{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 72

evropské normy

Přehled norem eu pro elektrokola Již téměř 30 let jsme v Evropě na cestě od národní individuality k jednotné úpravě – ačkoli by vlastně bylo mnohem lepší usilovat o jednotnou úpravu po celém světě. Pokud si však všimneme, jak dlouho již proces evropského sjednocování trvá, je jasné, že na globální úrovni by to sotva mohlo být snazší nebo rychlejší. Obecně jsou však lidé a jejich požadavky na mobilitu na celém světě velice podobné, proto je v delším časovém horizontu možné, že se etablují minimálně zásady velice podobných regulativů. Podněty k nim naleznete na straně 73. Podobně, jak tomu bylo již dříve v jiných prů-

myslových odvětvích, se nyní průmysl jízdních kol nachází ve fázi přechodu od čistě mechanického na komplexní, který si musí osvojit odborné kompetence v oblasti softwaru, řídicí elektroniky, elektromechaniky a elektrochemie. K tomu patří i to, že se firmy musí vyrovnávat s novými požadavky, například na elektromagnetickou kompatibilitu. Je možné předpokládat, že tento přechod zabere ještě dalších 10 let. Výrobci, kteří tuto změnu včas nezvládnou, zmizí v konečném důsledku z trhu nebo na něm ztratí svou pozici.

Směrnice 2002/24/ES - čl. 1(h) definuje, která vozidla jsou osvobozena od povinné typové zkoušky (homologace).

Kategorie Pedelec 25 – jízdní kola s pomocným elektromotorem. Maximální jmenovitý trvalý výkon jejich motoru je 250 W (údaj na typovém štítku motoru). Výkon motoru musí do rychlosti 25 km/h kontinuálně klesat a nejpozději při dosažení rychlosti 25 km/h musí motor zcela vypnout. Pokud přestane cyklista šlapat, musí být pohon okamžitě vypnut.

Po právní stránce jsou elektrokola kategorie Pedelec 25 postavena na roveň jízdním kolům a nevyžadují typovou zkoušku (homologaci).

Elektrokola a jejich elektrické komponenty musí odpovídat požadavkům EN 15194.

označení CE

72 GoPedelec

Elektrokola Pedelec 25 a E-Bike 20/25 s výkonem motoru nad 250 W až maximálně 1000 W a maximální rychlostí pohonu 25 km/h.

Elektrokola kategorie Pedelec 25 a E-Bike 20/25 s výkonem motoru vyšším než 250 W jsou klasifikovány jako malé motocykly, a tudíž vyžadují homologaci. Od některých požadavků jsou však podle přílohy I osvobozena.

Elektrokola a jejich mechanické komponenty musí odpovídat EN 14764.

Většina požadavků podle směrnice pro strojea směrnice o elektromagnetické kompatibilitě je popsána v normě pro elektrokola EN 15194. Tento dodatek však zatím nebyl ze strany CEN (Evropského výboru pro normalizaci) potvrzen a zveřejněn. Do té doby je nutné postupovat podle úpravy v 2006/42/ES a 2004/108/ES.

Směrnice pro stroje2006/42/EU klasifikuje elektrokola jako stroje ve smyslutéto směrnice a stanovuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při jejich provozu.

Tato směrnice bude v roce 2012 znovu prodiskutována. Proto je možné brzy čekat změny.

Zatím ne všechny členské státy EUpřijaly evropskou normu 15194 jako závaznou (zatím je to pouze Anglie a Francie, které ji zakotvily do národního práva). To znamená, že ve většině zemí mohou potvrzovat shodu výrobku s EN 15194 sami výrobci. Mohou tuto skutečnost prokazovat testy ve vlastních zkušebních zařízeních, nemusí být tedy zapojena nezávislá zkušebna.

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES stanovuje požadavky na emisní a imisní vlastnosti elektrokol. V první řadě zde jde o to, aby nebyla elektromagnetickým zářením ovlivněna bezpečnost elektrokol nebo aby nebyla elektromagnetickým zářením z elektrokol ovlivněna bezpečnost ostatních přístrojů.

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement