{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 74

označení ce

označeníce dobrovolná povinnost Značka ce (do 1993 označení ce), která zahrnuje prohlášení výrobce o shodě eu, nás v Evropě obklopuje všude. Je možno ji nalézt na elektrickém zubním kartáčku, nabíječce mobilního telefonu a téměř na všech návodech k obsluze nejrůznějších přístrojů. Ale na elektrokole? Zde je »značka schválení pro trh« k nalezení obtížně, podle Evropské unie je však i u elektrokol povinná.   Nora Manthey & Annick Roetynck 

bezpečnost s podpisem

jící normy v soupisu v prohlášení o shodě EU. Často to jsou zkušební laboratoře, které výZnačka CE má zajistit, aby zboží nabízené v EU odpovídalo určeným požadavkům robce ujišťují o provedení zkoušek, ale neuna bezpečnost. Před tím, než je však mož- vádějí jakých. né malou nálepku se dvěma písmeny na výrobek nalepit nebo vytisknout písmena CE v elektrokolaodpovídající ce návodu k obsluze, musí být vystaveno pro- S jakými normami se musí elektrokolo shohlášení o shodě EU. dovat, aby mohlo nést značku CE? ElektrokoV něm »subjekt uvádějící výrobek na trh« la kategorie Pedelec 25 jsou v EU klasifikováprohlašuje, že jeho výrobek odpovídá rele- na jako jízdní kola a v zákonech jsou označovantním směrnicím, a to v první řadě pou- vána jako EPAC. Jedná se o »stroje« spadající ze písemně a s podpisem, to znamená na pod více směrnic. Použitelná je směrnice pro vlastní odpovědnost. Po podpisu se stává strojní zařízení 2006/42/ES, směrnice o elektrototo prohlášení něčím jako značkou pojiš- magnetické kompatibilitě 2004/108/ES a u nabítění a povinným se stává výrobce respekti- ječek směrnice pro nízká napětí 2006/95/EU (viz ve dovozce, nikoli držitel. Výrobci přitom rovněž přehled na straně 72). nejsou povinni ověřovat shodu jejich výrobků s předpisy ve zkušební laboratoři, ale Směrnice pro strojní zařízení obsahuje seručí za ni samostatně svým podpisem. Sho- znam základních předpisů pro bezpečnost du je tedy možné deklarovat bez toho, aniž a ochranu zdraví, které se týkají návrhu a by nutně musela být ověřena. Kdo by ale dal konstrukce stroje. Většina těchto předpisů ruku do ohně za nevyzkoušený výrobek? Bo- je v současnosti zařazena do normy EN 15194, hužel tak činí mnozí, někdy vědomě, někdy která byla vytvořena speciálně pro elektroz neznalosti. kola a má shrnovat všechny požadavky směrnice pro strojní zařízení relevantní pro elektroSprávně vypracovat prohlášení o shodě EU není kola. Musí to však být ještě ověřeno evropúplně jednoduché. Nejmenším problémem ským institutem pro standardizaci CEN. Až se jsou formální chyby, jako je chybějící pod- tak stane, bude normaEN 15194 zveřejněna v pis nebo chybné údaje. I přes pomoc národ- oficiálním věstníku a stane se tak harmoniních institucí, jako jsou hospodářské komo- zovaným standardem pro EU. ry, nejsložitější otázkou zůstává, jaké směrnice a normy pro daný výrobek platí. Tato Elektrokolo, které odpovídá EN 15194, odnejasnost vede k závažným »chybám«, jako povídá automaticky i požadavkům stanovejsou špatné předpisy pro zkoušení a chybě- ným směrnicí pro strojní zařízení 2006/42/EU.

74 GoPedelec

Takto harmonizovaná norma by se v případě elektrokol týkala i směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES. Výrobci by pak museli vždy doložit, že je jejich výrobek »elektromagneticky kompatibilní«. To je možné korektně ověřit pouze při laboratorních zkouškách. Směrnice o EMK vyžaduje, aby bylo možné elektrokolo jednoznačně identifikovat prostřednictvím typu, šarže a sériového čísla. Kromě toho musí být uveden název a adresa výrobce nebo jeho odpovědného zástupce v rámci EU. A konečně musí výrobce umístit na své kolo značku CE.

oblast platnosti en 15194 Elektrokola kategorie Pedelec jsou v EU klasifikována jako jízdní kola a nevztahuje se na ně tedy typová zkouška (homologace) (2002/24/EU). Platí pro ně EN 15194, která by měla být dostupná v jazyku příslušné země. Většina členských zemí EU zatím normu EN 15194 nepřevzala do národní legislativy, s výjimkou například Francie nebo Velké Británie. Většina zemí EU tak připouští »vlastní certifikaci«. To znamená, že pokud má výrobce vlastní zkušební laboratoř nebo věří tomu, že jeho elektrokolo odpovídá všem standardům, může je označit značkou CE a uvést na trh. Přesto však již dnes nechává mnoho výrobců své výrobky nezávisle testovat. Kdo chce mít jasno, měl by si nechat předložit zkušební protokoly.

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement