Page 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НОВОГРОДІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №7

Цільовий проект моделі навчального закладу «Школа радості. Сходинки до духовного відродження»

2013 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА У період утвердження незалежної України собливо актуальним є відродження духовності нашого народу: його

історії, традиції, мови,

гуманістичної етики. Рівень вихованості та культури людини яскраво проявляється в умінні оформляти думку в слово, в манері говорити і спілкуватися, у багатстві словникового запасу. Часто замислюєшся про те, хто ти в цьому світі, що ти. Ким і чим повинен стати, щоб залишити після себе хоча б якийсь слід свого призначення на землі. Коли замислюєшся, підкрадається почуття великої відповідальності

і

занепокоєння перед невдачею. Бо ж вона буде страшною в першу чергу для тих, кому адресовані твої слова. Яке насіння посіється в душах людей, залежить від наставника, від зернини його душі. Вже з самого початку навчання необхідно навчати школярів мислити та спілкуватися, дотримуючись правил етикету, що сформувалися впродовж століть багатьма поколіннями. Школа ставить перед собою завдання – розкрити учням труднощі і водночас радість взаємин між людьми, прищепити їм навички ввічливої поведінки, вміння поводитися залежно від вимог і конкретних обставин, викликати бажання позбутися вад або недоліків, що заважають дитині вільно спілкуватися з іншими людьми. Варто навчити учнів поставити себе на місце співрозмовника, бути доброзичливими і тактовними пвд час розмови, знаходити спільні інтереси, чітко формулювати свої думки. Завдання

удосконалення

системи

навчання

і

виховання

школярів

потребують якісного нового підходу до організації виховної роботи і орієнтирують на отримання максимально ефективного результату. При цьому вирішальне значення має методична підготовка педагога, грамотне використання різноманітних форм і методів виховної роботи, що забезпечує результативність діяльності вчителя і школярів, силу впливу на свідомість, почуття і поведінку вихованців. В сучасній системі виховної роботи, яку можна розглядати як систему


соціального

становлення

особистості,

все

більше

місця

відводиться

інтерактивним прийомам і засобам виховання.Інтерактивний – означає « той, що знаходиться у режимі взаємодії, діалогу з чимось або кимось».

Сутність

інтерактивної взаємодії полягає в тому, що навчально-виховний процес організовується таким чином, що практично всі учні опиняються залученими в процес пізнання, вони мають можливість розуміти, усвідомлювати все, що відбувається, все, що вони самі знають і про що думають. Діти навчаються критично мислити, розв’язувати складні моральні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, співвідносити альтернативні думки, приймати осмислені моральні рішення, брати участь у дискусіях, в іграх, спілкуватися з іншими дітьми. Інтерактивні методи часто включають ігрові і конкурсні прийоми. Гра це не імітація життя, це дуже серйозна діяльність, яка дозволяє дитині самоствердитися, само реалізуватися, що і дозволить реалізувати основну мету створення «Школи радості.Сходинки до духовного відродження». Коли дитина бере участь в різних іграх, вона обирає для себе персонажі, які найбільш близькі їй, відповідають її духовним цінностям і моральним установкам. Таким чином, гра стає фактором соціального розвитку особистості. Багатофункціональність заходів визначається їхнім змістом. Найбільш вагомі для дитини наступні функції – формування моральних оцінок, соціальне загартовування, проектування особистої діяльності, пізнавальна, розвиваюча та інші. В залежності від того, якій діяльності надається перевага, такий і зміст гри, яку роль відіграє в ній вихователь, яку позицію по відношенню до гри займає вихованець, гра може суттєво вплинути на розвиток тих чи інших якостей особистості. Інтерактивне виховання покликано забезпечувати засвоєння учнями загальнолюдських цінностей, розкрити

творчий потенціал їх особистості,

сформувати в них міцні моральні переконання і активну життєву позицію. Ця роль передбачає розв’язання багатьох конкретних задач, які легше розв’язати, озброївшись арсеналом методичних прийомів та інтерактивних форм виховної


роботи, що запропоновані нижче. Дитяча душа подібна рідкісній квітці, що потребує особливого догляду. Навіть тендітним, здавалося б, доторканням йому можна нашкодити. Адже дитина живе у казці, яку вона доповнює кожним днем свого життя, кожним вчинком. Важливо не демонструвати дитині, який ти дорослий, важливий, розумний і взагалі найкращий. Це одразу затисне серце слухача.Головне – полюбити його, з любов’ю донести своє слово. Дитина повинна повірити тобі, повірити твоєму серцю. І тут найстрашніше – коли серце каже непраду або воно холодне. Тож, викоренимо в своєму серці гордість, запалимо вогник віри, надії і любові, тоді нас будуть не лише слухати, а й почують. «НЕ ВВАЖАЙТЕ СЕБЕ НЕЗВАНИМИ ГОСТЯМИ НА БЕНКЕТІ МУДРЕЦІВ. ЗАЙМІТЬ ТАМ ПРИГОТОВАНЕ ВАМ МІСЦЕ.» А.ФРАНС


Цільовий проект моделі навчального закладу «Школа радості. Сходинки до духовного відродження»


ЕПІГРАФ: «У ДУШІ КОЖНОІ ДИТИНИ Є НЕВИДИМІ СТРУНИ.

ЯКЩО

ТОРКНУТИСЬ ЇХ УМІЛОЮ РУКОЮ, ТО ВОНИ КРАСИВО ЗАЛУНАЮТЬ» В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ


Проект моделі навчального закладу: «Школа радості. Сходинки до духовного відродження». Автор проекту: учитель вищої кваліфікаційної категорії, класний керівник 4-А класу Новогродівської СЗШ І-ІІІ ступенів №7, Смолякова Л.Л. Учасники: педагогічний та учнівський колективи. База

реалізації

проекту:

Новогродівська

СЗШ

І-ІІІ

ступенів

№7

Новогродівської міської ради. Характеристика проекту: •

За

кінцевим

результатом:

практико-

орієнтованим; •

За кількістю учасників: колективний;

За тривалістю: довготривалий;

За ступенем самостійності: експериментальнодослідницький;

За характером контактів: внутрішній;

Термін реалізації проекту: 01.10.2013-30.04.2018 рік. Етапи проекту Визначення теми, аналіз Пошуковий

проблеми, постановка мети, обговорення

Серпень 2013 р.

методів дослідження. Аналіз вхідної інформації, пошук оптимального Аналітичний

способу дослідження

Вересень 2013 р.

мети проекту, побудова

Практичний Презентаційний

алгоритму діяльності. Виконання запланованих кроків. Оформлення остаточних результатів.

01.10 201330.04.2018 р. вересень 2018 р.


ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ Конституція України визнає життя і здоров’я людини найвищими соціальними

цінностями.

Згідно

з

Основним

Законом,

держава

несе

відповідальність перед людиною за свою діяльність , зобов’язана ефективно вирішувати завдання виховання здорового покоління. Враховуючи актуальність проблеми здоров’я, національні програми «Освіта (Україна ХХІ)», «Діти України», Національна доктрина розвитку освіти та програма «Здоров’я нації» визначають найважливішими стратегічними завданнями всебічний розвиток людини (в тому числі і дитини), становлення її духовного, психічного та фізичного здоров’я, формування у дітей відповідального ставлення до нього як найвищої індивідуальної та суспільної цінності. Виконання умов Конвенції ООН про права дитини, а також положень Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей вимагає від суспільства цілеспрямованих дій щодо створення сприятливих умов для життя дітей та молоді, оскільки стан фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я підростаючого покоління є інтегральним показником суспільного розвитку, дієвим чинником впливу на економічний, культурний, оборонний потенціал країни.


Значущість і актуальність проблеми Майбутнє України безпосередньо залежить від збереження та відтворення традиційних християнських моральних цінностей, ідеалів добра і любові. що за своїм змістом співзвучні із загальнолюдськими, під впливом яких упродовж тисячоліття формувалася культура українського народу. Зазнавши в минулому величезних духовних і національних втрат, українське суспільство потребує духовного і морального відродження. Необхідність у цьому продиктована наявністю потужного інформаційного поля,

поширення

через

засоби

масової

інформації

насильства,

страху,

аморальності тощо. З огляду на це актуальним і своєчасним є запровадження заходів духовноморального спрямування в загальноосвітньому навчальному закладі. Школа - це, насамперед, криниця духовного життя. Місія педагоганаставника юних душ полягає в тому, щоб під час навчання в усій повноті розкривалося багатство інтелектуальної, емоційної, моральної сфер духовного життя особистості Процес становлення громадянського суспільства в Україні, прагнення до вдосконалення економічної, правової, освітньої, культурної сфер життя передбачає утвердження життєустрою країни на засадах цінностей і норм високої людяності. Навчальна діяльність на уроках і в позаурочний час повинна дати певну суму знань, умінь та навичок, а також, безумовно, сформувати його компетентність як загальну здатність, яка базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях. Практична спрямованість Новогродівська СЗШ І-ІІІ ступенів № 7 працює над створенням системи формування життєвих компетентностей учнів в умовах розвиваючого навчання.


На виконання регіональних програм «Моніторинг якості освіти в Донецькій області» , «Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу в навчальновиховний процес» та «Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні». в 2005 році було створено проект «Програма впровадження компетентнісно

орієнтованого

підходу

в

навчально-виховний

процес

Новогродівської СЗШ І-ІІІ ступенів №7 Новогродівської міської ради». В основу проекту покладено філософію життєтворчості як особливої, вищої форми виявлення духовної природи людини, бо вона сприяє самостійному творчому вибору особистістю стратегій життя, вибору засобів необхідних для реалізації її індивідуального життєвого проекту. Наша найперша увага має бути приділена дітям. Чуйною душею дитина глибоко сприймає добро і красу. Якщо основою світогляду дитини стає віра в силу добра, якщо вона змалку прагнутиме творити добро в життя, це стане запорукою нашого майбутнього. Загальна стратегія розвитку У рамках реалізації програми у 2013-2018 навчальному році створено цільовий проект навчального закладу «Школа радості. Сходинки до духовного відродження», внесено зміни до функціональних обов’язків управлінської команди,

здійснено

планування,

соціально-педагогічне

проектування,

прогнозування та планування системи управлінських дій. МЕТА ПРОЕКТУ Метою проекту є сприяння духовно-моральному розвитку дітей і прищеплення їм любові до ближнього, до України через ознайомлення з національними цінностями:

культурними

людяністю,

надбаннями,

милосердям,

з

християнськими

пошаною

до

батьків

моральними і

старших,

працелюбством, доброчесністю, гостинністю, вдячністю тощо, які водночас глибоко

виявляються

в

українській

культурі

і

за

своєю

суттю

є

загальнолюдськими. Цей процес передбачає такі етапи: отримання інформації (ознайомлення з основними чинниками духовного розвитку); формування позитивного ставлення


до предмета вивчення; засвоєння матеріалу (розуміння важливості дотримання певних етичних норм поведінки): формування переконань щодо важливості обраної моделі поведінки; бажання і внутрішня потреба наслідування зразків християнської моралі; втілення в життя здобутих знань. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ Навчальні: –

ознайомлення

з

основними

духовно-моральними

цінностями,

поняттями чеснот і гріха, добра і зла, християнськими традиціями в Україні (відповідно до вікових психологічних особливостей дітей) на зразках української культури; –

ознайомлення з правилами та принципами етики спілкування і

стосунків між людьми, з правилами і звичаями доброчесного життя; –

проведення навчально-виховних заходів для підвищення дитячої

готовності до орієнтації в різних життєвих ситуацій, у які може потрапити дитина. Виховні: –

допомога учням пізнавати і сприймати морально-етичні цінності та

застосовувати їх у своїй поведінці; –

виховання у дітей християнських рис: любові до Бога, людей,

Батьківщини, пошани до батьків і старших, працьовитості, здатності долати труднощі, схильності безкорисливо творити добро; –

виховання духовно-моральних і естетичних почуттів. Розвиток емпатії

та бажання бути потрібним людям. Розвивальні: –

формування емоційно-вольової та когнітивної сфери дитини для

якнайкращого відображення її думок, роздумів щодо тих життєвих проблем, з якими їй доводиться стикатися; –

підтримка потреби дитини у самовдосконаленні через розвиток її

естетичних і духовно-моральних цінностей. Заохочення дитини до роботи над собою (через ігрову діяльність та художню творчість).


ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУ – Відповідність основним цінностям і спрямуванням національної педагогіки; – Культуровідповідність; – Теоцентризм; – Цілісність; – Інтегрованість; – Наступність й доступність; – Толерантність; – Превентивність; – Життєва смислотворча самодіяльність.


Методологічні засади та наукове обґрунтування реалізації цільового проекту Однією з найгостріших проблем українського суспільства на сучасному етапі його розвитку є падіння рівня моралі, втрата духовних орієнтацій, нездатність людей до самопізнання,

відсутність

потреби

у

самовдосконаленні,

саморозвитку.

Розмірковуючи щодо кризи духовності, сучасні науковці вказують на зміну ціннісних орієнтацій сучасної молоді: від загальногуманістичних до прагматичних. Так, Н.Каралаш вважає, що серед молоді домінує неприхована антигромадська, антигуманна позиція. Втрачаються такі цінності, як добро, любов, краса, гідність, вірність. "Відчуження особи від моралі в даному випадку проявляється в тому, що моральні взаємовідносини між людьми носять чисто діловий характер, який позбавлений справжнього людського, гуманістичного змісту.

У дослідженнях І.Беха знаходимо

підтвердження цієї думки. У своїх працях науковець розглядає ключові суперечності соціально-психологічного буття нашого сучасника. Однією з найважливіших, автор вважає суперечність між переважним визнанням людини як самоцінності і переважним ставленням до неї як до засобу, що задовольняє лише вузькі індивідуальні потреби іншої людини. Характеризуючи сучасний освітній простір, І.Бех вказує на розпад багатьох компонентів і структур виховного простору (комсомольської, піонерської організацій і взагалі більшості дитячих самодіяльних об'єднань). На його думку, доросле співтовариство стало безвідповідально ставитися до дітей.

Нинішні ціннісні

пріоритети мають пов'язуватись з гуманістичною перебудовою всіх сфер життя суспільства. З цієї позиції основною освітньою проблемою виступає реалізація кожною людиною людяності як стосовно самої себе, так і світу в цілому. Проблема формування людяності, духовних цінностей широко досліджувалася і розроблялася класиками педагогіки, зокрема В.Сухомлинським. Аналіз досліджень і публікацій всесвітньо відомих педагогів М.Бублик, Е.Гартман, Ван Тяньї, М.Мухіна, В.Оконь, М.Богуславського, О.Сухомлинської свідчать про те, що велику увагу, яку приділяв учений духовним цінностям. Метою даної статті є охарактеризувати роль духовних цінностей у педагогічній


спадщині В.Сухомлинського. В.Сухомлинський вважав, що духовно-моральне виховання тісно пов'язане з навчанням, але в деякій мірі вони незалежні одне від одного. Людина може мати визнання, вміти працювати, але в плані духовності та моральності бути не розвиненою. Як зазначав В.Сухомлинський, основним завданням учителя є зробити безцінні моральні

багатства

людства

особистим

здобутком

кожної

дитини.

Павлиський педагог прагнув до народження доброти в серці кожного школяра, підкреслював, що лише добро вміє захищатися. Надзвичайного значення у вихованні особистості автор надавав формуванню у дитини духовності, яка є мірилом її людської цінності, суспільної значущості. У своїх працях видатний педагог виділяє три основні завдання, які стоять перед учителем щодо формування морально - духовних цінностей дітей: формування морально-духовних звичок, передусім звички поступитися власними інтересами, якщо треба віддати свої сили в ім'я добробуту іншої людини; виховання моральної звички в саморозумінні, емоційному переживанні й самооцінюванні власних вчинків, особливо тих, які відображають ставлення до своїх рідних, близьких, праці; розвиток педагогічних основ духовно-моральних звичок та рис. Аналіз спадщини В.Сухомлинського в аспекті формування морально-духовних цінностей показує, що критеріями вихованості дитини вчений вважав: життєрадісне світосприймання дитини; здатність бачити поруч із собою людину, брати близько до серця її радощі і горе, тривоги і хвилювання; віра в іншу людину; багате духовне життя в світі прекрасного. Формування

морально-духовних

цінностей

у

працях

В.Сухомлинського

розглядається як шлях від поняття до переконання, що включає виховання моральних почуттів, ідеалів, знань, вчинків, звичок. У роздумах В.Сухомлинського совість є носієм ядра особистості, а осмислене переживання її - самовідповідальністю. У творах В.Сухомлинського є низка суджень, положень, які підкреслюють велику роль самосвідомості в морально-духовному розвитку особистості. Самосвідомість як процес включає такі основні складові: саморозуміння, емоційне переживання та оцінювання самого себе. На погляд В.Сухомлинського, саме на ці види самоставлення має звернути увагу вчитель,


починаючи з перших днів навчання дитини в школі й акцентуючи на них увагу в підлітковому віці. Але розуміння, емоційне переживання й оцінювання самого себе має бути не ізольованим від суспільства, а пов'язаним із життям серед людей, із творенням добра для людей. В.Сухомлинський вважав, що успіх виховних дій педагога залежить від того, що знає вихованець про самого себе, і головне, щоб саморозуміння було з погляду моральних цінностей суспільства і власної життєвої позиції. В емоційному переживанні самого себе педагог вбачав повагу до самого себе і почуття власної гідності. Отже, достатньо обґрунтованим є положення В.Сухомлинського, що "справжнє виховання - це самовиховання". Саме в процесі самовиховання людина свідомо виявляє і позитивно трансформує свої індивідуальні риси. Критерії ефективності виховного процесу співвідносяться із здатністю учня самостійно продовжувати процес самотворення. Ефективним засобом залучення учнів до самовиховання у сучасних умовах вважається привернення уваги дітей до таємниць і духовних скарбів свого внутрішнього світу, до духовних цінностей. Першим кроком формування духовних цінностей можна розглядати самопізнання. ІНТЕГРАЦІЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ В.Сухомлинський, як ніхто, бачив велику виховну небезпеку в тому, що освіта орієнтувалася на інтелектуальний розвиток школяра, не приділяючи належної уваги людському серцю, не розгортаючи систематичної рефлексивної діяльності в цьому напрямі. Сутність процесу виховання підростаючої особистості він вбачав у культивуванні сердечності. морально-духовні

цінності,

Як наголошував В.Сухомлинський, щоб сформувати недостатньо

забезпечити

глибоке

усвідомлення

вихованцями чуйності, піклування, емпатії як етичних понять, необхідно організувати процес емоційного переживання дитиною цих почуттєвих утворень. І найкращим способом розгортання цього процесу мають бути вчинок - піклування, вчинок чуйність, вчинок - емпатія, в яких дитина виступала їх об'єктом.

У процесі

формування духовних цінностей особливим предметом піклування педагогічний


колектив вважає емоції. На нашу думку, сама суть процесу становлення морального обличчя людини є у вихованні емоцій.

Аналіз творчості В.Сухомлинського показує,

що вагомого значення він надавав позитивному прикладу як методу формування морально-духовних цінностей. У виховному процесі вчений показував життя людей, духовна краса яких проявлялася у виконанні обов'язку перед людиною, батьківщиною. Обґрунтовуючи ідею виховання цілісної гармонійної особистості, вчителі нашої школи докладно розглядають інтелектуальне, моральне, трудове і фізичне виховання. Проте основну увагу ми приділяємо емоційному розвитку дитини і його передумові емоційному розвиткові вчителя. За нашим переконанням, увійти в душевний світ можна через глибоке розуміння, вслуховування, через емоційне співпереживання. Для нас емоційна культура сприймання, тонкість переживання за людину є головним у культурі педагога. Отже, на наш погляд, необхідно спрямувати діяльність сучасного педагога на пошук засобів пробудження тих чи інших емоційних переживань, які слугуватимуть спонуками до зовнішніх учинків і поведінки особистості. Таким чином, педагогічна творчість В.Сухомлинського є джерелом організації сучасних пошуків ефективних шляхів виховання підростаючого покоління, особливо в галузі формування в молоді духовних цінностей. ГІПОТЕЗА Якщо удосконалити психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, урізноманітнити діяльність педагогів зі збереження духовного та соціального здоров’я, то кінцевою метою ставимо якісне зростання духовного потенціалу учнів, підвищення рівня вихованості дітей. КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ -морально-духовний розвиток дітей шляхом надання основ знань про духовні, моральні цінності (людяність, милосердя, пошану до батьків і старших, працелюбство, доброчесність тощо), які глибоко виявляються в українській культурі і за своєю суттю є загальнолюдськими.


-виховання учня з фундаментом власних життєвих орієнтирів, формуванням стійкої системи мотивації, світоглядних позицій та культури життя і сприяння становленню української нації як суспільства духовно здорових особистостей, людей з високим рівнем моральних якостей, творчих і відповідальних, з високою культурою спілкування, активних громадян і патріотів України. Засоби формування духовних орієнтирів школярів - впровадження акмеологічних педагогічних технологій; - оновлення змісту навчання і виховання; - години спілкування, консультування; - оновлений часовий режим; - організація самоосвітньої і самовиховної діяльності; - проектна методика у виховному процесі; - індивідуальні години для творчого розвитку і корекції. Інструментарій формування духовних орієнтирів учнів -

тестові технології вимірювання рівня вихованості учнів;

-

анкетування і тестування;

-

кваліметричне моделювання

-

розробка корекційних програм, алгоритмів, пам’яток, інструкцій;

-

Організація індивідуалізації та диференціації виховання відповідно до

потреб. Формування духовних орієнтирів учнів Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Методична робота: Вивчення нормативних документів;

серпень

Педагоги школи,

Робота методичного об’єднання класних керівників

класні керівники,

Створення банку словесно-образної наочності,

класоводи

методичної літератури, художньо-зображувальної

Жовтень

Заступник


наочності, ТЗН;

директора з НВР,

Самоосвітня діяльність педагогів; класних

Протягом

керівник МО

керівників, класоводів

року

класних керівників

Жовтень

Педагоги школи

Робота творчих груп: − розробка презентаційних виховних заходів; − розробка методичного забезпечення; − розробка колективних творчих справ; Семінари: − «Компетентнісний підхід у вихованні школярів»;

Керівники

− «Застосування мультемедійних технологій у процесі навчання та виховання»; − «Формування й розвиток комунікативної культури»; − «Інноваційні технології у формуванні духовних орієнтирів школярів». Засідання круглих столів: − «Комплексний підхід до формування духовних цінностей учнів»; − «Ефективні методи підготовки до самостійного життя в сучасному суспільстві». Фестиваль педагогічних ідей: «Проектна технологія виховання»; «Формування духовних орієнтирів в ході підготовки колективних творчих справ».

Грудень

класні керівники Січень Березень Заступник Грудень Листопад

класних керівників

Квітень

Заступник директора

Лютий

з НВР, керівник МО класних керівників

Березень Заступник директора

Допрофільне та профільне навчання (використання − «Художня культура» (10-11 кл.); − «Країнознавство» (10-11 кл.); − «Народознавство» (10-11 кл.);

директора з НВР, керівник МО

Навчальна діяльність: варіативної складової навчальних планів):

гомогенних груп,

з НВР, керівник МО Протягом

класних керівн

року

Чернова Н.С. Прошакова О.В. Возняк Т.І.


− «Прикладне правознавство» (10-11 кл.) Розробка циклів уроків за Сухомлинським В.О. з

Листопад

Гаврилова Л.Г. Педагоги школи,

використанням інноваційних технологій.

класні керівники, Відвідування та взаємо відвідування уроків,

Протягом

класоводи

класних годин спілкування, виховних заходів.

року

Адміністрація,

Використання інноваційних технологій та методів

класні керівники,

навчання та виховання.

педагоги школи

Самоосвітня діяльність.

класні керівники, класоводи

Творче товариство «Берегиня»: протягом

Гуртки:

року

− «Світлиця».

Самоздра О.В.

− «Цікава етимологія» .

Дейнекіна О.О.

− «Живе слово».

Прошакова О.В.

− «Християнська етика».

Смолякова Л.Л.

ПОЗАКЛАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ «ШКОЛА РАДОСТІ. ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ «Сходинки до успіху» (Організація різнопланової позакласної і позашкільної діяльності класних колективів 5-11 класи) Зміст роботи

Терміни проведення

Організація різнопланової діяльності класного колективу у 5-му класі Сходинка «Здоров'я» Орієнтовні методи та форми

вересень

Відповідальні


організації діяльності класного колективу Тестування (використання тестів з метою визначення темпераменту,

жовтень

Заступник директора з

грудень

НВР, психолог, класні

особливостей характеру, рівня розумового розвитку).

керівники, члени вересень-

Години спілкування: «Бережи свій

педагог організатор

час», «Твій режим дня», «Що означає

жовтень

харчуватись раціонально».

листопад

Круглий стіл-зустріч із лікарем

січень

«Бережи здоров'я змолоду». Індивідуальні бесіди з учнями на

батьківського комітету,

Заступник директора з квітень

теми: «Лікар тобі радить», «Правильне

НВР, психолог, класні керівники, члени

харчування та здоровий сон - запорука

вересень

батьківського комітету,

міцного здоров'я», «Загартування та

жовтень

педагог організатор

фізичні вправи - необхідні умови

листопад

здорового способу життя».

грудень

Батьківські збори «Здоров'я нашої

Протягом року

родини». Сходинка «Спілкування» Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу та батьків Тестування: використання

жовтень

методики «Ваш стиль спілкування».

НВР, психолог, класні

Тренінги: «Вчимося правильно спілкуватися», «Знову познайомимось». Ігрові тренінги: «Сувенір друзям»,

керівники, члени Протягом року

батьківського комітету,

вересень

педагог організатор,

«Мистецтво дарувати». Бесіда-роздум «Що означає поняття «спілкуватися правильно».

Заступник директора з

вчителі-предметники Протягом року


Батьківські збори «Наука спілкування». Сходинка «Навчання» Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу Уроки творчості.

Протягом року

Заступник директора з

Години спілкування: «Учись

Вересень

НВР, психолог, класні

жовтень

керівники, члени

Гра «Чи уважний чи читач?».

травень

батьківського комітету,

Вікторини: «На казковому полі»,

протягом року

педагог організатор,

учитись», «Подорож у країну знань».

«Три мудреці».

наставники трудової і

Бесіда з батьками не тему

спортивної комісій

«Здібності вашої дитини».

шкільного

Співпраця з учителями-

самоурядування,

предметниками, заступником директора

керівники гуртків

з виховної роботи. Круглий стіл з батьками на тему «Навчання та виховання - завжди поряд». Сходинка «Дозвілля» Основні методи та форми організації діяльності класного колективу Трудові десанти: «Моя праця моїй школі, моєму місту». Свято Першого дзвоника. День

вересень

Заступник директора з

жовтень

НВР, психолог, класні

лютий

керівники, члени

міста, ярмарок «Дарунок осені», спортивне свято, сімейне свято. Ігрові програми: «Веселка», «Веселі естафети», «Попелюшка»,

батьківського комітету, березень

педагог організатор,

квітень

шкільна медсестра,

листопад

працівники лікарні


«Господарочка», «Нумо, хлопці», «Лицарський турнір». Зустрічі в музичній вітальні

лютий жовтень

«Нотка».

Заступник директора з НВР, психолог, класні

Конкурси: малюнків - «Моє місто»,

керівники,члени

читців - «І в пам'яті, і в серці», квіткових

батьківського комітету,

композицій - «Веселі барви».

педагог організатор

Години спілкування: «Як я проводжу свій вільний час», «Моє дозвілля з друзями», «Моє дозвілля в сімейному колі». Бесіди: «Про працю і талант»,

Протягом року

«Лежить дорога до щастя через працю»,

жовтень

«Ціна однієї хвилини», «Черговий - це

листопад

відповідально!». Презентація творчих досягнень

грудень

«Зірки та зіроньки» Організація різнопланової діяльності класного колективу в 6-му класі Сходинка «Здоровя» Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу Заняття «Що маю знати, щоб

Протягом року

зберегти своє здоров'я». Спортивне свято «Тато, мама, я -

НВР, психолог, класні жовтень

спортивна сім'я». Екскурсії до дитячої лікарні.

керівники, члени батьківського комітету,

протягом року

Ігри-тренінги: «Дивись під ноги», «Проблема на долоні», «Щоб не

Заступник директора з

березень

педагог організатор


трапилось біди, правил дорожніх дотримуйся завжди».

квітень

Сходинка «Спілкування»

листопад

Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного

березень

колективу Соціометрія.

Заступник директора з НВР, психолог, класні

Протягом року

Тестування: «Моя думка про клас», квітень «Чи хороший ти друг?».

керівники,члени батьківського комітету, педагог організатор

Тренінг «Чи вміємо ми берегти таємницю». Ігри: «Банк ідей», «Чарівний стілець».

протягом року

Ігрова програма «Джентльменшоу».

вересень Школа ввічливих наук. Колективні творчі справи: «Вечір

Протягом року

веселих завдань», «Естафета улюблених занять». Індивідуальні бесіди «Навчися слухати та розуміти».

грудень квітень

Батьківські збори «Культура спілкування батьків - приклад для дитини». Сходинка «Навчання» Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу: Тестування: «Ставлення учнів до

жовтень

навчання», «Твій творчий потенціал», «Визначення інтелекту дітей 10-12-ти

Заступник директора з НВР, психолог, класні

вересень

керівники, члени


років». Гра-експрес: «У країну

батьківського комітету, листопад

педагог організатор

Мудрагелію», «Місто веселих майстрів». Пізнавальні ігри: «Що? Де? Коли?», «Ерудит», «Кмітливі, вперед!», «Пізнавальний міні-хокей». Екскурсія «Бібліотека - повітря

протягом року

освіти». Бесіда з батьками на тему

грудень

«Заповіді В.О.Сухомлинського». Тематичні діалоги: «Я і наука», «Я

лютий

Заступник директора з

і світ».

НВР, психолог, класні

Сходинка «Дозвілля»

керівники, члени

Орієнтовні методи та форми

батьківського комітету,

організації діяльності класного

педагог організатор

колективу Трудові справи: «Трудовий сюрприз», операція «Затишок».

березень квітень

Організація пошукової роботи: збір матеріалу «Наша школа», ранок для

НВР, психолог, класні протягом року

третьокласників «Ви вже не маленькі,». Випуск класних газет: «Подаруємо

КТС: «Зустрічаємо Новий рік»,

керівники, члени батьківського комітету,

жовтень

радість», «З Новим роком!», «Смійтеся на здоров'я!».

Заступник директора з

педагог організатор, вчителі предметники

листопад грудень

ляльковий театр. Сімейне свято «Берегиня роду».

січень

Пошукова гра на місцевості «Знайди скарб». Ігрові програми: «Тато, мама, я читацька сім'я», «Роби як я, роби краще,

Заступник директора з квітень

НВР, психолог, класні керівники, члени батьківського комітету,


ніж я!».

педагог організатор

Колективні творчі справи «Світ моїх захоплень», усний журнал «У світі

вересень

живопису». Вікторини: «Марафон ерудитів», «Склади слово». Анкетування батьків з метою

жовтень квітень грудень

з'ясування стану трудового виховання дитини та проведення годин дозвілля в

березень

родинному колі. Батьківська конференція «Родинне

квітень

дозвілля». Організація різнопланової діяльності класного колективу в 7-му класі Сходинка «Здоров'я» Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу Лекції: «Бережіть здоров'я

протягом року

Заступник директора з

змолоду», «Небезпека шкідливих

НВР, психолог, класні

звичок», «Наркоманія - дорога у прірву»

керівники, члени

(зустріч із лікарем).

батьківського комітету,

Бесіда «У здоровому тілі -

лютий

здоровий дух». Години спілкування: «Про мене,

жовтень

про тебе, про неї, про нього», «Красиве й корисне», «Косметика: краса чи шкідливість». Перегляд та обговорення фільмів.

вересень

Тестування.

жовтень

Групова справа «Проблема на

квітень

педагог організатор


долоні». Колективі творчі справи

березень

спортивного характеру: «Мама, тато, я -

Заступник директора з

здорова сім'я», «Сюїта туристичних

НВР,психолог, класні

ігор».

керівники, члени батьківського комітету,

Сходинка «Спілкування»

педагог організатор,

Орієнтовні методи та форми

вчителі-предметники

організації діяльності класного колективу Тестування учнів з метою

листопад

визначення рівня їх самооцінки. Анкетування підлітків з метою виявлення ними власних здібностей, рис

жовтень

Заступник директора з

березень

НВР, психолог, класні

та якостей.

керівники, члени

Тренінг спілкування «Дозволь собі бути щасливим».

батьківського комітету, вересень

педагог організатор

Огляди преси: «У світі цікавого», «Факти, події, коментарі». КТС: «Жива газета», «Презентація світу», «Людина скрізь».

вересень-жовтень листопад грудень

Конкурси: «Мій характер у

квітень

малюнках», «Дотепне слово», «Дружній

грудень

шарж». Бесіда-роздум «Чому в мене такий

листопад

Заступник директора з

грудень

НВР, психолог, класні

Диспут «Ким бути чи яким бути?».

січень

керівники,члени

Круглий стіл «Батьки і діти - вічна

лютий

батьківського комітету,

характер?».

проблема: шляхи розв'язання».

педагог організатор

Сходинка «Навчання»

березень

Орієнтовні методи та форми

квітень


організації діяльності класного

травень

колективу Участь у предметних олімпіадах. КТС пізнавального характеру: турнір-вікторина, турнір знавців, прес-

вересень

конференція.

жовтень

Бібліотечні уроки: «Книга вчить, як на світі жить», «Як з'являються

листопад

інтереси».

грудень

Диспут «Контроль і самоконтроль: з чого вони починаються». Заочна подорож «По

січень лютий травень

континентах». Батьківські збори «Наші діти наша спільна турбота». Сходинка «Дозвілля» Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу Уроки пам'яті «Ваш світлий подвиг вересень-жовтень Заступник директора з незабутній».

НВР, психолог, класні

Відвідування концертів творчих

керівники, члени

колективів міста «Зустріч із прекрасним».

батьківського комітету, квітень

Тематичний вечір «Залиши після себе слід на землі». Конкурс творів «Що є для мене

листопад

Батьківщина». Єралаш «Один день із життя класу». Цікаві зустрічі «Людей нецікавих у

квітень

педагог організатор


світі не буває». Свято «Дерево мого родоводу».

березень

Трудовий сюрприз «Затишок і краса». Трудовий десант «Школа - наш дім, ми - господарі в нім».

жовтень

КТС: «Кільцівка пісень», «Вечір розгаданих і нерозгаданих таємниць», «Концерт-«блискавка», усний журнал «У листопад світі мистецтва». Вікторини: «Погоня в лабіринті», «Історико-географічний хокей».

грудень

Морально-етичні бесіди «Як співіснують Добро і Зло»за творчістю В.О.Сухомлтнського Виховна робота, 8-9-й кл. «Світ навколо мене» (8-9-й класи) Стежинка «Я і природа» Форми позакласної виховної роботи Тест «Оцінка особистісних

лютий-березень

особливостей».

Заступник директора з НВР, психолог, класні керівники, члени

Інформаційне повідомлення

лютий

«Безпечний спосіб статевого життя».

педагог організатор

Метод прогресивної релаксації Е. Джекобсона «Перед екзаменом».

грудень

Діалоги: «Два погляди на один факт: «Дівчатка нашого класу, які вони?», «Хлопці нашого класу, які вони?».

батьківського комітету,

травень


Зустріч із лікарем за круглим столом на тему «Особливості фізичного розвитку підлітків». Вистава «Курити чи не курити?».

жовтень

Вправа «Як сказати ні». Інформаційне повідомлення «Етапи набуття навичок упевненості». Вправа «Ситуаційна задача».

квітень

Стежинка друга «Лабіринт для ерудітів»

Заступник директора з

.Форми позакласної виховної роботи:

НВР, психолог, класні

Тест для школярів «Особливості

листопад

розумової працездатності». Комплексна діагностика

батьківського комітету, квітень

інтелектуального розвитку учнів 8-9-х класів. Методика «Карта інтересів».

березень

Мотиваційний тренінг «Як спонукати себе та інших до ефективної діяльності». Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?». Вікторина «Підліток і право». Стежина третя «Я і суспільство» Класна година-практикум «Аналіз

жовтень

документів про права дітей». Колоквіум «Права дітей на

листопад

особливу турботу». Рольова гра «Знайомство з майбутнім». Ділові зустрічі з людьми різних

керівники, члени

грудень

педагог організатор


професій.

січень

Година спілкування «Світ моїх захоплень». Тематичний вечір «Духовна краса

лютий

людини»гортаємо сторінки Біблії Класний лекторій «Майбутній сім'янин». Частина ІІ. «Шлях у доросле життя» (10-й клас) Стежина перша «Я і природа» Форми позакласної виховної роботи Інформаційно-рекламний вісник

березень

класу «Спорт - це моє життя».

НВР, психолог, класні

Лабораторія невирішених проблем «Здоров'я - це спадщина чи власне

Заступник директора з керівники, члени

грудень

надбання?».

батьківського комітету, педагог організатор

Аукціон ідей «Як зберегти здоров'я?».

квітень

Вечір відпочинку «Батьківські вечорниці» (зустріч поколінь). Година спілкування «Здоров'я від

березень

народження до довголіття». Дискусія «Чи кожна людина

квітень

достойна поваги?» Спортивне свято «Козацькі

травень

розваги». Стежина друга «Лабіринт для ерудитів» Форми позакласної виховної роботи Методика Ровена для вивчення логічного мислення. Тест «Зростаючі

січень

Заступник директора з


труднощі», 10-11-й кл. Інтелектуальна гра

НВР, психолог, класні березень

«Найрозумніший». Тренінг-марафон «Школа життя».

керівники, члени батьківського комітету,

квітень

педагог організатор

Науково-практична конференція старшокласників «Право молоді на працю, освіту».

травень

Участь у «Ярмарку професій». Стежина третя «Я і суспільство» Форми позакласної виховної роботи Обмін думками «Що таке

протягом року

громадянські цінності».

Заступник директора з

Диспут «Чи є актуальним поняття

НВР, психолог, класні

«патріотизм молоді»?».

керівники, члени

Прес-діалог «Мудрі заповіді Божі.

батьківського комітету,

Які вони?».

педагог організатор

Моє інтерв'ю «Що таке жіночність?», «Що таке мужність?». Година спілкування «Від кохання до сім'ї». Гра-вправа «Давайте говорити один одному компліменти». Незабутні зустрічі. Вечір поезії,

Протягом року

присвячений звільненню України від німецько-фашистських загарбників (зустрічі з ветеранами). «Шлях у доросле життя» (11-й клас)

Заступник директора з

Стежина перша «Я і природа»

НВР, психолог, класні

Форми позакласної виховної роботи

керівники, класоводи,

Ток-шоу «Я так думаю» на тему

Протягом року

члени батьківського


«Життя людини - найвища

комітету, педагог

цінність».

організатор

Екологічна стежка «Моя поведінка в надзвичайних ситуаціях». Бесіда-роздум «Моє майбутнє». Мій проект «Екологічна карта міста».

Заступник директора з

Тренінг «Я - об'єкт природи».

НВР, психолог, класні

Практикум «Збережемо довкілля».

керівники, члени

Стежина друга

батьківського комітету,

«Лабіринт для ерудитів»

педагог організатор

Форми позакласної виховної роботи

Вересень-травень

Диспут «Навчання - то лише твоя особиста справа». Математичний турнір «Піфагорові онуки». Класна година «Видатні вчені України». Вікторина «Історія рідного краю». Усний журнал «Освіта і професія». Конкурс «Знавці рідної мови».

Стежина третя «Я і суспільство» Форми позакласної виховної роботи Захист проектів «Як не стати безробітним?» Відверта розмова «Конфліктувати чи ні». Круглий стіл «Діти та батьки -

Заступник директора з Вересень-травень НВР, психолог, класні керівники, члени батьківського комітету, педагог організатор, представники Центру


професійний вибір. За і проти».

зайнятості

Сімейне свято-вогник «Культурні традиції родини». Вечір відпочинку «Музика в моєму житті». Дебати «Самоврядування. Якому йому бути». Година спілкування «Сімейна реліквія». Тестування «Ціннісні орієнтації».

Тематика батьківських зборів для співпраці батьків і педагогічного колективу у формуванні духовних орієнтирів учнів Тематика батьківських зборів

Терміни проведення

1 клас 1.

Шестирічна

Класні

дитина.

Яка

вона? Серпень

(консультація вчителя, психолога) 2.

Як допомогти дитині у навчанні.

3.

Народна

педагогіка,

Відповідальні

народна

жовтень

керівники

квітень казка

у

формуванні морально-етичних цінностей у дітей. 2 клас 1.

Психологічні

аспекти

виховання

і вересень

заохочення до навчання дітей молодшого грудень шкільного віку.

Класні керівники

квітень

2.

Щоб не згасло родинне вогнище.

3.

Українські народні традиції в сімейному вихованні. Ознайомлення дітей з родиною та родоводом. 3 клас

1.

Умови успішного виховання в сім’ї: єдність вересень

Класні


вимог дорослих до дітей, атмосфера злагоди і грудень довіри.

керівники

квітень

2.

Виховання самостійності, відповідальності.

3.

Народні морально-етичні цінності та їх врахування

в

сучасному

сімейному

вихованні. 4 клас 1.

Спільна діяльність батьків і дітей як спосіб вересень формування

морально-етичних

цінностей грудень

молодших школярів. 2.

Гра

в

житті

Класні керівники

квітень

дитини.

Світ

сімейних

захоплень. 3.

Родинне свято «Сім’я –ключ до щастя» 5 клас

1.

Психолого-педагогічні

особливості вересень

виховання молодших підлітків. 2.

грудень

Класні керівники

Розвиток творчих здібностей дитини у квітень процесі спільної діяльності.

3.

Союз сім’ї та школи. 6 клас

1.

Сфери і специфіка спілкування підлітків.

вересень

2.

Патріотичне виховання дітей у сім’ї, зв'язок грудень

Класні керівники

поколінь, знайомство з культурою, звичаями і традиціями родини та рідного краю. 3.

Формування

здорового

способу

квітень життя

молодших підлітків. 7 клас 1.

Старший

підлітковий

вік

і

його вересень

особливості. 2.

Педагогіка

грудень почуттів

і

культура

їх

вираження. Формування культури поведінки квітень

Класні керівники


дітей. 3.

Духовний

світ

особистості.

Морально-

етичні цінності особистості та їх врахування в сучасному сімейному вихованні. 8 клас 1.

Виховання

характеру

і

формування вересень

моральних якостей особистості. 2.

грудень

Класні керівники

Профорієнтація і допрофільна підготовка старших підлітків; шляхи самовизначення і квітень вибору професії.

3.

Щаслива сім’я. Яка вона? (збори-диспут)* 9 клас

1.

Роль сім’ї у визначенні життєвого шляху вересень старшокласників.

2.

грудень

Класні керівники

Про шкідливі звички і роль батьків в подальшому розвитку стійкої потреби дітей квітень щодо здорового способу життя.

3.

Проблеми виховання юнаків і дівчат. Педагогіка

почуттів,

етика

сімейних

стосунків. 10 клас 1.

Взаєморозуміння

і

взаємоповага.

Як вересень

уникати конфліктів з власними дітьми? 2.

Класні керівники

Сім’я, етика сімейних стосунків. Педагогіка грудень В.Сухомлинського,

М.Стельмаховича

у квітень

вихованні родинних позицій. 3.

Роль батька у вихованні дитини. 11 клас

1.

Виховний потенціал сім’ї .

2.

Виховання старшокласників.

відповідальності

вересень у грудень квітень

Класні керівники


3.

Сім’я, освіта, вибір життєвого шляху. Державна підсумкова атестація і незалежне зовнішнє оцінювання знань.


Правовий брейн-ринг. 10 клас


Новорічні колядки


Конкурс Молодь проти СНІДу

На уроці в початковій ланці


Свято посвячення у козачата


Святкування Дня міста


Мітинг до Роковини Чорнобильської трагедії

Святкування Дня Перемоги


Конкурс квіткових композицій до дня визволення Донбасу


Конкурс «Новогродівські таланти»


Континент талантів. Донецьк


Спортивні змагання «Мама, тато і я – спортивна сім’я!»

Обласні спортзмагання на Донбас-арені


День фізкультурника


Мотивація Мотивація навчання

10

23


Рівень вихованості

24

Рівень вихованості

25


ЛІТЕРАТУРА 1. Авдеев А.А., Невярович В.К. Наука о душевном здоровье. Основы православной психотерапии / А.А. Авдеев, В.К. Невярович. -М.: Руський Хронографъ, 2001. 2. Бех І.Д. Виховання особистості /1.Д. Вех. - К.: Либідь, 2003. 3. Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и условия достижения / А.А. Бодалев. - М.: Флинта Наука, 1998. -168 с. 4. Каралаш Н.Г. Криза духовності та ціннісних орієнтацій індивіда. Духовність українства: Збірник наукових праць / Н.Г. Каралаш.-ЖДПУ, 2001.-Вип.З-С. 36-38. 5. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / В.О. Сухомлинський. -К.: Рад. шк.,1977. -Т. 3. -С. 304. 6. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа / В.О. Сухомлинський. -К.: Рад. шк., 1977. -Т. 4. -С. 146, 149. 7. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка / В.О. Сухомлинський. - К.: Рад. шк., 1978. -С. 114. 8. Ганаго Б. Будем как дети./Б.Ганаго.-Минск 2010 9.Толкачёва Л.И.Арсенал воспитателя.Донецк 2010


ЗАЯВКА на участь у обласному конкурсі на кращий проект моделі навчального закладу «ШКОЛА РАДОСТІ» Тема проекту «ШКОЛА РАДОСТІ. СХОДИНКИ ДО ДУХОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» Вид роботи

індивідуальна Дані про автора проекту

Прізвище

Смолякова

Ім’я

Людмила

По батькові Леонідівна Домашня адреса 85483 Область

Донецька

Місто

Новогродівка

Вулиця, будинок, квартира вул..Піонерська, буд 38, кв 26 Контактний телефон 050-222-15-23 Е-mail Навчальний заклад Новогродівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Адреса навчального закладу 85483 Область

Донецька

Місто

Новогродівка

Вулиця, будинок вул. Леніна, буд.30 Телефон

062-373-33-85, 062-37-3-44-61

E-mail

shkola7@i.ua


Цільовий проект моделі навчального закладу «Школа радості. Сходинки до духовного відродження»  
Цільовий проект моделі навчального закладу «Школа радості. Сходинки до духовного відродження»  

НОВОГРОДІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №7

Advertisement