{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 54

promotion

Pro vyplnění mezer ve vědomostech a uložení plného potenciálu elektrokol do povědomí projektantů měst a politiků jsou pro tuto cílovou skupinu potřebná další fakta a čísla, pak budou elektrokola zohledňovat i ve svých plánech.

Akce s cílem zvýšit zájem musí jít tudíž ruku v ruce s větší informovaností.

I přes regionální rozdíly všichni dotázaní předpovídají elektrokolům v Evropě velkou budoucnost.

54 GoPedelec

je zatím nepovažují za vhodnou logistickou alternativu. Akce pro zvýšení zájmu proto musí jít ruku v ruce s větší informovaností.

Zásadní opatření, jako jsou veřejné systémy pronájmu a nabíjení, možnosti parkování s ochranou proti krádeži a vandalismu a »ekologický bonus« při používání rozdíly v západní a východní Evropě nebo koupi elektrokola, byla všemi dotázanými hodnoAnketa GoPedelec! ukázala značné rozdíly v odhadu potenciálního využití elektrokol ve východní a západní Ev- cena kladně. ropě. To je možné zčásti vysvětlit různě rozvinutou kulturou jízdy na kolech. Jízdní kolo jako dopravní prostřevýsledky stručně dek je v Německu a Nizozemsku celospolečensky více zakořeněné než v Itálii. Další vysvětlení nabízí relativně Osoby s rozhodovacími pravomocemi v obcích vysoká cena elektrokol, měřeno nižším průměrným přívidí v elektrokolech nástroj pro snížení dopravjmem ve východoevropských zemích. ních zácp. I přes regionální rozdíly však všichni dotázaní předpovídají elektrokolům v Evropě velkou budoucnost. Zhruba V řadě případů jsou politici a osoby s rozhodovadvě třetiny počítají s rostoucím, 15 % dokonce s výrazně cími pravomocemi pro oblast dopravy v Evropě rostoucím podílem elektrokol v jejich městě. připraveni elektrokola podpořit. Predikát »přátelské pro jízdní kola« je u měst obecně vnímán jako zlepšení image, ať již se jedná o běžná kola, nebo potenciální cílové skupiny elektrokol elektrokola. Z perspektivy nositelů rozhodovacích pravomocí ve městech jsou hlavní cílovou skupinou elektrokol starCílová skupina »starších« je známá; cílová skupina ší lidé, kterým motor usnadňuje nebo znovu umožňu»mladších«, a tedy i pravidelná přeprava osob do je jízdu na kole. Elektrokolo jim přináší možnost zůstat zaměstnání, je přehlížena, zejména v tomto případéle mobilními, s tím je pak spojen pozitivní vliv na sodě je podceňován argument většího dojezdu (s výciální začlenění této celoevropsky rostoucí skupiny obyjimkou Nizozemí). V dovolenkových a rekreačních vatelstva do společnosti. regionech se jeví význam elektrokol jako evidentní, současně však je možné jej dále rozvíjet. RovV důsledku podceňování výhody většího dojezdu přehlíněž je podceňován potenciál nákladních kol s požejí nositelé rozhodovacích pravomocí možnost nabímocným elektrickým motorem. zet elektrokola i mladším lidem. Dotázaní jsou zajedno, že elektrokola a jízdní kola přispívají k uvolnění ucpaAčkoli dotázaní vidí v elektrokolech jako dopravných ulic. Současně však nepřiznávají elektrokolům velním prostředku velký potenciál, nejsou si vědomi ký potenciál při pravidelné přepravě osob do zaměstnásprávně-politických důsledků a budoucích šancí ní a zpět. Zde se marní příležitost poznat a cíleně osloelektrokol v politice dopravy. Zde je nutné cíleně vit důležitou cílovou skupinu. vysvětlovat a informovat, aby byl image elektrokol dále posilován a podporován. Stejně tak je podceňován význam nákladních kol s pomocným elektromotorem. Projektanti měst a politici

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement