLKSELVKANBYGGE VIDEREPk$ELGGERDERESEGENSTRATEGI6I KANKUNSTYRKEOGSTžTTEDEM ²UNDERSTREGER +LAVS7ULFF 4ERRITORIEROGSELVSTYRE 2ETTENTILEGNETERRITORIERERDETVIGTIGSTEEN KELTTEMAFORDEOPRINDELIGEFOLK MENOFTEžN SKERBkDEPRIVATEFIRMAEROGREGERINGERATIND DRAGEDISSEOMRkDERTILFOREKSEMPELMINEDRIFT $ERFORARBEJDER)")3PkATSIKREDEOPRIN DELIGE FOLKS TERRITORIALE RETTIGHEDER OG DERES KRAVOMSELVSTYRE)")3HARIENkRRKKESTžT TETBLANDTANDETRAMA FOLKETSTERRITORIALEKRAV OG SELVSTYREORDNING I DEN AUTONOME 2!!3 REGIONPkDENCARIBISKEKYSTI.ICARAGUA OG IFžLGE+LAVS7ULFF HARDETTEARBEJDEGIVETEN ENESTkENDEMULIGHEDFORATAFPRžVEIDmEROG FkERFARINGER ²6I ER OPMRKSOMME Pk REGERINGERNES FORPLIGTELSEROVERFORDEOPRINDELIGEFOLK6O RESSTžTTEMEDVIRKERTIL ATCIVILSAMFUNDETSINI TIATIVER BLIVER HžRT AF REGERINGERNE OG TIL AT BYGGE BRO MELLEM CIVILSAMFUNDET OG STATS MAGTEN0kDENENESIDEINDEBRERDET ATRE GERINGEN TAGER DE OPRINDELIGE FOLKS SITUATI ONSERIžST0kDENANDENSIDEBžRDEETNISKE GRUPPERVREBEVIDSTEOM ATDEKANPkVIRKE UDVIKLINGENIDERESEGETLANDPkLINJEMEDAN DREBORGERE ²UDDYBER+LAVS7ULFF².kRMAN STYRKERDEOPRINDELIGEFOLKSDEMOKRATISKERET TIGHEDERIFORHOLDTILDERESAUTONOMESELVSTY REROGTILDENATIONALEMYNDIGHEDER SkSTYR KER MAN OGSk DEMOKRATIET OG RESPEKTEN FOR MENNESKERETTIGHEDERNEIREGIONEN² &/+53


NYTFOKUSFOR)")3I-ELLEMAMERIKA +OLLEKTIVERETTIGHEDERFOROPRINDELIGEFOLK)")3VIL ARBEJDEFOR ATDISSEGRUPPERSSPECI½KKEFLLESRETTIG HEDERBLIVERRESPEKTERETPkLIGEFODMEDINDIVIDUELLE BORGERESRETTIGHEDER

-%8)#/

"%,):%

'5!4%-!,! %,3!,6!$/2

)NTERKULTUREL REGERINGSFžRELSE )")3 VIL ARBEJDE FOR ATSKABEMEREDEMOKRATISKESAMFUNDFORALLEETNISKE GRUPPERVEDBLANDTANDETATSTYRKEDIALOGENMELLEM OPRINDELIGEFOLKSLOKALSTYREROGSTATEN

(/.$52!3

)NTERKULTUREL UDDANNELSE FOR FORANDRING )")3 VIL SIKRE DE OPRINDELIGE FOLK ADGANG TIL KVALITETSUDDAN NELSE Pk DERES EGNE SPROG Sk DE BEDRE KAN FORME DERESEGENFREMTID

.)#!2!'5!

#/34!2)#!

0!.!-!

-ELLEMAMERIKA -ELLEMAMERIKADKKERKMOGHARENSAM LETBEFOLKNINGPkCA MIO)")3ARBEJDERI'UATE MALA (ONDURASOG.ICARAGUA HVORCIRKAPROCENT AFREGIONENSBEFOLKNINGBOR3IDENSPANIERNESKOLO NISERING I TALLET HAR DE OPRINDELIGE FOLK VRET UNDERTRYKTAFSKIFTENDEHERSKERE-ELLEMAMERIKAHAR INDIANSKEFOLKOGDETOETNISKEGRUPPERAFRO EFTER KOMMEREOGGARqFUNAER$ERBLIVERTALTINDIANSKE SPROG SAMTGARqFUNAOGKREOLSK ENGELSK&LEREINDIAN SKE SPROG ER TRUET AF UDRYDDELSE -ELLEMAMERIKA ER DENMESTULIGEREGIONI,ATINAMERIKA OGDEOPRINDE LIGEFOLKUDGžRDEALLERMESTUDSATTEGRUPPER

/PRINDELIGEFOLK /PRINDELIGE FOLK ER IFžLGE &. ETNISKE GRUPPER SOM BLANDT ANDET KARAKTERISERES VED AT HAVE EN TT FOR BINDELSETILETBESTEMTTERRITORIUMOGDETSNATURRES SOURCER%TOPRINDELIGTFOLKKANOGSkHAVEBEBOETET OMRkDEFžRANDREGRUPPERKOMTIL SOMINDIANERNEI -ELLEMAMERIKA 'ARqFUNAERNEOGEFTERKOMMERNEAFDEAFRIKANSKESLA VER KREOLERNE EROGSkOPRINDELIGEFOLK SELVOMDE PkSINVISER´TIL¾YTTERE³!NDREKARAKTERISTIKAEREGET SPROG KULTUROGTROSAMTEGNESOCIALE POLITISKEOG žKONOMISKESYSTEMER

.2\

-%,,%-!-%2)+!

/02).$%,)'%&/,+

/PRINDELIGEFOLKOGKOLLEKTIVERETTIGHEDER )FžLGE&.´S$EKLARATIONFOR/PRINDELIGE&OLKS2ETTIG HEDER HAR DISSE GRUPPER KRAV Pk BkDE INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE RETTIGHEDER BASERET Pk DERES HISTORI SKERETTIGHEDEROGKOLLEKTIVEKULTURELLEIDENTITET$E KOLLEKTIVERETTIGHEDEROMFATTERSPROG KULTUR UDDAN NELSE SUNDHED OG ARBEJDE $ESUDEN HAR OPRINDE LIGEFOLKRETTILATBEVAREOGSTYRKEDERESEGNETRADI TIONEROGREGERINGSFORMER HERUNDERDERESPOLITISKE SOCIALEOGJURIDISKEINSTITUTIONER$EHARRETTILSELV ATBESTEMMEDERESEGENSOCIALE POLITISKEOGžKO NOMISKE UDVIKLING OG DE KAN SELV FASTSTTE DERES FORHOLDTILSTATER
:ELIA !BUKARI ER ROLLEMODEL FOR TUSINDVIS AF PIGER (EN DESEGENMORVARANALFABET SELVHARHUNENLRERUDDAN NELSEOGENUNIVERSITETSGRAD

'(!.!

 HUNKMPERFORPIGERSRETTILSKOLEGANG 4%+34\&/4/

(!..%3%,.3

3TEMNINGENIDENRUNDELERHYTTEERTRYKKET0k ENFLETTETMkTTEPkGULVETFORAN:ELIA!BUKA RISIDDERTOSžSTRE$ENENEMkIKKEKOMME ISKOLE(UNERVREDOGFžLERSIGSVIGTETAFSIN MOR SOMOGSkOPHOLDERSIGIHYTTEN ²$ET ER TREDJE GANG JEG SNAKKER MED FA MILIENOM:ENAB-ENHENDESMORVILSTADIG IKKETILLADEHENDEATGkISKOLE FORHUNSKAL HJLPEHENDEVEDATHENTEVANDTILDYRENE ² SUKKER:ELIAFORKLARENDE ²*EGBLIVERSkKEDAFDET NkRJEGMžDERPI GERSOM:ENAB FORHUNVILBARESkGERNELRE NOGET ²SIGER:ELIA 3OM)")3SUPERVISORPkETOMFATTENDESKO LEPROJEKTIDETNORDLIGE'HANAKMPER:ELIA !BUKARIHVERDAGENSEJKAMPFORATSIKREAL LE GHANESISKE BžRN EN GOD SKOLEGANG INDEN kR $ERFOR STTER DEN SPINKLE kRI GEKVINDESIGFLEREGANGEOMUGENOPPkEN ENORMMOTORCYKELFORATKžRERUNDTTILNYE LANDSBYSKOLERIOMRkDET 3KOLER SOM )")3 'HANA 6ENSKABSGRUPPER NEOG$ANMARKS,RERFORENINGHARFkETPkBE NENEIFJERNTLIGGENDEOGSKOLELžSELANDSBYER $ETERGRUNDENTIL AT:ELIASIDDERPkGUL VETIHYTTEN&ORDETERISRPIGERNE DENER GALMED$EMDERSKALSLIDEOGSLBEFORFOR LDRENE DEM DER BLIVER LOVET VK OG GIFTET BORTIENUNGALDER $ET VIL :ELIA !BUKARI LAVE OM Pk /G DET SKALGkSTRKT0kKORTTIDERHUNBLEVETENRE SPEKTERETROLLEMODELBLANDTDEFATTIGEKVINDER 

OGDERESDžTRE MENINDIMELLEMSLkRHUNSTA DIGHOVEDETMODENMUR3OMNUMED:ENAB 4AGERALTFRAMIG ²*EGVILGERNEVRESOM:ELIA ²SIGER:ENAB ²MENMINMORSVILJEERMEGETSTRK(VISJEG GkRISKOLE UDENATHUNHARGIVETMIGLOV TAGER HUNALTFRAMIG ²KLAGERHUN FžRHENDESEGEN MORKOMMERINDIHYTTENFORATGIVESINFORKLA RINGPk HVORFOR:ENABIKKEMkKOMMEISKOLE ²*EG KAN IKKE KLARE AT HENTE VAND ALENE (UNERNžDTTILATHJLPEMIG(ERERIKKENOK VAND.OGLEGANGETAGERDETTRETIMERATGk EFTERVAND/GHUNMkGkFLEREGANGEOMDA GEN DADETOGSkERTILDYRENE*EGVEDGODT AT:ENABERKEDAFDET MENJEGKANIKKESE ANDENUDVEJ ²INSISTERERHENDESMOR $ETERDENSLAGSOPLEVELSER :ELIA!BUKARISPE KULERERLNGEOVEREFTERETBESžGILANDSBYERNE ².kR JEG TNKER Pk HVORDAN UDDANNELSE HARHJULPETMIG SkVEDJEG HVORVIGTIGTDETER ATALLEKVINDERKOMMERISKOLEOGFkRENUD DANNELSE3ELVHARJEGMISTETBkDEMINMAND OGMINEFORLDRE MENJEGKLARERALLIGEVELMIG SELVOGERIKKENžDTTILATBEDENOGENOMNO GET ²SIGERHUN ²(AVDEJEGIKKEHAFTENUDDANNELSE VARJEG FORMENTLIGDžDPkGADEN ²TILFžJERDENSPINK LEKVINDEISTRIKHUE JEANSOGENALTFORSTORT SHIRTALVORLIGT 3TOLTROLLEMODEL 3ELVHAR:ELIA!BUKARIENLRERUDDANNELSEOG ET UNIVERSITETSSTUDIE I UDVIKLINGSSTUDIER OG '(!.!

5$$!..%,3%

SOCIOLOGIBAGSIG/PRINDELIGTVILLE:ELIAGER NEHAVEVRETSYGEPLEJERSKE-ENHENDESFAR SOMARBEJDEDESOMCHAUFFžROGBkDEKUNNE LSEOGSKRIVE OVERBEVISTEHENDEOM ATMU LIGHEDERNEVILLEVRESTžRRE HVISHUNISTEDET VALGTELRERUDDANNELSEN :ELIABRUGERGERNESIGSELVOGSINEGENHI STORIESOMEKSEMPEL NkRHUNSKALOVERBEVISE ENLANDSBYOM HVORFOROGSkPIGERSKALISKOLE ²$EKANJOSE ATJEGTJENERPENGE FORDIJEG HARENUDDANNELSE$EVED ATHVISJEGVARDE RESDATTER SkVILLEJEGVREISTANDTILATHJLPE DEM/GJEGERMEGETSTOLTOVERATVREEN ROLLEMODEL ²SIGERHUN &ORHkBENTLIGFkR:ELIA!BUKARISPkVIRKNING ISIDSTEENDEOGSk:ENABISKOLE

:ELIAARBEJDERPk!#% PROJEKTETDER „ „ „ „ „ „ „ „

SENDERBžRNISKOLE OPRETTERSATELLITSKOLERILANDSBYERMED IALTKLASSER GIVERUUDANNEDELANDSBYLREREEN LRERUDDANNELSE GIVERLREREEFTERUDDANNELSEIELEVCENTRERET UNDERVISNING UDVIKLERRELEVANTUNDERVISNINGSMATERIALE PkMODERSMkLET ETABLERERSKOLEBESTYRELSERIALLESATELLITSKOLER STžTTERPOLITISKORGANISATIONSARBEJDEFORAT FkALLEISKOLE SAMARBEJDERMEDSKOLEFORVALTNINGOGLOKALE MYNDIGHEDER

&/+53


- ansvarlig

indsats fo f r verde n

Undervisn

ingsmater

 NYTUNDERVISNINGSHFTE OMOPRINDELIGEFOLKOG MENNESKERETTIGHEDER !.-%,$%,3%

iale til sa

mfundsfa

g i gymna

siet og HF

")2')44%&%)2).'

4REAFDEDANSKEORGANISATIONER DERBESKFTI GERSIGMEDOPRINDELIGEFOLK )")3 )7')!OG .EPENTHES HARIFLLESSKABUDARBEJDETUN DERVISNINGSHFTET²/PRINDELIGE&OLKOG-EN NESKERETTIGHEDER² (FTETERPkSIDEROGKOMMERISYVAR TIKLERRUNDTOMFORSKELLIGEASPEKTERAFOPRIN DELIGEFOLKSRETTIGHEDERDERESkRELANGEKAMP FORANERKENDELSEINDENFOR&. SYSTEMETBE TYDNINGEN AF TERRITORIALE RETTIGHEDER UNDER VISNINGPkDERESEGETSPROGOGPkBAGGRUND AFDERESEGNEERFARINGEROGVIDENBESKYTTELSE AFDENTRADITIONELLEVIDENIENVIDENS BASERET GLOBALžKONOMI $EFLESTEEKSEMPLERERHENTETFRADETLATIN AMERIKANSKEKONTINENT MENFORHOLDETMELLEM $ANMARKOG'RžNLANDBESKRIVESOGSkSOMEN MODELFORSAMARBEJDEMELLEMSTATOGOPRIN DELIGEFOLK DERHARTJENTSOMENGLOBALINSPI RATIONSKILDE

Oprinde og men lige folk neskere Hvem er o ttighed prindelige folk? e Te rritoriale

”Uden terr

r

rettigheder

itorium er

vi intet,”

John Solis Intellektu , Emberá i Panama De vilde vi elle rettigheder l vide, hvad de hvide vil Retten til - med udga uddannelse på ngspunkt eget spro i egen ku g ltur

4IL(&OGGYMNASIET (FTET HENVENDER SIG TIL (& OG GYMNASIETS UNDERVISNINGISAMFUNDSFAGOGERMENTSOM ETSUPPLEMENTTILDENOBLIGATORISKEOGMERE TRADITIONELLEUNDERVISNINGIINDIVIDUELLEMEN NESKERETTIGHEDER -kLET ER SkLEDES AT PkPEGE DE KOLLEKTIVE ASPEKTERAFOPRINDELIGEFOLKSRETTIGHEDER$IS SE ER NETOP BLEVET YDERLIGERE ANERKENDT VIA VEDTAGELSENAF&.´S%RKLRINGOM/PRINDELI GE&OLKS2ETTIGHEDERISEPTEMBER 4EMAET ER SkLEDES IKKE BARE NžDVENDIGT FORENFORSTkELSEAFDENPOLITISKEVIRKELIGHED FORJORDENSCAOPRINDELIGEFOLK MEN OGSkYDERSTAKTUELT/PRINDELIGEFOLKSRETTIG HEDERUDFORDRERIKKEBAREUDFORMNINGENAFDE TRADITIONELLE STATSAPPARATER ¯ MEN SANDSYN LIGVISOGSkDETGNGSETANKEGODSRUNDTOM PkLANDETSGYMNASIEROG(& KURSER !LLE ARTIKLERNE ER SKREVET AF FAGFOLK MED STOR ERFARING FRA ARBEJDET MED OPRINDELIGE FOLK HVILKETSIKRERETHžJTFAGLIGTNIVEAU$ET EROGSkTYDELIGT ATFAGFOLKENEHARUDFORDRET SIG SELV FOR AT FORMIDLE DET TEKNISK KRVEN DEOGKOMPLEKSESTOFPkENLIGEFREMOGLET TILGNGELIGMkDE SELVOMFAGJARGONENHISTOG PISTFkRLOVTILATSTIKKEFREM

)NSPIRATIONTILDIALOG $AJEGSELVERFAGNžRDPkOMRkDET BLIVERJEG UMIDDELBART INSPIRERET TIL AT Gk I DIALOG MED TEKSTERNE %R DE INDIVIDUELLE MENNESKERETTIG HEDERDEFINERETPkBEKOSTNINGAF¯ELLERSOM GRUNDLAG FOR ¯ DE KOLLEKTIVE RETTIGHEDER %R DERVIGTIGEINTERNEDISKUSSIONEROMINDIVIDUEL LERETTIGHEDERBLANDTOPRINDELIGEFOLKHVADFOR EKSEMPELMEDKVINDERSARVERETELLERSAMSPILLET MELLEMTRADITIONELLEOGVALGTESTRUKTURER

.2\

',/"!,4

%MNET kBNER UENDELIGT MANGE MULIGHE DERFORVIGTIGEDISKUSSIONER MENERNOKOG SkKRVENDEIFORHOLDTILUNDERVISERENSEVNE TILATRELATEREDEMANGEPROBLEMATIKKERTILDE STUDERENDES EGET ERFARINGSGRUNDLAG (ER ER DERMESTHJLPATHENTEIARTIKLERNEOMUD DANNELSEOGOMDETDANSK GRžNLANDSKEPAR FORHOLD SOM DIREKTE INDDRAGER DANSKE ERFA RINGER OG FORHOLD 'ENERELT KUNNE EN RKKE OPLGTILDISKUSSIONOGFORSLAGTILYDERLIGERE LSNING FILMOGLINKSNOKHAVEGUIDETUNDER VISERENMERE (FTETERFLOTOGINDBYDENDE LKKERTTRYK OGDEJLIGEFARVEBILLEDERAFOPRINDELIGEFOLK¯ SOMSTORTSETALLESIGNALERER²OPRINDELIGE²VIA HOVEDBEKLDNINGELLERKROPSBEMALING /02).$%,)'%&/,+

4EKSTERNESPOINTEOMURBANEOGVELUDDANNE DEOPRINDELIGEFOLK SOM²SPISERPIZZAOGTA GERBILENPkARBEJDE ²ERIKKEBAKKETOPAFBIL LEDSIDEN¯MENFLOTERDET (VADSIGERMkLGRUPPENMON (VORVIDTDETVIRKER¯OMDETFANGEROGMO TIVERERMkLGRUPPEN HARJEGLADETKOMMEAN PkENPRžVEVEDDISKRETATLADEHFTETFLYDE PkBORDET HVORFAMILIENSG´ERINDTAGERSINE MkLTIDER/GMINSANDTENINDENLNGEHAVDE HAN BLADRET DET IGENNEM LST INTRODUKTIO NENOGKONKLUDERETAT ²$ET ER FEDT LAYOUT INTROEN ER HELT VILDT GODTEKSTENERMEGETPRCIS-kSKEFANGER DETMIGMEREENDANDRE FORDIJEGVEDNOGET OMDETIFORVEJEN&ORATFANGEANDREERDET NOKVIGTIGTATLRERENMOTIVERER GIVERENPEP TALKELLERVISERENFILM²)DEENERHERVEDGIVET VIDERE "IRGITTE&EIRINGER#HEFRkDGIVERFOR),/´S0RO GRAMFOR/PRINDELIGE&OLK

WWWIBISDK WWWNEPENTHES WWWIWGIAORG 


) FORBINDELSE MED DEN 'LOBALE !KTIONSUGE AR RANGEREDEDEFRIVILLIGEEN3TOP"žRNEARBEJDEAK TIONPk2kDHUSPLADSENI+žBENHAVNIJUNI SAMMENMEDELEVERFRA½RESKOLER%NGRUPPE BžRN½KUNDERVISNINGUNDERENPAVILLON MENSDE TREANDREGRUPPERAGEREDEBžRNEARBEJDEREVEDAT SLGEBANANERTILFORBIPASSERENDE

 (ELE6ERDENI3KOLE KOMMERTIL-OZAMBIQUE 4%+34 &/4/

")2')4'!-"/2'(!.3%. ,/44%23Ž%

(ELE 6ERDEN I 3KOLE ER )")3´ STORE KAMPAG NE SOMIFORkRETNkEDEUDTILINTETMIN DRE END SKOLEELEVER (ELE 6ERDEN I 3KOLEERDENDANSKEDELAFDENINTERNATIONA LEKAMPAGNE'LOBAL#AMPAIGNFOR%DUCATION '#% "žRNFRALANDEDELTAGERHVERTkRI '#%´SKAMPAGNE APRILERDETkRITRK )")3LANCE RER (ELE 6ERDEN I 3KOLE +AMPAGNENS BUD SKABER5DDANNELSEFOR!LLEOGRETTENTILUN DERVISNING SOMSKABERFORANDRINGOGGLDE ) SKREV ALLE VERDENS LEDERE UNDER Pk $AKAR%RKLRINGENOGTOGANSVARETFOR ATALLE BžRNSKALHAVEADGANGTILENGRATISGRUNDUD DANNELSEAFGODKVALITETINDEN!LLIGEVEL GkRMILLIONERBžRNSTADIGIKKEISKOLE (ELE6ERDENI3KOLESTTERFOKUSPkBžRNS RETTILATGkISKOLEOGPUSTERSAMTIDIGTILDAN SKEELEVERSLSELYST+AMPAGNENSTTERHVERT kRIGANGFREDAGFžRPkSKEOGBESTkRAF,SE 2AKETTEN DEN'LOBALE!KTIONSUGESAMTIND SAMLINGTILUDDANNELSESPROJEKTER 

(AR D (ELE ULYSTTIL ATV 6ERD  )")3 SžGE ENI3KO REFRIVILL LE RINIT IGPk GEM IA EDIN TERES TIVRIGEO GENG SEFO R A UDDA +AM G P NNELS EREDEFRI &kEN AGNEARB V E6 E RMED ILLI LERET IDmINDEN JDE TIL

OGFž STOR OG FORRAMM S E R GAGE DENUD AMFUNDS RNEAFEN ILIVE REDE R VELE E LEVA T FRIVIL LIGE SAMMEN NT KAMP TAB MED /PLY ANDR AGNE S EEN &IND NINGSARB U UDVIK DAFHVOR EJDEIBž R D L DEM INGOGUD ANMANK NEHžJDE AFIP A D A N NELSE NENGAG RAKSI S &kID EREB ž +ONT EERN A EOG RNI PRžV E MA KT!NE( A ILAH K IB VSKOV+I RK TL ISDK F 

,SE2AKETTENOGGLOBALUNDERVISNING ,SE2AKETTENERENGRATISBOGTILALLEDANSKE SKOLEELEVER SOM)")3HARUDVIKLETFORATSKABE DEBATOM5DDANNELSEFOR!LLE,SE2AKETTEN INDEHOLDER SKžNLITTERRE HISTORIER SKREVET AF DANSKEBžRNEBOGSFORFATTERE SOMIkRBLANDT ANDETTLLER3YNNE'ARFF ,ENE+AABERBžLOG *ENS+OVSTED (ELE6ERDENI3KOLERETTERHVERTkRBLIKKET MODETAF)")3´SAMARBEJDSLANDEI!FRIKAELLER ,ATINAMERIKA OGIkRERFOKUSPk-OZAMBIQUE ,SE2AKETTENPRSENTERERELEVERNEFORDUG FRISKEPORTRTTERAFBžRNI-OZAMBIQUE SOM VILSKABEBILLEDERPkNETHINDENAFHVERDAGEN FORBžRNIDETSYDLIGE!FRIKA,SE2AKETTENER ENINSPIRATIONSKILDETILATARBEJDEMEDEMNER SOMGLOBALISERING INTERNATIONALUDVIKLINGOG FATTIGDOMSBEKMPELSE $EN'LOBALE,SE!KTION %TPARUGEREFTER,SE2AKETTENSAFFYRINGHAR ELEVERNEMULIGHEDFORATDELTAGEIDEN'LOBA LE !KTIONSUGE SOM DEN INTERNATIONALE KAM PAGNE '#% ARRANGERER ) kR HAR '#% LADET SIGINSPIREREAF)")3´,SE2AKET OGDERFORVIL $!.-!2+

(%,%6%2$%.)3+/,%

DERIUGEVRE'LOBAL,SE!KTION(ERFkR BžRN OG VOKSNE OVER HELE VERDEN MULIGHED FORATLSEHISTORIERAFINTERNATIONALESKRIBEN TERHERIBLANDT3YDAFRIKASTIDLIGEREPRSIDENT .ELSON-ANDELA DERBESKRIVER HVADUDDAN NELSEHARBETYDETFORHANSLIV 'žRENINDSATS¯SKABENFORSKEL $ETKANVRESVRTFORDANSKESKOLEELEVERAT FORHOLDESIGTIL ATMILLIONERBžRNIKKEGkR ISKOLE6EDATSAMLEINDOPLEVERDE ATDEGžR ENFORSKELOGERMEDTILATSENDEFLEREBžRN ISKOLE)SIKREDEELEVERNEMEREEND MILLIONKRONERTILSKOLEPROJEKTET´%N.Y&REM TID´I3IERRA,EONEVEDATSLGELODSEDLER AR RANGERECAFm TEATEROGMARKEDSDAGE) KANELEVERNESAMLEINDTIL´$EN'LADE3KOLE´ I-OZAMBIQUE ET)")3 PROJEKTHVORUNDERVIS NINGSKVALITETOGTRYGHEDERICENTRUM 4ILMELDING $ET ER GRATIS FOR SKOLERNE AT DELTAGE I (E LE6ERDENI3KOLE$ETKRVERBLOT ATKLASSER NEELLERSKOLENTILMELDERSIGONLINEPkIBISDK VERDENISKOLEINDENJANUAR &/+53


-/:!-")15%

,žRDAG DEN JANUAR VIL DER IGEN VRE $ANMARKSINDSAMLINGPk$2/VERSKRIFTENER²'IV FATTIGEAFRIKANSKEFAMILIERENFREMTID²/VERSKUDDET GkR TIL UDVIKLINGSPROJEKTER GENNEM )")3 OG ANDRE DANSKEUDVIKLINGSORGANISATIONER

TV INDSAMLINGGIKTILFORLDRELžSEBžRN &ORLDRELžSEOGUDSATTEBžRNI-OZAMBIQUEHARFkETGAVNAFPENGEFRADEN STORE$ANMARKSINDSAMLING SOM$ANMARKS2ADIOSTODBAGIJANUAR 4%+34 &/4/

!..%(%&4).'/'(!..%3%,.3 (!..%3%,.3

"žRNENEMYLDRERLIVLIGTOMKRINGOS DAVIBE SžGER AKTIVITETSCENTRET ´#RIANlA &ELIZ´ I UD KANTEN AF -OZAMBIQUES VILDTVOKSENDE HO VEDSTAD-APUTO.AVNETBETYDERGLADEBžRN OGSELVOMNOGLEFkAFBžRNENEVIRKERLIDTFOR KNYTTE SkERLANGTDEFLESTEkBENLYSTGLADEFOR ATVRENETOPHER "žRNENE DERKOMMERPk#RIANCA&ELIZ ERVANT TILENHVERDAGMEDTUNGEPLIGTER.OGLETAGER SIG AF SYGE ELLER DžENDE FAMILIEMEDLEMMER OGYNGRESžSKENDE/VERHALVDELENERFORL DRELžSE%NDELAFBžRNENEKOMMERFRAFAMILI ERRAMTAFHIVAIDS!NDREHARVRETUDSATFOR VOLDOGSEKSUELTMISBRUG$EFLESTEBORIFAMI LIER SOMHARDETMEGETSVRTžKONOMISK

