{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 30

technologie

Praktické tipy Bezpečná manipulace s bateriemi obecné tipy pro výrobce, prodejce a uživatele elektrokol

➢ Zajistěte, aby byly pro přepravu (zasílání) baterií používány pouze vyzkoušené obaly pro nebezpečné zboží. ➢ Baterie, které nejsou testované dle podmínek BATSO, nenechte na- ➢ Obchodům poskytněte prázdná tělesa aktuálně používaných baterií pro dekorační účely v provozovně samotné a zejména pak ve bíjet přes noc nebo bez dozoru. ➢ Používejte pouze nabíječky, které mají jasně definované konek- výlohách. tory, buď podle mezinárodní normy(EnergyBus), nebo které jsou pro prodejnu jízdních kol exkluzivně dodávány firmou, která zajišťuje dodržení specifikace ➢ S okamžitou platností nenakupoujte a neprodávejte baterie, u ktenabíječky. rých není dodavatel schopen předložit platný certifikát UN-T vysta➢ Používejte pouze nabíječky, které jsou jednoznačně označené vený akreditovanou laboratoří. Ověřte, zda se dodané baterie shoa které je proto možné snadno přiřadit k bateriím, pro které jsou dují s těmi, které jsou uvedené ve zkušebním protokolu (nejsnáze vhodné. porovnáním vzhledu podle obrázku a kontrolou hmotnosti). ➢ U dodavatelů, kteří tvrdí, že jsou jejich baterie ještě bezpečnější ➢ Baterie neukládejte ve výlohách, které jsou vystavené slunečnímu než ty, které jsou popsány standardy BATSO, trvejte na předložení záření. Případně požádejte dodavatele o prázdné těleso baterie pro certifikátu BATSO. dekorační účely. Pojišťovnu poskytující pojištění pro případ požáru informujte o ➢ ➢ Vzdělávání a oprávnění pro příjem a zasílání nebezpečného zboží tom, že je v domě nabíjeno a skladováno nebezpečné zboží třídy 9 třídy 9 – tzv. »list pro nebezpečné zboží« ve formě lithiových baterií (ve kterých není obsaženo ŽÁDNÉ lithi- ➢ Trvalé vzdělávání pracovníků o aktuálních pohonech elektrokol um v podobě kovu), aby byla zajištěna pojistná ochrana v případě ➢ Případně instalace automatického hasicího zařízení do prostoru požáru. pro skladování a nabíjení baterií. Baterie přechovávejte odděleně od elektrokol, nejlépe na chlad➢ ➢ Zvyšování povědomí zákazníků v oblasti bezpečnosti baterií. ném místě (ve kterém ale nemrzne), které by v případě požáru zů- ➢ Zajistěte, aby byly používané baterie uvedeny v seznamu BattG, stalo pokud možno izolované, tzn. požár by byl pouze lokální. vedeném Spolkovým úřadem pro životní prostředí, protože v opač➢ Při delším uskladnění pokud možno vyjměte baterii z elektrokola ném případě hrozí pokuta až 50 000 €. To je možné snadno zjistit a každé 2 – 3 měsíce ji 2 hodiny dobíjejte, následně ji opět odpojte on-line na adrese: www.umweltbundesamt.de (platí pro DE, podobná od sítě. pravidla jsou i v ostatních zemích EU) ➢ Aktivně podporujte recyklaci použitých akumulátorů a plňte ➢ Zajistěte, aby byly pro přepravu (zasílání) baterií používány pouze tak i stanovené minimální požadavky podle evropské směrnice o vyzkoušené a schválené obaly pro nebezpečné zboží. recyklaci.

pro výrobce ➢ Dodavatelům v objednávce stanovte, že platí pouze pro baterie certifikované dle BATSO. V tomto případě neexistuje povinnost převzít zboží, pokud by bylo při kontrole šarže zjištěno, že dodané baterie nejsou tak bezpečné, jak bylo specifikováno. ➢ Lithiové baterie skladujte a nabíjejte v samostatném skladu, který je od zbytku budovy oddělen alespoň požární zdí (příčkou). Pokud možno projednejte požární rizika s místním hasičským sborem a přijměte vhodná opatření pro snížení rizikového potenciálu. Účelné jsou například požární hlásiče a automatické hasicí zařízení v prostoru skladování a nabíjení lithiových baterií. ➢ Kvalifikace pracovníků pro manipulaci s nebezpečným zbožím třídy 9, ke kterému nabíjecí lithiové baterie patří. ➢ Používejte pouze nabíječky, které jsou jednoznačně označené a které je proto možné snadno přiřadit k vhodným bateriím. ➢ Zajistitěte, aby byly používané baterie zapsány do seznamů recyklovatelných produktů u Spolkového úřadu pro životní prostředí, resp. u příslušného správního místa v zemi prodeje.

30 GoPedelec

pro uživatele elektrokol

➢ Pokud již máte elektrokolo s baterií, která nebyla testována dle BATSO, neponechávejte ji při nabíjení bez dozoru. Pokud by došlo k požáru, reagujte rychle. Nejlepší je okamžitě utéci do bezpečí a přivolat hasiče. Přibližovat se k baterii nebo se jí dokonce dotýkat může být životu nebezpečné. ➢ Pokud elektrokolo ještě nemáte a chcete si je koupit, požadujte takové, které má baterii certifikovanou dle BATSO. Tuto podmínku by měli všichni seriózní výrobci splňovat nejpozději u sezóny 2013. ➢ Baterii nabíjejte pouze nabíječkami, které jsou pro ni určené. Pozor: ani tehdy, pokud k baterii pasuje konektor jiné nabíječky, nemusí být tato nabíječka pro danou baterii vhodná. ➢ Baterie nevnášejte do letadel, při přepravě elektrokola na střešním nebo záďovém nosiči osobního automobilu baterii vždy vyjměte a přepravujte ji ve vnitřním prostoru automobilu. ➢ K informacím a chlácholení prodejce a výrobce přistupovat kriticky. Zkušenost ukazuje, že uživatel často není správně upozorněn na nebezpečí.

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement