{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 20

rejstřík

 Ah  (značka ampérhodiny) udává využitelné nabití. Kapacita baterie odpovídá maximálnímu využitelnému nabití. Bez uvedení napětí ➢ V (volt) se nejedná o absolutní hodnotu. Skutečně využitelné množství energie je proto lepší uvádět v jednotkách ➢ Wh (watthodina).  Akumulátor (zkráceně aku) zásobník elektrické energie. Často je toto slovo používáno jako synonymum k ➢  baterii. Na ➢ elektrokole jsou akumulátory tou nejdražší součástkou. Odlišují se velikostí, chemickým principem a hmotností.  Baterie  kompaktní jednotka pro ukládání energie, skládající se z mnoha jednotlivých článků, které jsou sestaveny do »sady« a umístěny do společného těla včetně ➢ řídicí elektroniky.  BATSO  je zkratka pro BatterySafety Organization. Bezpečnostní standard BATSO byl stanoven již v roce 2002 a zahrnuje zkoušky týkající se přepravy a použití. Jedná se o nejvyšší dosažitelný standard. Od května 2012 je tento standard připravován jako norma EN. www.batso.org  BMS  (zkratka pro systém managementu baterie) ➢ ­řídicí elektronika, která je integrována do bateriové sady a která se stará o to, aby byly všechny buňky provozovány optimálně, a tím byla zajištěna maximální životnost baterie. Kromě toho může BMS prostřednictvím elektronického komunikačního jazyka předávat například přes ➢ EnergyBus informace o historii používání, jako je počet nabíjecích cyklů, aktuální stav nabití, »zdraví« baterie a její předpokládaná zbytková životnost.

 E-Scooter  čistě elektrické vozidlo, bez šlapek, často podobné skútrům. E-Scooter jsou➢ malé motocykly a podléhají schvalování (registraci).  EPAC  pojem, který je v evropské legislativě používán pro elektrokola kategorie Pedelec 25; znamená Electric Power Assistent Cycle  Faktor podpory  (krátce U-faktor) označuje sílu, kterou pohon přidává k síle vynakládané cyklistou při šlapání. Při zkoušce ExtraEnergy se nejedná o čistě elektrickou sílu (výstup motoru), ale o vypočtenou hodnotu mechanické síly, tzn. výkon, který cyklistovi skutečně pomáhá. Síla vynaložená při šlapání, změřená na referenčním kole bez motoru, je porovnávána se silou vynaloženou na elektrokole kategorie ➢ Pedelec 25. Rozdíl je výkonem motoru.  GS  Značka GS znamená Geprüfte Sicherheit (ověřená bezpečnost). Jedná se o německou zvláštnost. Více k tomuto tématu na straně 76 – 77.

 Hustota energie  je u baterií energie, kterou je možné uložit do jednotky objemu a hmotnosti a následně využít. Existují baterie, které jsou optimalizované na maximální kapacitu na objem a hmotnost, jiné pak na maximální proudový odběr na objem a hmotnost. Hustota energie se používá i u pohonů. Zde se jedná o disponibilní výkon na jednotku obsahu či hmotnosti.  Hybridní vozidlo  vozidlo, které je poháněno kombinací  Dojezd  udává vzdálenost v km, kterou je možné projet při minimálně dvou druhů pohonu. U ➢ elektrokol je to síla lidspohonu motorem. Výrobci je často uváděn jako absolutní kých svalů a elektromotor. U automobilů označuje »hybrid« (odhadovaná) hodnota. Skutečný dojezd je relativní a závisí většinou kombinaci elektromotoru se spalovacím motorem. například na terénu a způsobu jízdy. Je více či méně rozhodující pro různé aplikace. Dojezd při zkoušce ExtraEnergy je  Kabelový svazek  kabelové spoje propojující různé elektrické vypočítáván z naměřených hodnot, publikován pro různé trasy komponenty. Protože ještě neexistují kabelové svazky optimalizované pro➢ LEV, vypadají většinou nepěkně a jsou často a rozdílně hodnocen u jednotlivých skupin výrobků. příčinou závad.  E-Bike  (většinou) dvoukolé vozidlo s elektromotorem, který  Konektory  jsou demontovatelné elektrické spojovací prvvšak funguje i nezávisle na šlapání (čistě elektricky). Chybně je ky, které slouží pro vytvoření spojů silových nebo datových toto slovo používáno jako synonymum k ➢  elektrokolu Pedelec. kabelů. U LEV je nejčastěji používaným konektorem zpravidla E‑Bikes podléhají v Německu schválení jako ➢  malé motocykly. nabíjecí zástrčka. Často jsou však kontakty stejných zástrček Pokud je rychlost pomocného motoru omezena na 20 km/h různě obsazené, což může mít za následek, že bude baterie připojena k nabíječce, která pro ni není určená. Takto mohou (Ebike 20), smí se na nich jezdit bez helmy.  Elektrokolo  často používaný souhrnný pojem pro ➢ elektro- nastávat nebezpečné situace, kterým je ovšem možné zabránit. kola Pedelec 25, ➢  elektrokola Pedelec 45, E-Bikes 20 a E-Bikes  Krouticí moment  síla, kterou pohon vynakládá na otočný pohyb (jako je například otáčení šlapek nebo kol). Je udáván v 45.  E-mobilita  zkratka proelektromobilitu. Souhrnný pojem pro newtonmetrech a je indikátorem disponibilní pomocné síly. vozidla s elektromotorem. Ve skutečnosti dominují především ➢  elektrokola a ➢  E­Bikes, tzn. jízdním kolům podobná vozidla s  LEV  (zkratka pro Light Electric Vehicle, lehké elektrické vozidlo) Souhrnný pojem pro elektricky poháněná lehká vozidla, jako elektromotorem, a➢ E-Scooter (elektrické skútry). jsou ➢elektrokola, ale i elektrické vozíky pro invalidy, elektrické sekačky na trávu atd.

20 GoPedelec

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement