{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 81

harmonizace

Požadavky na národní i globální politiku Proaktivní legislativa, podporující rozšíření elektrokol jako dopravního prostředku šetrného k životnímu prostředí jak mimo města, tak i v nich (podněty k tomuto tématu viz stranu 73).   Hannes Neupert 

Daňové zrovnoprávnění s osobními automobily a jízdními koly. To znamená, že by podniky mohly poskytnout svým pracovníkům služební elektrokola tak, jak je tomu dnes se služebními vozidly. Vedle toho by měly být započitatelné paušály za ujeté kilometry neutrální ve vztahu k dopravnímu prostředku.

jišťovny by měly mít možnost poskytovat pojištěncům elektrokola a při jejich prokazatelně pravidelném používání snížit sazby příspěvků. WHO předpovídá, že 30 minut lehkého tělesného pohybu denně znamená o 8 let delší zdravý život (viz rovněž strany 62 –63).

Povinnost vybudovat při výstavbě nových dopravních staveb, jako jsou přístavy, nádraží a letiště, nebo jejich rekonstrukci vždy i parkovací místa pro jízdní kola a elektrokola, a to v počtu odpovídajíInvestice do výstavby cyklostezek a parkovacích míst pro elektroko- cím objemu dopravy. la s možností rychlonabíjení (viz stranu 29). V této souvislosti existuje téměř ve všech zemích světa násilné zastavení investic, po mno- Podpora tiché revoluce místní dopravy pomocí elektrokol i jejich ho desetiletí nebylo systematicky investováno do infrastruktury pro zapojením do dopravních programů pro elektromobilitu. Elektrocyklisty. Pokud by bylo cílem národních a komunálních politiků do- kola nesmí být považována pouze za okrasu, ale musí být chápána sáhnout například 25% podílu elektrokol a jízdních kol na dopravě, jako seriózní dopravní prostředek, který v mnoha oblastech nahramuselo by být rovněž trvale vynakládáno 25% výdajů na dopravní in- dí automobil, ať už se spalovacím nebo elektrickým motorem. V základním výzkumu zbývá v oblasti hybridních vozidel poháněných frastrukturu do této oblasti. svaly a elektřinou ještě hodně práce. Posílení zavádění metod aktivní bezpečnosti. Podpora volné hospodářské soutěže mezi dodavateli pomocí norPřísné kontroly shody s předpisy u výrobců, dovozců a v obcho- malizace rozhraní mezi elektrickými konstrukčními díly na základech. Bohužel není ani jedno z elektrokol testovaných organizací dě standardu organizace EnergyBus. Pro uživatele to bude znamenat ExtraEnergy v posledních 3 letech legální. Je proto možné předpo- větší užitek při stejných nákladech (viz strany 30 –32). kládat, že v celé EU neexistuje ani jediné elektrokolo, které by plně odpovídalo všem platným normám a zákonům. Na jedné straně by Normalizace servisního rozhraní LEV, aby byli všichni obchodníci tedy měly být zákony přizpůsobeny realitě, na straně druhé by mělo schopni načíst u všech vozidel chybu a nabídnout zákazníkovi alesbýt prosazováno jejich používání. Jinak by byly pouze trestány fir- poň základní servis i tehdy, pokud nejsou smluvním prodejcem domy, které se snaží držet platných zákonů. Příklady: značení CE, před- davatele příslušné komponenty. pisy EMK, směrnice pro strojní zařízení, BattG, UN-T 83.3, abychom uvedli alespoň některé (viz strany 74 –79).

Elektrokolo by mělo být možné daňově odepsat v průběhu 4 let.

Zákaz prodeje baterií, aby byli dodavatelé nuceni uvádět na trh pouze systémy, které jsou optimalizované pro dlouhou životnost a u kterých je i předpokládáno další využití (viz stranu 68). Prosazování platných zákonů v oblasti baterií upravujících recyklaci, jako například BattG. V současnosti není legislativou vyžadováno, aby byly baterie při používání bezpečné. Minimální požadavky jsou zákonem stanoveny vlastně pouze pro oblast přepravy (UN-T 38.3). Jediný standard, který se zabývá bezpečností při přepravě a použití, je standard BATSO, který se aktuálně stal základem nové normy CENELEC, což s sebou přináší šanci, že alespoň na evropském trhu budou zákonem konečně stanoveny minimální požadavky. Přechod nemocenských pojišťoven na systém bonusů, který bude formou mzdových pobídek podporovat zdravý způsob života. Po-

GoPedelec  81

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement