Page 61

Recerca: Nanomalària | 59

Programa de nanobiotecnologia

Nanomalària (grup mixt) El grup de nanomalària és un subgrup del laboratori de nanobioenginyeria (pàgina 52), afiliat conjuntament al Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB), i amb el suport de tots dos. El grup sorgeix d’un acord oficial signat el 2010 per facilitar la col·laboració en determinades àrees d’interès comú. Aquest acord ha dut a la creació d’una unitat mixta amb personal d’ambdós instituts, amb l’objectiu de desenvolupar sistemes terapèutics i de diagnòstic basats en nanomedicina que es puguin aplicar a la malària. Ens interessen les àrees següents: 1. Optimització dels nanovectors que s’estan desenvolupant actualment amb l’objectiu d’estudiar estratègies d’alliberament prolongat de fàrmacs en eritròcits infectats amb Plasmodium (pRBC). Això comportarà el desenvolupament de nanovectors polimèrics adequats per a l’encapsulament de fàrmacs que s’hagin d’usar com a transportadors intraliposòmics o bé per a l’administració directa. 2. Millora dels agents usats per dirigir els nanovectors als pRBC, incloent-hi la manipulació molecular d’anticossos específics i el desenvolupament de noves molècules direccionadores de baixa immunogenicitat com els glicosaminoglicans i els àcids nucleics. 3. Estudi de la idoneïtat dels (immuno)liposomes buits com a transportadors per a l’administració dirigida de fosfolípids tòxics per a Plasmodium. 4. Investigació de l’ús de pèptids derivats de ribonucleases antimicrobianes com a agents antimalàrics. 5. Estudi de la possible presència d’amiloides funcionals en cèl·lules de Plasmodium i de la viabilitat d’elaborar una estratègia de vacunació basada en amiloides. Aquí aplicarem la nostra àmplia experiència en la recerca sobre pèptids amiloides a l’estudi de la proteïna 2 de la superfície dels merozoïts (MSP2), la qual s’ha observat que forma fibril·les amiloides in vitro.

Esquerra: dibuix d’un liposoma que conté punts quàntics, funcionalitzat amb monòmers d’anticossos contra eritròcits infectats amb Plasmodium falciparum. Dreta: esquema gràfic de l’acció d’aquest nanovector immunoliposòmic quan s’afegeix a un cultiu de P. falciparum en el qual hi ha cèl·lules infectades i no infectades

Profile for IBEC

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Advertisement