{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 42

test

Testovat a nechat testovat Test ExtraEnergy a jeho hodnoty S rostoucím rozšířením elektrokol a stále větší nabídkou potřebují zákazníci stále více nasměrovat. Zkušební jízda je určitě jedním z nejsilnějších, ale i posledních rozhodovacích kritérií, a proto se vyplatí informovat se již předem. Stále více publikací obsahuje testy elektrokol, ale není vždy jasné, co a jak bylo testováno, respektive jaké hodnoticí metody byly použity. Výsledky tak mohou být prakticky libovolné, zejména pokud nejsou základní údaje, jako je dojezd nebo intenzita podpory, podloženy ověřitelnými daty. Organizace ExtraEnergy testuje jako nezávislé sdružení elektrokola již od roku 1993 a vyvinula a publikovala v průběhu let přesnou metodiku a měřicí techniku, zaměřenou na to, co uživatelé skutečně požadují od svých elektrokol.   Nora Manthey a Andreas Törpsch 

skupiny výrobků Většina skupin výrobků organizace ExtraEnergy se zdá na první pohled známá a podobná »klasickým« kategoriím u běžných jízdních kol, jako je City nebo Tour, které je možné najít i v jiných publikacích. Na rozdíl od většiny ostatních testů zde není rozhodující zařazení ze strany samotného výrobce (City-Bike xy). Základem kategorií ExtraEnergy je namísto toho 14 přání zákazníků a jejich různá důležitost. Kategorie, ve kterých se promítá téměř 20 let zkušeností, jsou publikovány a týmem nezávislých expertů pravidelně přizpůsobovány aktuálnímu vývoji. Přání jsou u každého zákazníka a každého výrobku v zásadě stejná. Každý chce velkou podporu, spolehlivost a velký dojezd. Pro každého uživatele však jsou tyto parametry různě důležité a ne každé elektrokolo může (a musí) tato kritéria splňovat stejně dobře. Při rozhodování jde o to, kdo a kam chce s jakým elektrokolem jezdit a co musí výrobek splňovat. Protože jsou zahrnuti i uživatelé a užití, je někdy nutné přemýšlet v širších souvislostech. Pro elektrokolo ze skupiny Tour není nejdůležitějším kritériem dojezd, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale jednoduché použití. Protože jsou na tomto kole tak jako tak vezena zavazadla, je relativně snadné vzít s sebou i druhý akumulátor. Většina akumulátorů navíc vydrží pro obvyklou délku etapy, které je vyjádřena požadavkem na minimální dojezd 40 km u elektrokola ze skupiny Tour. Jednoduché použití je však zásadní proto, protože jednou z hlavních oblastí použití elektrokol ze skupiny Tour je turismus. Nezkušení uživatelé si potřebují půjčit kolo, se kterým budou moci snadno zacházet a u kterého si budou moci sami odstranit případné drobné závady.

rovnáváno s každým u každé kategorie. Například je porovnáváno, zda je dojezd u kola kategorie Tour důležitější než velká podpora a poměr je vyhodnocen: 2 (důležitější), 1 (stejné) nebo 0 (není důležité). Pro každé přání jsou tak stanoveny body, jejichž součet dává závažnost a tím i profil skupiny výrobků. Každému přání jsou přiřazeny naměřené hodnoty a charakteristiky elektrokola z testu, které reprezentují jejich splnění. Navíc existují vylučovací kritéria a minimální požadavky, jako je například dojezd min 40 km u kola kategorie Tour. Následně jsou všechny hodnoty z testů zaznamenány do tabulky, ve které jsou kola na základě vylučovacích kritérií a minimálních požadavků automaticky přiřazena skupinám. Posouzené požadavky s naměřenými hodnotami určují počet bodů u každého kola. Jejich počet je definován od 1 do 10. Tento počet udává současně umístění kola, vyjádřené faktorem K (stupeň splnění přání zákazníka). Nejlepší kolo v každé skupině je vítězem testu a obdrží nejlepší faktor K 10. Ostatní elektrokola v této kategorii jsou poměřována s tímto vítězem a obdrží zkušební pečeť odpovídající jejich faktoru K.

jednoznačnost kritérií Rozhodující veličinou pro uspořádání a relevantnost testu je jednoznačnost kritérií. V každém testu se vyskytují informace o dojezdu, průměrné rychlosti a někdy i o podpoře. Často však nejsou jednoznačné nebo je špatně doloženo, jak tyto hodnoty vznikly nebo co vyjadřují. Pokud jsou navíc vyjádřeny absolutně, to znamená bez (zřejmé) relace k výchozím veličinám nebo jiným kolům (v jedné skupině), chybí jim vypovídací síla. Tyto informace je pak nutné velice přesně prověřit.

ExtraEnergy zaznamenává data z jízdy elektrokola pomocí speciálposouzené požadavky Různé požadavky na různé typy elektrokol se obráží v různé důleži- ní měřicí techniky. Zjišťována je rychlost, síla při šlapání, frekvence tosti jednotlivých přání u každé skupiny výrobků. Aby bylo možné šlapání, výkon elektrického motoru a profil dráhy. Z nich je pak vyzávažnost těchto 14 přání nenásilně zvládnout, používá ExtraEnergy počítáván dojezd, průměrná rychlost a faktor podpory. metodu párového porovnávání. Přitom je každé přání zákazníka po-

42 GoPedelec

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement