Page 21

Estadístiques | 19

L’any 2012, el personal científic i tècnic de l’IBEC arribà a 226 persones. Alguns tenen contractes propis de l’institut, altres provenen de la Universitat de Barcelona o de la Universitat Politècnica de Catalunya i, finalment, altres reben finançament per mitjà de programes que fomenten la incorporació de personal de recerca, com la Fundació Bosch i Gimpera, l’ICREA o el programa Ramón y Cajal del MEC. L’IBEC també disposa de 27 persones contractades per a activitats de suport.

Figura 3 (gràfica). Investigadors, tècnics i personal de suport per nacionalitat i per categoria

36 59

Estranger Espanya

4

2

20

25

21

3

16

14

2

3

14 4

13

11

1

rt su po

ni cs

Es t

ud ia

nt s

Se r

de

ve

is

de

ts an

Tè c

ci en llic

Vi sit

at

às m de nt s

ud ia Es t

ur a

te

r

s ra to Do c

do c

to

ra

nd

ls

s st po s do r

In ve

st

ig a

ve In

In ve

st

ig a

st ig

do r

ad

s

or

s

pr

in c

ip a

ni or

ls

5

UPC 14% Pàgina anterior: figures 1 i 2. Investigadors, tècnics i personal de suport per edat i per sexe

Altres 13% UB 21%

CIBER 3%

IBEC 49% Figura 4 (diagrama circular). Investigadors i tècnics de l’IBEC per institució associada o contractant

Profile for IBEC

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Advertisement