MENLIGNESMEDETDANSKFRITIDSHJEM#RIANZA &ELIZERDAOGSkENDELAF)")3´UDDANNELSES PROGRAMI-OZAMBIQUE ²$EFLESTEAFBžRNENESTOLERIKKEPkDEVOKS NE NkRDEKOMMERHER$EERVANTTILATBLIVE SLkETOGKOSTETRUNDTMED ²SIGERHUN -EREENDBžRNKOMMERDAGLIGTPkCEN TRETEFTERSKOLEFORATTAGEDELIDEFORSKELLIGE AKTIVITETERCENTERETTILBYDER$EKANOGSkFkET MkLTIDMADOGBLIVEEFTERSETAFENSYGEPLEJER SKEOGHJULPETTILMEDICINSKBEHANDLING HVIS DETERNžDVENDIGT0kCENTERETKANBžRNENE LREATSY SNEDKERERE TEGNEOGFLETTEKURVE $ETBžRNENEPRODUCERER KANDEVLGEATBE HOLDEELLERSLGEPkMARKEDET

²6IBRUGERMEGETTIDPkATOPBYGGEDERESOG FORLDRENES TILLID TIL OS ² SIGER #ECILIA -ANI COM SOMLEDERAF#RIANZA&ELIZ DERKANSAM

%NAFDEMEGETPOPULREAKTIVITETERERTEA TEROGROLLESPIL HVORBžRNENEKANBRUGEDE RES FANTASI OG KREATIVITET -EDARBEJDERNE ER VEDATLGGESIDSTEHkNDPkETBIBLIOTEKOG

.2\

$!.-!2+

46 ).$3!-,).'

ETCOMPUTERRUMHVORBžRNENE KAN LkNE Bž GEROGSžGEINFORMATION&REMOVERVILDERV REWORKSHOPSFORBžRNENEISUNDERNRINGOG IHVORDANDEUNDGkRATBLIVESMITTETMEDHIV !TLREATLEGE -ENALLERMESTBLIVERDERDOGLEGETMEDBžR NENE!TLEGEERSVRTFORNOGLEAFBžRNENE .kRDEKOMMERPk#RIANlA&ELIZ#ENTRETFžR STEGANG KIGGERDEFRYGTSOMTRUNDTPkDEAN DREBžRNOGVEDIKKEHVADDESKALSTILLEOP ²-ANGEERGENERTE MENNkRDEERHER ERVI ENSTORFAMILIEOGDEBLIVERMEREkBNEOGFkR LYSTTILATLEGEMED3kBEGYNDERDEATUDVIKLE SIG ²FORTLLER#ECILIA 'ENNEMAKTIVITETERNEPkCENTRETLRERBžRNE NEATTAGEVAREPkSIGSELV$ETLGGERGRUN DENTIL ATDEIFREMTIDENKANVREMEDTILAT BRYDE FATTIGDOMMENS ONDE CIRKEL FOR DERES EGNEFAMILIEROGHJLPEMEDATUDVIKLELOKAL SAMFUNDET 


!,(%.6%.$%,3%4),

!FSENDERADRESSE )")3

.žRREBROGADE" +žBENHAVN. )$ 5$')6%2!$2%33%2%4-!3+).%, -!'!3).0/34

GØR EN FORSKEL – IBIS HAR JULEGAVER FRA 100 KR. Brug GAVER DER GAVNER som julekort eller en unik julegave. Med GAVER DER GAVNER giver du gavemodtageren din personlige julehilsen i et smukt gavebevis sammen med en beskrivelse af den gave, du har valgt.

GAVER

– mege

DER GA end en V N E R

t mere

g av e

Du ha r til et b hermed s ørg a kan k rn i Mozam et for en omm u e i sk bique, så niform ole. barne t

Selve gaven sørger IBIS for kommer til at gavne fattige mennesker. Du kan vælge at få gavebeviserne sendt direkte til dig selv, så du personligt kan forære dem væk, gerne sammen med andre gaver. Du kan også vælge at få gavebeviset sendt direkte til modtageren af gaven – enten via brev eller e-mail.

Bestil din gave på:

www.gaverdergavner.dk

IBIS Fokus 118  
IBIS Fokus 118  

IBIS' kvartalsmagasin